UVOD U PRAVILA BACKGAMMON IGRE
Ovo su oficijelna pravila za backgammon igru važeća u cijelom svijetu i koja su
priznata od strane WBF-a (Svjetske Backgammon Federacije). Omogućuju korektno i legalno
igranje backgammona i sudjelovanje na backgammon turnirima koja se održavaju po svijetu.
PRAVILA I POSTUPCI BACKGAMMON IGRE
1.0.
PRAVILA PONAŠANJA
1.1.
POJAŠNJENJE - Turnirska pravila i postupci ne mogu i ne trebaju regulisati sve
moguće situacije koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja partije. Nijedan pravilnik
ne treba lišiti direktora (turnira) njegove slobodne procjene ili ga spriječiti da pronađe
rješenje na principu pravednosti (fair play) i koje je u skladu sa okolnostima pojedine
igre/partije.
1.2.
DJELOKRUG - Ako nije drugačije određeno, trebaju se primjenjivati opće
prihvaćena pravila backgammon igre.
1.3.
OSOBLJE - Stručan i nepristrasan direktor ili direktori, koje će savjetovati
organizacioni odbor / turnirski komitet, trebaju da predstavljaju turnir.
1.4.
PRIJAVE - Sve prijave se odobravaju od strane turnira ( Organizacionog odbora ). U
slučaju isključivanja sa turnira, nije potrebno da se navode razlozi. Ako postoje dvije
lige/divizije (1. i 2. Ili viša i niža ) igraču može biti zabranjeno igranje u nižoj /2.
ligi/diviziji.
1.5.
POMOĆ - ZABRANE Kada meč počne, nijednom od igrača nije dozvoljeno da
koristi mehanička ili pisana pomagala, literaturu, tabelu matematičke vjerovatnoće,
slušati walkman ili imati bilo kakve slušalice u ušima. U suprotnom, igrač se
isključuje sa daljnjeg takmičenja.
1.6.
JEZIK - Oficijelni jezik turnira je engleski. Razgovor na nekom drugom jeziku neće
biti zabranjen između igrača kad meč počne.
1.7.
POSMATRAČ I – Posmatrači trebaju biti tihi dok prate meč. Ne smiju da ukazuju na
pogreške u igri ili da glasno komentiraju samu igru. Igrač ima pravo da zahtijeva od
direktora da zabrani jednom ili više posmatrača praćenje njegovog meča bez
obrazloženja.
1.8.
POSMATRAČ I I IGRAČ I – Svaka signalizacija između igrača i publike vodi
isključenju igrača sa turnira i gubljenju svih stečenih prava.
2.0.
PRAVILA
2.1.
MJESTO - Meč treba da se igra na mjestu koje je odredio organizator turnira. Za
nepušače, organizator je obavezan obezbijediti zasebnu prostoriju.
2.2.
VRIJEME - Mečevi trebaju počinjati tačno u vrijeme koje je određeno. Svakom
igraču je dozvoljeno da iskoristi pauzu za odmor: u meču dužine 9 ili manje poena,
svaki igrač ima pravo na jednu pauzu od 5 minuta i jednu pauzu od 10 minuta. U meču
dužine 11, 13 i 15 poena svaki igrač ima pravo na dvije pauze po 5 minuta i dvije
pauze po 10 minuta. U meču od 17 do 25 poena svaki igrač ima pravo na 3 pauze po 5
minuta i 3 pauze po 10 minuta. Ove pauze moraju biti između dvije igre. Prekinuti i
napraviti pauzu u toku jedne igre nije dozvoljeno. U dužim mečevima ili u onima od
većeg značaja može se odobriti i dodatno vrijeme za odmor.
2.3.
KAZNENI POENI - Ako nije opravdano, Direktor mora da kazni svako nepoštivanje
ili prekoračenje vremena početka igre ili odmora od strane igrača, dodjeljivanjem
poena protivniku. Prvi kazneni poeni trebaju biti dodijeljeni protivniku, ako igrač na
početak meča kasni 15 minuta nakon predviđenog vremena za početak meča. Nakon
toga za svakih 5 minuta kašnjenja dodjeljuje se po 1 poen protivniku. Ako kazneni
poeni pređu polovinu potrebnih poena za pobjedu u meču, tada je igrač koji je odsutan
izgubio meč. Da bi izbjegao kaznene poene, igrač mora dobiti pristanak od direktora
kada napušta svoje mjesto duže od 10 minuta.
2.4.
SPORO IGRANJE - Od igrača se očekuje da igraju u razumnom tempu. Ako jedan
igrač smatra da njegov protivnik igra nekorektno sporo, može da se obrati direktoru
turnira i protestirati. Direktor ili njegov izbornik imaju pravo pratiti tok igre. Ako
zaključi da je igra zaista spora, igrač se opominje, a ako i dalje igra sporo, direktor ima
pravo da mu oduzme jedan bod i dodijeli protivniku. Oduzimanje boda ne utiče na
rezultat igre koja je u toku.
Ovo pravilo se primjenjuje ako spora igra nekog od igrača usporava kontinuitet turnira.
U slučaju sporih mečeva može se upotrijebiti i sat.
2.5.
KONTROLORI - Direktor može na svoju ili inicijativu nekog od igrača odrediti
kontrolora da prati meč. Taj kontrolor ima sva ovlaštenja kako bi zaštitio igrača od
eventualnih nepravilnosti koje radi njegov protivnik.
3.0.
PREDRADNJE
3.1.
OPREMA – Opremu sačinjava: tavla, trideset pula po petnaest u dvije boje, dvije
čaše za bacanje kockica, četiri kockice i jedna double ( kjub ) kocka. Svaki od igrača
može zahtijevati da obojica koriste, ako je na raspolaganju i ako je odobreno od
strane direktora : a) jasne kockice (između svih ostalih) i obrubljene čaše za bacanje
kockica (umjesto neobrubljenih).
3.2.
PREDNOST – Prije igre svaki od igrača može zahtijevati: tavlu, mjesto za sjedenje,
boju pula, smjer igre i kockice. Ukoliko niko ništa ne zahtijeva, igrači mogu početi
igrati. Ako je neophodno, tavlu, mjesto za sjedenje, smjer igranja, boju pula za igru, i
kockice treba biti određeno bacanjem kockice prije početka meča. Odabir pripada
igraču kojem je pao veći broj. Početni izbor je važeći za cijeli tok partije.
3.3.
ZAMJENA OPREME - Direktor može zamijeniti oštećeni dio opreme u svako
vrijeme.
3.4.
RAZMJENA KOCKICA - U meču trebaju biti korištene četiri kockice odabrane
prije početka samog meča. Svaki od igrača može zahtijevati da se kockice izmiješaju
prije svake igre. U tom slučaju igrač, koji je to zahtijevao, izmiješa sve četiri kockice
te ih baci na ploču. Protivnik odabere kockicu, pa onda igrač koji je uputio zahtjev, pa
opet protivnik i na kraju igrač koji je zahtijevao, uzima zadnju kockicu.
U slučaju da oba igrača imaju svoje kockice, na zahtjev jednog igrača mogu se
razmijeniti prije svake partije.
4.0.
IGRA/NEPRAVILNOSTI
4.1.
POČ ETAK IGRE – Backgammon igru igraju dva igrača . Svaku igru započinje igrač
koji je bacanjem kockice dobio veći broj, a igra brojeve koji su pali. U slučaju da oba
igrača bace isti broj, ono se ponavlja. Ispravno bacanje se ne može poništiti.
4.2.
BACANJE KOCKICA - Kockice služe isključivo da bi se nasumice i slučajno dobila
dva broja, a svaka druga upotreba kockica krši pravila i duh backgammona. Pravilan
izbačaj kockica podrazumijeva da se kockice snažno protresu u čaši, te da ih se potom
istovremeno izbaci vidljivo na desnu stranu tavle, omogućujući im da ispadnu i da se
nesmetano okreću po tavli.
- Čaše za bacanje kockica moraju obavezno biti na stolu.
4.3.
4.4.
4.5.
ISPRAVAN IZBAČ AJ – Nakon bacanja obje kockice se moraju umiriti i ostati u
ravnom položaju (ne nakošene) na igraćoj površini desno od pregrade (bara).
DIZANJE /UZIMANJE KOCKICA - Igrač završava svoj red za igranje
podizanjem/uzimanjem svojih bačenih kockice. Ali ako u toku poteza najavi svom
protivniku, može pomjeriti kockice (na površini table za igranje) kako bi omogućio
pomjeranje pula. Nakon što podigne/uzme svoje kockice, igrač može promijeniti potez
(premjestiti pulu) jedino na protivnikovo upozorenje da je napravio pogrešan potez.
PREURANJEN POTEZ - Nijedan igrač ne može baciti kockice sve dok njegov
protivnik ne podigne / uzme svoje. Preuranjeno bacanje protivnik može uvažiti ako
mu odgovara ili zahtijevati ponovno bacanje kockica.
Igrač koji je preuranjeno bacao kockice nema pravo odluke.
4.6.
PONAVLJANJE BACANJA KOCKICA – Bacanje kockica se ponavlja ako jedna
kockica ispadne iz čaše prije druge, ako jedna ili obje kockice ostanu na puli, ako
jedna ili obje kockice ispadnu iz tavle i ako jedna kockica padne na drugu stranu tavle.
- Ako igrač poslije bacanja dotakne kockicu koja se nije zaustavila, protivnik može
zahtijevati da se ponovi kompletno bacanje ili da se ponovi bacanje jedne – dotaknute
kockice.
4.7. NEPRAVILNOSTI U IGRI KOCKICAMA- Igrač ne smije bacati svoje kockice prije
nego što protivnik pokupi svoje i tako označi kraj poteza. Ako baci kockice, bacanje
ne vrijedi i ponavlja se na regularan način. Međutim, preuranjeno bacanje protivnik
može uvažiti ako mu odgovara.
- Ako igrač pokupi kockice a nije odigrao kompletan potez, protivnik odlučuje hoće li
uvažiti ovakav potez ili dozvoliti protivniku naknadno doigravanje.
- Ako protivnik baci svoje kockice znači da je prihvatio prethodni potez i reklamacije
se naknadno ne uvažavaju.
4.8.
IGRA PULAMA - Igrač mora pomjerati pule vidljivo, koristeći samo jednu ruku.
Igrač mora ponovo uvesti udarenu pulu u igru prije nego što pomjeri bilo koju drugu.
Nijedan igrač ne može pomjeriti bilo koju pulu dok je njegov protivnik na redu za
igranje. Svako kršenje pravila i procedure pomjeranja pula može rezultirati
nepovoljnom (po igrača koji je prekršio pravilo) odlukom direktora ili kontrolora u
slučaju spora.
Pule se vuku za one vrijednosti koje su pale na kockicama. Pula koja je udarena i
izbačena mora biti na pregradi - baru sve dok ne bude ponovo unesena u igru.
Udarenu pulu podiže i stavlja na bar igrač koji je tukao. Pula koja je uzeta, završila
igru, mora se držati izvan površine za igranje do kraja igre. Nepoštivanje ove
procedure može rezultirati nepovoljnom (po igrača koji je prekršio pravilo) odlukom
direktora ili kontrolora u slučaju spora.
- Kod pravljenja kombinacija u igri, pule se ne smiju pomjerati na veće kombinacije
nego što je vrijednost na bačenim kockicama .
U slučaju dvije različite vrijednosti na bačenim kockicama, koji će potez prvi odigrati
ovisi od izbora igrača .
U slučaju nemogućnosti odigravanja kompletnog poteza, uvijek se mora odigrati potez
veće vrijednosti ako nema zapreka.
4.9. GREŠKA U POSTAVLJANJU – Nekorektna / nepravilna početna pozicija (nedostatak
jedne ili više pula) treba biti ispravljena. Protivnik ima pravo u toku igre, nakon
konstatacije da nedostaje jedna ili više pula:
-
Vratiti spornu pulu – pule na bar kao udarenu,
-
Da uvaži postojeću situaciju
I u ovom slučaju igrači mogu pobijediti ili izgubiti sa duplo ili troduplo.
4.10. NEPRAVILAN POTEZ – Ako igrač napravi nepravilan ili nedovršen potez, protivnik
ima pravo zahtijevati da se potez odigra pravilno ili da prihvati taj potez takav kakav
je. I nepravilan potez je važeći ako ga drugi igrač prihvati prećutno bacajući svoje
kockice. Direktor, ako je prisutan, ima samo zadatak da intervenira radi eventualnih
nesporazuma proisteklih nedovoljnim poštivanjem pravila igre.
5.0.
EVIDENCIJA
5.1.
IZVJEŠTAVANJE REZULTATA - Pobjednik meča obavještava zvaničnike o rezultatu.
Zvaničnik turnira tada upisuje tačan rezultat u zvanična dokumenta turnira i na oglasnu
ploču-takmičarski pano. Jednom upisan rezultat može još uvijek biti promijenjen, ako se
pokaže da je neispravan/netačan, ali samo prije nego što oba igrača započnu sljedeći
meč.
5.2.
PISANJE – Sva zapisivanja vezana za meč pišu se neizbrisivom olovkom. Križanje ili
precrtavanje nije dozvoljeno.
5.3.
PRAĆ ENJE REZULTATA – Oba igrača trebaju pratiti i zapisivati trenutni rezultat u
meču, te upoređivati taj rezultat sa svojim protivnikom prije svake nove igre. Ako dođe
do nesuglasica oko rezultata, igrač koji je zapisivao na takmičarskom listiću promjene
rezultata bit će u prednosti u odnosu na onog koji to nije radio kod utvrđivanja tačnog
rezultata.
6.0.
POENTIRANJE /DUPLANJE
6.1.
OBIČ NA ILI JEDNA POBJEDA- je kad igrač izvadi iz igre sve pule, a protivnik
uspije izvesti iz igre, /uzeti/ najmanje jednu pulu.
6.2.
GAMMON ILI DVIJE POBJEDE – Kad igrač izvede sve pule iz igre a protivnik
nije izveo / uzeo nijednu pulu.
6.3.
BACKGAMMON ILI TRI POBJEDE - Kad igrač izvede sve pule iz igre, a
protivnik ima još jednu ili više pula u bazi pobjednika, ili udarene / izbačene pule koje
nisu vraćene u igru.
6.4.
IGRA DOUBL KOCKOM – Igrač može duplirati kada je njegov red za igru prije
samog bacanja kockica. Dupliranjem ili udvostručenjem,
6.5.
okrenutu na višu vrijednost prema svom protivniku dok govori ''duplo'' ili riječi
sličnog efekta. Ako je prihvatio, protivnik vuče double kocku prema sebi dok govori
''uzimam'' (pass) ili riječi sličnog efekta. U slučaju odbijanja dupliranja, protivnik
govori ''dalje'', ili riječi sličnog efekta, bilježi novi rezultat i resetuje tavlu (ponovo
uspostavlja početnu poziciju).
- Double kocka se ne bi trebala držati u rukama jer bi to moglo biti protumačeno kao
verbalna ili fizička radnja.
- Oba igrača moraju voditi računa da double kocka prije svake igre stoji na sredini
tavle.
- Ukoliko nije vraćena na sredinu tavle iz prethodne partije, double kocka važi i u
drugoj igri. U slučaju ovakvog nesporazuma partija vrijedi za onaj broj koji se nalazi
na double kocki.
- Ako su sva polja unutrašnje zone tavle protivnika zauzeta njegovim pulama, igrač
koji ima jednu ili više pula na baru («udarenih»), kad dođe njegov red, odnosno
njegovo pravo, makar je beskorisno bacanje kockica ima pravo ponuditi protivniku
kocku na duplo.
Obaveza oba igrača je da provjere da li je double kocka postavljena pravilno na
vrijednost - broj “64”, i to prije svake igre. U slučaju nesporazuma, trenutna pozicija i
vrijednost double kocke će biti predmet procjene i presude direktora. Iznimka : double
kocka se ne može premjestiti samo u Crawfordovoj igri (vidi Pravilo 7.1).
-
6.6.
PREURANJEN POTEZ – Nijedan igrač ne može dirati ili okretati double kocku sve
dok njegov protivnik ne podigne svoje kockice. Preuranjeno dupliranje se mora vratiti
i sačekati ako drukčije nije određeno. Igrač koji treba da završi svoj red igranja može
završiti sa saznanjem da je njegov protivnik igrao preuranjeno dupliranje.
6.7.
POBJEDA BEZ DOUBL KOCKE - Uvijek se može pobijediti duplo ili troduplo.
Nije potrebno “uduplati” protivnika kako bi se pobijedilo duplo ili troduplo.
6.8.
ZAVRŠETAK IGRE- Igre moraju biti odigrane do kraja, osim ako ne završe duplo ili
uduplano, ili ako je pozicija priznata kao poraz od jednog, dvostrukog ili trostrukog
poena. Nijedna igra ne može biti prekinuta, ponovljena ili namirena. Mečevi se moraju
odigrati sve do kraja (odigrati predviđeni broj igara).
6.9.
ANALIZA IGRE- Kada je partija završena a igrač je hoće analizirati, mora pitati i
dobiti pristanak protivnika.
6.10.
KRAJ IGRE – U slučaju da igrač čestita na pobjedi i ustane, partija je gotova bez
obzira na eventualni previd.
7.0.
OPTIMALNA PRAVILA – Postoji nekoliko optimalnih pravila koji su široko u
upotrebi.
7.1.
CRAWFORDOVO PRAVILO* – Crawfordovo pravilo se primjenjuje na svim
takmičenjima. Kad je igrač pred dobijanjem meč – poena, npr. ima 8 poena, a meč se igra
u 9, dupliranje će biti van korištenja za jednu igru. U slijedećoj igri, Crawfordovo pravilo
ne važi i double kocka može biti ponuđena na prvi legalan način.
7.2.
AUTOMATSKO DUPLIRANJE – DOGOVORENO PRAVILO - Ukoliko pri prvom
bacanju padnu identični brojevi kod oba igrača, ulog se duplira. Double kocka se okreće
na dva i ostaje u sredini tavle (bara). Igrači se obično dogovore da ograniče broj
automatskih dupliranja na jedno po svakoj igri, ili dogovorom koliko puta.
7.3.
BEAGERS PRAVILO – BIVER* - DOGOVORENO PRAVILO – Kad je igrač
dupliran, on može automatski da reduplira (beaver) i zadrži doubl kocku kod sebe. Onaj
koji je prvi duplirao ima opciju ili da prihvati ili da odbije kao u slučaju običnog duplanja.
Beagers pravilo se ne može primijeniti u vrijeme Crawfordovog pravila.
7.4.
JACOBY PRAVILO* - DOGOVORENO PRAVILO (double kocka okrenuta na 64)
– Gammon ili Backgammon se računaju samo kao pojedinačni poen ukoliko nijedan od
igrača ne ponudi double tokom igre. Ovo pravilo ubrzava igru eliminišući situacije u
kojima igrač izbjegava da duplira da bi mogao da uzme gammon.
8.0.
SPOROVI – RASPRAVE - ZABRANE
8.1.
RASPRAVA - U slučaju nesporazuma, oba igrača moraju ostaviti kockice, pule i rezultat
nepromijenjenim(onakvim kakav je trenutno) sve dok se ne pozove direktor. Kršenje
pravila u ovoj situaciji su najozbiljnija i stvaraju pretpostavke u korist protivnika.
8.2.
SVJEDOČ ENJE - Svaki od igrača može raspravljati o stanju ili pravilima. Promatrači,
osim da upozore na prevaru/varanje u igri, mogu svjedočiti jedino na direktorov zahtjev.
8.3.
ZABRANE – Za sve vrijeme trajanje igre igrači su obavezni na korektno ponašanje. Nije
dozvoljeno: glasno komentirati, gestikulirati, lupati pulama ili komunicirati sa publikom.
8.4.
Ž ALBE/APELI - Svaki igrač ima pravo žalbe na direktorovu odluku, ali to mora tražiti
trenutno, dok se još može napraviti ispravka. Da bi riješio žalbu, direktor treba odmah
oformiti komisiju od tri nepristrana igrača. Komisija treba čuti sva relevantna
svjedočenja i argumente, a može osporiti direktorovu odluku na način većinskog
preglasavanja. Nakon ovoga igrač se ne može više žaliti.
8.5.
SCORE – (SKOR) UPISIVANJE REZULTATA
Skor mora biti vođen (upisivan) kod oba igrača, a može biti ako nema originalnih
obrazaca, običan komad papira sa okomitom linijom koja odvaja poene igrača (lijeva
strana) od poena njegovog protivnika (desna strana). Na vrhu lijeve kolone piše se ime
igrača a na vrhu desne ime protivnika. U centru, gore, piše se broj poena koliko traje
meč.
7
Igrač
Protivnik
1. Igra: Crni (igrač) dobija običnu pobjedu i piše jedan bod ………………….. 1
1. Igra: Bijeli (protivnik) dobija dvostruku pobjedu (gammon)
sa kockom na jedan………………………………………………………… 1
3. Igra: Crni (igrač)dobija dvostruku pobjedu (gammon) sa kockom na dva…. 5
4. Igra: Bijeli (protivnik) dobija običnu pobjedu sa kockom na četiri………..… 5
4. Igra: Kocka za dupliranje je zamrznuta (GRAWFORDOVO PR.)
crni (igrač) dobiva običan poen………………………………………… 6
6. Igra: Crni (igrač)dobiva običan poen i partiju sa …………………………… 7
0
2
2
6
6
6
IGRA DUBL KOCKOM
Kockom za udvostruč enje ili duplanje igre
Nakon prvog bacanja kockica, oba igrača, kad dođe njihov red, prije bacanja kockica mogu
ponuditi protivniku kocku za duplanje / udvostručenje igre za svaku igru. To je kocka na kojoj
su upisani brojevi 1,2,4,8,16 i 32 (neki put na mjestu 1 je broj 64, dok na saveznim kockama
za dupliranje na mjestu 1 ili 64 stoji grb Federacije.
Na početku igre, kocka stoji na sredini prečke (bara) sa licem koje pokazuje 1, 64, znak
Saveza ili kluba a koji označava osnovnu vrijednost igre, jedan (1) bod.
Igrač kojem je kocka za udvostručenje ili duplanje ponuđena postavljanjem na sredinu ploče
za igru može odbiti i u tom slučaju gubi igru, odnosno jedan bod. Ako ponudi prihvaćeno
udvostručenje igre, ponuđenu dubl kocku postavlja na svoju stranu prečke i igra se nastavlja
za udvostručene poene. Poslije ovog prvog duplanja – udvostručenja, pravo na duplanje –
udvostručenje pripada uvijek i samo igraču koji je prihvatio prethodno udvostručenje. I ostala
naredna duplanja moraju biti predložena kad dođe vlastiti red ali prije bacanja kockica. Igrač
koji prihvati naredno duplanje postavlja dubl kocku na svoju stranu prečke i igra se nastavlja,
a ima osnovnu vrijednost onoliko poena koliko je na gornjoj strani kocke ispisano. Ako igrač
odbije duplanje, igra se završava, a igrač koji je odbio, gubi onoliko poena koliko je ispisano
na gornjoj strani dubl kocke prije posljednjeg predloženog udvostručenja.
Na početku igre dubl kocka stoji na sredini prečke (bara) što znači da svaki od igrača može
ponuditi protivniku kad dođe njegov red ali prije bacanja kockica. Nakon toga, kocka ostaje
kod igrača koji je prihvatio duplanje, što znači da je kocka u njegovom posjedu i samo on
može predložiti duplanje – udvostručenje igre.
U slučaju da doubl kocka greškom ostane na strani jednog od igrača a greška bude uočena
nakon početka igre, kocka ostaje na strani igrača kao da je primio duplanje i igra se za
vrijednost koja se je našla na doubl kocki.
Kad jednom igraču nedostaje samo jedan poen (ojn) do konačnog broja poena, (primjer: ako
ima 14 u igri od 15 poen) kocka za duplanje se ne može koristiti za samo jednu partiju (no
cube game).
Igru je dobio igrač koji je prvi iznio pule iz tavle i dobija:
a) obič na pobjeda – jedan poen ……………………… . ako je poraženi uspio iznijeti
iz
tavle barem jednu pulu,
b) dvostruka pobjeda – dva poena (gemon) ……………ako poraženi nije uspio iznijeti
niti jednu pulu iz svoje tavle,
c) trostruka pobjeda – tri poena (bekgemon) … .…….. ako poraženi ima još najmanje
jednu pulu u unutrašnjoj
zoni
tavle pobjednika ili udarenu,
odnosno na prečki.
Za određivanje osvojenih poena u svakoj igri se množi broj na gornjoj strani kocke za
duplanje sa dva ili tri zavisno od toga da li je dvostruka ili trostruka pobjeda, (gemon ili
bekgemon). Ako se nije napravio nijedan od dva (gemon ili bekgemon) igra je obična i na
skoru se piše navedeni broj na kocki za duplanje.
PRAVILA TAKMIČ ARSKE TRADICIONALNE
TAVLE
1.0.
1.1.
1.2.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
PRAVILA
POJAŠNJENJE – Turnirska pravila i postupci ne mogu i ne trebaju regulisati sve
moguće situacije koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja partije. Ni jedan pravilnik
ne treba lišiti glavnog sudca turnira njegove slobodne procjene ili ga spriječiti da
pronađe rješenje na principu pravednosti (fair play) i koje je u skladu sa okolnostima u
pojedinim partijama.
DJELOKRUG – Ovo su jedinstvena pravila takmičarske tradicionalne tavla igre Tavla
Saveza BiH.
PRAVILA
MJESTO – Zvanični mečevi treba da se igraju na mjestu koje je odredio organizator.
Kada je u pitanju Državno prvenstvo, potrebna je suglasnost Tavla Saveza BiH.
ZABRANA – U prostoriji gdje se igra, pušenje, konzumiranje alkohola i hrane nije
dozvoljeno. Prostor za igrače koji puše organizira se odvojeno.
VRIJEME – Mečevi trebaju počinjati tačno u vrijeme koje je određeno. Svakom
igraču je dozvoljeno da iskoristi pauzu/odmor od 5 min između dvije igre/ojna. U
dužim mečevima, ili u onima od većeg značaja, može se odobriti i dodatno vrijeme za
pauzu/odmor.
KAZNENI POENI - Ako kašnjenje nije opravdano, neophodno je da glavni sudac
kazni svako nepoštivanje ili prekoračenje vremena početka meča ili odmora od strane
igrača dodjeljivanjem poena protivniku. Prvi kazneni poen se dodjeljuje protivniku
ako igrač kasni 15 minuta od predviđenog vremena za početak igre. Nakon toga, za
kašnjenje svakih 5 minuta protivniku se dodjeljuje 1 bod. Ako kazneni poeni pređu
polovinu potrebnih poena za pobjedu u meču, tada je protivnik koji je odsutan izgubio
meč. Da bi izbjegao kaznene poene, igrač mora dobiti pristanak od direktora kad
napusti svoje mjesto duže od 10 minuta.
SPORA IGRA – Od igrača se očekuje da igraju u razumnom tempu. Sudac može
igrača koji igra neopravdano sporo opomenuti pa čak i dodijeliti poen njegovom
protivniku ako se takva igra nastavi. U slučaju potrebe sudac može odrediti vrijeme
igre i uvesti sat radi kontrole.
KONTROLORI – Sudac može na svoju ili na inicijativu nekog od igrača odrediti
kontrolora da prati meč. Taj kontrolor ima sva prava i ovlaštenja kako bi zaštitio
igrača od nepravilnosti koje radi/čini njegov protivnik.
POSMATRAČ I – Promatrači su obavezni biti tihi tihi dok prate meč. Nemaju prava
ukazivati na pogreške ili glasno komentirati samu igru. Igrač ima pravo da zahtijeva
od sudca da zabrani jednom ili više gledalaca gledanje / praćenje njegovog meča.
3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
4.0.
4.1.
PREDRADNJE
OPREMA – Svaki od igrača može zahtijevati da obojica koriste, ako je odobreno od
strane sudca: jasne kockice (između svih ostalih), b) dva para.
PREDNOST – Ako je neophodno, tavla, smjer igranja, boje pula za igru i mjesto
sjedenja treba biti određeno bacanjem kockica prije početka meča. Odabir pripada
igraču kojem je pao veći broj. Početni izbor je važeći za cijeli tok meča.
ODABIR KOCKICA – Za igru se koriste kockice odabrane prije samog početka igre.
Svaki od igrača može zahtijevati da se izmiješaju prije svake igre. U tom slučaju,
igrač koji je zahtijevao, izmiješa skupa sve četiri (4) kockice i izbaci ih na ploču za
igranje. Protivnik odabere jednu, pa onda igrač koji je uputio zahtjev, onda opet
protivnik i na kraju igraču koji je zahtijevao, pripada zadnja kockica. Samo iz
opravdanih razloga, na turnirima se može tražiti od sudca zamjena kockica.
IGRA – NEPRAVILNOSTI
PO Č ETNO BACANJE - Svaku igru započinje igrač koji je bacanjem kockice
dobio veći broj a igra brojeve koji su pali. U slučaju da oba igrača bace isti broj, ono
se ponavlja. Ispravno bacanje se ne može ponoviti.
4.2. BACANJE – Kockice služe isključivo da bi se nasumice i slučajno dobila dva broja i
svaka drugačija upotreba krši pravila i duh tavla igre. Pravilan izbačaj podrazumijeva
da se kockice u ruci snažno i energično protresu (najmanje tri puta) i potom snažno i
istovremeno izbace vidljivo na svoju desnu stranu tavle, omogućujući da se okreću
nesmetano i slobodno po ploči za igru.
4.3. ISPRAVAN IZBAČ AJ – Bačene kockice se moraju umiriti i ostati u ravnom položaju
na ploči za igru, desno od prečke (bara) tj. na desnoj strani tavle igrača koji baca.
Igrač koji je bacio kockice, obavezan je pričekati dok kockice ne budu u stanju
mirovanja.
4.4. PONAVLJANJE BACANJA KOCKICA – Kockice se bacaju ponovo: ako su jedna
ili obje kocke ostale nakošeno, ako jedna ili obje kocke nakon bacanja ostanu na puli,
ako jedna kockica padne na drugu stranu tavle ili van tavle i ako protivnik nije vidio
bacanje.
4.5.DIZANJE / UZIMANJE KOCKICA – Igrač završava svoj red za igranje
uzimanjem kockica koje je bacio. Ali, ako najavi i upozori svog protivnika, igrač može
pomjeriti kockice (na površini ploče za igranje) i prije uzimanja, kako bi omogućio
pomjeranje pula. Nakon uzimanja kockica, igrač može promijeniti potez
( premjestiti
pulu ) jedino na upozorenje da je napravio neregularan potez.
Uzete kockice igra č je obavezan dr ž ati u ruci nepromjenjenih
vrijednosti sve dok protivnik ne baci svoje kockice.
4.6. ZADRŠKA – Radi izbjegavanja nesporazuma o vrijednostima na bačenim kockicama,
protivnik koji čeka red igranja ne smije dirati ili uzimati kockice igrača koji ih je
bacio.
4.7.
PREURANJEN POTEZ - Nijedan igrač ne može bacati kockice sve dok njegov
protivnik ne uzme svoje. Preuranjeno bacanje se ne računa i mora se ponoviti osim
ako protivniku odgovara i bacanjem svojih kockica prećutno prihvati preuranjeno
bacanje.
4.8. MOGUĆ NOST –Dozvoljeno je da se igrači dogovore da igraju sa jednim parom
kockica.
Mogući nesporazum su obavezni igrači sami riješiti bez sudca ili turnirskog odbora.
4.9. IGRA SA DVA PARA KOCKICA – U igri sa dva para kockica, protivnik
ne može bacati svoje kockice sve dok igrač ne pokupi svoje.
Preuranjeno bacanje protivnik može uvažiti ako mu odgovara ili zahtjevati ponovno
bacanje kockica.
Igrač koji je preuranjeno bacio kockice nema prava odluke.
4.10. POMJERANJE PULA – Igrač treba pomjerati pule vidljivo, jednu po jednu, koristeći
samo jednu ruku. Svaka podignuta pula obavezno igra (ukoliko nema zapreka).
Odigranim potezom smatra se kad igrač pomjeri pulu i od nje odvoji ruku, odnosno
ispusti pulu (ukoliko nema zapreka). Igrač koji je podigao protivničku pulu u namjeri
udaranja dužan je odigrati taj potez (ako zato nema zapreka). Igrač treba, prije nego
što pomjeri bilo koju pulu, uvesti u igru udarenu pulu ako je ima. Nijedan igrač ne
može pomjerati bilo koju pulu, dok je njegov protivnik na redu za igranje. Svako
kršenje pravila i procedure pomjeranja pula može, presudom sudca, rezultirati
nepovoljnom odlukom po igrača koji je prekršio pravilo.
4.11. RUKOVANJE PULAMA – Pula koja je udarena / izbačena iz igre, mora biti na
prečki/baru podignuta od igrača koji ju je udario sve dok ne bude ponovo uvedena u
igru.
Pula koja je uzeta / završila igru, mora se držati izvan ploče za igranje u boksu ili
pored tavle sve do kraja igre.
4.12.POGREŠAN POTEZ – Ukoliko je potez nedovršen ili nepravilan, protivnik ima
opciju da prihvati taj potez takav kakav je ili da traži da se potez odigra pravilno. I
nepravilan potez je važeći ako ga drugi igrač prihvati bacajući prećutno svoje kockice.
Sudija, ako je prisutan, ima zadatak da intervenira samo radi rješavanja eventualnih
nesporazuma proisteklih nedovoljnim poštivanjem pravila igre.
4.13.GREŠKA U POSTAVLJANJU – Nekorektna ili nepravilna početna pozicija
( nedostatak jedne ili više pula ) treba biti ispravljena prije početka igre. Ukoliko je
greška krivog postavljanja uočena u toku prvog bacanja kockica, pozicija se ispravlja a
bacanje kockica se ponavlja. Nakon konstatacije u toku igre, da protivniku nedostaje
jedna ili više pula igrač ima pravo da ;
- vrati spornu pulu / pule na bar kao udarenu
- da uvaži postojeću situaciju.
I u ovom slučaju, igrači mogu pobijediti sa duplo.
4.14. PUBLIKA – Niko od gledalaca nema pravo ukazivati na nepravilan potez niti bilo
kako uticati na igru.
5.0.
5.1.
SPOROVI / RASPRAVE / ZABRANE
RASPRAVA – U slučaju nesporazuma oba igrača moraju ostaviti pule i rezultat
nepromijenjenim (onakvim kakav je trenutno) sve dok se ne pozove sudac. Kršenje
pravila u ovom području su najozbiljniji i stvaraju pretpostavke u korist protivnika.
5.2.
SVJEDOČ ENJE – Svaki od igrača može raspravljati o stanju ili pravilima.
Posmatrači, osim da upozore na prevaru / varanje u igri, mogu svjedočiti jedino na
zahtjev sudca.
5.3. ZABRANE - U toku igre igrači su obavezni na korektno ponašanje. Nije dozvoljeno:
pušiti, konzumirati alkohol i hranu u vrijeme igre, glasno komentirati, gestikulirati,
lupati pulama, kao ni razgovor i rasprava sa publikom.
5.4. Ž ALBE / APELI – Svaki igrač ima pravo žalbe sudcu, koji rješava spor na licu mjesta.
Ukoliko igrač nije zadovoljan odlukom sudca, ima pravo prigovora na njegovu
odluku. Prigovor mora uputiti trenutno, dok se još može napraviti ispravka. Da bi
riješio žalbu, sudac treba odmah sazvati turnirski odbor ili oformiti komisiju od tri
stručna i nepristrasna igrača. Odbor ili komisija treba da čuju sva relevantna
svjedočenja i argumente, te mogu osporiti odluku sudca na način većinskog
preglasavanja. Nakon ovoga, igrač se ne može više žaliti.
5.5. SPOR – Ako sudac, a potom komisija ne mogu ili su onemogućeni da donesu pravičnu
odluku, oba igrača se isključuju iz daljnjeg takmičenja.
5.6. IZBORNIK – Sudac po savjetu Turnirskog odbora može bez obrazloženja isključiti ili
diskvalificirati učesnike iz razloga koji ne moraju biti određeni ali uključuju varanje
ili neki drugi ozbiljniji prekršaji. Sudac može odbiti registraciju igrača ili ekipe
isključenih ili suspendovanih od strane Turnirskog odbora Saveza.
5.7. Niko nema prava ( Sudac ili Turnirski odbor iznad svih) da mijenja pravila i proceduru.
Izrazi za brojeve bač enih kocki
Izrazi vezani
za broj 1
2 i 1 Iki bir
3 i 1 Se jek
4 i 1 Džihari jek
5 i 1 Pendžu jek
6 i 1 Šešu jek
Izrazi vezani
Izrazi vezani
za broj 2
za broj 3
3 i 2 Sabahi du 4 i 3 Džihari se
4 i 2 Džihari du 5 i 3 Pendžu se
5 i 2 Pendžu du 6 i 3 Šešu se
6 i 2 Šešu du
Izrazi vezani
za broj 4
5 i 4 Beš dort
6 i 4 Šeš džihar
Izrazi vezani
za broj 5
6 i 5 Šeš beš
Izrazi za parne brojeve
2x1
2x2
2x3
2x4
2x5
2x6
Hepjek
Dubara
Duse
Dordžihar
Dubeš
Dušeš
Broj 1 se izražava kao « jek « vezan za sve brojeve osim za broj 2 kad se izražava kao « bir»
Broj 2 se izražava kao « du « vezan sa svim brojevima osim za broj 1 kad se izražava kao
« iki « .
Broj 3 se izražava kao « se « u svim varijantama.
Broj 4 se izražava kao « džihar « vezan za sve brojeve osim za broj 5 kad se izražava kao
« dort « .
Broj 5 se izražava kao « pendž « vezan za sve brojeve osim za broj 4 kad se izražava kao
« beš « .
Broj 6 se uvijek izražava kao «šeš» .
Kod parnih ( duplih ) brojeva je važno napomenuti da je njihovo vrednovanje u broju pomaka
na tavli veće za četiri puta od pokazanog individualnog broja . Na primjer : hepjek ( 2x1 )
vrijedi za 4 poena i može se njime napraviti pomak četiri puta. Dubara ( 2x2 ) je takođe 4
puta veća od svog individualnog broja, i tako svi ostali upareni brojevi koji od svog
individualnog broja u paru uvijek vrijede 4 puta više. Tako hepjek vrijedi 4, dubara 8, duse 12,
dordžihar 16, dubeš 20 i dušeš 24 poena.
Download

UVOD U PRAVILA BACKGAMMON IGRE