006 Akt o proceni rizika staračkog doma
SADRŽAJ
1. PODACI O POSLODAVCU
2. OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS SREDSTAVA
ZA RAD, I NJIHOVO GRUPISANJE, I OPIS SREDSTAVA I
OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
3. SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA
4. PREPOZNAVANJE I UTVRĐIVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI
NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
5. PROCENJIVANJE
ŠTETNOSTI
RIZIKA
U
ODNOSU
NA
OPASNOSTI
I
6. UTVRĐIVANJE NAČINA I MERA ZA OTKRIVANJE, SMANJENJE
ILI SPREČAVANJE RIZIKA
7. ZAKLJUČAK
8. IZMENA I DOPUNA AKTA O PROCENI RIZIKA
IZJAVA
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
NAZIV STARAČKOG DOMA
6
006 Akt o proceni rizika staračkog doma
1) OPŠTI PODACI O POSLODAVCU
1.1.
NAZIV, SEDIŠTE I ADRESA POSLODAVCA
Poslovno ime ( naziv ):
Sedište:
Adresa:
DELATNOST PREDUZEĆA:
Dom se bavi sledećim delatnostima:
• Briga i nega starih lica.
Ukupan broj zaposlenih u preduzeću prema Ugovorima o radu je oko 9.
1.2 PODACI O LICIMA KOJA UČESTVUJU U PROCENI RIZIKA
Redni
br.
Ime i prezime
Pravno lice preduzetnik
kod koga je zaposlen
U proceni zadužen
1.
2.
3.
Licenca za bezbednost i zdravlje na radu pravnog lica – preduzetnika:
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
NAZIV STARAČKOG DOMA
7
006 Akt o proceni rizika staračkog doma
Ugovorom o angažovanju određeno je stručno lice (procenjivač) iz reda
zaposlenih pravnog lica/preduzetnika za vršenje procene rizika:
1.3 METODOLIGIJA PROCENE RIZIKA
Procena rizika u NAZIV STARAČKOG DOMA izvršena je na osnovu
modifikovane AUVA - metode Austrijske, BG (Die gewerblichen Berufs
genossenschaften - metoda Nemačkih stručnih udruženja) metodologije,
KNNYE i LD svoje lične metodologije. Pri utvrđivanju podataka o opasnostima
i štetnostima na radnom mestu i u radnoj okolini korišćeno je grupisanje
opasnosti i štetnosti prema Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini.
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
NAZIV STARAČKOG DOMA
8
006 Akt o proceni rizika staračkog doma
2) OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS
SREDSTAVA ZA RAD, NJIHOVO GRUPISANJE, OPIS
SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
2.1. OPIS PROCESA
NAZIV STARAČKOG DOMA se bavi negom i brigom starih lica. Stara lica
zaključuju ugovor sa domom o njihovoj zbrinjavanju i daljoj negi u domu. U
domu im se obezbeđuje ishrana, čuvanje i lekarska pomoć.
2.2. OBJEKTI KOJI SE KORISTE KAO RADNI I POMOĆNI
PROSTOR , UKLJUČUJUĆI OBJEKTE NA OTVORENOM
PROSTORU, SA SVIM PRIPADAJUĆIM INSALACIJAMA:
2.2.1. RADNI PROSTOR
Sedište Doma se nalazi u ______________________________.
Smeštajni kapaciteti su organizovani u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa
svim pripadajućim invetarom koju dom poseduje. Objekti su nepravilnog
pravougaonog oblika i ukupne površine su oko 450 m2 , a površina zemljišta na
kojoj se objekati nalaze je oko 6 ari. Objekat je izrađen u dva nivoa gde se na
prvom nivou nalaze ambulanta, dnevna soba, prostorija za uzimanje hrane,
sanitarne prostorije i sobe za smeštaj starih lica. Na prvom spratu objektra
smeštena je kancelarija direktora i socijalnog radnika kao i sobe za smeštaj
starih lica.
Visina objekata po etazama je oko 3 m.. Ventilacija objekta odnosno
produkti koji se stvaraju u procesu rada regulisani su sistemom prirodne
ventilacije.
Osvetljenost svih objekta i kancelarija je obezbeđena prirodnim putem je
preko staklenih površina na prozorima i vratima. Veštačko osvetljenje je
izvedeno preko odgovarajućeg broja rasvetnih fluoroscentnih cevi.
U objektima je instaliran sistem centralnog grejanja a toplotnu energiju
dobijaju iz gradske toplane.
Napajanje objekta električnom energijom obezbeđeno je preko
nezavisnog napojnog voda koji vodi do glavnog razvodnog ormana koji je
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
NAZIV STARAČKOG DOMA
9
006 Akt o proceni rizika staračkog doma
smešten u prizemlju objekta. Zaštite od električne struje izvedene su sistemom
uzemljenih traka sa zadovoljavajućim otporom uzemljenja.
Gromobranska instalacija na objektu postoji tako da zaštita od
atmosferskog pražnjenja zadovoljava date normative.
Krug oko pogona je ograđen. U krugu pogona ima dovoljno mesta za
parkiranje putničkih i teretnih vozila.
U objektima gde se nalaze zaposleni i deca pri obavljanju procesa rada
nije obezbeđena je mogućnost evakuacije i spasavanja u slučaju opasnosti po
život i zdravlje.
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
NAZIV STARAČKOG DOMA
10
Download

BZR 4.1.006. Akt o proceni rizika staračkog doma