NCTS – ŠANSA ZA PRIVREDU
REPUBLIKE SRBIJE
Serbian Customs Administration
Sadržaj
 ŠTA JE NCTS I KAKO JE NASTAO KONCEPT
 VRSTE NCTS
 ZAŠTO NCTS
 PREDNOSTI PRIMENE NCTS
 POSLEDICE IZOSTANKA NCTS
 REPUBLIKA SRBIJA I NCTS
 PREPORUKE POSLOVNOJ ZAJEDNICI
Serbian Customs Administration
ŠTA JE NCTS I KAKO JE NASTAO
KONCEPT
 NCTS – novo kompjuterizovani tranzitni postupak, prvi
elektronski (bespapirni) postupak, koji se obavlja
razmenom elektronskih poruka izmedju uĉesnika u
postupku i carinske administracije
 Koncept nastao polovinom 90-ih godina u EU (NTS),
zasnovan na papirnoj osnovi, kao potreba unificiranja
uslova i naĉina tranzita robe kroz razliĉita nacionalna
carinska podruĉja
 Razvojem IT prerasta NTS u NCTS, trenutno u upotrebi
verzija 4. ovog sistema
Serbian Customs Administration
VRSTE NCTS
Uslovno dva tipa:
 Zajednički tranzit, predstavlja tranzit izmedju
svih zemalja ĉlanica Konvencije o zajedniĉkom
tranzitu, 28 zemalja EU + 4 zemlje EFTA +
Republika Turska
Tranzit zajednice predstavlja primenu NCTS
samo izmedju zemalja EU (28)
 Nacionalna primena NCTS, samo u okviru
jednog carinskog podruĉja
Serbian Customs Administration
ZAŠTO NCTS
 Suoĉeni sa konstantnom potrebom povećanja izvoza i prevoza robe,
primorani smo da još uvek sprovodimo tranzitni postupak na stari naĉin,
upotrebom papirnih deklaracija i visokim iznosima obezbedjenja,
 Geostrateški poloţaj Republike Srbije, kao izrazite tranzitne zemlje, spaja
razliĉite regione,
 Strateško opredeljenje Vlade da revitalizira sve putne pravce, a naroĉito
Koridora X,
 Veća uposlenost svih u lancu tranzita: banaka, menjaĉnica, ugostiteljkih
objekata, auto servisa, benzinskih stanica i ostalih,
 Ulaganje u infrastrukturu i graniĉne prelaze ima ograniĉavajući uĉinak bez
adekvatnih promena u carinskim postupcima i procedurama,
 Većina zemalja u okruţenju koristi NCTS (Madjarska, Rumunija, Bugarska,
Hrvatska, Turska od 01.12.2012, a Makedonija od 01.03.2014. u
nacionalnim okvirima), jedino naša zemlja prekida taj ―lanac‖,
 NCTS je osnovni i jedini preduslov za punopravno ĉlanstvo zemlje u EU
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI PRIMENE NCTS
Poĉetak stvaranja uslova za sveobuhvatno
elektronsko carinsko poslovanje
Kraće vreme zadrţavanja transportnih sredstava
na graniĉnim prelazima
Niţi troškovi poslovanja poslovne zajednice,
povećanje nivoa konkurentnosti i uposlenosti
Usvajanje standarda u carinskom poslovanju
istovetno razvijenim carinskim sistemima
Dostizanje visokih standarda bezbednosti i
sigurnosti, kao i kvalitetno upravljanje rizikom
Serbian Customs Administration
POSLEDICE IZOSTANKA NCTS
Realna opasnost da jedan broj kamiona napusti
našu zemlju kao tranzitnu rutu (Koridor IV);
Manji priliv finansijskih sredstava u budţet;
Gubitak uposlenih u svim delatnostima koje
opsluţuju vozaĉe i transportna sredstva;
Gubitak koraka u procesu usaglašavanja
zakonodavstva i konkretnih procedura sa onim u
razvijenim zemljama
Serbian Customs Administration
REPUBLIKA SRBIJA I NCTS
 Izuzetna zainteresovanost Republike Srbije za pristup
Konvenciji o zajedniĉkom tranzitu;
 Uprava carina je krajem 2008. godine inicirala pristup,
Vlada poĉetkom 2009. godine prosledila pismo o nameri
EU, a na proleće 2009. godine odobren nam je status
posmatraĉa;
 Prva faza u uvodjenju sistema NCTS obavljena
Projektom IPA 2007, druga implementacina faza je pri
kraju i sprovodi se kroz IPA 2011
Serbian Customs Administration
PREPORUKE POSLOVNOJ ZAJEDNICI
 Blagovremeno planirati i usaglašavati svoju poslovnu
strategiju u skladu sa savremenim trendovima
poslovanja;
 Pratiti sva saopštenja, sajt i web stranice Uprave carina,
kao jednog od izvora korisnih informacija,
 Prikljućiti se formiranoj ―Poslovnoj kontak grupi‖ pri
Upravi carina, na ĉijim redovnim sastancima se šire
informacije o novinama u carinskom poslovanju, kao i
predstojećim obavezama uĉesnika u postupku;
 BITI HRABAR, BUDUĆNOST JE VEĆ POĈELA!
Serbian Customs Administration
NACIONALNI PROJEKTNI PLAN UVOĐENJA
SISTEMA NCTS
 Svrha NPP je da obezbedi informacije svim zemljama
u kojima se sprovodi NCTS o integraciji nacionalne
tranzitne aplikacije (NTA) u postojeći NCTS sistem.
 NPP spisak obaveza koje treba realizovati u
planiranim rokovima
 NPP sadrži ključne tačke koje se odnose na
nacionalni domen, spoljnji i zajednički domen NCTS
sistema
 DG TAXUD koristi NPP za monitoring implementacije
NCTS
Serbian Customs Administration
OKVIRNI PLAN UVOĐENJA CARINSKIH
ISPOSTAVA







Priprema zakonskog okvira
Uspostavljanje testnog okruženja
Testiranje aplikacije NCTS, GMS, IPS
Testiranje i verifikacija komercijalnog softvera
Uspostavljanje produkcionog okruženja
Instrukcija za početak Pilot faze
Preregistracija postojećih odobrenja za upotrebu
zajedničkog obezbeđenja
 23.9. početak Pilot faze NCTS u Carinarnici Subotica
Serbian Customs Administration
PILOT KOMPANIJE NCTS
Kompanija
Kontakt osoba
Feniks trade
Jelena Tica
Kuhne+Nagel
Srdjan Savković
Gebruder Weiss
Oliver Cvetković
Star&SS trade
Suzana Starcević
Milsped doo
Branko Todorović
Intersped B
Vladimir Janković
SGS Beograd
Marinko Ukropina
Biljana Todorović
Pro Team
Sneţana Nedeljković
Ball packaging
Ilija Genić
California sped
Ljubisa Karadzić
Tehno coop
Vladan Nikolić
ROSA
Radojka Maroš
Koral sped
Nikola Gostoviĉ
SUINS
Marko Miletic
024 Net sped
Igor Vurdelja,
Schenker
Jelena Kojić
Atlas sped
Vesna Majkić
ISCO
Ronald Beĉejski
AB Royal Trans doo
Amra Mostarac
Draxlmaier
Šandor Šereš
Meridijan – šped
Ţeljko Boţić
Transportsped
Sladjana Ivankovic
Telefon
E mail
Serbian Customs Administration
Панчево
ЦИ Бачки Брег
Царинска
ЦИ за курирске пошиљке DHL
Бездан – МохачБеоград
ЦИ АеродромЦИ
Београд
1.
1.
1.
1.
1.
RS011231
испостава
Лука
RS011282
07.11.
07.11.
07.11.
05.11.
RS011410
ЦИ ТерминалЦИБездан
– Градина
RS013013
Царинска испостава Терминал Београд
ЦИ Железничка станица
RS013021
05.11.
ЦИ Шабац
Димитровград
Царинска испостава Железничка станица
ЦИСлободнаЦИ
зона
Пирот Рача
RS013030
06.11.
Сремска
Шид
ЦИПирот
RS013048
06.11.
ЦИ Бадовинци
ЦИКњажевац
RS015113
07.11.
Царинска испостава
Батровци
ЦИ станица
Трбушница
ЦИ Железничка
Ристовац
RS015288
07.11.
ЦИПрокупљеЦИ Ужице
RS015407
07.11.
Царинска испостава
Шид
ЦИ за послове царинског надзора
RS021202
05.11.
ЦИ Пријепоље
Нови Сад
Царинска испостава Сремска Митровица
ЦИ МокрањеЦИ Гостун
RS012033
ЦИ Прахово
RS012041
Царинска испостава Панчево
ЦИ Ђердап 2
ЦИ Велико Градиште
RS012068
ЦИ Ђердап ЦИМајданпек
RS012289
Царинска испостава
Ранжирна станица
ЦИ Вршка
Чука
Макиш
- БеоградRS012319
Царинска
Терминал
- Хоргош
ЦИБор испостава
ЦИЗајечар
RS012327
Царинска
испостава
Железничка
станица
ЦИРашка ЦИ Калуђерово
RS014010
Београд
ЦИ КраљевоЦИСлободна зона Зрењанин
RS014052
ЦИ Чачак
RS014060
Царинска испостава
Београдски сајам
ЦИПараћин
Царинска
испостава
Јавна складишта
ЦИНови
Пазар
RS014109 Суботица
ЦИ ШпиљаниЦИТрстеник
RS014338
Царинска испостава
Складишта
ЦИ Ватин
RS023027
ЦИПожега
ЦИ Железничка станица Вршац Царинска испостава
RS023035
за послове царинског
ЦИ Хемофарм
Вршац
ЦИЈабука
надзора
БеоградRS023043
Царинска
испостава
Железничка
станица Суботица
ЦИ Крагујевац
RS017019
ЦИ Пошта Београд Царински реферат Лука
ЦИЖелезничка станица Крагујевац
RS017043
ЦИ Aеродром Никола Тесла
ЦИЛапово
RS017078
Царинска испостава
Београд
ЦИ Градина
Царинска
испостава ТерминалRS017027
- Келебија
ЦИЈагодина
ЦИРибарци
ЦИСмедеревска
Паланка
RS017035
Царинска испостава
Лесковац
ЦИАранђеловац
RS017256
ЦИ Стрезимировци
Царински реферат
Железничка станица
ЦИМладеновац
RS017329
ЦИПошта Ниш
Ниш
Царински
реферат
Слободна
зона
Суботица
ЦИПожаревац
RS017337
ЦИСлободна
зона
Крагујевац
ЦИ Смедерево
RS017345
Царинска испостава
Терминал Прешево
ЦИза металску
индустрију зона Смедерево
ЦИСлободна
RS017353
Железара
ЦИПошта Нови СадЦаринска испостава Врање
ЦИ Бачка Паланка
RS021024
ЦИСот
ЦИВрбас
RS021040
Царинска испостава
Аеродром Ниш
ЦИ Мост Бачка
Паланка зона Нови Сад
RS021105
ЦИСлободна
ЦИБечеј
RS021369
Царинска испостава Прешево
ЦИАпатин ЦИза речни саобраћај Нови Сад
RS022012
ЦИСомбор ЦИЖелезничка станица
Царинска
испостава
Лука и складишта Нови
Богојево RS022047
ЦИ Богојево
RS022128
Сад
ЦИ Кикинда ЦИ Хоргош
RS024015
Царинска испостава
Ранжирна железничка
ЦИ ЗрењанинЦИ Келебија
RS024023
станица Нови Сад
ЦИ Српска Црња
RS024031
Царински пункт Мердаре
Царинарнска испостава Крушевац
RS045047
Царински реферат
Нови Сад
Царински пункт Кончуљ
ЦИГорњи Милановац
RS014176
Царински пункт
Рудница зона Шабац
RS014320
Царинска испостава
Сента
ЦИСлободна
Царински пункт Брњачки Мост
RS014346
RS022020
1 – 5.12.
RS011029
RS022039
1 – 5.12.
02.10.
RS011568
RS042056
1 – 5.12.
03.10.
1 – 5.12.
RS042102 RS021083
17.10.
1 – 5.12.
RS042188
RS021091
1 – 5.12.
16.10.
1 – 5.12.
RS046027 RS021342
1 – 5.12.
24.10.
RS022144
RS042196
RS046043
RS046078
RS042072
RS012084 RS011037
RS012092
RS011096
RS025011
RS012297
23.09.
RS023019 RS011118
RS024287
RS011126
RS045055
RS025038
23.09.
RS045063 RS011134
RS046035
RS011207
RS046051
RS025046
RS011045 RS011223
RS011274
RS011347
RS013277
RS025054
RS015032 RS015024
RS015040
RS015083 RS015075
RS025160
RS017370
RS015105
RS017388
RS021059 RS015121
RS021270 RS015156
RS021377
RS021440 RS015172
RS022292 RS021016
RS025151
RS025267 RS021067
23.09.
12 – 13.11.
12 – 13.11.
12 – 13.11.
12 – 13.11.
12 – 13.11.
12 – 13.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
23.09.
23.09.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
16 – 21.11.
15 – 21.11.
15 – 21.11.
15 – 21.11.
15 – 21.11.
24 – 28.11.
24 – 28.11.
24 – 28.11.
24 – 28.11.
24 – 28.11.
24 – 28.11.
1 – 5.12.
16.10.
1 – 5.12.
30.10.
1 – 5.12.
1 – 5.12.
31.10.
1 – 5.12.
1 – 5.12.
22.10.
1 – 5.12.
31.10.
1 – 5.12.
1 – 5.12.
28.10.
1 – 5.12.
31.10.
1 – 5.12.
8 – 12.12.
31.10.
8 – 12.12.
31.10.
8 – 12.12.
8 – 12.12.
28.10.
8 – 12.12.
30.10.
8 – 12.12.
8 – 12.12.
28.10.
8 – 12.12.
29.10.
8 – 12.12.
8 – 12.12.
30.10.
8 – 12.12.
28.10.
8 – 12.12.
8 – 12.12.
31.10.
8 – 12.12.
31.10.
8 – 12.12.
RS021458
24 – 28.11.
8 – 12.12.
31.10.
8 – 12.12.
RS042277 RS025062
24 – 28.11.
24 – 28.11.
27.10.
8 – 12.12.
RS031305
24 – 28.11.
Serbian Customs
Administration
RS031330
NCTS u okviru nacionalnog tranzitnog postupka
AD – Tranzitni prateći dokument
A
D
CI otpreme
CI
odredišta
Ovlašćeni
primalac
Principal
IE007
IE015
Nacionalni NCTS domen
IE001
Spoljnji domen
IE045
IE044
IE028
IE006
IE029
IE018
IE100
Spoljnji domen
IE045
Serbian Customs Administration
NCTS u okviru zajedničkog tranzitnog postupka
AD – Tranzitni prateći dokument
A
D
CI otpreme
CI
tranzita
CI
tranzita
CI
odredišta
Ovlašćeni
primalac
Nacionalni
domen
Principal
IE007
IE015
IE118
Nacionalni
domen
Spoljnji
domen
IE001
IE028
IE029
IE050
IE118
Nacionalni
domen
CCN/CSI
Zajednički
domen
i Nacionalni
domen
tranzitnih
zemalja
IE044
IE045
Spoljnji
domen
IE006
IE018
IE100
IE045
Serbian Customs Administration
Pojednostavljenja tranzitnog postupka
Upotreba zajedničkog obezbeđenja ili oslobađanje od
polaganja obezbeđenja
upotreba posebnih plombi
izuzeće od propisanog plana puta
status ovlašćenog pošiljaoca
status ovlašćenog primaoca
primenu pojednostavljenih postupaka specifičnih za
robu:
Koja se prevozi železnicom ili velikim kontejnerima
Koja se prevozi vazduhoplovima
Koja se prevozi cevovodima i električnim vodovima
Serbian Customs Administration
KAKO SE UKLJIČITI U NCTS
•
•
•
•
Elektronski potpis i sertifikat
Odobrenje za elektronsku komunikaciju
Komercijalni softver
Web client aplikacija
Serbian Customs Administration
Kvalifikovani elektronski potpis
 Zakon o elektronskom potpisu
– Elektronski dokument - dokument u elektronskom
obliku koji se koristi u pravnim poslovima i drugim
pravnim radnjama, kao i u upravnom, sudskom i
drugom postupku pred drţavnim organom
– Kvalifikovani elektronski potpis - elektronski potpis
kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika,
integritet elektronskih dokumenata, i onemogućava
naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadrţaj,
i koji ispunjava zakonom utvrĊene uslove
Serbian Customs Administration
Elektronski potpis i sertifikat
 Elektronski potpis – metod autentifikacije
 Elektronski potpis – ispunjava sledeće uslove:
o Jedinstveno je povezan sa potpisnikom
o Identifikuje potpisnika
o Odgovornost potpisnika
o Povezan je sa podacima na koje se odnosi na takav
naĉin da se svaka naknadna promena podataka moţe
otkriti
Serbian Customs Administration
Sadržaj sertifikata
Osnovne informacije:
 Izdavalac (Sertifikaciono telo)
 Ime i prezime vlasnika sertifikata (firma)
 Rok važenja od
 Rok važenja do
 Serijski broj sertifikata
 E-mail adresa vlasnika sertifikata
Serbian Customs Administration
Aspekti svojeručnog i e-potpisa
Svojeručni
potpis
Elektronski
potpis
Elektronski podaci

Verifikacija
?
Integritet
?
Nemogućnost poricanja
?





Pravna validnost
Trajna validnost


2
Serbian Customs Administration
Autorizacija za e-komunikaciju
 Unos podataka neophodnih za ekomunikaciju u AMS (Authorization
Management System)
• Tranzit:
– Odobrenje za e-komunikaciju sa CI otpreme
– Odobrenje za e-komunikaciju sa CI odredišta
– Odobrenje za e-komunikaciju sa garantnom
carinarnicom
Serbian Customs Administration
Autorizacija za e-komunikaciju
• Odobrenja izdaju nadleţne carinarnice
• Predstavnik podnosioca zahteva nadleţnoj carinarnici
dostavlja:
– Zahtev za elektronsku komunikaciju (web sajt Uprave
carine)
– Ostala neophodna dokumenta (Agencija za privredne
registre)
• Nadleţna carinarnica:
– Unosi neophodne podatke za e-komunikaciju
– Izdaje odobrenje
– Izdaje obaveštenje kao sastavni deo odobrenja
Serbian Customs Administration
ZAHTEV ZA ODOBRENJE ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE U POSTUPKU TRANZITA
 A) Osnovni podaci o podnosiocu zahteva
 C) Novi parametri za e-komunikaciju
 koristi se prilikom prve registracije parametara za e-komunikaciju
još neregistrovanog podnosioca zahteva
 C.1) Spisak ovlašćenih osoba za autentifikaciju elektronskih
poruka.
Име и презиме носиоца
одобрења
ЈМБГ
носиоца одобрења
Серијски број
квалификованог
електронског сертификата
Овлашћено
сертификационо тело
 C.2 ) Polling pasword (max 16 polja)
 C.3) Spisak ovlašćenih osoba za elektronsko administriranje
ovlašćenih osoba iz dela C.1 i Polling password iz dela C.2
Serbian Customs Administration
ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA
 Opšte odredbe
– s
slovne
– b
brojĉane
– Sb Slovno brojĉane
 Struktura elektronskog tranzitnog dokumenta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TRANZITNI POSTUPAK
ZAGLAVLJE
PLAN PUTA
GLAVNI OBVEZNIK
GLAVNI OBVEZNIK – zastupnik
POŠILjALAC
PRIMALAC
OVLAŠĆENI PRIMALAC
OTPREMNA CARINARNICA
TRANZITNA CARINARNICA
ODREDIŠNA CARINARNICА
REZULTATI KONTROLE
PODACI O PLOMBAMA
— IDENTIFIKACIJA PLOMBI
GARANCIJA
— BROJ GARANCIJE
— VAŢNOST GARANCIJE (EC)
NAIMENOVANJE ROBE
PRETHODNA DOKUMENTA
PRILOŢENE ISPRAVE
DODATNE INFORMACIJE
POŠILJALAC-IZVOZNIK
PRIMALAC -UVOZNIK
POŠILJALAC -bezbednost
PRIMALAC – bezbednost
KONTEJNERI
PAKOVANJE
ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA
Serbian Customs Administration
Serbian Customs Administration
Hvala na pažnji!
Veselin Milošević
[email protected]
Olga Protić
[email protected]
Vladan Vuković
[email protected]
Serbian Customs Administration
Download

NCTS