NAUČNI PROGRAM
Četvrtak
06. Maj 2010.
KURS: 3D/4D ULTRAZVUK
A. Kurjak – Rast folikula i corpus luteus procenjeni 2D i Dopler ultrazvukom;
Sonoembriologija – izbor 2D ili 3D;
B. Funduk Kurjak – Ilustracija ranog razvoja fetusa raziličitim UZ metodama; Osnove
upotrebe UZ u proceni ženske neplodnosti;
N. Radunović – 3D UZ u prvom trimestru; Uloga 3D UZ u fetalnoj ehokardiografiji;
A. Ljubić - Uloga 3D sonografije u ginekologiji; 3D ultrazvučna dijagnostika uterinih
malformacija
KURS: VITRIFIKACIJA – TEORIJA I HANDS ON TRAINING U IVF LABORATORIJI
Petak
07. Maj 2010.
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
Ceremonija otvaranja
T. Motrenko Simić (Crna Gora): Sadašnjost i budućnost ART-a
A. Watrelot (Francuska): Fertiloskopija- mogućnosti za dijagnozu i terapiju
H. Sallam (Egipat): Embrio transfer – nedokučiv korak
10.20-11.00 Kafe pauza i kotel dobrodošlice
11.00-11.20 A. Kurjak (Hrvatska): 3D-4D ultrazvuk i dopler u proceni ženske neplodnosti
11.20-11.40 A. Makrigiannakis (Grčka): Ponavljani neuspesi implantacije – novi trendovi
11.40-12.00 R. Ron-El (Izrael): ICSI versus IVF – šta odabrati u slučajevima kada
nemamo težak slučaj oštećenja spermatogeneze
12.00-12.20 A. Ljubić (Srbija): Gojaznost i ART
12.20-12.40 V. Koršak (Rusija): Endometrioza i ART
12.40-13.00 V. Vlaisavljević (Slovenija): Klinička implementacija transfera blastociste za
sve pacijente
13.00-13.30 The global® Family of ART Media: A Unified Approach to Human Embryo
Culture - Dr Ana Sousa Lopes, D.V.M., Ph.D.
13.30-14.30 Lagani sendvič ručak
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
ciklus za IVF
15.30-16.00
O. Gliozheni (Albanija): Ovarijalno starenje i infertilitet u zena
S. Lazarevski (Makedonija): Art kod pacijentkinja preko 40 godina starosti
E. Vrtačnik Bokal (Slovenija): Umerena stimulacija i modifikovani prirodni
folikula kod pacijenata za IVF
Richter Gideon: Sponsored symposia
16.00-16.30 Kafe pauza
16.30-16.50
esej za muški
16.50-17.10
17.10-17.30
17.30-17.50
R. Ron-El (Izrael): Novi metod za evaluaciju kapacitacije sperme - prediktivni
infertilitet
L. Gianaroli (Italija): Birifrigencija kao sredstvo za bolji ishod ICSI-a
B. Pajović (Crna Gora): Infekcije i neplodnost
D. Ljiljak (Hrvatska): Kompjuterska analiza kinetike i morfologije sperme
Удружење за хуману репродукцију Црне Горе
Јадрански пут 16, 85310 Будва, Црна Гора
Тел.:+382(0)33-403-604;
Факс:+382(0)33-452-852:
[email protected]
Montenegro Society for Human Reproduction
Jadranski put 16, 85310 Budva, Montenegro
Phone:+ 382(0)33-403-604
Fax:+ 382(0)33-452-852:
[email protected]
Member of MEDITERRANEAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE
Subota
08. Maj 2010.
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
S. Crnogorac (Crna Gora): Skeniranje plodnosti
S. Vidaković (Srbija): Tubalna hirurgija u eri ART-a
E. Garalejić (Srbija): Hidrosalpinks i IVF
V. Kopitović (Srbija): Histeroskopija pre IVF-a- da li ima uticaja na ishod IVF-a
T. Gurgan (Turska): Da li treba ukloniti endometriozu pre IVF-a
10.40-11.00 Kafe pauza
11.00-11.30 MSD B. Fauser - Sponzorisano predavanje: Primena antagonista GnRH u
protokolima stimulacije ovuacije u ART-u
11.30-11.50 A. P. Ferarreti (Italija): Značaj hormonske stimulacije u ART-u
11.50-12.10 N. Radunović (Srbija): Efekti pretretmana sa oralnim kontraceptivima na
hormonski profil i kohortu antralnih folikula kod pacijenata za IVF
12.10-12.30 E. Vrtačnik Bokal (Slovenija): Uticaj razlicitih protokola stimulacija ovulacije
na folikulogenezu
12.30-12.50 B. Radaković (Hrvatska): GnRH antagonisti u ovarijalnoj stimulaciji za ART
12.50-13.10 P. Inaudi (Italija): Endokrini aspect i protokoli ovarijalne stimulacije kod PCO
sindroma
13.10-13.30 A. Veiga (Španija): Pluripotentne stem ćelije
13.30-14.30 Lagani sendvič ručak
14.30-14.50 S. Sibinčić: (Bosna i Hercegovina): Uticaj tiroidne žlezde na stimulaciju
ovulacije i kvalitet oocita
14.50-15.10 A. Makrigiannakis (Greece): Molekularne i ćelijske promene folikularnog
razvoja i uloga apoptoze
15.10-15.30 L. Gianaroli (Italija): Hromozomska konstitucija oocita kod infertilnih
pacijentkinja
15.30-15.50 Kafe pauza
15.50-16.10
16.10-16.30
u prirodnom i
16.30-16.50
ART-a
16.50-17.10
sindroma
A. P. Ferarreti (Italija): Paternalni doprinos aneuploidiji embriona
D. Ljiljak (Hrvatska): Maturacija oocita i dinamika razvoja humanih embriona
stimulisanom IVF ciklusu
B. Kovačić (Slovenija): Uticaj programa vitrifikacije blastociste na rezultate
17.10
Ceremonija zatvaranja
H. Sallam (Egipat): Predviđanje i prevencija ovarijalnog hiperstimulacionog
Удружење за хуману репродукцију Црне Горе
Јадрански пут 16, 85310 Будва, Црна Гора
Тел.:+382(0)33-403-604;
Факс:+382(0)33-452-852:
[email protected]
Montenegro Society for Human Reproduction
Jadranski put 16, 85310 Budva, Montenegro
Phone:+ 382(0)33-403-604
Fax:+ 382(0)33-452-852:
[email protected]
Member of MEDITERRANEAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE
Download

Pogledaj detalje simpozijuma