Припремни предшколски програм у ОШ „Ђура Јашић
Традиција предшколских група ОШ „Ђура Јакшић"
Предшколско васпитање и образовање у нашој школи има јако
дугу традицију. Старије пре дшколске васпитне групе вртића,
смеште не у просторијама школе, отворе не су 1963. године , а од
1974. године званично су оформљене припремне предшколске
групе при школи и као де о школе бивају смештене у наменски и
по одређеним нормативима новосаграђе ним просторијама.
Организација простора (унутра и споља)
Предшколске просторије налазе се у засебном крилу на спрату школе. Има своје санитарне просторије,
гардероберне ормариће и две радне собе . Радна соба се састоји из два де ла. Просторије су опремљене
наме штајем који одговара нормативу за овај узраст деце.
Радне собе су опремљене по це нтрима интересовања. Не ки су стални, а неки се формирају по потребама де це
зависно од идеја деце и васпитача. Дидактички материјал је на дохват руке све деце
.
Што се тиче простора на отвореном, наша школа има ве лико двориште са спортским те ре нима и доста зе лених
површина (парк и воћњак). Овакав простор у великој мери омогућава задовољавање принципа очигле дности у
стицању знања. За поје дине активности користимо мултимедијалну салу, салу за физичко васпитање и кабинет
за биологију. За исхрану (ужину) користимо трпезарију школе . У шире м окруже њу школе налази се парк-шума
Краљевица, Дом културе (позориште) у Котлујевцу, два вртића и је дна основна школа, што омогућава добру
сарадњу и уључивање де це у културни миље локалне заједнице .
Припремни предшколски програм
Припре мни предшколски
програм је де о обаве зног деветогодишњег образовања и васпитања. Рад
у припремним групама има значајну улогу у припремању детета за живот и школу. Потре бно је де ци помоћи да
сте кну одре ђе но пре дзнање, ојачати их физички и ментално, морално их васпитати итд. У овим пре дшколским
групама васпитачи де ци обе збеђују све врсте активности потрeбних за њихов све страни развој. Основни облици
рада који се међусобно преплићу су игра, рад и учење. Игра је и даље водећа активност за откривање,
изумевање и стваралачко изражавање .
Укључивање м све де це у припре мне пре дшколске групе стварају се услови за проширивање социјалног и
сазнајног искуства, ублажавају се социо –културне разлике , чиме се деци обезбеђује , доне кле, подједнак старт
за полазак у школу.
Програм представља допуну породичном васпитању и отворен је за потре бе детета и породице .
Остваривање припре мног предшколског програма доприноси програмском и организационом пове зивању
предшколског и школског образовања и васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и
образовању деце.
Добра сарадња са породицом је основни предуслов за успешан развој деце, уз узајамно поверење и поштовање
родите ља и васпитача. Сходно томе , развијен је план сарадње са породицом који обухвата низ разноврсних
активности.
Поре д тог плана поставље н је и развијен план сарадње са школом. Сарадња са школом је обострана и
двосме рна: школа се припрема за прихватање предшколаца, а васпитач их припре ма за школу. Наша де ца су
укључена у велики број школских активности (приредбе , маскенбали, изложбе , израде разних тематских
плаклата итд).
Сарадња са локалном заједницом огледа се у разним посе тама, обиласцима и боравцима у одре ђе ним
установама, пре дузећима, одласцима у позориште, биоскоп, музеј, градску библиоте ку, обиласку цвећаре,
пијаце, посети кројачу, зубару, учешћу на разним манифестацијама на нивоу града у сарадњи са Це нтром за
културу и др. Изузе тно де лотворне и деци инте ре сантне и забавне активности су у оквиру сарадње са Спортским
савезом града Заје чара, кроз чији се проје кат Спортска почетница де ца упознају са почетним е ле ментима
рукоме та, кошарке , фудбала и коре ктивне гимнастике.
У пролеће де ца одлазе на једнодне вни излет у Јагодину, а у плану је и поновно извођење ре креативне наставе
на планини заједно са уче ницима нижих разре да.
Зрелост или готовост деце за полазак у школу
Под „зрелошћу“ деце за полазак у школу подразумева се
такав ниво физичког и психичког развоја који ће де те ту
омогућити да задовољи захтеве који ће му бити
постављени у току наставног процеса.
Готовост за полазак у школу се одређује као спремност
детета да стиче и развија вештине, способности и
знања која су основа за даље школовање . Та спре мност
подразумева физичку,
интелектуалну,
социјалну и
емоционалну зрелост, раније искуство и мотивацију за
учење.
Остваривање припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом пове зивању
предшколског и школског образовања и васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и
образовању деце.
Де ца ће захваљујући остваривању пре дшколског припре мног програма стећи одређе но предзнање и
самопоуздање , усвојити разне социјалне вештине и правила понашања у коле ктиву и тако обезбедити безболни
прелазак на следећи ''сте пе ник'' – 1. разред. Уте ме љиће способности и личне ставове који ће се затим развијати
током читавог школовања, па и живота.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА ПРИ ШКОЛИ
-
Де ца су навикнута на само ме сто, простор школе и просторије, тако да ће у 1. разре д кренути прилично
расте ре ћено ;
-
Де ца се ослобађају страха од школе и упознају се са животом и радом у школи- кућним редом ;
-
Психолошки се припре мају за проме не које настају поласком у школу ;
-
Де те се упознаје са учитеље м и осталим особљем у школи ;
-
Развија се жеља за полазак у школу ;
-
Де ца упознају пут до школе ;
-
Много лакше и безболније де ца у новој школској години долазе у школу ;
-
Лакше је уклапање у ре довни рад у првом разре ду нарочито у првим данима и месецима ;
-
Рад у првом разреду почиње са више сигурности ;
-
Де ца су у свакодневном контакту са школском децом, посе ћују часове 1.разреда, а и укључе на су и у
многе заједничке активности школе . На тај начин се брже социјализују, навикавају се на свакодневни
ритам рада школе и лакше стичу мотивациону спре мност за полазак у школу ;
-
Ве лика је пре дност за учите ље јер боље упознају де цу. Заје дничка сре дина учитеља и васпитача погодује
повољној сарадњи између њих у смислу чешћих разговора, праћења развоја и напредовања деце ;
-
Лакше је извршити поделу на одеље ња ;
-
Итд.
Download

Припремни предшколски програм у ОШ „Ђура Јашић