Nemoc
nemá moc
Informační brožura
pro rodiče a děti
o očkování
(od narození do 18 let)
Obsah
Úvod .......................................................................................
3
Proč očkovat? ......................................................................
4
S jakými typy očkování se můžeme setkat? ���������������
5
Povinné očkování ...............................................................
6
Nepovinné očkování ..........................................................
8
Očkování na cestách .......................................................
10
Očkovací kalendář ...........................................................
12
Preventivní programy RBP ...........................................
14
Úvod
Vážení čtenáři,
držíte v ruce brožurku, ze které se dozvíte
základní informace o očkování v ČR.
Jistě vás bude zajímat, proč je dobré
nechat sebe i své děti očkovat, s jakými
typy očkování se můžete setkat a jak se
lze chránit proti infekčním nemocem,
které na nás číhají při cestách do
zahraničí.
Očkování patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny
a objevitelé vakcín jsou i po desítkách, či dokonce stovkách let
považováni za hrdiny lidstva. Práce Jennera, Pasteura, Calmetta,
Salka, Sabina a dalších zachránila již miliony životů.
Podání očkovací látky aktivuje imunitní systém lidského
organismu. Jde o proces, který je naprosto přirozený a tělu
vlastní. Každá vakcína vlastně příznivě stimuluje imunitní
systém člověka. Očkování je přitom jen minimálně bolestivé
a u většiny osob nezpůsobuje žádné nežádoucí reakce. Závaznější
nežádoucí reakce jsou tak vzácné, že velká část očkujících lékařů
v průběhu své praxe žádný takový případ nezažije. Člověk je
vystaven mnohonásobně vyššímu riziku poškození zdraví při tak
samozřejmých aktivitách, jako je například jízda autem.
Mnohé vakcíny přitom mají nezaslouženě negativní pověst.
Ta vzniká dlouhodobou tradicí, předáváním z generace na
generaci, a to i přes zřejmý pokrok v medicíně, jehož rychlost je
srovnatelná s vývojem v oblasti elektroniky. Právě kvůli těmto
nepravdivým informacím někteří rodiče nenechávají své děti
očkovat a vystavují je zbytečnému riziku. Co může pomoci situaci
zlepšit? Pravdivé informování veřejnosti.
Věřím, že po přečtení této brožurky budete pravdě, a tedy
i správnému rozhodnutí o zdraví svém i svých dětí, zase o kus
blíže.
MUDr. Silvana Jakubalová,
odborná garantka programu Nemoc nemá moc
3
Proč očkovat?
Plošné očkování, které
se v České republice
provádí již více než
50 let, sehrává
nezastupitelnou roli
v boji s vážnými
nemocemi.
Právě díky němu
byly vymýceny pravé
neštovice.
Výskyt mnoha dalších, například dětské obrny, tetanu,
tuberkulózy, černého kašle, spalniček či zarděnek
a příušnic, byl významně omezen. Všechna podezření
na negativní vliv plošného očkování byla dosud vždy
vyvrácena.
Princip očkování spočívá v posílení imunity a získání
odolnosti vůči konkrétní nemoci. Každý z nás má
vrozenou imunitu, k níž se v průběhu života přidává
imunita získaná. Díky vrozené imunitě naše tělo
škodlivé bakterie rozpozná a ihned na ně reaguje.
Pomáhají mu v tom také kůže a sliznice, které hrají
roli bariéry. Získaná imunita se vytváří při styku
s konkrétní nemocí nebo s částí původce nemoci. Při
očkování se proto podává oslabená forma bakterií
nebo virů nebo jejich části, které nemoc způsobují,
takže se náš imunitní systém naučí tyto původce
poznat, vyhledat a naše tělo si může proti nim vytvořit
obranu.
4
S jakými typy očkování se
můžeme setkat?
Pravidelná očkování, tedy ta povinná, se provádějí podle
očkovacího kalendáře, se kterým se podrobněji seznámíte
v závěru této brožury.
Zvláštní očkování je pak určeno lidem, kterým hrozí, že přijdou
do styku s určitou konkrétní nemocí v rámci svého povolání.
Na mimořádné očkování dojde, pokud se vyskytne nebezpečí
epidemie při mimořádných událostech – např. při povodních
apod.
Rozumní lidé se mohou očkováním chránit a absolvovat očkování
na žádost. Toto je vhodné jak při aktivitách v české přírodě, tak
při pobytu mezi lidmi nebo před cestou do zahraničí, kde mohou
být některá očkování vyžadována.
Očkováni můžeme být také v případě úrazu nebo před některými
zdravotnickými výkony.
Po očkování se mohou dostavit reakce lokální nebo celkové.
Nejčastější je zarudnutí, svědění, otok a bolest v místě vpichu.
Celkově potom zvýšená teplota, únava, bolest hlavy, kloubů,
průjem nebo zvracení. Všechny tyto reakce však většinou brzy
samy odezní, takže není důvod se očkování bát.
Očkování bychom však měli
odložit, pokud jsme akutně
nemocní, máme teplotu
nebo jiné příznaky počínající
nemoci nebo užíváme
antibiotika a některé léky. Při
pochybnostech o vhodnosti
očkování z důvodu
zdravotního stavu se vždy
raději poradíme s lékařem.
5
Povinné očkování
Pravidelné očkování je povinné a provádí se podle
vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním
nemocem s poslední změnou vyhláškou 299/2010
Sb. Povinnost dodržení vyhlášky je dána zákonem
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Za dodržení
pravidelného očkování dětí jsou zodpovědní jejich
rodiče.
Pravidelná očkování u dětí se v České republice
provádějí proti záškrtu, tetanu, dětské obrně,
hepatitidě typu B, Haemophilu influenzae b, černému
kašli, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Všechna
tato onemocnění jsou vážná a mohou dokonce
6
způsobit smrt nebo trvalé následky, proto je očkování
proti nim velice důležité.
Naše země patřila mezi jedny z prvních, které plošné
očkování zavedly. Díky němu se u nás také podařilo
dostat většinu infekčních smrtících nemocí pod
kontrolu, snížila se dětská úmrtnost a stali jsme se
vzorem pro očkovací programy v jiných zemích.
7
Nepovinné očkování
Kromě pravidelných, a tedy povinných očkování je
možné nechat děti očkovat na žádost také proti dalším
nemocem. Tato očkování lékaři doporučují u nemocí,
k nimž jsou malé děti velmi náchylné a mohou s nimi
přijít do styku jak v rodině, tak například ve školce či
škole. Nejčastěji se jedná o očkování proti rotavirům,
které způsobují infekční průjmy. Také je vhodné
očkování proti pneumokokům, původcům nepříjemných
zánětů středního ucha. Před nástupem do školky by
pak rodiče měli zvážit očkování dětí proti hepatitidě
typu A a proti chřipce. Pokud jsou rodiče zvyklí s dětmi
často pobývat v přírodě, není na škodu očkování proti
klíšťové encefalitidě. Svůj význam má také očkování
proti meningokoku a planým neštovicím. Doporučená
očkování je třeba vybrat individuálně na základě
8
konzultace s lékařem. Každý žijeme ve specifických
podmínkách a každá rodina má odlišný životní styl,
což je třeba brát v úvahu. U dospívajících dívek je vždy
vhodné očkování proti papilomavirům, které způsobují
rakovinu děložního čípku, ale i bradavice.
9
Očkování na cestách
Před cestou na
dovolenou do zahraničí,
zejména do exotických
zemí, je vhodné se
informovat, jakými
očkováními se vybavit.
Poradí vám s tím
v očkovacích centrech,
kde lékař sestaví
i očkovací plán. Ten se
stanovuje v závislosti
na doporučení Světové
zdravotnické organizace
a přihlíží se v něm k aktuální epidemiologické situaci
a výskytu konkrétních nemocí v dané zemi.
Nejčastěji se na letní
dovolené provádí očkování
proti klíšťové encefalitidě,
jejíž neslavné prvenství
výskytu drží právě Česká
republika.
10
Při cestování je
nejčastěji potřebné
očkování proti
hepatitidě typu
A a B, břišnímu tyfu,
meningokokovým
nákazám, vzteklině, choleře a proti japonské
encefalitidě. Mezi velmi vážná onemocnění, proti
nimž se také do řady zemí očkuje povinně, patří žlutá
zimnice.
11
Očkovací kalendář
Věk dítěte
Pravidelné
očkování
do 24 hodin
po narození
Žloutenka typu B (pouze
u novorozenců
HBsAg pozitivních matek)
od 4. dne
do 6. týdne
Tuberkulóza (pouze
u rizikových dětí s indikací)
od 6. týdne
U novorozenců
HBsAg pozitivních matek se
pokračuje aplikací 4 dávek
hexavakcíny
Rotavirové nákazy
(1. dávka)
od započatého
9. týdne
(dovršení 2. měsíce)
Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna, žloutenka typu
B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu
b (1. dávka), Pneumokoková
onemocnění (pouze
u rizikových dětí s indikací,
1. dávka)
Pneumokoková
onemocnění (1. dávka),
rotavirové nákazy
(2. dávka)
Meningokokové nákazy
C (1–4 dávky)
od 2. měsíce
12
Doporučené
očkování
3. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna, žloutenka typu
B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu
b (2. dávka), Pneumokoková
onemocnění (pouze
u rizikových dětí s indikací,
2. dávka)
Pneumokoková
onemocnění
(2. dávka) rotavirové
nákazy (3. dávka),
meningokokové nákazy B
(1–4 dávky)
4. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna, žloutenka typu
B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu
b (3. dávka), Pneumokoková
onemocnění (pouze
u rizikových dětí s indikací,
3. dávka)
Pneumokoková
onemocnění (3. dávka)
Věk
Pravidelné
očkování
Chřipka (1 dávka,
každoroční přeočkování)
od 6. měsíce
11.–15. měsíc
Pneumokoková onemocnění
(pouze u rizikových dětí
s indikací, přeočkování)
Pneumokoková
onemocnění
(přeočkování)
Klíšťová encefalitida
(3 dávky, přeočkování
po 5 letech), hepatitida
typu A (2 dávky),
meningokokové nákazy A,
C W135, Y (1–2 dávky)
od 12. měsíce
15. měsíc
Spalničky, zarděnky,
příušnice (1. dávka)
nejpozději
před dovršením
18. měsíce
Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna, žloutenka
typu B, onemocnění
vyvolaná Haemophilus
influenzae typu b (4. dávka)
21.–25. měsíc
Spalničky, zarděnky,
příušnice (2. dávka)
od dovršení 5. roku
do dovršení 6. roku
Záškrt, tetanus, černý kašel
(přeočkování)
od dovršení 10. roku
do dovršení 11. roku
Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna (přeočkování)
Plané neštovice,
spalničky, zarděnky,
příušnice (1. dávka)
Plané neštovice,
spalničky, zarděnky,
příušnice (2. dávka)
Onemocnění lidským
papilomavirem (karcinom
děložního čípku) (celkem
3 dávky)
od dovršení 13. roku
do dovršení 14. roku
(pouze dívky)
14. rok
(u neočkovaných
v 10–11 letech)
Doporučené
očkování
Tetanus (přeočkování)
Záškrt, tetanus, černý
kašel (přeočkování)
13
Preventivní programy RBP
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, nabízí svým
pojištěncům soubory aktivit sloučené do balíčků preventivní péče.
Pojištěnci z nich mohou čerpat příspěvky v celkové hodnotě do
1 000 Kč, u pojištěnců do 18 let do 1 500 Kč, pokud jeden z rodičů
(zákonný zástupce) odsouhlasí převedení části svého limitu.
Uvedený balíček je dále rozdělen na podbalíčky, které mají
omezené čerpání
• do 1 000 Kč,
• do 500 Kč.
Převodem limitu rodiče na dítě nelze navýšit hodnotu podbalíčků.
Balíček pro děti a mládež od 7 do 18 let 1 000 Kč/rok
Při převodu limitu od rodiče 1 500 Kč/rok
Podbalíček očkování
příspěvek do 1 000 Kč na:
• úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného
z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování proti rakovině
děložního čípku,
které je pojištěncům
hrazeno z bonusového
programu.
Podbalíček stomatologie
příspěvek do 1 000 Kč
na:
• léčbu vadného růstu
chrupu fixním nebo
snímatelným aparátkem.
14
Podbalíček podpora zdraví 1, příspěvek do 1 000 Kč na:
• nákup potravin určených dětem a mládeži s diagnózou celiakie.
Podbalíček podpora zdraví 2, příspěvek do 500 Kč na:
• nákup permanentky na plavání – příspěvek ve výši 25 % z ceny
permanentky,
• periodickou prohlídku registrovaných sportovců,
• účast v programu STOB (stop obezitě),
• odvykání kouření absolvováním biorezonanční terapie,
• kurz plavání dětí organizovaný základní školou pro I. stupeň,
• školu v přírodě, ozdravný pobyt a lyžařský kurz trvající
minimálně 5 dní (pobyt organizovaný ZŠ, SŠ),
• nákup kontaktních čoček pro mládež od 15 let,
• ošetření zubů zubní hygienistkou,
• nákup vitamínů v lékárnách – čerpání do 100 Kč (dle seznamu
na www.rbp-zp.cz).
Jak se stát
klientem RBP
Nejjednodušším způsobem je návštěva kontaktního místa RBP.
Nezletilé pojištěnce může přehlásit pouze zákonný zástupce.
Nutno vzít průkaz pojištěnce dosavadní zdravotní pojišťovny,
rodný list nebo občanský průkaz.
Přihláška k registraci k RBP může být podepsána kdykoliv,
pojištěncem RBP se dítě stane podle data podpisu přihlášky:
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna:
• podpis do 30. 06. 2015 – pojištěncem od 01. 01. 2016,
• podpis od 01. 07. 2015 – pojištěncem od 01. 01. 2017,
•n
ovorozenci jsou pojištěni u té zdravotní pojišťovny, u které je
v den jejich narození pojištěna matka, změnit pojišťovnu může
vždy k 1. lednu příštího roku.
Pro své klienty vydala
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
v roce 2014
www.rbp-zp.cz
www.nemocnemamoc.cz
Nemoc nemá moc
Informační brožura pro rodiče a děti o očkování
(od narození do 18 let)
16
Download

Informační brožura