ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA SUDSKA MEDICINA ZA STUDENTE
STOMATOLOGIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pojam, istorijski razvoj, predmeti izučavanja i ciljevi sudske medicine
Odnos sudske medicine sa medicinskim i pravnim naukama
Prirodno oštećenja zdravlja – oboljenja
Prirodna smrt: neznana, sumnjiva i naprasna prirodna smrt
Nasilno oštećenje zdravlja – povrede
Nasilna smrt: samoubistvo, ubistvo, zades
Morbozna povreda i traumatsko oboljenje
Uzroci smrti. Diferencijalna dijagnoza porekla i karaktera smrti
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vitalne reakacije: pojam, vrste, sudsko-medicinski značaj
Lokalne vitalne reakcije
Opšte vitalne reakcije
Relativne vitalne reakcije
Apsolutne vitalne reakcije
Masna embolija: patogeneza, vreme nastanka, dokazivanje
Vazdušna embolija: mehanizam nastanka, dokazivanje
Pneumotorax: pojam, mehanizam nastanka, dokazivanje
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Povrede: opšte klasifikacije povreda
Kriterijumi za kvalifikaciju težine telesnih povreda
Posebna egzogena i endogena stanja koja utiču na ishod povređivanja
Oguljotine (excoriationes)
Krvni podliv (haematoma)
Krvni izliv (extravasatio s. haematismus)
Iskrvavljenost (effusio sanguinis)
Nagnječina (contusio)
Rascep (ruptura)
Prodor (canal)
Proboj (penetratio)
Provala (perforatio)
Prelom (fractura)
Iščašenje (luxatio)
Razorina (destructio) i raskomadina (detractio)
Šok (shock s. afflictus)
Rane (vulnera): pojam, vrste, dejstveni principi
Razderina (vulnus lacerum): karakteristike, dejstveni princip
Rana prskotina: difencijalne karakteristike u odnosu na sekotine
Sekotina (vulnus scissum): karakteristike, odbrambene, samoubilačke i ubilačke
sekotine
Ubodina (vulnus punctum): karakteristike, odbrambene, samoubilačke i ubilačke
ubodine
Strelna rana (vulnus sclopetarium)
Osobine ulaza, kanala i izlaza strelne rane
Određivanje smera i distancije ispaljenog projektila
Strelne rane posebnih karakteristika (lovačka puška, pištolj za stoku)
Diferencijalna dijagnoza ubistva, samoubistva i zadesa kod strelne rane
Eksplozivna povreda (vulnus explosivum)
Kraš povrede
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
1
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Blast povrede
Asfiksije: pojam, vrste, patofiziologija oštećenja zdravlja
Mehaničke asfiksije: pojam, vrste, mehanizam oštećenja zdravlja
Zapušenje otvora nosa i usta (occlusio nasi et oris): pojam, mehanizam oštećenja
zdravlja, klinička slika, lokalni i opšti nalaz
Zapušenje: grkljana, dušnika i dušnica (occlusio: pharingis, laryngis, tracheae et
bronchiorum): pojam, mehanizam oštećenja zdravlja, klinička slika, lokalni i opšti
nalaz
Utopljenje (submersio): definicija, mehanizam oštećenja zdravlja, faze utopljenja,
lokalni i opšti nalaz
Leš iz vode, promene na lešu iz vode
Zagušenje (strangulatio colli manualis): definicija, mehanizam oštećenja zdravlja,
klinička slika, lokalni i opšti nalaz
Zadavljenje (strangulatio funalis): definicija, mehanizam oštećenja zdravlja, klinička
slika, lokalni i opšti nalaz
Vešanje (suspensio): definicija, mehanizam oštećenja zdravlja, lokalni i opšti nalaz,
ekspertizna problematika lekara na licu mesta
Nutritivne povrede: nasilno gladovanje (inanitio violenta) i nasilna žeđ (sitis violenta)
Fizičke povrede: pojam, vrste
Opekotine (combustiones) i oparotine (ambustiones): stepen opečenosti i težina
povređivanja
Uzroci smrti kod opekotina
Diferenciranje zaživotnih od posmrtnih opekotina
Sunčanica (insolatio) i omarica (sideratio)
Povrede niskom temperaturom: vrste, stepen smrzotina
Povrede tehničkim (electrocutio) i atmosferskim elektricitetom (fulguratio)
Povrede jonizujućim, mikrotalasnim, laserskim i elektromagnetnim zracima.
Hemijske povrede - otrovi i otrovanja: pojam i definicija
Putevi unošenja otrova, mehanizmi delovanja i načini detoksikacije
Uzimanje uzoraka za toksikološke analize
Metode utvrđivanje otrovanja
Podela otrova po mahanizmu dejstva
Otrovanje jetkim bazama
Otrovanje jetkim kiselinam
Otrovanje kiselinama organskog porekla (sirćetna i oksalna kiselina)
Otrovanje amonijakom
Otrovanje teškim metalima, mehanizam toksičnog dejstva
Otrovanje olovom
Otrovanje živom
Otrovanje arsenom
Otrovanje pesticidima
Otrovanje organofosfatnim pesticidima
Otrovanje organohlornim pesticidima
Otrovanja varfarinom
Otrovanje HCN
Otrovanje strihninom
Otrovanje fosfinom
Bojni otrovi
Otrovanje ugljen monoksidom, mehanizam toksičnog dejstva, lešni nalaz, dokazivanje
Otrovanje ugljendioksidom
Otrovanje metil i etil alkoholom
2
88.
91.
92.
93.
94.
95.
Dejstvo etil alkohola na ljudski organizam, način uzimanja uzoraka krvi i urina za
analizu na etil alkohol, načini utvrđivanja njegove koncentracije u krvi, preračun
koncentracije etil alkohola u krvi na vreme događaja
Otrovanje: psihotropnim lekovima, hipnoticima i sedativima, analgeticima,
anesteticima
Otrovanje otrovinim biljkama: otrovanje velebiljem - Atropa beladona, duvanom – N.
tabacum, kukutom – Conum macilatum, oleanderom - Nerium oleander, gljivama
Amanita muscaria et Amanita pantherina)
Droge i sudskomedicinski značaj narkomanije
Halucinogeni
Psihostimulansi
Opijati
Organski rastvarači
96.
97.
Biološke povrede
Psihičke povrede
98.
99.
100.
Kraniocerebralne povrede: Opšti principi patogeneze zatvorene povrede glave
Prelomi lobanje, mehanizmi nastanka i vrste preloma
Primarna i sekundarna nagnječenja mozga (contusiones cerbri primariae et
secundariae)
Subduralno krvarenje (haematoma subdurale): mehanizam nastanka, klinička slika,
evolucija hematoma
Epiduiralno krvarenje (haematoma epidurale): mehanizam nastanka, klinička slika,
sudskomedicinski značaj
Intracerebralno krvarenje (haemorrhagia intracerebralis)
Krvarenje u moždane komore (haemorrhagia intraventicularis)
Potres mozga (comotio cerebri): pojam, forenzični značaj
Povrede kičmene moždine
Povrede perifernih nerava
89.
90.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
Povrede saobraćajnim sredstvima, tipovi kolizija, raspored povreda uslovljen tipom
kolizije
Povređivanje pešaka i bicikliste saobraćajnim sredstvima: tipovi kolizija, raspored
povreda uslovljen tipom kolizije
Povređivanje osoba u vozilu kod kolizije sa tupotvrdom preprekom
Principi sudskomedicinskog veštačenja kod saobraćajnih nesreća
120.
121.
Biološki tragovi: pojam, vrste, sudsko-medicinski značaj
Tragovi krvi: morfologija, lokalizacija, uzimanje, transport, trajni trag,
sudskomedicinski značaj
Tragovi sperme: uzimanje, transport, sudskomedicinski značaj
Tragovi pljuvačke i drugih izlučevina tela: sudskomedicinski značaj
Tragovi dlaka i kose: sudskomedicinski značaj
Tragovi tkiva: sudskomedicinski značaj
Posmrtni ostaci: uzimanje uzoraka i sudskomedicinski značaj
119. Principi fiksiranja i transporta bioloških tragova
Principi i metode identifikacije bioloških tragova
Identifikacija analizom nuklearne i mitohondrijalne DNA
122.
Umiranje (agonia)
114.
115.
116.
117.
118.
3
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Mediko-legalni i biološki pojam smrti ljudskog bića
Moždana smrt: pojam, uzroci, utvrđivanje i značaj
Sertifikacija smrti
Znaci smrti: nesigurni, verovatni, sigurni
Primarna mrtvčka mlitavost (flacciditas mortis primaria)
Mrtvačka ukočenost (rigog mortis)
Sekundarna mrtvčka mlitavost (flacciditas mortis secundaria)
Mrtvačke mrlje (livores mortis)
Mrtvačko bledilo (palor mortis)
Hlađenje leša (algor mortis)
Posmrtna autoliza (autolysis postmortalis)
Posmrtno isušivanje tela (dessicatio postmortalis)
Mumifikacija leša (mumificatio cadaveris)
Truljenje leša (putrefactio cadaveris)
Saponifikacija leša (saponificatio cadaveris)
Maceracija leša (maceratio cadaveris)
Skeletizacija leša (sceletisatio cadaveris)
Utvrđivanje vremena smrti n aosnovu zaživotnih pojava
Utvrđivanje vremena smrti na osnovu posmrtnih pojava
Utvrđivanje vremena smrti na osnovu pojava u okolini leša
Utvrđivanje vremena smrti na osnovu heteroanamnestičkih podataka
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Metode identifikacije živih osoba
Metode identifikacije leševa
Idntifikacija na osnovu posmrtnih ostataka
Identifikacija u masovnim katastrofama
Obdukcija: postupak, mogućnosti, forenzični značaj
Ekshumacija: postupak, mogućnosti, forenzični značaj
150.
151.
152.
153.
Sudskomedicinsko veštačenje: pojam, pravni osnov, vrste, postupak
Sudskomedicinsko veštačenje u krivičnom postupku
Sudskomedicinsko veštačenje u građansko-pravnom postupku
Lekarsko uverenje, vrsta, forma, značaj
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Jatrogena oštećenja i njihov forenzilni značaj
Sudsko-medicinski aspekti medicinskih intervencija
Sudsko-medicinski aspekti reanimacije
Sudsko-medicinski aspekti anestezije
Sudsko-medicinski aspekti transplantacije
Deontologija zdravstvenih radnika
Principi lekarske etike
Pojam „standard pažnje“
Krivičnopravna odgovornost zdravstvenog radnika
4
Download

ovde