UPUTSTVO
O BLIŽEM UREĐIVANJU NAČINA VOĐENJA
CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
("Sl. list AP Vojvodine", br. 15/2007)
1. Ovim uputstvom bliže se uređuje način vođenja centralne kadrovske evidencije (u
daljem tekstu: centralna evidencija), obim i vrsta podataka koje sadrži, kao i način
obezbeđivanja podataka za centralnu evidenciju.
2. Služba za upravljanje ljudskim resursima (u daljem tekstu: Služba) vodi centralnu
evidenciju, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti i na način
propisan ovim uputstvom.
3. Centralna evidencija obuhvata podatke o izabranim i imenovanim licima, pokrajinskim
službenicima i nameštenicima (u daljem tekstu: zaposleni) u pokrajinskim organima
uprave i drugim organizacionim oblicima, koje preko svojih organa osniva Autonomna
Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: organi).
Podaci iz stava 1. ove tačke se čuvaju trajno.
4. Centralna evidencija obuhvata sve lične dosijee zaposlenih i vodi se kao jedinstvena
elektronska baza podataka, zasnovana na primeni savremenih informacionokomunikacionih tehnologija.
5. Centralna evidencija se vodi kao jedinstvena elektronska baza podataka, tako što se
u nju unose podaci iz evidencionog kartona koji je sastavni deo ličnog dosijea, kao i
digitalizovani prepisi isprava sadržanih u ličnom dosijeu.
Podaci iz stava 1. ove tačke, prikupljaju se u organu.
6. Rukovodilac organa odrediće zaposlenog (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) koji je
dužan da popuni evidencioni karton za sve zaposlene u organu.
Obrazac evidencionog kartona sastavni je deo ovog uputstva.
7. Ovlašćeno lice nakon popunjavanja evidencionog kartona, podatke iz njega unosi u
jedinstvenu elektronsku bazu podataka i Službi dostavlja pisani primerak popunjenog
evidencionog kartona, u roku od tri dana od dana stupanja na dužnost odnosno
zasnivanja radnog odnosa novozaposlenog.
8. Ovlašćeno lice dužno je da nakon svake promene podataka iz evidencionog kartona,
redovno ažurira podatke u elektronskoj bazi podataka i Službi dostavi pisani izveštaj o
promeni, u roku od tri dana od dana kada je promena uneta.
9. Ovlašćeno lice prikuplja podatke za evidencioni karton, na osnovu izjave zaposlenog
čiji se podaci unose, javnih i drugih isprava datih na uvid i uz davanje svih potrebnih
objašnjenja zaposlenom.
Zaposleni je odgovoran za tačnost podataka unetih u evidencioni karton na osnovu
njegove izjave. Ovlašćeno lice je odgovorno za tačnost podataka unetih u evidencioni
karton na osnovu uvida u javne i druge isprave. Tačnost podataka iz stava 2. i 3. ove
tačke potvrđuje se potpisom zaposlenog i ovlašćenog lica na evidencionom kartonu.
10. Zaposleni je dužan da svaku promenu podataka iz evidencionog kartona prijavi
ovlašćenom licu u roku od osam dana od dana nastanka promene.
11. Ako zaposleni da netačne podatke ili ne prijavi ovlašćenom licu svaku promenu
podataka u roku utvrđenom tačkom 11. odgovaraće u skladu sa propisima iz ove oblasti.
12. Podaci o zaposlenom koji se odnose na nacionalnu pripadnost i veroispovest
službena su tajna i dostupni su samo uz pisani pristanak zaposlenog.
Zbirni statistički podaci iz centralne evidencije su javni.
Pristup podacima iz centralne evidencije ima rukovodilac organa za svoj organ i
ovlašćeno lice iz tog organa.
13. Podatke iz centralne evidencije Služba koristi i za potrebe vođenja evidencije
internog tržišta rada.
14. Služba je dužna da na zahtev organa sačinjava izveštaje o zbirnim statističkim
podacima iz centralne evidencije.
15. Organ odnosno ovlašćeno lice u organu dužno je da Službi dostavi popunjeni pisani
primerak evidencionog kartona za zaposlene u organu u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ovog uputstva.
16. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu
vođenja evidencije postavljenih. imenovanih i zaposlenih lica u pokrajinskim organima
uprave, organizacijama i službama ("Službeni list APV", broj 10/2002).
17. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu
AP Vojvodine".
Evidencioni karton zaposlenih
I Opšti podaci
1. Ime i prezime
2. Naziv organa
3. Broj kancelarije
4. Broj telefona u kancelariji
5. JMBG
6. Broj lične karte1
7. Mesto izdavanja lične
karte
8. Pol (zaokružiti)
9. Dan, mesec i godina
rođenja
10. Mesto rođenja
11.
Opština/Pokrajina/Republika
rođenja
12. Državljanstvo
13. Nacionalna pripadnost
(nije obavezno
izjašnjavanje)
14. Veroispovest
(nije obavezno
izjašnjavanje)
15. Maternji jezik
16. Mesto prebivališta
17. Adresa stana (ulica i broj)
18. Poštanski broj mesta
prebivališta
19. Broj telefona u stanu
20. Broj mobilnog telefona
21. Krsna slava2
MUŠKI
ŽENSKI
Ime i prezime
Datum rođenja
1. ___________________
_______________
2. ___________________
_______________
3. ___________________
_______________
22. Deca
II Kvalifikacije
23. Stepen
stručne
spreme
24. Zvanje
(npr. dipl.
pravnik,
medicinski
tehničar,
tehničar
visokogradnje,
konobarugostitelj...)
25. Naučno
zvanje
(zaokružiti)
MAGISTAR
DOKTOR
26. Naziv
najviše
završene
škole
27. Stručni
naziv/zvanje
(zaokružiti)
A. bečler (bachelor) - I stepen akademskih studija;
B. bečlr apl (bachelor appl) - I stepen strukovnih studija;
V. specijalista - II stepen akademskih studija;
G. specijalista - II stepen strukovnih studija.
28.
Akademski
naziv/zvanje
(zaokružiti)
A. Diplomirani ______________________ - II stepen diplomskih
akademskih studija-master (master).
29. Naučni
naziv/zvanja
(zaokružiti)
30.a Podaci o
obukama,
seminarima,
kursevima i
ostalim
oblicima
stručnog
usavršavanja
u svojstvu
predavača3
30.b Podaci o
obukama,
seminarima,
kursevima i
ostalim
oblicima
stručnog
usavršavanja
u svojstvu
učesnika4
A. Doktor nauka (PH.D) - doktorske, akademske studije III stepena
B. Doktor umetnosti - doktorske, akademske studije III stepena.
Naziv
Mesto
Datum
1. ____________________
___________
___________
2. ____________________
___________
___________
3. ____________________
___________
___________
Mesto
Datum
1. ____________________
___________
___________
2. ____________________
___________
___________
3. ____________________
___________
___________
Naziv
31. Položen
stručni ispit
zaposlenih u
državnim
organima5
(zaokružiti)
DA
NE
32. Položen
pravosudni
ispit6
(zaokružiti)
DA
NE
33. Položen
strukovni
ispit7
(npr. lekari)
Naziv položenog strukovnog ispita
DA
NE
34. Poseduje
licencu8
(npr.
inženjerske,
advokatske,
lekarske
komore)
Naziv licence
DA
NE
Jezik i stečen nivo
35. Znanje
stranog
jezika9
DA
NE
1. __________________
___________
2. __________________
___________
3. __________________
___________
Jezik i stečen nivo
36. Znanje
jezika
nacionalne
manjine10
DA
NE
Datum
1. ___________________
___________
2. ___________________
___________
3. ___________________
___________
III Podaci o radnom mestu
A. izabrano
37. Razvrstavanje radnih mesta
(zaokružiti/upisati)
Datum
B. imenovano
pokrajinski službenik na rukovodećem
V. radnom mestu
grupa _________________
pokrajinski službenik na izvršilačkom
G. radnom mestu
zvanje _________________
D.
radno mesto nameštenika
vrsta __________________
38. Naziv radnog mesta po
sistematizaciji
39. Uslovi za to radno mesto
propisani sistematizacijom
40. Osnovni koeficijent za platu
41. Uvećanje koeficijenta
42. Osnov za uvećanje koeficijenta
11
43. Ukupan koeficijent za platu
IV Kretanje i promene vezane za radni odnos
44. Broj radne
knjižice
(popunjava
služba za
upravljanje ljudskim
resursima)
45. Ukupan radni
staž
46. Ukupan radni
staž na početku
tekuće godine
(popunjava
služba za
upravljanje ljudskim
resursima)
47. Datum
zasnivanja radnog
odnosa u organu
48. Datum izbora,
imenovanja odn.
postavljenja
49. Datum
prestanka mandata
na osnovu izbora,
imenovanja odn.
postavljenja
50. Datum
razrešenja pre
isteka mandata
51. Broj mandata
52. Neprekidan
radni staž u organu
(zbog jubilarne
nagrade i dr.)
53. Način zasnivanja
radnog odnosa
(zaokružiti ili
dopisati)
54. Kretanje i
promene vezane za
radni odnos
(popunjava služba
za upravljanje
ljudskim resursima)
55. Vrsta radnog
odnosa
56. Vrsta radnog
vremena
57. Rad van radnog
odnosa
(npr. ugovor o
privremenim i
povremenim
PRELAZAK
SPORAZUM O PREUZIMANJU
INTERNI OGLAS
KONKURS
PREMEŠTAJ
_______________________
VREMENSKI PERIOD
PROVEDEN NA RADNOM
MESTU
RADNO MESTO
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
NEODREĐENO
ODREĐENO
PRIPRAVNIK
VOLONTER
Od ________ do ________
Od ________ do ________
Od ________ do ________
PUNO RADNO VREME NEPUNO RADNO VREME
poslovima, ugovor o
dopunskom radu...)
58. Promene u
statusu zaposlenog
59. Podaci o
godišnjem
ocenjivanju12
RASPOREĐEN
NERASPOREĐEN
GODINA _______________ OCENA __________________
GODINA _______________ OCENA __________________
GODINA _______________ OCENA __________________
GODINA _______________ OCENA __________________
GODINA _______________ OCENA __________________
GODINA _______________ OCENA __________________
60. Datum
prestanka radnog
odnosa
61. Razlog
prestanka radnog
odnosa
62. Disciplinski
postupak vođen
protiv zaposlenog13
63. Članstvo u
radnom telu
Skupštine APV i
Izvršnog veća APV
DA
NE
STALNO
POVREMENO
64. Naziv radnog
tela
65. Vrsta radnog
tela
66. Svojstvo lica u
radnom telu
(npr. predsednik,
zamenik, član,
povremeni, stalni
član...)
67. Članstvo u
organima
upravljanja
(npr. upravni,
nadzorni odbor,
savet...)
68. Članstvo u
sindikatu
DA
NE
Naziv sindikata i vrsta
članstva
Download

Uputstvo o bližem uređivanju načina vođenja centralne