Izvodi iz pravilnika o
unutrašnjoj sistematizaciji Apotekarske ustanove Beograd
.......
II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA USTANOVE
1.
…
Unutrašnja organizacija Ustanove
Član 5.
Sektori apoteka su delovi Ustanove koji se organizuju na funkcionalnom principu.
Član 6.
Sektori apoteka Ustanove su:
• Sektor apoteka I
• Sektor apoteka II
• Sektor apoteka III
Član 7.
Sektori apoteka Ustanove imaju u svom sastavu sledeće apoteke:
Sektor apoteka I
1. 1 Maj
2. Aleksandar Jeličić
3. ......(ukupno 33)
Sektor apoteka II
1. Avala
2. Balkan
3. ......(ukupno 33)
Sektor apoteka III
1. Banjica
2. Blok 28
3. ......(ukupno 30)
Član 8.
U ogranku Ustanove obezbeđuju se organizacioni uslovi i preduzimaju mere za:
Usklađivanje rada apoteka sa jedinstvenim procesom rada Ustanove,
Efikasno i racionalno izvršavanje poslova iz delatnosti Ustanove koji se obavljaju u apotekama ogranka, sprovođenje
jedinstvene poslovne politike Ustanove u snabdevanju apoteka lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima,
Sprovođenje jedinstvenih stručnih, doktrinarnih i metodoloških stavova u stručnom radu apoteke,
Izvršavanje programa rada i plana razvoja Ustanove,
Izvršavanje odluka Upravnog odbora i direktora Ustanove,
Uspostavljanje stručne saradnje sa domom zdravlja u ostvarivanju zajedničkih zadataka i ciljeva u okviru jedinstvenog
sistema zdravstvene službe,
Vršenje drugih poslova iz delatnosti Ustanove i ostvarivanje ciljeva Ustanove kao celine, u skladu sa ovim pravilnikom i
drugim opštim aktima Ustanove.
Član 9.
U Zajedničkoj službi, kao delu Ustanove, obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za apoteke, Sektore apoteka Ustanove i
Ustanovu kao celinu.
Član 10.
U zajedničkoj službi obavljaju se sledeći stručni poslovi:
Proizvodni (proizvodnja galenskih pripravaka, pomoćnih lekovitih sredstava i drugih proizvoda laboratorije koja se organizuje na
nivou Ustanove); komercijalni poslovi; poslovi snabdevanja i transporta; stručni farmaceutski poslovi – farmakoinformativni,
poslovi socijalne medicine; poslovi analitike i kontrole farmaceutskih proizvoda i parafarmaceutike; poslovi stručne kontrole
farmaceutskog rada i drugi zajednički poslovi iz oblasti farmaceutske zaštite; poslovi računovodstva i finansija; poslovi kontrole
materijalno-finansijskog poslovanja; kadrovski poslovi;.....
1
2.
Unutrašnja organizacija delova ustanove
Član 11.
Apoteka je osnovna organizaciona jedinica Ustanove i sastavni je deo Sektora apoteke Ustanove. U apoteci se vrši medicinsko
snabdevanje stanovništva lekovima i pomoćnim lekovitim sredstvima i daju uputst va za njihovu primenu, izrađuju magistralni
lekovi i galenski pripravci, pružaju građanima informacije o pravilnoj upotrebi lekova i higijensko-dijetetskih sredstava i obavljaju
drugi poslovi iz delokruga Ustanove u skladu sa izvršenom podelom rada u okviru Ustanove.
Član 12.
Sektori apoteka Ustanove u svom sastavu imaju apoteke.
Spisak apoteka u ogranku Ustanove predstavljaju sastavni deo ovog Pravilnika.
Član 13.
U zajedničkoj službi utvrđuju se sledeći organizacioni delovi:
Sektor za proizvodnju i kontrolu lekova i drugih proizvoda
Sektor za razvoj
Sektor za marketing
Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova
Sektor za automatsku obradu podataka
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova
Član 14.
Sektor za proizvodnju i kontrolu lekova i drugih proizvoda ima u svom sastavu:
Odeljenje za proizvodnju masti
Odeljenje za proizvodnju tečnih galenskih pripravaka
Odeljenje za proizvodnju čajeva
Odeljenje za proizvodnju čvrstih galenskih pripravaka
Kontrolno – analitičku loaboratoriju
Član 15.
Sektor za strateško planiranje i razvoj farmaceutske zdravstvene delatnosti ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
Centar za informacije o lekovima
Odeljenje za razvoj farmaceutske zdravstvene delatnosti
Član 16.
Sektor za marketing (Komercijalni sektor) ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
Nabavno-prodajnu službu,
Službu za poslove reklame
Član 17.
Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
Službu za računovodstvene poslove
Službu za finansijske poslove
Likvidaturu
Plan i analizu
Član 18.
Sektor za automatske obrade podataka ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
Služba obrade recepata
Služba održavanja sistema
Član 19.
Sektor pravnih, kadrovski i opštih poslova ima u svom sastavu sledeće organizacione jedinice:
Služba za pravne poslove
Služba za kadrovske poslove
Služba za administrativne poslove
Služba za održavanje objekata
Služba zaštite na radu i protiv požarne zaštite
.....
2
Download

Vežba 01: Apoteka