21. 12. 2014
Ročník XXI., číslo 51
čtvrtá neděle adventní
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost,
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení:
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali,
že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 89 Navěky chci
1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Ordinárium: latinské č. 509
zpívat o Hospodinových milostech.
2: Řím 16,25-27
příště Olejníkovo č. 502
Rosu dejte, nebesa, shůry,
právo ať se vyleje
jako déšť z oblak;
ať se otevře země
a zplodí spásu!
Iz 45,8
1
Ev. Lk 1,26-38
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU
22. a 23. prosince začínají roráty v 7 hodin
Středa 24. prosince:
ZÁBŘEH: 7.00 hod. ráno – poslední roráty;
15.30 hod. – mše svatá spojená s otvíráním jesliček;
21.00 hod. – mše svatá s koledami;
23.00 hod. – Rybova mše vánoční;
JEDLÍ: večerní mše svatá ve 20.30 hod.
SVÉBOHOV: otvírání jesliček 15.00;
večerní bohoslužba 22.30 hod.
KLÁŠTEREC: mše svatá v 17.00 hod.
ZVOLE: večerní mše svatá ve 20.00 hod.
Čtvrtek 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli
Pátek 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě Zábřehu, kde
nebude večerní bohoslužba.
Na interně v Zábřeze – blok A bude mše svatá ve 13.00 hod.
V Maletíně bude mše svatá slavena ve 14.30 hod. P. František Eliáš
MUZEUM VE VĚŽI KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE bude otevřeno 25. prosince po
„hrubé“ mši svaté do 12.00 hod. Můžete zhlédnout výstavku k 400. výročí zvonu sv. Barbora.
BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE.
Hledáme ochotné farníky a farnice, kteří zajistí hlídání kostela a umožní návštěvníkům
zhlédnout betlém (kontakt: 731 626 509 - H. Lexmanová).
Kostel bude pro veřejnost s možností prohlídky betléma otevřen: ve čtvrtek 25. prosince
od 9.30 do 14.45. Od 15.00 do 16.00 bude Rybova mše vánoční v koncertním provedení a
od 16.00 do 18.00 hod. je třeba znovu zajistit dozor. V pátek 26. prosince pak od 13.00 do
17.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM V DROZDOVĚ - 20. 12. 2014 v 17 hodin u obecního úřadu.
Svatá rodina v živém příběhu, živá zvířátka, betlémské světlo, vánoční punč a občerstvení,
zvonička splněných přání, vystoupení MŠ Drozdov.
BETLÉM VE VÁCLAVOVĚ. V úterý 23. prosince jste zváni od 17 hod. do BETLÉMA, který bude na nádvoří kulturního domu ve Václavově.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT SPS CARMEN A ZUŠ UNIČOV.
Pořádá OÚ Rájec v neděli 21. prosince 2014 v kulturním domě v Rájci.
Začátek v 15 hod. S předvánočním programem vystoupí SPS Carmen
a Smyčcový komorní orchestr ZUŠ Uničov. Hlavním bodem programu bude uvedení nově nastudované vánoční pastýřské mše skladatele Jiřího Zrunka HARMONIA PASTORÁLIS. Přijďte se zaposlouchat
do tónů této krásné vánoční mše. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Za SPS Carmen Jan Bartoš
2
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
 Tuto neděli 21. prosince od 15 hod. účinkuje v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
 Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
 Zveme vás do kostela sv. Barbory na tradiční zpívání koled v den svátku sv. Štěpána
v pátek 26. prosince od 16.00 hod. Přijďte si zazpívat krásné české koledy. Od 15 hod. otevřeme dveře k volné prohlídce kostela a původního restaurovaného betléma.
 Na koncertní provedení Rybovy mše vánoční v podání Scholy Gaudium jste zváni v neděli 28. prosince v 16 hod. do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí (začátek posunut o hodinu).
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK NAVŠTÍVÍ „TŘI KRÁLOVÉ“. Vůně svařáku, punče a dalších pamlsků provoní Masarykovo náměstí o zlaté neděli 21. prosince, kdy prostranství
před zámkem obsadí nejen trhovci s nabídkou rozmanitého sortimentu, ale i hudebníci,
kteří připomenou atmosféru blížících se Vánoc.
Kulturní program odstartuje ve 13.30 a bude pokračovat nepřetržitě do 18 hodin. Jeho
součástí bude i vystoupení dechového orchestru ZUŠ v kostele sv. Bartoloměje, které začne
v 15 hodin. Již tradičně bude na vánočním jarmarku rozdáváno Betlémské světlo. „Letošní
předvánoční setkání poctí svou návštěvou Tři králové, kteří budou nezvykle koledovat u perníkové chaloupky. Tu mohou děti celé odpoledne zdobit vlastními papírovými perníčky, které
si vyrobí přímo na místě ve stánku označeném symbolem Tříkrálové sbírky,“ uvedla Jana Skalická ze zábřežské Charity.
Odchod Tří králů doprovodí zvonění všech přítomných na zvonečky a rolničky. Zejména děti by si neměly nechat ujít tento zážitek a vzít zvoneček či rolničku s sebou na náměstí.
Společné zvonění je naplánováno po 16. hodině. PhDr. Zdeněk David
INSPIROVÁNI POUTÍ „TŘÍ KRÁLŮ“ DO ZÁBŘEHA, KTEŘÍ PŮVODNĚ PUTOVALI DO SVATÉ ZEMĚ, A ZVLÁŠTĚ DO BIBLICKÉHO BETLÉMA, VÁS ZVEME
K POUTI ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI, KTEROU USKUTEČNÍME VE SPOLUPRÁCI
S CA AWER TOUR s. r. o.
Na programu je nejen Betlém, ale i Nazaret, Kána Galilejská – místo Ježíšova prvního zázraku, Jeruzalém, Golgota – místo Božího hrobu, Zeď nářků, oblast Genezaretského jezera,
Kafarnaum, Tabgha, Mrtvé moře i s koupáním, přírodní rezervaci En Gedi, pevnost Masada a mnohá další překvapení.
Odlet z Prahy 9. 3. – 17. 3. 2015. Více informací a přihlášky získáte v kanceláři AWER
TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
betlém
3
MĚSTO VSTOUPÍ DO ROKU 2015 NOVOROČNÍM KONCERTEM
Nový občanský rok zahájí v Zábřehu slavnostní novoroční koncert v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Markétou Cabajovou na flétnu, Františkem Kolčavou na violoncello a sopranistkou Šárkou Hlochovou. Program koncertu je navýsost atraktivní, návštěvníci uslyší skladby J. S. Bacha, A.
Vivaldiho, W. A. Mozarta a dalších renomovaných autorů. Sváteční setkání při hudbě, které
pořádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní a občanským sdružením Sv. Barbora, bude zároveň prvním koncertem hudebního cyklu Bravo Zábřeh v novém roce 2015.
„Na novoroční koncert jsou zváni nejen vyznavači klasické hudby, ale všichni, kteří si chtějí
zpříjemnit první den nového roku hodnotným kulturním zážitkem a také prožít chvíle pospolitosti a přátelské atmosféry,“ uvedl starosta František John. Koncert v kostele sv. Barbory
začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné. PhDr. Zdeněk David
KOLEDOVÁNÍ – tříkráloví koledníci se na své putování vypraví
již 2. ledna a potkávat se s nimi můžete až do neděle 11. ledna 2015.
Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na
krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem. Keramické hvězdičky letos pro koledníky vyrobily
ochotné maminky z Mateřského a rodinného centra Hnízdo a uživatelé Denního stacionáře Domovinka. Děkujeme.
Jana Skalická
ŽEHNÁNÍ VRTU PITNÉ VODY. Přijměte pozvání na slavnostní žehnání vrtu pitné
vody v Rovensku. Tento nově zbudovaný obecní vrt pitné vody požehná zábřežský děkan
P. František Eliáš v neděli 11. ledna 2015 ve 14.30 hod. Sraz účastníků bude ve 14.15 hod.
u obecního vodojemu.
Josef Šincl, starosta
4
štítecko
štítecko
štítecko
Sbírky z neděle 14. prosince: Štíty 2.020; Cotkytle 420; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Štíty 22.00; Horní Studénky 20.00 hod.
25. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
26. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
VÁNOČNÍ HRA A OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
Spolek „Crhovská chasa“ uvede na Štědrý den ve 13.30
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech Vánoční hru o narození.
Po Vánoční hře zveme nejen rodiče s dětmi na otvírání
Betléma – oživení jesliček a zpívání koled.
Děti si doma mohou vyrobit vánoční ozdobu – SRDÍČKO a během programu pověsit na připravený stromeček vedle Betléma.
Během celého programu bude kostel otevřen pro veřejnost.
SBÍRKA NA POMOC SYRSKÝM DĚTEM
Během adventu a vánočních svátků bude ve Štítech v kostele probíhat sbírka VÁNOČNÍ HVĚZDA na pomoc syrským dětem v uprchlických táborech.
Za poslední rok vzroste počet syrských dětí v ohrožení na více než 6,6 milionu. Tyto
děti nemohou chodit do školy, nemají domov, neznají pocit bezpečí. Velká část z nich žije
v přeplněných uprchlických táborech a na vlastí oči viděly násilí a utrpení.
Darované peníze budou poukázány na účet UNICEF.
Za vaše příspěvky jsou pro vás připraveny drobné dárky, které vytvořily děti ze základní školy ve Štítech. Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu, ale oceánu by
scházelo, kdyby tam tato kapka chyběla. Eva Pecháčková
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 17. prosince se dožívá paní Štěpánka Janků, nejstarší občanka Horních Studének 93 roků života.
Přejeme jí pevné zdraví, hojnost Božích milostí a ochranu Panny Marie.
P. Josef Altman a farníci z Horních Studének
v
v
v
HEROICKÉ CTNOSTI MATKY VOJTĚCHY HASMANDOVÉ
POTVRZENY
V sobotu 6. prosince 2014 schválil papež František dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové. Právě letos uplynulo sto let od jejího narození. Životopis Matky Vojtěchy Hasmandové a další informace o ní je možné nalézt na http://www.biskupstvi.
cz/hasmandova-vojtecha.
5
Drazí bratři a sestry,
Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou
narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře
scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky
dárků, na které se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno
k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako zvláštní
teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost k poznání Boha
a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění. O Vánocích přece sám
neviditelný Bůh přichází na svět ve svém viditelném Synu. Skrze něho se
nám dal poznat.
Skrze něho se vyslovil do dějin tak, že nám v něm odhalil všecko. Skrze něho
nám ukázal svou lásku, která šla až do krajnosti, když za nás dala život.
Rád vzpomínám na Vánoce svého dětství, které bývaly na dárky skromné, ale
měly mimořádnou atmosféru vzájemné blízkosti a radosti z Boží přítomnosti. Vyprávění o Bohu a vlastních náboženských zkušenostech, společná modlitba a zpívání koled nebyl v ten večer něčím cizím či násilným, ale logickou
součástí rodinného slavení, stejně jako nedělní oblečení, nebo maminčina
bílá zástěra po její mamince, kterou si brávala jen na Štědrý večer k slavnostní večeři. Ta zástěra mi jaksi uvízla v paměti a stala se symbolem nejkrásnějších dětských zážitků i Boží blízkosti.
Zjištění, že dárky chystá maminka a stromek rozsvítí potají tatínek, nemohlo pokazit prožitek tajemné posvátnosti, protože Boží přítomnost ve
vzájemné lásce byla silnější. Jako dítě jsem to ještě neuměl rozeznat a pojmenovat, ale tato zkušenost byla důležitým základem mé víry a osobního
vztahu k Bohu, který se pak mohl rozvíjet. Za to jsem rodičům po celý život vděčný.
Obracím se především na rodiny s prosbou: Využijte sváteční atmosféru
a dejte jeden druhému, zvláště Vašim dětem, zakusit Boží blízkost. Otevřete
svá srdce a povídejte o Bohu, o své víře, o svých zkušenostech s Ním, o jeho
pomoci a velikých věcech, skrze které jste poznali jeho lásku, třeba v maličkostech. Zadívejte se s láskou na své děti a na své manželské partnery. Objevíte další důvody k oslavě Boha. Pak obnova Vašich manželských slibů
o Svátku svaté Rodiny bude velkým impulsem pro další požehnaný rok.
Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých
darů, všem také ze srdce žehná
6
VŮL A OSEL U JESLÍ
Když jsem byl malý, chodívali jsme v předvánoční době do kostelů prohlížet jesličky.
V nich mne nejvíc zajímal vůl a osel. Pro městského kluka měli zvláštní kouzlo. Byl to symbol celičké přírody, která drží pokornou stráž u děťátka – Spasitele a zahřívá ho svým teplým dechem. Tak tam oba u jeslí tvoří se Svatou rodinou tiché obecenství, které v skrytu
objímá nejen přírodu, ale vlastně celý vesmír.
Pak přešla léta. Četl jsem Písmo a zjistil, že v celém Novém zákoně není o volku a oslu
u jeslí ani zmínka. Odkud se vzali? Přišli ze Starého zákona. Je to ohlas proroka Izajáše 1,3:
„Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ –
U Izajáše jde o to, že i ta němá tvář je svému hospodáři vděčná, zná jej a ví, že je v jeho
péči. Jen Boží lid a člověk nikoli. Celá příroda jde poslušně určenou cestou, jen člověk si
chodí po svém a za svým a na svého Stvořitele nedbá. Měl by si z toho vola a osla u jeslí vzít
příklad.
Pak došlo k posunu: Staré křesťany zaujal jinak ojedinělý výraz „ jesle“ a tak začali spojovat dohromady Izajášův výrok se zprávou o Spasiteli v jeslích.
Hospodářem rozuměli Hospodina a vykládali, že i tupý osel a vůl rozpoznali Pána v betlémském děťátku a proto se mu přišli poklonit. Tím zahanbují všechny, kdo to nedělají.
Prof. ThDr. Jan Heller
pf 2015
VÁNOČNÍ ÚVAHA. Vzdělaní lidé, i když nevěří v Kristovo božství, slaví také advent a Vánoce. Vědí, že je to předěl v oblasti etiky. Po starověkých systémech je to nová morálka, postavená na dokonalém vztahu k jakémukoli bližnímu.
Často pozoruji obraz Jiřího Mědílka. V olověné barvě oblaků prosvítá proužek světla: v pradávných lidech se pomalu probouzelo myšlení. Zatím nejasně, v mýtech a bájích.
(V těch ještě dnes žijí přírodní lidé – třeba masajové). Mýty a báje se obracely k tajemným
počátkům: odkud zlo, odkud bolest? Z mýtů a bájí se rodí filozofie – to jsme již u východních kultů a nauk, u Řeků i Římanů. „Aurea prima…aetas“? (zlatý věk)
Lidé konstruují dojemné pokusy o řešení situace člověka. (Miliony v nich žijí na Dálném
východě dodnes).
U vyvoleného národa Izraele vznikne z mýtu teologie, Starý zákon. Velký Neznámý už
má jméno: JHVH. Je shovívavý (2 Petr 3). Čeká, až tu bude někdo chápající srdcem: bude
to posléze Nazaret, Betlém, Jeruzalém...
Zvěstování. Pro křesťany dodnes nejdůležitější a nejúžasnější okamžik dějin lidstva.
Miliony lidí z něho žijí dodnes. P. Jan Rybář SI (3. 12. 2014)
7
mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 14. prosince: Mohelnice 3.161; Studená Loučka 230; Úsov 790 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Mohelnice 15.30, 22.00; Úsov 20.00 hod.
25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM SE STÁLE ROZRŮSTÁ
Řezbář František Nedomlel z Bruntálu i letos obohatil betlém v Mohelnici o nové pohyblivé prvky. U zrodu
bruntálského i mohelnického betlému byl v šedesátých
letech minulého století jeho otec Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu (*9. 11. 1909 + 21. 5. 1990).
V letošním roce do Mohelnického betlému přibyla maketa historického hamru. Hamr (kovářská dílna) je zde poháněn vodním kolem a zde můžeme spatřit kovářskou výheň, buchar i kovadlinu pro ruční kování. To vše samozřejmě v pohybu se čtyřmi pracujícími kováři. Je to jistě
dobrou a vhodnou připomínkou na dobu minulou, kdy
podobné hamry v Česku fungovaly téměř až do poloviny
20. století. Nejen letošní nový přírůstek můžete spatřit při
návštěvě našeho Mohelnického betlému a to na poměrně
veliké ploše 42 m2 v boční kapli kostela sv. Tomáše Becketa
v Mohelnici. Poprvé bude betlém přístupný veřejnosti na
Štědrý večer hned po půlnoční mši svaté a pak již ve svátky a o nedělích (25. - 26. 12. a 28. 12.
2014; 1. 1. 2015 a 4. 1. 2015 vždy od 11 do 12 hod. a odpoledne od 13 do 18 hod.).
Ve všední dny (27. 12. 2014; 29. - 31. 12. 2014 a v novém roce 2. - 3. 1. 2015 a 5. – 6. ledna 2015) bude betlém veřejnosti přístupný vždy od 10 do 12 hod. a odpoledne od 14 do 17
hod. Po svátku Tří králů (6. 1. 2015) bude Mohelnický betlém otevřen až do svátku Hromnic (do 2. 2. 2015) a to vždy v úterý, čtvrtek a v sobotu od 15 do 16 hod. a o nedělích od 14
do 17 hod.
Pokud bude mít zájem o prohlídku betlému i mimo zde uvedené termíny (týká se to zejména rodin nebo různých více či méně početných výprav), tak se můžete s důvěrou ozvat na
emailovou adresu [email protected] a zde se domluvit na prohlídce Mohelnického betlému spojenou s odborným výkladem o jeho historii a další podrobnosti.
Srdečně Vás zve a vše dobré o Vánocích i v novém roce
vám přeje správce Mohelnického betlému Pavel Nenkovský.
LADÍME VÁNOČNĚ. Ukáži mu svoji spásu Ž 91,16b
V neděli 28. prosince 2014 Vás zveme do kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici na varhanní koncert spojený s biblickým slovem, který začíná v 18.15 hod. Zazní skladby: J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Muffata, F. CH. Mohrheima a žalmy 67., 121. a 91.
Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
8
červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 14. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 360, Písařov 692, Jakubovice
447, Červená Voda 2.132 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. 12. Jakubovice 20.30, Písařov 22.00, Červená Voda 24.00 hod.
25. 12. Červená Voda 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30 hod.
26. 12. Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
Všechny srdečně zveme na živý Betlém v provedení červenovodských skautů, a to ve čtvrtek 25. 12. v 16.00 hod. v kostele v Červené Vodě. P. Radek Maláč
postřelmovsko postřelmovsko
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
24. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00
25. 12. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
26. 12. Postřelmov 9.30,
31. 12. Lesnice 16.00, Postřelmov 16.00
1. 1. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00.
farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. prosince: Lubník 1.280, Tatenice 1.490, Hoštejn 1.400; Kosov 1.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Tatenice 23.30, Hoštejn 22.00, Lubník 20.30 hod.
SETKÁNÍ U BETLÉMU: Tatenice 13.00 hod. (s možností odnést si betlémské světlo).
25. prosince: Tatenice 10.30, Hoštejn 9.00, Lubník 7.30 hod.
26. prosince: Tatenice 8.30, Hoštejn 10.00, Lubník 7.30 hod., Kosov 11.00 hod.
lošticko lošticko lošticko
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
Loštice: 24. prosince – 21.00 hod., 25. a 26. a 29. prosince – 9.30 hod., 27. prosince 9.30
pension, 30. prosince – 7.30, 31. prosince – 16.00 hod., 1. ledna 2015 – 9.30 hod.
Palonín: 25., 28. prosince a 4. ledna 11.00 hod.
Pavlov: 21., 26. prosince a 1. ledna 11.00 hod.
Moravičany: 24. prosince – 20.00 hod., 25. a 26. a 28. prosince – 8.00 hod.,
31. prosince – 16.00 hod., 1. ledna 2015 – 8.00 hod.
Sbírka z minulé neděle: Loštice na opravu kostela 2.645; Moravičany 2.168 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary. P. Miroslav Obšivan
Dne 18. prosince 2014 oslavila své 80. narozeniny
paní Jiřina Kunstfeldová z Moravičan.
Přejeme jí všechno nejlepší, hodně Boží ochrany, zdraví, stálý elán a ochranu a pomoc Panny Marie.
farníci z Moravičan
9
JSEM BOŽÍ RODINA
Život po boku Marie nabírá na grádech. Opět
stojí Josef před vážným rozhodnutím: Má emigrovat? Do Egypta? (Mt 2,13-15.19-23) To není nic pro
snílky – svatá rodina nejede na dovolenou, ale prchá
před nebezpečím. Egypt, úhlavní nepřítel Izraele, byl
zároveň vždy i útočištěm a východiskem. Tak jako
Mojžíš vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví, půjde i Ježíš toutéž cestou, přes Rudé moře a pouští za
svobodou, avšak jinou, dokonalou, skutečnou vnitřní svobodou. Je to cesta v přeneseném slova smyslu,
cesta osvobození od hříchu. Předznamenali ji Mojžíš
a Eliáš, tito dva největší proroci budou přítomni proměnění Páně před jeho smrtí. Nyní však nic nenasvědčuje, že by se schylovalo k velkým vítězstvím. Josef je
rád, že je rád – kéž alespoň uchrání Ježíškovu kůži, tu Mariinu a pokud možno i tu
svou. První roky Spasitelova života jsou plná úskalí, nebezpečí a obav. Ale je to spíš
Josef, kdo si dělá starosti. Panna Maria ukládá vše ve svém srdci. A Ježíšek? Ten
klidně spí.
Co je na tom příběhu pozoruhodné, je jeho normalita. Věčný Bůh se narodí do
rodiny a vyrůstá jako každý jiný chlapec. Kdy a jak se v něm projevilo jeho božství,
nám není dáno vědět. Jedno je však jisté: Ježíš je syn člověka a zároveň syn Boží.
Lidství se Bohu neprotiví – stálo mu přeci za to se vtělit a tak člověka zevnitř posvětit, zdokonalit, zbožštit. Zbožštit se nikterak neznamená vytahovat se, povýšit
se, vyšplhat se na místo, které mi nepřísluší. Zbožštěný člověk rovněž není totéž co
nadčlověk (Übermensch), Friedricha Nietzscheho, jehož heroismus se zamlouval
Hitlerovi.
Theosis znamená zdokonalení našeho lidství probuzením veškerých jeho potencialit, které v sobě latentně má, kterými se ale my zdráháme disponovat. Např.
schopnost vidět do dáli v času a prostoru (jasnozřivost), kterou považujeme za
nad-přirozenou, považovali na Východě za přirozenou vlastnost duše, která je ve
stavu milosti. Zbožštění by se dalo chápat také jako partnerství s Bohem, tj. přímý
přístup k Němu a důvěrný styk s Ním, jaký měli Adam a Eva v ráji před prvotním
hříchem (parrhesia). Božím vtělením se to vše stalo opět možným, neboť obraz
Boží v člověku byl obnoven. Betlémská událost v sobě obsahuje tedy celý program
přetvoření světa a je zároveň výzvou se ho aktivně účastnit – počínaje u sebe. Nejedná se o zesílení morálního tlaku, ale o objev vlastní síly a odvahu ji nasadit ve
prospěch bližního.
Anselm Grün říká: „Anděl nám v dítěti zvěstuje, že přijdeme do styku s původním obrazem o nás, jenž si Bůh vysnil a nabádá nás, abychom o toto dítě pečovali
a nedopustili, aby mu nějaký Herodes ukládal o život.“ Rovněž máme toto vnitřní
10
dítě v nás živit a chránit, dokavad nedozraje, tak že ho od nás žádná vnější moc neodtrhne. Aby se v nás božské dítě mohlo narodit, potřebuje anděla přicházejícího
ve snu a naši poslušnost. Tak se to, co anděl přislíbil, v nás stane tělem a přetvoří
náš život.“
Pojem sen tu není protiklad proti skutečnosti a její pravdě, ale přístupovou cestou k jejímu tajemnému významu, účelu a cíli do nich vložených samotným Stvořitelem. Proniknout do těchto skutečností je jako šplhat se po hřebenech vysokých
hor. Aby horolezci dorazili bezpečně až na vrchol a nestrhli jeden druhého do propasti, musí maximálně komunikovat a jeden druhého poslouchat.
Tak komplexně o tom všem Josef asi neuvažuje. Uznává, že tomu všemu nerozumí, nicméně musel mít jakousi jistotu srdce, že jedná správně. Nejen to. Skutečnost, že k němu Bůh opakovaně promlouvá ve snu, že nebeský otec vzal causu svého syna do vlastních rukou. Sny, aby se nezvrátily v pouhé snění, vyžadují proto
poslušnost a disciplínu. Boží dílo spásy je konkrétní, má svůj čas a své rytmy. Než
přijde Ježíšova hodina, nikdo nezkřiví ani vlas na jeho hlavě. Když se Jeho čas naplní, jeho cesta na Kalvárii je nezadržitelná.
Oproti v západní kultuře tolik rozšířenému obrazu Vánoc jako sentimentálních
svátků rodinné pohody kladou východní ikony důraz nikoliv na citový zážitek,
nýbrž upřednostňují teologickou výpověď. Jesle mají podobu sarkofágu a plenky
evokují pohřební plátno. Pohled Matky Boží je upřen do dáli v předtuše bolestného konce jejího syna. Ježíš se narodil, aby zemřel. Hlubokou provázanost mezi Vánocemi a Velikonocemi vyjádřil svojí skladbou i J. S. Bach ve Vánočním oratoriu.
Rodina je školou duše. Nikde jako tam člověk nenajde tak hlubokou něhu, nikde se nemůže tak spolehnout na porozumění, když mu je zle, a nikde nemůže tak
důvěřovat jako v rodinném kruhu. Víc jak dobře ale také víme, jak často to zůstane od života odtažitým ideálem. Říká se, že láska matky je příslib, který život nikdy nesplní. Jsme však nejen lidská, ale i boholidská rodina. Z nás a skrze nás se
neustále Kristus rodí, jsou stále Vánoce, stejně jako se dějí Pašije. Nechme stranou
velké činy, slavnostní proslovy a nákladné dárky. Stačí dobré – třeba i nevyřčené –
slovo, které se zrodilo v srdci a chce se stát tělem…
homilie papeže Františka 27. 12. 2013
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému.
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému.
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu,
o své místo u Boha Otce.
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl věční život, život
v hojnost.
11
SBÍRKY Z NEDĚLE 14. prosince: Zábřeh 10.440; Jedlí 2.000; Svébohov 1.600; Klášterec
920, Zvole 3.170, Postřelmůvek 280, Pobučí 300 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 1.500, na Proglas 500; na farnost 500 Kč. Zvole – na opravy kostela
300 Kč. P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 14. 12. byla ze Zábřeha předána částka 5.200 Kč a z Rovenska
3.000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. Marie Zíková
Vyslovuji touto cestou poděkování Vám, kteří jste se jak květinovými dary, tak i finančními prostředky podíleli na výzdobě Lurdské kapličky a oltáře sv. Terezie.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ s přáním radostného prožití příchodu našeho Pána,
Spasitele a zachránce. Do nového roku pak hojnost Božího požehnání, zdraví, spokojenost
a ochranu Panny Marie. Marie Zíková
KATOLICKÝ DŮM
Stále si ještě můžete koupit na Váš štědrovečerní stůl mraženého kapra. Přebytky z naší
„kapří“ akce je možné za výhodných podmínek zakoupit v charitní prodejně Ledňáček.
v Na neděli 28. prosince vás zveme na již tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Prohlédneme si betlémy v několika domech ve městě betlémů - Třešti na Vysočině a poté je plánovaná komentovaná prohlídka městské památkové rezervace v Telči. Odjezd od Kulturního
domu v ZÁBŘEZE v 6.30 hodin, předpokládaný návrat kolem 19 hodiny. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů,
tj. v sobotu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme na úterý 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2015 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se
skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na středu 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž
přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit v předprodeji u paní
Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: [email protected]; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
12
Download

Žalm 89 navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.