Solutions Ready!
Highlighting our energy-efficiency solutions
Danfoss A/S
Aleksandar Batinić, SEE Regional Sales Director
Belgrade • 14 April 2010
April 2010 | 1
Danfoss danas
¾
Danfoss je medju najvećim industrijskim kompanijama u Danskoj,
prisutan u preko 110 zemalja sveta.
¾
Danfoss je medju vodećim svetskim kompanijama u istraživanju,
razvoju, proizvodnji, prodaji i servisu mehaničkih i elektronskih
komponenata i sistema za više industrijskih oblasti.
¾
Danfoss je globalna kompanija u porodičnom vlasništvu
(nema javnih deonica osim približno 3% deoničara medju zaposlenima)
¾
Neto prodaja u 2009. godini je iznosila 3.445 mil.EUR
¾
Ukupan broj zaposlenih u Decembru 2009. je 25,740 radnika
Europe
Manufacturing
sites
Sales
companies
Agents and
distributors
North
Latin
America America
Africa
Asia
65
17
3
1
7
101
12
6
1
17
Pacific
Total
93
2
139
~450
April 2010 | 2
Solutions Ready:
Energetska oprimizacija
15-20%
je prosečna ušteda energije
korišćenjem Danfoss-ovih
proizvoda i sistema za
energetsku optimizaciju
„
Danfoss koristi svoje široko znanje proizvoda i
sistema primene za nudjenje dijaloga i
savetovanje za praktično izvodljivu optimizaciju
energetske potrošnje.
„
Danfoss nudi koncept energetske optimizacije
za:
– Industrijske proizvodne pogone
(Danfoss EnSave®)
– Sisteme Grejanja i Klimatizacije
(Danfoss EnergyTrim™)
– Rashladne sisteme (Danfoss ADAP-KOOL®)
April 2010 | 3
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Pojam i ciljevi
„ Racionalno korišćenje energije je ušteda novca
„ Racionalno korišćenje energije je čistije okruženje (manja emisija CO2)
„ Cilj je stimulacija svih u lancu:
1. proizvodnja energije (energane)
2. prenos energije (toplovodi)
3. transformacija energije (podstanice)
4. krajnji korisnici (stambeni objekti)
da racionalno koriste energiju
„ Danfoss proizvodi pokrivaju 3. i 4. komponentu lanca
April 2010 | 4
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Od Toplopredajne podstanice do Termostatskog radijatorskog
ventila
•Spratne stanice
•Merno-regulacione
stanice
•Sobni termostati
•Termostatski
radijatorski ventili
Podstanica za
jednu-dve kuće
Energana/
Toplana
Zonska/
Distributivna
podstanica
Podstanica za Stambenu
i Komercijalnu zgradu
April 2010 | 5
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Kompaktna toplopredajna podstanica
„ Automatska regulacija temperature razvodne vode prema spoljnoj
temperaturi
„ Pločasti razmenjivač toplote – dobar prenos toplote sa vrele vode
daljinskog grejanja na toplu vodu u sistemu grejanja
„ Kombinovani regulator protoka na primarnoj strani – dobra hidraulička
uravnoteženost na strani daljinskog grejanja
„ Ušteda na smeštajnom prostoru
10%
uštede energije toplote u odnosu na
podstanice u direktnom sistemu
grejanja
11%
manja emisija CO2 u odnosu na
klasične podstanice bez regulacije
April 2010 | 6
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Merilo energije toplote
„ Služi za Merenje i Raspodelu utrošene energije toplote
„ Merenje utrošene energije toplote zasnovano na ultrazvučnom principu
merenja
„ Mali pad pritiska i velika preciznost merenja
„ Odobreni od strane Direkcije za mere i dragocene metale
„ Mogućnost daljinskog očitavanja podataka
April 2010 | 7
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Automatski balansni ventili
„ Neophodni u svim sistemima radijatorskog grejanja sa promenljivim
protokom
„ Postavljaju se na vertikalne ili horizontalne vodove
„ Održavaju konstantan diferencijalni pritisak na vertikali i time
omogućavaju nesmetan rad termostatskih radijatorskih ventila
„ Eliminišu pojavu šuma na termostatskom ventilu
„ Lako se projektuju i podešavaju
April 2010 | 8
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Postojeći sistemi – jednocevno ili dvocevno radijatorsko
grejanje sa vertikalama koje prolaze kroz više stanova-hodnika
„ toplotna podstanice sa kvalitativno-kvantitativnom regulacijom i
upravljanjem prema realnim spoljnim uslovima sa kalorimetrom za
merenje utroška energije toplote – ušteda energije u konverziji i merenje
realnog utroška energije toplote
„ Delitelji toplote – preraspoređuju ukupnu potrošnju prema svakom
korisniku ponaosob
„ Termostatski radijatorski ventil – uvođenjem merenja i naplate prema
potrošnji, neophodno je i pošteno omogućiti korisniku prostora da sam
upravlja i kontroliše svoju potrošnju
„ Sistem automatskog balansiranja – uvođenjem TRV, hidraulički, nastaje
sistem sa promenljivim protokom – jedini način regulacije je
uravnoteženje upotrebom ABV
April 2010 | 9
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Novi sistemi - radijatorsko grejanje u kome je svaki korisnik
hidraulički nezavisan
„ Toplotna podstanice za zgradu sa kvalitativno-kvantitativnom
regulacijom i upravljanjem prema realnim spoljnim uslovima - ušteda
energije u konverziji
„ Individualna merno regulaciona stanica za svaki stan – sadrži opremu za
balansiranje i kalorimetar – merenje utroška energije toplote za svakog
korisnika ponaosob i hidrauličko uravnoteženje
„ Termostatski radijatorski ventil – uvođenjem merenja i
naplate prema potrošnji, neophodno je i pošteno omogućiti
korisniku prostora da sam upravlja i kontroliše svoju
potrošnju.
April 2010 | 10
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Individualna merno regulaciona stanica za svaki stan
omogućava:
„
individualno merenje stvarno potrošene energije za grejanje
„
regulacija diferencijalnog pritiska u sistemu
„
individualna regulacija grejanja na sobnom termostatu
„
„
mogućnost ugradnje termostatskih radijatorskih ventila na vodovima
prema grejnim telima
montaža u uzidnim ili nazidnim ormanima
April 2010 | 11
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Termostatski radijatorski ventil
„ Dobrom regulacijom temperature u prostoru na svakih sniženih 1°C,
štedimo 5 -7% energije!
„ Ugradnja termostata na svakom potrošaču donosi uštedu od 20%!
„ Noćno sniženje temperature grejanja donosi uštedu do 10%!
„ Danas, više od 350 miliona termostatskih glava je ugrađeno širom sveta
– svaka štedi 80 litara lož ulja za grejanje
„ Danfoss je prvi predstavio radijatorski termostat 1943. godine
20%
uštede energije toplote u odnosu na
podstanice u direktnom sistemu
grejanja i sistem sa ručnim
radijatorskim ventilima
22%
manja emisija CO2 u
odnosu na sisteme sa
ručnim radijatorskim
ventilima
50%
svih ušteda energije koje je
Evropa preuzela prema Kyoto
protokolu može se postići
zamenom svih ručnih
termostatskim radijatorskim
ventilima
April 2010 | 12
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Termostatski radijatorski ventil
„ Danfoss TRV je duploregulišući radijatorski ventil koji se sastoji od
radijatorskog ventila sa predpodešavanjem na koji je postavljena
termostatska glava
„ Predpodešavanje radijatorskog ventila je neophodna kako bi se
obezbedila pravilna raspodela tople vode na sve radijatore u jednom
sistemu grejanja
„ Podešavanje na željenu temperaturu se postiže okretanjem termostatske
glave prema skali (npr. 3 za 20°C u dnevnoj sobi, 2 za 17°C u spavaćoj
sobi itd.).
„ Termostatski radijatorski ventil ima senzor temperature okolnog prostora
koji će smanjivati dotok tople vode u radijator kad god temperatura u
prostoru poraste iznad zadate vrednosti
„ Za razliku od ostalih ventila na tržištu, jedino Danfoss
termostatski ventili imaju gasno punjenje
senzora temperature koji omogućavaju bržu
reakciju i bolju regulaciju temperature.
April 2010 | 13
Primer Energetski Efikasnog rešenja u Grejanju Srbije
Pilot projekat Agencije za Energetsku Efikasnost Srbije i EAR
u Subotici
„ Tri zgrade istih termičkih karakteristika, površine i spratnosti. Svaka je
imala direktnu podstanicu, bez kalorimetara, na radijatorima su ručni
radijatorski ventili. Izgrađene krajem 70-tih godina 20. veka.
„ Zgrada A – u postojeću podstanicu je montiran kalorimetar
„ Zgrada B – direktna podstanica je zamenjena kompaktnom podstanicom
sa automatskom regulacijom i kalorimetrom
„ Zgrada C - direktna podstanica je zamenjena Danfoss kompaktnom
podstanicom sa automatskom regulacijom i kalorimetrom, ručni
radijatorski ventili su zamenjeni Danfoss termostatskim radijatorskim
ventilom
„ Merenje je vršeno u toku grejnih sezona
2006/07 i 2007/08
April 2010 | 14
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Rezultati merenja
April 2010 | 15
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Rezultati merenja
April 2010 | 16
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Rezultati merenja
April 2010 | 17
Energetski Efikasna rešenja u Grejanju
Sve od jednog dobavljača - za gotovo svaku aplikaciju grejanja
Danfoss je jedini isporučilac koji može da vam ponudi kompletno rešenje za primenu daljinskom grejanju, pripremi
potrošne tople vode, etažno grejanje i auomatsku regulaciju svih sistema grejanja i hladjenja.
Daljinsko Grejanje/Hladjenje
ƒ Podstanice za daljinsko grejanje i paru
ƒ Automatska Regulacija i Komponente
ƒ Pločasti Razmenjivači Toplote
ƒ Loptaste slavine
Etažno Grejanje i PTV
ƒ Gorioničke komponente
ƒ Spratne stanice za grejanje i PTV
ƒ Regulacioni balansni ventili
(ručni i automatski)
ƒ Termostatski radijatorski ventili
Biomasa
ƒ Kompletno rešenje sa sistemom nadzora
ƒ Regulacija i daljinski nadzor
ƒ Podstanice i PTV akumulacija
Solarno Grejanje i Toplotne Pumpe
ƒ Akumulacioni sistemi
ƒ Sve Grupe Toplotnih pumpi
Potrošna topla voda
ƒ Toplopredajna Podstanica i Spratne stanice
ƒ Sistemi Potrošne tople vode
(protočni sistem ili sa akumulacijom)
Grejanje
ƒ Podstanice i Spratne stanice
ƒ Regulacioni balansni ventili
(ručni i automatski)
ƒ Termostatski radijatorski ventili
Podno Grejanje
ƒ Distribucioni sistemi
ƒ Automatska regulacija i Komponente
April 2010 | 18
Kako COP15 može da
ubrza primenu
prethodno navedenog?
„ Povećanjem političke svesti i
obaveštenosti čija je reakcija
donošenje relevantnih zakonskih
obaveza
„ Donošenje standarda (potrošnje
energije u kućama i KGH sistemima)
„ Omogućavanje i dodeljivanje
subvencija za investicije u
energetski efikasna rešenja
(kreditne olakšice, oslobadjanje od
oporezivanja…!)
„ Olakšani transfer tehnologija
April 2010 | 19
ul. Djordja Stanojevića 14 – BOP 2
11070 Novi Beograd
SRBIJA
http://grejanje.danfoss.com/
April 2010 | 20
Solutions Ready:
Daljinsko grejanje
Samo
9%
odpadne toplote
koja se dobija proizvodnjom
električne energije se koristi
za daljinsko grejanje.
Povećanje korišćenja ove
toplote na 12% jednako je
uštedi energije ekvivalentne
jednogodišnjoj proizvodnji
svih svetskih
vetrogeneratora.
„
Daljinsko grejanje je najbolji način za
korišćenje odpadne toplone energije u
proizvodnji električne energije
„
Proizvodnja i Daljinskog grejanja u
Termoelektranama na ugalj može
povećati njihovu efikasnost od ~40-90%
„
Daljinsko grejanje je dugoročno dobra
investicija bez obzira na gorivo koje toši –
foslilno ili obnovljivo
April 2010 | 21
Download

Ustede energije