Doc. dr Miloš Vukčević
Lični podaci
Adresa
Ul. Studentska, lamela 2-5, City kvart, Podgorica, Crna Gora
Telefon
+382 67 366 397
E-mail
Nacionalnost
Datum rođenja
Status
[email protected]
Crnogorska
Jul, 6. 1982.
Oženjen, sin Balša
Radno iskustvo
Naziv poslodavca
Pozicija
Glavne aktivnosti i
odgovornosti
Naziv poslodavca
Univerzitet „Mediteran“
Pravni fakultet i Fakultet za poslovne studije
Profesor/ septembar 2012 Predavač na predmetima Međunarodno javno pravo i Pravo Evropske
unije.
Vlada Crne Gore, Uprava za sprečavanje pranja novca
i finansiranja terorizma, Podgorica
Pomoćnik direktora/ maj 2011 –
Glavne aktivnosti i Sektor za prevenciju, izvještavanje i informisanje
odgovornosti -Odgovoran za poslove koji se odnose na: pripremu i sprovođenje obuka
ovlašćenih lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod
obveznika i zaposlenih koji imaju direktan kontakt sa klijentom; praćenje i
analiza objavljenih izvještaja međunarodnih organizacija, praćenje i analiza
stepena harmonizacije sa propisima EU iz oblasti sprječavanja pranja
novca i finansiranja terorizma; priprema izvještaja iz nadležnosti Uprave u
vezi sa sprovođenjem nacionalnih strateških dokumena (Programa,
Strategija i Akcionih planova); priprema priloga iz nadležnosti Uprave za
sprovođenje SSP i NPI; učešće u pripremi priloga i izvještaja o realzaciji
Pozicija
mjera iz nadležnosti Uprave u procesu evropskih i evroatlanskih
integracija; priprema periodičnih izvještaja o radu Uprave redovno
izvještavanje i informisanje javnosti o radu Uprave.
Naziv poslodavca
Vrhovni sud Crne Gore, Centar za edukaciju nosilaca
pravosudne fukcije
Pozicija Predavač/trener (periodično)/ 2011 i 2012 godine
Glavne aktivnosti i Držanje predavanja i radionica iz oblasti prava EU (izvori prava EU, sudska
odgovornosti zaštita u EU, saradnja nacionalnih sudova sa Sudom pravde EU, uloga
nacionalnih sudova u primjeni prava EU, instrumeniti pravosudne saradnje
u EU..... )
Naziv poslodavca
Vlada Crne Gore, Minist. vanjskih poslova i evr. integr.
Član Radnog tima za pregovore za Poglavlje 23 – Pravosuđe i
Pozicija temeljna prava/ mart 2012Glavne aktivnosti i Analitički pregled i ocjena usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa
odgovornosti pravnom tekovinom Evropske unije (screening), izrada predloga
pregovaračkih pozicija, izrada i sprovođenje Akcionih planova.....
Naziv poslodavca
Institut internih revizora Crne Gore
Pozicija
Predavač (periodično)/ 2011Glavne aktivnosti i
odgovornosti Držanje predavanja iz oblasti poreskog prava Crne Gore i Evropske unije.
Naziv poslodavca
Pozicija
Glavne aktivnosti i
odgovornosti
Univerzitet „Mediteran“
Pravni fakultet i Fakultet za poslovne studije
Asistent/septembar 2005 - januar 2012
Držanje vježbi iz predmeta Pravo EU, Međunarodno javno pravo, Poslovno
Pravo i Sociologija.
Član Američkog udruženja za međunarodno pravo.
Član redakcije Pravnog zbornika Udruženja pravnika Crne Gore.
Obrazovanje i
specijalizacije
Datum
Naziv organizacije koja
sprovodi
specijalizaciju/obrazovanje
status
novembar 2008 – septembar 2011
Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu
Doktor pravnih nauka, tema doktorske disertacije – “Zaštita
subjektivnih prava privatnih lica pred Sudom pravde EU”
Mentor: prof. dr Milenko Kreća, redovni profesor Pravni fakultet
Univerzitet u Beogradu
Datum
2005-2008
Naziv organizacije koja Postdiplomske studije, Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, smjer
sprovodi Medjunarodno pravo
specijalizaciju/obrazovanje
status
Magistarska teza: „Sloboda kretanja roba u EU sa osvrtom na
Sporazum o stabilizaciji i prodrživanju između Crne Gore i EU“,
magistrirao jula 2008, mentor: prof. dr Rodoljub Etinski, Novi Sad
Datum
2001-2005
Naziv organizacije koja
sprovodi Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore
specijalizaciju/obrazovanje
status
Diplomirao maja 2005
Projekti
Unutrašnje tržište EU i osnovne slobode, uz podršku Delegacije
EU u Crnoj Gori i TRIM MNE/ 2009
Jačanje borbe protiv pranja novca, za potrebe Uprave za sprečavanje
pranja novca i finansiranja terorizma, vođa projekta, projekat finansiran
od strane Delegacije EU u Crnoj Gori/sept. 2012-mart 2013
Objavljeni radovi
Indirektna sudska zaštita u pravu Evropske unije, „Pravni život”,
Udruženje pravnika Srbije, Beograd, broj 5-6, 2011.
Predlog za odlučivanje o prethodnom pitanju – član 267 UFEU,
„Zbornik radova sa Savjetovanja pravnika”, Udruženje pravnika Srbije i
Republike Srpske, Beograd, 2011.
Saradnja između Suda pravde i nacionalnih sudova država članica,
Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, broj 1, 2011.
Računovodstveni sud Evropske unije, Interni revizor, Institut internih
revizora CG, Podgorica, 2010.
Direktive Evropske unije – direktno, indirektno i incidentalno
dejstvo, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, broj 34, 2010.
Zaštita subjektivnih prava privatnih lica pred Sudom pravde
evropskih zajednica, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore,
Podgorica, broj 2, 2009.
Sloboda kretanja roba u Evropskoj uniji, Pravni zbornik, Udruženje
pravnika Crne Gore, Podgorica, broj 1, 2009.
Autorska naučna monografija: Unutrašnje tržište Evropske unije i
osnovne slobode, TRIM MNE – EU Approximation in Trade and Single
Market Policies, Podgorica, 2009. godine, ISBN: 978-9940-9196-0-3.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica
i njihovih država članica i Crne Gore sa osvrtom na odredbe o
slobodi kretanja roba, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta
„Mediteran“, Podgorica, 2008.
Karakterne osobine i
sposobnosti
Maternji jezik
Crnogorski
Ostali jezici
Nivo
Razumijevanje
Evropski standard
Engleski
Slušanje
C1
Čitanje
Govor
Razumijevanje
Pisanje
Pričanje
Profesionalni
Profesionalni
Profesionalni
Profesionalni
Profesionalni
C1
C1
C1
C1
korisnik
korisnik
korisnik
korisnik
korisnik
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Društvene osobine i
kompetencije
Organizacione sposobnosti i
kompetencije
Upotreba računara
Vozačka dozvola
Spremnost na naporan rad, odgovornost, visok stepen komunikacije sa
različitim profilima kako zaposlenih tako i poslovnih partnera.
Jake organizacione sposobnosti, analitičke sposobnosti i visok stepen
rješavanja problema
MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Project, E Views,
Matlab), Internet Explorers
B kategorija
Reference
Prof. dr Milenko Kreća
Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
Telefon: +381 11 3027 708
E mail: [email protected]
Download

Doc. dr Miloš Vukčević - Univerzitet `Mediteran`