I
SEDMERICA U
HLADU ARSA
Komentrr hadisa
Urednik:
HasnaZiljkit
Mt. Muharcm Stulanovii
Recenzent:
Dr. Sulejnan Topoljak
Lektor;
HasnaZiljkit
nL Muharcn Stularcviö
Izdavaö:
El-Kelinrch
Zz i?d^a^öa:
Prijelom:
yEeK
Stampa:
El-Keliüteh,Beog.ad
Tir^il
300
AXüt$, fftl1i"+",
CIP- Karuomsaud. y try6rrGqsjq
xapoaqa6ß6rrorerc Cp6{je, 6eo.paa
2a-l
28-4
STULANovTö, Muharem
Sedmoncau hladuArla: komentar
Hadisa/ MuharemStulanoviE.- Novi pazar
: El-K€limeh,2006(Beog6d :
El-K€litueh).- 154srr. ;20 am
SEDMERICA
U HLADUARSA
(Komentar
hadisa)
Upor. Stv,Nasl.Naarap-Pismu--Ti€:
300. Napomenei biblioeüfske r€fercn.euz
ISBN 86,83707-65-2
l. ItcraMcftaror.rrüa
COBBIS.SR-ID
r:l769lOO
Novi Pazar, 2006.god.
d.b J .t'1f+llr i*
Uvod
f=-rr !.Frl Jll r", tt-ai ,r;
o, Ä9 r*
) "ji,;
t "tt
,^ JJt bf
J ..16rr. )ti,[.ä a/, J ,.1J-ä" )u .ir ,J+;,, ,l,lL,f.i,qy .r-J {.ür '!i 4 'i öl J.dji
) 6r& tJ-j öi J4tl ) 4J t);
'dt't
.ö,.I-
! J ijLö J> .11lFl 1rr1J,ill l+ ir
di J !!ji
lfjll F(J lFl.,,l,ll l+i,
! Jj.r-_ d;ijl .ür rjör J 'Li J 1rü<yuJ L-i, e4 J rJ-_rj
L{f, üI' J ;J>lj,J-ij
.!jr
i," r<jL
r<-Io ,rK .öt ü1ll-.,!r
,
'ri rri nr rFr rJ-T
, r<Jtii r< & u.,r.,
;jjr r+ !
u+e ti, )v Jn tr- , ^t &a y ) t4t" 4 ,"a ).
UzviSeniAllah koristi dva efektnasredstva
da bi odgojio ljude, upulio ih na vjerovanjei
öinjenje dobrih djela. To su metod stimulacije i
zastraiivanja
koji sestalnoprepliöui smjenjujuu
NjegovojKnjüi.
Uzvi3enika.Ze:
dll -!iJr t .lli" iri J .gc-)ryi;Jr rl ,tl 4>V.ot.
Sednerica u hladu Aßa
v
dl_ui ,J'lf-4Lu,r-
KaZi rcbotirna Mojin da sam Ja, zaista, Ort.tj
koji pru1ta i da sa,n nilostiv. A obavijesti ih i da
je Moja haara, doista, bolna kaan.
(Kur'an,15: 49-50).
Isticanje ove metode paradigma je
komentara<<hadisa
o zastiti i hladu> koga öe
imati neke kategorije ljudi na Sudnjem danu
kada ne bude drugog hlada osim hlada Ar!a,
odnosnokadane budedrugezaitite osim zaitite
UzvisenogAllaha,dZ.!.
Hadiso hladuArSana
danu
Sudniem
Hadis glasi:
!J)r,Jrau)l :aLU
!lcp't tr .!, J ,lt f+Ur,i,J. t t ^\ ;rV J'|ji -\r )
i.l-L.I!,
di F)
,jl,
,gfr gr,t., 4Uj 6Ie l,+l
.,11.: t?ll öl-,
,,irr .rBLil Ji :Jui Jtr- J ..a
(air, Jjr 1, .ll"
d.r ! (F
a\''.i,,t
t^u'ii
.'Lr c.-.rli! Ui' ,1r ti
üe €L)t
.,
e)
nJ-o1 ijnF
J
)-)
t
J*,J
J*, J
;/)! OI ir, & J dJujl '1J.)
1.cJ-,Jt.rL J.- di .,1,;7,! gi
) üu t.ü<!
Prijevod:
<Sedamkategorija ljudi Allah öe staviti u svoj
hlad r|a Dan kada drugog hlada ne bude bilo
osim Njegovog,To su:
1. Pravedniimam, predvodnik(vl.dar);
2. Mladiö odrastao u pokornosti Allahu,
dz.!.;
3. eovjek öije srceje vezanoza d.äamiju,
4. Dvojica koji se zavole u ime Allaha,
dZ.S.,
druie sei raslanuna loj osnovii
Sednefica u hladu Ar:a
Sedmeficau hladu Aria
rll, 4 .61rcl.Lr te-
5. Öovjek kojeg pozoye(ne blud) lijepa i
uglqdna Zena a on odgovori: ,,Ja se
Bogabojim";
6. eovjek koji dijeli milostinju tajno, tako
da ljevica ne ztra sta je podijelila
desnicai
7. Covjek koji sesjeti Allaha u samodipa
orosi oöi suzama.rt
Hadis je vjerodostojan, a biljeLe ga
Buharijai Muslimu ovoj citiranojverzüi.Biljeze
ga Malik i Tirmizija. takoder.El-Munziri ga
ponavlja koz sedam poglavlja poznatog djela
<<Et-Tergibu vet-terhibuD gdje metodom
suprostavljenihwijednosti, metodom stimulacije
i zastrasivanja, govori o mnogobrojnim
islamskimtemamakoz hermeneutikukur'anskohadiskihtekstova
Sudnjidan
Zapoöeöenrokomentarom slijededih rijeöi
iz citiranog hadisa:
svoj hlad na DaBkada drugog hlsda tre
I. <<...u
bude bilo osim Nj€govog...>).
Ovaj dio hadisa posebnoZelimo pojasniti
iz mzloga öto u naöemgeografskompodneblju sa
hladnim godi3njim dobima, koja obiluju
padavinama, ne moZemo nzumjeti vrijednost
hladai vodo,
Medutim, negdje u pustinji, u nedostatku
hlada i vode, ovi resursi imaju popuno drugu
skalu wednovanja,tako da se i pomenuti hlad u
hadisumozepravilno razumjeti i shvatiti njegova
wüednostsamou kontektu deiavanjakoja ie se
desiti na Sudnjemdanu.
Dakle, rrijednost hlada i vode u ovom
sluöajuzavisi od okolnosti.
Tako je i sa hladom koji Allah obeCava
odredenimkategorijamaljudi na Sudnjemdanu,
kada öe mu posebneokolaosti i de5avanjadati i
posebnuwijednost.
staviöe pomenute
UzviSeni Allah
kategorije dobroöinitela u Svoj hlad, milost i
zaStitu, spaBavajuöi ih od onodunjaluöke,
eshaüoloSke
kaane.
Sednericau hladu A,ia
Sednerica hladu Ada
il-ud irr r+l-qrEl-Menavi smata da se pomenuti dan u
hadisuodnosina Sudnjidan,u komeöe ljudi biti
u i5öekivanjupred Gospodaromsvjetova,kada
im se sunce pribliZi iznad njihovih glava,
lemperaturapodigne do nesluöenihgranica i
budugrcali,uznoju.a ne budedrugoghladaosim
hladaAria.'
Na Sudnjem danu, dakle, srmce öe biti
btizu Allahovih proZivljenih stvorenja koja öe
biti u neizdrZljivoj situaciji, osim pomenutih
kategorija u ovom hadisu i drugih koje su
pomenute u drugim tekstovima kao kategorije
koje 6ebiti u zaötiti.
Njima öegrijati suncesredei spasa,tako da
öe osjeöatiuzivanjei zaititu od stmneStvoritelja.
ZbogöegaCeto biti tako?
ZboE toga 3to su slijedili ispravnu öistu
doktrinu islama kojom su odobrovoljili svoga
Gospodarana dunjaluku,potöinjavajuöimu se
javno i tajno.
Ibnu Dinar kaie;
1 Zekiijud-din El-Müziri, EtTeryibu vet-.ethibu minelhadisil-Se I (Stimuliranje i zastrafivanje koz badis
Allahovog Poslanika,a.s.), (Muessesetultarih vet-tulasilarebi,1968)3, 164.
10
Sedneficau hladuAfia
'kHlaö
koji se ovdje pominje odnosi se na
spasod neprijatnosti i kaztreu ovako teskom
poloiaju, stoje jedan vid posebnevrijednostii
Allahovogöuvanja".'
Ovo je preferirano mi5ljenje o znaöenjui
komentaruove rijeöi pomenuteu hadisu
Medutim, reöeno je da se hladom Zeli i
(Allahovamilosb.
Vezivanjehlada za Alahovo irne nije u
materijalnom smislu jer se On, Uzviseni, ne
opisuje materüalltokao stvorenabiöa. Zato neki
komentatoriobjainjavaju i vezuju pomenutiizraz
za hlad NjegovogArSa.
Ovdje, prije svega,Zelimo naglasiti da mi
muslimaniöwsto. nepokolebljivovjerujemou
<gajb> tajnu i u vjerske tekstove koji
pojainjavaju razliöite vjerske istine. Tako
vjerujemo i u Dan sudnji koji öe se desiti kao
kosmiöki dogadajgdje öe se zauvijek rije5iti
pitanjekosmosa,globalno,ali i pitanje obnöuna
svih Allahovih stvorenja,pojedinaöno,
Vjerovanje u tu vjersku istinu öini
orioadnika iehadeta stimulisanim na
iratti"i.*.1" vjerskih obaveza.Islam nt;e samo
skup teoretskihili doktrinamih wÜednosti,nego
ujedno i praktiönoobavljanjeislamskihduäosti.
'lbid.
Sedmericaü hladu Aria
V
Zato Zelimo da se podsjetimo na ove
stimulirajuöe i zastraiujuöetekstove kako bi ih
memorisalii pohraniliu naloj svijesti,da nas u
mznim Zivohrim prilikama ili neprilikama
koriguju i vrate sjeöanju na vjeru i njene
obaveze,da bi bili vjemici u svim Zivotnim
- svejednoda li nasneko
prilikamai situacijama
gledaoili ne gledao,svejednobili predpolicijom
i njenomprismotromili dalekood nje,i svejedno
bili pred sudijom ili dalekood njega - jer nas
Bog gledau svim prilikamaa njegova,,policüa"
prati i biljeZi svenaSepostupke.
Vrijednostovog hlada,milosti ili Allahove
zaötite,moze se tek donekle shvatiti kada se
shvateteskeokolnostiu kojima öe se ljudi naöi
na Sudnjem danu r.r wijeme prije svodenja
raauna.
l-b 4 ,ü! f+lL, i*
BaS zbog toga, da bi istakao poseban
znaöal ovog Dana. Kw'an ga spominje sa
mnogobrojnim razliöitim imeüima, od kojih
öemonavestisamonajpoznatij
e:
jewul-küameti (kijametskida ),
j evnul-ahiri (zadnji dan),
j evmus-sa'ati(dan kijametskog öasa),
j evnul-ba'si (danp ro'iv lj enja),
Jevtnul- huruQzt I dan tzlaska).
j evnu l-kari'at i (snak s|ij eIa),
j evnul-fasli (dan sudenja-rcslavüanja),
j evmud-dini (dan ujere),
es-sahha
h (glas zaglulujuöi),
et-tanfi etul-kubtr (nevoljanaj|eöa),
Opki Sudnjega
danaprije$lodenjaraöuna
Uzviöeni Allah naziva Sudnji dan u ovom
hadisu ..t!, 'j! J, I fl <<Danu kojem nema
jewnul-hasreti (danialosti, gubitka),
eI-gai ij e (veIika nevolj a),
j eunul-hulud (dan ujeönosti),
drugoghlada osimAllahovoghlada i zaStito.
jevnul-hisab (tlanpolagakja laöü a),
Medutim, Uzviseni Allah ovaj dan naziva i
raznim drugim imenima. koja svojrm
sinonimnim znaöenjima oslikavaju taj Stra5ni
Dan. Upotrebamnogobrojnihnazivaiimena za
neki pojam upuiuje na njegovposebanznaöaji
posebnuwiiednost.
el-vaki'ah (dogadaj),
I2
Sedmericau hlodu Aria
jevnül-re'id (da obetaneprüelnje),
jevnu l-azife (dan bliski),
jewnul-dZen'i (dan sakupljanja),
Sednrcricau hladu Aßa
tl
eI-hakkah (öasneizbjeini),
j evnut-telaki (don medusobnogsusreta),
Oöi silnika biöe unezvjerener ostaöe
otvorcne.
jevmut-tenadi kla ptozivke),
^! ra^t tl etru:
jevmut-tegabunikla sanoobmane)ild.
Kur'an, dakle, naziva ovaj dan razliöitim
jmenima slalno ga spominjuöikroz svoje
tekstove, kako bi se njegovi uöaöi stalno
podsjeaali
la njegai njegovvanredniznaöaj.
Poredovih imena,za ovaj Dan doili su i
njegovi zastrainjudi opisi u kur'anskim
tekstovima,
kroz koje se,npr.,saznajeda 6e:
Smak svüetoveliki dogaitaj biti, dojilja öetoga
Dana struhu zabomvitipodojiti dijete,
ttudnica öesvojplod pobaciti, Uudi ie izgledati
pijani iako pili nisu.
Sveseovo razumijeiz slijedeöihajeta:
dr, irj r,Llr nl j i,lr<1r rFr o"!Jrq.:l! . Jii Li.ri tr,
d"LJldi r r.d,-;lr. .:,rj Jt C? , .-,r)i \&'t.b," .F
4.1- ,lt -U
r(j 1g;,1<- ar l, .2c;'J(-.
O ljudi, Gospodara svogq se bojte! Zaista öe
potres, koda Smak svijeta ttastupi, veliki
doga.Iajbiti!
Na dau kad ga doäivitesvaka dojilja öe ono ito
doji zaboraiti, a staka tradnica öe svoj plod
pobaciti, i ti öei vidjeti lju.le pija,rc, a oni nete
püoni biti, veö öe tako izgledati zato 1to öe
Allahova kauu sfiaina biti (Kur'a , 22: 1,2)
Sedme|icau hladu Aßa
JlrU'F
ti )rE ; J4- i ,
rL+!t'
A ti nikqko ne nisli da Allah ne ,nol ,tq o,to
1to rade,teujeruici! On im samopuöto do Ds a
kada öe im oöi ostati otvoreue.(Kur'ar, 14: 42)
TajDanCesvojimstrahotama
i djecuosijediti
.\+ ö\nr|tJ4 u, i j< ,l ,JJir.-iJ:i
Kako iete se, ako ,ßujernici ostanete,saöuvati
djecu sijedom uöinitl
Dona koji ie
(Kur'an, 73:17)
Taj dan öe pobrisati i dokinuti rodbinske,
porodiö[e, roditeljske, bratske i svake druge
veze,koje neöevi3e ni5taznaöiti.Naime,svako
öe sebrinuti samoza sebe:
! 3 .L.;: r-31utii )ti rl! ü e ri!i.
Pa kad se u rcg puhtte, tada rodbütskih ve4a
meda njima neöebiti i jedni druge neöeni1ta
pitati (Kurtan, 23: 101)
ölL-l
Strahotetog danauöinit öe da öe brat od
bratabjezati,düeteod roditeljai obratno,müZod
Zenei djece,itd:
Sedneica u hladu Aria
t5
al a ii,' ."]]!, '-.
.itujl
cjl>
!i!t
..+i ;t ,) A r.t
.,ai 1 ul I
.E- t ata\b
)
.,4, oiwi:,1t g* istt .-F
doile glas
kada
zagluSujuöi
A
bmta
svogapobieli'
öoujek
od
kads
öe
no Dan
i od majke svoje' i od oca svoga'
i od druge svoje, i sinova svoiilt. Toga dana öe se svoki öouiek sqrrro o sebi
brirtuti (Kur'an' 80: 33-37)
Tad öesenevjemici Zeljeti otkupiti onim
sto su imali na zemaljskoj kugli: sinovima
wojim, Zenon:,braöomili porodicom.
ü u d öl , d lr+
. ljJ:i!
I ./jJ! J &Jr #l rrtl,*r JrJ
ot je U 4r'r- i lit
.ta*\ 1lo,w
...)t
t6
Naravno, tesko je shvatiti da de vladati
takav strah i pogodenost u kojima öe ljudi
pozeljeti da se iskupe, pa makar Zrh,ujudi svoje
najmilije.
Tog Dana öe se desiti potpuni haos i
potpuno unistenje Zemlje, nebesa i nebeskih
tijela. NaveSöemo
neke kdanske tekstovekoji to
pominju; kada 6e zemlja i nebesabiti pograbljeni
i u rukamaUzviienog.
t t\.lt
O! 4"ü' un j") !l J orr, ,F .6rlljrri l- J
Jw ) iv..-
ö){Atr
@ r]t , t+.. ir!l.
Oniua koji se Gospodarusvorrreodazovanagrada najljepSo'a onima koii Ma se ,te
odazpva- kada bi sve1toie ua zenlii uiihovo
bilo, i joi toliko, rudo bi se tiwe otknpili Niih
raöarta'..
polsganie
muötto
deka
(Kur'an13:18)
..;- i!"!
Neujeüik bi jedva doöekaoda se od patrje toga
iskapi
sinovima
svojim,
Dsrrs
i
svojim,
seojom,
bratom
i
ienom
hojs gs
Stiti,
i porodicom wojott
Zemlji
samo
da
se
izbsvi
svim
ostalima
na
i
Nikada... (Kur'an, 70: 1 1-15)
',
1
-!-tJ dt 14.-i )
.r.--r a r-.,r' U,J'l d ;,, ,
Sedfterica u hladu Arla
t+., ot?./,, olyuJt.
Oni ne veliioja Allaha oruko kako Ga treba
veliöati; a öitava Zemlja öe na Sudnjent da,t
biti ß Njegotoj iaci, dok ie nebesabiti smotana
u Njegovoj desnicl Evalje neks je On i vrlo
visoko usd oniua koje Njema rutnim smatraju!
(Kur'an,39: 67)
a'lejhi>>,
U hadisu kategorije <<muttefekun
kojegprenosiEbuHurejre,r.a,kaZesei
).-'.t
t, Jb)\' i' oa+:d- , 4e .ltrJ- i,r J,
f.r,rlr
jJlL
üi ,JLl ul :J*
Sedfieica u hla.lu Arla
ä a,.1 ,\J\
Ju
6b
17
.!, .j .li r+t!, a*
Allah te pograbiti Zemlju na Kijarfletskor,,
danu i snotati ebesau desnicu, zatin öe reöi:
,,Ja sa,fl vladar! A gdje su zemaljski vladari?"
Uzvisenj Stvoritelj öe Zemlju i brda
zdrobiti i u prasinupretvoriti:
.;_r,1,at, L<.l'iJLI! J irlr
c-Li.r
Pa se Ze,nüa i brda dignu i od jednog tdara
zdrcbe.(Kur'an,69: 14)
Toga dana desit öe se eksplozijamora i
okeanaöija vatra6esedizatiu kosmosl
.oF
JuJr ljl J
I kada se mora jedna u druga uliju...
(Kur'an,82: 3).
Slobodnrjisawemeniprijevod ovog ajeta
"I
je: kada moru eksplodiraju".
Eksplozivnije bio poznatu wij€me Objave
i klasiönihkomentaraKur'anajer je otkiven
mnogo kasnije. Medutim, izraz <<fedädZere,
jufeZdZdiru.
tefd2ira,)upotrüebljenu ovom ajeru.
znaöi:rcksplodirati)).
Zato, kada se ovaj ajet stavi u kontekst s
drugim ajetomkoji se. takoder.odnosina opis
situacüeSudnjegdana,a glasi:
)t^lt ttl )
,,1 kada se morq vatrom ,tapurte"
(Kur'an,81: 6)
.o?-
I8
Sedfteica u hladu A,ia
onda se lahko mogu shvatitiu savremeno
doba,kadaseznaza Ha-bombu(hidrogensku,
ili
vodikovu bombu), wstu atomske bombe
razomogdjelovanja.Razlikujeseod
izvanrednog
atomsketime 3to se pri njenojeksplozijispajaju
lakÄihelemenata
(vodik,litij i sl.)
atomskejezgre
jezge,
pÄ öemu se oslobada
u teLe atomske
ogromnaenergta sadrzanau atomima i izrazena
silnim svjetlosnimbljeskomi snaZnimtoplotnim
udarom,zmönimpritiskomsjakim mehaniökimi
radioaktivnimdjelovanjem.
Zato viBenije tajnada vodamozego ti ili
da moZe strahovitoeksplodirati.I zamislitetu
snagukoja seoslobodiu vidu eksplozijeokeanai
mora, kada se sve pretvori u plamenu buktinju
öiji seplamendiZeu vasionu.
Desice
sekolapskosmiikihrazmjera
o.) j( .-.-.!)\ ttl
Kada sunceizgabi sjaj (smotase).
(Kur'an,81:1)
,'.')\ J*
)
I njesec pomrali. (Kur'ah 75: 8)
a;.t
3\tAt
\tl t
I kada zvijezdepopadaju. (Kur'a4 82: 2),
o,!.ijl 'Lll
Sedtnetrca u htadu Aßa
lil
l9
.tu ; ,6r,,rru,:*
(.,i!1
.LJl
lil
Kadaseneborascijepi.(Krr'an,82:1 i84:1)
Ovi opisi uzeti su iz sura mekanskog
perioda. Dakle, iz \.remenakada veöina
Mekkelija nije vjerovala.Medutim, oni su ih
kradimiceslulali direktnood Poslanika,a.s,dok
ih je on uöio klanjajuöisvoj namazkod Kjabe,
osjeöajuöinadnaravnost
kur'amkogizraza.Bili
su to, za njih, novi opisi, njima odranije
nepoznati.
I u tomese,izmeduostalog,oöitovala
nadlaravnostKur'ana,izraZenapotpunolrovim
rijeönikomi izrazom,te novomteminologijom.
Iz svih ovih opisa Sudnjegdanajasnoje
koliko su neke kategorijevjemika povla5tenei
zastiöene,kada öe u tim neprilikamakao vid
nagradezbog neke dobroöiniteljskeaktil'nosti i
nekih posebnorangiranih dobrih djela dobiti
povlastenipolozaj - da budu u zaltiti i hladu
kadadrugoghladane budebilo osimhladaAria.
OpisiSudnjeg
danakod
nekihislamskih
klasiöara
El-HarisEl-Muhasibi,El-Gazalii joi neki
veliki islamski uöenjaci,kako navodi El-Munziri,
opisuju strahote toga Dana, ito se svodi na
slüedeöe:
Kada se zawii dunjaluako umiranje.
nestanezemaljskih i nebeskih stanovnika,kada
se vi5e ne budu öuli zvukovi njihovog Zivotai
poketa, i ne bude nikoga na dunjalukuosim
UzviSenog Gospodara koji je Oduvijek i
Zauvijek. Jedini i Neprikosnoveniu svojoj
veliöanstvenosti,
tada öe mrtva stvorenjabiti
iznenadenapozivom na proZivljenje i narcdbom
da stanu pred Gospodarasvjetova uz duäo
postovanj€
i potöinjavanje.
Tada öe odjeknuti <glaspoziva> od kojeg
prodrhti srcei zatrepti od straha,kosaposijedi od
zabrinutosti,
zemljaseraspuknenad glavamai ti
pra5njav
Allahov rob
od glavedo peteizlaziöda
sesretnessaJedinimpravimGospodarem
svega,
izlaziS unezvjerenogpogleda koji prati <glas
pozivar. I tako öine sva stvorenjau jednom
tr€nu,izgledajuöizemljanoblijedaod boravkau
zemlii nakondunialuökesmrti.
20
Sedme,ica u hladu Aria
Sednerica u hladu Aßa
2l
Moie li sezamislitita situacijakadasvi. u
i.
opcoj guTvi t koinlaru.goli. bosi. prairrjar
zemljanobJijedi, isprepadani,niko nikoga ne
i
gledai ne primjeöujeod vlastitezaoklrpljenosti
niko nikome ne moze pomoöi,slrdno Sutljivi,
zalivetlih usta hitaju, a jedino se öuje topot
i
korakai "glaspoziva"dok traje.I sri porrizrti
i ljudi i dZini;
skuöenistajuna mjestoobraöuna,
vladarima
kojina
gcneracije,
sa
svim
svenjihove
je oduzeta vlast, pa se nalaze sa ostalonl
mrnli
rrajpokorrriji.
rli naJponirniji.
svjetinonr.
od nrakovazrna,upravosuprotlood poloZajana
dunjaluku,jer susetadaoholili.
U takvoj situaciji pojavljuju se sve
poniznei
planinske.
2ivotinje:divlje. kopnene.
glava
pokome.
i
spustenih
Pojavljujuse grabljivicesvih vrstakrajnje
porriznepokomer posluine.
bratija u krajnjoj
Potom dolazi Sejtanska
posluSnosti...
i
poniznosti,
skuSenosti
I kad se sva stvorenjaiskupe i okupe: i
ljudi, i dzini,i Sejtani,i divljaö,i pticegrabljivice
i sva ostala Ziva stvorenja, i poredaJu u
isöekivanjuobraöuna,zvijezdeöe izgubiti sjaj i
popadati,suncei mjesecpogasitise, na Zemlji
sunraka, potpuni üak
zavladali zon
Dunjaluökanebesaöe se, na oöigledstvorenja,
uruiavati, cijepati i stropoitavatinad glavama
prepla5enihstvorenjauz zaglu3ujuöubuku i
gmljavinu, dok öena njegovimkrajevimastajatl
22
Sed rctica u hlodu Aßa
meleki, a sve to traje u Dal1uöija duZinaje
50.000godina.
I tada öe se spustiti meleki. Popadaöei
aterirati sa svojinr ogromnim tjelesiüa i
nebrojenim krilima uz zagluiujLröubuku i
glasove koji slave UzviSenog.To öe toliko
djelovati strasnoi autoritativDoda öe prisutna
stvorenja,koja vi5e neöemoöi savladatisvoju
bojazan,postavljatipitanja: "Je li medu vama
Bog?!"
Tadaöe sei melekiprepastiod tih pitanjai
u pokuiaju odricanja i nijekanja takve
noguönostigovoriöe:"Uzvi5enje nai Gospodar
i nije neitu nama,veööedoöi!"
Skupljenihkrila, oborenihi poDiznihglava,
staöeü red za obraöun.I tako öe biti sa ostalim
stanovnicima
S€damnebesai Sedamzemalja.
I kadasesveto upotpuni,pojaviöesesunce
koje je kondenzovalodesetogodiinjuvrelinu i
pribliZiti glavama stvorenjara Depodnoiljivu
blizinu.
Tad neöe biti drugog hlada osim hlada
AllahovogAr!a.
Iz oveöinjenicejasnoje koliko öeu hadisu
pomenutekatego je vjemika biti povlaitenei
aktivnostii
zaitiöenezbogsvojedobroöiniteljske
posebnorangiranihdobrih djela zbog kojih se
dobüa povlasetnipoloZajna Sudnjemdanu, u
Sed|Erica hladü Aßa
23
d-b J all rsl.U, i-
hladu ArSa,kada drugoghladaosim Allahovog
ne budebilo.
Y
Neka svako pokusazamisliti sebe u toj
situaciji!
Zato Uzvisenogi Milostivog Gospodara
molim da nas pripremiza taj Dan i da nam se
smiluje stavljajudinas u svoj hlad pod svoje
okrilje kada drugog hlada i drugog pomagaöa
n€öebiti.
A karle i ulaznice za taj hlad i zaititi)
prodajunam se svaki dan tokom naieg Zivota,
non-stop,24'dnevno.
Tad öe nastupiti opöi kkljanac i borba: hlada,
hlada,hlada...A neöegabiti!
Bit öe hlada samo za one kojima je Uzviseni
obeöao.Nastupitöeborbaza hlad.
Ta situacija öe kulminirati u neizdrZivo
öekanje.Kab i KatadekaZuda öe samoöekanje
biti 300 godina,dok El-Hasennavodi da öe to
biti 50.000godina.
S jedne strane je morc znoja koje
prcuzrokuje welina sunca,a s druge stranehlad.
I nastupi krkljanac: hlada, lLlada! Stvori se
nezamisliva goita gdje svako gura drugoga, u
kojoj se noge isFepletu, grla osusei nastupi
nepodlo5ljivaZed,dahtanjei muöenje.Od straha
i stida pred Gospodaremkoji zna svaku
öovjekovui najskrivenijudjelatnostkoja öe se
objelodanitipred svim generacijamasvijeta i
osramotitipoöiniteljana tom mjestu obraöuna,
poteöi 6e znoj iz osnovesvakedlaöicekoja je
ikad stvorena.
Postaöesvjetini toliko tijesnoda öe jedni
od drugih traZiti da pokuSaju umilostiviti
UzviSenogza konaönu presudu kako bi se
zawiio taj teiki kosmar,pa makar nakon nje
otisli u dzeheftiemskuvatru.
I znoj lije i teöe spustajuöise na powSinu
Zen je Kijameta...Pravi more...Teöe prvo po
povrsinizemlje,a potompolahkozahvatai tüela.
Ljudi, u zavisnostiod svojih lo5ihdjela,porinuti
su u to moredok znoj teöe,gomilase i zahvata,
kao bujica, tüela gije5nika, po zasluzi i po
djelima.
24
Sednerica u hladu Aria
I kakodoöido hladai zaötitetogadana?
Medutim,niko neöesmjetitrazitt da se to
zavrii. U Ku/anu sekaie:
L$r L rdJI}-: ! ., nr r+^lt i .
Allah itt, se neöe obraöali nili öe ih gledati a
Sudnjent datw. (Kur'o,t, 3:3 7)
ürÄJrI ü!ij, !io^K1 !.
Neöe govoriti - osin kome Milostivi dozvoll
(Kur'an,78:38)
Vjesaöese na poslanrke.pitajuöi sve
odabranike,da posredujukako bi se zavr3iotaj
strasniDan.Medutim,odgovorsviju biöe samo:
Sed,netica u hladu,4t ia
25
dl-SJ Ä1 r+U:r i^:
,,Ostavite ne, ostar'ite r e, ztuzet sa
Neßi, eßi."
sobo !
Zanislite,odabranii Allahudragiposlarlici
[neöesmjeti tza1i pred svoga Gospodarasa
obraöun.
molbomda zapoöue
Zamislisebe,bratei sestro,u toj gu;vi dok
glasovisvih ikad stvorenihstvorenjasamosebc
pominju. I kada svi izgube nadu da 6e se
prekrnutitaj dan i ta muka. zamoliiejoS r
Muhammeda,a.s., pa ie se on jedini usudili
s molbomda zcpoitre
obratitina5enr
Cospodaru
öemu udovoljiti,jcr
obraöun.Uzviieni Gospodar
Poslanik, a.s., znajuöi jos na dunjaluku za
seza njih.
togadana,pripremao
slrahote
Prenosise da ga je Ebu Bekr Es-Siddik
pitaona durjaluku:
Inl JJ-, 1.r;,
! .:Jlri
,,Vidin u da si posijedio Allahov Posllniöe!"
A on muJeuzwatio:
) ,J')'4
(üjlrl q! J iL<lJ'i J )t
e J .e1-,11 J
er)i
ü::-!
.1+i" .i'r ,.ri-. ,lr ,1j-, c*Jt*rl
:cU, :,.rLe cju .!,;
:c.Jü \'
Ä1cir
i-!t';,'
;rP ;r3 u"L:11
,-:4 :Jti, rL-
-r-:i 7!t :JE s.ä.r J!fi-.,4
61/,..'i ""
,.,' 1,.:,1--,lr J
,,Öula sam Allahovog Poslanika' a.s., kada
kaZe: 'Ljudi 6e biti proZivljeni bosi' goli'
neosuneöeni.t
Rekoh: 'Zar ljudi i iere zajedno' gledajuöi
jedni u druge?!'
A on reöe:'Situaciiaje mnog! teia i ozbiljnija
da bi ih tai detalj zanimao'."-
c€-:JL ljl.
,,Osijedila me sura KH,rd), i rjene sestrc: (El'
Vaki'ah>, <El-Mutselabr, (Alnm e jetesaelurt, i
<I zei-iemsu kuw iret>." J
r zekijjud-dinEl-Munziri.Et-Teryib wt-tethib tüirclh alisii-ierif (Stimuliür1jei zastraiivänjekoz hadis
26
O navedenojsituacijii stan;uupozoravao
je
nai Poslanik.a.s.. kroz opise u
nas
mnogobrojnimhadisimakoji su pribiljeZeniu
poznatimzbirkama.
El-Munziri biljeZi poglavlja hadjsa sa
ovom tematikomod kojih öemopomenutis.!mo
neke.
Buharija i Muslim, biljeZe od Ai3e, r.a.,
predanjeu komesekaZe:
SenÜe ctl u hhtdu Aria
v€!turasrl_
AllahovogPoslanika,a.s.),(Mü€ssesetut_tarih
4,416.
arebi,1968),
{ zeküjud-din El-Munziri, Et-Teryib vet-teüibu n'i el,tadtsii-ieril(Stimulnänje i zastrasivanjekoz hadis
tarihvet-turasrla.s.),(Muessesetut
AllahovogPoslanika,
ar€bi,1968).4,385.
Sednerica ü hladu Aßa
27
.ü L, ,11rJ,q üp
<l! d Äl F{l-4 .':
Taberanijabiljezi od Umm Seleme,r.a.,sa
vjerodostojnimlancemprenosilaca:
I 4" nr ,.rt--,arJ-) .-J" :.:JuLe, .il (J,;r rJ aia,
:,:lä :rJ ffcjti .;ri- ;tf üt,A)l
(, o'\!trt1:JA d:t-I; .,"r,lripi tJtjü\ jt4 J\\''t-. *4 itjlt-\'t it Jt') \
.Jr+' J,il"t J Jjl, #1.:,\ei -r,.-,lrF :Ju 9dll: l,
.tula san Allalovog Poslnika, as, da kaäe:
tLjudi ce na Sudnjetn danu biti ptoi,ivljeni goli,
bosi'. Rekoh: 'Alahov Poslq iöe, o srarnote!zar
da gledornou $antotu jedü drugih.'
On reöe:'Ljudi debitiz \zeli'.
'Öine?', upitah.
On reöe: 'Bide im dijeljene knjige koje su
registrovale njihova najmanie i najsitnija
djela'.'D
Taberanija bilj eZiod Sevdeb. Zerrlate,r.a.,
pouzdanim
lancemprenosilaca:
sa
nr cL?ir JJ-r Ju :LJutt lt oat;;
cLr y .!ll
gjJt
.ti l/;tt
t\i> J)t
.-"i:"t:' ;r'
ta
aJ4 ) oe
,F ,"Ut',p:Jui 9124Lä+ ,'+ :.r-Iü ..rlj-'illF
..;n n\, i/., U,,1
'Liudi 6ebiti
,,Rekaoje Alahov Poslatril! a.s.:
dok öe ih
proiivljeni bosiogoli, neosünedeni,
usijur.
do
zapljuskivati
znoj
'Hodemo
Rekoh:
li se vidjeti mealusobno?'
5Ibid 4,385.
28
Sedna ica u hladu Aßa
rede!'Ljudi fe biti zauzeti.Tada de svako
okupiran svojim problemima'.""
Buharija i Muslim biljeZe predanjeod Sehl
'b. Sa'da,
r.a.:
l r,"L ii,r "t
li,r .J-r-, .J\t :JE & Ät sb.) JL irt Ji'ot
7\ )-;< 'rP ,taa ,nl .,le i,!lr p ./ijr ,:4 :d,Äjudi debiti prorivljeni na bijeloj zemlji kao
bijeli somun. Ni zr koga neöe biti zaklona'
, traga niti pokazivaöa."'
Buharija i Muslim biljeZe od Enesa,r.a.,
prenosi
daje neki öovjekrekao:
koji
:JLr,ülJl, nr Jr,
f".s*r .L lS,
! :Ji! )'r.Jr @ itt o-t.t-t i'
Jl r+-:-t
,!a'G'+-
ü+, ), J, .r.:-{JiJr li
Jo JJl:.4 JJJ')
,c- r +r' ;,' ,t-- ;' J4 Ju
-, .! :dlq .]t- ;rE JE f.FJ
Gle i:.i.:'j ül(J[' r,E inJ.Jl.]
Iü) .t
"Allahov Poslaniöe,Uzvi5eni Alah ie rekao:
'Oni koji budu proiitlje i na licima i tqko u
dlehennem otlvuöeni bice, u naigorcm Poloiaiu
6 Zekijjud-din El-Mrr',iti, Et-Teryibu wt-te ibu minelhadisil-ie l (Stimuliranje i zastralivanje kloz hadis
vet_turasilAllahovog Poslanika, a.s.), (Muess€setüt_tarih
arebi,1968),4,385.
'Ibid 4,386.
Sedmerica hladu Aria
29
4Lu+ .11l.+ll:r i!
i u najveöojnevolji'.8Hodeli kjafir, doista,biti
proiivljen na licu?"
AllahovPoslanik,a.s.,odgovoril
"z^r
Ot i koji ga stvori da hoda na
dunjaluku nogamane moäeda ga proiivi da
hoda na licu?!" Kada je to Katade öuo rekao
je: "Moie," tako mi Veliöine moga
Gospodara!"'
U jednomdrugomrivajerupominjese:
!'r
tJ;
f
ratt>,
rt:.,-niu'
"...zar se ne boje da de licima svojim osietiti
svakuner.vninu i pokupiti trnje?"'"
Na Sudnjern danu, jedla od kazni za
kao najsitnije
oholuikebiie da budupro2ivljeni
praske,takoda öebiti gaZenii omalovaävaniod
svih.
El-Bezzarbiljeii od Dzabira,r.a.,predanje
u komeAllahovVjerovjesnik,a. s.,kaze:
:Jud- J ..I' ör J- Jt ol e &\Lrt) rv je 6, )
'r:]JJt j wr: *'4t
pÄti.
:Jui ,r.i.!üf ur,JreP
,r.rjJJrü örFr"U!
tJui t)nt )t4 4 '\ j't'
'Kür'Än, 25:34.
' zekijjud-din El-Muuzü. Et-Teryihu vet-terltibu mürc|hadisir-tef (Stimuliranjei zastralivanjekoz hadis
vet-turasil_
AllahovogPoslanika,a.s.),(Muessesetüt-tarih
arebi,1968),4,
387.
'oIbid,4,387.
30
sedfterica hladuAria
,itNa Sudnj"^ danu, Allah öe proiiviti neke
iiude u tako patuljastomoblikuda öe biti kao
äale pra5ke koje de svi gaziti. Neko de
'ZaStosu ovi u ovakositnomobliku?'
zapitati:
'To su oholnici sa
öäeovorite se:
bun-ialut<a'."11
biljeZemerfu'predanje
Ahmedi Taberanija
od Enesa,r.a.,u komesekaZe:
j, qj i ü'r .l
f
I
,.rlf ,.,11rr. 4' -tji J- , f .nrdr
u+
.!:r
!'l
l_tjl $r
Jr!
i,
.. :, , ,
u'"r,
f"j
-, '*
,,
_ jr^i J.rIl
+ --,-l ,s o-st,.'t6- aStiiJ-.
"Nista teie neöedoiivjeti Ademovpotomakna
dunialuku od smrti' Mealutimi smrt je laksa
od onoga Sto slijedi. Na Sudnjem danu
doZivjet6eda mu znoj teöekao more' u kojem
bi - kad bi latle porinule - plovile."''
Ahmed biljeii predanje koje se moZe
smatrativjerodostojnima u kome sekaZe:
"t- ai')
'
vu 4 us -5. py-Jt.'n19t ;. '+.: ,)',r
',] .rr'
":;j'1- t'p at
j, ,r,, L'l riijr Jl
1 , SSt:.tSi
Jry'r J ,*!1.
ll Zekiiiud"dinEl-Munziri,Et-Teryihkwt't'rlibü ninelhadkß-ie f (Stimulüanje i zrstrasivanjekroz hadis
vet-turas[AllahovosPoslanika,a s ), (Muessesetut-tarih
4,388
1968),
arebi,
'' rbid,4,390.
Sed e ca u hlAduAria
3l
.t-U3 ,:rraaU a-
"Kada bi öovjek pao na sedidü roalenjemi
ostaou tom stanju ibadetado dubokestarosti,
Sudnji dan bi ga udinio siromaSnim i
nepripremljenim.A kad bi mu se pribliZio,
ako bi mogao,ponovobi sevratio na dunjaluk
da se pripremi povedavajudisevape i
nagrade."''
spaSenih:
Kategoriia
pravedni
imam
J)Ur lt !l
1. Pr.rvedni i ent, ptedvodnik (vladar)
Pwa kategorijaonih koji 6e imati hlad na
sudnjern daru biöe pravedni vladar ili
predvodnik), kako
predvodnik. A <<pravedni
kaZeEl-'Alkami,odnosise na <öilo koga ko je
bio u ulozi da rje5avanekopitanjevjemika,bilo
da se radi o pitanjimazakonodawe,politiökeili
izvrinevlasti.Hadispoörnjeorom katcgorijom
upravozbog vaznostiali i zbog airokeprimjene
na koju s€noZeodnositi.))''
UzviSeni Allah nareduje Pravdu i
poitivanje svaöijeg prava u mnogobrojnim
aJeuma:
.Lj.Jr;r
ci'r J .lllJ;3hlJ
üt-)r
, J!J! r,i:.il Ül
.örtj,'-<Ll f.u4 o,.il J f,lr ,
" Zekijjuddin
El-Murziri, Et-Tergibu eetierhibu ninet/,adisr5-Jef!f (Stirnuliranjei zastrasivanjekJozhadis
AllahovogPoslanika,
a.s.),(Muess€setur-tarih
vet-nuasil,
arebi,1968),4,397.
32
Sedüeftau hladu Atia
ß zekijjud din Ei-Munziri, Et-Teryitu vet-te |ibü lttinelh a dis ii-i etif (StimuliraDje i zastrasjvanjekoz hadis
tarih v€lturasilAllahovog Poslanika. a.s.), (MuessesetuI
a r e b i ,1 9 6 8 ) . 3 ,1 6 4 .
Sedüeticllu hladu Aßa
33
,u 4 ir "6ltr,rÄllah zahtüeva da se svaöje pravo po1tuje,
dobro öini, i da se blifujima udjeljuje, a ru7vrat
i ste \to je odwatno i nosilje zobranjuje; da
pouku primite, On vsssaujetaje,
(Kurtan, 16: 90)
6-Äi ,i. ,J , Ä ,tJat I il ! ü,ti rir< 1r,r,!rj.i r#l !
...a,ri!l J .rJrrl Ji
O ujernici, budite uvijek pravedni, sujedoöite
AIIaha radi, pa i na svoju atetu, ili na Stetu
roditeüai rcilakq... (Kur,an,4: 135)
i J UlJt ,uiJ .i ü!.\rt ti S: tpt, .rilt r4!l\
6-l
6t öl Ät tr-t ) CJt:! ,?,il J.. tr&t rrJ- yi ('l,
tur üLr
.!/*'
Lr_j+
0 ujemici, dai,tosti prema AIIülru inr\avajte, i
prsvedno sujedoöite! Neka vas mü jq kojtr
prcrna nekirrr ljudima nosite nikako ne navede
da ,teprcr,edni budete! Prat edni butlite, to je
nqjbliZe öestitosti, i bofu se A .ahq,jer A qh
dobro x,naono ito vi öinite, (Kurtan, 5: 8)
0i..,,Ur
ü! r,3 rrlr $'l J -uu!r !,t ,ji J,,! .blül
.b".?L.." Jl'.6r iil .?f(L- rr .it .rl J!! ,-</
Allah va.m zspovijeda da odgovorne slulbe
o,tima koji su ih dostojni poujeravate i kada
Audima sudite da praviöno sadite; ußtina je
divs,, Allaltov saujet! - A AIIah .toista sve öuje i
sre vidi (Karta.n,4: 58)
To su samo neki ku/anski tekstovi koji
naredujupruved[ost.
34
Sed,ne cau hladu Aßa
"tL ü .irrr+lE r,."
'
A El-Munziri navodi izbor hadisa na ovu
iz kojegöemocitiratinekolikopredanja:
i , ,ouar ,rr- ,ir J-, .... :Suua- Ät uat p ut ue
J!- 11tt 7v1r:.'p.' ;.,eJS^ 1|tt ,<K :J;2 lO 7+\,1)t r,1'h ü Jp
) /]'i ,) Lt) J-)t )...r)
J oJ.- Jt ü L! trr4l J !W)
.tr).4t)
je oJr
t" lp
tL\es
t WJi c-a
t,q),re
Jr-
(rL-l
Od Ibtri Omera se prenosi da je rekao: "Öuo
sam Allahovog Poslanika, i.s., da kaZe:
'Svako od vas je odgovorar za ono öto mu se
l;iovjeri: -Vladar je öuvar i odgovoran za svoje
hodanike, öovjek je öuvar svoje porodice i
vas je öuvar i odgororsDza ono sto öuva'."
(Buharijr i Muslim)"
J sl' ill Gf- nl JJ-J Ju lSs u Ät oz.t , iaS 4l ;rc 1
F ci! rÄ LrU, r, L-,u J=- Ji . .üd, J, j, :.1.ü!L
t5 zekiiud-din El-Munziri, Et-feryibu vet-.e ibu mhelhßdßß4eril (Stitmliranj€ i zasEaiivatrje laoz hadis
Allahovog Poslanika,a.s.), (Muessesetut-tadhvet-ürasil'
arebi,1968),3,155Se.lmericau hladu Aria
l!
iii
i,i
J rt'l rcllr r,
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao:
"Rekao je Allahov Poslanik, r.s,: 'Ko se
postavi za sudiju ili ga uöine s,udijommealu
je bez noäs',"'o
ljudima <<zaliJsD>
'
(Metafom o <<klanjubez noZo kojim je
klanje uobiöajenoima da uputi na opasnostkoja
se kije u ovoj vrsti posla gdje se moZedesiti
korupcija, nepravdai pristrasnosudenje).
J,;
14! J Lrjll lü (JLJ!,l arÜ!J (i:ll d r-1., :ijjj
J ,rLll J r{J r<lr J rl+i 6lt if
J1 ) 4 Gaii ntl
.tUt ,: * J+- * ,rü ,sä ,9t
Od Burejde, r.a., se pr€nosi da je
Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Imaju tri vrste
sudija: jedns vrsta 6e u diennet a dvije u
dähennem. U diennet de dovjek koji spozDa
islitru i pravdu i uradi po trjoj borediseza nju.
A onaj koji spoznasta je istina i pravda, pa
presudi protiv nje - u vatrü öe, kao i öovjek
koji sudi po neznrtrju.""
I nl 3r ie\; tL
tr 3,.:' ;,.;.lr 3 ;l=l :Jr+ ,"t-
'Ahmed b. Hanbel biljeäi od Ai5e, r. a., koja
"I
lkaie: pravednomsudiji dodi 6esatvremena
lna Sudnjem daru kada 6e poieljeti da nije
,lonio presudu öak ni dvojici koj"i su se
parniöilizavrijednostjedtrehürme",'"
,uJt :Ju & I r.lc .lt (:L" dt ü .e :rt q4 e4J J
|Jt
.$ ,i .lirr"CE r,.-
,4.
ttr,;- b trr, ol * itt s.b) llu U ,Lr" ,r, t
rr !i l,tiJi
lr -lj,
'
L+il.,'Ji"l.rül-{=rLi
J i,r. UJI ... :JLi d-
lzt y Jt.. .tS 2 J* ;"
Od 'Avfa b. Malika prenosi se da je Atlahoy
Poslanil{,a.s.,rekao o vlasti: "...Poietakjoj je
pokuilen,
na
kajanje, a ra
iokutlen, zatim slijedi Zalost i kajarje,
Sudnjem danu patnja i kaztra, osim za otre
koji su bili pravedni.A kako de biti pravedan
sudediroalacima?!"''
I , "t" .irr,ru at ;- , :-- :* ht gt , 6ts o\ tt s
i ;, tr l 2llr ;, r tl GA"ötJ-, i<i| ii'" 1.qf.r"ujl
A od Ebu Hurejre, r.a., u vjerodostojnom
rivajetu kaie se: "öuo sam Allahova
'" rbi43,r55.
" Z€kijjud-din El-MuDzni, Et-Teryihu vet-Ethibu ttitelhadkß4erif (Stirnlinnje i zastralivanje koz hadis
Allalovog Poslanika, a.s.), (Mu€ss€setuttädhvelturasilarebi,1968),3,1s6.
Sednericau hladuAfia
'3 lbid, 3, 157.
" Zekiijud-din El-Munziri, Et-Teryihu vetaefilbu ni elhodisß4e f (Stimuhanje i zastrasivanj€ koz hadis
v€tturasilAllahovogPoslanika,a.s.),(Muessesetul-tarih
157.
arebi,1968),3,
: Sednerica u hlad,! Aßa
37
dl, d lr f-,lE &.-
Poslanika,4.s., da kate:'Gotovo öe öovjek
poieljeti da je pao sa nekezvii€zdenegoda ie
imro bilo krkYu odgovorDost Premt
ljudima'."'"
;t, J ,J,l-ll tr-)l J J:,irA- rtl.Jl :lJ',
,r/ 'J ,j){,
"'frl!ll
Od njegl
se, takoaler, prenosi: eTrojici
se
doyr rc odbija: postaln u vriieme iftera,
pravednom vladtru^. i onome kome je
nepravdauüinjena...'*'
i.r' ,i,rGL,.11JrJ J$ :.1uu.- .i,rua ,.rV ut ,J :
. ..'u tp 6j!, u J;;l Jrt' tr,! Ü/ O, :y'- r
'Rekao
A od Ibtri 'Abbasa,r. 4., prenosise:
ie
Alllhov Posl&nilg a.s': 'Datr pravednog
vlad&rs ^vredniji je nego ibrdet xezdeset
goditra'.""'
J ^J, ltr ,rL. il Jr-r Ju :Jr, {' ,ir erJ LQs 4l ;c j
.' W 1lj ,1--c+:-;:F ,..1Jtil &t- J& (;rrt !il2 :&
)lt -'- ,Vl t tl
,*
4 wL rr- .;,./ !l ! J .l-.)rr lt,
.zb ü'i'
\to\e
ü' J2. ) ?
Od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov
Poslanih 4.s., rekao: "Ebu Hureire, sat
pravde - bolji je nego iezdeset godine ib&deta
u vidu nodnogkhnjsnia i dnevnogposts.Ebu
?,sat nepravde n& vlasti - mrzi je i teii
godina.""
od grije$enjaSezdeset
t+- el ;.e .t
irl. itr Jr-, Jri :Ju & .i,t4r,s|!t
L-l,a& etjrl ., ..Fr Ir nt ;1 .J"ttt*li"|-, &
fr.l rL-I4 & e&f J JLr Ät Jl .,ntjl ..ä,irl.r ,J'1"
jw luI-4t$t e \tJe ü'ult.r-rl:ilrr r,
Ebu Se'id. el-Hüdrija, r.e.' prenosi se:
je Allahov Poslanih,a.s.:rNajdratii
öovjekUzvi5enomAllahu na Sudnjem
biöe pravedan vladar, a naimrii i
ljeniji öovjekod Nj€ga bidereprrvedni
.,. A, nepravedanvladar biöe najteie
vladaraLikpravednog
Omerb. El-Hattab
Prva öetverica halifa u historiji islama
ivaju se <üulefaur-raSidio (pravednehalife).
ktiöni primje! pravedng vladara imamo
bno u liku drugog halife Omera b. Elttaba,r.a., Allahov Poslanik,a.s.,obeöaomu
$e dZennetjoi za ävota, öastkoju su imali sarno
elvunzä, Et-Teribu wüethibu niielffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffzekii.lud-at
'ladLit4e4r {Stirrruliranjei zasEaüvanjekoz hadis
lel'turasil
a.s.).{Muess€setut-tarih
dllalovog PoslaDika.
arebi,1968),3,167.
- Ibid_
'orbi4 3,161.
I' Ibid.3,165.
z lbid- 3, 167.
38
Sedüerica u hladu Aßa
Sedüerica u hladu Aßa
39
iL-uJ Ä' |niLE r-
.D J nl f.ri!, i'.-
desetericaod generacÜeashabapomenuteu
Ku/anu. Njegov Zivot satkanje od pravde.Cak i
njegova smrt puna je pouke i ibreta o pravdi i
bt''zi zanju.
Bio je posebna liönost Pored svojih
prirodnih osobira koje su ga kandiditale za
pravednika,i kojem je tesko möi sliönogkroz
historiju ljudskog roda, njega je posebno
oplemenilavjera.
l
Sedneica u hladu Aria
-
q, Jednom mu njegov sluga daje mlijeko
nije prepoznaopo okusu,Paga Pita:
iko tebi, otkud oYomlijeko?"
sDevöe se otelo i posalo
1'fi odgovara:
devu, Zato sam pomüzao driaYnu
. Posjedovaoje jedan vid istinskog.instinkta,
e ili öak telepatije. Njegove vrijednosti i
ine potekle su iz razliöitih izvora, a islam ih
lemenioi doveodo izraZaja.
Bio je to lik koji plijeni i dopadnese na
prvi pogled,pri prvom susretuViie o njegovo.l
liönosti pravednika u njegovom pravdom
ispunjenom Zivotu saznat öemo koz predanja
To je lik koji ne ostavlja
koja su vjerodostojna...
öovjekarar.nodusnim.Lik koji Zelimo susrestiu
dZennetui druZiti sesanjim, ako Bog da...
pogibiji biljeZi
Hadiso njegovojSehidskoj
Buharija.
Bio je to ljudinaod öovjeka- u fiziökomi
psihiökomsmislu.Izgledaoje visok toliko da je
normalnohodajuöi izgledaokao öovjek koji ja5e
na konju.
'tsio je to najbolji
Njegovslugaga opisuje:
öovjek koji moZe postojati. Medutim, kada se
Omernaljuti, ondaje to stmlna stvar."
Kad bi se sjeöao Uzviienog Allaha
zaplakao bi kao malo dijete, tako da je imao
usjeöenadva puteljka niz lice ispod oöiju od
silnogplakanja.
'
knao te strahovlto raz\Tlen osjecal za
1 AshabisuznalireöizaOmera:
ino lto je skriveno kod Omera bolje je od
Stosejavno zna."
ü Bekr Es-Siddik je rekao o njemu:
i Omera bili su samo oni koii su
hajr".
'
Abdullahb. Mesu'dkaZeo Omeru:"Da
Iam da je Omer volio psa i ja bih ge
I
kojauplculuna
sukazivanja
Mnogobrojna
da je Omer imao izvanredanosjeöaj pravde,
u historijiöovjeöanstva.
üi serüetkosusreöe
prema
sudskih
Sednerica ü hladu Aßa
S L L t t i j ic n u l b l i T ir l c g o r s i n \ l . L l L L r r r .
l i a r l rsru d i i ar s l ol ) o s L n pl l r c n l irl o d c r x ) | l 1 . ] nl iur o
i prcnru tlrrrr:inrljLtlrrnu.nrolc sc reii clr 1.
1)OSlUplO
PrA\edn0.
Z a O n r c r ur. p r c dt r l c r o ri r n s i l d o r nh r l i s t r
lcrlrralii njcgori sinori su ostrlinr otrrinrnr
s \i j c l o m .
l, plcdnujLro dogurlllLr Loli sc ,,h1,,
u LSil)lu-,\rrl i)
rjcLoronr sirtLt.\L't,.lurtehnrerru
hl A's. 1r(hinli nn1!csLril,
hgipta.pripur r.;erlu:
"Doili srr mi Onlcrol sin ,\bdurruhnllln i I-bu
Surulr'h klcr polonll.icni.snloTdclrii l-clioicnli:
'l>tinl.jeni nr nanra .\llnhor'tt IirlrnLr hlddrr.
J u ö e rs m o p i l i n e k op i t c L o j c n r s i c o p i l o . '
Obrecnuh sc n:r n.iih.nxslo.ictida ih oljc|nnr.
i l . \ b d I r ' r ' i r h r t l : rrnr i l e i t : ' \ L u l o n l j u ( i n i \
ocl krd sc !t-irtinl'.
obllvi.iestiau
R : r z r | l i . l i h3, / i r , ' \ i l | | l d u . r r l , u r r r i z r r ' . i r r r
k:tznu nld n.iinra.Ontr'r ac se r:lzl.iutiti nu
m e n c i s m j c u i t i m e s p o l o z n i a . . i c rs c n c b i
sloZiosir nrojim postupliomi oprostom.Dok.je
tra.jalo .joi trklo slanjc. ude ,\bdullah b.
Onler. ['odigoh se pred n.iim uz dobrodoilicu
ielefi dll gIl posrdim ü proöcuc. a on odbi i
tcac:
'Otnc nli
.ie str-ilitnozflbrrnio da ti dohzillr,
osim u nu;di. Doistnnroi br-it ne bi trcbao da
budc obtijr prcd svim ovim sviietom.{ Stose
tiac klznc üdaranilr (biae\rnja) uradi kalio
mislii da treba'."
.1:
St\!t !tiLu r ltlllt
tril
Arrrr(lillc nllsllr\l.li lir-/lviln.lc:
"Trdn je t)i{)ol)itai dr 5c uz izr ricn.ie hadda
kaillicnili obri.ie. Zlto ih izrcdoh u svoje
d\'ori!te i ir\ l iih lilrztlubiae\lln.il.
O n r c r o \ ' s i nr l l c b t - t t l l r t k u a u , p i l t n u o b l - i i l
glavu i l'-btrSuru'i. Ilogtllni,niili llisxm pisxo
)lcalutim, dodc llli
Omcru o o\onl dogrldlr.itl.
pisnro o(l Onlel-r. Zipoieo ie <llisntilontr>:t
p o s l i j ct o g , lo t t s t l ti\o u s l i h o \i m a :
'Od
.\llahor og roblr Omcr.t. \ Iudltri
prrtvo\.icrnih,
A l l i h o \ o m i s i j i ( g r i i c i l r i k L rI )t ) n u l - ' \ ' s l ' l
Ö u < l i ntri s c l b r l u l -\ ' s e n r th r n b r o s t i . . .
\ l i ! l i n l d r ! . i c n c o p h o ( l n od i l c r : l z Y l l t s l i nnl l i
Ir\riio
si liazutt nlld
ruTltn naiin.
, \ b d u r t a l t n r l n c r nr r l i r r i i i 1 ) b r i . i a og t t t l k t l c i .
z n u . ji i d a n r o i c n r i i l i e n j c n i i c t r l i \ ( i .
.\bdurllhrn:tn .it sxlllo .icdau o(l t!oiih
podlnilir prcrnr ko.icnt lrclta drI se 0dltosi(
l i r o p l - e m :cr l r L r g i tttttr u s l i n r l t t r i n ltlxc.d t t t i l l r1 i
s i p o n r i : l i o ;- ( ) r o i c s i n \ h ( l a r r r . . . \ T n l r i d r l
liod nrrne ncnli prtdnosli ior.ie'linad tl|rtginl
k l d u . i r L rp i t a n . j ul l o ) i i c p r a r o . Z . l l o , L a d I i
d o d co \ o n l o . i ep i s r n i p) o i r l l j i \ b d r t r t - r l h l l l t l llrl r t
'
p l a i { u n r rs l m a r u ( l t i \ l i l t s i! 1 t lj c z g l i i e i i o .
\ n r r , l a l l cp r i p , , irj . L h :
..Pr,,fit:r(: .:"rr
| ) t r r ,r ' , . r ' l r l
f i.ttt,,
(
)
nrcrrl
s:tnr nNpi\.1o
nirgol og ocx. Ziitim
pisI|lo u lioirjrlr sc iz\in.itYtnl
Stt!t))ttkdrltl,tt1t ltitl
sitttt
i ob.tl.ieitevrlln
ü d jlr r+U:,r-
r',,dr .J.,1rr.Nr.E
ga da samkaznu izvr5iou dYoristusvojekude,
i Allahom se kunem - a od nje veöezakletve
nema, da kazne muslimana i zimmija
izvrsavemtra istom tom mjestu.Opremio sam
ga kao 5toje Omer naredio,Saljudimu i pismo
po sinu Abdullahu."
Eslempripovijedau drugompredanju:
"Dobao je Abdurrahmatr ocu u plaStu.
Iscrpljen od takvog n|öitrs putovanja gotoYo
da se trije mogao kretati. Omer mu reöe:
'Abdurrahman,jesi li uöinioto i to?'
Abdurrahman b. A'vf seumijeSagovoredi:
'Vladaru pravovjernih, nad rjim je ved
izvrsena kazBa'.
Omer se nije osvrtaona to ved se obrecnuna
njega.
Omerovsin AbdurrahmatrvriStaoie.
'Bolesta! sam, ubidei me'. Omer ga je
izbiöevaoi zatvorio.
PostijeseAbdurrthman razbolioi umro ."
Ovo kazivanje zahtijeva pojainjenje.
Omerov sin Abdunahman doiao je namjesniku
iz razloga ito je nesto popio, misleöi da je to
dozvoljeno. Medutim, ispostavilo se da je io
opojnopiie poStoseopio od njega.I smatraoje
"kaan
da se nad njim zbog toga mora izw5iti
biöevanja" kako bi se oöistio od grijeha. Po5to
namjesniku prvo wijeme nije htio to da izrrröi,
zaprijetio mu je da 6e o tome obavijestiti
njegovog oca Omera.Takvi su bili öud, moral i
Sednerica u hladu Aria
ijeöaj
odgovomosti, svojstveni ölanovima
porodice.
r
Ko je bio namjesnik?Bio je to Amr b. ElA's, poant po obazrivosti i mudrosti. U prvo
,rijeme poku3aoje otjerati i odgovoriti nrladiöa
id izr,tBenja kaäre, vjerovatno razmi5ljajuöi i
ajuöiStasveiz togamoZeda proizadeposlije.
Medutim, primjeCujemo da je ovo
kazivanje, na izvjestan naöin, pretjeranojer
govori o tome da je Omer wlo gnrbo ponovio
; kaznunad sinom.
ii
t oni koji su pozravaliOmerazuju da
Omer nista nüe öinio 6to bi imalo primjese
i lipemjeßtva, tako da ni ova kazna nije bila
r potrebnaOmerukao vid demantakako se prema
iir halifinom sinu ne postupa kao prema ostalim
obiönim muslimanima.
Omer, r.a., pored toga sto je bio pravedan,
' bio je, takoder,izuzetnomilostiv, posebnokada
seradi o izvrSenju kazni hadda.
Jednom prilikom doveden mu je pijanac.
. Htio je da gaprimjerenokaanipa md seobraöa:
"Eh, tebe öu poslati öovjeku koji reöe imati
nikakve milosti prema tebi".
Poslao ga je Muti'u b. El-Abdiju da
sutadan izw5i kaznu biöeva[ja. I Omer je
prisustvovao kazni koju je izvröavao Muti' na
Sednerica ü hlaht Aßa
45
izuzetnogrub naöin.Ali kadaje to Omer vidio
povika:
"Ama, ubit 6eSöovjeka!Koliko si mu udaraca
Pripovijedase, takoder,da je pitao za
kojeg poznaje,pa mu je reöenoda se
za,dao?"
Ovaj reöe;"Sezdeset".
Omer naredi: "Smanji mu kaznu za dvadeset
udaraca".
To je znaöiloda mu ne udaraosamdeset
kakoje bilo po obiöaju,negoda sezbog
udaraca,
jaöine udaracakoje je veö zadao Muti' kazna
udaraca.
zavrsi saSezdeset
Omer se znao rasrditi i na najpoznatüe
namjesnike,kao Stoje bio sluöajsa Ebu Musa
El-E5atijem,koji je jednom izbiöevaopijanca,
obrijao mu glavu, nacmio lice i proSirio medu
ljude da ga ne primaju u svoje drustvo niti da
jedu zajednosa njim. Omerje zbog toga strogo
ukorio namjesnikaa kaZnjenikudao odötetuod
200 dirhema. Tim povodom napisaoje Ebu
Musau:
"Ako job jednom tako postupiö,ja 6u nacrniti
tvoje lice i provodatite takvog mealuljude".
Potommu je oaredioda pozovemuslimane
na druZenje i zajedniöko jelo sa kaZnjenim
javnog
pijancem,kako bi mu pruZili moguönöst
kajanja kojim bi povratio i izgubljenopravo
wjedoöenja.
46
Sehnerica u hladx Aria
Napisao mu je pismo citirajuöi poöetak
Gafir:
'tl J! '! dill jir d.ll J,-l
elj +r- etr J'u J sj}
,,Ir r:ll .,! Y! nl Y JJ,LJT
J; !uJr,
ir,
"Zahvaljujem uzvi5enomAllahu' mimo
jeg drugog Boga nema, <koji oprasta
irijehe i prima pokajanje, koji strahoYito
'
I 'lOvako radite: kad vidite vaieg brata da je
r pokleknuo,pomozitemu i budite mu oslonac'
I moleii Allaha da mu oprosti, Nemojte biti
pomagaöiöejtanuu borbi protiv njega."
Zbog svegaovoganajbojeje da po pitan;u
sluöajaAbdunahmalauzmemorivajetnjegovog
biata Abdullaha b. Omera. Njegovo predanje
qnoZe
sesaZetiu slijedeöe:
'!'Moi brat Abdurrahman i Ebu Suru'ah
rltkbet b, El-Haris oDili su se. Ujutro su se
ISednericau htaduAßa
dL
r.jJL-rl!,
i-
üputili Amru b. El-A'su, namjesnikuEgipta i
rekli mu:
'Oöisti nasjer smo seopili od nekakvogpiöa'.
Ja nisam znao da su i3li Amru b. El-A'su i
htjedoh da moj brat ne bude (prilikom
izvröenjakazne)brijan pred svjedocima'.
Rekoh:'Udi, ja du te obrijati'.
U to vrijeme primjenjivala se kazna brijanja
glave uz kaznu biöevanja.
Moj brat Abdurrahmanuöaoje u kudu, pa
sam ga obrijao. Poslije ih je Amr b. El-A's
izbiöevao.
Omerje to iuo pa je napisaoAmru: 'Salji mi
Abdurrahmanana samaru'.
Amr je tako uöinio. Kad je Abdurrahman
dosaodo Omera,ovaj ga je kaznio i izbiöevao
zato Sto mu je bio sin, zatim ga je poslao u
neko mjestogdje je boravio mjesecdana, a za
tih mjesecdana se skroz oporavio.Ali, nakon
togaserazbolioi umro,atoje neinformisanom
svijetu znaöiloda je ümro od posljedicakazne
hadda."
Ovaj rivajet najboljeobjainjavapomenuti
dogadaj.
Nije poznatoda se Omer ikada ljutio bez
razloga. Njegova ljutnja je uzrokovana
uskraöivanjem
nekogpravaili grijeöenjem.
Bio je milostivkaoltoje bio pravedan.
Prenosiseda je napaosvojusestruFatimu
zbogprelaskana islam.Udarioju je po licu tako
Sedneüca u hladu Aria
dlt ! .irr --Lli, e
snaäo da ju je kw oblila. To je uzrokovalo
njenuüutnjui inatsvojstvenporodiciEl-Hattaba,
paje srditorekla:
' ,'Auuhot
treprijatelju, udarai li me zato öto
smatramda je Allah Jedan?"
On bez razrnisljanjapotvrdi: "Da!"
Ona mu reöe:"Radi sta hoöes,a ja tvrdim da
nema drugog Boga do Allsha i da je
Muhammed Allahov Poslanik. Primili smo
isl|m makar tebi bilo uz nos."
Oner se nakon toga rastuzio i pustio
njenogmuzakojegje bio baciona tle i sjeomu
na prsa. Zatim se udaljio pa watio i zatrazio list
na kome su bili napisanikur'anskiajeti. Nakon
toga dircktno se zaputioPoslaniku,a.s.,i pred
njim primio islam.
PripovijedaEslemjedno od mnogobrojnih
predanjakoja na tako upeöatljiv naöin govore o
jednostal.nosti,bogobojaznostii pravednosti
Omerakao vladara:
"Zaputili smo se sa Omerom,r.a., kroz Harrü
Vakima, dok nismo stigli do Dirara (mjesto
blizü Medine),kad vidjesmozapaljetruvatrü.
Omer reöe:
'Esleme, mislim da su tamo putnici koje sü
nod i hladnoöazaustayili.Idemo tamo.'
Utrrzali smo kretqnje dok nismo stigli tamo,
kad ono reka Zenasa djecom.Na zapaljenoj
Sedmeric!1uhladu Aßa
49
-
yalri nalxzio st ricli:rliü\ lonnc. doli su d.iecu
p l n h a l ai j c c a l l .
O n r e r r - c ' t c : ' l l s s c ' l a r nirtrl a i k u n l . s t r l n o \ r r i c i
s\.ictlil'
\ l [ z i o j r ' r l r r . c i / r . / i I i i c ( ' i n r : r : \ r . r u r ' \I i r i
\ xtre'.
Z e u r r t l r ro d r r a t i s c l a n r a, o n u p i t a : ' l l o ; e n x t
li priti?'
7-edr rllrt odgovoli; 'l'rist'upi s hirirr,m ili
odbi '.
P r i b l i i i s n r os e . O m e r z a p i t u : ' S t r v r n r s c
O n a [ c i c : ' \ o t i h h d n o i r s u n i l sz a u s t r v i l i . '
O n r c rz i t p i t : r : ' S t l l . jsea d . i c c t r nzra, ! t op l l i u I '
O n r l c i c : ' Z - l ) o gg h d i ' .
Omcr drljc upitr: ',\ ita je u lolrcu?'
(lnr lcic: '\'oda. lio.iomiclim da ih ut.iciint
duL n(. z:r.pu. ßoq (c plc\udili x||rt i
Omeru'.
(lmcr rcie: 'Alhh ti se smilovflo.liilio ()nrer
mo;e znali zr vas?'
Onr odvrNti: ':\ kako moic biti na! r'ladar I
d a n ez n r z a n x s ? '
f)mcr mise pribliZi rcöc:'ldemol'
7 : r p u t i l i \ r n o s e d o d r ; x r t | o g r r r l ; . : a c i n iaz
ko.jcg rrr re p'rrrr:rgrlioni koiinr:r ic porro(:
polrcbna, (Jnrer uze brlina i mrsi, te mi
nrredi: 'x'ntolari me ovinr:'
Ilekoh: '.h tu to nositi!'
.\rd"1ti,n n hltul! ltit
A o n r c i e : ' l l o a c i I i i n t S u d n i e md . r n ün o s i t i
nri l(r'cl.rrrrilc rtrtnxo: \xpllio \:rlltln i
zltpltisnro sc iul no prcnraZcrti.
Kad stigosmodo nje. on zbaci tcrcf st sebe.
'Naprar idlrjclo.'
ruzcb[aina i reic:
t ' o ö c oi e p r r h n t iu y l t l u i s p o d l o n c a .I m a o j e
neobitno bu.inu igttstu br'.tdu ptr sam lidio
kalio se diür pnii i iz]iiu iz nje dok .ic
pripremllo ielo. Zl1tiln .ic sliinuo lonac i
s l u l r : r n t Lt : t . us l i t ri o r r I r o r t r d rrrr ' L a ri i T tt t i :
'Ti tei ih nxhlaniti (loli.iNohlltclimhl.atlu!'
Bio ie prisutrn s\'e doli se d.iecanisu znsitila.
'I'rd
nru ;eni reie: "\ll:th tc ttaglldio dobrinr.
Or inr rl.jebm plcii si z,r \ lndrrt p[a\ orjernih
od (}ncra'."
Jednom ie Onler \idio sliiepog starcll
koii prosi na rrilirna. lird.i jc saznaod .ie
Z i d o !r e i e m u :
"Sta tc uöinilo d! si prib.icgnoo\'omel"'
On reicr "'lraZim plavo polcza (diizija),
potrct,ei stlrrosti".
C)mergr uzc pod rukt! i odycdekudi. Uöinioie
da bude z?rdovol.inn,a ondr poslflo po
m:lgacioncrudrztvne haznci tckao nru:
"\'idii ologa i nicmrr sliönc! fAko Ini ,\lhhll
neöclno biti prar edni alio snro isliorislili
njcgovn ml:ldost a poniZlr'anrogtl u stnrosti.
Zclijat ie dois11rzr sil'omahe i potrcbnc.
Sirol|lrsi su nruslima[s|1rluliern. a ova.iovrlje
St.ltr.tüt
ü hhlr.ttii
.!
lio.iiimn potrebu." Oslobodio
.ie ehlul-l.i.i1abij.t
gi jc diizi.ie(foreza) kao injenru sliine.
a) cj i. ',:u I.ro.r" c.r\ I l.r. .r
Tivotinjanra
l(ojc sc rrnric.LI-\4Lrsclcb
b. l)erirr
pr-lpor'ilctla
cla gr 1e ridio kal<ottrc'ciorleka I
kil;nja\a ralo ito.jc oFtcrctiostoju clcvLrtiie
ncso ito rnorepodnijcti.Znao jc rzrazitibqazu|
kakoöc ga Allah pitati z0 Jilrol ko1ililcpr ncgrlje
(lnlckood nJegilna obalanra
f-ufi-alau lraliu.
I l i 1 .' . ' ' l * i . l . r r , . , r . . ' r ru,J r r . . r | ü - o .
u r . , r . l l o t i ' ' . . " l ' . r ' . . . r " r l . , . l . r; . ^ r ,
Pitrnju i liatll trcbaotkloniliposljcdiccncpfn\tc
l TLllulna,
,\oÜ b. I',1-A'sie bio nanljcsnik Egipta.
Njcgor sin inrro je llastite kon.ic nx trkIlnlil.
Noki l-gipiani se zakaiiie sa njim olio
pobjrdnitYLuq (onj:r. \:rmje5niLo\ \ irl
lluharrrmerl, mislcöi kalio jc njcgov konj
pobierlnili,slavodobitnoza\'ikr:
'Trko mi Cospod.rrr Kabe to nloj konj'.
ie
Zatinr se pribliZio konj pa ga njegor' llxsnili
prcpoznade.lluhlmmed se rnstdi, nnptdc i
rudariEgipdaninabiöcm rcka\'3i:
'Evo til Ja sam sir plenri{a.'
Namjesnili Anrr b. El-A's saznaoje zn to i!
pobo.iavsisc da ih Egipöaninne pri.javi zbog
toga,zatvori ga jedno vrijeme. trlealutim,Iiadn
se Lgipaaninl ijciio zdtvora,ipak! ode i potuii
se halili.
.\.lrtctitt
x hLrdu )L\n
-!+
"^lLrhr nli. Onrct Ino snnloreöe:'S.jdi:'
P r o i l - r j u . j c r l r r t r\ t i i c r r c ( l o L ( ) t t t ! t | l i i c
dobayio ,\mta i n.icgovogsilla iz ligipta na
nricstogdie se izvraa\'tlkitzrn.
'[!d:i
u p i t n : ' G d i c . i el i g i p i a n i n l l ] v o t i i t d p i
udri veliluievog sin:r!' Egiparnin gr je istukao
do iscrpl.icnosli,n:r opie o.lot)r.rlanje. Niie
prestajroJfrlio da smo na.izadpoicljcli da ga
p u s t i ,i 0 e r g a . i cp o t i c a og o v o r e a i :
'Udri pletniaa:'
Zatim Omer leic:
'Sada je red nr lmro\u
öelu. Ällahanri,
niegov sill te ne hi ud.rrio osim zbog oslonca
na oievu \'last.'
Amr sc prep^de i poie opra\.da\,ati:
.\,l.d.ru pravo\,jcrllih,ti si izvriio kuznul'
A i E s i p a a n i nm u o p r o s t i 7 - i a 1 i \ s i :
'\/lxdaru priYor.icrnih, izudarflosrrn onog ko
je mcne udrrio'.
Omer rcie: 'Allahami. nc bismo tc sprcörvali
dlr ga udalai sve dok ga sam nc prestinci
trei'.
l i t i r r r \ e o L r c u . \ r t l r r r\ l d i l o i z r t L r r r i ri i j e r Y i
L , r i , r r i i er L L : r or I r r r l : rrl r ip r i j c l i I ' o \ l i i cn i c g a r
'Arnre, s lioiim pravonr porobl.jnrate I.jude
lindr su ih njiholc majkc rodilc slobodlinr'?"
l l . r l r , l ' . I \ i , l L ' t r , . , l t. / . r i j i
isllnrski rojsLororlaslose vlcnrcnr.ZLroguckih
pfopustalioli sc nisLrsr icljcliOnrcnr.r-.a..on ga
Encsb. i\{alilipripo!iJcrdx:
J]
ji
S.tl,ttti.d I ttldlt
ltid
je razviastionamjesniltvanad Sirijom i naredio
da nru seoduzmepolovicaimetka.
Sudenomu je kao najobiönijemvojniku.
Kada mu je sudijahtio oslarili obojepapuaakojeje imao,Halid b. El-Velid zataZi da se i to
podijeli.
Haljd i Omer su, inaöe,bili sliöni, öak i
fiziöki, pa su ih nekadamijenjali i obraöalise
Omerumisleöidaje on Halid.
DZibilla b. El-Ejhunr bio je kr3öanski
vladarkoji je p mio islam. Uz njega islam su
prihvatili i njegovi sunarodnjaci.DZibilla,
obuöenu vladarskuodoru, dode u Mell<u na
hadZdZi kadamu neki beduinu tavafunagazina
vladarskiplait or ga,predsvimhadZijama
ispred
Bejtullaha,osamari.
Omerovapresudau ovom sluöajubilaje da
i beduinoSamarivladarapred istin tim ljudima,
jer islam ne pravi razliku izmedu vladara i
obiönogöovjeka.Ova pravednapresudauticala
je da novopeöer1i
nusliman DZibillapobjegneu
svoju zemlju i ponovokonvertirau krsöanstvo,
ne mogaviipodnijelipravduislamakojaneprari
razliku izledu obiönog muslimanai vladara.
Buharija u svom Sahihu biljeZi öitavo
poglavljeo Omeru.
NaveSöemoneka njegova predanjakoja
ocdarajuosobenosti
i karakleme
osobincovog
izuzetnoglika.
54
Sedmerica
u hladuAÄa
Buharija biljeZi u slijedeöimpredanjirna
podbrojevima:
- 3683 -. Kazivaonamje 'Abdul-'Aziz b.
'Abdullah,njemuIbrahimb. Sa'dod Saliha,ovaj
b. 'Abdurod Sihaba.ovai od 'Abdul-Hamida
Rahmana b. Zejda, a ovai od Muhammed b.
Sa'dab. Ebi Vekkasa,a on od svogaocakoji je
rekao:
Züralio je Omer b. El-Hattab dozyolu
da ualekod Poslanika,a.s.,dok su kod njega
bile neke raspriöaneZeneKurejseviökekoje
sü nadglasavaleglas Poslanika,a.s. Posto je
Omer zatrazioprijem, skoöilesu namjestajuöi
svojehidzabe.
Poslanik je, smijuöi se, dozvolio Omeru da
üile.
Vidjevii ga nasmijanaOmer upita: 'Allah ti je
zube nasmijao,Poslaniöe?'
Poslanik.a.s..odvrati:
'Öudim se ienama koje su bile kod mene,
öuvöitvoj glaspoiurile su sa hidiabom',
Omer reöe:
'Poslaniöe,ti si preöi da te seustruöavaju.'
Zatim dodade:
'Neprijateljic€ samih sebe,zar se meneplaiite
a Poslanika,a.s.,s€ne plasite?'
RekoSe:
'Da, Ti si strainiji i grublji od Poslanika,a.s.'
Poslanik.a.s,.retei
Sedneica
hladu Aßa
55
a-u6 .lr"ru, r'Ostavi ih sine Hattabov, tako mi Onoga
u
öijoj ruci je moja du5& nije te Sejtannikada
sreoua putu, a da Dijepobjegaodrugima'.,'25
- 3684 -. Kaziveo nam je Muhammed b.
El-Musenna,njemu Jahja od Isma'ila, a njernu
Kajs,koji je rekao:"Rekaoje Abdu[shl
"Od kako je Omer primio Islam
iivimo
potrosni".'o
5 Ovo ne znaöi da je
Orner, r.a., bezgrijela[ To je
obav€zau opisu i svojstw Poslaoik4 s.a.v.s.,a lto se tiüe
Omem, r.a., to je samo u domenumogu6eg.Doslo je i ü
drugom hadisu, koga bilieri Taberanija,a prcrosi Häf6a:
,,Od kako je Omer primio islarq lejtan ga Düe srco a da
nije pao na rcs". Ovo upudujeDajaöinu i sdaguOmoove
vjere i imana. Etr-Ner€vi smatra tla je ovaj hadis jasnog
anaöenjai da tu nema alegorije u izrazu. Prerra tome,
Sejtanje doista istjnski bjeäo kada bi vidio i sureo
OErera.r,a.
'u Rekaoje Ibn Mes'ud:
,,Vallah! nisrno rnogli ja!.do
klanjati dok Ornot nije pimio islaüf'. Ako züamo da je
Omer bio öetrdesetirn$lirnan, kao lto se penosi predaja
od njega ("Vidü, kada samja pdmio islam sa Poslanikonl
s.a.v.s, bilo je tek trides€t i devet osoba koj€ su bili
muslimrqi, pa sam namido na öetrdeseterico"),onda tek
moZemoshvatiti koju tetinu i prevagu je irnalo njegove
pdmanje islama kada su trIlsrici nakon toga rekli: ,,Narod
namseprepolovio.. ."
Na kaju hadisa Ibn 'Abbasa pominje sq ,,...Rek?o sa,Poslaniöelto se sl(ril'alm?' I izalli srno u dva saffa. U
jedlom sam bio ja, a u drugom Hanza. Kada su
Kuejöeviöi to vidjeli. pogodila ih je neopisiva nrga.. ." A
Poslanik,a.s.,je dovio: ,,Allahu porDoziislam sa Omerom
ili 'AlrlJomb. Hi5amom..."
56
Sednericau hladu Arla
Dio ovog hadisa ponovljenje u hadisu
ije broj;3863.
- 3685-. Kazivaonamje lAbdan,njegaje
ijestio rAbdullah, a njemu prenio Omer b.
od lbn EbiMulejketa
daje öuoIbn'Abbasa
je rekao:
:'Omer je postavljen na svoj mrtvaöki
-tabut, ljudi su ga opkolili u dovama i
8!ju prije negoga pon€su- i js sam bio
r njima - i niko me nije oslovio do Alija b.
Talib kojl me prihvati za rame, donosedi
I Zalediza Omerom rekav5i:
'Nisi mi ost.avio nikogr draieg da bih
dr sesusr€ttremsr Allahom a da imam
djela ujegovim, do tebe. Boga mi,
da de te Allah sastaviti sa tvoja dva
Puno sam puta duo Poslanika,a.s.,da
sam sa Ebu Bekrom i Omerom...
o samsaEbu Bekromi Omerom...Izasao
sa Ebu Bekrom i Omerom..."'
- 3686 -. Rekaonam je Musedded,njemu
ipovjedaoJezidb. Zurej, a njemuSe'idb. Ebi
'Arube. Rekao mi je Halifa, njemu prenio
uhammedb. Sevai Kehemesb. El-Mhhal koji
su rekli da im je pripovijedao Se'id od Katade,a
rn od Enesb. Malika,r.a.,kojije rekao:
57
.rL J Är f+l& 1-
.ru4 ar*iq raPopeo se Poslanik, 4.s,, sa Ebu Bekrom i
Omerom na Uhud, pa sebrdo zatreslo.Udario
je trogomu zemlju govoreei:
'Smiri se Uhude, na tebi trema drugi osim
Vjeroyjesnik, Siddik, ili dyojics Sehida'."
- 3687-. Rekaonamje Jahjab. Sulejman:
"Pripovjedao mi je Ibn Vehb koji je rekao:
Pripovjedro mi je Omer sin Ibn Muhammeda
da mu je Zejd b. Eslemprenio od oca koji je
rekao:
Pitao me Ibn Omer o onomeöto se trjegatiöe znaöi o Omeru- pa sam ga obavjestio. Rekao
je:
'Nisam vidio nikoga poslije smrti Poshtrika
a.s., marljivijeg i plemeritij-El od Omer b. ElHrttrba dok nije preselio'."''
- 3689-. Kazivaonamje Jahjab. Kazea'h,
njemu Ibrahim b. Sa'd od svog oca, on od Ebu
Seleme,a on od Ebu Huejre r.a., koji je rckao:
"Rekso je Poslanilqr.s.:
'Bilo je prije Y8s ljudi o kojimr 8e
pripovijedalo. Ako trkvih bude u mome
ummetü- bice to Omerr,"
It Misli se sarno Da period njegove vladavirc-hilafeta,
kato ne bismo poredili Ornera st Poslarikon a.s., ili sa
Ebu B€kon! r.a., koji su po tim svojstvimaispred Omera,
La,
.t8
Sednerica u hladu Aßa
je Z€kerija b. Ebu zaide od Sa'da,a on
Ebu Hurejre; koji je rekao: "Rekao je
je öuveoih ljudi u narodu Beni Israih
g vas o kojima se govorilo, iako dsu bili
Ako u mome ummetu büde ijedan
- bi6eto Omer'."
- 3691-. Kazivaoaamje.Jahjab. Bukejr,
El-Lejsod 'Ukajla a njemuIbn Sihabkoji
rekao:"Obavijestiomeje EbuUmameb.Sehl
rHunejf od Ebu Se'idab. El-Hudrija,r.a, koji
jrekao:
sam Poslanika,a.s.,gdje krie: rDok sam
vidio sam ljude koji su mi
vlj8tri u kosuljama. Nekima je
do grudi, lekima manje od toga, a
mi ie Omer u koluljl koja sevute po
i.'
5e:'K8ko to tumaöisPoslaniöe?'
:'Vjera'."
Buharijevo
kazivanje
o ubistvu
Omera,
r.a.
- 3700 -. Pripovjedao nam je Musa b.
'il njemu Ebu 'Avane od Husajna,a njemu
b. Mejmunkoji je rekao:
59
Y
"Vidio sanr Omefll b. Ill l lrrtlahd. t.r.. pri.ic
n e g o . i en a p l l d n u tn n t t c l i o l i k od ! n x u l l c d i n i .
k : r d r i ( \ t r n p r ' ( ( l l l r r / c i l i r b . l . l - J c n t : r t r :i r
()smun b. HunejIa,rckt\ii irlr:
'l{rko ste postrpilil Boiitc li se dr slc n:r
zemlju slnrili \cti porcz ncgo il{r Ittoie dtr
doprinese?'
OdgoroIiie:
'Plopisrli smo ouolilio lioliko zctrljr mozc dl
jcr ima r elik prihod.'
poclne'sc,
Ilete Omcr:
' G l c d a i t ed a n c p l o p i i e t e\ i ( c n c g o S t om o z c
podniicti'.
Rekoic:'Neöemo'.
Onrcr r'cöei
'Ako lne Allih spasi i poiiri. ostalit au
udovicc Iraka zb[inutc zauviiek, tzrkoda nete
biti potrcbnenilionredtugorneposli.icnlenc'."
Nastr\ io jc sn pripoyi.iedr icnr:
"lzi togr, nijc pro!lo viic od ietiri (noai) tl
[apidnut .ie. St.tjao sanl k)g .iütrlr. il iznledu
nrenei n.jcgabio je sarno'Abdtrllah b. 'Abbes.
Kadn bi prolizio kroz d\.l saffa uobiidieno bi
g o \ o r i o : ' P o r a v n a i tsee ' .
I kada bi Iidio da su stfibvi portvnati
ishor':röiobi napri.icd, izgorrrt.iudi poöetDi
tckbir. trIo;dn bi uöio suru <Jusuf>. <[nNahl,)ili ncito sliöno,na prvonr re(iatu dok sc
ljudi ne iskupc - a ovij pttt, öim ie izgovolio
S.lDtüi(nthldtli.1r!d
'tibi nre'.ili: 'Pojcde
tekbir,öuosämdn kn;c:
ubors.
6e pseto',krda gaje napad:rö
skoöio
sa
no;cm
od
dvijc oitricc,
Otpndniliie
ne proiavii ni poredlioga,ni lijevoni desno,a
da ga nije ubo, ranivii joa trinacstcricuod
podlegla,
kojih sü sedmcrica
J c d r n m r r \ l i r n r n\ e d o s i e l ii b n c i n n n j c g a
ogltaö sa kukuljicomre.vidjcvii da öe biti
otpadnikpresudisamsebi.
uhvaden,
Omerje uzcoruku ,{bdur-Rrhmanab. Avfa i
postavioga na mjestoimamr. Onaj ko je bio
iza (Jmernvidioje to stosamja Yidio,dok oni
koji su bili sa stranadiamije nisu niötaznali
osim ito nisu viie öüli Onerov glns, pa su
govorili:'Srrbhannllah'.
\
B n i c L o h b u L u l u c F e j r z . r o b E l - \ { u g l r c .I ' o z a l i os e
Om.ru dr tc Ill \'1ugtrer(l.rro llr nlesr \clik porer. Orner
g a l e p o k L r i a os r n i r i l i . . L l o i s e L l o g Äi b u d i n l u d o b a r . '
Lnao jc n'Jj.t da rrugora,r sa Fl ivlugrom r. (h Inu
olr I R"l rrcr.r' \c-o'. fr.,\d:r. -Jr r'. ni'.e
D c o l n r h \ - t a . l p o ö c os e f r i p f c n r a t i d ag a L r t r i t eN. a p m l i o
j c n o 7 s : , d ! l i e o i r r i c e k o i e t e l r i r n ) a z l oo r o v o n r . O { l a b r a o
l e d ! g r n a p a d n en a s a b a h u .I k a d r j e O l n c r p o r a l n a o
s a l ( ^ c n a s r L r r h ui 7 - e o \ . r i ! i i p o a c t n it c k b i r .u b o g a t c d l a
f u l a r / n r e d ut l c a t i , i t . r l n o n ru f r c d j e l L rs l o l r | k x . f o i c
b r c s n r n ) i L r d i r a c I. l c n o s i s c d ! i c O n r e r .r . i . . p f l i c I o l i
r e k , r ol r r h u l b i : . . S . ' r ' i . Lsot ' I r ]d x n r c h o i o r k l j L r . U o r r i
o | | , \ t . r , . 1
, . r ' r . i . . . r . .
d a l e p t u i l a s r m o i e d r . ( 1 . ; u m)r o n i . ? b o ( l c n
'l'r.nosi
s c \ i i c i n r . n r r s h r l ) r t o t i s L rI i . s r \ 1 \ a l i u
h \ r r r n j u o l o g b 3 | b a f n . , r A b d u r - I i i r h r | a nbr . , \ \ l a l , r , i .
s. d, nu jc of odsi.kt. !lr\u
Scl"|ti.duhltlt!.11il
Abdur-Rahmanje na brzinu klanjao namazro
i poito su zavri-ili, Omer reöe:Ibn Abbas, idi
vidi ko me ubi'.''
Odjurio je u potrazi, tamo-amo,i nakon sat
vremena vrada se s obavije3tenjem: .ElMugirin momak'.
Omer priupita: 'Onaj zalatlija?'
On potvrdi:'Da.'
Reöe:'Allah ga ubio! Naredio sam da mu se
uöini dobro. Hvala Allahu da moja smrt rlije
od ruke öovjeka koji se predstavljao kao
musliman, a ti i tvoj otac ieljeli ste da se
Medina napuni barbarima. A Abbas ima
najviSeroblja!'
Rekaoje:
'Ako hodeö uradiöu, odlosno, ako hodej
Dobi6emo
ih'r0'AbduFRahmanje
klanjaonamazsa dvije najkaaesure
iz Kur'anal,,El-Kevser"i ,,En-Nasr."Prenosise da je
Omerupozliloi izgubioje svtest,pa su ga prenijelikuöi.
Razdanilose kadaje dosaos€bi.Upiraojegledajudiu lica
prisutnihashaba,da li su klanjali nam?z?Na potwdan
' Uzeoje
odgovorreae:,,Nemaislamako nemanamaza.
abdesti klanjaosabahuö€6ina prvomrekjatu,,El 'Asi' a
na drugom,,El-Kafirwr".Njegovsin Abdullahpr€nosida
je bio oslonjenna njegadok mu je kv iipralaklanjajuöi.
Pokusavaornu je zaustavitikvarenje sravljajüöisrednji
prstu raru, ali uzalud...
rr Omer pobojao ga
se
da nisuubili mrslimanii zatolalj€
Ibn 'Abbasada izvidi ko je bio napadaa.Ibn 'Abbasje
prolazro pored gmpa Zalosnihmustirnanadok su svi
plakrlikaoda su izgubilinaidfat,evlrd...To sazDanje
Je
obradovalo
umiru6egOmera.
62
Sedn€tica u hladu At itt
Rekaoje:
.L^i,ei, zar i nakon Sto su progovorili vaSim
jezikom i proklanjali prema va3oj Kibli, i
obavili vasobred hadidia?!'
Prenesenje kuöi i mi se zaputismo sa njim.
Ljudi su izgledali tako kao da ih do tog
trenutkanikad prije nije pogodilanesreda.
Neko bi prozborio;
'Biae dobro...'
Drugi bi rekao:
'Bojim seza njega...'
Donesenamu je tekudina koju popi a ona
izaale na ranu iz njegove utrobe. Onda je
donesenomlüeko pa se desi isti sluöaj.To je
bio delinitivni znak da je gotov.
Uili smo kod njega a ljudi su dolazili i hyalili
Ea.
je jedanmladidpa reöe:
DoSao
'Raduj se,vladaru pravovjernih, radosti koiu
ti je Allah dao; drugovaosi s Poslanikom,a,s.,
imas prevenstvoi zaslugu u islamu za koju
znas, postavljen si za halifu pa si vladao
pravedno,i na koncu imas Sehidskusmrt.,
Reöe:
'Zelim da se takvi razgovori vile prekinu;
da
ne budu ni za meneni protiv mene'.
Kada se mladid okrenuo da izaale,odieda mu
sepovuöepo zemlji.
Reöe:
'Vratite mi mladiöa'.
Reöe:
Sednerica u hlad Aßa
63
-.Ll, .j-,i
J+Ll:" .e
'Sinko, digni odjcau' to ie bolie za njenu
,
dugotr'.rjnosf i bliic pokornosti tyomc
Gospodaru.Abdullah b. Omcrc! Pogleda.iita
imrm od duga."
Izraöunlli su da.je dug oko 86 hiljada.ili
pribliino tome.
Reöe:
,,r\ko brrde dovoljan inretak C)nrerove
porodice,ncki se dug nrnriri iz njcgti a:rko
nc bude. ondr. traii od porodice Adi.ii b.
Ka'ba, pa alio ito nc bude dovolino, oud:l
traii od liurcjiclidr i neka se ne izl?.zi iz tog
l J u g i . \ e l r \ c t u k . r\ r ' : r tdi | l e k o i i j c n a r n c i .
Odi kod Aiic. m,r.ikenrumina i rcci joj:
Olr1cr te selami - ne goYori vladar
p r ' : lu
\ \ i ( r ' r r i hi.c r i r r o o d d l t n n \n i s x n t- i l e c i :
Omer b. III-Ilattab traZi da mu dozvolii da
h r r r l cp o k o p . r rkru d \ \ o i c d \ o i i c c d l u g o rn . "
l'oselnDrioie izatrtZio d.l ga primi. t,iao jc
nalazcdijeda sjedi i plxte.
Rekaojoj ie:
,,Omer b. El-llattrb sehmi te itraii da nlu
dozvolii ukop kod svo.i:rdva druga."
Reie:
.,lltjela srm to miesto za sebe,ali du mu gt
danasprepustiti."
N_akon
ilo se vratio, reöeno.ie:
vratio
se Abdullah b. Omer."
,,Evo
r: Pri stt1]blisk.
s m l i nrle spLteerlo Ollrera dr lk7.
istinui nd.di dobfo.
I 1 1 i s l ! )j . . r ] \ r s l o n i k a .
s . a . \ s, . i E b L lt l e k r r r r .
6l
trlDlu r0 t hlnlu .1tiu
Reae:
,,Digniteme."
Pridigao ga ie neko.a on upitti
,,Staima?"
Reöe:
,,Ono ito si ielio, dozvolih.je."
Reöe:
,,H{rln Bogu, niita mi ni.ie bilo vaiDiie od
togl. Iirdl unrrem odncsi nre, zrtim nazovi
sellm i reci joj: Omer b. El-Hattab Inoli da
mu dozvolii. Ako dozvoli unesifeme. a ako nc
dozvoli.nositemc u muslimtnsliemezaIe."
U tom dode I{aliIl, rna.jka muslin1nna,sir
icnnnla. \'idjevii je ustasmo. Uila je liod
rjegr iostrla platuti.iedno lrijemc. I-judi stl
tru2ili drr ih Onlcr I'tirrri pl ,unt uilo .a
njimr, iöuli smo iznutri kako onr plxec,
Rekli su:
,,Ostili oporukom hali[u, onoga lio ae 1c
naslijcditi."
Reie: .,Ne znam prcie za tu sti'ilt, od
\ l i j c d c i i h f o i | d i t | r ( u ' i l i q r r r p c - r : t L o i i m ei e
Poslanik,s.r.v.s,ost:rodo snlrti zildo\'oli0n..."
poinrenice spomcnuo: Ali.iu,
Potom ic
Osmnnr. Ez-Zut,e.ir-a,
Ialhr, Sr'da i ,\bdurRabnrana.
Zatinl ie reliio:
,.llidc sr \anlu i ,\bclullnh b. Omcr. rli bcz
iliirlivog pr-lr\fl. samo Iiio öhn lloliopnog
odbori. ,\lio liojinr shrönjcm \list l)riplldne
S 'clu, neka trko budc, rl tko nc, onda neli:rsc
S r t l ü Lt i t
t l t l u L l r. ü i t
/ij
.U r .i'l -.$, i-
njime pripomogre onaj koji bude izabran,jer
ja ga nisam razvlastio iz razloga öto je
pokazaoslabost,ili zbogizdaje...
Preporuöujemda halifa poslije mene bude iz
redova prvih muhadiira", kako bi se znalo i
öulo njihovo pravo.
Preporuaujem halifi da öini hajr i dobro
prema Ensarijama, Onima koji su prije njih
nastanili Medinu i prihvatili vjeru, da primi
od njihovih dobroöinitelja,a oprosti njihovim
grijeSnicima,
I preporuöujem mu dobroöinstvo prema
slano\nicimagradova.jer su oni pomrgaöi
islama,sakupljaöiimetka koji izazivajuzavist
kod neprijatelja.ineka se od njih ne uzima
osimviSaksa kojim su oni zadovoljni.
I preporuöujem mu dobroöinstvo prema
beduinima Arapima, jer im je porijeklo
arapsko,i oni su dio islama.Neka se uzme od
viska rjihovog imetka i podijeli njihovim
siromasima.
I preporuöujem mu odgovornost prema
Allahovim zimmijama i prema zimmijama
NjegovogPoslanika.s.a,v.s:da ispuni svoj
ugovor prema njima, da ratuje radi njih, i da
se ne propisuje na njih osim Sto mogu
podnijeti."
raIzraz,,prvimuhadzni"odnosisena onekoji sü klanjali
pren'advt€ kible. Reö€noje i da su to oni koji su daii
prisegu,,Ridvan".
Sedmericau hladu Aria
Nakon 5to je umro iznijeli smo ga i krenuli s
njim.'.
rr Abdullah b. Omer nazvaselam(Aisi) rekavli:
,,Omerb, El-Hattab trazi da uale."
Reklaje:
,,Unesitega,"
Unesenje i stavljensa svojadva druga.Nakon
5to su zavriili sa ukopom sakupio se odredeni
reöe:
odbor'Abdür-Rahman
vas".
ovo
trojici
od
,,Prepustite
Ez-Zubejr reöe:
,,SYojepravo dajem Aliji."
Talha reöe:
,,JasvojepravodajemOsmanu."
I Sa'd reöe:
'Abdur-Rahmanu b.
,,Svoje pravo dajem
Tada'Abdur-Rahmanrete:
,,Ko de se od vas dvojice odreöi svogaprava.
Neka se boji Allaha i drii do vjere, i neka vidi
ko je najvredniji za ovo. po njegovom
miSIjenju."
Osmani Alija su zaöutali,
Rekaoje'Abdur-Rahman:
,,Hoöeteli izbor prepustiti meni, a ja seuzdam
u Allaha da öu odabrati najboljegod vas?"
PrihvatiSeobojical
.Da."
Uzeoje ruku jednog od njih s5rekav5imu:
r5Iz daljegreksta se
vidi daje to bio Alüa.
Sednerica u hladu Aria
67
d! J .11r..LE i'
predtrjaöiosi u
s,a.v.s,
,,Ti si roalekPoslanika,
primatrjü islams,kao sto znas.Allahom te
zaklitrjen\ ako te postavim emirom
postupaies
po pravdi,a akopostavimOsmana
slusadeS
i pokoraYati
se?"
ZaUmseosamioi sadrugimi rekaomu isto.
Postoje uzeoobeöanjeobjavir,,Pruii ruku,
Osmaoe."Rukovaosesa trjim u zoakprisege,
a to je uöinio-i Alija. Potomsu usli ostali i
uöiniliprisegu"."
.i! . r ,3r-.Ir i.-
vednogpredvodnikakoji öe, ako Bog da, biti
hladu Sudnjegdanakada drugoghlada,osim
Aria ne budebilo.
Dakle,imajuöiu vidu svaovapredanjalik
Omera,r.a., moze se sa pravomuzeti kao lik
16U ovoj predaji o olnen! r.a, imarnopuno korisnih stvari
na koje nashadispodsjeöa:
.
Omerovabriga za dobrobit muslinaüa,
.
Njegovouopudivanje
savjetamuslißEnima.
.
PBkticfuanjesumeta rledu njirna,
.
Izra:eßbogobojaztrost,
.
Drzanje do vjere i yjerskih stvaii vise rcgo do
sarrog sebe,
.
Dozvola hraljenja u lice ako se ne radi o jasrcj
posto
laä,
Omer nije zabrttrio pometrutom mladidu
pohvalu,
njegoru
a zabraniornu je da mu se odjeöaluöe
po zenlji
.
Oponrkada sevrati dug,
.
Briga za pokopavanjemkod otrih koji su dobri
\jomici,
.
Stvar !üe i postavljanje vladara uz dogovor i
birade najboljeg,
.
Dozvola biranja i onog koji niie najbolji postoje
ostavljenolest osobai Sestürogüdnostiizbora,
.
Hilafet postaje üwsan sa pnsegom nnrslimana,
itd.
Sedme ca u hladu Aria
Seilüe ca u hladu Aria
69
,j! ,J Är #LE a-
II
Kategorija
spa5enih:
vjerniöka
omladina
Slijedeöakategorijakojoj se garantujehlad
i spas Sudnjegdana jeste onrladinapriwZena
vjeri, ili kakosekaZeu originaluhadisa:
,.1*,;" irr ;'t " 4 i-:i -u .1
Mladiö odrustaou pokornosti Allaha, di. 3,
Ovdje se misli na kategorije mladih punih
snagei zdravlja koji seprihvate vjere i imana od
najranijihdana.Boga se boje iNjega uzimaJu
Sudijom u svojim javnim i skrivenim poslovima
bojeii sei kloneöisevelikogi maloggrijelenja.
Misli se,dakle, na mladiöaili mladu osobu
koja moZe pobijediti svoju strast, kojeg vodi
razwq kojeg je Uzviseni uputio i dao mu uputu.
To je onaj koji je htio uputu i tmzio je. Koji se
napio sa izvom islarna;Allahove knjige i sunneta
Allahovog Poslanika.
Naravno ovdje nije reöeno(öovjeb> nego
Gnladid)rzato Stoje ibadetmladiöawedniji nego
ibadet starca,jer sepostizekodenjem prohtjevai
sbasti koje su kod mla<Ie osobe uglavnom
i^aZe je I teie th je savladavati nego kod
stariiih.
sednerica u hladu Aßa
A ibadet trebada bude u ime Allaha i zbog
Njegovog zadovoljstva. Samo takav iskreni
ibadet moie kodstiti na dunjaluku i na ahiretu.
Od Ibni Orneraprenosi se kako je jednom
prilikom u nesavladivojpreprecii teikoöi iskeni
ibadel koristio svojim vlasnicima joö na
dunjaluku.Prenosisejedna poduZapredaja:
öuo sam Allahovog Poslanika,4.s., da
,i.kaie: - Davtro prije vas zaputila se trojica u
svijet,rtok it put nije traniodo jednepedineu
UpraYokadasr uöliu
l,rkoju su usli da prenode.
j' unutrasnjostpeöineodroni sevelikastijenai
,zaprijeöi im izlaz. Bili su uvjeretri da stijenu
neöe modi pomafi osim motefi Allaha i
spominjudi Mu woja dobra djela koja sü
;Prvi od njih obratio seUzvi5enomrijeöima:
moj, imao sam stare iznemogle
e. Prije nego sto njih namirim i
m nisam se obazirao ni na vlastitu
niti na svoj imetak.
ednogdana udaljih se u potrazi za ogreyom.
snio sam namiriti roditelje prije nego3to
zaspali,Kada sam pomüz&ostoku htjedoh
im spravim njihovu veöeru ali oni su ved
vali. I ovaj put nisam htio da namirim
prije njih pa sam stao iznad njihove
sa posudom i njihovom veöerom.
rU; 4 .i't ,-6fUr-
öekajudida se probude. Tako sam prestajao
dok zora nije zarudila.
(Neki od ravija ovog hadisa na ovom mjestu
pre[ose u svom predatrju slijedede rijeEi:
",..dok su djeca zapomagala kod mojih
nogu..),
Napokotrse probudi5ei popiöe svoj veö€rnji
napitaIr
Gospodaru moj, ako sam to radio u Tvoje
ime, izbog Tvoga zadovoljstva,spasi nas u
ovoj situaciji kada tram je stijetrazaprijeöila
izlrz.'
Stijenase pomjerila i od5kritrulaprolaz ali se
nije moglo izadi,
Allahov Poslanikdalje pripovijeda:
Drugi reöe:
"Allahu moj, Ti znaöda sam imao amidiiönu
koju sam volio viöe nego ikoga na svijetu.
Pokuöao sam je obljübiti, ali ona rije
dozvolila. A o|lda je dosla gladua go,line,
Doila mi je u toj neprilici i potrebi, pa samjoj
ponudio 120 zlatnika da mi se poda. Pristala
je. Meilutim, kada sam do5aou priliku da to
uöidm ona reöe:
'Ti znaö da ti ovo uije dozvoljetroosim u
zakonitom brsku?'
Prepaosam se grijeha i ostavioje, iako mi je
bila draia od durjalüka. Ostavio sam joj i
zlato kojejoj dsdoh prije togr.
u moj, ako sam to uradio u Tvoje ime,
nas!tt
ena se pomjerila, ali jo5 uyijek nedovoljtro
r bi mogli izaii iz pedine.
Vjerovjesnik,a.s.,i dslje pripovijeda:
rede:
moj mili, iznajmio sam rNdnikei platio
njihov trud, osim jednome koji me
ada ostavioi otputovao.Njegov dio sam
biio u posao koji je procvjetao. Ksda je
ilije doSaoi zatrariot 'Allahov robe isplati
', rekoh mu: 'Evo ti. Ovo su tvoje deY€,
ovcei roblje'.
'Allahov robe, ne zbijaj sa
zaprepasti:
n se
üom Selu!'
koh: 'Ja to re öinim'.
je svojastadane ostavljajudinista.
illahu moj, ako sam to uradio zbog Tvoga
ljstva, izbavi nas iz ove situacije."
se odmakla tako dr ou moeli iz.6i
uii.37
Dakle, dobroöinstvokoje ima za cilj da se
tadiu ime Allaha,koristi svomedobroöiniteuu
nadunjaluku.
El-Mrüzü, EaTeryibut)et-teüibu minet(Stinuftanje i zastralivanje koz hadis
Poslanika,a.s.), (Muessesetut-tarihv€t tumsil-
1 9 6 8l),,5 r .
72
Sedmericauhladu Aßa
u hladu Aßa
aü, J .n ri'l!
.*
olrrilaunauzece sc Lr
A kod esllatoloskog
obzir nijjcli, namjetczbog kolrh sc neito öini1o
Prenosisc pretlanlekojc to po1\'rduJc:
:-:.lr!
17r,.u,
.ir-],
!l' jil GL- ir i--r
il!
--j
i,t :;.li
--r'lr ,., , -
ljr. .;-;
-'i
; +1i -.-+
(+*'
i !i,L--r
r,"s 1)! .*<1
nr J-*r! :.-L
;jt !6- .! -r
!LJ))
(ld Aiie, r.4., plenosi sc:
- Rekaoje Alltthov Poshnik, n.s.:
"-\cka \o.iska ac htjeti nrpasti I(iabu. I klda
budu negdie u püstari, All,rh dc ih unistiti od
prl og do posljednjcg."
kako öc ih uniititi
Upitrh: "Allahov Poslaniöe,
posljcdnieg),
kad ie medu
prvog
do
<od
njima biti i obiönih ljudi lioii rndc i posluiu i
onih koji nisu kao oni?!"
zatinl
On tetc: "(Od prvog do posljcdltjeg>),
r:r
rrjilror
im
nrmjer.lnr:t.
ic ih pIoTiriti
niiietima.'''
Daklc. nanlere i I]ijjcti kofislrie u'n ko.l
otrfaiuna.
cshaloloskog
Allirho! Poslanik.a.s..posebnosc obraaa
ih rra
omladini inrltrdinr osobenrastinlLrlirajuöi
\
ltqihr t ?t-tu* ibn nt itt.l.
r . L i j j u d d l n l . l N 4 u r z r r il:t-I
h dttisii-\!til (Sri,tnrlirollie i 7!strrsi\.rnrc kroz h.drs
trrih rcl-nuasil
^ l l a h o l o g l ' o s l l r k l . r . s ) . {Nlucssc5cLirt
Sülnrtntd t hhkll Ari(
dinjenjc dobrih cljela u i,nc Allaha. Posebno sc
obraöantladiÜina t lakodct i nrladim Zenana:
J +,e 1\ -)- J J_*, iu :iu -ij nl d:' ,,.V -i\ J t
a_! -N- -.. !i ,r,",i i ,-<- j; rj.t;r l.a; =.F1, :rL]-l
4!.
lbri ^bbas,r.4..prenosi:
- Rcliaoje ÄllnhovPosl:ruik,
s.tr.v.s.:
"Mladiti Kurejsa,buditc mornhi! Ne öinite
prostituciiu! Onaj ko saöula saoja stidna
kaonagradu."r')
miestairnadedZennet
riv{jetu
ovog hfldist,biljczi
BejhekijevoN
U
se:
!:Li,
!*:
,,.!r Lil I "+;,rLt
J.L
\2.
"Omladino Kurejia: Ne öinite blud! Ko se
loga \pusi u danima mlado\li uai ie u
diennet."''
A od Ebu Ilurejr-e,r.a,,prenosise:
.
d -
. - r J -
;']'-r !-L- süi
J Lr--i l>
e'Lr
i'|
r
;i;1 c-r- rji :+
r +--l-'i.ii
" - > J - - .
-'.
-Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:"Ako
iena budc lihnjala svojih pet nam:lza,
'o
r b i d .3 , : E 2 .
'"
ItJid. Zckijjud dii Ll MDtl/i't1. Et-Ttt\ihu
t ' t h h t - h r l , t i \ i \ - \t.ü . 5 t . r r l i - , , i . . a . , r J . i \ 3 r i . kroz hadis
A l l a h o v o gP o s l a n i k . rr.. s . ) , ( N l ü . s s e s e t u c r a f r h
a r e b i 1. 9 6 3 ) . 3 , 2 8 2 .
S.d tctica u lrld.lu .1rra
75
moraltra - öuvajuöi svojr stidna mjesta, i
posluina muiu,,modiöebirati vrata na koja de
udi u diennet.#'
Tesko se saöuvatiod grijeha koji dolazi iz
usta ili od grijeha koji je povezansa seksualnim
llagonom.
isku3enju.
A tuje mladaosobau posebnom
Poslanik,a.s.,garanhrje;
4e Jr cL, il Jr-J Jü :Ss * Ät oa, t- a J<- ;,o s
tu+! ,Je.::.-ä-+1*JöpL.1 *i ,* u J ;rt a- u :l- :.
Od Sehlab. Sa'daprenosiser
- Rekao je Allahoy Poslanih s.a.v.s.:"Onaj ko
moäe garantovati di de kotrtrolisati otro sto je
izmealu dvije öeliusti i ono 5to je Eealu
nogama,jadu njemü garatrtovatidiennet.'r'
Allahov Poslanik, s.a.v-s.,Zeli obavijestiti
onogako zabranida u njegovaustauile haramod
hrane i grijeh ogoyaranjai laganja garantovaöe
mu dZermel
U drugom hadisu spominje Seststvari za
koje garanhrjediemct:
) 4' 6t .;1. 3\ Jf) öi & Ätte) c-t)t U;'t' ü )
rii ri&l :ii'H r<J;^;{la-"ijf !,, r,- J lr,-tr :J$ d-
!i.l.'!',rIir
!-iJ>
r<-J"-it)i< ) .€ )'-?ri trtt,
U'badet b. Es-Samita prenosi se da je
Poslatrik,s.a.v,s.,
rekao:"Garantujte
iestero kod vas, ja Cu vama garantovati
Kad goYorite - govorite istinu, kad
- ispunite, kad vam se povjeri - tre
evjerite, öuvajte svoja stidqa mjesta,
lllj-,",*
pogl"d" i saluvaite ruke od
U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a-v.s.,
irazi od svogurnneta da sedrä Bestwijqdnosti:
istine,
ispunjavanjaobaveza,
povjerljivosti,
klonjenja grijeha,
obaranjapogled4
poÄtenjai da drugene uzlemiravaju.
Sve ove wijednosti istiöu se i spominju u
Kur'anu lcoz kazivanjao proSlimnarodima.
Tako UzviÄeri Allah kaze:
a3Zekiijud-din El-Muziri, Et-Tetgiba wt-tethibu dtinethadisß4eif (Stirrulinnje i zastralivanje koz hadis
' Allahovog Poslanika, a.s.), (Muessesetut-tarihv€t-turasil-
" Ibid.
n'rbid.
76
! "5*r j'Jä,i-r t':i'r,!!rtrr
arebi,1968),3,283.
Sedrfierica ,! hladu Aßa
SednerioauhladuAfia
aU et .i!1dtE, t-
A one koji su ujerctali i Allaha se bojali' mi
srnospasili,
A nq dan kad Allahoti nepfijateÜi u vatru budu
protjerurti, - oni prvi biöe wdfuni, da bi ih
sustigli ostoli, I kad d.oitudo nje, uöi njihove, i oöi ttjihove' i
koie njih.ovesujedoöiöeprotiv njih o anome Sto
$ fadill
,,Za1to.sujedoöiteprutiv uosT!" - upitaöe otti
koie svoje. - ,,AIIah, koji je dao sposobttost
govora nakom biiu, obda o je darum govoru i
nasu, - odgovorit ia - ,,On r.as je prvi pat
stvorio i fljemu ste se,evo,vtotill
Vi se tristekrili zpto da ,.e bi uii vqie i oöi va1ei
koi,e va\e prctiv vas sujedoöile,veö zala \to ste
ujerovali d.aAllah neöesaatati nfiogo itoita ito
steradili,
I na vaie uujerenje,koje ste o Gospodstustome
itnali" uprupastilo vasje, i sada stensstradali.'
Pa i ako budu trpjeli, njihovo boruvßte öe valru
biti; a ako badu truZili ,tsklonost Ällahovu'
njihovoj mol6i neöese udovoljiti44
UzviSeni Allah opominje muslirnane u
ovim aj€tima, nakon spominjanjaonoga 3to su
radili narodi A'da i Semuda;da bi uzeli pouku
kloneöi se njihovih nedjela i grijeha kako bi
Allah bio zadovoljan sa njima na dunjaluku i
ahiretu.
"" Kur'an,41,
18-2478
sedmericau hladuAßa
.t-Ug ,irr"rfU, tHladSudnjegdana,dakle,posebnosenudi
koji se öuvaju grije3enja i koji su od
mladih dana u DokomostiUzvisenom
Metlutim, mladu generaciju uebaju
gobrojneopasnosti
kojoj suoni podloäi.
Jedna od najopasnijih je druöwo. LoSe
! Druitvo koje poziva samona ono 3üone
a. Mnogi su nezaposleni,bez obaveze,bez
ja; jedina im je preokupacija kako ubiti
ijemg kako se razonoditi, kako povesti sa
sobomi drugodrustvo.
loji im suflira i Sapuöekuda öe i kako Fovoditi
Druga wlo opasna stvar koja weba nasu
",-o-mladinu
jeste sistematskogubljenje wemena.
1lfrijeme koje se svugdje cüeni, ili treba da se
ßijeni, najjeftinija je roba kod mnogih- Mlade
generacije,ili je to, moäa, kod njih izra.äenijeod
:,starijih generacüa, sa lalrkodom upropaötavaju
dio dana,posebnoposlijepodnei noö.
Mladi, jednostal.no odu od kuöe i lunjaju
ätima, sa drultvon\ bez nekog posebnogcilja. I
satima i tako danima, i tako mjes€cima.
lada se zarnore dotlu kudi poslüe ponoöi i
Lcajuse u kevet bez abdesta,i bez mmazq i
spominjanjaAllaha, i bez bilo kakvog vida
zika i Dokomosti Uzvilenom. Sabah ih ne
Sedmericau hladu Arla
79
L! ,J ilr r.dE i+-
d, .J nl f-dlE i":-
iBteresuje.Spavajudo podnei onda opet skiüilja,
ianova, do ponoöi. I tako opet i tako danima i
tako mjesecima. Kakav je to Zivot i kakav
pro$am Zivota?To je Zivot od danasdo sutra,do
sr ll.
JoBjedna velika opasnostje u lijenosti i
gubitku svakog 7a\irrl,ar:.ja ze uöenJe, za
htelektualtro uzdizanje, a posebno kada je u
pitanju vjora i informacije o vjeri.
Koliko ima onih koji su spr€rrmida svakog
dana provedu po nekoliko sahata slu5ajudi
zabavni program na TV ili uiivo, öatajuöi na
intemetuili gubeöivrijeme na neki drugi naöin?
Koliko ih ima koji ne mogu propustiti
seriju, sapunicu satima dnevno buljeöi i
poistovjeöujuöi se sa nekakvim fiktivnim
izniSljenim likovima?
Islamski ummet se pretvorio od urmeta
je
poznavao vjeru i Zivio je praktiöno u
koji
ummetkoji samopowsno ana o njoj i neöevise
dauöi.
Naüednostavniji dokaz za sve ovo je u
pitanjui odgovoruna slijedeöe:
Koliko ima qnih koji po nekoliko minuta ili
nekoliko sati dnevnouöe o vjeri ili nekoj drugoj
korisnoj stvari? Koliko ih ima da svakodnevno
uöe Ku/an kao haülru? Koliko ih ima koji
svakodne\none3totrauöenapametiz Kur'ana ili
obnoveratrije nauöeno?
Sedneri.a u hladu Aria
Koliko ih ima da napraveprogram,pakao
i'
ll!!o satirDa gube wijeme na nepotrebnim
f'dunlaluökimstva ma, da iste üesateprovodeu
vjerskom programu, intelektualnom uzdizanju,
itanjq hifzu it4 itd?
i'
Postojalesu generacije
koje suimaletakav
program.
I onesubileuspjeine.
Prenijele
sunam
islami zaduiilenasnjime.
Nave6öemonekoliko wijetlih primjera iz
,nageproSlosti.
i.
Lfkbet b. Nafi', rnladid od dvadeseti pet
godina zawsio je osvajanjeAfriökog kortinenta.
I kadaje pregaziokontinent A&ike stajena obali
oceanas podignutomsabljomi kaZe;
,.$.tlanskog
"Allahr mi da znam da iza ove Yode
,
'
trostoji jo! neka zemlja krenuo bih do rje da i
trjoj uzdigrem bajrak Sehadetar la ilahe
' fu
,illellah."
r
Ukbe sigumo nije gubio wijeme gledajuci
ice i sigumo nije pamtio imena ftktirtih
iedhjunakai junakinjaiz TV saprmica.
Abdullah b. Revahaje bio u tridesetoj
i üvota YJ'dase odigralabitka m Muti,
priprema za bitku bila je da se ogme
Didfer ra Mu'ti llosi bajrak u desnioi.
Kada su mu je u jeku bitke otkinuli on ga pograbi
Fednefica u hladu Arsa
8l
.r-u+ .iirrrirL, r*
ljevicom. Kada su mu i tu ruku otkinuli on ga je
pogabio sa pr€ostalim patrljcima dok ga nisu
kopljima isfrobadali i on sa srqje5kompreselio
na aolleI.
Evidenho je da ovakve generacije
omladine nemaju prave nasljednike. Uzvitseni
ksie:.
J-i .,!+:ll Fil J ;1,11FL,l ..i1,.f,r., !, .r.i
.VöA
A njih smijenße zli potomci" koji namaz
napusti\e.i 4apoiudama poitose; oni te sigurrro
do proci"'
Dakle; generacije koje umjesto uöenja
Kur'ana imaju'muziku i pjesme; umjesto halki
Kulana i drugih iorjjatskih znanqsti imaju TV,
kino, video, sapunica, inetemet i sl; umjesto
Ku/ana tmju pomograßkei zabarmeöasopise;
umjestolespihai slavljenjaAllaha imajucigarui
drogu u ustima;umjestonoönognamazaimaju
roöno lunjanje i lumperaj; umjesto takvaluka
imaju grijeienje; neöe zaslüZiti hlad Sudnjeg
dana kada drugog hlada ne bude bilo osim
Allahovoghladaili hladaNjegovogArSa.
Ali o'rt adin4 muska i Zenska, koja se
odgoji u islamu i btde vezanaza vjeru; imat öe
taj hlad. Molimo Uzvi5enog Allaha da i mi
budemood onih koji öebiti u tom hladu.
45Kur'an, 19,59.
82
Sednerica n hlarlu Aria
dl \! 6r r+l& i-
.t-E, r ,irl --.ü, a-
Sudnjeg dana. U hadisu se precizno kaie
"Sriana vezanostzs dtamiju".
U öemuje razlika ianedu sröanevezanosti
i tjelesneposjetedZamiji?Parazlika je su3tinska.
Ima ih koji su u diamijama prisutni samo
tjelesno,ali ne iz isloenognijjeta. Cestosu i naie
dZamije poprista i mjesta medusobnihsvaila, a
pojediai dZemati Fava ZariStagdje bi trebali
vatrcgasci. Tako däamija koja bi trebala biti
mjestomokupljanjabudemjestomrazdora.
Zato kako s€ lüepo, i kako konkretno, i
kzko ptecizrroinaiava Poslanik,a.s.,kada ka1e:
"Hhd Sudnjegdatradobit 6eosobakoja bude
srörno v€za[a za Boiiju kudu, koje bude
pr€ma diamiji,
gajila
iskreni
nijjet
je
posjedujudi
bez vle$titog, liönog,
dunjaluökog interesa'.
U däamiju se ne ide zbog tihrle, zbog ljudi
i sl.
Allahov Poslanik, a.s., prilikom doseljenja
u Medinu prvo je sagradiodZamijui to ptüe nego
je sebi sa$adio kudu. Da nije nikakve druge
öinjenice iz ovoga bi se mzumjela wijednost,
uloga i mjesto dZamije u islamu koja treba da
okuplja sve muslimane.
Bit i swha ljudskog Zivljenja na dunjaluku
je ibadet, a däami1a je cenaalno mjesto
Faktiönog lbadeta. Zato povezanost sa tom
dZamijom dnevno lJanjajuöi namaze, dZumu,
84
Sedmericau hladu Aßa
je, Bajranle Jeste praktiöni izraz tog
Kroz dZamijuse manifestujezajednistvoi
ncrja.Ljudi razliöitihdrustvenihkategorija,
g statusa i polozaja bivaju u isto
na
istom mjestu u istom povezanom
ijeme
ne razlikujuosimpo
u koj€msemedusobno
privilegovanih
u safuniti
bojaaosti. Nema
'rezervisanihmjestau dZamiji.I klanjaöise pet
putadnevnosastaju,öineistepokrele,izgovaraju
iste rijeöi i vezuju vjerskim vezama i zbijenim
neprekinutimsaforn
Od Ebu Se'ida El-Hudrija, r,4., prenosise da
je Poslanik,a.s.,rekao:
J,
,4s
Ät .,a j'
je e it ;t
4.,i'
.t+- qi ,o t
'
.üi.-)!.J rjr.iJü.r-L-! ,ui J*Jl r4L 1!l:Ju
4Ako primjetite öovjeka da je uobiöajio
,äolaziti u dzamiju, posvjedoöitemu da ie
vlernrK'.
'Od
Abdullah b. Omera prenosi se da je
Poslanik,a.s.,rekao:
t 4' i\ J* ^t Jt-) o' t a- At oal ,*;tÄt *;t t
'!rJ ü öl< l, Jt, nr ,l' ü,l.; ü,r.t ,JJla.:- :Ju i-
f zefilua-an ft-vumä, Et-Teryibuva4eütbu ttinel-
(Stiruliranje i zastraSivanje koz hadis
Allahovog Poslanika, a.s.), (Muessesetut-tarihveltütasilarebi,1968),l,218.
: Sednerica k hla.lü Arla
dL d nr r-.rEr,,r' )l a e tl ;)t> Q j oa,' Je ) 2'\+ J*
.l-U; ^l'r"U" rQ .V'
lt arr>, 31t t-lt ;- lly'l ., b.rr J CJ,J!{i -|J
.'t4- ).,:.. A )l ,j';" t ")i s-;" ,v1
'U Sest situecijs öovjek ie pod Allahovom
za5titom. Pod za3tltom je kada je: ü däamiji
klanjajudt namaz dlematile, u posjeti
bolesdku, a d[;iel|.zi\ ü svojoj kudi, kod
pravednog vladara, predvodnikl kojem
sugerlle svako dobro l.pravedtrost,i poEaie
grutome,üdäbadu."''
Od Mu'az b. Däebela,r.a,, prcnosi se da je
rekao:
d- J +l' .6r,,L. .i,rJP tl * 3t oa.1.le. ;t 'w t* s
,e,rilr ;Lari-! dJl .jt öLi)r ..-JiöI.!+rJlül :Jü
.J:J J:.l!r ., i'L-t! r(l') -.t Litr a<t!i i.-tlt,
- öuo sam AllahovogPoslanika,a.s.,da ka.äe:
*Sejtan je öovjeku kao sto,jevuk ovcama.On
grabi osamljenu ovco. Cuvajte _se osame,
Driite sedremata,ljudi i diaürije."""
Od Ebud-Dardaa"r.a., prenosi se da je
Allahov Poslanik,a.s.,rekao;
.irr,;- nr .1-, c-,"" ;,Jua Ät oa, , )>r.tJt.11se 1
i,K üJ lt JrC J ,rÄ'Jr .:=rr.Jl :Jr.ärFL r r.l'
" Zekijjud-dinEl-Munziri,Et-Tergibuvet-rerhibu tnelhadlsß-lefif (Stimnirade i .zastralivanjekoz hadis
vet-turasilAllahovogPoslanika,a.s.),(Muessesetut-tarih
arebi 1968);1,218.
43Ibi4 1,219.
86
"
-*'
"Diamija je kuda bogobojazuog.A Alleh
ie onomekojemuje dtamija postala
da 6e imati stalni mir i radostatriiyot.
Botije zadovoljstvo, prelszek preko Sirat
'
prijei ülazaku dtennet"ae
Ovo se moäeprokomentarisatida se Allah
iöbavezujeispuniti tri stvari onome ko uzrne
;rdzamijusvojomkuöomu kojoj ibadetiprovodeCi
':u njoj svojeslobodnowijerne. Obavezujese:
.
da ga pouöi u vjeri koju ce razumjeti i
shvatiti u njenoj punodi,
.
da 6e mu biti prinljen ibadet, a Allah öe
njime biti zadovoljani
.
da öepreöipreko Sirat iuprije bezpotetskoöa.
,
'
A Sirat duprija je <anost iztad
diehennemalkoji öe moratiprelazitii vjemici i
rehwiemici.Tanji je od dlake,a ogtriji od sablje.
;papoöinjeod mjestaproiivljenja i pruäase do
wata.
U suri<<El-Vaki'ab
kaäese:
d oko budejedatt od o,tih hoji su Allahu blßki
. udobnost i opskrba lijepa (rcjhan) i
etskeblagodati njemuf> ß8 - 89).
tbid,t,220.
Sed efica u hladu Aria
87
di, i är rdi, i!
Dakle, onaj koji odlazi redovnou dämiju
klanjajuöi propisane namaze u njoj, pa umre
postiöi6e (Revh) tj, stalnimir i <Rejhao lijepu
opskbu.
Prenosi se da je i dijete od Allahovog
Gejh4narf.Poslanik,a.s.,upuöujeonogako hoöe
porod ili mu umire da puuo posjeöujei bolavi u
dZatniji u kojoj Ce moliti i traziti od Allaha da
bude od onih kojima On garantuje<aejhan)tj.
garantujemu porod.'u
Diamije su mjesta gdje treba da vlada
potpuna öistoöa.Gdje sve mora i treba da odiie
ljepotom i mirisorl U üamiju se ne ide ako se
jeo i upotebljavao crveni ili bijeli lux, prasa r
analogno lome sve Sto ruznim mirisonr
uznemiravaklanjaöei meleke,
Muslim biljeZi:
,!, d ,11
f.{i!, t-
Takoder,biljeZi i predanjeod Omerab. Eldaje &iao petkomhutbu i rekaou njoj:
'!l urrl !
.dF a,r<ir,J,ljllQlf<l d
J ,l."Jl :i^{+
{ü, L+4J"r.*Jlji d- J 4re.ir ,,U l,r J-, .-.,i, -ut , ,r:tr
I r.{,+ L+Kl ü..j e4l J! a;fi . ,,1 J*Jr ,, J*Jl
,4..,z,rtint,ljudi, vi jedete dvije biljke za koje
da su vrlo ruZne.To su creni i bijeli
Allahov Poslanik,a.s, kada bi osjetio od
öovjeka njihov miris n&redio bi da se
rljt iz därmtje sye do Beki'a. Zato, ko ih
upotrebljav&o, nekr njihov miris
i5ekuhanjem."
ZabranjenoJe po dzamjjamadavati oglase
'izgubljenim stvarima, prodav{iti i tgovati po
drlr o9 .u.r- ir; x r,\'St ,,741 ,.)-.J\ )4 ;,
.t,rr-.rlL!u.r'jtj
l'pnaj ko se najede crv€nog ili bijelog luka, ili
prase,neka se ne priblirava naioj diamiji jer
to smeta melekima. Njima smeta ono sto i
ljudima."
."Ie.ir 6(JI-.i'rJp
Jü :Ju @ Ät \ra);J-) ül ,, ,
.irl L",J', :J.ii r-lr .! {V r:.! l*)t
€ ;" tl.t!$ üij I r,Jt
Jli
Rekao je Allehov PGlsrilq a.s.: ..Ko vidi
da po diamiji trati izgubljem, neka
50Zekijjud-din El-Munziri,
Et:Tergibu vet-terhibu nti\elhadisi!4erif (Stimuliranje i zastral änj€ lcoz hadis
Allahovog Poslanika, a.s.), (Mu€ssesetut-tarihvet-turasilarebi,1968),1,221.
88
Spdnaricau hlatu Aßa
u hladu Aßa
89
.l-UJ ,Jll
fsur &-
.lLL € iJl f+l.L! t i-
mu kaie: 'Neka ti Allah to ne povrati.
Diamija nije napravlj e\a z to.'51
akoje prosjak doistau potrebi i proinjom ne
klarjaöe, te ako ne prekida hutbu ili
Takoder,prenosi:
J gLa.rl6,a;," .*i, r;1:Ju& r 4" Ä' ,l- dr ül * .,
.Jrrr4 .1rerl ! :j rrJö r'J
"Ako yidite nekogada prodajeili kupujepo
dzamiji, _-recite mu: 'Allah ti uskratio
z'lrud,J[.'."2
Hadiski autoriteti biljeäe:
il sl- .61Jr) ,r,a:JE l-...=i, 4, r. ;, it -,* ;,o t
öl J JUJII !,i r-:.Jrl J r,J Oe)t , ,rtt ü. e- ) *
.irJr ar ;y,Jl Ji Jt:Jr oe j J Ln\.ät4 J:t
"Allahov Poslanik,a.s.,zabranio je prodaju i
kupovanjepo diamiji, da seu diamiji pjevaju
pjesme i daju oglasi o izgubljenom. z,abrslJ.io
je halke (okuplianje u yidu halke) prije
dlume. namaza.""
Zabranleno je prositi po dZamijama.
.
Sejhul-islam
Ibn Tejmijjesmatradaje prosnjapo
d2amijamau osnovi zabranjeua,Dozvoljena bi
" Sejjid Sab& Fi&/rüs-6r.rrre
0slamskopravo u sunn€tu),
(Darul-fillr, Bejrut, 1977), l, 272. Autor navodi da sa
biljeii Muslin
52[bid. Autor navodida ga bilj€ze Nesaüai Tirmizija
" Ibid. Autor navodi da ga bilj€Z€ peterica
hadiskih
autoriteta dok ga TiünizÜa ocj€Djuje kao vjerodostojno
ffedanie.
90
Sednerica u hladu Aria
Nije dozvoljeno podizanje glasa r
iravanjeklanjaöa,makar uöenjemKw'ana,
je dozvoljeno drZati predavanje iz neke
dicipline.
Prenosise od Ebu Se'idaEl-Hudrijada je
a.s., bio u i'tikjatu I, öuyöi da ashabi
glasuöeKu/an, odgmuozavjesui rekaoim:
rfu" ir
', ir,"
J
f<i" iix r.i ., Uu".i< ir1ri
smetajtese medusobtro.Ne diiite glasovei
nadglasavajteseuöenjem,"Y
Kakav je status glasnog zika koji se uöi
tile nakon zawietka namaza Do na-Sim
Naime, kod nas se uobiöajilo kao i u nekim
im dijelovima svijeta da se naglasmujezini,
ikakvog osvrtanjana to da li ie se neko
üiti u <tZamiji.
id Sabik,Fl*rür-srnne (Islanßkopravoü sunnetu),
, Bejrut 1977), I, 273. Antor navodi da sa
Ebu Daw4 Nesaüa, Bejhekija i Hakim koji sa
e vjerodostojoim po kit€rijinÄ
Buharije .
ü
J "jjr +lq
&,-
r[
Takoder, mLrjczin Lrii loliko glasninl i
poviscuim lonom. ltorcd czana, ikantcta i Jo!
üekc vidovc zikra l<ojcbi tfebali uaiti i drugi
klarlaii, öimc ometa l s|rcöa\a s|e oslalc u
tomc, ili onletaone koji u tonr tfcnutkuklirnjitju
r l r d o r l l l k l ,jrrrr : 1 . rl , r u l ) i : l c n oz l ' o g k c i r t 1 " r . 1r a
d;enat. Da li jc vjerski opla|dano da se lai
nrujezinlukispusti.kako se ne bi onletaliljudi
kad klanjaju (ako sLr zakasnili na uanraz ili
nafilei sl.),ilijc to saslavridio
klüIaju sLUrnctc,
namazai dzematskogklaDjarja koji sc ne bl
"Haiijeh"
trcbaoispLritali?
U hanelijskondijeiLt
koje sc smatra zlidnjoln linalrronr rcccrlziJonl
mezhcpskih plcferiranih miSllrrrja od Ibni
Abidina.ian]skogutcDjaka(unro 1252.h.)tta;c
se odgo\'orna to.
Po njcnru:u halaurekoji se öineu dianri.li.
spada i dizarjc glasa zikreöi. Uicnlaci
hanelljskogmczhebakoji to, pak.dozloljilaju u
, l : , , l n l .t L r ( l cl\t ,\ i I u J r . . t ' r r r cr r e . r r r r cst p
: r. rnr r .
klanjaöi1iuörö."
U hancfijsliom mezhebtl zabran1luc sc
uöer1e zikra naglas u diamiji. po neliima
uopöcno.a po dlugimr ako lri sc tjnlc onrctao
klaojaö,utaa ili, dak. spavaö.Pfema lone, rlijc
dozvol1crlrli u jcduom rrczhcbu, pa iak ni
" MuhannncdIlDn poznrt kro lbnu ^b nr. /fuit.,rr
lhui.lhi i't (Cla\l
t? ltil-tlulhtat. pornrrr kro//riilrtr
(Daftrl
likr,
1979).
I.660.
IbuiAbidina).
,)
S.l]vitrd
ü htul
.lßn
r -1 -,]L
.-
rrujczinlukkoji onlcLaibadcld, ugc
hancfijsltom,
osobeu dTamiJiZatobi rrujczinitrcbalidobroda pazeda Ii
svojinl gldsnimuieujem. osin ezanai ikanrcta,
omctaju nekogako klanja u d7anriji,uöi isl..
öilleai lir1rc halarr. it,lulezini izgovarajLrii ueltc
vidovc zikrapovi6cnimglasomsprcöavaju
ostale
dzenlatlije claizgovore te vidove zikm. pa neka i
to uzmlr LLobzir. Zar fijc boljc da te zikr-ove
izgolo1csvi klanjaii,rlegosammulezrn?!
I l o . r l r r l r r rsr. r e i l L r . r k o r r r k o r n . r j e z r n i
.röcii rr.rgl.rs.
r,cl.ir1 r''1encSo .;ro /al\oinc <a
-iz,
J l d . I r r L . ' c r ' t c r l l l e d . r . l o 1 ' o d z r r r r i j 'p a
ako vidi da ncko klanja ili uöi Kur'an, ncka bar
" r r r z ,' 1 . . .t o i i k od . r' . . . t u r r r r r r locr r c t r . j c l i , . t o
sc dciavada rrckozakasuina d/cnratilcnarnazpa
tr-cbada clonal<lanla
odrcdcni brol rek1atafarza i
na lnukanrate da se skoncctriie na nar'nazzbog
mujezinovog glasnog uöenja. A doista niko od
ulerne nije dozr,olioda se bilo ko omela dok
klanja.
Zene nisu obavezne kao nuikarci da
d o l ; u . L r J u r r r r l r .I a d ) c r r d t i l cr r r r r r a juc r " e
qihovi ierijatski propisi po ovorn pitanju
razlikuju od pfopisa za rru!l<arce.
Od Unrm Hurrejd, Uene Humejda EsSa'idija,r.a., pr-cnosrse da je doila Poslaniku,
a_s.!
pa reKla:
Sed,Ieri.t l htadu Atid
9l
419 !j .6! "JL, i-
.:# .il
c--1" .,6 :Ju 1..:l- ;)LJr *l
1 .:-t7t
g lr\-
y j-.:J+
ü!,irr Jr-r !
J ejLt)t', J s- ;:i-Jl
JJr) jjjjj.:bL, J,JJl! ü Jra? V F -,Lt-- 4 elt9 .!'9
t*
3 5X..9d
) ,,9"Ji r;'-
e $J-
ü" t'
J ,:r).a .r"
"Allahov Poslaniöe,
ja volim da klanjam u
tvom diematu." On reöe:"Znam to, ali tramaz
u tvojoj sobi vredniji ti je nego bilo gdje u
tvojoj kudi. Namazu tvojoj kudi vredniji je za
tebe trego u fvojoj mahalskoj dZamiji. A
namazu tvojoj mahslskoj diamiji vredniji ti
je negoda dolazisu dZamijukod mene."
U predanju se dalje lavodi da je (Umm
Hümejd) mredila da joj senapravi mesdiid u
rajzabitijem dijelu njene kröe i ona je tu
klanjala lvoje tramazesve dok nije umrla.
(Ahmed).'"
'3Nezabraojujte ienama da dolazeu dZamiju.
Medutim, njihove kudesu im vrijednije...'i
;
Od Ebu Hurejra, r.a., prenosi se da je
ahovPoslatik,a.s.,rekao:
.').it
ir-r*.1 J ,ä1 J*t-
,lr ,r.l rJ.jJ I
t'Ne zabranjujte Allahovim robinjama da
A akobüduislenekasene
,*1ffi.,1,*dt'tr*
.
Dakle,u sluöajukada uöe o vjeri, sluöaju
je dozvoljenoda dolaze
predavanja
i sl., Zenama
u dZamiju pa öak im se to, u ovakvim
öpravdanimsluöajevima,i preporuöuje.
I pored ovog predanja, Zenama je
dozvoljeno da idu u dämiju, pod uslovom da
izbjegavajusve ono Stoöe svraöatipozomostod
ukasa i mirisa. Allahov Poslanik,a.s,,je rekao:
.;) t- ;.it t,r-L-!l JlJ*l
öl'L-,lrrr.,Ji
5' Zeküud-din El-Munzii, Et-Teryiba wüerhibu nirclhadisü'ie f (Stimulianje i zastraiivanje koz hadis
vet-tüasilAllahovogPoslanika,a.s.),(Muessesetultarih
arebi,1968),1,225.
Sediletica a hladt Aria
" SeüidSabik,fi*rr6-srrre (lslarnskopravo
u su rctu),
, Bejn\ 1971),1,249. Ovoje hadislbni Ornera,
Ibid. Autof navodi da ga biljeze Ahrßd i Ebu Dalud.
95
"lL..!n.!-Ll!*
IV
Kategorija
spaienih:
priiatelji
navjerskoi
osnovi
Slijedeöakategorijakojoj segarannrjcirlad
i spasSudnjeg
danajestc:
"-r. u; r -ll;.t" L"or ;'Lj !! ,,)rr J
Dvojica koji se zavole u i e Allaha, .lLi-,, .lruie
i rdstatn t toj osrtoyi.
Ovaj dio hadisa znaöi da se susretDu
dvojica vjcmika u uekon Bogu ugodnom ibadetu
koji se obavlja iskreno u imc Allaha, i zbog
Njcgovog zadovoljslva te sc kroz tu dobroöiDu
aktivnostmedusobnozavolc.
Dakle, nisu se zavolili radi neke liönc
dunjaluöke l(oristi nego radi Allahovog
zadovoljstva.Njihova, ovako nastala ljubav, ne
prekida se ni poslijc kada odu za svo1im
dunjaluikim posloviml. Oni sn ahbabikada su
z r j c d n or l r k . r J rs r rr i \ l J \ l r e n r r. t a l j u l ' : r rr l r r r r
Allaha ne prestajc.To 1e znaienjc ovog dijela
hadisa.
hraic, moto islamskogiivljenja je cla sc
provcdcKur'anskamaksinra:
Selnt0 iLlt u hll1tl, ltid
Muslinrunisu hrolal\,hlslintani
irebiüLlda se ntcdusoorro
vorc,
uva2alllLr,poltivajuida imajLru svcmukoreklne
mcdLlsobne
oc rcsc,toliko iskfeneda izeledakao
da sLrkrvnabraör.
-\va7alos1.
daoainji oLlnosi,pnjaleljstvai
jara st! su zil tunl piöa. slcla i skupovi
1 r _ o r n J r r ' . r u 3 o r i l r t r j t r r r ,r p r i r . r t n . rI
duttlaluiliim slvatilua:
Zeuama, autinta.
tfaktorinra,kuiama. r,ikenrlicanta
i s1.Kao da je
u tomc svil slast Zi!ijenjctlja i liao da ncnta
drugilrnerrllcrijalnihvrijcd|osti.
. / : r ' r , r JJ.c , l. a n d r : j r c t i l r r , l c J r r o . r i . , | : k .
duhovnavrijechrost,
t]. !rijednost\lere?l Zar oisu
gcncracije
pn.e
lluslimtna osjcöalenajveöuslast
u Z \,ovanjLlza \icrrL?
lnra li nelii rcccptkojije lijck za duiLri po
Jtolcrrr
se moic osjetitislastl,jcrc i imana.kolije
siguno najvcöa!rijeclnostduqjal ka i ahireta?
lmall! Evo ita namprenosiEnes,1..a.:
!-"..1*.-.i
r-J-.-,
?
-..--
Li.l);i
.l_-J I nr rri;r :jk-).,;rl, ]_-r.L-1+ ]5
'',4
i;,3 r" .,.i, lr .; y i,r-i-,i -. . ,L:rJ
Jl .j Ji
,ri ,,<?r-< 4. ,1r,.Ui ;i -r*,-(r
Sa lri slr:rri.:rliosc :ldu Aodnekoga.osjetife
seslastinrnna:
Sslnu ica u hluh ,1ria
97
n,lj j
ako su mu Alah i Niegor Poshnik draii od
svegr drugog,:rkozr.l'olinekog:lu ime Boga,i
ako rnu je mrsko dr se vrirti u ne\'.ierstvo
nakon Stoga .ie .\llah i3ö-upaoiz njcga, liao Sto
nru ie mrsko dn bude batcn u vatru,'
U drugom ri\.ljctu o\,ogd hadisa koga
biljezeBuharijaiMuslinr, kaTcsc:
ii ü]! . r-::,,:_,-r--;;--y e 15.,. ->.-,.qrr s ,
; --l;; "1,;'-- ii ,l ,r;lJ- !r.11;i .1,-r - 'lr1r<
.11 :l;
,ri_" !l *-i
q.,
!-+
':I-
rrj J!-; ji j. ,"1
i
Iogilionr i prnrcöu pristl.jl\a ua njegolo
Llzimanjc.nrakarga i ne Zelio. Hadis. narravno
irna upofislei LrKur'unujer se u 14. ajclu sur-e
Et-Tc\be prijcti onima ko.jiviScvole nlttcfijahlc
d r r r ' ' : r l r r . ' "l .t cr - r . o , l . A l l i r l r i -r ., 1 ; - ' o r .r j c | c i
borbena Alhhor.our
putu
U a.jctusc kaze:
) r<j:,s
1-'i [;;
jLi
J r<"\ t)i i -<-tt*!
-iL.
j -.Lj
,-.r.L ,L -- -:.-L
rfi!'isu1-i;
r G . L : * : 1 - . i
1 , L - , tl-,
. ill
- -<-]r
'L-:
"Tro.ic ako se raalepri trekomeosjctidcokus i
slirst imana: ako su ntu Allnh i Njcgov
Poslanikdra;i od sr':tkogdrugog, rko \oli ili
mrzi u irne Allaha, i ako roli upasti u
ogromnü rasplarnsanuvatru nego dr Allrh'l
pripiie druga.""'
Rrjcö <chaZiDu ovon hadisu tlimaaLse
razunrskomljubavi koja jc prirodua. l(ao Sto
bolesnik razunrskon'r logikon
Lrzr a
I
upotrebljava
Iijck koji nru moZclauije drag,ali se
'''
\'kli. Zckij.jud dn Fl \1rr1/.ä Dt-Tltgihn vt-t!t*iha
't1nk'Utatisii:tril lsl.r rliranje i zrsrra;i\iIle kroz hidis
hr'(Lrirsll^ l l i h o \ . 9 I ' o s l r n i k 3a. . s) . ( \ l u . s s e s e n r l - l a f r\ e
r r c b i .l 9 6 S ) . I , I l
"
Zcltludiif
Irl'\'lrLrrzir'1.
Lt-Ttit!.iibu rtt-lohibu t ht(l,/k//iü ir,rl (SLinnrlirnnt.j r,rsLrxiiiani. kror hrdis
^ l h h o \ o g I ' ( i s l i r n i k r . s . ) .( \ ' l u . s s c s . t u t a r i h\ . r 1 L ! a s i l
u . b i . l 9 6 E ) .1 . 1 5 .
,3
Stlt,.ti.d
x hlttht .ltid
. _,*LJ
._:
-.,.!
:' iL,
Rcci: (AIio sa vtn oöeyi rurli, i si ovi wii, i
bnri nt\t. l ;, /r' r',rir. i rod t ai, i i tdn.itt t ni?
liojt ste stekli, i trgotwöka robt ia liojtt
stftthn.jete.lu ncla ptoie i, ati, i kulc |o:? u
kojinu st prijutrto osjclate uiliji ol Allaho i
Nj?goya Posla ili.t i od borbe u Niagotottt
pttlr, oldtt ptiltlititt
tlok lllah St'oju odluka
ne lonest. ,1 ,lllah grci icü a nea.eukuz(ti a
Ljubava prenra A l l e h um o z eb i t i r - r . l v r
smisla:
Farz (ohavcaft)
Obavcznaljirbav premaUzviSenonAllahu
u
potöinjavanju Njegoviü1 obavezana,
Je
klonjcnju Njcgovih zabfana i zadovoijslvLr
Njego\,inr kadcronl tj. Njcgovorrr odredbom.
Sedrl.tiLa I htunu ]liia
tt
ilu J .il r+1.1,i-
Onaj ko upadau haram, upada u to sigumo iz
razloga Sto njegova ljubav prema Allahu i
Njegovoj vjeri slabi i 3to je nadjaöavavlastita
stlast koju grijeinik preferira nad njom. Ta
ljubav moZe slabiti i sa öinjenjem dozvoljenih
stvari koje polahko öovjeka dovedu do gafleta
(nem?ra) iz koga proizide naposljetku i
gnJesenJe.
.rü.] .itrr+u,rOd Enesa b Malika prenosi se da je
Poslanik,a.s.,rekao:
I + 6r (F .:!rJ_pJ Ju tJu & :\ ,16) üu u dil oe J
J* ., ? :ir Ji r-..-l öK V1,lr p ir>r*,i;.l4r, :"r- I
*u.t L ui:i
ItNedese zavoljeti dvojica u ime Allahs a da
draziAqahüne budeonaj koji vise voli svoga
Nedb (pohvaljeno)
Dodbrovoljnaili pohvaljenaljubav prema
Alahu manifestuje
seprekoiinjenja neobaveznih
vidova ibadetakao Sto su nafile i izbjegavanje
sumnjivih stvari.
U istom smislu manifestuje se i ljubav
premaAllahovom Poslaniku.
Mustim biljeZi od Ebu Hurejra, r.a., koji
prenosidaje AllahovPoslanik,a.s.,rekao:
.74" ar .rU .ir',.1-) .1u.Su* Äru.tr;,,t .ti :p s
6uf p;r ,.1r+,rJ-=rr,,1:r!rr I, Jr.irJu 6roj :d."+ viJl Yr: "s ü
"UzvileniAlah Cere{i na
Sudnjemdanu:
<Gdje su ori koji su se volili zbog Mene i u
Moje ime da ih stavim u svoj hlad na ovaj dao
kada drugog hlada i zastite nema osim
Moje?!"f '
6'
Zekijjud-din El-Muüni, Et-Tergibp vet-tethlhu nhreliadör1-iery'(Stimuliraflje i zastralivanjekl,ozhadrs
r00
Sedmeica u hladu Aria
druga.""'
U jednomod rivajetaovogahadisakaZese:
t'
.-u; f u?l L+Llil ül<
r,ijpolii
'ivoga oa njih, dvoiice je onaj koii vise voli
drugai'.u3
Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je
rAllahovPoslanik,a.s.,rekao:
..J,r.JL"
nrJr-) Ju:Ju ua" I't;,
,- u )t "o;o 1
i,ülrll jr J .GL.l
er' .it .r- -u*-!t
.,.,[ gp Ät ""o
r.,.
lfiajbolji
1. :,,- _10.,"
prijatelji kod A[aha sü oni koji su
rajbolji prema svome drugu, a najbolje
:$llahovogPoslanika,
a.s.),(Muessesenrt-tarih
vet-nrrasil"r{ebi,1968),4,15.
- Ibid,4, 16.
'Sednerica u hlaüt Aria
101
---...-
,.11, _-!
L o r n i i i c \ u o t t e L o i c r r r r r : r i h o l i cn r e r r r l s r o n r c
|(onlsr.ll.
Tirkotlcr.
sc
l)fL-uosi
rjcrodostojno
4
PrcoIrIc:
. '
-ji -,lJ L<-.:,-,-, cr- -l !,!
:i
-i $rJ!
Od Enesa b i\4alika prcnosi se da jc
Allabov Poslanik.a.s.,rckao:
.a.:r;,
. ,jr-i:, j j .l --i rr-
. 1 r- - ,- - i _ , i r t . y , r ; . g : . * : , " "
.u u_,i iJ
--,i-!
r
.
J-- , i
:
! j:L :.G I i .-i Lri :ju !,!_:,,,i :jLj .r
J_*, J! :- j
j
-
r
_
:
-
.
j
t
.
_
,
-
.
_
I
;!1 J) t".,!,,i iL< !l .jr .j J),-, tr,- u :,-L ;
r,-ti
L-
t":1.,,
"Ne{e se zavoljeti dYojica u ime Allaha
a dn
drazi ^llnhu De budc onaj koji viie voli svoga
druga.''''
" 1 ri J -
i ' : . , l , o r r r o dt . \ J t c r Jo \ o . j d l t r d r s . Lr r T r
- l l u \ l i n r h i l i c i i o d t b r r l l r r r c j r ; r .h o j i
Ir'trrrrsi
od Ibslanilia. .r.s..dll .jc nelii ior'.jclilircnuo u
posjetusvonlcblntu u neko nt.icslo.,\llllhnln
arlje melcki d.l gt presret c na putu i upitai
"Kuda aei?"
On odgolori: "Ho[u kod s\ogn brut:l lio.ii se
n a l l z i u o v o n l cs c l u . r '
I m a i l i I i a k \u k o l i s t k o j u o ö c k ü . i eoid | l j c g t J "
On reöc: "i\enranr. osin;to ga \.olim u inlc'
Bogn".
Onda nru sc mclek por'.icri:".lt sanrposhn od
AIIaha s oba\'.icitcnjcnrdlt tc (Jn zlrolio ltao
ifo si ti za\ olio slogn b|.ltl u \jcgor o inre".":
Najbolii prijatelji kod Allaha su oni koji su
najbolji prema svome drugu, a najbolje
'L7.kiljr(1
d i I l - l - \ l u . / i i l: t- l-. tlt ih trt-k1 h i hu n i r ll , d./,:Jri-r'(1'/( S(inulir intc ' ^ s o r \ L \ a r i c k r o / h l l i \
, \ 1 i i h . \ o g I b s h n i k r . a . s ) . l I I u c s s c 5 c l u1( r ! h \ . 1 l L r a s L l a r e b il.9 a S ) .1 . I l
'Ibr(l
Allnhovog Posl.nika, a.s.),(MLresscsctut,tarih
a r e b i1 9 6 8 ) , 41, 5 .
u'Ibi,1.,1,
16
"'Ibid.
s t \ l n t t n r t h h | l ü . 1 ti l
*J
L- -':ai Lr15i .t(i
"Bolji od njih. d\.ojice
ie onaj koji vise Ioli
svoga druga".'''
OJ A ',lr.llrl r. l'. Orler.r l)fc.rosröe dir
Aliahov Poslanik,a.s.,tekao:
.11jb
.n, j,-]
J j iJE L-rj "!r o;.
uL7-i ,q , ,*L-.1 g/,'öilr
Scdnüiru
u hld.tl Ärid
f
ir -ro 'r-,rr
r:r---'
4!L -ri
*
|ir --lr
kotnii.icsu one koje su naibolje prema slomc
KOInSl.lt.
Takodcr.
Prcdanjc:
ji
!L; L<* L-j,1.
-r'.1'
L--!.
'
.-1,
sc
P|cnost
, jr -.j .:,i
*j
vjcfodoslojno
-._--; ._,;.r
'
-
.:t-,i -u j
.
.
-i
1
:r'r-ri
jl 'i
=. -:.1---.'
, :i!-:i
:;li -l-.
-Li-r
,
-l _::
- \ l r r . l i n rb i l j c i i n d E b u l l u l c i r l . k o i i
Ir'crrosi
od Poslaüika,1.s..da .ie nelii io\jek tircnuo u
posiet svonrebrillrl u nelio nrjesto.Allah mu
Sal.icmclcka dx gil pt-csretncnt putu iupita:
"l(uda ici? "
C ) no d g o \ ' o l i :" l l o d u k o d s \ o g a b r - r l t k o i i s c
n a l a z it t o r o n r es c l u . "
ImaSli kakyu liorist koju otckuiei od n.icgr?"
O n r e t Y r ". :\ c r r r i r r r ro. . i n r i r , r l : r \ , ' l i t n u i n t c
Bog,r".
Onda nru se nrclck po\'jcri: -.h sam poslano(,
lllaha s oba\.ieitenjcmda te (ln zavolio liao
ito si ti za\ olio s\ ogn braf:r u \jegolo imc".il
'rlckrjtudinr
L l \ 1 r i L rI/ ilatr tur!!ihu 1ü uhihu,fi it.l,d./'iÄ' idl (s'innrlirani. r z a s r J ! r l i r l ' j c] J o r h l d ß
,\lhho\ogl)osl.rniLr
I \ l ( \ l u . s s e \ . t L r (Lr r l h \ c l t u a s i l ' ' I b .
lll:
I ) . 1 : l ) l n c k o r o h o t i l r u L LA l l a h o v i
' . t i . l | l , ' r/ , , , , . r 1 , . r i , , l
I r o s l J. . i i r
L,rlc dc intau na Sudnjcm clarruu
dclcd2irnriL
Af!x liiLrlu
hl.rdLr
ri|Lr.rug
hladaosim Njcgorog nc
bilo.
r\lio
bLrclc
to.lcli poslidi nt'ka plrnrlcui
hadislioji sc prcnosiod Lbu \luslrnrr:
s'\ltr.iLt,lthh
)rir
, . .
1.-.1
i,;,*-
.;
--
:Jr
'
.jr,, i,,G
r + . ; ,
.;ri:.!JL
. ' ' - . ' . - r.;
_!"]rr
.--i
L!
u.G --r --.j.r.!.-:j
:->r
, .l -!-Jl
-!,--,
*
4,t,,.'-,,-
- Rckoh llu'azu: "Ällnha rni, \.olim te bez
ikakre orodunj:rluökekoristi koju oöekuiem
od tebc ili bez rodbinskc veze mealunama".
On reie: "'l'alio je, medu nama nem, niit:r".
Reliohi "Dakle, volirn te u ime Allahn"
Ou me uhvati za ogrtai ipovute rekavii:
'1\lio si iskrcn! radui se!" Öuo sam Allahovog
Poslanika,d. kaic: "ODi lioji se vole u ime
Allaha bide u hlndu ,\ria na dan kada drugog
hlada ne budc. Zuridi{e im na njihovim
stcpenimai dercdiaml poslanicii 5ehidi".
Sennd ict lt hltuhl ,1tld
IA3
u; 4 .Ar"U, rPoslije sam sleo Ubadetebnis-Samitai
ispriöao mu hadis Mu'aza. On reöe: ,'Cuo sam
Allahovog Poslanikada kaZe,prenosediod svoga
Uzvi5enog Gospodara:"Moju ljubav zasluäju
oni koji sevoli zbog Mene,i oni koji se savjetuju
zbog mene, i oni koji se ispomaä zbog Mene.
Biöe na minberima od svjetla, Zavidiöe im
poslanici,Sehidii pravi vjemici."66
Ovaj hadis biljeZi Ibni Hibban u svome
'Sahihu".
Od Enesa,r.a.,prenosisedaje neki öovjek
pitaoAllahovogPoslanika,
a.s.:
:d- J +L .11sL" .irrJj-, ,jL >r-.,i.'l*,irr o;, ;t;
!u c,rrf u r :JE!&LJr&,
I .1r*l sl 11,; y :,11i
6j ,* \-:) t' :o;i Jü .c..:i.r
c. c,:l :JE.o)r-.;
uti rii Ju .+i J, c. di :y'- J +1,.1r,rL. *"JrJra
örfi öl tr^.)l, r& , ;L Ll J d- , +l- ,ir .L- .s,Jr*l
.r"l4 e+ r.{"
"Kadr denastüpiti Sudnji datr?"
On mu postayi protupitanje: ..A sta si ti
pripremio za Sudnji datr?1"
Ovaj reöel 'rNista, osim sto iskreno volim
Allaha i NjegovogPoslanika.,,
" Vidi, Zekijjud-din
El-Müziti, Eiferyibu yet-tefiibü
n tnel- hadisß4 erif (Stitrluliranjei zastralivanj€kroz hadis
Alahovog Poslanika,a.s-),(Muess€s€tut-rarih
vet-turasilarebi,1968),4,19.
104
Sedmeica u hlltdu Atia
.u, i ,1rr-..ig,i-
Poslanik, a.s., reöe: "Bide5 sa onim
vo|ls".
res dalje pripovijeda: "Niöemu se nismo
obradovali kao rijeöima Allahovog
oslanika,a.s.: "BiöeI sa onim koga volis", I
Allahovog
dodaje: "tra volim
les
Pjerovjesnika,Ebu Bekra, i Omera pa se
ladam da 6u biti sa trjima zbog toga sto ih
hadisbiljeZeBuharija i Muslim.
hadisu kome
i
Dakle,ovo je vjerodostojan
pravih
volidba
dobrih,
obja5njava
da
ljubav
i
i.Ee
'ijemika, moZe koristiti na dunjaluku i ahiretu.
Na dunjaluku koristi jer se u druStvu dobrih
I liravih vjemika öine dobra dje14 ili sepovodi za
tjlma, iz razloga 5to ih oni preporuöuju, ili
pomaZuda seurade.
Onaj ko zavoli nekogaöini kao Stoi on Iadi
,
j oponaiaga.
',
Nasuprot toga, druSfvo loiih vodi u
propast. To druswo Steti na dunjaluku i na
u sud
ahiretu.UzviseniAllah o tomeobavjestava
,1Es-Saffa0,u kazivanju od 40-57 ajeta:
A Allahoi ßkrcni rcbovi, posebnu öe opskrba
iprati, Raz o voöe, I biae po-dovani,
.Diennetski baitarra ttaslßde, Na divanimo,
.jedni prena drugimq BiöeposlwZenipiöem - iz
iztora koji ce stalno teöi - Bßtrittt i pfijatnirrl
ouima koji budt pin, Od njeg neceglava bolieti
Sednerica u hladu Aria
t05
i ahog jegu sc ela pahtct gubiti.Porc.l tiih lc
bili oftc koic [e prede v gfuloti oiiju
prelirastih,Iino lt su one joja pokrivna. I oni
ie jclt
sa d ßitlt ruig.jrurroti, I jalan ott njih
öe rcii. <Inuo stu drnga jelnoe lioji je
g'Llorio: ,Ztr i ti rjcrtiti,Dt
[eno, litl
lou titt lo i a(!t lja i liosti posto e to, aloista,
t.tiun loltgIti? D( IIotae li fu poglelutt?t
I on le pogleitrti, i togu usrel l:ahartnutu
ugleluti. (llluho Dti, - rtli [e - aunralone nisi
ttptopastio; lu nije hikt tilosti Goslroi(tu
notu, i.jtr ltih se salo nntiot
I)lLlilc, u or orl JiLrr-'ansli,:rm
lirzir un.iu
konstatruc
sc di s{rno\'ntcitlTcrrtcLa
|azgorar.lrjLr
u dTcnrlctui o clLtnlirlrrikint
doso(lo\'alruunlil.
JctlanoLlnjih sjctiic sc rh.ie na rlLLnjalLrkrr
inrao
loScgdrLrgalioii .lc lroricao\'jcrslicisliIc kllo Slo
su proTirljcnjc i sl.
lar1a öe sc posLilvllipitrujc: <lloictc li tiu
poglcdatc?,tj. rcliLc li \irlicli ira 'jc bilo s rinr
losrnrdrugonti krko.jc slionöatr
a krkt_.stc,proili
' r ' ' . . J u h r u, l | r r ' t r u .i l " , t . t . , 1 . ..r. . . . t .
,.
sc Lrvatfi dZehcnrranta
i nr'snosnint
rnrrliarrra.
f t c . r, l . l 1 . , i . . 1 " . . , , l r u l . .I ,
Allahanlogusc sl2cti u sljcclcic:
.
r
rr,
rolidbr Lr intc Älahr donosi intiulsliushst.
stctltn.
ulcdltilacn.
(r\!clLrnJulLlaki
;i\ ot-
l)frroLllin
i
n!rn)tiLlillt
.\tn,trti.u t hltl,
ltit
.
tak\! osoblr Allah obavijc svojom nxlosau
öuvajuaiJe
od palnji SudDjcgdada,
.
priskrblluje joj sigurnosti radostkao i nrjesto
u .jedloj od sedarn kategorta zaitiöcnih u
hladuna SudnjemdanLr.
.
obcöa.icjoj stepeneu dicnnetu, u blizini
naJodabranijihAllahovih robova,
.
biöe proiivljcra sa dobrin ljudima koje Je
voljelau imc Boga,ild.
Zbo- .rsg.j logJ possh||ohih .;v ctorro
r r i r . i r r r l r d rb ' c i . r r . . r r e J r , p I i p . r z c c s r o l e
druSlvojcr doblo drultvo navodi na dobro i hajr
a loscna zlo iier'r.
Zamislitc lioja Je öast i koja vrijcdnost
postiai da sc lra ahiretu nadei u daustvll
Poslaniha.a.s., Ebu Bekra. Omcra i drugill
vclikih ashaba.A onal lto ih voli u rme Alhira
tom svo1orlr
ijubavi zasluZiöe
n1ihovodruitvo Lr
na3ljcSim
i najvrcdnilimnjestimadicnncta.
Zbog loga Zalinlonalu braöukoja u svolq
voliclbiprelerirai voli \.ric Alahoverleprijalelje,
sporlislc. nogor)lclaie i
sliönc sr,-jetskc
poklalcnjake. proslitulkc, grijcinice, raz:re
z a b a v l l a ö i ci sel . c c l I r o s l a u i k aa,. s , i n j c g o v i h
ashabdkoji öe biti u najljcpöin dzennclskjn
uZival]jima.
Settn,r|i(a
thttl(tu,.ltrt
.lU 4 iirr4.U2r,*
di, d Är f..lLlir i-
Podsjeöamo ih da onaj ko se yoli rla
dunjaluku sa njim de se b i t i u d r u S t v u i n a
ahiretu. A nije isto biti u drustvudzemetlijaili
dZehennemlija.
'
SLjededakategorija kojoj se garartuje
hladi spasSudnjegdanajeste:
:JEi Jt - J !---!
.!1! ;1,,1 @! "l*J J
,nr ..ilji +!
aoujek kojegpozoväe(na blud) tijeps i
ugledna Zena a on odgovoi: ,,.1ase Bogg
boJim."
Ovaj dio hadisa potpuno je jasan i bez
komentara. Dakle, öodeka pozove na blud,
lijepa, zgodna,poZeljnai bogataaristokatkinja a
on se Alaha poboji i sustegne.Takvoj osobi
UzviSeniAllah obeöavahlad Sudnjegdana.
Centralni dio u ovom dijelu hadisa je
bogobojaznost. Bogobojaznost koja
se
preferira nad najveöim
manifestuje i
ovodunjaluökim uZivanjem. Onaj ko se Allaha
toliko boji, da zbog Njega konaolise svoje stsasti
ri sputava ih u strahu od Njegovog obraöuna,
zasluzjöe
hladSudnjegdana.
108
Sednerica u hladr Aria
Sedme ca u hla.lu Aria
"li
.lU "j .1 "gt-U. i,-
Kur'anu govori o
Uzviieni Allah iu
nagradiza bogobojaznost:
J\:;
d,
aL;
JLr;rl
L" JJ -L'
J.
.r f !, J_!L'
Bojc se Gospolam svosa Äoji rlala niinu, i
öin. o o ito in sP arcIi.""
U haclisiuraAllahovog Poslanika. a.s.
spominjesc da jc samobogobojlznosti slrahod
Allaha bila uzrokomol)rostaneltom torjcltu iz
narodaBcnu Israil.Naimc.taj ao\'jckJlrpokusao
.,pobjcöii iznraöi"Ailahu ostavljajuiroporuku
prijc snnli u kojoj traTiod svojrhnasljcdnikada
ga spalcirespu nlcqovpclco po vjL-tru.kopnui
moru kako bi na tnkavnaiin izrrakaoipol,1cgiro
Bogu i N;egovom obrdiunü. To Je bio zlloli
isk!cuogstfahai Allah mu zbogtogaopraila.
i i-)i!:Jü''.
!r,1,
irr
-ir
J i)!' ,;1.!
aLr L. j-'l
:jt-!
j !o'i
l,. -:.,..
-.-
"t i
.
. . :
-. .--i .,rr ; ,r-,. --r.-r .t' i ,'.r -1 i ," ,.-; 3
+ r. *-- ,.1 n ,,.i, ,.,,,,i !. " r_.! "-lr JL, L-!,_+!
:Jü i.:
t,,*-.ri _---r,.i _. r.:q:-;"
:-lLiJ
J Ji
-i,J
:E
U dlLrgojlclzili txoga prcdanjakaTc sc da
je Allho.; PoslaniL.a.s,r'cliao:
Od Ebu Hurcjrc, r.a. prenosi sc da jc
Poslanik,a.s, r'ckaor
j lLr nr _l- Jr .rr* -,i1
-. ti r,1:.-:Ju -1r ",-' : .,,- j!
L :jtil
Neki öovjek prctjcrao je u grijcscnju. Na
samrti rcöe sinovimir: ,,Kada umrem spalite
mc, zatim srmeljite pn brcite u lielar. Allaha
n r i . : r L o r e \ c B o g n r o g n ed o ö c p a tLi c z n i i em e
kao öto nikog niie knznio." Kada je umro
sinovi izvriiie oporuliu. A AIlah nlredi zemlii
dfl siliupi ti.icloioü stajaie pred Allahom koji
ga upita:,,Sta tc ürtjcra na ova.i öi|l?" On
o d g o r o r i : . , S t t a h o d T c b e . G o s p o d a r - u ! I"
Allah mu oprosti."'r
Allah, takoder,hrali onekoli Gaseboje:
, t+t
-!r*
.-,lr ;, ,-.t .:;, " yj -1. r".r,, si .L u " -. --r,,-J
A za o ogu koji se st.ianjd prcd Gospolorc t
sroii t boioobiöe.l|a peti|ojd.''
.JJJ._! L. ,r_!;
rJ
i
/$
.:ci
ii
:l! !r! e-L.iI
I ..,1
.F-] ir
:,.,r,.
"'ZckrJlud
dn I--l\4!t1z.iti.t:t-Tttgibr rct-tcthil)ü ütitrl,r./isri-i.rl (Stinmlimnje i zastraiivauj€kroz hsdis
All!ho\.o-e
I ' o s l a r j k a a. . s . ) (. M u c ss e s e h r t r ai hr v c t t u r a s i l
arcbi. 1968).-1.:60
" Iiur'rn. 55..16.
"" Iiur',ro.16.50.
S,Jt|,) kt r hl.Llü lt 'r
scd,triu
----
t hldlr .lt nt
Coviek koji nikakr'og dobra niie nikadn
uöinio, rcöc porodici: .,K,rdt umrem spalitc
me. zatim polovicu raspitc po kopnu a
polovicu po moru. Allaha rni, ako nre Bog
bude mogao sakupiti kazniaeme kao:to ni.ie
kaznio drugoga n:r öitnvom svijetu." Iiada jc
umro uöinili su sa njinl k:rLo je i oponttio.
{ l l a l n e r e d ik o p n ud t s : r k u l )si r o j r J i o i. m o r u
naredi da sakupi svoj dio pa ga zatinr
prozilljenog upita: ,,Zaito si ovo tinio!?"
'l'i
to
,,Zbog straha od Tebe Cospodaru a
najbolje^ znai." LizviSeni Gospodar mu
oprosti.'"
(Predanjcbiljezi Buharija,]Iuslim i drugi.)
U izvjcsnirr lnontcntinla ncko ntoie iluati
narnjerucia uöini lole djelo. Ako sc, ipak. sjcri
Allalta, pa ga nc uradi zbog shahaod n-jcgai
NJegove kaznc, 2elcöi Njcgor,u nagladu i
zadovoljstvo,
to nanljcravarlo
ncdJelozabiljcTiöc
se kao dobroöinsh,o.
To sc cksplicilenarodi u
pledajarlaod AllahovogPoslanrka,
a.sBilleZeBuharijaiMuslim od EtrllllLrrejre,
r.a, koji prcnosi da je Allahov Poslanik.a.s.
tekao:
n J,*) rie
Ji.9-F
,1.;L.;-,+1..t-ir,
.}}rr|!Fü
UzviseuiAllah kaie:,,KadaMoi rob nanijjeti
da uiini loie djelo ncmojtemu pisatidok ga
ne uradi.Ako ga uradi piSitcmu samojedno
loscdjelo.A ako ga ostayi,Meneradi,zapisite
mu to kaodobroöinstvo."
U Muslimovojverziji kazese:
;-i -., Ji rr,- " Lti üi + J ßr-iu qJ,j r)
,,...Akoga ne uradi piiite mu dobro djelo.ier
gaje osta.r'io
r-adiNIcne..."7L
Ccolralüalelna o kojoj gor,orimou ovom
dijelu hadisaje LrogobojazLrost.
Ona.naravno,ne
iskijuöu.jeAllahow miiost, koja je, takoder,
ncll]jcrlJivo
velilia.Mcdut1111,
svüesto Allahovoj
strasnojkazni i shah od Allaha rrcbali bi bili
koinicomda sc r,jenik sLrstegne
od loöihdjela.
Od Flbud-Darda'a
prenosise daje AIIahov
Vjcrorjesnik,a.s,r'ekao:
:JLrrL J !r' nl 6r- $-,ii , *,11i)
Jl ;Ä r ,:+ ;<-;
" 1 1e . ' , , : _ r J ^
I
-L:Ll
Zekijjud,din Et-Muruiri. Et-T crgibu t'tt-terhib tuincl,a/irri-.i.1/l ( Srilnulirlnje izastraiivanle kroz hadis
Allahovog Poslanik!, a.s.),(Muesseserut,larihvet,turasrl
a r e b i ,l 9 ö 8 ) , 4 , 2 6 1 .
tbi,l.
l!)
, i"<.t<-J.-i t "r-
;--: : ,i :r-: irr-,,rf .i,L1r rrr'L'-
, ri ',1 :,r,- . ,. .,1r
'l
'"
r)r!r Lri.l' J
S. "ttt kd I hlülü.1ttt
SeInrciLa I hlodu .lria
n,: .j .i
D a z n a t co n o i { o . j l rz n a n r ,n n o g o b i s t ep l l k a l i
a n r a l os c s m i i a l i .l z l a z i l ib i n a . i u r n Ltrl r i c s t t ,
r d 4 l l : r h r r .r r l z r r u j u c i
ro\uci i trn;|rii sJr:ro
hodeteIi tritispaieni ili nc.il
A od EburZen-1,r.a.plcnosisc-:
-)-,ti7
--:t
!. e.)i Jl :-E t: q:-
1*,\j
,:,
L" .la J l-. :--: j,L--.Jj
L. i-"-*
-J nlj ,i ;,
;irr
{:i'1
r.
J
1:
j JL,' r"t r ; t-,,
_!
'
i=!
;\--
!i
ri
:;r:.rl
.ri !,,,i i . ,;,g1 u_.rl:,,-;!, ., --,-rAllahov Poslanik,prouiio je suru (El-lns:rnDi
zavrii\,3i je rekao: ,,Ja vidinr ono ito vi nc
vidi(c. I örrjernono Sto li ne öujete. N€besa
( k r i l | : r j u .i t | r o r x . i u d i i k r i p e o d t c 2 i n c .
icr
ncma mjesta koliko pokriva jcdni stopa :r d.r
nc postoii melek sa öelom spuiteüinr na
sedidu UzviSenom?\llahu.Allnha mi, da zntte
Sta Jr zram, nrrlo biste se smijali, lr mnogo
plakali. Zene yam nc bi naumpadalcniti biste
uiivali sa njiml u postel.ianra.
Tumrrrli bi
javnim miestinra zoluai i traiedi spas od
l
Z e k r l j n d - d i l rl l - N l u n z iir. Iit-T(rgihu rrt tutJlihu htitkl/xrl,iri-iu ry' ( SriI r lir!n ic r ^ n r r s ' v r n j c k ' o T h a d i s
^ l l x h o \ o g I r o s h n r k a . .s ) . ( M u c s s e s c t ül a r i hv e l t L r r r s r l
a r e b i .1 9 6 S ) . . 1l (. , . 1 .
t:.l"r1iLdIhld.ltit
.+--
!-
All.tlta..,\llahl rni, po)elio snm dir sarn strblo
koie sc otkine."
Oto pr-cLlartlc
billei.i BLrharillu skr-aicnoj
vclziji liuo i Tilnrizrjn. l'a vcrzija sc ntllo
r . ' , . . ' r . .r . . r . . r ' \ i r r t . . r ' r t - , l u J t :
r:
. . . . . l i o l i l pi oo l i irv l q uö . t i rr p rs t u . . . "
J ) , I \ ' . l r ^ l . i r f . . r . l . ' i r r , . r . i.r^ z r . . r. '
-\llr]l1)\inrtxjüNnlir. iljupuaerir.ti
lc u NJego\oJ
rlcli. \jcgor onr IilrrlcrrLi sr cnru oslrrlonr.
r r l j h o g o b o l e z n. ji cj r. l c fs . p r c l l o sui h a d i s r.r. . . . r ' c
inni |:irhsuLurrr...
.lu san nuibogobotarnitrrrrl
srilLi rlrs". L,i .jcilnournronrcntrrlazmrilllrulai
nlislupusL|ir|irr bogohojazuostr
o.l ,\llaha. Luda
jc zurliio s:r rLicnjcmsulc <lii:ll)chnr. (lj. rEl
Inslnr) liojl g1 nl s\c to poclsjcöa.
Tcli da 1c
stlLhlolioic sc posjcöci tLl '.r!fii sla nlcgo\a
orlgo\'orros1.
)iil poacll(Ll
o!c sllrr-kitic sc:
Zut.j. to.ltttto hihr liul .'orjrli trija bio lrohtr,ta
illi iDticlia ol snt.itsc sjemcnd straru to .la
bitno -grtttu Ltt:t ju:urili i,'iniu,r l utt L\ti i
illi üI
t trrati p t lidatlie t.,, u fiicgot'ojc .lu
li lt,:ahvfun ili nezthtulun biti;
l Z . k r I u d d i r E 1M u n T r r i E
. t-Ii! gih u rtt-krlt iblt Dtitt t l,rr1r.rÄ{'1lt (rjlinuliraDlc i T r s h r i i l r n i c k r o z h r ( l ' s
l rrr i h v e t t u l a s r L
Ä l l a h o r o sl ' o s l i n L l i a . s. ) . ( N l u c s s c s c t u
e r e l ) j .l 9 ( j S ) . . ] ,1 6 . 1 .
S..lt,triLlt ü hLklt..ltir
.L-U
J .11f+l& t'
Mi st ro za neujernike okove i sindiirc i oganj
nbt ktali ptiprentili,
Cestiti öe iz peham piti kanforom uöinjelo
piöe.
Sliöna znaöenjarazumüu se i iz prodaje
Ibni Abbasa,r.a, u kojoj seprenpsi:
+ ,jl" J* J j",nl Jjl ü l\i u+o ^\ \r.),j+ ut ü' )
J r<-".,ilri rj-i arijr \ef !) 'q'!' .i" rL- J cL nr J6l' CJrerj d- J 4' öl sl, ar ;r-, r.t 1... irr: "ir.i
.J?+ r ,l' ih c!. dr Cli , 4' i; , "i s,t +v*l
r. ,;l'l- J sI" jll "l,. iir Jt-) J\t !t4 t, tw ütt Je
.ir Jr-J u :1r--l Jrü ,r+! .Jj.i ,$ln ,ilr '!! .!l ! Ji e!
.,r' J e,tt .JlJ ül .:lllj) Jl,r .Ji cb- u jf :Ju fl,! ü,1
.(&- J
Nakon Bto je
Poslaniku,a.s,ajet:
Allah
objavio svome
O vi koji ujen jete, sebei porodice svoje euvsjte
od vqbe öije öe gofivo ljudi i kamenje biti, i o
kojoj öe se meleki sttogi i snait i binati, koji se
onome .to im Allah zapovijedi neöe opiruti, i
koji ce ono 1to im se nare.li izw1itL''
Jednogdana Allahov Poslanikga prouei
svojim ashabima,a neki mladiö se na to sruöi u
nesvijest. Allahov Posladk, a.s, stavi ruku na
z Kur'an, 66,6.
1t6
Sed erica u hladuAria
d, J .1i rilL,
4LLJ nr riilr, :-
i*-
VI
Kategorija
spaienih:
vjernik
dareZljiv
Slijedeöakategorüakojoj se garantujehlad
i spasSudnjegdauajeste;
+,t
'!
;'
tit4ü
a.i.i--, i:|;
.a+, liij
1- all'i
J*r J
Coujek koji.lijeli tilostitrju tajno tako dd
Ijevica ez a ita je podijelila desnica,
U ovom dijelu hadisaposebnose stimulira
najvrednije,tajno,skrivenodijelenjesadake.
.li di;:
i.;).:1r.,."JI'4 Ji.F,: ;-
.rr--? J+ii .rr.;j
.,'.-ti,:r
_.:' ., .jc+r ;;tr , 3r,lr3=.tr
Allah voli tri osobe i mrzi tri druge. Voli
öovjeka koji ostane sam iz grupe pa udijeli
tajno da niko ne zna osim Allaha i onoga
kojemu je dao izmealü onih kojima dotle
prosjaktraiedi od njih u ime Allaha a ne u
ime rodbinskih leza pa ga odbiju, Takotler,
voli onoga ko se digne na dobrovoljli yid
ibadetai uöenjekur'anskih ajeta izmealuonih
koji doöekajunoö i büdu toliko pospanida im
je san draii od iöegadrugog te leiu. I voli
öovjekakoii se nadeu grupi koja je poraiena
od neprijateljaa on sesam suprostavii okrene
prema neprijntelju svojim prsima te bude
ubijen ili pobijedi.
Od Ebu Zerra,r.a,prenosisedaje Allahov
Poslanik,a.s,rekao:
A mrzi starcakoji seodaobludu,siromaha
koji niStane posjedujeali seoholi nad ljudima,i
bogataÄa
koji öini svevrstenepravde.
ti)'i :Ju t.L J qI' nr cI- Alr;ti * ir .-.t"\ ,t\ c, :
'u
; ;t 1-; "1+ ,"1' "L^..i,,,a-;1 rx , , ;' .e+
U rivaje(uovoga hadrsaspomirrjese:
,,...mzi starca koji se oda bludu, ökrticu i
oholnika.""
J*r -iLsi .rui 4 J f.i! t ri rt't4 I J iil, rALj
y' 4+-L* y I .LLr'"
ti I ...u.i.s1 , ;!
r*
#t!i
jrt
rr->; + J.t-, u edl"+i ty'r
lj!;s rij! rJrL
Jlr ;ü 4,-, .)|'.l-r, ,.rqr,_rtr,
n& 1w, r+i,
Sednerics u hladu Aßa
Islam poziva na davanje i dijelenje
milostirlie.Kur'an konstatuie:
?6Zekijjud-din Ei-Munziri, Et-Teryib tet-tethib ni el,adis,1i'iery'(Stimuliranje i zastrasivarjekroz hadis
AllahovogPoslanika,
a.s.),(Muessesetüt-larih
vetturasilarebi,1968),2,33.
Sednßt ica u hladu Atia
"Lr:,j
Oni koji inunja stoia uoie a Alluhovu lltttr
Iiie ua otrog koji posije
o ii lioicg nilinc
selatnt kktsol,o i u st'ukon kl.tsu po stotatit
zrua.-,1 zllluh ie onomc lio te hoia dttti i vi:e;
Allah je eiffitje rc dobar i stc ina.
Oni koji tt'o:c indke swjc n.t All0ho|ot patu,
a otrda orto ilo potronre c proprulc
pt'igot,utonien i uvedona, teliat atgi.44t u
Go,pndaroujihow-ninqt s,'tuti nch'hojati i
ltl au cutl a, I eceutgot'Qtl.
ßzLu11i.jciz, nrnogoblojnih
p.cdanJa:
nonDr i
MLrslim,BuharUai drugi biljeZcprcdanlc
od EbLLllure1re,r.it. u komc sc kaic:
, , J ' ' ' . . :
' -
:L.-GiJ_..j j,"-
-<|. .'l + iL-ir:--,.: t}-,
.J L<,--if.i-+lir :/,\
i_.,r r'-L- r;. *
Sr.akog dana, liadn Alahovi roboli
L, :-r
rrosvanu,
spustajuse dva melckaod ko.iih.iedaumoli:
nroj,pod^.iopsfanaliononc koji
,,Cospodaru
d i j c l i m i l o s t i n . i u .D" r u g i m o l i : , , G o s p o d a r u
moj, podrj"propastononc ko.iise usteZcod
milostinie."'"
Miloslinjasc lno:e podijelitiu razuorazne
svrhc.odnosno
nr laznoraznc
naöne.kitolto sc
" ]int'M
) 161 162
l,t-li' tgiru ttt-t.t h ihu tt in I I,t r./I]ri{i,/ t7 ( SI rnrLrlnairj. i T a s l r a i ia\ r r i ck r u r h & 1 i s
^ l l r h o \ o ! P o s l x n i I ' .r s ) ( l U u e s s c s c rlur tr i h \ . 1 l l l r r s i l a r e b rl.r o S ) . l . 1 8 .
I2t)
.\41ütt1tidü hlülu
tt\tt
Ahurcdod EbuZcrraEl-Ciffarrja:
,,Rekao.jeAIIahor Poslnnik,s,a.t.s:,Svako bi
trebao. svaki dan u kome izaale sunce dir
podijeli milostiriu za sebe.' Rckoh:,Allahov
Poslaniöe!Odrlilc dr dijelim krd nemamo
imetka?' On rete: ,,Zato 3to ic sadaka da
izgovoris: tekbir, subhanellah,elhamdulillah,
la ihhe illellah, estagfirullah; da narctlujei
öinjcnje dobra a zrbrlnjujcs zloi da sklons
trn, kost ikamcn s putr; da uputii slijepca;da
obayijcstiSi urazumiS glrrhonijernogdok nc
shviti ono ilo dije znao, da uputii i odvedes
onoga ko sc raspituje za mjesto koie ti znas,
S.nntti.lt I hlulx .4rin
da bez okliievanjapritelnc! u fonloa onome
ko vnpi za njom, da podigneisnngomsyojih
sveje to \ id sadrkeod tebe
miiiar släbaSnom;
sebi. Pa önk, ako imai seksunlniodnos sa
svojomienom biöc!nagradcnza to."'?e
, , l t i l o s t i o j a . i ci d a s c l i i e p on a s r n i j c i i is v r : n r e
bratu,..i dtl uptrtii ('o\jeka koji se ncgdje
izg bio."'
BiljcTi sc iprcdaulc:
Biljezise verzijaprcdanjakoje komcnlna
ovuzcddukonstataciju:
!" .J jr<r J .J-.+i tr-i 3!i ir Jr-, r :r.lLj-!.
r;l J.rra! lrjj qt eG r,ii,i,-
i \--J
ß j
j
J] r'riri :J !,=i
t-i n jK J).1-LJ Li,.-J
,,Reko5e: ,Allahov Poslaniöe, zar neko od nas
ko udovolji syojoi ielji ima za to nagradu?'
On rcie: .Sta mi(lii dc jc lo uöinio ni
zabran.ien
naiin (izvanbratniodnos)da li bi
za to imaogri.ieh?^"aravno!Zato kad to uradi
na dozvoljeu naöin (u braku), imn
nagrfldu,
U jcdnonr prcdanjubiljeZi se:
JLIL ,pJi J -l-;r .:!$
J ..ii-G J+i
cJ + eL--: J
1rr
.,. i-:
lri
: r.,
,,i\'luslimanima nagrndu ako posldi vodku ili
posijc neku liulturu pa od,togt icdc: öo1jck'
iivotinja ili bilo ko drugi."'
Nalboijcje podiicliti sadakusvojoj djcci.
porodici i |orlbini. Nije (lo,'\oljcno dijcliti
milostinju strancu. ako bi sc tiDlc oklnSila
obaveza izLlf:araujr l)rcnra ollorllc za koga sc
brinLrti.a on ie potfcbanlolllc
:rTora
Ahmed i \'luslirr biljc)e slijcdeöcpredanle
o tlajnoj sadaki:
a+ r"
-,.1liJ,
tL- tri, Ji
,,Kada neko umrc, Prestajumu pridolaziti
ujegova(dobra) djela, osinr u tri slrlöair:u
sluöajutrajne srdakc,znanjakojim sc koristi
"
Scjjm S,rbik.i.,Är'.--.v'r,? llslanrsko pra\o u sunuetu).
( E l - f c r l l i l i l a l n i l - ' a r e b i1. 9 9 6 ) ,l , i 6 3 . A u r o r n a v o d id a
o!aj hadis bilie:i AhDrcd u oloj verz,ri I dn rliegovo
znaaenjepostoji i kod Musiinra.
'"
I b i d . 1 , 5 6 4 .A u t o r n a v o d i d as € o l a v c r , ü a D a l a z i k o d
Muslrnrr.
t)l
S&httti.a u hhutu .+ia
''SetjidSrbik.r r,r--v/x'z (Islanrsko
pLa\oI' sunnc(''
(El-ltlhulil i'llrni!'a1cbi,
1996),1.565 Auiorrrrlodida
t"c o r u r e r z r t rl o t u h i l t t zLB e i h c ti :'r' i l
.,' U' I rr'lr
l b r , l . ' ' ' . ^ , , . o r . . r ' oI J - ' r
S.dDtcriLt hltulu Srid
aiU J Är Fjln
{ü J .nl .-,t-lL i*
i*
i u sluöaju da ostavi,,dobroodgoieno dijete
koje se moli za niega.""'
Od lijepih propisi! i bontona je da se
zalrvali na primljenoj sadaki. BiljeZi se od ElEi'as b. Kajsa:
. . . tl r- < + ! , n . < r r ,,NijezahralanAllahuonaj ko se ne zahvali
liudima.'*
Jcdan od najboljih naöina zahvaleje da se
dobrotvoru kaie: tF nr rllj- ,,Diezakellahu
hajren", (Allah te nagradio dobrom), kao öto
Je do!lo L hadisu frnnizije Sro on drtr r cijerri
lijepim (hasen)predarjern85.
Milostirja ilna slijedeöa svojstva koja se
mallifestujuprilikom dijeljenja:
Uzviseni Allah uveöavamilostinju-sadaku,
jl: i pojaöava.U hadisuBillrarije
unmogostnröava
i Muslima koji biljeze od Ebu Hurejre, r.a, kazc
SE:
.-uf
*!r p ,rjJ-<,,
Ko podijcli od halal zarade koliko jc
vrijednostjednc hurme - a Allah i ne prima
a zatimie
negoh:rlal- On .jczaprimidesnicom
isto
kao
sto
neko goji
dobrotloru,
uveaaya
svojeZdrijebc,dok ne postanekaobrdo.""
Uzviieni dajc bcrckctu imelku osobekoja
öuvagaod pfopastii uvcöavaga.
dijcli sad.rku,
r.a:
MuslimbiljcZiodEbuHurejre,
. * ; - J . . '
- :
r - ) ; . ' )
L. J (1r, rw!-.! ,-u,lr ,Lj r, I ,Jt -/ tr-
k:j
J :- t
L" :-L
.i- J r 'j,r e, i: n !'i t-li
Milostinja nede umanjiti imetak, Allahov
oprost neöe uveöati n_jegovomrobu osim
ugled,niti de se nelio ponizitiu ime Allzh, ä
da ga On ne uzvisi."'
Muslim i drLrgibiljeZeod Ibni Abbasa:
--
"i.)-r
-u:.1: *
!-ur ll ;rJ+ )' r -'.r "-.J
r;;
jr
-ri-,i,u t.J
Jr* J-\r j, ti-
" Ibid, 1, 569.
Antof nayodi da ga biljezc Ahned i
Müslrtn.
" S"1ia S"lit. r*r,rrs-sa,'e (lslamsko
pravou sunneru).
(Dl-fethulil-i'lan l-'arebi.1996).l, 570.Autor narodidr
g-abilje:i Ahned sasenedo iiji suprenosioci
pouzdaDi.
"' nrid
124
---;'j 5-r-i;-; ;<,*-'u-r qr, 1",* r*;, -r,rrp
Sennl(i.d t hkutü,4iid
" Zekitu,l-dinEl-Munziri,Et-Trrgihk ret-terhitu,ni elkroz hadis
,d/,srii€/f (SrrüruLiranje
i zaslrasivanje
tarihvet'n'rasrlALlahovog
a.s.),(Muessesetuf
Poslaniklt.
arebi,1968).2,3.
" Ibid.2,5.
Sedneiü u hlatr Atia
t25
lL rn -i.!;-
4.! d .11 ":ll,
trr--!aji,.1 "+,r,r.!J
.,i Li .1rr
.l .i1 -- ii lj
!-
r"iu ,ar,&;L.
.J ii,L.. J! -G
-
)it r ,.tsiL,rL,! j C
. ! J t
N{iloslinjanede umrnjiti imetak, onaj koji
dijcli neöepruiiti ruku sa sadakoma da ona
ne prdne u Allahovu nrku i prije ncgo 3to
doal€do ruke prosjaka, niti rle Alahov rob
otvoritivrata proSnjekojoj nije potrehana dr
mu Allah ne otvorivratasiromäitva.'
Milostinla uzrokujc uveöanje opskbe,
Allahovüpomoöibrigu za onim koji clijeli.
Prenosiseod DZabirb. Abdullaha,r.a:
,1 -,;,
) . ; i
-u -" u. t i -r.1@:
\r.-1:"; ?.
'.1
.."- : r) J.:'
-.:. *
,j
--.r'L:
.c , r<:
J Ltri
LJrlr rlr
,!j)tlr
J ;,
. ,rl'J
.,j ijr.ll
)yl
.rili
;F
+rjr
J ,,J ffj
JL-,iL
JJ,e
;,:< -<l
t t,-
,,AllahovPoslanik,a.s,driao nam je hutbu
rekavsi:,Ljudi, kajte se prije smrti! Radite
dobra djela prijc nego ito budete zauzeti.
Pojaöavajte svoje yeze sa Allahom
mnogobrojnimzikrom i milostinjom koju
dijelite tajno i javno pa 6e vam se dati
i-
opskrba,bidetepotpomognuti,
uslilavatevam
sedovei biöeteneovisni."se
Allah öe onomc koji dijeli milostinju
potöiuili prirodu i kiöu. U hadisukoga biljezi
Muslir,rod Ebu Hure.;re,
r.a. spominjcse da je
AllallovPoslaDik,
a.s,rekao:
j * -
_ L
" : - *
J . , J - . L ; 5 - , j l r J
&l :i:L-- ü u,+ ör !-r!r ;., ;)j .J F, * ../ 6,- ri.ür;i j aL a;i, -L---lLJ-Uri
c* o)r dr!! Crll gLlLi tu -L-r ljF , '[1 -r ,]t ;ril -Ij +r,1
.rlj iJu !,.:-L-i1..11Jj ! :.J Jui rri^,r'qilrJlt {irJ*
r.r .r JL I n, ,..', ,,:J* .,,r-,--tr
ü e" 6Jr *)U
d$ r4r- j,l
e;
u JLÄi
:Ji
ojü 1r! cJJIJGJT
:JE
J.:*-
g]j ji Li Ju !l{j
Lt !rL')
9! ,rj>
öb-
a:ü )j)i J ,d; Jk
J Li Ji-] J -t.] .jJ,-rij
+!
,,Negdjeu pustinjineki öovjekje zaöuoglasu
oblacima:
,Idi natopinjivu togai toga!'
O b l a ks e n a g e oi i s ( r e s a ok i i u n a k a m e n j a r ,
Vodasesakupilauj€danjarak i potekla.
'n Zetgua-ai,r
"
lt Ittunziri,,
Et-Teryibu|etae ihu "tinel,a.ti'j-.i?ry'(Sünuliranjei zasrralivanje
koz hadis
AllahovogPoslanika,
a.s.),(Muesseseurtarih
vet-turasilarebi,1968),2,5.
Ibid.
t26
Stlücti.\t
t ltltkl
/1r:a
Sul
eicd I hla.lu Aßa
t27
Ovaj öovjekje poaieslijedilii ona ga dovede
do iovjeka koji je iz jarka svradaovodu na
njivu. On ga upita: ,Boiiji robe krko ti je
ime?'Ovaj mu spomenuime kojeje öuoda se
spominjeu oblacimaa zatim ga upita: ,Boziji
robe, zaStome pitas za moje ime?' ,Zato öto
sam öuo Onoga iija je ova voda da kaie
oblacima: ,ldi natopi njivu toga i toga
spominjuditvoje ime! Sta ti radis s tvojom
njivom?' ,Kad me veö to pita5 da ti kaiem,
Nakon ito saberemprinos, tredinu prihoda
podijelim kao sadaku,treöinu pojedemsa
porodicom,a tredinu iskoristim za obnovu
proizvoclnje."'eo
Dakle, Uzviseni Allah Saijekisu onome
koyrdilelr.adckukolasesrkuprna lar))en1Jru
u
pustinji i dode do njegovekulture.Za ljega se
brine Uzviseni jer se bavi ekonomüomkoju
Allah cijeli poSto treöinLrdijeli kao sadaku,
druguupotrijebiza sebei svojuporodicua treöu
potroii za ohnarljanjc prorzvodrjcr druge
polrepStlne
zenljoradnje.
Udaljuje dobrotvora od dZchcnnenske
vatrc i .astereödega dunjaluökei ahiretske
depresijei slijeinjenosti:
'"
Zekijjud-dnlnEl-Munziri. Et-Tttgihu r'.t-t.thibu hiuet,d./r{ü-i?rf (Srinmlranle i zdsrrxsiraDj.kroz hadis
Allahovog I,i)slrrikr. a.s.).lMucsscs.nrt-larihyet-hrmsrl
x r e b i .1 9 6 8 ) . 2 .7 .
/-'.!
.\rl,trrica x hladlt Ati.t
Buharija i MLrslim billc2e od Atlijj b.
Ilalima, r.a. da jc tuo AIIahovogPoslanikt.a.s,
kadaje rckao:
.1rUr*.-
nrJf
.r a-
-trj*ii-I
\L "j_;)! -..Li
F.t-Ll
:J j
*
-1 gr-r q,"- -, ;-e _,'
!-i -.*\,t.:!!
L.\rj;
Jl i/
) t tl\ ;.U ({+>J culj .,L..lr
),i r. _,,1i
)! !!
J!
Sa svnkim od \rs Allah te razgovara(ibez
prc\odicc.\ll:rho\ rob pogledade
dcsnoi nece
vidjeti niita osimonogr ito je radio.Zrtim öe
pogledatinalijevo i opet nete vidjeti niSta
osim onoga ito .ie uradio. Pogleda{ezatim
ispred sebei ugledativatru nasuprotsyoga
lica.Zato se sp:riavajteod te vatre nrakarsa
milostiniomu vrijcdnostiod polahurmc.
U rivajctuscspominje:
t; :r. I J )tl\ j.,!
ji
r<! r ü'r
. :.rrj) .j J
. i.J
,,...komoie neka sezalfiti od te vatre makar
sapolahurme.rr"
"' Zctilua-airret-vrnzri, Et-Tctsituwr-rcthihuni'tclnar.r,:'ri-is,y'(Sliff
uttranje
i zasrrasivanje
krozhrdis
vet-trrastlAllahovog Posl3Dika,a.s.l, (M essesetrü-tarih
r r e b i , 1 9 6 8 ) , 2 ,1 0 .
Se.lnlcritd u hhtdr.'lrid
t29
J.L J Ä1 c-ilä 4*
-l-l :.1r --11" *
MilostinjabriSegrijehei öistiregistardjela
od grijeha.Od DZabiraseprenosipredaqcda 1e
öuo Allahovog Poslanikakako kaZe Ka'bu b.
U'dZretu:
jt * Ät u-t /- o'
,J- y +r";,r .U .lr 3-, *ir,; ;)LJl :;,-i !, .-.< ! ti,-i u *<
(;> llJrj
JJ.
... r{ll ,111iriLr L< a+.l.l ir;l'r alr-Jr,
,,Ka'be, namaz te pritrliiava Allahovom
rahmetu, post je itit, a milostinja gasi grijehe
kao stoYodagasivatru...""
i ima za cilj da
nesreöe
Milostinjaspreöava
svoga dobrotvoraöuva od raznih nezgodado
Od Eresb. Malika preDoslse:
snxti i preseljenjai
.=:,:rL
..1
I t:J" r;
JJ*r
.i,
C,
r-
- -r
2.:t'r.-
r,Lla*l
J
.::*'
,,Rekaoje Alahov Poslanik,a.s: , Milostinja'
doista,gasi Alahovu srdzbu i Stiti od rrrine
smrti."
U r i v a i c rlub n u l - M u h a r ekkaal es e l
.,.r)\
.-.
f
tlr a^?
1!rl!
..r-!=1nl ,r)
vrata
,,MilostinjomAllah otklanjasedamdeset
rrrinevrstesnrrti.""
Milostiija jc kao drvo u öijcri se hladlr
odmaraonzrjkojijc dijcli.
U rivajelu Ibni l"luzcjmekaZese:
arebi,1968),2,I I
'lbid.2.12.
l_la
Scd t(tiLd u hl.klu )riu
/ Jl .l_t
. . \ n S u d n j e md a u h l . r dv j e r n i l c j e r r j e g o r a
sadaka."'Sadakaruii i kida iejtanske ogradc kao ito
su razDorazniizgovori i iejtanske sugestijekoje
oni rlamcöu dobrolvof,l u rlaslojanju da ga
s p r . . i c L r d r j (l , n i u n l r l o s t r r U eO. r r t t ' a s t o l c
usaditi bojazan da öc sc osiromaliti ako se
podijcli sadakl. ili da, cvcntualno, siromah nl.Je
potrcban miloslin1i i sl. Ko, ipak. podijeli sadaku
tin'röinoln on raslrgasve tc icjtanskespletkei
okovckojc nTuse poslave.
Ahnled od B llrejdc prcnosi:
,r.*
- s-:.-
).:,: ::.s-t;.--.-
nüi :r' 1j:r -l-)) e ; !
.,;Ll,- ;n - .=- \- irj;,:
,,Rekao,ie -A.lahovPoslanik, a.s: ,Öovjek ne
moze podijcliti nikakvu sadaku 5to prije toga
nederazbiti okove u vidu öeljustisedamdcset
iejtana."'
U drugon
l'trZekijjud din tsl Munziri, Et-Tctgihu ''!t-ttthih "tilt?lliranje i zrsrralivanje k.oz hadrs
,a./.fij-isfi/(Stin
vet-nuasil
Allaho\og l'oslanika,a.s.).(Muessesctur-tarih
al.,ijl iy
.ar_
vajetu kazc sc:
"
Zekijjud din El Munziri. Et-Tetgihl t'tt-terhibu l'tittct'
/'a./^d-rYzr,/(Stinrulirrnie i zastrasivllie kroz hadis
-/'lhholog i'oslaDika.a.s.).(Muessesctullrrih vct turasl_
a r e b i ,1 9 6 8 ) . 2 ,1 6 .
Sektkt icx
ltatu Aia
qj
L+j: -+5
r:i
-J
.i-
i;!
+,:-l-:--
L'
>i
,,sidakr re nc nroTe p0dijcliti itu rc nct'e
rastrgnnti okovi öcljusti sedamdesetScitana
koii ic zabranjuju."'
Sadakadouosr bcreket u Tivoltl. zdravlje i
Milostinjom
naklonostljudi a poscbnosiron]aha.
\
llc5r<ö1.
firls
7iJ.
re /Jt\'araju scJl ttorsct
bolesti3tc1eisl.
BiljeZisc od Raft'ab. HadidZa,r.a:
;
Jr.
-!t:-tr d
-
r-)
i*J
-!-.-
..
..
!! -y-" -r-r 6-'-l\ :l- ) ".& Ä ,ja.s: ,Sadaka
,,Rckao je Alahov Poslanik,.._
r'r
zla."'
zatvarasedamdeset
vrata
A od Enesb. Malika prenosise:
_- .iiül
-, J":J.*:
sL-.2
j ;)Jl .rl! ,all!
-" - ,- .^ -liLr
:c-
J
,,Rekaoje Allahov Poslnnik,a.s:'Poiurite sa
nc moie predipreko
sadakom!Belaj-nesreöa
sadake."'e7
'j
Zekiiiud-din lll Nlunziri. Et-T?rgih| t.1-tcthihu ltti d,a./rsÄ'-ir/y'(Stnnulinnje i zaskaiNanje kr.J7hadrs
!el turas'l
Allahovog Poslanika...s.),(Müessesetur-iarilr
a L e b i1. 9 6 8 ) . 21. 7
"'
Ibid.2, 19.
o'Ibid.
t3)
spa5enih:
Kategorija
vjernik
bogoboiazan
7. Zadnja krtegodja kojoj se garantrie
h l a di . p . ' .S . r J r l cdga r a. ro \ o n rI l r d r sjtc, . r c :
.,!:r r-jLr
..fLJ
*:'
vil
Sln"t.tita x hl.td\ Ätid
llL- ;l jl,;,,
Corjek lioji sc sieti ,4llaha u sanoti pa
orosi oti s iana.
\ n l b o g o h n i . r z n Ii rj rL d ," t r o r r rk o i r naJboljc
poznajLl scbc i svoga CosPoclara. Allahov
a.s.kaze:
PosLanik,
"Ja se najviScod vas Boga boJimr
Ja sam
najbogobojaznijiod vas."
(.1.'L.ii
J rl ftL:,-'), J!).
Strah j(] jedai vid sröane strepnje zbog
onogaStonekooöekujeda öe se desiti.On se iue
pokazujeosim u isaekivanjuncöcg slrasnog.kao
3to.jcnpr, diehenüemskavitia, stfah od prtanjau
kaburu i1i kabursliepatrljo, strah od slajanjaprcd
Allahon r'raSudnjem danu i sl. Takvaluk je re
öiniti zabranjencstvari zbog bogoboiaznostr'
S&ltüetico u hlklu Arid
133
,*
{rt J ;rL rjli:
{ij;, ü nL
fili!
UzviseniAllah na nlrlogonrjestaLrKur'anu
spomirle bogobojaznc (nrultclirje), koji se
UzviienogAllahabojc.
\ a p o c e t k us u r cl . l - \ 4 r r ' r l ; n rkr irtl) cs c :
.JJ.-iL-i)L- i r! Jn .,rJ,-i -iirt
Spaieni su ujernici. Oni koji su u
sktuSe i (bogobojdzni).
au{rzu
Na ovu tcmu postoje mDogobrojnahadiska
predanjapa öeno navestikaöi izbor hadisakoj.:
je El-MLrnziriuvrstio u svoju lorjigu:
S' .:-',J-/.
r-.-
-J..J. *-
r*;
, c ! : J* r 4
*-L'
\r.
'vF
l-!
".-: --
:/4
Encs, r.a, prenosi da ie Allahov Poslanik,a.s,
rekao: ..Ko se sjc(i AIlallfl. pa Inu se oro\e oii
suzanraod strnha pr€na Njemu te kanu na
temlju, neaebiti kainjen na Sudnjemdanu."e3
: - . * . . J ;
- : - - i - r .
zabranjenooko liojc se orosi suzonrili zaplade
od bogobojaznosti.Takoaler ioko kojc ne
spa\'r zbog borbe na Allahovom putu.
Spomenuoie i tredeoko...""'
Od Ebu Hurejre. r.a, prenosi se da je
Allahov Poslanik.a.s,rckao:
"
Zekrllud din El \|t1t;ti. Et-lltgihr rd-tcthihu !'tütrl(Srinn,lnlnjc i zlst,aiivanjc kroz hadis
,//rl'ri-ri|l
^ U r h o \ ' o gI ' o s h n i k a .r . s . ) .( M L r e s s e s e lrL! rrilh \ e r l u r . r s r l '
r r e b r .i 9 6 S ) , 4 . 2 2 3 .
S.ht.) r.d t hlul
))!t
) ' . j
. -
s - , . - "
.arlr J.iJr ,,+;-- nr ,=-3 / < J-J rürJ ) :+
.a-3- ,-r*, I n -t* ;rLJ, 5+ r' J
,,Kao sto se mlijeko ne vrada u vime tako se ni
oko koie zaplaöc od bogobojaznosti e
kainjava vatrom. Neöe sc izmijesati praiina
podignuta u borbi lra Allahvom putu sa
dimom dZehennema."l('1)
se da je Ebu Hurejre, r.a,
Takoder,
prcnio:
;(.:r(;
.r\: q f ; J,;r ,.1- : -_,r- .,_*.L
Ebu Rejhane pripoYijeda od Allahovog
Poslanikr, a.s, da je rekao: ,,\/ntri je
- - -
. . * - r L
-
I
L - - . . ; - r _ / - .
i+
J
--:1 :,
! ;, :;l'-.;
; .j,**
, ,-ir,!1 -l-
J 4.3\ J-
L:-ri L
.1 l-,
nrJ-*,
e,-;-'
.
j: --
--,i'S
a;-ll -L--"i
-- ul >>.s
JL;!,";K- t-<:6-
_, i
I
c'!
rd'Jj
,,( ei-
"" Ibid
l0i Zekijiud-dinEi'Munziti.F,t-7eryihuvet-terhib nhtelje krcz hadrs
,r,/tu'i-iery'(Slunuliranlei zastrasivan
tarihvet hrasiiAllahovogPostanika,
a.s.),(Muessesctut
arcbi,1968),4,
229.
Se.lDieicd u hhulLt Ariu
{Ll, 1rl
-,-ll!
"U I .i, ..;
a*
6<.r. ,!jl-.r ! :+
s! r-' {r- -FJ: i , ,,i,ri:-,,
.# ,'-r ,rr?! lP. irL'L! ir+-Üf -J r ,+.,,Po objavi ajet,: <<Z^rovaj Kur'an poriöete,
podsmjehujetese a ne plaöet€>,zaplakali su
<ashabus-Suffcti),tako da su im suze potekle
niz lice. Öuv5i to Allahov Poslanikzaplaka slr
njima a imi
zapltkasmo zbog njegovog
plal,anja nakon iega on reie: .Nede uci u
vatru onaj ko zaplaie zbog straha od AIIaha,
niti de u diennet onaj ko konstantnogriie5i.A
kad nc bi grijesili Allah bi stvorio drugi narod
grijeSnika kojima bi oprostio njihovo
griiesenje."r'ul
Od Mu'lr ije b. Hcldelc.r'.r.prcroii (( :
- -r- j,-..1.:-1, ,: i.ii1'.-_.
t)ü:+ r rr
- ,, ; , , J - j ; , - - ; 4 : r ü r . ; ; i ; . , I
Od El-Abbasa b. ALrdulMutilliba, r.a,
.:r -lr :
r*
*'
.l'
- -11 -
. LU.---:-<--r:Jr
.Jr
L-
r
-:
JL
d
. r-f,l i:-
,,euo sam ^llahovog Poslnnikr,:t.s, kadn
kaZe:,Dvoieoöi vatra neie dfltrdi; oko koje
ziplaöe u dubokoj noai iz slrahopoitovania
p r e n r x\ l l a h u :i o L o L n j cu e r r o isi l l : r ; i r r c (riai
Allahovornprrtu."'""
Prenosi
seod EbLr
Hurejre.
r'.a,koji kaZe:
j 4'
..1r-l-
r . . -
- * - . . - . .
,ir iJ-r
i.! :ir
a
i) ,rt ) 3j j
. r - . - ) . - J t J , J
- - . _ = , : .
' ' . ; . ' . ' : . J . ' * ' . ! * - . : . 9
.l ;-
3
. ; -
* - : - -
'J' i;
,.Ka/ao je Allalor PoslaniL:.Oii lrojice nece
vidjeti vatru: oko koje je öuvalo straZu na
-Allahovom putu, oko koje je zaplakalo od
strahopoitovanjaprema Ällahu.i oko kojc sc
sustezaloda ne gledaharam."'LUz
''' lbid
rr'Zekr.jlud-d El'\funztri. Et-Tctgihu r.!t-tath ih u li it' tlhnnisi:-scrif (SrnnuliraDici Tastraiivanjc kroz hrdis
r.s ). (t\Iucsscsenrt-tarihvct-turas'l
^lhho\og Poslanik..
r r e b i1. 9 6 3 ) , 4 , 2 3 0
Sld"tltiu
:-'
I hltklu .1ßn
,,Rekro jc Allahov Poslanik,a.s:,,N-aSudnjem
danu svako oko te zaplnkrti osim oka kojc se
ustezalood Allahovih zabrana, oka koje je
strai{rilo na Allahovom putu i oka iz kojcg jc
izaSla suza zbog stlahopoStovanil,ufr".u
Allahu makar veliöineglavemuiice.'l
Od Ebir LJname, r.a, prcnosj sc da jc
Aliahov Poslanik,a.s.rekao:
'n'rbid.
"'rIbi(r.
Sulüt'.:tiL1t r hk(tu ilt it
d, -! Jr rrJ,, a-
r'+ it,* 4t o" * Ärn>t -ui al oo
ei.A:l;bt,i,^-:r '., /';ht: -;,t,o-Ui ,;,rj; *i
,.2,t A ;i ) ,bt J-- J ;:u ö\;\\ vi .t ,^\ S* ,t ,itj p
.1- t 7 ;*t1n
,,AIIahu nije nista draz€ od dvije kapi i dva
traga; kapi suze izazvanestrahopostovanjem
prema All.hu i kapi krvi prolivenex borbi na
Allahovom putu; te traga stope u borbi na
Allahovom putu i- traga stope u izvrienju
Allahovogfarza."'"
Prenosiseod Enesa,r.a.,daje rekao:
, .=l' .irrsI-
;, J r r )u:Ju 4:tt q.z)ci J, jt)
lE -iji LsJ' riji:Jli,
t
(;rl-JI J u"Ür L.,,iJ) :ar't! "j^ i-
64!a,r-t ;> * -)Ji ) .ei,-lF
fl' .rliJ eJÄlü,-r'.irr -L" nr J1, f{.r!' J :JE Ld=ia
ii! J i.Jü,.rrJ-
:Jui t),r.JrtrI' J,F ,:1' Jj" .1<:J!.,r,{, ,J-i J-r + r
,u)j.4.6i
t,'^:J\ ar,,Fr :Jü !.1,+ a^rcll.irli" jr,
ljudi i kamenje) i dodade: ..Upaljena je
hiljadu godina dok nije pocrvenila,zatim
hiljadu godina dok nije pobijelila i hiljadu
godinadok nije pocrnila,tako da je crna i
tamna a njen plamenneugasiv.,."
Ovomedogaalajuprisustvovaoje i neki crnac
koji naglaszaplaka od bogobojaznosti.Na to
sespustiDiibril, a.s.,i upita: "Ko ti je ovaj sto
plaöe?"
"Jedan Abesinac",reöePoslanik,a.s.,a zatim
ga pohvali.
Diibril reöe: "Uzviieni Allah kaie: 'Tako mi
moje Uzviienostinad Arsom i tako mi moje
veliöinei visostineöezaplakatioko mogaroba
na dunjaluku, od strahopoitovanja prema
Meni, a da^_
mu Ja ne povedamsmijeh u
diennetu'."'uo
Prenosise od El-Abbasab. Abdul-Mutalliba.
r.a., da je rekao:
ö1Jf, JE :Ju e ^t ,r;?,4LStu. ."41 e S).))
s :_La .11i'+
j, +1, e
'1:t,';1:rt-
,.=- ;' "*
tJv ) j. ):J.rt-F J,,nr,rti:Ju
€-tii6twJ
.{41 J L{<-, c,Fi U 6!r'9 !/ t JI d +' i,:' q<i !
- Allahov Poslanik, a.s., prouöi ajet u kome se
spominje da su <gorivo diehennemske vatre
- Rekao je Allahov Poslanik,a. s.: "Kada se
najeZi
kor,a
Allahovog
roba
iz
lor zekiijud-din El-Munzii, Et-Teryibu vet-tethib nü'eli zastrasivanje
koz hadis
,'dd,bti.ierf (Stimuliranje
a.s.),(Muessesetut-tarih
vet-turasilAllahovogPoslanika,
4,231.
arebi,1968),
'ouZekijjud-dinEl-Munzin,
Et-Teryib! wt-te 'ibu 'ninel,,adisii-Jerrl(Stimuliranje i zastralivanjekroz hadis
AllahovogPoslanika,
vet-turasila.s.),(MuessesenrHarih
aiebi,1968),4,234.
t38
Sednetica u hladu Aria
.\r,rr .-4,=J';,^J' j
Sedmerica
u hladuAßa
'Jt'a
t.' +i,
139
strahopoitovanju prema Njemu spadaju nru
"
gr-ijesikao 3to opada liiöc sa suhogdt'\'eta'."
lz s\'ih ovih prcdanjarrroZesc zakluailida
öc Allah onoga ko zaplaöeiz slrahopollavatla
pre a
nagraditi nrnogobrojninl
Njcmu,
nagradama,llz to Sto öc ga stavili Li hlad na
Sudnjcnldanu.
Uzviscui Allah lakvu osobuvoli 1 ona ce
bili u sig mosti spaienaod kazne istraha j
valre. Neie ni vidjeti
sigLrmaod dZehcnncmske
plamen.
ae se prestraiiti
niti
dZchennenski
njimo. ncgo 6lj gledali ljepote dzcnneta okonl
dZennetskiln
ugodajem.
koje.lezauvrjcksmir-eno
Uzvr3erogAllaha nolimo da i nri budemo
u druitvu ovih kategorijakojima jc obcöanhlad
Sudnjegdana,kada drLtgogblada lc bude bilo
ositr Njcgovog.
SadrZaj:
U v o d . . . . . . . . . . ... . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
H a d i so h l a d uA r i an aS u d n j e d
na n u . - . . . . . . . . . . . . . . 7
S u d n jdi a n . . . . . . . . ... . . . .
Zbog öegaie to
t a k o ? . . . . . . . . . . . . . . . - . - .l .0. - . . . . . .
OpisiSudnjcga
danaprte svodeljaraörLna..
12
Taj Danöe svojilnstrahotanra
i d j c c uo s i j e d i t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I .5. . . . . . . . . . . . . . . .
Dcsiöcsekolapskosniökihrazm;era. . . l 9
Opisi Sudnjcgdanakod nekihislamskih
k I a s i i a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . .2. 1
.......................
I KatcgorijaspaSenih
P r r tc d r t ri r r r l r r r
l3
Lik pravednogvladara Omer b. El Hattab3 9
Buharijcvokazivauleo ubistvuOmera,
59
II Katego.üaspasenih
V j e m i ö koam l a d i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .0. . . . . . . . . . . . . . .
lll Kategorijaspalenih
Öovjekvezanzad7arrriju..................................
83
IV Kategorijaspaienih
P r i j a t e lnj a
i v j e r s k oojs n o v i . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. .6. . . . . . . . . .
V Katcgotija
109
spaielihMoralauvjernik.........
'" lb1.t
114
ScrlDtcn.uü hld.lu ,lr:u
Scln€/l(lt I hhnh ,1tnt
.l-!, 4 ,j,1r".Jla ..-
VI Kategorijaspasenih
I I8
Darezljivvjemik....i........................................
VII Katego ja spaienih
133
vjemik......................................
Bogobojazan
141
SadrZaj:...........................................................
142
S4lne cau hladuAria
Download

Untitled - Islam Land