TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ
Loyola University Chicao
TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ
Bütün hastalarda daima önce arka-ön akciğer (posteroanterior) grafisi ve gerekirse ilave olarak sol yan akciğer
grafisi çekilir. Arka-ön projeksiyonda çekilen akciğer
grafisinde x-ışınları sırt bölgesinden vücuda girer, ön
kısımdan çıkarak filme gelir (kaset yada film önde yer
alır). Sol yan grafide ise x-ışınları vücudun sağ tarafından
girip sol yandan çıkar ve filme gelir.
Filmlerin Değerlendirilmesi:
1.Film doğru dozda çekilmiş mi?
2.Hastanın duruşu doğru mu?
3.Hasta yeterli inspirium yapmış mı?
Bu film santral pozisyonda mı çekilmiştir?
Bunu nasıl saptarız? Bu niçin önemlidir?
Bu film santral
pozisyonda mı
çekilmiştir?
Doğru bir duruşta her iki klavikula ucunun orta hattaki spinöz çıkıntılara
uzaklıkları eşit izleniyor.
a’da normal pozisyonda her iki akciğer dokusunun opasifikasyonunun aynı olduğuna b’de
sola rotasyone durumda sol akciğer dokusunun; c’de sağa rotasyone durumda sağ akciğer
dokusunun daha opak izlendiğine dikkat ediniz. Ayrıca klavikula uçlarının orta hatta
uzaklıkları da eşit değil.
İlk torasik vertebrayı nasıl tanımlar sınız?
Bu film bir PA yada AP görünüm müdür?
Bunu söyleyebilir miyiz?
PA bir görünümü yorumlarken
nelere önem verilmelidir?
a’da normal pozisyonda skapulalar akciğer alanları dışında iken sağ akciğer periferinde
izlenen lezyonun b’de scapulaya ait opasite tarafından gizlenip izlenemediğine dikkat ediniz.
Bu film bir PA yada AP görünüm müdür?
Bunu söyleyebilir miyiz?
AP bir görünümü yorumlarken
nelere önem verilmelidir?
Bu film normal dozda çekilmiş bir film midir?
Bu dozu nasıl değerlendiririz?
Bu doz uygun bir doz mudur?
a’da normal dozda çekilen bir filmde rahat izlenebilen sağ akciğerdeki
lezyonun b’de sert çekilen bir filmde çok zor seçilebildiğine c’de ise
yumuşak çekilen bir filmde bronkovasküler yapıların daha da
belirginleştiğine dikkat ediniz.
Bu hasta tam bir inspirasyon yapmış mıdır?
Eğer hasta tam bir inspirasyon
yapmazsa hangi problemlerle
karşılaşılır?
Yeterli bir inspiriumda diyafragmaların (kırmızı hatlar ile gösterilen bölümler) 5-6. ön kostalar
(sol akciğerde gösterilmiştir) ; 10-11. arka kostalar (sağ akciğerde gösterilmiştir) düzeyinde
oluşuna dikkat ediniz.
A.AKCİĞERLERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Dansitede artma
 Konsolidasyon
 Atelektazi
 Nodül, kitle
 Kist, kavite
 İntertisiyel hastalık
b. Dansitede azalma
 Hava hapsi
 Pnömotoraks
 Oligemi
a. Opasite
X-ışınlarının çevre akciğer dokusuna göre daha fazla tutulması
Bir bölgenin çevresine göre daha beyaz görünmesi (radyoopasite,
dansite)
b. Lüsensi
Bir oluşumun çevresindeki absorbe edicilere göre x-ışınlarını
daha az olarak absorbe etmesi sonucu oluşur
Sınırlı bir alanın çevresine göre daha siyah görülmesidir
c. Konsolidasyon
 Homojen
 Belli bir şekli olmayan
 İçinde hava-bronkogramı bulunabilen
 Keskin sınırlı olmayan, hacim kaybı göstermeyen opasifikasyon
 Ödem: Hidrostatik, kapiller (leak) sızıntı (ARDS)
 Enfeksiyon: Pnömoni
 Kanama ve vaskülit: Travma, kanama diyatezi, Goodpasture’s
sendromu, Wegener’s granülomatozisi, hemosiderozis
 Kronik interstisiyel akciğer hastalığı: Bronşiolitis obliterans-organize
pnömoni, pulmoner alveolar proteinozis, eozinofilik pnömoniler
 Malign tümörler: Bronşioloalveolar kansinom, lenfoma
 Aspirasyon: Lipid pnömonisi, boğulma
d. Hava bronkogramı
 İçinde
hava bulunmadığı için dansitesi artmış akciğer
parankimi içinde hava ile dolu bronş veya bronşiollerin dallanma
gösteren lüsensiler oluşturmaları
e. Atelektaziler
 Tüm
akciğerde veya akciğerin bir kısmında hacim kaybı
(kollaps= hacim kaybı)
1. Obstrüktif atelektazi (rezorptif ): Bronş içi veya bronş dışı nedenlerle
olabilir
2. Pasif atelektazi (kompresif): Pnömotoraks, plevral effüzyon,bül, kitle
3. Skartrizasyon atelektazisi: Enfeksiyon (tb, fungal), radyoterapi,
sarkoidozis, interstisiyel fibrozis
4. Adezif atelektazi: ARDS, hiyalen membran hastalığı
f. Nodül-Kitle

İyi sınırlı yuvarlak opasitelerdir.
Nodül < 3 cm, kitle >3 cm

Soliter pulmoner nodülün % 95 nedeni:
 Malign tümörler: Primer veya metastatik
 Granülomlar: Tüberküloz veya fungal
 Benign tümörler: Hamartomlar
g. Kist




İnce duvarlı (>3 mm)
İyi sınırlı
Hava ile çevrili
İçinde sıvı mevcuttur
h. Kavite
Konsolidasyon, kitle veya nodül içinde radyolüsen alan.
Lezyonun nekrotik kısmının bronşial sistem içine
dökülmesi ve yerine hava dolması ile oluşur.
 Genellikle duvarı 3 mm’den kalındır.


Kistler ve Kaviteler
 Konjenital
 Enfeksiyon: pnömotosel, pyojenik abse, tüberküloz, fungal
enfeksiyon, septik enfarktlar
 Vaskülit
 Romatoid nodüller
 Malignansiler: Primer veya metastatik tümörler, squamöz
hücreli kanser, sarkomlar
 Posttravmatik pnömotosel
 Amfizem-bül
 Bronşiektazi
 Diffüz interstisiyel akciğer hastalığı
ı. Tek taraflı hiperlüsen
akciğer
Havayolları obstrüksiyonu:
 Büyük hava yolları: astma, mukus tıkacı, yabancı cisim
 Küçük hava yolları: Swyer-James sendromu, (bronşiolitis obliterans)
 Kompansatris: lobektomi veya lober kollaps sonrası
 Amfizem, bül, hava kisti
 Konjenital: Hipogenetik akciğer sendromu, konjenital lober amfizem
 Vasküler (oligemi): Pulmoner emboli, pulmoner arter stenozu
 Göğüs duvarı anormallikleri:
Mastektomi, Poland’s sendromu (konjenital pektoral kas yokluğu)
 Plevral: Pnömotoraks

i. Plevral hastalık





Plevral efüzyonlar
Ampiyem
Pnömotoraks
Fokal plevral hastalık
Yaygın plevral hastalık
j. İnterstisiyel akciğer
hastalığı
 İnterstisiyel hastalıklarda
görülen değişiklikler
 Lineer veya retiküler
opasiteler
 Nodüller ve nodüler opasiteler
 Buzlu cam dansitesi
 Balpeteği (fibrozis bulgusu)
Download

i. Plevral hastalık