Udruženje “Škola za opstanak“
Seminar: PROMENE KLIME I UGROŽENOST BIODIVERYITETA
Beograd, 5. decembar 2014.
Verica Gburčik
M.Sc. Meteorologije
GLOBALNE PROMENE U ATMOSFERI
I NJIHOVE POSLEDICE
GLOBALNO ZAGREVANJE
GLOBALNA PROMENA KLIME
GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA
Funkcija katastrofe
ODRŽIVI RAZVOJ
?
DVA DOMINANTNA ATMOSFERSKA PROCESA
20.-tog I 21. -vog VEKA
GLOBALNO ZAGREVANJE
ATMOSFERE
SLABLJENJE OZONSKOG
OMOTAČA
OKO 90% OZONA NALAZI SE U STRATOSFERI
(na visini 10 - 50 km)
OZONSKI OMOTAČ
OKO 10% OZONA NALAZI SE U TROPOSFERI
(na visini do 10km)
PRIZEMNI OZON
Osnovna regulativa na svetskom nivou
1988. UNEP i WMO uspostavljaju
Međuvladin panel za promenu klime (IPCC)
1992. Svetski Samit u Riu za životnu sredinu
Donosi Okvirnu konvenciju o promeni klime
(na osnovu prvog izveštaja IPCC iz 1990.)
1997. Donet Kjoto Protokol, na osnovu Konvencije o promeni klime,
o redukciji i eliminaciji emisija
“gasova staklene bašte”
koji uzrukuju zagrevanje atmosfere
KJOTO PROTOKOL USVOJEN TEK 2005.
UNEP – UN PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1985 – MEĐUNARODNA KONVENCIJA O ZAŠTITI
OZONSKOG OMOTAČA
1987 – MONTREALSKI PROTOKOL
90 tih – ANEKSI PROTOKOLA
USPEŠNA PRIMENA (Eliminacija CFCs)
OPTIMISTIČKA PROGNOZA
Zagrevanje atmosfere
PROMENE KLIME
Klima je kompleksan interaktivni sistem koji čine:
atmosfera, okeani (i druge vodene površine),
ledeni i snežni pokrivač (kriosfera), tlo (litosfera)
i biosfera uključujući čoveka.
Vreme je samo trenutna manifestacija klime na nekom području.
PROMENA KLIME – dugoročni proces
PROMENILJIVOST KLIME – kratkoročni procesi
Promena i promenljivost klime
utiču na zdravlje sveukupnog živog sveta (ljudi, flora, fauna).
bez obzira da li su zdravi ili imaju neko hronično oboljenje,
ali je efekat različitog intenziteta i trajanja posledica.
ZBOG POVEĆANJA KONCENTRACIE GASOVA
STAKLENE BAŠTE DOLAZI DO
PORASTA TEMPERATURE
PRIZEMNOG SLOJA ATMOSFERE (IPCC, 2001)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
y = 7E-10x 5 - 3E-07x 4 + 3E-05x 3 - 0,0016x 2 + 0,0303x - 0,4152
18
55
18
65
18
75
18
85
18
95
19
05
19
15
19
25
19
35
19
45
19
55
19
65
19
75
19
85
19
95
20
05
ODSTUPANJA
Trend odstupanja srednjih godišnjih temperatura vazduha
na severnoj hemisferi Zemlje
GODINE
Trend odstupanja srednjih godišnjih temperatura vazduha
u Beogradu (Meteorološka opservatorija Vračar)
3,0
y = 3E-09x 5 - 3E-05x 4 + 0,1224x 3 - 237,36x 2 + 230201x - 9E+07
2,5
2,0
ODSTUPANJA
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
1885
1905
1925
1945
GODINE
1965
1985
2005
1
IPCC, 2007
Porast koncentracija
gasova staklene bašte
10 000 godina unazad.
Ugljen dioksid
Mali grafik:
Porast koncentracija od 1750.
do danas.
Metan
Azotni oksidi
DRAMATIČAN IZVEŠTAJ IPCC, 2007.
GLOBALNI TREND POVRŠINSKE TEMPERATURE (WMO, 2013)
Global Surface Temperature Trend : Result from three Global datasets:
NOAA (NCDC Dataset) ,
NASA (GISS dataset) and combined Hadley Center
and Climate Research Unit of the University of East Anglia (UK)
(HadCRUT3 dataset)
IZVEŠTAJ IPCC 2013.
2001-2010 DECENIJA KLIMATSKIH EKSTREMA
WMO & IPCC, 2013.
IPCC, 2013
Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed
changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed,
the amounts of snow and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations of
greenhouse gases have increased
Zagrevanje klimatskog sistema je van svake sumnje.
Od 1950., mnogo izmerenih i osmotrenih promena
je bez presedana tokom decenija pa do milenijuma.
Atmosfera i okeani otopljavaju, količina snega i leda se smanjuje,
nivo mora raste i koncentracije gasova staklene bašte se povećavaju.
IPCC, 2013
Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any
preceding decade since 1850. In the Northern Hemisphere, 1983–2012 was
likely the warmest 30-year period of the last 1400 years (medium confidence).
Svaka od zadnje tri decenije sukcesivno je toplija pri tlu Zemlje
nego bilo koja prethodna decenija od 1850.
Na severnoj hemisferi, period 1982-2012 je verovatno bio najtopliji
tridesetogodišnji period u zadnjih 1400 godina.
IPCC, 2014
POSLEDICE PROMENA KLIME
→ U srednjim i visokim geografskim širinama,
snežni pokrivač opao za 10%
→ Trajanje leda na rekama se skratilo za 2 nedelje.
→ Debljina leda u Arktičkom moru smanjila se za 40%
→ Česta pojava ekstremnih događaja:
suše, poplave, olujni vetrovi, ekstremne temperature
→ Porast nivoa mora se procenjuje do 1m
→ Može doći do značajne promene rasporeda
i strukture kopnenih i vodenih površina
→ Ugrožena biološka raznovrsnost i zdravlje
Promenljivost klime
uzrokovana je određenim signifikantnim prirodnim fluktuacijama:
» El Niño, La Niña and the El Niño Southern Oscillation (ENSO)
» Madden-Julian Oscillations (MJO)
» South Pacific Convergence Zone
» Intertropical Convergence Zone (ITCZ)
» North Atlantic Oscillation (NAO)
» Interdecadal Pacific Oscillation (IPO)
» Antarctic Oscillation (AAO)
» Indian Ocean Dipole (IOD)
“El Ninjo“ i “La Ninja“ predstavljaju periodične pojave
toplog odn. hladnog tipa vremena (koje se smenjuju)
iznad Pacifika i izazivaju nešto višu odn. nešto nižu temperaturu
površine mora, u odnosu na normalu.
Ova pojava je posledica interakcije atmosfere i okeana
i ima uticaja na globalnu klimu Zemlje.
PUTEVI UNAPREĐENJA STANJA
KAKO SE U EVROPI PRATE UTICAJI NA BIODIVERZITET
Spatial analysis of green infrastructure (GI) in Europe
EEA Technical report No 2/2014
Prostorne analize zelene infrastrukture u Evropi
Distribution of GI elements,
based on the capacity to deliver ecosystem services
Distribucija elemenata
zelene arhitekture bazirana
na kapacitetima potrebnim
za očuvanje ekosistema
Distribution of potential core habitats
for large forest-based mammals in Europe
EEA Technical report No 2/2014
Distribucija potencijalnih
ključnih staništa
krupnih šumskih sisara
Fenološki parametri
Kada pčele počinju da rade?
Identifikacija perioda
seoba ptica
Kako i kada se odvijaju
feno-faze
poljoprivrednih kultura:
cvetanje, listanje,
formiranje ploda, ...žetva?
Фенолошкe променe: периодични догађаји животног циклуса
биљака и животиња.
EEA, 2013.
The map shows the rate of change of crop growing season leght
EEA , izveštava
da se prosečna dužina
vegetacionog perioda povećava
u zadnje 2 decenije zbog klimatskih promena.
Šaljivi deo kampanje EU protiv globalnog zagrevanja
PRIMERI NAŠE DOBRE PRAKSE U PROŠLOSTI
Tokom perioda 1958-1990 godine je
Hidrometeoroloska služba Jugoslavije
osmatrala i publikovala fenološke podatke i indikatore:
Fenološki godišnjak
Fenološki atlas.
Tada smo znali: kada poćinje i završava se cvetanje određenih vrsta,
kada pćele počinju da rade, kada počinje listanje,
kada poćinje opadanje lisća, kada......
A ZAŠTO TO SADA NE BISMO IMALI?
ATMOSFERSKI OZON I
SUNČEVO ZRAČENJE
OKO 90% OZONA NALAZI SE U STRATOSFERI (na visini 10 - 50 km)
OZONSKI OMOTAČ
O3
O3
O3
O3
OKO 10% OZONA NALAZI SE U TROPOSFERI (na visini do 10km)
PRIZEMNI OZON
VARIJABILNOST OZONA
VARIJABILNOST OZONA
26.08.03 u 17h
VARIJABILNOST OZONA
27.08.03 u 7h
Ozonski omotač u visokoj stratosferi,
deluje kao "molekularni štit", živog sveta Zemlje,
od ultraljubičastog UV sunčevog zračenja.
ULTRALJUBIČASTA RADIJACIJA
INTENZITET UV
(Iradijansa)
se izražava u
energetskim
jedinicama:
W/m2
је мера нивоа UV зрачења на површини Земље,
као и показатељ потенцијалног оштећења коже
Овај индекс су 1995. формулисале:
Светска здравствена организација (WHO),
Светска метеоролошка организација (WMO),
Програм за животну средину при УН (UNEP)
Интернационална комисија за заштиту
од нејонизујућег зрачења (ICNIRP).
Стандардизовале га 1998. на бази
референтног спектра појаве еритема на кожи човека
у зависности од таласне дужине и интензитета UV
према референци
Међународне комисије за илуминацију
CIE (ISO 17166:1999/CIE S 007/E-1998)
NEOSTVARENA PROGNOZA
• 2000. APSOLUTNI MAKSIMUM POVRŠINE OZONSKE RUPE
NAD ANTARTIKOM 28,3 miliona km2 (septembar)
APSOLUTNI MAKSIMUM DEFICITA
KOLIČINE OZONA – 57 Mt u septembru
• 2001. OZONSKA RUPA NAD ANTARKTIKOM 25 miliona km2
STABILNA I PERZISTENTNA
DEFICIT U KOLIČINI OZONA 54 Mt
tokom septembra i oktobra
INTENZITET UV RADIJACIJE RASTE
OZONSKA RUPA NAD ANTARKTIKOM
U SEPTEMBRU 2002.
OZONSKA RUPA NAD ANTARKTIKOM U 2006. GODINI
DOSTIŽE NESTO VEĆE DIMENZIJE NEGO 2000 / 2003
POSLEDICE UV ZRAČENJA
Kod ljudi i životinja
Različiti oblici raka kože ;
Ubrzano starenje kože;
Katarakt i druge bolesti očiju ;
Slabljenje imunološkog sistema
supresija imunog odgovora,
povećan rizik nastanka infekcija,
smanjena delotvornost humanih vakcina.
Kod biljaka
Smanjena produktivnost.
POSLEDICE
SINERGETSKOG DEJSTVA UV I PRIZEMNOG OZONA
New Directive to fight pollution by ozone
enters into force: EU/EC, IP/03/1224,
Brussels, 2003
Pri visokim intenzitetima UV
uz prisustvo NOx u prizemnom sloju atmosfere
stvara se prizemni ozon.
Pored UV i prizemni ozon (toksičan je)
veoma štetno deluje na živi svet:
Kod ljudi i životinja stradaju respiratorni organi
a odgovoran je i za sušenje šuma.
ZAŠTO NIJE DOŠLO DO ZAUSTAVLJANJA
RAZARANJA OZONSKOG OMOTAČA?
PORAST TEMPERATURE
PRIZEMNOG SLOJA ATMOSFERE
I HLAĐENJE STRATOSFERE KOJE POGODUE RAZARANJU OZONA
UNEP/WMO
Scientific Assessment of Ozone Depletion 2014
“There are positive indications that the ozone layer is on track to recovery
towards the middle of the century......“
“Ima pozitivnih indikacija da je ozonski omotač na putu oporavka
ka sredini veka....“
EEA Report 2013
Europe successfully phasing out known ozone layer-harming
European Environment Agency (EEA), mart 2014.
Very high air pollution levels across
Western Europe
High pollutant levels currently experienced in parts of France, Belgium and Germany are leading some areas to
take urgent action to lower air pollution – for example, public transport is free in Paris over the weekend as an
incentive for people to avoid car use
.
Vrlo visok nivo zagađenosti vazduha u Zapadnoj Evropi
Summer ozone at harmful levels in 2013
Godišnji izveštaj EEA: Opasni nivoi koncentacija prizemnog ozona
Tokom leta 2013. u svim državama EU
Ground level ozone is one of the
most prominent air pollution
problems in .... of the extent of
European ecosystem area which is
at risk of damage tobiodiversity.
EEA
Prizemni ozon jedan od najpromiskuitetnjiih problema
širom Evropskih ekosistema koji remeti biodiverzitet
Most vegetation and agricultural crops are exposed to ozone levels ...
remain most affected by eutrophication,
acidification and ground-level ozone? .....
nutrients from soils and damage
to flora and fauna (changes in biodiversity).
LabeledIndicators
Većina vegetacionih
i poljoprivrednih kultura
izložena je koncentracijama
ozona
RIO +20
2012
EU u svom izveštaju upozorava:
GRADOVI SU GLAVNI GENERATORI PROMENA KLIME
POTREBNO JE IZVRŠITI PROCENU ELASTIČNOSTI
ODREĐENIH PODRUČJA NA PROMENU KLIME:
- Osetljivost
-- Povredivost
- -Adaptivnost
- Mere ublažavanja promena
-- IDENTIFIKOVAN JOŠ JEDAN UZROK ZAGREVANJA
F-GASOVI
UMESTO ZAKLJUČKA - PREPORUKA
Škola za opstanak:
Da se uspostavi mreža motrilaca (monitoring) u Srbiji
i počnu dugoročno da se beleže promene u biodiverzitetu.
HVALA!
Download

globalne promene u atmosferi i njihove posledice