КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
0517
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ ЗА СЛУЧАЈ НА СМРТ И
ДОЖИВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1.
(1) Овие Посебни услови за случај на смрт и доживување со валутна клаузула
(во понатамошниот текст: Посебни услови) се составен дел од договорот за
колективно осигурување на живот во случај на смрт и доживување со валутна
клаузула на работниците на договорувачот, кој договорувачот го склучува со
Кроациа Осигурување АД (во понатамошниот текст осигурувач)
(2) Лицето кое ќе го склучи договорот за колективно осигурување на живот е
договорувач, а лицето во чија корист е договорено осигурувањето е корисник.
Лицето од чие доживување или смрт зависи исплатата на договорените суми е
осигуреник.
(3) Понудувач е лицето кое склучува договори за колективно осигурување на
живот врз основа на овие Посебни услови, поднесува пишана понуда на
осигурувачот. Осигурувачот може да ја одбие понудата не наведувајќи ги
причините за одбивање.
(4) Ако покрај осигурувањето на живот е склучено и дополнително
осигурување од последица на несреќен случај, составен дел од договорот се и
Дополнителни услови за осигурување од последица на несреќен случај покрај
осигурување на живот со валутна клаузула и Листа на траен инвалидитет или со
Таблица за одредување на процент на траен инвалидитет како последица на
несреќен случај (незгода).
СКЛУЧУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО
Член 2.
(1) Полиса за колективно осигурување на живот со валутна клаузула е
документ за склучен договор за осигурување
(2) Договорот за осигурување е склучен кога договорувачот и осигурувачот ќе
потпишат полиса за осигурување.
(3) Врз основа на овие Посебни услови се осигуруваат сите работници кои се
во работен однос на неодредено време кај договорувачот. Сезонските
работници и работниците по договор не можат да бидат опфатени со оваа
осигурување.
(4) На полисата се запишува почетниот број на осигуреници, а на крајот на
секоја осигурителна година, задолжително се изработува конечна
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
пресметка на премијата соодветно на вистинскиот број на работници, ако
не е поинаку договорено.
ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО
Член 3.
(1) Осигурувањето почнува во 0,00 часот оној ден кој во полисата е означен
како почеток на осигурувањето и трае до 0,00 часот оној ден кој во
полисата е означен како истек на осигурувањето.
Ако првата рата од премијата не е уплатена до почетокот на осигурувањето,
обврската на осигурувачот почнува во 24,00 часот, тој ден кога е платена
првата рата премија во целост.
(2) Како почеток на осигурувањето по правило се зема првиот ден во месецот.
(3) За работниците кои имаат заснован работен однос на неодредено време кај
договорувачот по почеток на осигурувањето, осигурувањето почнува во
0,00 часот оној ден кога стапиле во работен однос.
(4) Осигурувањето за секој поединечен осигуреник согласно овие Посебни
услови престанува:
a. кога ќе настапи негова смрт,
b. кога ќе заврши осигурителна година во која осигуреникот наполнил 75
години,
в.
кога осигуреникот ќе стане душевно болен или потполно
работонеспособен,
г. во 24,00 часот оној ден кога осигуреникот го прекинал работниот однос
со договорувачот
д. поради откуп на осигурувањето на живот во 0,00 часот оној ден кога е
исплатена откупната вредност на полисата, и
ѓ. кога во полисата е одреден истек на договорот за осигурување
ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ
Член 4.
(1) По договорот за колективно осигурување на живот осигурувачот е должен
да исплати:
a. Осигурена сума и припишана добивка по истек на договореното
траење за случај на доживување;
b. За случај на смрт поради болест во првите шест месеци од пристап
во оваа осигурување 50% од осигурена сума, а после шест месеци
целата осигурена сума;
в. Целата осигурена сума ако смрт на осигуреникот настапи во тек на
првите шест месеци од траењето на осигурувањето како последица на
несреќен случај, бременост и породување.
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
(2) После 18 месеци од траење на осигурувањето, корисникот за случај на смрт
има право на учество во распределба на добивка на осигурувачот под услов
да е платена во целост доспеаната премија.
(3) По истек на траење на осигурувањето по барање на корисникот ова
осигурување може да се пренасочи во рентно осигурување, односно пензија.
ИСКЛУЧУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА НА ОБВРСКАТА НА
ОСИГУРУВАЧОТ
Член 5.
(1) Осигурувачот не ја исплаќа осигурената сума на корисникот ако смртта на
осигуреникот злонамерно ја предизвика самиот корисник - физичко лице,
туку на законските наследници на осигуреникот.
(2) Осигурувачот нема да ја исплати на корисникот осигурената сума за случај
на самоубиство на осигуреникот во првата година од траење на неговото
осигурување, а по тој рок е обврзан да ја исплати осигурената сума.
(3) Осигурувачот не ја исплаќа осигурената сума, туку до тогаш собраната
математичка резерва во случаи кога смртта на осигуреникот настанала:
(а) поради земјотрес и
(б) поради воени настани
ДОГОВАРАЊЕ НА ПРЕМИЈА И ОСИГУРЕНИ СУМИ
Член 6.
(1) Износот на осигурените суми и премија во странска конвртибилна валута се
утврдува врз основа на податоците во понудата и Тарифите за колективно
осигурување на живот со девизна клаузула.
(2) Премијата се плаќа однапред во денари во износ и рокови утврдени на
полисата по среден курс на НБРМ на денот на плаќање на ратата.
(3) Договорувачот e dol`en da ja pla}a дoгоvorenata premija uredno i na
vreme za vremeto dodeka trae osiguruvaweto spored rokovite
ozna~eni na polisata.Za sekoj den доцнење од rokot, осигурувачот
mo`e da пресмета zatezna kamata. Ako договорувачот ne ja plati
dol`nata premija ni vo rok od tri meseca od denot na nejzinoto
доспевање, }e следи posledica spomnata vo ~l.7 na ovie Posebni
uslovi.
(4) Dogovoрувачот e dol`en so догovorenata premija da gi plati и сите
pridonesi i даноци soglasno propisite.
(5) Ako namesto договорувачот premijata ja pla}a drugо лице , samoto
pla}awe ne создава drugi prava ni dol`nosti osven onie koi se
predvideni po pat na dogovor pome|u осигурувачот i dogovoruva~ot.
(6) Vo slu~aj na smrt na osigurenikot poedine~nata premija mora da bide
platena za celaта osiguritelna godina vo koja nastapila negovata
smrt.
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
POSLEDICA PORADI NEPLA]AW
NEPLA]AWE
AWE NA PREMIJATA
^len 7.
(1) Ako iznosot na premijata ne bide platen ni za tri последователни
meseci, se smeta deka dogovoruva~ot se otka`al od dogovorot za
osiguruvawe.Vo toj slu~aj, ako premijata ne bila platena ni za 24
meseci, osiguruvaweto prestanuva da трае, a do toga{ uplatenata
premija ne se vra}a.
(2) Ako premijata bila platena najmaлку za 24 ili pove}e meseci,
osiguruvaweto преминува vo osiguruvawe so namalena osigurена suma
bez obvrska na dogovoruva~ot za ponatamo{no pla}awe согласно so
Tablicata na namalena osigurена suma bez ponatamo{no pla}awe na
premijata.
Osiguruvawe so namalena osigurена suma mo`e da se otkupi samo ako
pominalе najmalку pet godini od dogovoreniot po~etok na
osiguruvaweto.
(3) Na barawe na dogovoruva~ot, osiguruva~ot mo`e da ja isplati
otkupnata vrednost na polisata spored Tablicata na otkupni
vrednosti, ako dotoga{ e platena premija za najmalku 36 meseci.
(4) Ako dogovoruva~ot ja plati preostanatata premija po опомена од
страна na osiguruva~ot, dol`niot iznos na premijata se zgolemuva so
propi{ana zateznata kamata. Vkupniot iznos se pla}a po sredniot
kurs na Narodna Banka na RM na denot na pla}awe.
(5) Ako osiguritelniot nastan nastanal vo rok od 3 meseci za koi ne se
plateni doспеани premii, осигурувачот e obvrzan da ja isplati
osigurenata suma, so toa {to dosпеаната premija mora da bide platena.
Ako osiguritelniot nastan nastane pred raskin na dogovorot ili
namaluvawe na osigurената suma, se smeta deka osigurената suma
namalena odnosno deka dogovorot e raskinat, zavisno od toa dali
premiite bile plateni za najmalку dve godini ili ne.
ОБНОВА НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 8.
(1) Kolektivnoto osiguruvawe na `ivot vo slu~aj na smrt i do`ivuvawe
so valutna klauzula koe prestanalo da va`i ili prеминало vo
osiguruvawe so namalena osigurена suma bez ponatamo{no pla}awe na
premijata mo`e da se obnovi po pismeno barawe na dogovoruva~ot
najdocna vo rok od 12 meseci od istekot na mesecot za koj e platena
poslednata premija.
(2) Obvrskaта na osiguruva~ot po obnovenoto osiguruvawe po~nuva vo
24,00 ~asot onoj den koga osiguruva~ot го прифатил baraweто za obnova
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
na osiguruvawe, но pod uslov da e platena do toj den cela dosпеана
premija.
(3) Ako e baraweto za obnovuvawe podneseno vo rok od 6 meseci od
prestanok na obvrskata na osiguruva~ot, osiguruva~ot e dol`en da go
priфati baraweto.
УЧЕСТВО VO RASPREDELBA NA OSTVARENATA DOBIVKA
NA OSIGUРУВАЧОТ
OSIGU
^len 9.
(1) Dogovoruva~от, osigurenikот, odnosno korisnikot u~estvuva vo
raspredelba na ostvarenata dobivka na осигурувачот vo osiguruvawe na
`ivot.
(2) Visinata i na~inot na u~estvo vo dobivka se odreduva so posebna
odluka na osiguruva~ot.
(3) Dobivkata na osiguruva~ot se presmetuva na 31. dekemvri sekoja
godina.
(4) Udelot vo dobivkaта se presmetuva zaedno so osigurenata suma.
RASPOLAGAWE
OD OSIGURUVAЊЕТО
RASPOLAGAWE СО PRAVAТА
PRAVA
OSIGURUVA
^len 10.
(1) Site prava {to proizleguvaat od dogovorot za kolektivno
osiguruvawe na `ivot mu pripa|aat na dogovoruva~ot se dодека ne
nastapi osigurениот случај.
(2) Site izjavi i barawa na dogovoruva~ot, осигурувачот mo`e da gi
priфati pod uslov da се писмено dostavenи pred настанување na
osiguren slu~aj.
(3) Koga lice odredeno za korisnik po~ine pred да настане osiguren
slu~aj, osigurenata suma ne im pripaѓa na negovite naslednici, tuku
na nareden korisnik, a ako toj ne e odreden toga{ na imotot na
dogovoruva~ot.
PRIJAVA NA OSIGURENИОТ
SLU^AJ
OSIGUREN
SLU^AJ
^len 11.
(1) Licata koi imaat pravo na osigurena suma se dol`ni koga }e nastapi
osiguren slu~aj da podnesat pismeno barawe na adresata do
osiguruva~ot vo rok od 14 dena od denot na nastanot.
(2) So baraweto se prilo`uvaat dokumenti:
1. podatoci za datумот na ra|awe na osigurenikot;
2.izvod od mati~nata kniga na umreniot, ako se raboti za smrt na
osigurenikot;
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
(3) Osiguruva~ot ima pravo da gi bara i ostanatite dokazi koi
potrebni
za utvrduvawe na pravo na isplata.
se
ISPLATA NA OSIGUРЕНАТА
СУМА
OSIGU
^len 12.
(1) Osiguruva~ot e dol`en dogovorenata suma da ja isplati soglasno so
dogovorot za osiguruvawe vo rok od 14 dena, od denot koga e primeno
baraweto za isplata so celata potrebna dokumentacija.
(2) Ako za utvrduvawe na postoeweto na obvrska na osiguruva~ot ili
nejziniot iznos e potrebno odredeno vreme, odnosno ako ne mo`e da
se utvrdi osnovanost na postoewe na obvrskata na osiguruva~ot ili
visinata na nadomestot, osiguruva~ot e dol`en da ja isplati
osigurenata suma odredena spored dogovorot vo rok od 30 dena od
koga go primil baraweto za isplata ili ovlastenoto lice vo istiot
rok da go izvesti deka baraweto e neosnovano.
(3) Osiguruva~ot e dol`en bez odlo`uvawe da go isplati nesporniot
del od svojata obvrska na ime akontacija, ako ne e vo mo`nost da ja
utvrdi vkupnata obvrska za isplatata vo rok utvrden vo stav (1) I
(2) na ovoj ~len.
(4) Dogovorenata osigurena suma i ostvarenata dobivka se ispla}aat vo
denari spored sredniot kurs na Narodna Banka na RM na denot na
istekot na osiguruvawe, oдnosno vo slu~aj na smrt na osigurenikot
na denot koga e re{ena obvrska na osiguruva~ot.
(5) Ako prijavata za slu~aj na smrt ne bila podnesena vo rok vo stav (1)
~len 11. od ovie Posebni uslovi, visinata na vkupniot nadomest se
presmetuva spored sredniot kurs na Narodna Banka na RM na denot
koga nastanal osigureniot slu~aj.
(6) Koga osiguruva~ot }e ja isplati osigurenata suma na liceto koe na
nea bi imalo pravo vo slu~aj koga dogovoruva~ot ne odredil drug
korisnik, osiguruva~ot se osloboduva od obvrskata po osnov na
dogovorot ako vo momentot na isplatata ne znael nitu mo`el da znae
deka korisnikot e odreden so testament ili so nekoj drug akt koj ne
mu e dostaven. Korisnikot ima pravo da bara povrat na sredstvata od
liceto koe od osiguruva~ot ja primilo osigurenata suma. Istoto
va`i i vo slu~aj na promena na korisnikot.
(7) Osiguruva~ot ima pravo na site dospeani, a nenaplateni rati od
premijata, da gi naplati pri sekoja isplata vrz osnova na ovaa
osiguruvawe.
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
KORISNIK NA OSIGURUVAWE
OSIGURUVAWETO
^len 13.
(1) Dogovoruva~ot mo`e so dogovorot kako i so nekoi pravni raboti
podocna, da go odredi liceto po ime (korisnikot) na koe }e mu
pripadne pravo po osnov na dogovorot.
(2) Koga za korisnici se odredeni deca ili potomcite, korista im
pripa|a i na onie koi se rodeni podocna, a korista nameneta na
suprugot/soprugata mu pripa|a na liceto koe bilo vo brak so
osigurenikot vo momentot na negovata smrt.
(3) Koga za korisnici se odredeni deca, potomci i naslednici, a
dogovoruva~ot ne odredil kakva }e bide podelbata me|u niv,
podelbata }e bide srazmerna na nivnite nasledni~ki delovi.
(4) Ako korisnikot e maloletno lice, osigurenata suma }e se isplati na
roditelite, odnosno staratelite.
(5) Pravo na isplata na osigurenata suma ima samo korisnikot, nezavisno
od toa kako i koga e odreden za korisnik.
(6) Vo slu~aj na do`ivuvawe ili otkup na osiguruvaweto, ako ne e
poinaku dogovoreno, korisnikot e dogovoruva~ na osiguruvaweto.
IZDAVAWE
IZDAVAWE NA ZAMENSKA
ZAMENSKA POLISA
^len 14.
(1) Is~eznatata polisa ja zamenuva osiguruva~ot koga ¸e mu bide
dostavena pravosilna sudska presuda so koja is~eznatata izvorna
polisa se proglasuva za neva`e~ka.
(2) Osiguruva~ot mo`e da odredi is~eznatata polisa do odredena visina
na osigurена suma da se zameni so duplikat i bez sudska odluka зa
amortizacija, no pod uslov dogovoruva~ot da podnel pismena izjava za
na~inot na koj polisata e izgubena.
NADOMESTOCI
^len 15.
Dogovoruva~ot e dol`en да plati nadomest za site uslugi koi posebno
gi bara od osiguruva~ot vo visina koja ja odredил осигурувачот.
ZASTARUVAWE
ZASTARUVAWE
^len 16.
Pobaruvawata od dogovorot za osiguruvawe zastaruvaat spored
odredbite na zakonot.
ZAVR[NA
ZAVR[NA ODREDBA
^len 17.
Za odnosite pome|u osiguruva~ot, osigurenikot, dogovoruva~ot,
korisnikot i drugite lica na koi se odnesuva, a koi ne se uredeni so ovie
Posebni uslovi, se primenuvaat odredbite na Zakonot.
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
TABLICA НА ФАКТОРИ NA NAMALENA OSIGURITELNA SUMA BEZ
PONATAMOШNO
PLAЌAWE NA PREMIJATA (KAPITALIZACIJA)
ПРЕСМЕТАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ОДНОСОТ НА УПЛАТЕНА ПРЕМИЈА И ДОГОВОРЕНА
ПРЕМИЈА
ЗА 1000 ПАРИЧНИ ЕДИНИЦИ ОСИГУРАНА СУМА (ВО ЛИНЕАРНА ИНТЕРПОЛАЦИЈА)
Платен
а
премиј
а за
година
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
договорено траење на осигурувањето во години
10
200
300
400
500
600
700
800
900
100
0
11
182
273
364
455
545
636
727
818
12
167
250
333
417
500
583
667
750
13
154
231
308
385
462
538
615
692
14
143
214
286
357
429
500
571
643
15
133
200
267
333
400
467
533
600
16
125
188
250
313
375
438
500
563
17
118
176
235
294
353
412
471
529
18
111
167
222
278
333
389
444
500
19
105
158
211
263
316
368
421
474
20
100
150
200
250
300
350
400
450
909
100
0
833
769
714
667
625
588
556
526
500
917
100
0
846
786
733
688
647
611
579
550
923
100
0
857
800
750
706
667
632
600
929
100
0
867
813
765
722
684
650
933
100
0
875
824
778
737
700
938
100
0
882
833
789
750
941
100
0
889
842
800
944
100
0
895
850
947
100
0
900
20
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
950
100
0
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
НАМАЛЕНАТА ОСИГУРЕНА СУМА СЕ ПРЕСМЕТУВА ПО ФОРМУЛАТА:
Намалена осигурена сума=фактор на намалена осигурена сума x договорена осигурена сума
1000
ТАБЛИЦА НА ФАКТОРИ НА ОТКУПНИ ВРЕДНОСТИ ЗА 1000 ПАРИЧНИ
ЕДИНИЦИ ОСИГУРЕНА СУМА(ВО ЛИНЕАРНА ИНТЕРПОЛАЦИЈА)
Платен
а
премиј
а за
година
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
договорено траење на осигурувањето во години
10
212
307
411
513
622
740
865
100
0
11
179
260
352
448
544
647
756
12
158
229
310
395
479
570
667
13
140
203
275
351
426
506
592
14
125
181
246
313
380
452
528
15
112
163
221
281
341
405
474
16
96
141
193
253
307
365
427
17
87
127
175
229
278
331
387
18
79
115
158
208
253
300
351
19
72
105
144
190
230
274
320
20
65
96
132
173
210
250
292
874
100
0
770
684
611
548
494
447
406
370
338
881
100
0
782
698
627
565
511
464
423
386
888
100
0
792
711
641
580
527
480
438
893
100
0
801
722
654
594
541
494
897
100
0
809
732
665
606
553
901
100
0
816
741
675
616
905
100
0
822
749
684
908
100
0
827
756
911
100
0
832
20
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
913
100
0
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ
АД за осигурување на Живот
ИЗНОСОТ НА ОТКУПОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА ПО ФОРМУЛАТА:
Износ на откуп=фактор на откупна вредност x договорена осигурена
сума
1000
Посебни услови за колективно осигурување за случај на смрт и доживување со девизна клаузула (0517)
Download

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ