M e đ u n a ro d n a n au č n a ko n f e r e n c i ja / sa r a j e vo 2 0 1 0
Bosansko filološko društvo
u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu
Međunarodna naučna konferencija
Sarajevski filološki susreti I:
1. Kanonska vrijednost kao živa tradicija (M. Selimović, S. Kulenović i D. Sušić)
2. Kategorije riječi
9. i 10. 12. 2010.
Hotel Hollywood, Ilidža – Sarajevo
Predsjednik Organizacionog odbora:
Sanjin Kodrić
Organizacioni odbor:
Adnan Kadrić
Sanjin Kodrić
Munir Mujić
Ismail Palić
Vahidin Preljević
Amela Šehović
Sekretarijat Organizacionog odbora:
Nihada Lubovac
Nehrudin Rebihić
Nudžejma Softić
Četvrtak, 9. 12. 2010.
Sarajevski filološki susreti I
8.00 – 9.00 · Registracija učesnika konferencije
9.00 – 9.20 · Otvaranje konferencije i pozdravne riječi
9.20 – 9.40 · Sanjin Kodrić (BiH): Kanonska vrijednost kao živa tradicija:
Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića
(Uvodna razmatranja)
9.40 – 9.45 · Organizacijska obavještenja
9.45 – 10.00 · Pauza
Četvrtak, 9. 12. 2010.
Književno djelo M. Selimovića (1)
Predsjedavaju: Vesna Mojsova-Čepiševska i Amira Dervišević
10.00 – 10.20 · Elbisa Ustamujić (BiH): Kulturni kontekst Selimovićeve umjetnosti
10.20 – 10.40 · Esad Duraković (BiH): Poetičke i stilske funkcije mota/epigrafa u
romanu Derviš i smrt M. Selimovića
10.40 – 11.00 · Tatjana Bečanović (Crna Gora): Struktura narativne instance u romanu
Derviš i smrt Meše Selimovića
11.00 – 11.15 · Pauza
Književno djelo M. Selimovića (2)
Predsjedavaju: Ružica Jovanović i Nirha Efendić
11.15 – 11.30 · Vesna Mojsova-Čepiševska (Makedonija): Za intrakulturalniot teatar
kako teatar na 21 vek (preku pretstavata Dervišot i smrtta na Narodno
pozorište od Belgrad)
11.30 – 11.45 · Angelina Banović-Markovski (Makedonija): Subjekt i ideologija u
romanima Meše Selimovića
11.45 – 12.00 · Carmen Cerasela Darabus (Rumunija): Word – Doing and Undoing –
Meša Selimović – Dervish and the Death
12.00 – 12.15 · Sibel Bayram (BiH / Turska): Sukobi u romanu Derviš i smrt
12.15 – 12.30 · Lejla Žujo (BiH): Mirisi i prostor u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića
12.30 – 12.45 · Adam Walko (Mađarska): Život je drugdje? – Egzistencijalizam kroz
alegoriju zarobljeništva u romanu Tvrđava Meše Selimovića
12.45 – 13.00 · Milanka Stankić (Srbija): Od Sjećanja do Tvrđave Meše Selimovića –
polazišta i stilske osobenosti
13.00 – 13.15 · Diskusija
13.15 – 15.00 · Pauza, zajednički ručak
Književno djelo S. Kulenovića
Predsjedavaju: Angelina Banović-Markovski i Adam Walko
15.00 – 15.15 · Nirha Efendić (BiH): Odjeci bosanskohercegovačke usmene tradicije
u poemama Skendera Kulenovića
15.15 – 15.30 · Amira Dervišević (BiH): Tragovi usmene proze u Kulenovićevoj zbirci
priča Gromovo đule
15.30 – 15.45 · Ružica Jovanović (Srbija): Arhetipski bol žene nasuprot muškog
shvatanja heroizma
15.45 – 16.00 · Asmir Kujović (BiH): Soneti Skendera Kulenovića
16.00 – 16.15 · Nihada Lubovac (BiH): Poetika kasabe u romanu Ponornica S. Kulenovića
16.15 – 16.30 · Edina Murtić (BiH): Književno stvaralaštvo za djecu i omladinu
S. Kulenovića
16.30 – 16.45 · Diskusija
16.45 – 17.15 · Pauza
17.15 – 17.45 · Predstavljanje publikacija o I. Andriću u izdanju Instituta za slavistiku
Univerziteta „Karl Franz” u Grazu
19.30 - 21.30 · D. Sušić: Nevakat, dramatizacija: H. Džafić, režija: S. Kilibarda,
Bosansko narodno pozorište Zenica, gostovanje u Narodnom pozorištu
u Sarajevu
Petak, 10. 12. 2010.
Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića (1)
Predsjedavaju: Sanjin Kodrić i Edina Murtić
9.00 – 9.20
· Zlatko Kramarić (Hrvatska): Politika. Pamćenje. Identitet.
(U romanima M. Selimovića)
9.20 – 9.40 · Adnan Kadrić (BiH): Imagološka podloga hroničarskih književnih formi
u bošnjačkoj književnosti od 16. do kraja 20. stoljeća: Stasanje žanra i
književnih formi od Nasuha Matrakčije Visočanina do Meše Selimovića
i Derviša Sušića
9.40 – 10.00 · Mirsad Kunić (BiH): Epski junak Budalina Tale u nekim djelima
Derviša Sušića
10.00 – 10.15 · Pauza
Književno djelo D. Sušića (1)
Predsjedavaju: Almedina Čengić i Ibnel Ramić
10.15 – 10.30 · Jahja Fehratović (Srbija): Socijalistička revolucija u romanu Ja, Danilo
Derviša Sušića
10.30 – 10.45 · Dijana Hadžizukić (BiH): Ritmičke osobenosti proza Pobune i Uhode
Derviša Sušića
10.45 – 11.00 · Muris Bajramović (BiH): Na marginama Sušićevog književnog opusa:
A sada o A (Nagovještaji postmodernog pripovijedanja)
11.00 – 11.15 · Mirzana Pašić (BiH): Interkulturalnost i priča o razlici u romanu
Čudnovato Derviša Sušića
11.15 – 11.30 · Nudžejma Softić (BiH): Konstrukcija ženskog lika i funkcija erotskog u
romanima Žestine i Čudnovato Derviša Sušića
11.30 – 11.45 · Mahir Sokolija (BiH): Nekrologij u romanima Derviša Sušića
11.45 – 12.00 · Diskusija
12.00 – 14.00 · Pauza, zajednički ručak
Književno djelo D. Sušića (2)
Predsjedavaju: Dijana Hadžizukić i Jahja Fehratović
14.00 – 14.15 · Ibnel Ramić (BiH): Raspolućeni autoimidž na ivici dekonstrukcije:
Razaranje epskog modela u Pobunama Derviša Sušića
14.15 – 14.30 · Nehrudin Rebihić (BiH): Autoimaginativna reprezentacija Bosne
u pripovjedačkoj zbirci Pobune i u romanu Uhode Derviša Sušića
14.30 – 14.45 · Damir Muharemović (BiH): Imagološko čitanje romana Uhode D. Sušića
14.45 – 15.00 · Nebojša Lujanović (Hrvatska): Vježbanje hegemonije – Derviš Sušić i
Hodža strah u svjetlu postkolonijalne kritike
15.00 – 15.15 · Marko Ek (Hrvatska): Pogled u duhovnu i religioznu motiviku romana
Derviša Sušića Hodža strah
15.15 – 15.30 · Diskusija
15.30 – 15.45 · Pauza
Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića (2)
Predsjedavaju: Muris Bajramović i Mirzana Pašić
15.45 – 16.00 · Almedina Čengić (BiH): Kanoni u političkoj komediji (satiri) Djelidba
Skendera Kulenovića
16.00 – 16.15 · Sanela Busnov (BiH): Dihotomija čovjeka i vlasti u drami Veliki vezir
Derviša Sušića
16.15 – 16.30 · Tea Polčić (BiH): Književnokritički i književnohistorijski aspekti eseja
S. Kulenovića
16.30 – 16.45 · Dženita Karić (BiH): Dom kao simbol u djelima Ponornica Skendera
Kulenovića i Tvrđava Meše Selimovića
16.45 – 17.00 · Kristina Giacometti i Šeherzada Halkić (Hrvatska, BiH): Slika Hrvatske
i Hrvata u djelima M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića
17.00 – 17.30 · Pauza
17.30 – 18.30 · Predstavljanje izdanja Bosanskog filološkog društva, Slavističkog
komiteta BiH i Naučne biblioteke „Slovo“
18.30 · Zatvaranje konferencije
Petak, 10. 12. 2010.
Komparatistika, recepcija i prevodilaštvo (1)
Predsjedavaju: Sanda-Lucija Udier i Amira Sadiković
9.00 – 9.20
· Fawaz Abdulhak (Jordan): Reception of M. Selimovic’s work in the
Arabic language
9.20 – 9.40 · Marko Jesenšek (Slovenija): Stilno zaznamovano besedje v slovenskem
prevodu Selimovičevega romana Derviš in smrt
9.40 – 10.00 · Amela Lukač-Zoranić (Srbija): Kulenovićeva i Šelijeva Ševa
10.00 – 10.15 · Pauza
Komparatistika, recepcija i prevodilaštvo (2)
Predsjedavaju: Edina Špago-Ćumurija i Arno Wonisch
10.15 – 10.30 · Orsolya Nemeth (Mađarska): Prikazivanje uzaludnosti otpora u
romanima Derviš i smrt Meše Selimovića i Pepeo i dijamant
Jerzyja Andrzejewskog
10.30 – 10.45 · Rejhana Košuta (Srbija): Derviš i smrt i Faust u komparativnoj
perspektivi
10.45 – 11.00 · Đurđa Strsoglavec i Sonja Dolžan (Slovenija): Recepcija M. Selimovića,
S. Kulenovića i D. Sušića u Sloveniji i Makedoniji
11.00 – 11.15 · Timea Bočkovac (Mađarska): Mađarska književna recepcija
Selimovićeva djela
11.15 – 11.30 · Agata Jawoszek (Poljska): Odabrani aspekti bošnjačkog identiteta kao
prevodilački izazov (O transkulturalnom prijevodu Derviša i smrti
Meše Selimovića na poljski jezik)
11.30 – 11.45 · Sanda-Lucija Udier (Hrvatska): Stilogenost i recepcija
11.45 – 12.00 · Diskusija
12.00 – 14.00 · Pauza, zajednički ručak
Komparatistika, recepcija i prevodilaštvo (3)
Predsjedavaju: Đurđa Strsoglavec i Agata Jawoszek
14.00 – 14.15 · Edina Špago-Ćumurija (BiH): Jezik Meše Selimovića u engleskim
prevodima
14.15 – 14.30 · Amira Sadiković (BiH): Prevođenje neprevodivog: Da li su Tvrđava i
The Fortress „otprilike isto“?
14.30 – 14.45 · Arno Wonisch (Austrija): Prevođenje na njemački djela Meše Selimovića
14.45 – 15.00 · Rodika Urulesku Miličić (Srbija): Analiza prevoda romana Derviš i smrt
na rumunski jezik
15.00 – 15.15 · Maja Lemajić (Srbija): Glagoli sa prefiksima -iz, -pre, -raz u delu
Magla i mjesečina Meše Selimovića i njihovi prevodni ekvivalenti
na engleski jezik
15.15 – 15.30 · Diskusija
15.30 – 17.30 · Pauza
17.30 – 18.30 · Predstavljanje izdanja Bosanskog filološkog društva,
Slavističkog komiteta BiH i Naučne biblioteke „Slovo“
18.30 · Zatvaranje konferencije
Četvrtak, 9. 12. 2010.
Lingvistika (1)
Predsjedava: Ismail Palić
10.00 – 10.20 · Marina Katnić-Bakaršić (BiH): Heterogenost stila kao postupak u
stvaralaštvu Derviša Sušića
10.20 – 10.40 · Hasnija Muratagić-Tuna (BiH): Jezičke jedinice sa stilskom funkcijom
u romanu Ja, Danilo Derviša Sušića
10.40 – 11.00 · Ivo Pranjković (Hrvatska): Hibridne vrste riječi
11.00 – 11.15 · Pauza
Lingvistika (2)
Predsjedavaju: Vesna Požgaj-Hadži i Vedad Smailagić
11.15 – 11.30 · Lidija Nerandžić-Čanda (Srbija): Tvorbeni modeli deverbativnih
imenica u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića
11.30 – 11.45 · Jelena Redli (Srbija): Sistem kvalifikativnih padeža u kopulativnom
predikatu u romanu Ostrvo Meše Selimovića
11.45 – 12.00 · Aleksandar Stefanović (Francuska): Upotreba brojeva u romanima
Meše Selimovića
12.00 – 12.15 · Halid Bulić (BiH): Dopune modalnim i faznim glagolima u djelima
Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Derviša Sušića
12.15 – 12.30 · Tatjana Lovre (Srbija): Parcelisane subordinirane klauze u romanu
Derviš i smrt Meše Selimovića
12.30 – 12.45 · Milan Ajdžanović i Milivoj Alanović (Srbija): Tipološke odlike izričnih
rečenica u romanu Derviš i smrt
12.45 – 13.00 · Diskusija
13.00 – 15.00 · Pauza, zajednički ručak
Lingvistika (3)
Predsjedavaju: Rajka Glušica i Branko Kuna
15.00 – 15.15 · Bernisa Puriš (BiH): Stil putopisa Skendera Kulenovića
15.15 – 15.30 · Aida Šehović (Srbija): Fonostilistička analiza poezije S. Kulenovića
15.30 – 15.45 · Edim Šator (BiH): Oblici ponavljanja u poemi Stojanka majka
Knežopoljka Skendera Kulenovića
15.45 – 16.00 · Almira Džanić (BiH): Latentnost i frekventnost orijentalizama u
romanu Derviš i smrt
16.00 – 16.15 · Alisa Rakovac (BiH): Frazeologija u romanu Žestine Derviša Sušića
16.15 – 16.30 · Alen Kalajdžija (BiH): Antonimi u Uhodama Derviša Sušića
16.30 – 16.45 · Almasa Lukač (Srbija): Upotreba preteritalnih vremena u Uhodama
D. Sušića
16.45 – 17.00 · Diskusija
17.00 – 17.15 · Pauza
17.15 – 17.45 · Predstavljanje publikacija o I. Andriću u izdanju Instituta za slavistiku
Univerziteta „Karl Franz” u Grazu
19.30 - 21.30 · D. Sušić: Nevakat, dramatizacija: H. Džafić, režija: S. Kilibarda,
Bosansko narodno pozorište Zenica, gostovanje u Narodnom pozorištu
u Sarajevu
Petak, 10. 12. 2010.
Lingvistika (4)
Predsjedava: Amela Šehović
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
· Branko Tošović (Austrija): Stil Iva Andrića i Meše Selimovića
· Remzija Hadžiefendić-Parić (Hrvatska): Vokativ u književnoumjetničkom
tekstu
9.40 – 10.00 · Lada Badurina i Nikolina Palaić (Hrvatska): Pragmatika veznih sredstava
10.00 – 10.15 · Pauza
Lingvistika (5)
Predsjedavaju: Lidija Nerandžić-Čanda i Milivoj Alanović
10.15 – 10.30 · Branimir Belaj (Hrvatska): Kognitivna gramatika i vrste riječi
10.30 – 10.45 · Vedad Smailagić (BiH): Vrste riječi u okviru teorije prototipa
10.45 – 11.00 · Rajka Glušica (Crna Gora): Teorije o vrstama riječi u našim gramatikama
11.00 – 11.15 · Ismail Palić (BiH): Opis veznika u gramatikama i rječnicima bosanskoga
jezika
11.15 – 11.30 · Branko Kuna (Hrvatska): Prijedložni izrazi i vanjska posvojnost
11.30 – 11.45 · Vesna Požgaj-Hadži, Tatjana Balažic-Bulc, Maša Plešković i Tomislav
Čužić (Slovenija): Glagolski oblici u udžbenicima hrvatskoga kao stranog
jezika
11.45 – 12.00 · Diskusija
12.00 – 14.00 · Pauza, zajednički ručak
Lingvistika (6)
Predsjedavaju: Branimir Belaj i Aleksandar Stefanović
14.00 – 14.15 · Amela Šehović (BiH): Analiza diskursa u drami Veliki vezir
Derviša Sušića
14.15 – 14.30 · Elvira Ćemalović-Dilberović (BiH): Diskurs moći u romanu Uhode
Derviša Sušića
14.30 – 14.45 · Adi Fejzić (BiH): Danilo Lisičić – o bosanskom političkom diskursu
14.45 – 15.00 · Jasmin Hodžić (BiH): Figurativni jezik književnog teksta na primjeru
metaforizacije i metonimizacije jezičkog sadržaja u romanu Pobune
Derviša Sušića
15.00 – 15.15 · Ivan Trifunjagić (Srbija): Retorička struktura novinske književne
kritike romana Derviš i smrt i poetske novele Magla i mjesečina
Meše Selimovića
15.15 – 15.30 · Aleksander Urkom (Mađarska): Analiza izabranih tekstova Meše
Selimovića metodom korpusne lingvistike i dalji ciljevi u istraživanju
15.30 – 15.45 · Diskusija
15.45 – 17.30 · Pauza
17.30 – 18.30 · Predstavljanje izdanja Bosanskog filološkog društva,
Slavističkog komiteta BiH i Naučne biblioteke „Slovo“
18.30 · Zatvaranje konferencije
Bosansko filološko društvo
u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu
Međunarodna naučna konferencija
Sarajevski filološki susreti I
Sarajevo 2010
www.bfd.ba
design by: EditYourself_www.editagazibara.com
Download

M e đ u n a r o d n a n a u č n a ko n f e r e n c i j a / s a r a j e v o 2 0 1 0