Mladost Travel
18400 Prokuplje
Dunđerska br.19
Licenca PTP br. 186/2010
Telefon 027/ 322 119
027/ 321 115
Mobilni 060/0272020
060/0273030
[email protected]
www.mladosttravel.rs
Fax 027/ 326 106
060/0274040
Br. Najave-Ugovora ...........................
Organizator putovanja …................................................................... Licenca OTP br. .........................
Destinacija…............................................................................Mesto ....................................................
Trajanje aranžmana od .......... .......... 201....... do .......... .......... 201....... god.
Osiguranje.................
Hotel -Vila................................................................................................. Vrsta prevoza ......................
Struktura sobe.…................................Vrsta usluge..................Tel. Putnika..........................................
Prezime i ime putnika
JMBG
Broj pasoša
1…............................................................................................................................................................
2…............................................................................................................................................................
3…............................................................................................................................................................
4…............................................................................................................................................................
5…............................................................................................................................................................
6...............................................................................................................................................................
7...............................................................................................................................................................
Način plaćanja : .....................................................................................................................................
Važne napomene : ..................................................................................................................................
Ovim izjavljujem da sam detaljno upoznat sa Programom, Opštim i Posebnim uslovima putovanja organizatora putovanja ,
osiguranja i načinom plaćanja aranžmana od strane posrednika putovanja ( turističke agencije Mladost Travel ) i da ih u
potpunosti prihvatam u svoje ime i u ime putnika sa Najave-Ugovora . Za slučaj sudskog spora nadležan je sud prema
sedištu organizatora putovanja.
Prokuplje …….... …….... 201….. god.
datum Najave - Ugovora
.............................................................................................
Potpis putnika
Download

Najava putovanja - Mladost Travel Group