Komisija Bosne i Hercegovine
za računovodstvo i reviziju
Комисија Босне и Херцеговине
за рачуноводство и ревизију
U skladu sa odredbama članova 3. i 7. tačka 7. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH (Sl.glasnik
BiH br. 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH objavljuje:
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz
računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:
1. Uvod u finansijsko računovodstvo
2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
3. Menadžment i komunikacije
4. Informacione tehnologije i primjene
5. Poslovno pravo i porezi
6. Primjena upravljačkog računovodstva
7. Finansijsko izvještavanje
8. Revizija i sistemi interne kontrole
9. Primjena finansijskog menadžmenta
10. Napredno upravljačko računovodstvo
11. Napredna revizija
12. Napredno finansijsko izvještavanje
13. Napredni finansijski menadžment
14. Strategijski menadžment
Uslovi koje treba ispunjavati pravno lice, da bi moglo pružati usluge organizovanja
edukativne nastave, su slijedeći:
1. Obuku mogu vršiti samo pravna lica registrovana na području Bosne i
Hercegovine;
2. Obuku mogu vršiti samo pravna lica s odgovarajućim kadrovima koji posjeduju
adekvatna iskustva u vršenju edukacije. Prednost će imati liste kandidata koji
posjeduju certifikat certificiranog računovoñe i ovlaštenog revizora, ili neko
od akademskih zvanja u računovodstveno finansijskoj oblasti;
3. Prethodna iskustva u organizovanju edukativne nastave u oblasti računovodstvene
revizije.
Uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeće:
1. Rješenje o registraciji (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
2. Listu predavača s njihovim biografijama, po predmetima koje će predavati,
3. Naznaka o posjedovanju vlastitog prostora i opreme ili izjava o tome koji se
prostori namjeravaju koristiti (s tačnom adresom i karakteristikama i koja se
oprema i od koga namjerava iznajmiti),
4. Kratak pregled održanih seminara i ostalih vidova edukacije uključujući nazive i
njihovo vremensko trajanje.
Регионалне канцеларије
SRRiF – FBiH
Isevića sokak 4, 71 000 Sarajevo
tel. 033 572-651
Regionalne kancelarije
СРР РС
Мирка Ковачевића 13а, 78 000 Бања Лука
тел. 051 431-260
SRRiF – FBiH
Kneza Višeslava bb, 88 000 Mostar
tel. 036 318-660
2
Organizator edukacije je dužan obezbjediti konsultativne razgovore sa svim prijavljenim
kandidatima, kojom prilikom će ih se upoznati o vremenu izvoñenja obuke, sadržaju programa,
preporučenoj literaturi, mentorstvu, te dati sugestije vezano za pripremu predstojećih ispita.
Organizator edukacije, po završenoj obuci, treba izdati uvjerenje polaznicima obuke
o broju časova edukacije i programu pružene obuke.
Pored navedenih uslova, edukacija bi trebala biti završena do kraja aprila 2013.
godine, s tim da se edukatorima ostavlja mogućnost da sami utvrde potreban broj
časova prema Jedinstvenom programu certifikacije profesionalnih računovoña u BiH.
Ovim programom se precizno definišu oblasti koje se izučavaju, a koji se može
dobiti u Savezu računovoña i revizora Republike Srpske i Savezu računovoña i
revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.
U okviru ponude, treba biti navedena i cijena koja će se naplaćivati od kandidata, kao i broj časova
koji će se kandidatima održati.
Nekompletne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave slati na slijedeću adresu:
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH
Mirka Kovačevića 13a, Banja Luka
Prijave je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa čitko napisanim nazivom,
adresom i brojem telefona ponuñača, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog
poziva na veb stranicama Komisije i entitetskih Saveza, a najkasnije do 10 časova
posljednjeg dana isteka roka.
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH
Predsjedavajući
Prof. dr Novak Kondić s.r.
Broj: 11/13
Banja Luka, 15. 02. 2013. g.
Napomena: Pravna lica koja su prethodno dobila odobrenje Komisije za vršenje
obuke nisu obavezna dostaviti novu prijavu Komisiji ukoliko nije bilo nikakvih
promjena u odnosu na prethodnu, već prihvaćenu prijavu i dostavljenu
dokumentaciju, ali su obavezni dostaviti obavijest o obavljalju edukacije za majski ispitni rok u
roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na veb stranicama, odnosno do 05.03.2013.g.
Download

Komisija Bosne i Hercegovine za računovodstvo i reviziju Комисија