4
"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Beli Golub 20, Pali6, tel: 0241548-130,fax: 0241627-105, PIB:100842637,
Ziro radun br.: 31 0-1 52242-66, PDV: 1 337 46684,
matidni broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, Sifra delatnosti:24420
NCP
Sertifikat analize
tednost a' 20 mL
Naziv uzorka: Neofenicol 10% oralna
Datum prijema uzorka: 06.08.2013
Serijski broj: 0100813
Broj analize: 0212013/363-R039-0100813
Karakteristike (opis)
Zapremina punienja
ldentifikacija Florfenicola
HPLC metodom
Srodne supstance (HPLC)
Florfenicol, mg/mL(HPLC)
Rezultat
Specifikacija
Parametri
Bistar viskozan rastvor, svetlo ili
bledo Zute boie, bez mirisa
20 mL
Rt identi6no sa referentnom
supstancom
Tiamphenicol NMT 0.5%
Pojedinadne nepoznate nedisto6e
NMT 0.3%
Ukupne nedistode NMT 2.0%
95.0
-
105.0 mg/ml
Odsustvo
Vidliive ne6istoce
MikrobioloSka ispravnost
MikrobioloSki ispravan
Pakovanie
Zatvoreno, etiketirano
Odgovara
20 mL
Odgovara
LT 0.5%
LT 0.3%
Lf
2.0o/o
99.51 mg/mL
Odgovara
Odgovara
449t2013
Odqovara
Datum proizvodnje: 08.201 3
Rok trajanja:08.2015
Hemijska analiza zavrsena: 13.08.20'1 3
MikrobioloSka analiza zavr$ena'. 1 2.08.2013
Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini Neofenicol '10% oralna te6nost
a 20mL, serije 0'100813 utvrdjeno je da lek odgovara specifikaciji proizvoda, te se kao
takav moZe pustiti u promet.
I
bpii{ania rzvrSila:
c h e m. rech.
r arfXft
i2rda,
ARM
FM P{I
PROIZVODNJU
).)O -4.
I
aoea t usrucn
"noMrr
sllRoTlcA
ar",,Tl(,L"',
4
"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Beli Golub 20, Pali6, lel: 024 I 548-130, fax: 024 1627-1 05, Pl B: 1 00842637,
Ziro radun br.: 310-1 52242-66, PDV: 1337 46684,
matidni broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, Sifra delatnosti:24420
NCp
Sertifikat analize
Naziv uzorka: Neofenicol 10% oralna
Datum prijema uzorka: 06.08.2013
Serijski broj: 0100813
Broj analize: 02/201 3/364-R040-01 0081 3
tednost a'500 mL
Specifikacija
Parametri
Karakteristike (opis)
Zaoremina punienia
ldentifikacija Florfenicola
HPLC metodom
Srodne supstance (HPLC)
Bistar viskozan rastvor, svetlo ili
bledo Zute boie, bez mirisa
500 mL
Rt identidno sa referentnom
supstancom
Tiamphenicol NMT 0.5%
Pojedinadne nepoznate ne0istoie
NMT 0.3%
Ukupne nedisto6e NMT 2.00/o
95.0
Florfenicol, mg/mL(HPLC)
- 105.0 mg/ml
Odsustvo
Vidliive nedisto6e
MikrobioloSka ispravnost
MikrobioloSki ispravan
Pakovanie
Zatvoreno, etiketirano
Rezultat
Odgovara
502 mL
Odgovara
LT 0.5%
LT 0.3%
LT
2.Oo/o
99.83 mg/mL
Odgovara
Odgovara
450t2013
Odgovara
Datum proizvodnje: 08.201 3
Rok trajanja:08.2015
Hemijska analiza zavrsena: 13.08.2013
MikrobioloSka analiza zavr5ena :12.08.2O1 3
Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini Neofenicol 10% oralna te6nost
a SOOmt, serije OlOOSI3 utvrdjeno je da lek odgovara specifikaciji proizvoda, te se kao
takav moze pustiti u promet.
I,-M XJ!IATtM
em.Tech.
COO
Z\
,RoME
Pi]OIZVODNJU
I
r BoBA tusLUGA
SL]BOTICA
4
"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Beli Golub 20, P afie, 1r;l: O24l 548-1 30,'fax: 024 1627-1 05, Pl B: 1 00842637,
Ziro radun br.: 310-152242-66, PDV: 1 337 46684'
matidni broj: 08621551 , reg. broj: 23608621551 , Sifra delatnosti: 24420
NCp
Sertifikat analize
Naziv uzorka: Neofenicol 10% oralna
Datum priiema uzorka: 06.08.20{ 3
Serijski broj: 0100813
Broj analize: O2l2013/365'R042'0{ 008{ 3
tednost a' 1 L
Specifikacija
Bistar viskozan rastvor, svetlo ili
Parametri
Karakteristike (oPis)
bledo Zute boje, bez mirisa
Zapremina punienja
ldentifi kacija Florfenicola
HPLC metodom
-
Srodne supstance (HPLC)
Rezultat
Odgovara
1L
Rt identidno sa referentnom
supstancom
Tiamphenicol NMT 0.5%
Pojedinadne nePoznate ne6isto6e
NMT 0.3%
Ukupne nedistoie NMT 2.07o
95.0
Florfenicol, mg/mL(HPLC)
-
105.0 mg/ml
Odsustvo
Vidliive ne6istoce
MikrobioloSka isPravnosi
MikrobioloSki ispravan
Pakovanie
Zatvoreno, etiketirano
Odgovara
LT 0.5%
LT 0.3%
LT 2.00k
100.37 mg/mL
Odgovara
Odgovara
45112013
Odgovara
Datum proizvodnje: 08.201 3
Rok trajanja:08.2015
Hemijska analiza zavr5ena: 1 3 08.2013
Mikrobioloska analiza zavr5ena :12.08.2013
Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini Neofenicol 10% oralna te6nost
seriie oro0813 utvrdjeno je da tek odgovara specifikaciji proizvoda, te se kao
a
takav mo2e pustiti u Promet.
i[,
ii'Ir\ P{IAR-}A
PFOIZVODNJU
loo
.1\
I
JROMET HOBA I USLUGA
SLIROTICA
Download

Neofenicol 10 procentni 0100813.pdf