Na osnovu ~ I ana 335. Zakona 0 privred nim drustvima (5 1. gl. R5 36/20 11; 99/20 11;), i ( lana 65 .
Zakona 0
tri i ~t u
kapita la ( 51. gl. R5 31/2011 ) Odbor direktora privrednog
dru ~tva DUNAV GRUPA
AGREGATI AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD, maticn i broj 2049 5464 (u daljem t ekstu: D ru ~tvo) II
obavljanj u nadl eznosti Odbora dire ktora Drustva, dana 26.05.2014. godine, objavlj uje:
POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA DUNAV GRUPA AGREGATI AKC10NARSKO DRUSTVO NOVI SAD Obavest avaju se akcionari Dru stva da ce se sednica 5kupstine Drustva od r~a ti dana 30.06.2014.
godine sa pocetkom u 11,00 h u prost orij ama sedista Drustva u Novom 5adu, ul. Beogra dski Kej br.
51, ~iI utvrdenim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvaranja 5kupstin e, imenovanje zapisn icara, Komisij e za glasa nje i utvroivanj e kvorllma;
Usvaj anje za pisnika sa pre thodne sednice 5kupstine akcionara;
Donosenj e odl uke 0 usvaj anju go di ~njeg fi nansij skog izvestaja za 2013. godinu;
Donosenje odl uke 0 pokricu gubitka za 2013.godin u;
Donosen je od luke 0 usvaja nju Izvestaja nezavisnog revi zora za 2013 . godi ni;
Donosenje od luke 0 izboru nezavisnog revizora za 2014.god inu;
Donosenj e od luke 0 usvaj anj u Izvest aj a 0 godisnjem poslova nju za 2013.godinu;
Ukupan brOj akcij a na dan upuciva nja poziva DruStva je 3.523. 72 2,00 obicnih akcijtl, nominalne
vrednosti j edne akcije od 1.000,00 dinara, 151N brej: R5DGAG E45541, CFI kod : E5VUFR. 5vaka akcija
daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu tlni obiena vecina glasova od ukupnog broj a glasova
akcija sa pravom glasa. 2a donosenje odluka navedenih u dnevnom redu potrebna je obiena veeina
gla.~ ovil prisutnih akcionara.
MateriJal za sednicu
rarino vreme.
mo~e
se preuzet i lieno iii put em punomocni ka u sedist u Drustva u redovno
Dan utvrdiva nja liste akcionara, na koji se utvrduje spisak akcionara koji imaj u pravo na ucesce u radu
sednice Skupstine, je deseti dan pre dana odriavanja sednice odnosno 20.06.2014. godine.
Akdonar ima pravo da putem punomoeja za glasa nje ovlasti odredeno lice da u njegovo ime
ucestvuje u radu skupstine, ukljueujuCi i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizicko lice daje
punomocje za glasanj e, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa.
Akcionar iii punomocnik SIJ duzni da kopiju punomocja za gla sa nje dostave Oru ~tvu pre dana
odrzavanja !'.ednice s tim !ito je poslednji dan za clostavu punomocja za glasanje dan koji prp.thodi
danu odriavanja sednice t ri radna dana.
Ovaj pOliv ujedno predstavlj a izvestaj 0 bitnom dogadaju -sazivanju redo vne Skupst ine Drustva u
skladu sa Zakonom 0 trZi ~ tu ka pit ala ( 51. gl. R5 br. 31/ 2011 ), koji ce se dostaviti nadleinim organima i
u skladu sa za konom objaviti na internet st ranici Orustva, int erne t stranici regist ra privrednih
subj ekata i internet stranici regutisanog td:i.~ t a. Objava traje do 29.06.2014.godine.
Predsednik Odbora direktora
Ivana Mihajl ovit, S.r.
Download

Poziv za sednicu skupstine akcionara DGA 2014