Belatrix d.o.o. - Braće Gavrilović 51 - 11275 Boljevci
PIB: 107892202
Dokument : Obrazac administrativne zabrane
PODACI O ISPALTIOCU ZARADE
Isplatilac zarade
Matični broj
PIB
Adresa
Poštanski broj i mesto
Tekući račun
Telefon
E-mail
PODACI O ZAPOSLENOM
Ime i prezime
JMBG
prijavljen je na neodređeno radno vreme od ______________________ godine i u poslednja 3 (tri) meseca ostvario/la je
prosečnu neto zaradu u iznosu od ________________ dinara, slovima _______________________________________________________________.
Zaposleni ima/nema administrativnu/sudsku zabranu na zaradi u ukupnom iznosu od _____________ dinara, slovima
____________________________________________________, a mesečni anuiteti otplate iznose _____________ dinara, na osnovu ćega je
maksimalni iznos rate (limita) _____________ dinara.
u _____________________________________, dana _______________________ godine
___________________________________
potpis i pečat
Na osnovu izjave zaposlenog, donosi
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
u korist prodavaca-članica Belatrix multi card sistema
Stavlje se administrativna zabrana na zaradu i druga primanja zaposlenog ____________________________________________________
JMBG ____________________________ u korist Belatrix multi card sistema radi obezbeđenja otplate obaveza zaposlenog koje
nastanu po osnovu korišćenja Belatrix platne i bodovne kartice.
Po ovoj administrativnoj zabrani obustavljaće se na zahtev prodavaca (članica) Belatrix multi card sistema,
neizmireno potraživanje u iznosu od ______________________ dinara slovima ________________________________________________________
prema obračunu koji dostavi Belatrix d.o.o. u ime prodavaca.
OBAVEZE POSLODAVCA
Obavezujemo se da ćemo uredno obustavljati mesečne anuitete prema dostavljenom obračunu i u skladu sa
pismenim obaveštenjem Belatrix d.o.o. - Boljevci koje isti dostavlja u ime prodavaca iz Belatrix multi card sistema.
U slučaju prestanka radnog odnosa imenovanog, obavezujemo sa da ćemo administrativnu zabranu preneti na
novog poslodavca, a u slučaju da nemamo saznanja o novom zaposlenju imenovanog o tome čemo blagovremeno
obavestiti Belatrix d.o.o. - Boljevci. U slučaju da to ne učinimo, obavezujemo se da ćemo nadoknaditi štetu koja zbog toga
nastane.
Prihvatamo da snosimo sve zakonske posledice predviđene važećim propisima zbog ne izvršenja obaveza iz
ovog rešenja o administrativnoj zabrani.
__________________________________________
(šef računovodstva)
(M.P.)
________________________________________
(potpis ovlašćenog lica)
IZJAVA ZAPOSLENOG
Ovlašćujem svog poslodavca da stavi administrativnu zabranu na zaradu u korist prodavaca-članica Belatrix
multi card sistema a po obračunu Belatrix d.o.o. Boljevci. Ovim izjavljujem da ukoliko moj posalodavac nije u
mogućnosti da vrši obustave od zarade po ovoj administrativnoj zabrani ili mi radni odnos bude prekinut, da ću
nastaviti sa izvršenjem mesečnih uplata rata u anuitetima kako pristižu na naplatu sve do izmirenja duga. U suprutnom
saglasan sam da prodavci - članice Belatrix multri card sistema mogu pokrenuti postupak prinudne naplate kod
nadležnog suda.
________________________________________
(potpis zaposlenog)
Download

Belatrix doo - Braće Gavrilović 51 - 11275 Boljevci PIB: 107892202