prof.dr. Osman Jašarević
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
prof.dr. OSMAN JAŠAREVIĆ
ZAIMA ŠARCA, 40, Sarajevo, 71000, BiH.
033 21 55 16
061 20 87 62
[email protected]
Spol Muško
Datum roĎenja 31.05.1954.
Državljanstvo BIH
p
RADNO ISKUSTVO
26.12.2014.
08.07.2011.-
25.12.2009.-26.12.2014.
01.02.2007.-25.12.2009.
1973.-2010.
Vanredni profesor
Uža krivično pravna naučna oblast
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku,
Prodekan za naučno-istraživačku djelatnost
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Docent
Uža krivičnopravna naučna oblast
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku,
Član nekoliko komisija za odbranu završnog rada. Mentor kandidatima na II ciklusu studija.
Viši asistent
Uža krivičnopravna oblast
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Od 1973. zaposlen u službama bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Postavljan i biran na vrlo odgovorne dužnosti u službama bezbjednosti i drugim
službama, kao što su: zamjenik komandira, komandir i načelnik u Centru službi
bezbjednosti Sarajevo, kada za izuzetne rezultate za petnaestogodišnji rad biva
nagraĎen od Predsjedništva Jugoslavije, Medaljom rada (1985.) Od 1992.
rasporeĎen na mjesto pomoćnika ministra UP RBiH do 1997.,nakon čega je
rasporeĎen za načelnika odjela CNB—a (INTERPOL - a) u Sarajevu. Kao stručnjak
iz oblasti prava, saobraćaja i kriminalistike, 1999. izabran na Kantonalnom sudu u
Sarajevu za stalnog sudskog vještaka na period od četiri godine. Bavio se aktuelnom
istraživačko — bezbjednosnom, edukativnom i pravnom problematikom u navedenim
službama. Osim angažovanja u radnom, nastavnom i edukativnom procesu,
sudjelovao je u naučno istraživačkom radu.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 7
2010.- Član zakonodavno-prave komisije Predstavničkog doma FBiH
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2007.-2009.
1985.-1996.
1983.-1985.
Doktor pravnih nauka
Diploma doktora pravnih nauka nostrificirana na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Iztraživanje i obrazovanje:
Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija Novi Sad
Magistar pravnih nauka
Istraživanje i obrazovanje
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Diplomirani pravnik
Istraživanje i obrazovanje
Fakultet za BDS-u Univerziteta u Skoplju
1978/9-1982/3
Stečeno zvanje pravnik- I stepen dodiplomski studij
Obrazovanje
VŠUP - Beograd
1970.-1973 Srednja škola Unutrašnjih Poslova RSUP-SRBiH. Sarajevo
1962.-1970.
Osnovna škola „Ragib Džindo―, Rogatica
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 7
prof.dr. Osman Jašarević
Curriculum vitae
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
Komunikacijske vještine
Računalne vještine
Vozačka dozvola
Bosanski, hrvatski, srpski
▪ dobre komunikacijske vještine stečene tokom rada na rukovodnim
radnim mjestima i kroz edukaciju studenata.
▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™
B kategorija
Ostali jezici
Engleski jezik
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
Slušanje
Čitanje
A2
A2
PISANJE
Govorna interakcija
Govorna produkcija
A2
A2
A2
A2
A2
A2
.
Njemački jezik
A2
A2
Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 7
DODATNE
INFORMACIJE
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Knjige
“Dokazivanje alibija u predkrivičnom i krivičnom postupku”, Osman Jašarević,
Magistarski rad 1996. Godine Pravni fakultet u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu
1996. Sarajevo
“Alibi i njegovo mjesto u krivičnom postupku”, Osman Jašarević, Doktorska
disertacija 2009. Godine, Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i
ekonomista za rukovodeće kadrove Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet
Privredna akademija, Novi sad.
-Osman, Jašarević 1991: KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA, (Repetitori udžbenik u skraćenom obliku), KRIVIčNO PRAVO OPŠTI DIO i
KRIMINALISTIKA; izdavač Ministarstvo za unutrašnje poslove RBiH,
Sarajevo (repetitorij - priručnici)
-Osman Jašarević, “Alibi kao dokaznom sredstvo u krivičnom postupku”, Pravni
Fakultet Kiseljak 2009.;
-Osman, Jašarević 2011: UviĎaj u krivičnom postupku;(pomoćni udžbenik), Pravni
fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (knjiga – stručna literatura)
-Osman, Jašarević 2012: Krivično procesno pravo I i II; (udžbenik)Pravni
fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (udžbenik)
O
-Osman, Jašarević 2013: Kriminologija (etiologija i fenomenologija
dkriminaliteta); (udžbenik), Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak
a(udžbenik)
b
r
a
n
e
p
u
b
l
i
k
a
c
i
j
e
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 7
Curriculum vitae
prof.dr. Osman Jašarević
Ostale publikacije
-‖Slika o sebi i prevencija poremećaja u ponašanju mladih‖ Grupa autora Arzija MMahmutović, Osman
Jašarević i dr., Istočno Sarajevo Filozofski fakultet, 2010. Štamparija Fojnica
- ‖ Slobodno vrijeme mladih‖, u okviru dječije nedelje 06.Oktobar 2010. godine u JU ―Djeca Sarajeva‖,
Sarajevo,Grupa autora Arzija Mahmutović, Osman Jašarević i dr. , Fojnica, 2010.
-Osman Jašarević, ―Psihološka analiza kriminalnog ponašanja maloljetničke deelinkvencije s o
osvrtom na endogene i egzogene faktore‖, Didaktički putokazi – Didactic Guidepostes, Zenica, 2010.
-Osman Jašarević, .‖Krivično – pravni i saobraćajnokriminalistički aspekti prevara u osiguranju‖ UUniverzitet u
Travniku, Univerzitetska hronika Časopis Univerziteta Travnik,Vol 3, broj 3. Štamparija Fojnica, 2010.;
-Osman Jašarević, Alisa Begović, .‖Maloljetnička delinkvencija u KS i FBiH
posljednjih godina u
porastu‖, Univerzitet u Travniku Univerzitetska hronika Časopis Univerziteta Travnik,vol 3, broj 1.
Štamparija AVERY d.o.o., 71000. Sarajevo;
- ―FUNCTION OF ALIBI IN A CRIMINAL PROCEDURE‖ , LEMiMA, Septembar, 2 2009, PROCEEDINGS,
Volume 1., 25-27. Septembar 2009. Sokobanja, Serbija
- “LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF FAUDS RELATED TO VEHICLS INSURAC”, ANTiMA A
april, 2010, PROCEEDINGS , Volume 1, 22.-25.04.2010., Serbia;
- ―NASILNIČKI KRIMINALITET ( ―etiologija, fenomenologija, suzbijanje‖)‖ PANEVROPSKI UNIVERZITET
APEIRON, sa radom pod nazivom ―Mobing na poslu kao oblik psihološke prinude‖, 4. Juni 2011. godina,
Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Naučni radovi
Osman, Jašarević 2008: Psiholška analiza kriminalnog ponašanja maloljetničke delikvencije s
osvrtom na endogene i egzogene faktore, u listu ―Didaktički putokazi — Didactic Guideposts,
Zenica.
Osman, Jašarević 2008: Psihološka analiza maloljetnih delikvenata sa osvrtom na endogene i
egzogene faktore, Pregled i mišljenja, Naša škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i
obrazovanja, Godina LIV, Broj 46/216, Sarajevo.
Osman, Jašarević 2009: „Psihološka analiza na odnesuvanjeto na maloletnite delikventi―,
Redakcijata na Spisanieto „Prosvetno delo―, br. 3, Republika Makedonija.
Osman, Jašarević 2009: „Značaj i funkcija alibija u krivičnom postupku―, univerzitetski časopis
broj ***** Univerziteta u Travniku, Travnik.
Osman, Jašarević 2009: „Funkcija alibija u krivičnom postupku―, rad objavljen na engleskom
jeziku u zborniku LEMiMA (PROCEEDINGS Volume 1) str. 242 - 248, Soko Banja.
Osman, Jašarević 2010:„Pravni i ekonomski aspekti prevara u osiguranju motornih vozila‖ objavljen u
zborniku na engleskom jeziku ―ANTIMA 2010‖, (PROCEEDINGS Volume 1), Tara, str.196 – 200.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 7
Osman, Jašarević 2010:„Kriminološki apekti slobodnog vremena mladih―, knjiga:Slika o sebi i
prevencija poremećaja u ponašanju mladih, Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Štamparija Fojnica,
Fojnica, str.109 – 139.
Osman, Jašarević 2010:„ Kriminološki psihološki i kivično – pravni aspekti nasilja sa osvrtom na
prvevenciju―, knjiga: Slobodno vrijeme mladih, Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Štamparija Fojnica,
Fojnica, str.89 – 94
Osman, Jašarević 2010: „Krivično – pravni i saobraćajno kriminalistički aspekti prevara u osiguranju‖ u
časopisu Univerziteta u Travniku, Vol. 3 broj 3 (UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.77 – 81
Osman Jašarević 2011: „Kriza narušenog morala vodi društvo u nasilje i entropiju ― u časopisu
Univerziteta u Travniku, Vol. 3 broj 2 BR.6 (UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.99 – 103.
Osman Jašarević 2011: „ Mobing na poslu kao oblik psihološke prinude―, objavljena u knjizi apstrakata,
meĎunarodna naučno stručna konferencija „ NASILNIČKI KRIMINALITET ( Etiologija, fenomenologija,
suzbijanje)―, Banja Luka, str. 13.
Osman Jašarević 2011: „ Negative impact of media on children' s – youth education through the
aplication of internet informations―, Vol.1., Faculty for education of the executives, Belgrade, str. 420 –
427.
Osman, Jašarević 2012: „Pravni aspekti reforme javne uprave u BIH― u časopisu Univerziteta u
Travniku, Vol. 4. broj 1. (UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.83 – 87.
Osman Jašarević 2012: „Uporedno pravni prikaz mjere pritvora kroz zakonodavstvo BIH i
zakonodavstva Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njemačke i Austrije― u časopisu Univerziteta u Travniku,
Vol. 4. broj 1. (UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.199 – 211.
Osman Jašarević., Aleksandra Martinović (Sudija Ustavnog suda FBiH, 2012: „UsklaĎenost propisa
kroz praksu ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na podjelu nadležnosti izmeĎu
federalne i kantonalnih vlasti― u časopisu Univerziteta u Travniku, broj 8. vol. 4 br.2.
(UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.27-31.
Osman Jašarević 2013: „Huliganizam vid devijantnog ponašanje navijača na sportskim terenima― u
časopisu Univerziteta u Travniku, Vol. 4. Broj 8. (UNIVERZITETSKA HRONIKA) Travnik, str.89 – 95.
Osman Jašarević 2013: „ Menadžeri u ulozi mobbing – moderatora nad ženama― Časopisu za pravnu
teoriju i praksu, broj 1. godina XII ( PRAVO I PRAVDA), Sarajevo, str. 379 – 389.
doc.dr. Osman Jašarević, ―Krivičnopravni i psihološki aspekti utvrĎivanja alibija kod osumnjičenog,
optuženog, svjedoka‖, sa meĎunarodne konferencije ―Kriminalistička edukacija, uslovi i vizije-20
godina od Vodinelića‖, Skopje, Makedonija, 2014.;
doc.dr. Osman Jašarević, Ena Kazić, MA, ―Komparativni prikaz odgojnih preporuka u BiH i Srbiji‖, sa
meĎunarodne konferencije ―Izgradnja modernog pravnog sistema‖, Burch Univerzitet, Sarajevo, 2014.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 7
Curriculum vitae
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
prof.dr. Osman Jašarević
Stranica 7 / 7
Download

Europass CV - Univerzitet u Travniku