VELKÉ
VELKÉ VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ BOHA
BOHA DNEŠNÍMU
DNEŠNÍMU SVÌTU
SVÌTU
Tematicky tøídìné výòatky
z Velkéhovarování
Z velkého varování Boha
dnešnímu svìtu
Doporuèený pramen :
http://jezis-kristus-varovanie webnode.sk
VELKÉ VAROVÁNÍ / BOHOÈLOVÌK
TEMATA
1/ Ochranné oèkování s celosvìtovým rozsahem
2/ Spolu s mým Synem mohu vám dát milosti a okruh ochrany, pøes kterou
žádný padlý andìl nepronikne.
3/ Pøicházejte ke mne všichni - každý, kdo má pocit, že není hoden. Já na
vás èekám
4/ Èlovìk se nevyvíjel ze svìta zvíøat. Èlovìk, i když je poskvrnìný
høíchem, je svaté stvoøení. Zvíøata jsou proto, aby sloužila lidstvu.
1/ Jejich zlomyslné plány obsahují ochranné oèkování s celosvìtovým rozsahem, který zapøíèiní
pandemii, epidemii po celém svìtì
17.6.2012
Má drahá, milovaná dcero, plány zednáøù ohlednì toho, aby pøevzali moc nad všemi platidly svìta, chýlí se
ke konci.
Jejich zlomyslné plány obsahují též ochranné oèkování, s celosvìtovým rozsahem, které vyvolá epidemii po
celém svìtì a zapøíèiní nikdy nevídané, obrovské utrpení.
Vyhýbejte se rychle se objevenému, ochrannému oèkování svìtových rozmìrù, protože vás zabije.
Jejich zlovolné manipulace by šokovali ty nevinné duše, kteøí vùbec nemají ponìtí o tom, jak velikou moc
reprezentují.
Tím, že jsou taženi touhou po moci a po bohatství, a mají pøání, aby veškeré jejich èiny byly podobné Bohu,
myslí si, že jsou nepøemožitelní.
Oni øídí banky, vlády oni jsou zodpovìdní za teror na Blízkém-Východì. Oni øídí vìtšinu médií svìta, a
pravda o jejich zloèinnosti se skrývá za takzvanými humanitárními organizacemi.
Bohužel, málo dìtí Božích ví o jejich plánech. Musíte znát, že ruka mého Otce velice náhle a velice rychle
udeøí na ty národy, které ochraòují takové zloèinné vùdce. Budou zasaženi tak silným zemìtøesením a pøílivy,
které je pak smetou s povrchu zemì.
Ti, kteøí si myslí, že mají kdoví jak velikou moc, uvidí, jak bude padat oheò z nebe pøed mým druhým
pøíchodem. Oceány se promìní v ohnivá jezera a tìžko se jim bude schovávat pøed trestající rukou, která padne
na ty, kteøí pak odmítnou mùj kalich.
Kteøí zvolili antikrista a ty skupiny které z nìho pramení, dovtípí se ohlednì svých chyb až tehdy, kdy už bude
pøíliš pozdì pro nì. Mnoho takových skupin, mezi nimi vedoucí osobnosti bank, vlád a velkých podnikù - všichni
ve vzájemném svazku ve spolupráci na tom, aby zpùsobili žebrotu davùm - obrátí se po události Velkého
varování. Což je tak dobøe.
Je blízko èas, kdy rozdìlím duše, které mì milují od tìch, kteøí stojí na stranì zlého. Dejte si velký pozor.
FÈasu budete mít již jen na obrácení. Ty duše, které mého milosrdenství nejvíce potøebují, patøí k tìmto
zlovolným skupinám, kteøí nectí zákony Boží. Musíte se modlit, aby pak oni uvidìli Pravdu. Musíte se modlit,
aby oni pøestali dìlat tìžkosti díky hrozným zákonùm, které míní vydávat.
Musíte se modlit, abyste zabránili nimi plánovanou genocidu, vyhlazování lidstva, které, kdyby se
uskuteènilo, bylo by horší než Hitlerovo za II. svìtové války.
Tato skupina - která svým poètem je nejvìtší od svého vzniku ve støedovìku - satanova armáda, které bude
velet antikrist. Plánují na nìkolik desetiletí mít pod svou kontrolou banky.
Již 15 (pøedcházejících) rokù plánují, že zavedou - èip - znaèení divokého zvíøete, a budou nutit každou ženu i
muže, aby se to zasadilo do jejich tìla, a jen tak se dostanou k potravì.
Nyní, když nadešel èas pro nì, aby ukázali své „platidlo Nový-svìt", musíte vìdìt, že modlitba a ještì víc
modliteb dokáže mírnit vìtší èást jejich plánu.
Hle, zde je jedna modlitba na odstranìní „øízení svìta z jednoho centra"
Modlitební boj (61) Modlitba na odstranìní „øízení svìta z jednoho centra"
„Ó drahý nebeský Otèe, na památku ukøižování tvého milovaného Syna, snažnì Tì prosím, ochraòuj
nás, tvoje dìti, od ukøižování, které plánuje antikrist a jeho následovníci proto, aby vyhubili tvoje dìti.
Poskytni nám potøebné milosti, abychom odmítli známku divokého zvíøete a dej nám potøebnou
pomoc pro boj proti zlu, které se šíøí po svìtì díky následovníkùm satana.
Snažnì tì prosíme, náš drahý Otèe, ochraòuj všechny dìti tvoje v tìchto hrozných èasech, a uèiò nás
dostateènì silnými k tomu, abychom se postavili a hlásali tvoje Svaté slovo ve všech dobách.
Amen."
Dcero moje, jsem smutný, když musím zvìstovat tyto vìci. Moje následovníci musí pochopit, co se dìje
nyní. Kteøí neuvìøí tìmto poselstvím, ani oni nebudou mít pochybnosti, až vystoupí na scénu svìta antikrist, jak
jsem vám to již pøedem oznámil.
Musíte se sjednocovat po celém svìtì, a vytváøet modlitební skupiny. Èím víc mých následovníkù to uèiní,
tím silnìjší bude síla pøítomnosti Ducha svatého, a tím slabší bude armáda satana.
Zkuste se nebát, protože proti takovému pronásledování se dá èelit pouze bez báznì. Jestli se dobøe
pøipravíte, budete se øídit mými návody, vydržíte v denní modlitbì, tak nad vámi èas rychle uteèe.
Vždy dùvìøujte ve mne.
Nezapomínejte, že já jsem zemøel za vaše høíchy. Proto bude na místì, když mi dovolíte, abych vás vedl v
tìchto dobách já k mému Novému království na zemi. Jen já, váš Ježíš Kristus dokáži vás vést. Nezapomínejte,
že beze mne nejste nic.
Váš Ježíš
2/ Panna Marie: Spolu s mým Synem mohu vám dát milosti a okruh ochrany, pøes kterou žádný
padlý andìl nepronikne
20.6.2012 - Dìti moje, kolik trpí nyní mùj Syn a velice splývá moje utrpení s jeho utrpením.
Ti, kteøí zapøíèiní utrpení druhým, ukøižují mého Syna. Když vyvádìjí hrùzné vìci, které zpùsobují bolest a
smrt dìtem Božím, tehdy znovu vyvolají bolesti mého Syna, které protrpìl v dobì jeho umuèení.
Ti, kteøí následují cestu podvodníka, oni jsou každou vteøinou vystavováni pokušením skrze padlé andìly
satana. Mnozí to nevìdí, proto se musíte za nì modlit. Mnozí si ani nevšímají, že jsou využíváni satanem k
dosažení likvidace lidského rodu. Satan je brzy pohodí, až nebudou mu sloužit k žádnému cíli.
Mùj Syn bude èekat na takové viníky, kteøí se vrátí do jeho svaté náruèe - je tolik milosrdný.
Cílem, všech neviditelných podlých plánù, satana je, aby mému vìènému Otci zpùsobily bolest a smutek.
Když zatvrzelí høíšníci ubližují svým bratøím, Bohu ubližují. Nikdy si nemyslete, že nìkdy dosáhnou cíle, které si
vytyèili. Já, Matka Boží, jako Spoluvykupitelka a Prostøednice, dostala jsem milosti k zahubení satana.
Budete-li prosit mou pomoc, mohu vám dát ochranu proti strachu.
Já s mým Synem mùžeme vám dát milosti, a okruh ochrany, pøes kterou nepronikne ani jeden padlý andìl.
Všichni, kteøí dennì se modlí rùženec, tìm nemùže škodit satan a nemùže na nì útoèit. Kdybyste se modlili
tøi èi více rùžencù, tuto ochranu byste mohli rozšíøit i na jiné. Kdyby to uèinilo jenom sto lidí, oni by mohli
uchránit své národy pøed zneèištìním šíøeným ze strany zlého.
Spolèete se a modlete se pro svou ochranu. Buïte velkodušní a modlete se za své nepøátele, protože mnozí
z nich si neuvìdomují co dìlají.
Své báznì mùžete smést, když nade vše budete dùvìøovat v mého Syna, když pøijmete dary, které vám nyní
pøináší On skrze jeho uèení a proroctví.
Satan využívá bázeò a živí se z toho. Dívejte se Pravdì do oèí, a použijte modlitbu na zmírnìní zlých plánù,
které právì pobíhají skrze zloèinných skupin, které chtìjí vyhlazovat lidstvo.
Pociujte lásku mého Syna tím, že budete mít otevøené srdce. Odevzdejte mne, Matce Spásy, své obavy a já
je odnesu k mému Synovi. Potom vás pøekryji svým nejsvatìjším pláštìm, a budete cítit sílu, která mùže
pøicházet pouze z nebe. Jen tehdy budete naplnìni mírem, odvahou a zavázaností v tom smìru, abyste se stali
èástí Boží armády. Tato armáda, která se vytváøí, formuje, sestává z množství, které pojme do sebe všechny
národy. Oni budou pochodovat až do konce a budou nepøemožitelní.
Dìkuji, dìti moje, že jste odpovìdìli na mou výzvu.
Vaše milovaná Matka. Matka Blahoslavenství
3/ Pøicházejte ke mne všichni - každý, kdo má pocit, že není hoden. Já na vás èekám
21.6.2012
Má drahá, milovaná dcero, moji následovníci musí pochopit, že já jsem jako dobrý rodiè, vždycky chci to, co
je pro nì nejlepší.
Nikdy jim nebudu dávat všechno co chtìjí, ale dám pouze to, co je podle mé nejsvatìjší vùle. Nikdy jim
nedovolím, aby sešli s cesty pravdy, aniž bych je pøiøadil k sobì. Vždycky budu zkoušet je ochraòovat pøed
všemi nebezpeèími. Zároveò je budu kárat, udìlají-li cokoliv špatného.
Dokáži být rozzlobený a také budu rozzlobený, jestli jinými vyvedou nìjaké zlo. Ovšem odpustím jim, za
jejich zlé chování, jestli budou upøímnì litovat své chyby. Já jsem trpìlivý. Mì nelze jen tak lehce pohoršit, nikdy
nedržím hnìv - ani bych neumìl. Proto øíkám i tìm, kteøí se potulují jako ztracení a cítí se uvnitø prázdní - mìli by
mì prosit, abych je udržel pøi sobì, abych je miloval, abych jim pøinesl boží lásku, která jim poskytne opravdový
mír. Je tak mnoho ztracených, je tak mnoho tìch, kteøí na mne zapomnìli.
Mnozí, protože žijí høíšný život, zdráhají se ke mne obracet. Cítí se nepøíjemnì, nevìdí, jak se mají modlit, a
mylnì si myslí, že pro nì je již pøíliš pozdì. Jak moc se mýlí! Nikdy nesmí zapomenout, že já na zemi jsem dal
svùj život za vás všechny.
Já se nezøíkám duší jen tak lehce. Mám rád všechny, kteøí svými èiny, konáním a myšlením pøestupují
Zákony mého Otce. Vy jste pro mne hodnotní. Mám vás rád, tak jak mám rád všechny dìti Boží.
Nikdy si nemyslete, že tím, že jste høešili jste ménì milováni. I když høích ve mne vzbuzuje hnus, pøesto jste
se narodili se skvrnou høíchu. Je takøka nemožné pro kteroukoliv duši na zemi, nehøešit. Nikdy nemìjte pocit, že
bych vám nikdy nepomohl, že bych vás nikdy neobjal do své náruèe. Budete stát v øadì jako první, abyste
vstoupili do mého Zemského ráje trvajícího tisíc rokù, jestli se obrátíte ke mne. Žádal jsem jen tolik, abyste
mluvili ke mne tìmito slovy:
Modlitební boj (62) Modlitba pro ztracené a bezvládné høíšníky
„Ó, Ježíši, pomoz mi, protože jsem høíšník, který se ztratil, je bezvládný a je ve tmì. Jsem sláb a
nesmìlý k tomu, abych Tì hledal. Dej mi sílu, abych hlasitì volal k Tobì, abych se dokázal vysvobodit
ze tmy mé duše. Drahý Ježíši, vezmi mì do tvého svìtla, a odpus mi. Pomoz mi k mé osobní plnosti a
veï mì do Tvé lásky, do Tvého míru a do vìèného života.
Nadevše doufám v Tebe, a prosím Tì, vezmi mou duši, smysl, i tìlo, jak se Ti odevzdávám, tvému
Božskému milosrdenství.
Amen.
Pøicházejte ke mne vy všichni, kteøí se cítíte být nehoden. Já na vás èekám. Váš úkol je, pouze tolik, abyste
natáhli své ruce ke mne.
Poslechnu vás. Já vás vidím. Já za vás pláèi. Já vás miluji. Nikdy se nevzdám, pokud vás nebudu mít ve své
náruèi, a dokud vás nezahrnu svým Božským milosrdenstvím.
Brzy koneènì uvidíte velkou pravdu mého Božského milosrdenství.
Vaše pochybnosti budou odpadat jako nìjaká šlupka aby se rozevøela vaše duše, která se pak naplní
svìtlem a rychle pobìžíte ke mne. Na tento den èekám s velkými nadìjemi a s obrovskou radostí. Jen tehdy se
zahojí mé Srdce, když každá chudá ztracená duše bude vìdìt, že pouze já, Ježíš Kristus jsem schopen je
zachránit.
Nezapomínejte, že odsuzuji høích, ovšem mám rád každého høíšníka, nezávisle na tom, co vykonali.
Nikdy se nezdráhejte pøicházet ke mne, mluvit ke mne, protože vás mám rád pøíliš, než abych vás odmítl,
když projevujete upøímnou lítost svých høíchù.
Váš milovaný Ježíš.
4/ Èlovìk se nevyvíjel ze svìta zvíøat, ovšem to je to, co chtìjí, abyste vìøili (že se lidstvo vyvinulo
ze zvíøat), ti kteøí nechtìjí uvìøit v Boha
21.6.2012
Drahá, milovaná dcero, od poèátku èasù, a od doby, kdy mùj Otec stvoøil svìt, je velký zmatek ohlednì
pùvodu lidského rodu.
Když mùj Otec stvoøil svìt proto, aby mohl mít rodinu, vykonal mnoho pøíprav. Stvoøil moøe a oceány, rostliny,
stromy, hory, øeky, zvíøata a pak v pøedposlední den, kdy bylo již vše na svém místì v Ráji, stvoøil èlovìka.
Èlovìk, i když je poskvrnìný høíchem, je svaté stvoøení. Zvíøata jsou proto, aby sloužila lidstvu.
Èlovìk se nevyvíjel ze svìta zvíøat, ovšem to je to, co chtìjí, abyste vìøili (že se lidstvo vyvinulo ze zvíøat), ti
kteøí nechtìjí uvìøit v Boha
Teorie o evoluci které tvrdí, že èlovìk pochází ze zvíøat jsou dojednoho lži. To nikdy nelze dokazovat. Satan
a jeho padlí andìlé a všichni èerti, kteøí pochází od nepøítele Boha, pøesvìdèili èlovìka o této hrozné lži.
Èlovìk je Boží dítì, ovšem satan se zámìrem, aby ponížil èlovìèího syna Boha, chtìl vyvolat zmatek v
srdcích lidí. Proè hlásá satan tuto lež skrze lživá uèení? Tak umí dokazovat, že èlovìk pochází z antropoidní
opice, z lidoopu a pak je pøesvìdèí, že nejsou stvoøeni rukama mého Vìèného Otce. Toto je jedna z nejvìtších
lží, které èert vyvedl, využívaje duše tìch lidí, kteøí tvrdí o sobì, že jsou inteligentnìjší než jejich bratøi.
Vùdci tvrdí, že èlovìk se vyvinul ze svìta zvíøat, ovšem oni jsou pod stálým klamem. Vìda se mýlí, když
zkouší zjistit pravdu o stvoøení vesmíru.
Nikdo nechápe zázrak stvoøení Bohem.
Jestli si èlovìk myslí, že vycházeje z lidského myšlení zná všechny odpovìdi o pùvodu lidstva, tehdy klame
nejen chudé duše, ale i sebe.
Jestli není pøítomna Boží láska v takových duších, kteøí vìøí v nadøazenosti lidské inteligence, tak ateismus
se šíøí jak plevel.
Tento plevel, který se šíøí na všechny smìry, zneèišuje a nièí veškeré stvoøení kolem sebe a zpùsobuje
infekci.
Jediný lék na to je, jestli pokornou modlitbou hledáte pomoc u Boha s prosbou, aby se odkryla pravda.
Velké množství lži, kterou šíøí ateisté kteøí zkouší dokazovat, že Bùh neexistuje, znièilo miliony duší. Jejich
obìti potøebují vaše modlitby.
Ateismus je nejvìtší náboženství na svìtì, a ti, kteøí zasvìcovali svùj život tomuto klamu, jsou navìky
ztraceni.
Oni okusí oheò pekel. Ti, jestli se neobrátí ke mne v dobì Velkého varování èi po nìm, budou trpìt strašným
trestem.
Modlete se za nì.
Váš Ježíš.
Download

VELVAR BOHOČLOV