VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_05
Úvodní část – seznámení s cílem hodiny- bajka
Hlavní část – čtení bajky, seznámení s historií bajky, s autory bajek
Závěrečná část – zpětná vazba probrané látky
Shrnutí
Autor: Mgr. Jitka Bílková
25. 1. 2013
5. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Bajky
Téma: žák se seznamuje s bajkou, chápe důvody, proč se bajky dostaly do popředí v 17.
století, chápe alegorii, převypráví bajku svými slovy
Číslo klíčové aktivity: I/2
Pracovní list
Jméno:_______________________ Datum:______________________
Bajka
Co to vlastně bajka je?
-
bajka je krátký veršovaný nebo prozaický příběh
většinou jsou hlavními hrdiny zvířata, která se chovají a mluví jako lidé ( např. liška,
slepice, jehňátko, vlk, lev…)
-
zajímavé na bajce je, že obsahuje utajený hlubší smysl nebo mravní ponaučení, tzv.
jinotaj
-
bajka v Evropě začala vcházet do popředí v 17. stol a to díky francouzskému básníku
La Fontaine Jeanu De, vydal dvanáct knih – bajek - velmi zde poukazuje na lidské
chyby a nedostatky. Dalším známým autorem bajek byl slavný ruský spisovatel Ivan
Andrejovič Krylov, byl velmi oblíben tím, že kritizoval tehdejší carskou vládnoucí
vrstvu. Nemohl vystupovat přímo, proto se ironicky vysmíval a poukazoval na
nedostatky a nespravedlnost prostřednictvím bajek
-
u nás byl proslulý spisovatel Ivan Olbracht ve své knize O mudrci Bidpajovi a jeho
zvířátkách
Ukázka bajky…
Vlk a beránek
Ivan Andrejevič Krylov
Před silným slabý za vše vinu nese,
jak o tom v dějinách příkladů spoustu čteme.
Však historii nepíšeme,
a o čem mluvit chci, to z bajky dozvíte se.
Beránek v parném dni k potoku zašel pít,
však co čert nechtěl mít,
i lačný vlk zabloudil v ona místa.
Když uzřel beránka, hned k popravě se chystá.
Však aby zločinu dal aspoň zdání práva,
křičí naň: „Jak opovažuješ se, štěně nečisté,
svým čumákem mi pramen zakalit
a písek, bahno s vodou pomísit.
Za tuto drzost věru na místě
mi zaplatíš: mou bude tvoje hlava.“
„Tvá vlčí jasnost, ať mi dovolí,
bych upozornil ji, že po proudu jsem níž
a od tvé jasnosti ne blíž
než na sto kroků. A už cokoli
tvá vlčí jasnost ať si na mne svalí,
jen to ne, že mou vinou se ti voda kalí.“
„To tedy říci chceš,
co pravím, že je lež.
Ty ničemo! Či slyšels to kdy, světe?
Taková drzost. Však jsi v předminulém létě
- teď jsem si právě připomněl –
už jednou na mě hubu měl.“
„Ach, bůh mi svědkem, není tomu rok,
já uměl udělati sotva krok“
„Tož pak to byl tvůj bratr.“
„Já bratří nemám.“
Tedy kmotr snad, či někdo jiný z vaší rasy,
neb z rodu vašeho, nebo vůbec někdo jiný.
Vy sami, vaši psi i strážci vašich stád,
vy všichni přejete mi asi
jen všechno zlé.
A škodíte mi, kde jen můžete.
Však já ti ukážu za všechny vaše činy.“
„Ach, čím jsem vinen já?“ – „Mlč, štěnku drzí,
i poslouchati tebe už mne mrzí
a ještě mám tvou vinu rozbírat.
Už tím jsi vinen, že mám hlad.“
Tak pravil vlk a v temný les
beránka mého v zubech nes.
Úkoly pro tebe 
1. Je tato bajka psaná ve verších nebo v próze?
2. Mezi kým je veden dialog?
3. Proč chtěl vlk páchat zločin?
4. Vypiš důvody, které si vlk vymýšlel
5. Napiš vlastnosti, které symbolizují beránka
6. Napiš vlastnosti, které symbolizují vlka
7. Vypiš slova, kterými vlk beránka urážel
8. Jak reagoval na vlkovo urážení beránek?
9. Jak bajka dopadla? Myslíš, že spravedlivě?
10. Zamysli se nad bajkou a zkus napsat, který skrytý smysl ( jinotaj) je v bajce
zašifrován?
11. Dokážeš jej srovnat s lidským chováním a jednáním, popř. jakou dobu ti to může
připomínat?
12. Proč si myslíš, že autoři bajek přenášeli chování, jednání, mluvu do světa zvířat? Má
to nějaké opodstatnění?
13. Jaká další zvířata by v bajce mohla zastupovat?
a) krutost a podlost___________________________________
b) slabost, nevinnost _________________________________
Použitá literatura:
KŘIVÁNEK, V., KUPCOVÁ, H., Malý slovník literárních pojmů a autorů, SCIENTIA, Praha
1994,ISBN: 80-85827-15-8
FORST, V., a spol., Literární výchova 6,SPN,Praha1982,str.92-94
http://office.microsoft.com – obrázky
text: vlastní tvorba autora - otázky
Ukázka vypracovaného pracovního listu
Úkoly pro tebe 
1. Je tato bajka psaná ve verších nebo v próze? – ve verších
2. Mezi kým je veden dialog? - mezi beránkem a vlkem
3. Proč chtěl vlk páchat zločin? – byl hladový a krutý
4. Vypiš důvody, které si vlk vymýšlel – že mu beránek kalí vodu, že byl na něj před
rokem zlý…
5. Napiš vlastnosti, které symbolizují beránka – nevinnost, skromnost, slabost
6. Napiš vlastnosti, které symbolizují vlka – krutost, nevlídnost, zlost
7. Vypiš slova, kterými vlk beránka urážel – štěně nečisté, štěnku drzí
8. Jak reagoval na vlkovo urážení beránek? – snažil se sebe obhajovat
9. Jak bajka dopadla? Myslíš, že spravedlivě? - dopadla nespravedlivě
10. Zamysli se nad bajkou a zkus napsat, který skrytý smysl (jinotaj) je v bajce
zašifrován? – když je někdo krutý a nespravedlivý, vždy si najde cestu, jak
slabšího přemoci
11. Dokážeš jej srovnat s lidským chováním a jednáním, popř. jakou dobu ti to může
připomínat? – jsou a byli lidé zlí a krutí, např. dříve se lidé báli prosadit názor
12. Proč si myslíš, že autoři bajek přenášeli chování, jednání, mluvu do světa zvířat?
Má to nějaké opodstatnění? – chtěli lidu nepřímo sdělit, co si o vládnoucí vrstvě
myslí
13. Jaká další zvířata by v bajce mohla zastupovat?
a. krutost a podlost: orel, tygr, krokodýl
b.
slabost, nevinnost : zajíček, myška, rybka
Download

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_05.pdf