Novembar 2014
POPIS POLJOPRIVREDE
Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government - Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister
Zakon o popisu poljoprivrede Br. 04/L-127 (Službeni glasnik Br.1/2013/17.01.2013),zakon Br.04/L-253 izmenjen i dopunjen zakonom
Br.04/L-127 za Popis Poljoprivrede(Službeni glasnik Br.32/2014/15.05.2014)
Svi podaci u ovom Upitniku su poverljivi, zakonom zaštićeni i mogu se koristiti samo u statističke svrhe
POPIS POLJOPRIVREDE U REPUBLICI KOSOVO, NOVEMBAR 2014
UPITNIK ZA POPIS POLJOPRIVREDE
Podaci o domaćinstvu/pravnom licu
Ime, Ime oca/muža i prezime nosioca gazdinstva/Pravnog lica
Naselje
Opština
Opština
Naselje
Šifra PK
Šifra pravnog lica
B
Datum popisivanja
Šifra zgrade prema mapi
Broj ulaza
Broj stana
Šifra vrste pravnog lica
Fiskalni broj
Šifra kontrolora
Šifra supervizora
Data
Muaji
1 1
2014
Datum
Mesec
Godina
Početak popisa
Ora
Min
Sati
Min
Neuspešne posete
1
Broj neuspešnih poseta
2
Datum posete
3
Vreme
C
Ulica i broj
Šifra aktivnosti
Šifra popisivača
A
Identifikacioni
broj
1
2
3
Domaćinstvo/pravno lice je posećeno, ali nije intervjuisano zbog jednog od sledećih razloga:
1
Gazdinstvo/adresa nije pronađena
1
2
Posećeno tri puta ali nije bilo nikoga
2
3
Zgrada je prazna (živi/radi u drugoj opštini/naselju, porodica živi u inostranstvu itd.)
3
4
Zgrada je srušena
44
55
Duplirano sa domaćinstvom/pravnim licem po identifikacionom broju
5
6
Odbija da učestvuje
46
6.1
Razlog odbijanja
Ako je domaćinstvo/pravno lice posećeno, ali nije obavljen intervju iz jednog od razloga navedenih iznad (1, 2, 3, 4, 5), završite intervju.
U slučaju odbijanja (6), upišite razlog odbijanja (6.1) i zatražite potpis nosioca domaćinstva/odgovornog službenika pravnog lica.
1
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
D
1
POPIS
POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Agriculture
Testues
piloti census
Bujqësisë
POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI
Da li je domaćinstvo/pravno lice
angažovano u poljoprivredi?
Da
Ako Da, idite na
1 pitanje
E
2
Gazdinstvo nije nikada bilo angažovano u poljoprivredi
3
Gazdinstvo je prestalo sa poljoprivrednom proizvodnjom i
ostavilo zemljište neobrađeno
4
Gazdinstvo je prodalo zemljište ili dalo u zakup drugim
licima
5
Farma je prodata ili data u zakup drugom licu
E
Ime i prezime
Ako Ne, navedite jedan od sledećih
razloga,završite intervju i zatražite
potpis ispitanika
Površina
Ha
Ar
Ako je popunjen ovaj modul,
upišite podatke o novom vlasniku
5.2
Opština
Naselje
5.3
Pročitajte sve kriterijume i obeležite X u odgovarajući kvadrat.
Dozvoljeno je više od jednog odgovora
PRAG
1
Gazdinstvo obrađuje 10 ari (1000m2) ili više poljoprivrednog
zemljišta za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
2
Gazdinstvo gaji povrće,cveće ili druge poljoprivredne proizvode
u plastenicima/staklenicima za prodaju
3
Gazdinstvo gaji jedno ili više goveda ili konja
4
Gazdinstvo gaji najmanje 3 odrasle svinje
5
Gazdinstvo gaji najmanje 4 grla odraslih ovaca ili koza i svinja
zajedno
6
Gazdinstvo gaji najmanje 50 komada odrasle živine i ženke
kunića zajedno
7
Gazdinstvo poseduje najmanje 20 košnica pčela
8
2
Obeleži sa X
Dozvoljen je samo jedan odgovor
5.1
Ne
Poljoprivredno gazdinstvo proizvodi pečurke za prodaju
Ako je ispunjen jedan ili više kriterijuma
iznad, idite na pitanje
F
Gazdinstvo proizvodi poljoprivredne proizvode, ali ispod praga
G
Da li gazdinstvo proizvodi poljoprivredne proizvode zajedno sa
drugim poljoprivrednim gazdinstvom (bratom, sestrom itd.)?
Ime i prezime nosioca domaćinstva
G
Ako nijedan kriterijum nije
ispunjen, idite na pitanje
F
Završite intervju i pitajte ispitanika da se
potpiše
Da
Opština
1
Ako Da,
upišite podatke
Ne
2
Ako Ne, idite na
Poglavlje 1
Naselje
PG-1
PG-2
2
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
POPIS
POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Agriculture
Testues
piloti census
Bujqësisë
IDENTIFIKACIONI PODACI
1
Gazdinstvo vrši poljoprivrednu proizvodnju kao:
Dozvoljen je samo jedan odgovor
1
1
Poljoprivredno domaćinstvo
2
Individualno preduzeće
2
3
Drugo pravno lice
3
4
Da li je poljoprivredno gazdinstvo registrovano u Registru farmi Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja?
Identifikacioni broj farme (NIF)
5
Da
1
Ne
2
Ako je odgovor Da, idite na pitanje 5
Ako je odgovor Ne, idite na pitanje 6-10(status 1),
Idite na pitanja 6-17(status 2) i
Idite na pitanja 11-17(status 3)
IDENTIFIKACIJA POLJOPRIVREDNOG DOMAĆINSTVA I INDIVIDUALNOG PREDUZEĆA
6
Ime nosioca
Ime oca/muža
Prezime nosioca
Datum rođenja nosioca
7
8
Lični broj nosioca
Dan
Adresa
9
Mesec
Godina
Ulica i broj
Ako šifra zgrade na prethodno odštampanoj adresi na prvoj strani nije tačna, duplirana ili je u pitanju nova zgrada, molimo vas
upišite odgovarajuću šifru ispod
10
Šifra zgrade na mapi
IDENTIFIKACIJA INDIVIDUALNOG PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA
Ako neka od informacija na prethodno odštampanoj adresi na prvoj strani nije tačna, molimo vas upišite potpune informacije
ispod
11
Naziv Pravnog Lica
12 Šifra pravnog lica
13 Primarna aktivnost
14 Sekundarna aktivnost
15 Opština
16 Naselje
17 Ulica i broj
3
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
2
STOKA PO VRSTI I KATEGORIJI (1. NOVEMBAR 2014)
Da li poljoprivredno gazdinstvo drži stoku, živinu ili pčele
na dan 1. novembar 2014?
Starost
Br.
1
Muških
2
Ženskih
3
Muških
4
Ženskih
5
Muških
Goveda do 1
godine starosti
Goveda 1 - 2
godine starosti
Goveda starija
od dve godine
1
Ne
2
Ako Ne, idite na pitanje 2 –
Ispaša stoke
Grla
Isključujući junice
mlađe od 2 godine
koje su se već otelile.
Junice
6
7
Da
GOVEDA
Ženskih
1
8
9
Ukupno goveda (1+…+8)
Br.
BIVOLI
10
Bivoli
Br.
OVCE
11
Muzne krave
Uključujući junice
mlađe od 2 godine
koje su se već otelile.
Ostale krave
Grla
Grla
Br.
SVINJE
Ovce koje su se jagnjile
19
Svinje ispod 20kg
12
Ovce koje treba da se
ojagnje prvi put
20
Priplodne krmače 50kg ili
više
13
Druga grla (jagnjad,
ovnovi itd.)
21
Ostale svinje – (svinje između 2050kg, tovne svinje preko 50kg i
svinje za priplod težine preko 50kg)
14
Ukupno ovaca
(11+…+13)
22
Ukupno svinja
(19+…+21)
Br.
KOZE
Br.
KOPITARI
15
Koze koje su se okozile
23
Konji
16
Koze koje su se parile prvi
put
24
Magarci i mazge
17
Ostala grla (jarad, koze za
uzgoj itd.)
25
Ukupno kopitara
(23+24)
18
Ukupno koza (15+…+17)
Grla
Grla
Grla
4
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
Br.
ŽIVINA
Broj živine
26
Brojleri (za tov)
27
Kokoške nosilje
28
Pilići,kokoške,petlovi i ostalo
29
Ćurke
30
Guske
31
Patke
32
Ostala živina (afričko pile, golubovi itd.)
33
Ukupno živina (26+…+32)
Br.
ZEČEVI
34
Ženke kunića za priplod
Br.
PČELE
35
Košnice
Grla
Broj košnica
36
Da li držite živinu ili neku drugu stoku koja nije navedena iznad?
37
Ako Da, napišite vrstu
1
Da
Ne
2
Ako Ne, idite na pitanje 2 - ispaša stoke
2
1
ISPAŠA STOKE (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Da li je vaša stoka bila na ispaši tokom poljoprivredne godine?
1
Da
Ne
2
Ako Ne, idite na Poglavlje 3
Površina koja je korišćena za ispašu na
poljoprivrednom gazdinstvu (bez površine
zajedničkog zemljišta)
Jednako ili manje od ukupne
površine u Poglavlju 9.3
Ha
Ari
3
Trajanje ispaše stoke na vlastitoj površini
poljoprivrednog gazdinstva (bez površine
zajedničkog zemljišta)
Ispaša može da traje 9 meseci
najviše
4
Ukupan broj stoke koja je bila na ispaši na
zajedničkom zemljištu
5
1
Goveda
1
2
Ovce
2
3
Koze
3
Meseci
Trajanje ispaše stoke na zajedničkom zemljištu
Ispaša može da traje 9
meseci najviše
2
Meseca
Meseca
Meseca
5
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
POVRŠINA RASPOLOŽIVOG ZEMLJIŠTA
(31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
3
1 Ha = 100 Ari = 10000 m²
1 Ar = 100 m²
Ha
RASPOLOŽIVO ZEMLJIŠTE
Br.
Ari
ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU
1
(Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta, šume i neplodno zemljište)
ZEMLJIŠTE UZETO U ZAKUP
(Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta, šume i neplodno zemljište)
ZEMLJIŠTE DATO U ZAKUP
(Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta, šume i neplodno zemljište)
2
3
4
UKUPNA POVRŠINA RASPOLOŽIVOG ZEMLJIŠTA (1+2-3)
Zemljište dato u zakup/uzeto u zakup obuhvata zemljište koje je dato u zakup/uzeto u zakup: radi nadoknade, podele produktivnosti, bez nadoknade
ili drugih oblika zakupnine, isključujući zajedničku površinu zemljišta (osim ako korisnik nije jedini korisnik – bez drugih korisnika delioca).
PODACI O LOKACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
A
Molimo vas upišite detalje o lokaciji vašeg poljoprivrednog gazdinstva, u slučaju da je glavni deo poljoprivredne proizvodnje na lokaciji koja se
nalazi na udaljenosti većoj od 5km od prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva.
1.Opština
4
2.Naselje
BAŠTE (31. Oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Ari
1
Bašte
Bašta je površina za gajenje poljoprivrednih proizvoda koji su namenjeni za sopstvenu potrošnju u domaćinstvu, obično odvojena od ostatka
poljoprivrednog zemljišta. Maksimalna površina koja ovde može biti registrovana je 3 ara (300 m²). U slučajevima kada je bašta veća od 3 ara,
suvišni deo bašte se registruje po usevu kao što sledi u narednim poglavljima.Isključujući plastenike/staklenike za prodaju,čak iako su manji od 3
ara.
POVRŠINA OBRADIVOG ZEMLJIŠTA KOJE SE KORISTI – GLAVNI USEV
(31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
5
Kategorija
Žitarice
(Uključujući i
žitarice za seme)
Mahunarke
(Uključujući i
mahunarke za seme)
Šećerna repa (Bez
semena)
Br.
1
Pšenica
2
Kukuruz
3
Ječam
4
Ječam za proizvodnju piva
5
Raž
6
Ovas
7
Ostala žita (tritikalea itd.)
8
Pasulj
9
Grašak
10
Ostale mahunarke
11
Šećerna repa
12
Duvan
13
Suncokret (uključujući i za seme)
Industrijsko bilje
14
15
Krompir
VRSTA USEVA
16
Ha
Ari
Aromatično i lekovito bilje (lavanda, kamilica,
itd.)
Ostalo industrijsko bilje (npr. soja, racinus,
itd.)
Krompir (uključujući rani krompir i seme
krompira)
6
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
Br.
VRSTA USEVA
17
Kukuruz, pasulj, tikva
18
Ostali mešoviti usevi
19
Detelina
20
Lucerka
21
Mešavina trava
22
Kukuruz za silažu
23
Ostale krmne leguminoze (grahorica itd.)
24
Stočna repa
25
Stočni kupus
26
Tikva (čisti usev)
Cveće i
ukrasno
bilje
27
Cveće i ukrasno bilje na otvorenom za prodaju (bez
rasada)
28
Cveće i ukrasno bilje u plastenicima/staklenicima za
prodaju (bez rasada)
Seme i sadnice
29
Proizvodnja biljnog semena i sadnica za prodaju(bez žitarica,
krompira, mahunarki)
Mešoviti
usevi
Krmno bilje
Korenje, stočni
kupus i tikve
POVRĆE
Br.
POVRĆE
30
Paprika
37
Praziluk
31
Paradajz
38
Šargarepa
32
Krastavac
39
Bundeva
33
Crni Luk
40
Lubenica
34
Beli Luk
41
Dinja
35
Kupus
42
Jagoda
36
Spanać
43
Od kojih:
Br.
Povrće koje se
gaji na
otvorenom
Povrće u
plastenicima/
staklenicima
Ha
Ha
Ari
Ari
Ha
Ari
Ostalo povrće (tikvice, plavi
patlidžan, peršun, itd.)
a
Povrće koje se gaje na otvorenom i koje se rotira sa
drugim usevima (30+…+ 43)
b
Povrće koje se gaji na otvorenom i koje se rotira sa
drugim povrćem (30+…+ 43)
c
Povrce koje se gaji u plastenicima/
staklenicima
a, b, c – Nisu uključeni u ukupnom obradivom poljoprivrednom zemljištu (Br. 46).
44
Ostali usevi na obradivom zemljištu
45
Oranice na odmaranju(ugari)
46
Ukupna površina obradivog zemljišta (1+…+45)
47
Površina zemljišta na kome se isti usev gaji tokom poslednje tri
godine
Ha
Ari
7
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
2014
1-15 November
2012
Broj
Vrste grožđa
Broj čokota u bašti i
van plantaže
raštrkano
Broj čokota na plantažama
Ukupno
Od čega rodnih čokota
1
2
3
Stono grožđe
2
Grožđe za crno vino
3
Grožđe za belo vino
4
Ukupna površina plantaža (1+2+3)
5
Da li poljoprivredno gazdinstvo proizvodi vino od svog grožđa?
= 100 Ari = 10000 m²
= 100 m²
Ukupna površina plantaže
Ukupno
1
Ha
Ari
4
1
Da
Ne
Vrsta voća
Broj
Broj stabala/žbunja
u bašti i van bašte
raštrkano
Broj stabala/žbunja na plantažama
Ukupno
Ukupno
Od toga rodnih
1
2
3
Ukupna površina plantaža
(isključujući površinu
zemljišta na kome se
nalaze raštrkana stabla)
Ha
Ari
4
Jezgrasto
Koštunjičavo
Jabučasto
Pod kategorijama 11, 12, 13, 14, 15, 16 šumsko voće treba biti isključeno
Bobičasto
2
VOĆE (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
7
Kategorije
1 Ha
1 Ar
VINOGRADI (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
6
1
Jabuka
2
Kruška
3
Dunja
4
Mušmula
5
Šljiva
6
Trešnja
7
Višnja
8
Breskva
9
Kajsija
10
Orah
11
Lešnik
12
Kesten
13
Malina
14
Kupina
15
Borovnica
16
Ostalo voće
17
Ukupna površina plantaže (1+…+16)
18
Navedite površinu pod raštrkanim stablima voća-upisati samo ako površina nije navedena
pod nekom od kategorija zemljišta (livade, bašte, itd.) (1+…+16)
8
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
8
POPIS
POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Agriculture
Testues
piloti census
Bujqësisë
Br.
Ha
1
Rasadnici voćnih stabala i bobica
2
Rasadnici vinove loze
3
Rasadnici ukrasnog bilja
4
Rasadnici šumskog drveća
5
Ukupna površina zemljišta sa
rasadnicima (1+2+3+4)
9
Livade
2
Pašnjaci
10
Ari
Opis
Površina novih šumskih biljaka
koje se gaje na otvorenom.
KORIŠTENE VIŠEGODIŠNJE LIVADE I PAŠNJACI
(31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
1
3
1 Ha = 100 Ari = 10000 m²
1 Ar = 100 m²
RASADNICI (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Zemljište koje se koristi stalno (5
godina ili duže) za gajenje biljaka za
biljnu stočnu hranu, koje nije
obuhvaćeno plodoredom. Ovo
zemljište se mora koristiti za ispašu ili
košenje za dobijanje sena, silaže itd.
Ukupna površina korištenih
višegodišnjih livada i pašnjaka (1+2)
UKUPNA POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
(31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
1
Ukupna površina korišćenog
poljoprivrednog zemljišta
Treba biti jednako ukupnoj površini:
Pogl. 4/1+5/46+6/4+7/17+7/18+8/
5+9/3
2
Od čega poljoprivredno zemljište
uzeto u zakup
Treba biti jednako ili manje od Pogl.
3.2
3
Broj odvojenih parcela zemljišta
poljoprivredne korišćene površine
11
Broj parcela
Ubacite broj parcela korišćene
poljoprivredne površine
NEKORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
1
Nekorišćeno poljoprivredno
zemljište
Poljoprivredno zemljište koje se ne
obrađuje iz ekonomskih ili socijalnih
razloga, isključujući zemljiste koje je
ostavljeno na odmaranju (ugari).
2
Od čega pašnjaci i livade koji se ne
koriste
Livade i pašnjaci koji se ne koriste i
koji nisu obuhvaćeni u Pogl. 9
12
1
13
1
14
1
ŠUME (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Ukupna površina pod šumom
Površina pokrivena šumskim drvećem
ili žbunjem, ali ne spada u kategoriju
voća.
NEPLODNO ZEMLJIŠTE (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Ukupna površina neplodnog
zemljišta
Površina zemljišta koju zauzimaju
zgrade, farme, staze, bare, močvare
itd.
UKUPNA POVRŠINA OBRADIVOG ZEMLJIŠTA (31. OKtobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Ukupna površina obradivog
zemljišta
Zbir Pogl.: 10/1+11/1+12/1+13/1, koji
treba biti jednak Poglavlju 3.4.
9
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
POPIS
POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Agriculture
Testues
piloti census
Bujqësisë
ZEMLJIŠTE KOJE SE OBRAĐUJE U DRUGIM NASELJIMA/OPŠTINAMA
(31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
1. Da li obrađujete neko poljoprivredno zemljište u drugom naselju ili opštini
Ako Da, upišite
1
Da
detalje
koja nije vaše stalno prebivalište?
15
1 Ha = 100 Ari = 10000 m²
1 Ar = 100 m²
Ne
2
1
Br.
16
1
Opština
2
Naselje
3
Ukupna površina zemljišta
koje se obrađuje u drugoj
opštini/naselju
1
Opština
2
Naselje
3
Ukupna površina zemljišta
koje se obrađuje u drugoj
opštini/naselju
Ha
Ari
Ha
Ari
Popunite samo u slučaju ako
imate poljoprivredno zemljište
koje se obrađuje u drugom naselju
ili opštini koja nije mesto vašeg
prebivališta.
NAKNADNI USEVI (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Vrste useva
Br.
1
Kukuruz za silažu
2
Paradajz
3
Paprika
4
Krastavac
5
Kupus
6
Karfiol
7
Spanać
8
Zelena salata
9
Praziluk
10
Crni luk
11
Ostali usevi
1
Ako Ne, idite
na Pogl. 16
Opis
1. Da li imate neku parcelu zemljjišta na kojoj ste posejali
naknadne useve nakon prve žetve?
17
2
Ha
Ha
Da
1
Ar
Ari
Ako Da,upišite
detalje
Ne
2
Ako Ne, idite
na Pogl. 17
Opis
Sakupite informacije o površini
obradivog zemljišta na kome su
posejane razne vrste useva nakon
glavnog useva(prvi usev).
POVRŠINA ZEMLJIŠTA ZA GAJENJE PEČURAKA (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Površina zemljišta za gajenje
pečuraka, tuneli, podrumi, itd.
m²
Gajenje pečuraka u zgradama koje su
posebno podignute ili prilagođene za
gajenje pečuraka, kao i podzemnim
prostorijama, pećinama ili podrumima.
10
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
18
POPIS
POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Agriculture
Testues
piloti census
Bujqësisë
Ha
Br.
1
2
1 Ha = 100 Ari = 10000 m²
1 Ar = 100 m²
NAVODNJAVANJE (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Koliku površinu od navedene ukupne površine
poljoprivrednog zemljišta možete da navodnjavate tj.
za koliko imate dostupnu opremu i izvore vode?
Da li je poljoprivredno gazdinstvo navodnjavalo
poljoprivredne useve tokom poselednje poljoprivredne
godine?
Ari
1
Da
Ne
Opis
2
Trebaju odgovoriti samo
poljoprivredna gazdinstva koja
imaju izvore vode i opremu za
navodnjavanje zemljišta. Bez
površina koje su pod
staklenicima/plastenicima i
baštama.
Ako Ne, idite na pitanje 15
Upišite navodnjavanu površinu po kategoriji useva (bez površina koje su pod staklenicima/plastenicima i baštama).
Usevi
Br.
Ha
Ari
Opis
3
Kukuruz za zrno1) i kukuruz za silažu
(krma)
Jednako ili manje od Pogl.
5/2 + 5/22
4
Mahunarke1
Jednako ili manje od Pogl.
5/8+5/9 +5/10
5
Krompir (Uključujući rani kropmir)1
Jednako ili manje od Pogl.
5/16
6
Industrijsko bilje (suncokret, duvan, itd.)
Jednako ili manje od Pogl.
5/11+5/12+5/13+5/14+5/15
7
Korenje, stočni kupus i tikve za stočnu
hranu
Jednako ili manje od Pogl.
5/24+ 5/25+5/26
8
Biljke na otvorenom (uključujući dinje,
lubenice i jagode)
Jednako ili manje od Pogl.
5/30+...+5/43
9
Privremena trava
Jednako ili manje od Pogl.
5/19+5/20+5/21+5/23
10
Livade i pašnjaci
Jednako ili manje od Pogl.
9/3
11
Ostali usevi i obradivo zemljište
Jednako ili manje od Pogl.
5/17+5/18+5/27+5/28+5/
29+8/5
12
Plantaže vinograda
Jednako ili manje od Pogl.
6/4 kolona 4
13
Plantaže voća
Jednako ili manje od Pogl.
7/17 kolona 4
14
Ukupna površina navodnjavanog
zemljišta (3+…+13)
Jednako ili manje od Pogl.
10/1
1
15
1
) Ovo obuhvata površinu koja se koristi za proizvodnju semena za tržište.
Koji je glavni izvor vode koji se
koristi za navodnjavanje obradivih
poljoprivrednih površina?
Podzemne vode
(bunar, pumpa)
Dozvoljen je samo
jedan odgovor. Upišite
X u odgovarajući
kvadrat.
16
Koji je glavni način navodnjavanja
obradivih poljoprivrednih površina?
1
Površinsko navodnjavanje
2
Površinske vode (rezervoari od
kišnice)
2
Prskanje (Veštačka kiša)
3
Površinske vode
(potok, reka, jezero)
3
Metoda kap po kap
4
Sistem navodnjavanja –
Hidrosistem
5
Ostali izvori vode
Dozvoljen je samo
jedan odgovor. Upišite
X u odgovarajući
kvadrat.
11
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
19
1 ha = 100 ari = 10000 m²
1 ar = 100 m²
UPOTREBA MINERALNIH ĐUBRIVA I STAJNJAKA
(31. OKTOBAR 2013 – 1. NOVEMBAR 2014.)
1
Da li je poljoprivredno gazdinstvo koristilo đubrivo tokom
poljoprivredne godine?
2
Površina tretirana mineralnim đubrivom
Ha
Ari
3
Količina korišćenog mineralnog đubriva
Ton
Kg
4
Površina zemljišta tretirana mineralnim đubrivom
Ha
Ari
5
Površina zemljišta tretiranog čvrstim stajnjakom
Ha
Ari
6
Površina zemljišta teritiranog mešanim stajnjakom (urin i
izmet)
Ha
Ari
7
Količina stajnjaka koji je korišćen
Ton
Kg
8
Da li je na poljoprivrednom gazdinstvu izvršena analiza
zemljišta radi određivanja tačne vrste i količine đubriva?
Da
1
Ne
2
9
Da li koristite đubriva na zemljištu na osnovu analize
zemljišta?
Da
1
Ne
2
10
Da li je gazdinstvo tokom poljoprivredne godine skladištilo
stajnjak?
Da
1
Ne
2
Br.
Dozvoljeno je više od
jednog odgovora
1
Čvrsti stajnjak
2
Tečni stajnjak (urin)
3
Mešavina čvrstog i tečnog
stajnjaka(urin i izmet)
20
Zgrada
2
Rezervoar
Ako Da, idite na pitanje 8
Ako Ne, idite na pitanje 10
Ako Ne, idite na Poglavlje 20
Septička jama
Sa krovom
Bez krova
Pokriven
Otvoren
Pokrivena
Otvorena
1
2
3
4
5
6
7
KORIŠĆENJE PESTICIDA (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
Da li ste koristili pesticide tokom poljoprivredne godine?
2
Ukupna površina korišćenog zemljišta na kome su korišćeni
pesticidi?
Vrste pesticida koji su korišćeni:
3
Herbicidi (protiv trave)
4
Fungicidi (protiv gljivica)
5
Insekticidi (protiv insekata)
6
Da
Prostor za
skladištenje
1
Br.
1
Da
Da
1
Ne
2 Ako Ne, idite na Pogl. 21
Ha
Ari
Upišite X u odgovarajući kvadrat.
Dozvoljeno više od jednog odgovora.
Ostali pesticidi (rodenticid – protiv glodara, akaricidi – protiv
grinja, itd.)
12
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
2014
1-15 November
2012
Do
3 godine
4-6
godina
7-10
godina
11-20
godina
Preko 20
godina
1
2
3
4
5
6
7
8
Starost mašinerija
Broj mašinerija po godinama starosti
1 Jednoosovinski traktor
2 Dvoosovinski traktor
3 Kombajn (kombajni za žetvu i silažu)
4 Mali kamion (kao sredstvo prevoza)
5 Traktorska prikolica
6 Traktorska kosilica
7 Samohodna kosilica
8 Presa (balirka)
9 Sejalica za žito
10 Sejalica za kukuruz
11 Plug
12 Drljača
13 Vadilica krompira
14 Mešaona
15 Rasturači mineralnog đubriva
16 Rasturači stajnjaka
17
Tanjirača
18
Seckalica za seno i slamu
19
Berači kukuruza
20
Mešaona za koncentrat
21 Mašine za mužu
22 Utovarivač stajnjaka
23 Oprema za hlađenje mleka (Laktofriz)
24 Inkubatori
25 Oprema za vađenje meda
26 Oprema za flaširanje
27 Oprema za pečenje rakije
28 Prskalica za pšenicu
29 Prskalica za voće (raspršivač)
30 Oprema za navodnjavanje (pumpa)
31 Cisterna za vodu
32 Agregat
13
Korišćeno u
suvlasništvu
POLJOPRIVREDNA MAŠINERIJA I
OPREMA
Ukupan broj
mašina u
vlasništvu na
dan 1.
novembar
2014.
Broj mašina u
vlasništvu PG koje su
korišćene u poslednjih
12 meseci
POLJOPRIVREDNA MAŠINERIJA I OPREMA
Broj novih mašina
koje su kupljene u
poslednjih 12
meseci
Broj
21
Ako jeste,
upišite X
9
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
POLJOPRIVREDNE ZGRADE
Broj
22
Kategorija
POPIS POLJOPRIVREDE
ZGRADE
Kapacitet u
vlasništvu
(ukupno)
Jedinica
mere
Korišćeni kapaciteti zgrada
tokom poljoprivredne godine
(u vlasništvu i pod zakupom
– sa ili bez nadoknade)
1
2
3
1 Poljoprivredne zgrade za smeštaj stoke i živine
1 Štala sa slobodnim držanjem (gde se stajnjak uklanja mehanički)
Štala sa slobodnim držanjem
(gde čvrsti i tečni stajnjak padaju ispod poda, u kanal/jamu)
mesta
3 Štala sa vezanim držanjem (gde se stajnjak uklanja mehanički)
mesta
Štala sa vezanim držanjem
(gde čvrsti i tečni stajnjak padaju ispod poda, u kanal/jamu)
mesta
Goveda
2
Ostalo
Svinje
4
Živina
mesta
5 Ostale štale (koje nisu navedene u kategorijama iznad)
mesta
6 Štala na delimično rešetkastom podu u vidu poroznih mreža sa linijama
mesta
7 Štala na potpuno rešetkastom podu u vidu poroznih mreža sa linijama
mesta
8 Štale sa prostirkom od slame
mesta
9 Ostale štale (koje nisu navedene u kategorijama iznad)
mesta
10 Štala za smeštaj ostalih životinja (ovce, koze, konji, magarci, itd.)
mesta
11 Sanduk sa prostirkom od slame
mesta
12 Kavez sa trakom
mesta
13 Kavez sa dubokom jamom ispod
mesta
14 Kavez sa rešetkama
mesta
15 Ostali kavezi (koji nisu navedeni u kategorijama iznad)
mesta
2
Objekti za smeštaj poljoprivredne mašinerije i opreme u vlasništvu poljoprivrednog
gazdinstva
Upišite X u
odgovarajući kvadrat
1 Objekti za smeštaj poljoprivredne mašinerije i opreme
3 Objekti za smeštaj poljoprivrednih proizvoda u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva
1 Ambari za kukuruz
2 Ambari za žito
3 Silosi (za zrno)
4 Opremljeni objekti za sušenje
5 Zgrade za smeštaj sena
6 Zgrade za smeštaj ostalih poljoprivrednih proizvoda
7 Silosi za silažu
8 Prostorije za hlađenje
4 Staklenici/plastenici u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva
1 Staklenici
2 Plastenici
14
November 2014
POPIS POLJOPRIVREDE
RADNA SNAGA (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
23
Ostali stalno zaposleni
(koji nisu članovi
porodice)
Članovi porodice koji rade na poljoprivrednom gazdinstvu
1
2
1
Nosilac
2
Muž
3
4
5
Bez škole
Nezavršena osnovna škola
Završena osnovna škola
Srednja poljoprivredna škola
Druga srednja škola
Koledž
7
8
9
10
11
12
Visoka škola
Nezavršen fakultet (student)
Završen fakultet za poljoprivredu ili veterinarstvo
Drugi završeni fakultet (ne-poljoprivredni)
Master studije/Doktorat poljoprivrednih nauka
Završen masters/Doktorat u drugim oblastima
6
Vreme provedeno samo u radu na
poljoprivrednom gazdinstvu
(uključujući preradu sopstvenog
grožđa), ali isključujući kućne
poslove
Broj radnih dana
tokom
referentnog
perioda
Prosečan broj
radnih sati u tim
danima
7
8
Ostale profitabilne aktivnosti
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
15
Sekundarna aktivnost =
2
Direktno povezano sa
PG = 1
Nije direktno povezano
sa PG = 2
Oba = 3
1
2
3
4
5
6
Obavlja druge profitabilne
aktivnosti
Da = 1 Ne = 2
Primarna aktivnost = 1
Obrazovanje (ubacite šifru za obrazovanje)
Menadžer (lice koje organizuje
poljoprivrednu proizvodnju) u
poljoprivrednom domaćinstvu i
individualnom preduzeću (moguć je
samo jedan odgovor)
Starost
Ime i prezime članova porodice koji
rade na poljoprivrednom
domaćinstvu/individualnom
preduzeću
Pol: Muški=1,Ženski=2
Redni broj
RADNA SNAGA I AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDNOM DOMAĆINSTVU I INDIVIDUALNOM PREDUZEĆU
10
11
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues i Bujqësisë
RADNA SNAGA I POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI PRAVNIH LICA
(Isključujući individualna preduzeća)
Na pitanja od 23-29 odgovaraju samo pravna lica – individualna preduzeća su isključena
23
Podaci o menadžeru (licu koje je odgovorno za organizaciju
poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu)
24
Broj radnih dana menadžera tokom poljoprivredne godine
Pol
1=M
2= Ž
Starost
Godine
Dana
Stalno zaposleni po polu i radnim danima, angažovani na obavljanju poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu
Muškarci
Broj dana
25
Žene
Broj radnika
Ukupan broj radnih
dana
Broj radnika
Ukupan broj radnih
dana
1
2
3
4
Manje od 56 dana
56-112 dana
26
113-168 dana
27
169-224 dana
28
225 I više dana
29
Na pitanja 30-35 trebaju odgovoriti sva poljoprivredna gazdinstva(poljoprivredna domacinstva,individualna
preduzeća i ostala pravna lica)
30
Broj sezonskih radnika
Radnika
31
Ukupan broj radnih sati sezonskih radnika
Sati
32
Broj radnika pod ugovorom
Radnika
33
Ukupan broj radnih sati radnika pod ugovorom
Poljoprivredno obrazovanje i obuka menadžera
Stepen obrazovanja
34
35
1
Samo praktično iskustvo u poljoprivredi
2
Završeni kursevi u sektoru poljoprivrede
3
Završena srednja poljoprivredna škola
4
Razne poljoprivredne obuke
5
Završen Fakultet za poljoprivredu ili veterinarstvo
6
Završen Master/Doktorat poljoprivrede ili veterinarstva
Da li je menadžer pohađao neke kurseve u vezi sa
poljoprivredom u poslednjih 12 meseci?
Sezonski radnici
koji su periodično
zaposleni u PG
Radnici pod
ugovorom
angažovani u PG od
treće strane
Sati
Dozvoljen je samo jedan odgovor
(Naznačite najviši stepen obrazovanja)
Da
1
Ne
2
16
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
OSTALE PROFITABILNE AKTIVNOSTI (31. oktobar 2013 – 1. novembar 2014.)
24
1
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues i Bujqësisë
Samo za poljoprivredna domaćinstva i individualna preduzeća
Da li poljoprivredno gazdinstvo obavlja neke druge
profitabilne aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa PG?
1
Da
Ne
2
Ako Ne, idite na Poglavlje 25
Dozvoljeno više od jednog odgovora. Upišite X u odgovarajući kvadrat.
1
Prerada mleka (isključujući mleko kao primarni
proizvod)
9
Rukotvorine
2
Prerada mesa (isključujući prodaju svežeg mesa)
10
Proizvodnja obnovljive energije
3
Prerada voća i povrća
11
Ribnjaci
4
Prerada žitarica
12
Rad po ugovoru – Poljoprivredne usluge
5
Prerada drugih poljoprivrednih proizvoda
13
Rad po ugovoru – Nepoljoprivredne usluge
6
Prerada drveta
14
Ostale aktivnosti koje nisu navedene iznad
7
Turizam
15
Šumarske aktivnosti
8
Branje šumskih bobica, pečuraka, aromatičnog i
lekovitog bilja za prodaju
15.1
Koliko m3 drveta za ogrev je poseklo poljoprivredno gazdinstvo iz šume u vlasništvu za
prodaju tokom poljoprivredne godine?
m3
15.2
Koliko m3 drveta za tehničku/industrijsku namenu poljoprivredno gazdinstvo je poseklo
iz šume u vlasništvu za prodaju tokom poljoprivredne godine?
m3
2
Navedite udeo prihoda od ovih profitabilnih aktivnosti u ukupnim
prihodima gazdinstva (penzije, socijalna davanja i plate van
poljoprivrednog gazdinstva se ne računaju u ukupnim prihodima).
25
OSTALI PODACI U VEZI SA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVOM (31. oktobar 2013. – 1. novembar 2014.)
Dozvoljen je samo jedan odgovor
1-10 %
1 11-50 %
2
51-99 %
Na pitanja 1 i 2 trebaju odgovoriti samo poljoprivredna domaćinstva i individualna preduzeća
1
2
3
Da li je poljoprivredno gazdinstvo prodalo sopstvene poljoprivredne
proizvode koji su proizvedeni tokom poljoprivredne godine?
Da li je poljoprivredno gazdinstvo prodalo više od 50% ukupne
proizvodnje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda u poljoprivrednoj
godini?
Da li je poljoprivredno gazdinstvo imalo koristi od nekih mera
podrške vlade ili međunarodnih organizacija u poslednje tri godine?
Br.
Da
1 Ne
2
Da
1 Ne
2
Da
1 Ne
2
Grantovi za sufinansiranje/Projekti za ruralni razvoj
2
Agro-ruralni zajmovi iz garantnog fonda
3
Direktne uplate/subvencije
4
Koristi od raznih međunarodnih organizacija (donacije)
Ako Ne, idite na pitanje 4
Ako Da, upišite X u odgovarajući kvadrat.
Dozvoljeno je više od jednog odgovora
Mere pomoći
1
Ako Ne, idite na pitanje 3
4
Da li je poljoprivredno gazdinstvo uzelo neke bankarske zajmove kako bi
obavljalo poljoprivrednu aktivnost u poslednjih 12 meseci?
Da
1 Ne
2
5
Da li je poljoprivredno gazdinstvo imalo koristi od nekih drugih usluga
(savetodavne usluge, obuka zemljoradnika, itd.) u vezi sa poljoprivredom u
poslednjih 12 meseci?
Da
1 Ne
2
6
Da li poljoprivredno gazdinstvo vodi evidenciju o poljoprivrednoj aktivnosti?
Da
1 Ne
2
7
Da li gazdinstvo koristi računar za vođenje evidencije o poljoprivrednoj
aktivnosti.
Da
1 Ne
2
17
3
POPIS POLJOPRIVREDE
Regjistrimi
Testues
i Bujqësisë
Agriculture
pilot
census
1/November/2012
Novembar
1-15 Nëntor
2012 2014
26
27
BELEŠKE POPISIVAČA (komentari, zapažanja, predlozi)
Vreme završetka intervjua
sati
28
min
Ako je gazdinstvo posećeno 3 puta a da niko nije bio prisutan (C/2) ili je gazdinstvo odbilo da učestvuje (C/6), da li
je po vašem mišljenju gazdinstvo angažovano u poljoprivrednim aktivnostima?
Mislim da je gazdinstvo angažovano u poljoprivrednim aktivnostima.
Da
1
Mislim da gazdinstvo nije angažovano u poljoprivrednim aktivnostima.
Ne
2
Ovim potvrđujem da su
informacije date u ovom upitniku
tačne
Ovim potvrđujem da je intervju
obavljen u skladu sa uputstvom
Ovim potvrđujem da sam
pregledao upitnik
Ovim potvrđujem da sam
pregledao upitnik
Ispitanik
Popisivač
Kontrolor
Supervizor
Šifra
Šifra
Šifra
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Potpis
Potpis
Potpis
Ime i prezime
Broj telefona
Email
Potpis/pečat
1
1
2014
1
1
2014
1
1
2014
1
18
1
2014
Download

UPITNIK ZA POPIS POLJOPRIVREDE