Tvrz, hrad a zámek Štědrá – časová osa
- - - historie tvrze Štědrá - - -
1239 První písemná zmínka o Štědré, seděl zde Vít ze Štědré (Wit de Scedri). Tvrz
byla obdélná, chráněná mohutnými příkopy a valy.
1240 Vícemil ze Štědré (možná bratr Víta)
1321
Heřman ze Štědré
1332
Přibyslav ze Štědré, který ve službách krále Jana Lucemburského roku 1325
vyměřil a založil 40 vesnic. Také je uveden r. 1338 jako svědek nadání kostela v
Rabštejně nad Střelou. Naposledy se Přibyslav ze Štědré připomíná v listině ze
dne 1. července 1340.
1354
Setěch ze Štědré, snad potomek Přibyslava, připomínaný však již jako mrtvý.
1360 V listině z tohoto roku jsou uvedeni Litold a Fridrich ze Štědré, také ještě v další
listině z roku 1371.
1371-1378
Někdy v této době skoupili statky Štědrá, Hrádek u Štědré a Borek
bratři Boreš V. a Slavek V. z Rýzmburka a připojili je k žlutickému
panství. Tvrz ve Štědré přestala být sídlem vrchnosti a následně
zanikla. Její vojensko-správní funkci poté převzal nedaleký hrad
Štědrý Hrádek.
- - - historie hradu Štědrá (Štědrý Hrádek) - - -
1360 První zmínka o hradu Štědrý Hrádek jako sídle Vícemila z Borku
1378
Hrad kupuje Boreš z Oseka (Rýzmberka)
1397
Bušek Calta z Kamenné Hory
1408 Vilém z Nečtin
1411
(?) po roce 1410 získává panství Vilém Bukovina z Pnětluk
1417
Hradu se silou zmocnil Jindřich z Plavna, který jej poté využíval jako základnu
pro své vojenské akce proti králi Václavovi IV.
1418
Dobytí a vypálení hradu královským vojskem.
„Plavenský vida, že by málo vyválel, dal se na milost a přijel do Prahy ku
králi. Tu vsazen byl do šatlavy staroměstské, v níž poseděl do smrti královy
roku 1419“.
1425
V zápisu příměří mezi stranami císaře Zikmunda a Zikmunda Korybuta je
uveden Bohuněk ze Šumburka s predikátem „seděním na Štědrém Hrádku“
1429
Hrad a panství se navrací do rukou Viléma Bukoviny z Pnětluk
1445
Štědrý Hrádek získává slavný husitský válečník Jakoubek z Vřesovic. Ten hrad
obnovil, nově opevnil a rozšířil o předhradí s vysunutou baštou.
1488 Hrad se stává majetkem Jana z Gutštejna.
1506 Hrad ještě připomínán jako obyvatelný. Časem byl připojen k sousednímu
panství Prohořského hrádku a přestal tak definitivně sloužit svému účelu,
zanedlouho byl úplně opuštěn a postupně zanikl.
- - - historie zámku Štědrá - - -
1630 Založen zámek Štědrá Adamem Jiřím z rodu Kokořovců (umírá 1633).
1680 Velký požár, vyhořela celá obec včetně kostela.
1731
Zámek přestavěn a rozšířen Ferdinandem Jakubem z Kokořova. Zámek byl
patrně vystavěn stavitelem Janem Ondřejem Söllnerem z Útviny, snad podle
plánu významného barokního architekta Tomáše Haffeneckera. Po dokončení
prací sem bylo přeneseno panské sídlo ze Žlutic a zámek se stal centrem
žlutického panství.
1747
Na počátku února zámek v důsledku údajné nepozornosti děvečky vyhořel.
1748
Zámek obnoven a přestavěn v pozdně barokním stylu.
1712
Žlutická obec napomínána krajským výnosem pro neuctivost, neb při oslavách
narozenin hraběte z Kokořova v přípisech nedoplnili slůvko „Hoch“.
1830 Poslední významná přestavba, kterou zámek získal svůj dnešní vzhled. Do
délky založená stavba byla opatřena ve svém středu vstupní bránou, byly
upraveny klasicistní fasády, přistavěn nový štít zahradního průčelí a
novobarokní portikus doplněný balkonem.
1876
Žlutické panství (včetně Štědré) se dostalo pod nucenou správu
1878
29.9. skonal hrabě Ludvík Prokop z Kokořova, který byl posledním
Kokořovcem. Kokořovci vlastnili panství Žlutice – Štědrá po 303 let.
1892
Panství získává Karel Proksch
1914
29. dubna 1914 koupil panství Štědrá továrník a rytíř Josef Menčík - Zebínský z
Vrchlabí (Josef Ritter von Mencik aus Hoehenelbe), mj. příbuzný s rodinou
obuvníka Tomáše Bati.
1920 Josef Menčík umírá a panství přebírá jeho stejnojmenný syn.
1945 - 7.května přišly do Štědré první americké jednotky
- 19.května zámek vyplundrován Poláky
- zámek vyvlastněn; od května do června na zámku posádka československé
armády z Kralovic (15 vojáků).
- 1.června zatčen ruským komandem starosta Štědré Ernst Kauer, po pěti
dnech nalezena jeho mrtvola poblíž hřbitova v Toužimi
1946 Od 23.2.1946 dekretem přechází zámek na stát. V zámku sídlí Lesní správa,
obhospodařují 1131 ha lesní půdy. V přízemí zámku na levé a pravé straně byty
zaměstnanců, v poschodí kanceláře a byt správce a lesníka.
1949 Od 14.9.1949 Státní statek. Statek měl 11 hospodářství a 4 provozovny, 287
zaměstnanců, obhospodařoval 4505 ha zemědělské půdy. V obvodu statku bylo
několik chráněných památek (Štědrá, Vlkošov, Žlutice). U statku byla stanice
Státního hřebčína Písek.
1952 Od roku 1952 působilo v zámku a hospodářských budovách Středisko
pracovního dorostu v zemědělství. Školní statek měl 45 ha v katastru Štědré a
83 ha v Novém dvoře. V zámku internát, učebny, kuchyně, jídelna, byt pro
učitele a správce statku.
1954 Zřízena Učňovská škola zemědělská při školním statku. V letech 1956-58
provedena generální oprava zámku a hospodářských budov. Přístavby na
třetím dvoře: silážní věže, kůlny na stroje, sušička obilí, odchovna mladého
dobytka, kůlny na píci.
1958 Zřízena Mistrovská škola zemědělská. Učňovská škola byla zrušena, do
uvolněného místa se přestěhovala část ZDŠ (Základní devítileté školy). Také
zde byla Místní národní knihovna a sklad CO (Civilní obrany), klubovny Sokola
a ČSM (Českého svazu mládeže).
1961 Kanceláře JZD (Jednotného zemědělského družstva) Štědrá „8.březen“, později
„Rudá hvězda“.
1964 Do zámku byl přestěhován MNV (Místní národní výbor) a zřízena obřadní síň.
1968 Záměr zřídit ze zámku a parku Domov důchodců. Vše odsouhlaseno vyššími
orgány. Noví obecní představitelé v roce 1969 tento záměr zamítli.
1974 V patře západní části část prostor využita jako sklad kulis plzeňského divadla
1977
Byla zrušena devítiletá škola v obci a škola se zámku odstěhovala, zůstala jen
kuchyně a jídelna.
1990 Ze zámku se odstěhoval MNV (Místní národní výbor).
1991
Zrušena kuchyně s jídelnou, zámek zcela opuštěn. Obec získává zámek do
vlastnictví.
1991
Obec prodává zámek za 6.650.000 Kč firmě Rustica, která zde chce vybudovat
kulturní a rekreační centrum „Oživlý zámek ve Štědré“. Peníze na rekonstrukci
ale nakonec nesehnala, zámek neudržovala a jediným výsledkem tak bylo
zřícení části průčelí zámku.
1993 Po krachu firmy Rustica zámek připadl bance, vlastníkem se nakonec stává
společnost East Company, která si však nevedla o mnoho lépe. I přes slibně
vypadající snahy o vypracování projektové dokumentace nešla do obnovy
zámku opět ani koruna a budovy i s přilehlým parkem začaly rychle pustnout.
1996 Zámek kupuje firma Carrá za 3.500.000 Kč. Ta se zámek snažila ihned prodat,
původně snad až za 20.000.000 Kč. Samozřejmě zámek opět zůstal bez
jakékoli údržby, neb majitel se řídil heslem „čím více zámek chátrá, tím více
získává na hodnotě“.
2005 Zájemce o koupi zámku s projektem „Most pro pěší“. Na koupi zámku byla
dokonce vypsána sbírka, ale bez výsledku.
2006 Zájemce o koupi zámku s projektem „Eldorado - cesta do ráje“. Opět ke koupi
nedošlo.
2011
Zámek s parkem kupuje zpět obec Štědrá za 3.500.000 Kč a okamžitě zahajuje
práce na jeho záchraně a rekonstrukci. První výraznou změnou k lepšímu je
nová střecha na hlavní budově areálu.
2013 Zámek opět ožívá - první kulturní akce (Uzenobraní a Medovinobraní).
2014 Chystá se první otevření zámku pro veřejnost, 775 let od první zmínky o
Štědré...
Download

chronologickém podání