XXVII FESTIVAL „BARSKI LJETOPIS“ 2014.
DATUM
VRIJEME
MJESTO
Utorak
15.07.
21:00
Plato Dvorca
krala Nikole
2.
Srijeda
16.07.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
3.
Srijeda
16.07.
22:00
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
4.
Ĉetvrtak
17.07.
21:00
5.
Ĉetvrtak
17.07.
22:00
6.
Petak
18.07.
21:00
Galerija
“Velimir A.
Leković“
Dvorac kralja
Nikole
Dvorac kralja
Nikole
7.
Petak
18.07.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
8.
Subota
19.07.
21:00
9.
Nedjelja
20.07.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
Dvorac kralja
Nikole
10.
Nedjelja
20.07.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
11.
Ponedjeljak
21.07.
22:00
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
12.
Srijeda
23.07.
22:00
Ljetnja pozornica
Dom kulture
Red
br
1.
DAN
PROGRAM
SVEĈANO OTVARANJE XXVII FESTIVALA
AKUD „Branko Krsmanović“
Akademski hor „Obilić“
Dirigent –Darinka Matić Marović
Autorsko knjiţevno veĉe
Milun Lutovac (Bar)
-moderator: Aleksandra Vuković (Podgorica)
Pozorišna predstava
Branislav Nušić
„KAKO VREME BRZO PROLAZI“
Reţija: Marko Misiraĉa
Izložba akademskog slikara
Stanka Zečevića
Duo:
Aleksandra Vojvodić, solo glas
Autorsko knjiţevno veĉe
Branka Bogavac (Pariz,Francuska-Budva)
-moderator: Miraš Martinović (Herceg Novi)
Klavirski trio:
Polina Osetinskaya – klavir
Mikhail Berezntisky – viola
Denis Shapovalov – violinĉelo
Izloţba slika i crteţa
Naoda Zorića
Autorsko knjiţevno veĉe
Goran Gocić (Beograd)
-moderator: Gordana Leković (Bar)
Duo:
Dina Kukalj -violina
Safet Drljan -harmonika
Pozorišna predstava
Laza Kostić
„ŢENIDBA MAKSIMA CRNOJEVIĆA“
Adaptacija i reţija Gojko Ĉelebić
Pozorišna predstava
„THE CASTING“
komedija
1
POZORIŠTE „SLAVIJA“ BEOGRAD
Igraju: Branko Đurić, Dragana Mrkić, Saša Joksimović,
Vasilija Kokotović
STERIJINO POZORJE NOVI SAD
Igraju: Vuk Ĉelebić, Bojana Peković, Zorana Trojanović, Mirko
Pejatović, Pero Dubanek i Marko Pejatović
TEATAR RUGANTINO ZAGREB
Igraju: Mirela Videk, Iska Jirsak, Mia Biomić,
Ivan Bošnjak, Miran Kurspahić
13.
Ĉetvrtak
24.07.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
14.
Petak
25.07
22:00
15.
Nedjelja
27.07.
21:00
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
Izloţbeni prostor
Doma kulture
16.
Ponedjeljak
28.07.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
17.
Utorak
29.07.
22.00
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
18.
Srijeda
30.07.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
19.
Srijeda
30.07.
22:00
20.
Srijeda
30.07.
23.00
Dvorac kralja
Nikole
Plato - Dvorac
kralja Nikole
21.
Ĉetvrtak
31. 07.
21:00
22.
Ĉetvrtak
31.07.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
Autorsko knjiţevno veĉe
Sreten Vujović (Cetinje)
-moderator: Vesna Šoškić (Bar)
KONCERT:
Jadranka Jovanović - solo glas
Postavka
“100 GODINA SLOVENAĈKOG LUTKARSTVA”
“100 LET SLOVENSKE LUTKOVNE UMETNOSTI”
Klavirski trio:
Novak Pavliĉić – klavir
Igor Pejović – violina
Igor Novak – violonĉelo
Pozorišna predstava
„TEKTONIKA OSEĆANJA”
Prevod i adaptacija:Dragana Bošković
Reţija:Andrea Ada Lazić
Autorsko knjiţevno veĉe
Refik Liĉina (Lund, Švedska-Novi Pazar)
-moderator: Mirsad Rastoder (Podgorica)
Jakup Mehmedović- harmonika
Film
GANGSTERSKI ODRED
(GANGSTER SQUAD)
Izloţba slika Miloša Vuškovića
Reţija: Ruben Fleischer;
Uloge: Sean Penn, Ryab Gosling, Emma Stone;
Ţanr: Akcioni triler
Pozorišna predstava
„PORODIĈNE PRIĈE“
Tekst: Biljana Srbljanović
Katarina Orlandic
Ivana Pavlovic
Uros Milojevic
Stefan Mladenovic
reditelj prof.Jovica Pavic
23.
Petak
01.08.
21:00
24.
Subota
02.08..
21:00
25.
Subota
02.08.
26.
Nedjelja
03.08.
18.0023.00
22:00
Galerija
“Velimir A.
Leković“
Dvorac kralja
Nikole
NARODNO POZORIŠTE ŠABAC
Igraju: Sonja Milojević, Vladimir Milojević,
Aneta Tomašević, Kristina Pajkić, Ivan Tomašević
-Nadezda
– Milena
- Vojin
-Andrija
AVGUST
Izloţba
Vladimira Vlada Veličkovića
Stari grad
Autorsko knjiţevno veĉe
Jovanka Vukanović (Podgorica)
-moderator: Milica Jovanović Vukmanović (Bar)
ETNO BAZAR
Organizator: Udruţenje ţena Bara
Ljetnja pozornica
Dom kulture
Pozorišna predstava
„HAREM“
KAZALIŠTE MORUZGVA –ZAGREB
Igraju: Petra Dugandţić, Nela Cocsis, Barbara Vicković, Ecija
2
27.
Utorak
05.08.
21:00
28.
Srijeda
06.08.
21:00
29.
Srijeda
06.08.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
30.
Srijeda
23.00
Plato – Dvorac
kralja Nikole
31.
Ĉetvrtak
07.08.
22.00
Ljetnja pozornica
Dom kulture
32.
Petak
08. 08.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
33.
Petak
08.08.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
34.
Petak
23.00
Plato - Dvoraca
kralja Nikole
35.
Nedjelja
10.08.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
36.
Nedjelja
10.08.
22:00
37.
Ponedjeljak
11.08.
21:00
38.
Ponedjeljak
11.08.
39.
Ponedjeljak
11.08.
19:0023:00
22:00
Dvorac kralja
Nikole
Galerija
“Velimir A.
Leković“
Plato ispred
Dvorca
Ljetnja pozornica
Dom kulture
06.08
08.08
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
Dvorac kralja
Nikole
Tekst: Ana Tonković Dolenĉić
Reţija: Ivan Leo Lemo
„Bar –Etno luka“
III Festival etno muzike –Veĉe sevdalniki
Autorsko knjiţevno veĉe
Vanja Bulić (Beograd)
-moderator: Radmila Bulatović (Lazarevac)
Klavirski trio:
Vladimir Domazetović – klavir
Veljko Klenkovski – klarinet
Katarina Stanković – violonĉelo
Film
RUNNER, RUNNER
(RIZIĈNA IGRA)
Pozorišna predstava
„DRAGA JELENA SERGEJEVNA“
Tekst: Ljudmila Razumovska
Reţija: Slobodan Ţ. Jovanović
Autorsko knjiţevno veĉe
Mihajlo Pantić (Beograd)
-moderator: Vesna Pavićević (Bar)
Duo:
Viktor Uzur – violonĉelo
Guilgla Katsarava – klavir
Film
TRI DANA DO UBISTVA
(3 DAYS TO KILL)
Ojdanić, Nataša Dangubić i Kazuhiro Tamari
Reţija: Brad Furman
Uloge: Ben Affleck, Justin Timberlake,Gemma Arterton
Ţanr: komedija
KOT - TEATAR BEOGRAD
Igraju: Ankica Milenković, Nikola Simić, SlaĊana Đukić, Katarina
Stojanović, Jadranka Jovanović
Reţija: McG
Uloge: Kevin Costner, Hailee
Steinfeld, Connie Nielsen
Ţanr: akcioni triler
Autorsko knjiţevno veĉe
Nebojša Lujanović (Split)
-moderator: Ţeljko Milović (Bar)
Moskovski akademski orkestar „Ipolitov-Ivanov“ -dirigent Valery Vorona
Izloţba
Muharema Muratovića
Izloţba radova domaće radinosti
Pozorišna predstava
„PREVARANTI“ - komedija
Tekst i reţija:
Vida Crnĉević Basara
SCENA- BEOGRAD
Igraju: Ljiljana Blagojević, Milorad Mandić Manda,
Sonja Kneţević i Kalina Kovaĉević
3
40.
Utorak
12.08.
19:0023:00
22:00
41.
Utorak
12.08.
42.
Srijeda
13.08.
43.
Srijeda
13.08.
19:0023:00
22:00
44.
Ĉetvrtak
14.08.
21:00
45.
Petak
15 -28.
08.
46.
Petak
15.08.
22:00
47.
Subota
16.08.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
48.
Subota
16.08.
22:00
Ljetnja pozornica
Stari grad Bar
49.
Nedjelja
17.08
50.
Nedjelja
17.08.
22:00
Ljetnja pozornica
Dom kulture
51.
Ponedjeljak
18.08.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
52.
Ponedjeljak
18.08.
22:00
Dvorac kralja
Nikole
21:00
21:00
Plato ispred
Dvorca
Dvorac kralja
Nikole
Plato ispred
Dvorca
Ljetnja pozornica
Dom kulture
Dvorac kralja
Nikole
Stari grad Bar Episkopska
palata
Ljetnja pozornica
Dom kulture
Dvorac kralja
Nikole
Izloţba radova domaće radinosti
Rade Amanović - gitara
Izloţba radova domaće radinosti
Pozorišna predstava
“DRŢAVNI LOPOV”
Tekst: Fadil Hadţić
Reţija: Elvir Škiljo
Autorsko knjiţevno veĉe
Miodrag Tripković (Podgorica)
-moderator: Milan Vujović (Bar)
Izložba
Koegzistencija – Za novi jadranski koine
UG TEATAR – ZENICA
Igraju: Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović, Adem Smailhodţić
Pozorišna predstava
„POZOVI ME RADI PRELJUBE“
Adaptacija i reţija: Branislav Nedić
Autorsko knjiţevno veĉe
Borĉe Panov (Skoplje)
-moderator: Miroslav Jovanović Timotijev (Bar)
Vernesa Kellner Berbo „STRANCI PRED RAJEM“
(predstava kamernog tipa)
Reţija: Miralem Zubĉević
Izložba francuskog slikara
Philppea Pengrecha
Ivo Brešan „PREDSTAVA HAMLETA U SELU
MRDUŠA DONJA“
Reţija:Mustafa Nadarević
TEATAR 92 ALEKSINAC
Igraju: Kristina Brzić, Ninuška Stojanović, SrĊan Stojadinović,
Bojan Cvetković i dr.
Autorsko knjiţevno veĉe
Borislav Jovanović (Mojkovac)
-moderator: Bogić Rakoĉević (Podgorica)
Clazz kvintet:
Boris Nikĉević – flauta
4
NARODNO POZORISTE TUZLA
Igraju: Elvira Aljukić
Adnan Omerović
NARODNO POZORISTE TUZLA
Igraju: Bukara: Nermin Omić
Mare Miš: Meliha fakić
Uĉitelj: Milenko Iliktarević
Šimurina: Nenad Tomić
Maĉak: Midhat Kušljugić
Puljo: Zlatko Jugović
AnĊa: Elvira Aljukić
Joco: Armin Ćatić
Gojko: Besim Tufekĉić
53.
Utorak
19.08.
22:00
Ljetnja pozornica
Dom kulture
54.
Srijeda
20.08.
21:00
Dvorac kralja
Nikole
55.
Ĉetvrtak
21.08.
22:00
Ljetnja pozornica
Dom kulture
56.
Petak
22.08.
21:00
Plato Dvorca
kralja Nikole
Milanka Nikĉević – klavir
SlavenTurusković – kontrabas
Predrag Lazović– bubnjevi
Bojana Brajović – gitara
Pozorišna predstava
„GLEMBAJEVI“
Tekst i reţija: Ţeljko Seneĉić
Autorsko knjiţevno veĉe
Novak Kilibarda (Bar)
-moderator: Ţivko Andrijašević (Bar)
Pozorišna predstava
„UHVAĆEN U MREŢI“
Tekst: Rej Kun
Adaptacija i reţija: Branislav Nenezić
ZATVARANJE XXVII FESTIVALA “BARSKI
LJETOPIS”
Srdjan Bulatović, gitara
Darko Nikĉević, gitara
Dragoljub Đuriĉić, perkusije
Slaven Turusković, kontrabas
Boris Nikĉević, flauta
LEGENDA







Otvaranje-zatvaranje festivala
Filmski program
Muziĉki program
Pozorišni program
Likovni program
Knjiţevni program
Ostalo
5
ZAGREBAĈKI GLUMAĈKI ATELJE
Igraju: Vesna Tominac Mataĉić - barunica Castelli
Ţarko Savić -Ignjat Glembaj
Andrej Dojkić - Leone Glembaj
POZORIŠTE BATA BULIĆ, PETROVAC NA MLAVI
Igraju: Miroslav Ţivadinović, Dobrivoje Petrović, Milica Ilić,
Suzana Stanković, Jelena Janaćković, Miloš Ţivojinović, Miodrag
Lukić i dr.
Download

XXVII FESTIVAL „BARSKI LJETOPIS“ 2014.