Bosna I Hercegovina
FrEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVME
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILACKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO
ZA !WARR BRANITELJA I INVALIDA
DONIOVINSROG RATA
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS
6ocma n Xeoyeroema
(DEPEPALINJA &OCHE 11XEPLIEMBEIHE
4DETIEPAIIHO MVIHVICTAPCTBO 3A 1114TAHJA
EOPAUA N ItIHBAIILVA OREPAMBEHO
0C510604411AgEOE PATA
INFORMACIJA 0 STANJU PRAVA BORAOKE POPULACIJE SA ANALIZOM PRIMJENE
ZAKONA 0 PROVODENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORI8TENJA PRAVA IZ OBLASTI
BRANILAOKO INVALIDSKE ZAtTITE ZA PERIOD JULI 2010. DO 31.MART 2014. GODINE
(élan 11. Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaoko
invalidske za§tite „Sluibene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 82/09)
Broj: 01-41- 1970/14
Sarajevo, APRIL 2014. godine
SADR2AJ
4
Uvod
1. Realizacija Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaeko6
invalidske zaatite za period za period juli 2010. do 31.mart 2014. godine
1.1. Brojeani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova
6
2.1.01. Unsko - sanski kanton
7
2.1.02. Posayski kanton
8
2.1.03. Tuzlanski kanton
9
2.1.04. Zenieko-dobojski kanton
9
2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton
10
2.1.06. Srednjobosanski kanton
11
2.1.07. Hercegovaeko -neretvanski kanton
12
2.1.08. Zapadnohercegovadki kanton
13
2.1.09. Kanton Sarajevo
13
2.1.10. Kanton 10
14
2.1.11. Distrikt Breko
15
2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje
15
2.2. Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vjeataeenje i
organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provodenja zakona
16
2.3. Finansijski efekti i moguee uatede u Bud2etu F BiH ostvarene dosadaanjim provodenjem
18
Zakona o reviziji
2.4. Uodeni problemi i pojave koje usporavaju proces provodenja Zakona i prijedlozi i preporuke
18
za njihovo prevazila2enje
2.4.1. Onemoguaen pristup rev. timovima i nedostavljanje predmeta iz opoina u II i III fazu 18
2.4.2. Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH
20
2.4.3. Nedovoljna propusnost u II i III fazi revizije-Dinamieki plan
22
2.4.4. lzmjene i dopune Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti
23
braniteljsko-invalidske zattite
23
2.4.5. Nedovoljan iznos Bud2etom odobrenih sredstava za troakove provodenja revizije
2.4.6. Problem odr2avanja vrlo starih vozila koja se koriste prevoze revizorske timove
23
2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju
23
3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povedavanja efikasnosti
24
provodenja Zakona o reviziji
3.1. Grupa za informatieku podraku reviziji
25
3.2. Grupa za za administrativno-tehnieku podraku reviziji
25
3.3. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obavezel samostalnim izvraiocima 26
3.4. Anga2ovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera
26
3.5. Saradnja sa Institutom za medicinsko vjeataeenje
26
3.6. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MI0
27
4. Dinamieki plan kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske zaatite 27
2
5. Realizacija dosadathjih zakljudaka Vlade Federacije
28
6. Zavr§na razmatranja
28
Tabela 1
32
Tabela 2.
33
Tabela 3.
34
Tabela 4.
35
Tabela 5
38
Tabela 6
39
Tabela 7
40
Tabela 8
41
Tabela 9
42
Tabela 10
45
Tabela 11
47
Tabela 12
47
Tabela 13
48
Tabela 14
50
Tabela 15
52
Tabela 16
54
Tabela 17
55
Tabela 18
56
Tabela 19
68
Tabela 20
71
Pregled podnesenih krivianih i prek(Sajnih prijava prijava
74
Pregled realizacije dosada'Snjih zakljuoaka Vlade Federacije koji se odnose na provodenje
Zakona o reviziji
78
3
INFORMACIJA 0 STANJU PRAVA BORAOKE POPULACIJE SA ANALIZOM PRIMJENE
ZAKONA 0 PROVODENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIBTENJA PRAVA IZ OBLASTI
BRANILACK0 INVALIDSKE ZAtTITE ZA PERIOD JULI 2010. DO 31.MART 2014. GODINE
(elan 11. Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti braniladkoinvalidske zaatite „Sluibene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 82/09)
Uvod
Zakon o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zaatite
objavljen je u „Sluibenim novinama Federacije BHT 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Zakon o
reviziji). Pripreme za pooetak realizacije, donoaenje podzakonskih akata i formiranje revizorskih
timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvaniono poOela realizacija Zakona o reviziji na
terenu.
U stavu 2. 61. 11. Zakona o reviziji stoji „Federalno ministarstvo oe Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine dostavljati informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjeseOno".
Od poOetka implementacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti
branilaoko-invalidske zaatite Vlada Federacije je razmatrala i usvojila informacije o provodenju
Zakona o reviziji prema slijededoj dinamici:
- 19.08.2010. godine na 154. Sjednici razmatrala i usvojila informaciju o provodenju kontrole
zakonitosti koriatenja prava branilaako invalidske zattite za mjesec juli 2010. godine,
- 07.09.2010. godine, na 156. Sjednici Vlada FBiH je usvojila informaciju o toku revizije u mjesecu
avgustu 2010. godine.
- 23.11.2010. godine na 27. Vanrednoj sjednici, Vlada FBIH je razmatrala i usvojila informaciju za
mjesec juli, avgust i septembar 2010. godine, uz informaciju je usvojeno i aest zakljuoaka koji se
odnose na poboljaanje uslova provodenja kontrole zakonitosti,
- u januaru mjesecu 2011. godine Vlada je razmatrala informaciju broj: 01/02-41-203/11, (te
usvojila osam zakljueaka uz ovu informaciju) u kojoj je prikazano provodenje Zakona o reviziji za
period juli-decembar 2010. godine.
- 05.05.2011. godine Vlada Federacije BiH u nastavku aeste sjednice razmatrala Informaciju o
rezultatima provodenja Zakona o reviziji za period januar- mart 2011. godine,
- 24.08.2011. godine na 16.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija o
rezultatima revizije za period april-juni 2011. godine. U predmetnoj informaciji su dati i presjeci
stanja provodenja tri zakona boraoke populacije oiji su korisnici predmet revizije (cca 101.000
korisnika prava po Zakonu o pravima branilaca i olanova njihovih porodica cca 5540 korisnika
po Zakonu o pravima dobitnika najveeih ratnih priznanja i odlikovanja i cca 16.000 korisnika po
Zakonu ostvarivanju prava na prijevremeno i povoljnije penzionisanje),
- 01.12.2011. godine na 27.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija o
implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period juli-septembar 2011. godine,
- 01.02.2012. godine na 35. sjednici Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Informaciju o
implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaekoinvalidske zaatite za period oktobar-decembar 2011. godine sa zbirnim rezultatima revizije za
2011. godinu sa usvojena 4. zakijuoka,
4
22.05.2012. godine na 51. sjednici Vlada Federacije BiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o
implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period 05. juli 2010. do 31. mart 2012. godine sa usvojena tri zakljuoka,
- 17.07.2012. godine pod br. 01/02-41-4085/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
onemogueavanju rada revizorskog tima za kontrolu u Posuaju. Informacija je objavljena na
portalu Vlade i do danas nije razmatrana,
- 14.08.2012. godine pod br. 01/02-41-4208/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaOkoinvalidske zaatite za period april — juni 2012. godine sa prijedlogom zakljuOaka, Informacija je
objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana 03.06.2013.
godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF-a u Sarajevu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u
Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
- 07.11.2012. godine pod br. 01/02-41-6028/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaOkoinvalidske zaatite za period juli-septembar 2012. godine sa prijedlogom zakljuoaka, Informacija
je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana
03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva
- 07.02.2013. godine pod br. 01-41-457/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period oktobar-decembar 2012. godine sa zbirnim pokazateljima za 2012.
godinu sa prijedlogom zakljudaka. Informacija je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na
26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana 03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u
Sarajevu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici
ovog Ministarstva
- 27.05.2013.godine pod br. 01/02-41-2894/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period januar- mart 2013. godine sa prijedlogom zakljuaaka, Informacija
je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana
03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva
26.07.2013.godine pod br. 01-41-3898/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period april —juni 2013. godine sa prijedlogom zakljuoaka, Informacija je
objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 82. sjednici Vlade FBiH dana 18.09.2013.
godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u
Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva
- 31.10.2013.godine pod br. 01-41-5202/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaokoinvalidske zaatite za period juli — septembar
2013. godine sa prijedlogom zakljueaka,
Informacija je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 86. sjednici Vlade FBiH dana
06.11.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva
5
23.01.2014.godine pod br. 01-41-140/14 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti branilabkoinvalidske za§tite za period oktobar-decembar i zbirno za 2013. godinu sa prijedlogom
zakljuOaka, Informacija je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 98. sjednici Vlade FBiH
dana 30.01.2014. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu
zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva
U navedenim informacijama su detaljno opisane faze vitenja kontrole zakonitosti, prikazan broj
pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, FMB 2 ili
provjera u Arhivskom depou, to obrazlo2eni problemi sa kojima se susreoemo u provodenju
kontrole zakonitosti i sa prijedlozima za prevazila2enje istih.
U ovoj informaciji oemo prikazati rezultate realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
kori§tenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske zagtite ( u daljem tekstu skraoeno ZKZ n.p.) za
period 05.07.2010. godine (poeetak provodenja ZKZ na terenu) do 31.03.2014. godine (ukljuoujuoi
i I kvartal 2014. godine).
1. Realizacija Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti
branilaoko-invalidske ziatite za period za period juli 2010. do 31.mart 2014. godine
1.1. Brojeani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova
U dosadaSnjem periodu provodenja Zakona o reviziji od jula 2010. do marta 2014. godine
(Tabela br.1- strana 32) pregledano je ukupno:
- 92.825 predmeta, od toga 74.962 potpuno zavr§enih,( od ovog broja u bazu podataka uneseno
je ukupno 72.093 predmeta i to: 44.886 lidnih invalidnina, 18.097 porodionih invalidnina, 9.110
povoljnih penzija, u obradi za unos je 2.869 predmeta),
- za 69.938 predmeta izdatje nalog za obrazac FMB1,( od ovog broja u bazu podataka uneseno
je ukupno 67.235 predmeta i to: 42.344 lienih invalidnina, 17.187 porodionih invalidnina, 7.704
povoljnih penzija, u obradi za unos je 2.703 predmeta),
- za 3.976 predmeta izdatje nalog za obrazac FMB 2, ( od ovog broja u bazu podataka uneseno je
ukupno 2.882 predmeta i to: 1267 lionih invalidnina, 412 porodiOnih invalidnina, 1.203 povoljnih
penzija, u obradi za unos je 1.094 predmeta),
- za 481 predmeta utvrdeno je da su mirnodopski vojni invalidi,
- za 567 predmeta je utvrden prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), dodatno je
- za 9.203 predmeta zatra2ena provjera u Arhivu ARBiH i HVO,
- ostalih je 3026 predmeta,( predmeti na kojima su RT zapobeli rad i konstatovali da su predmeti
ustupljeni drugim organima zbog postupka 2albe, upravnih sporova, inspekcisjkog nadzora iii radi
revizije u kantonalnim ministarstvima po 61.41 Zakona o pravima branilaca i elanova njihovih
porodica,
- pregledano je 8.907 predmeta korisnika povoljnije penzije,
Posmatrajuoi ukupan broj 92.825 pregledanih predmeta u I fazi revizije po godinama trajanja
revizije slijedi:
- 2010. godine 5.914 predmeta,
- 2011. godine 27.887 predmeta,
- 2012. godine 21.714 predmeta,
- 2013. godine 30.114 predmeta i
- 2014. godine 7.196 (prvi kvartal) od ukupno planiranih za 2014. godinu 23.430 predmeta
6
U dosadatnjem toku provodenja revizije, radilo je od 10 do 16 revizorskih timova , (pregled sastava
timova tabela br.17 i 18 str.56-70). lzvjettajni prosjek za kvartal u toku godine po timu je cca 600
pregledanih predmeta, odnosno mjeseeni prosjek po timu je 150-200 predmeta.
U ranijim informacijama smo naveli da je poeetak revizije na terenu 05.07.2010. godine i do
31.03.2013. godine to je ukupno 45 mjeseci ( 3,75 godina)
Trenutno su aktivni i rade 11 revizorskih timova i to broj:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12116.
Propisana mjeseena norma ueinka po revizorskom timu za kontrolu je 150 pregledanih predmeta,
po zavrtenom predmetu svakom alanu RT se daje naknada 1,00 KM, a pravo na pautal se
ostvaruje za minimalno pregledanih 150 predmeta ( Odluka o osiguranju kadrovskih i materijalnih
pretpostavki za izvrtenje zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
branilaoko invalidske zattite . "Sluthene novine Federacije BiH" br 44/12). U predmete za
ispunjene norme se raeunaju zavrteni predmeti i predmeti poslani na provjeru u arhiv, pa se iz
pokazatelja u tabeli broj 1. na str. 32 vidi da su revizorski timovi ispunili predvidenu normu od 150
predmeta mjeseeno i stekli uslove za isplate pautala i naknada po ueinku.
U dolje navedenim tabelama prikazat term ciljne grupe koje su predmet provodenja Zakona,
trenutno, broj korisnika Irene i porodione invalidnine po kantonima, odnosno po opoinama, to
periode vrtenja kontrole zakonitosti po opoinama kako slijedi:
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.01. Unsko - sanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa revizorskim timovima(u daljem tekstu RT) odnose se
na stanje 31.03.2014. godine(podaci iz baza podataka kantona i resornog ministarstva za obraoun
invalidnina, a koji se uskladuju svaki mjesec do 25-og tekudeg mjeseca) i 30.06.2010. godine
(poeetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
4.393, a 30.06.2010. godine je bib 4.818 korisnika.
Broj korisnika Ilene invalidnine
je bilo 5.229 korisnika.
Broj korisnika porodione invalidnine
4.700, a 30.06.2010. godine
9.093, a 30.06.2010. godine
je bilo 10.047 korisnika.
Ukupan broj korisnika
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 6.776
nalo a revizorskih timova za kontrolu i to po o oinama kako sli edi:
R.br
OPCINA
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(LI GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
Bihad
2127
25
2152
1.491
1367
194
1079
11
1090
617
537
49
B. Krupa
B.Petrovac
51
10
61
32
32
5
511
430
Bubm
656
3
659
41
Cazin
1487
11
1498
1057
906
75
514
331
125
383
Kljue
845
14
S.Most
68
291
359
286
683
19
V.Kladuta
110
2
112
274
362
24
KANTON
6.092
684
6.776
421
4.393
4.700
UKUPNO
Revizorski timov" za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvrsili pregled 6 776 predmeta, od toga
6.092 naloga FMB1 i 684 nalog FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi posmatrano
po kategorijama kontrolisano je korisnika: 4.027 lionih invalidnina, 1.778 porodiene invalidnine, 580
povoljnijih penzija, 391 predmeta u fazi obrade podataka. Za kontrolu ostaje 2.899 predmeta
7
korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je 74 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 91 %
korisnika liene invalidnine.
U izvje§tajnom periodu na podruaju USK su radili revizorski timovi: 8 i 9, a po potrebi u manjem
obimu drugi timovi. Gornja tabela pokazuje da je od podetka provodenja revizije na podrudju ovog
kantona 954 korisnika manje i to: 425 korisnika lithe invalidnine i 529 korisnika porodithe
invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.02. Posayski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poeetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lithe invalidnine
Broj korisnika porodithe invalidnine
Ukupan broj korisnika
2.980, a
1.310, a
4.290, a
30.06.2010. godine
30.06.2010. godine
30.06.2010. godine
je bilo 3.149 korisnika.
je bilo 1.330 korisnika.
je bilo 4.479 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 1.891
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opoinama kako slijedi:
R.br
OPCINA
1.
Orake
2.
Domaljevac
3.
4.
Od2ak
Bos.Brod
5.
Derventa
6.
Modrioa
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA 14
PITANJA V.E)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
438
47
22
1110
257
17
Korisnici se nalaze u BIZ-u
Domaljevac-Samac
Korisnici se nalaze u BIZ-u
Domaljevac-Samac
Korisnici se nalaze u BIZ-u
Domaljevac-Samac
1.805
86
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
485
1132
274
0
1.253
1.443
284
439
333
821
156
245
171
47
38
5
0
465
295
8
0
105
126
1
1.891
2.980
1.310
256
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvr§.1i pregled 1.891 predmeta, od toga
1.805 naloga FMB1 i 86 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi posmatrano
po kategorijama kontrolisano je korisnika: 1.223 lionih invalidnina, 356 porodithe invalidnine, 404
povoljnijih penzija, 92 predmeta u fazi obrade podataka po drugi put. Za kontrolu ostaje 2.399
predmeta korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je 44 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 41
% korisnika licne invalidnine. U izvjetajnom periodu na podruOju posayskog kantona su radili
revizorski timovi 5,10,16,4 i drugi timovi u manjem obimu. Gornja tabela pokazuje da je od poeetka
provodenja revizije na podrudju ovog kantona 189 korisnika manje i to: 169 korisnika licne
invalidnine i 20 korisnika porodithe invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.03. Tuzlanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poeetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lithe invalidnine
6.633, a 30.06.2010. godine je bilo 7.090 korisnika.
Broj korisnika porodione invalidnine
10.185, a 30.06.2010. godine je bib 11.053 korisnika.
Ukupan broj korisnika
16.818, a 30.06.2010. godine je bib 18.143 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 12.764
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opainama kako slijedi:
R.br
OPCINA
1.
Banovioi
2.
Celia
3. Gradanica
4.
Kalesija
5.
Kladanj
6.
Lukavac
7.
Sapna
8. Srebrenik
9.
Teodak
10.
Tuzla
11.
2ivinice
12.
D-Istok
13. Gradathc
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
642
72
895
527
505
951
696
963
129
4615
992
574
947
6
0
9
10
8
30
5
13
2
135
20
15
3
648
72
904
537
513
981
701
976
131
4750
1012
589
950
404
233
425
544
256
538
293
448
182
1.717
672
253
668
495
190
588
707
346
1058
615
1263
241
2.232
1.401
256
793
9
6
20
39
15
19
16
17
15
155
49
13
45
12.508
256
12.764
6.633
10.185
418
Rev.zorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine
pregled 12.764 predmeta, od toga
12.508 naloga FMB1 i 256 nalog FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 5.973 lidnih invalidnina, 5.111 porodithe
invalidnine, 792 povoljnijih penzija, 888 predmeta u fazi obrade podataka. Za kontrolu ostaje 4.054
predmeta korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je 76 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 90
% korisnika licne invalidnine. U izvje§tajnom periodu na podruoju Tuzlanskog kantona su radili
revizorski timovi: 1,2,4,5,6,7, 8, 9 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od pobetka provodenja revizije
na podrueju ovog kantona 1.325 korisnika manje i to: 457 korisnika licne invalidnine i 868 korisnika
porodione invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.04. Zenieko-dobojski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (pooetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika licne invalidnine
Broj korisnika porodithe invalidnine
Ukupan broj korisnika
6.088, a
5.292, a
11.380, a
9
30.06.2010. godine je bib 6.691 korisnika.
30.06.2010. godine je bib 5.875 korisnika.
30.06.2010. godine je bilo 12.566 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 9.722 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po optinama kako slijedi:
R.br
OPDINA
1.
Breza
2.
Kakanj
3.
Maglaj
4.
Olovo
5.
Te§anj
6.
Usora
7.
Vara
8.
Visoko
9. Zavidovioi
10.
Zenica
11.
Zepee
12.
D.Jug
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA VI
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA 14
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPDINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
FtATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
298
964
938
488
1321
359
504
684
1193
1696
1318
545
10.308
10
59
21
18
46
4
7
31
12
58
45
8
319
308
1023
959
506
1367
363
511
715
1205
1754
1363
553
10.627
202
353
520
216
626
166
180
528
713
1.486
938
160
6.088
161
365
495
167
632
73
136
482
691
1.255
611
224
5.292
19
31
25
14
57
32
27
47
45
119
84
9
509
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvrUi pregled 10.627 predmeta, od toga
10.308 naloga FMB1 i 319 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 6.071 lienih invalidnina, 2.967 porodiene
invalidnine, 1.449 povoljnijih penzija, 140 predmeta u fazi obrade podataka. Za kontrolu ostaje 753
predmeta korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je 93 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 99
% korisnika licne invalidnine. U izvje§tajnom periodu na podruoju Zeniako-dobojskog kantona su
radili revizorski timovi: 1,5,6,11,14,15 i 16 i drugi timovi u manjem obimu. Gornja tabela pokazuje
da je od podetka provodenja revizije na podrueju ovog kantona 1.186 korisnika manje i to: 603
korisnika lithe invalidnine i 583 korisnika porodiene invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (podetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika Hone invalidnine
Broj korisnika porodiene invalidnine
Ukupan broj korisnika
604, a
920, a
1.524, a
30.06.2010. godine je bilo 718 korisnika.
30.06.2010. godine je bilo 1.060 korisnika.
30.06.2010. godine je bib 1.778 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 2.141
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opeinama kako slijedi:
10
R.br
OPel NA
1.
Cora2cle
F.Ustikolina
Pale-PraOa
KANTON
UKUPNO
2.
3.
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIK
A RATNIH
PR.
(PODACI
IZ FMB)
1550
400
158
19
14
0
1569
414
158
554
37
13
825
80
15
62
3
2
2.108
33
2.141
604
920
67
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvrsili pregled 2.141 predmeta, od toga
2.108 naloga FMB1 i 33 nalog FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi posmatrano
je po kategorijama kontrolisano je korisnika: 687 lionih invalidnina, 785 porodiOne invalidnine, 335
povoljnijih penzija, 334 predmeta u fazi obrade podataka. U ovom kantonu su pregledani svi
predmeti u I fazi,(100 %) takode pregledano je i 617 predmeta korisnika Oiji se predmeti o
okolnostima stradavanja i pripadnosti jedinici nalaze u grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze Cora2de, a odselili su u opoine drugih kantona to tamo ostvaruju prava.
U izvje'Stajnom periodu na podrudju Bosansko-Podrinjskog kantona je radio revizorski tim1,4,5,6,
7 i 9. Gornja tabela pokazuje da je od pooetka provodenja revizije na podruoju ovog kantona 254
korisnika manje i to: 114 korisnika Wane invalidnine i 140 korisnika porodiOne invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.06. Srednjobosanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poOetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika liOne invalidnine
6.531, a 30.06.2010. godine je bilo 7.156 korisnika.
Broj korisnika porodiOne invalidnine
5.179, a 30.06.2010. godine je bilo 5.524 korisnika.
Ukupan broj korisnika
11.710, a 30.06.2010. godine je bilo 12.680 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 9.893
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po optinama kako slijedi:
R.br
OPeINA
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bugojno
Busovaaa
Dobretioi
D.Vakuf
Travnik
Kre§evo
G.Vakuf
Vitez
Jajce
N.Travnik
Kiseljak
Fojnica
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPCINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
841
518
0
331
1570
263
982
1291
567
1403
1072
594
9.432
87
29
0
1
60
15
63
50
100
22
19
15
461
928
547
0
332
1630
278
1045
1341
667
1425
1091
609
9.893
779
386
19
274
1.147
100
642
1.022
456
811
469
426
6.531
547
332
11
260
1.073
98
413
801
415
557
370
302
5.179
48
60
0
20
97
17
58
58
33
57
68
39
555
11
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine
pregled 9.893 predmeta, od toga
9.432 naloga FMB1 i 461 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 6.286 lithih invalidnina, 2.023 porodione
invalidnine, 1.400 povoljnijih penzija, 184 predmeta u fazi obrade podataka. Za kontrolu ostaje
1.817 predmeta korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je 84 % od ukupne ciljne grupe,
odnosno 96 % korisnika licne invalidnine. U izvjetlajnom periodu na podrueju Srednjebosanskog
kantona su radili revizorski timovi: 3, 5, 10, 11, i 16 . Gornja tabela pokazuje da je od podetka
provodenja revizije na podrueju ovog kantona 970 korisnika manje i to: 625 korisnika licne
invalidnine i 345 korisnika porodione invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.07. Hercegovadko -neretvanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (podetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lithe invalidnine
7.940, a 30.06.2010. godine je bilo 9.094 korisnika.
Broj korisnika porodithe invalidnine 3.254, a 30.06.2010. godine je bilo 3.383 korisnika.
Ukupan broj korisnika
11.194, a 30.06.2010. godine je bilo 12.477 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 10.399
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opoinama kako slijedi:
R.br
OPOINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
eapljina
eitluk
Jablanica
Konjic
Neum
Prozor
Stolac
Mostar
Rayne
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA Z4
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPtINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
1035
694
254
1956
87
422
851
4357
0
55
111
2
50
1
64
41
419
0
1090
805
256
2006
88
486
892
4776
0
842
484
228
1.046
54
705
585
3.996
0
301
82
154
517
11
198
128
1.863
0
127
68
22
62
9
36
38
500
0
9.656
743
10.399
7.940
3.254
862
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvrsil pregled 10.399 predmeta, od toga
9.656 naloga FMB1 i 743 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano je po kategorijama kontrolisano je korisnika: 7.872 lithih invalidnina, 1.381 porodithe
invalidnine, 1.801 povoljnijih penzija. Za kontrolu ostaje 795 predmeta korisnika invalidnina,
odnosno kontrolisano je 93 % od ukupne ciljne g.rupe, odnosno 99 % korisnika lithe invalidnine.
takode pregledano je i 655 predmeta korisnika eiji se predmeti o okolnostima stradavanja i
pripadnosti jedinici nalaze
u grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
Jablanica,Konjic,Mostar,eapljina a odselili su u °One drugih kantona to tamo ostvaruju prava. U
izvje§tajnom periodu na podrudju Hercegovadko-neretvanskog kantona su radili revizorski timovi:
3, 4, 5, 7, 9, 12 i 13. Gornja tabela pokazuje da je od podetka provodenja revizije na podrueju ovog
12
kantona 1.283 korisnika manje i to: 1.154 korisnika Hone invalidnine i 129 korisnika porodiOne
invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.08. Zapadnohercegovadki kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poeetak provodenja Zakona oseviziji na terenu)
Broj korisnika hone invalidnine
4.231, a
30.06.2010. godine je bilo 4.525 korisnika.
Broj korisnika porodione invalidnine
407, a
30.06.2010. godine je bilo 385 korisnika.
Ukupan broj korisnika
4.638, a
30.06.2010. godine je bib 4.910 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 3.609
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opoinama kako slijedi:
R.br
OPCINA
1.
Crude
LjubtAki
Posu'Sje
8.Brijeg
KANTOR
UKUPNO
2.
3.
4.
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
695
957
775
434
146
355
183
64
841
1312
958
498
839
1.228
752
1.412
66
113
85
143
54
81
161
207
2.861
748
3.609
4.231
407
503
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine
pregled 3.609 predmeta, od toga
2.861 naloga FMB1 i 748 naloga FMB2. Od ,,ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 3.285 lionih invalidnina, 38 porodione
invalidnine, 591 povoljnijih penzija. Za kontrolu ostaje 1.315 predmeta korisnika invalidnina,
odnosno kontrolisano je 71 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 77 % korisnika Ilene invalidnine. U
kantona su radili revizorski timovi
izvje§tajnom periodu na podrudju zapadnohercegovaekog
12,3,4,1 5. Gornja tabela pokazuje da je od pooetka provodenja revizije na podrudju ovog kantona
272 korisnika manje i to: 294 korisnika Wane invalidnine je manje i 22 korisnik poroditne invalidnine
je vise.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.09. Kanton Sarajevo
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poeetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika Ilene invalidnine
Broj korisnika porodiOne invalidnine
Ukupan broj korisnika
9.542, a 30.06.2010.godine
11.676, a 30.06.2010.godine
21.218, a 30.06.2010.godine
je bib 10.335 korisnika.
je bib 12.350 korisnika.
je bib 22.685 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 12.896
naloga revizorskih timova za kontrolu i to po opoinama kako slijedi:
13
R.br
OPOINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Had2iti
Hid2a
Ilijaa
Trnovo
Vogo§ta
Centar
N.Grad
N Sarajevo
S.Grad
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(11 GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
931
1914
525
273
914
1533
2684
2126
1717
47
23
10
2
13
65
76
35
8
978
1937
535
275
927
1598
2760
2161
1725
434
1.390
426
80
772
1.156
2.808
1.569
907
636
1.747
1.604
92
1.604
939
2.956
1.443
655
57
110
32
16
38
190
190
248
58
12.617
279
12.896
9.542
11.676
939
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine izvrsil pregled 12.896 predmeta, od toga
12.617 naloga FMB1 i 279 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi
posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 8.458 lianih invalidnina, 3.519 porodione
invalidnine, 1.343 povoljnijih penzija.Postupajuoi po presudama Ustavnog suda FBiN 424
predmeta su u ponovnom radu. Za kontrolu ostaje 8.322 predmeta korisnika invalidnina, odnosno
kontrolisano je
60 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 88 % korisnika hone invalidnine. U
izvjaajnom periodu na podrudju kantona Sarajevo su radili revizorski timovi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od poOetka provodenja revizije na podruoju ovog
kantona 1.467 korisnika manje i to: 793 korisnika Hone invalidnine je manje i 674 korisnika
porodione invalidnine je manje.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.10. Kanton 10
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (poeetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika Ilene invalidnine
Broj korisnika porodione invalidnine
Ukupan broj korisnika
895, a
280, a
1.175,a
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
je bib 982 korisnika.
je bib 304 korisnika.
je bilo 1.286 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 31.03.2014. godine (za 45 mjeseci) izdato je 862 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po opoinama kako slijedi:
R.br
OPOINA
1.
Drvar-Kupr
2.
3.
Livno
Tom.grad
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPOINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
100
355
240
12
92
67
112
447
307
94
429
372
37
138
105
50
96
102
695
171
866
895
280
248
14
Revizorski timovi za kontrolu su do 31.03.2014. godine
pregled 866 predmeta, od toga 695
naloga FMB1 i 171 naloga FMB2. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj grupi posmatrano po
kategorijama kontrolisano je korisnika: 898 lianih invalidnina, 137 poroditne invalidnine, 369
povoljnijih penzija. Za kontrolu ostaje 140 predmeta korisnika invalidnina, odnosno kontrolisano je
88 % od ukupne ciljne grupe, odnosno 100 % korisnika Dane invalidnine. U izvjegtajnom periodu
na podrudju Kantona 10 radio je revizorski tim 3,4,6 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od
potetka provodenja revizije na podrutju ovog kantona 111 korisnika manje i to: 87 korisnik Ilene
invalidnine je manje i 24 korisnika porodione invalidnine je manje.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014.
2.1.11. Distrikt Breko
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 31.03.2014. godine i
30.06.2010. godine (podetak provodenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika litne invalidnine
838, a
Broj korisnika porodione invalidnine 697, a
Ukupan broj korisnika
1.535, a
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
je bilo 887 korisnika.
je bib 733 korisnika.
je bilo 1.620 korisnika.
Vojne evidencije koje se odnose na BrOko Distrikt BiH za komponentu ARBiH nalaze se u
Srebreniku, a za komponentu HVO nalaze se u Odiaku. Od ukupnog broja predmeta u ovoj ciljnoj
grupi posmatrano po kategorijama kontrolisano je korisnika: 106 litnih invalidnina, 2 poroditne
invalidnine, 46 povoljnijih penzija. Od pooetka provodenja revizije na podrutju Distrikta 85 korisnika
manje i to: 49 korisnika hone invalidnine je manje i 36 korisnika poroditne invalidnine.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014
2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje
Prema podacima dobijenim od Federalnog zavoda PIO/MIO akt. br. FZ1-05-7-3063/12 od aprila
2012. godine ciljna grupa korisnici „povoljnijih penzija";
po Uredbi I pravo na povoljnije penzionisanje ostvario je 447 pripadnika ARBiH, 404
pripadnika HVO, ukupno 851 korisnik,
prema Uredbi II pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je 2.727 pripadnika ARBiH i 1.560
pripadnika HVO, ukupno 4.287 korisnika,
prema Uredbi III pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je 2.414 pripadnika ARBiH i 2.391
pripadnika HVO, ukupno 4.805 korisnika (op§irnije na strani 47, Tabela 11 i Tabela 12)
Revizija ovih predmeta se viti od Februara 2011. godine.Ukupno je kontrolisano 9.110 predmeta
povoljnijeg penzionisanja.
Sumirajuti naprijed navedene pokazatelje po kantonima i revizorskim timovima za kontrolu u tabeli
prikazujemo zbirno koliko su grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze izdale i sektoru za
normativno-pravne poslove dostavile Uvjerenja na obrascu FMB2 u toku procesa provodenja
Zakona o reviziji do 31.03.2014. godine:
15
FUN
KANTON
USK
2. POSAV.
3.
TUZL.
4.
ZE-DO
5.
BPK
6.
SBK
7.
HNK
8.
ZHK
9.
SA
10.
K 10
11. BROKO
UKUPNO
FBIH
1.
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
KANTONALNIH
SLU2BI ZA BIZ)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
KANTONALNIH
SLU2BI ZA BIZ)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI 12
FMB)
6.092
1.805
12.508
10.308
2.108
9.432
9.656
2.861
12.617
695
0
684
86
256
319
33
461
743
748
279
171
0
6.776
1.891
12.764
10.627
2.141
9.893
10.399
3.609
12.896
866
0
4.393
2.980
6.633
6.088
604
6.531
7.940
4.231
9.542
895
838
4.700
1.310
10.185
5.292
920
5.179
3.254
407
11.676
280
697
421
256
418
509
67
555
862
503
939
248
78
68.082
3780
71.862
50.675
43.900
4856
U gornjoj tabeli se vidi da su Grupe za pitania evidencije iz oblasti voine obaveze na osnovu
naloga revizorskih timova izdale ukupno 71.862 uvjerenja, kada se od ukupnog broja liOnih,
porodionih invalidnina i dobitnika ratnih priznanja oduzme broj izdatih naloga ostaje da u
narednom periodu za joa 23.894 korisnika invalidnina i 5.400 korisnika noveane naknade za ratna
priznanja treba izvraiti reviziju i izdati naloge,( ukupno 29.294) uz napomenu da te se za odreden
broj korisnika revizija vraiti po dva puta zbog provjere dodatno predoeenih dokaza i oinjenica od
strane stranaka, ali i u skladu sa presudama Ustavnog suda Federacije BiH.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014
2.2. Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vjettadenje i
organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provodenja zakona
Od pooetka provodenja Zakona o reviziji na terenu (05.07.2010.godine) iz tabele broj 1(strana 32)
se vidi da je do 31.03.2014. godine ukupno pregledano u prvoj fazi 92.825 predmeta. Od tog broja
za 69.938 predmeta su izdati nalozi za obrazac FMB1, za 3.976 predmeta izdat je nalog za
obrazac FMB2, za 481 predmet je utvrdeno da su mirnodopski vojni invalidi, za 567 predmeta
utvrden je prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), za 9.203 predmeta zatraiena je provjera
u arhivskim depoima,dobili odgovore za 8.256 predmeta.
U drugoj fazi revizije koja se vrai od 15.03.2011. godine do 31.03.2014.godine od opainskih slu2bi
za boraoko invalidsku zaatitu preuzeli smo 22.672 predmeta koji su objedinjeni sa nalozima
FMB1/FMB2, zapisnicima revizorskih timova i onda tako kompletni predmeti, njih ukupno 21.781
(20.360 FMB1 i 1.421 FMB2), predato je na rad Sektoru za upravno rjeaavanje. Nakon provjere
dokumentacije u predmetima iz Sektora za upravno rjetavanje 16.437 predmeta (u 2011. godini
2.957 predmeta, u 2012. godini 6.889 predmet, u 2013. god 4.810 predmeta, u I kvartalu 2014.
godine 1.781 predmet) je upueeno na Institut za medicinsko vjeataeenje.
U dosadaanjem toku revizije ukupno su izdata 3.976 naloga za obrazac FMB2 stanje tih naloga je
slijede6e:
-
na upravno rjeaavanje je upuoeno ukupno 1.421 predmeta sa nalogom FMB2
ukupno je ukinuto pravo za 1.091 korisnika po osnovu obrasca FMB2
16
-
1.220 uvjerenja na obrascu FMB2 je upuaeno na realizaciju u PIO/MIO
1.051 obrazaca FMB2 je u postupku dokazivanja i provjere dokumentacije
281 predmeta je u procesu mirovanja zbog presude Ustavnog suda FBiH
3 zapisnika (zatra2eni iz slu2bi BIZ-a)
U treooj fazi revizije ( od 15.03.2011. do 31.03.2014.) sa Instituta smo dobili 12.407 obradenih
predmeta (u 2011. godini 1.981 predmet;u 2012. godini 5.861 predmet; u 2013. godini ukupno
4.422 predmeta i u 2014. godini 143 predmeta) i to posmatrajuti podatke od podetka revizije do
31.03.2014. godine:
-
-
-
u ukupno 3.083 predmeta smanjen je procenat invaliditeta ili eventualno druga prava, to su
donesena odgovarajuaa rje§enja o smanjenju obima prava;
u
ukupno 2.334 predmeta je procenat invaliditeta utvrden ispod 20% ili 0%, to je
odgovarajuoim rjSenjem odlueeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na
liOnu invalidninu;
u ukupno 107 predmetu liOne invalidnine je poveoan obim prava, nakon §to su ljekarske
komisije utvrdile veti procenat invaliditeta iii ortopedski dodatak;
113 predmeta su vraoena opoinskim sluthama iz razloga §to su korisnici prava umrli iii je u
ranijem postupku u skladu sa Zakonom odludeno o prestanku prava i dr;
7.234 predmeta ukupno lione i porodione invalidnine je obraden, potvrden obim prava i
pozitivno rjeten stavljanjem klauzule izvr§ene revizije, kako je to propisano Pravilnikom o
naeinu i postupku vr§enja revizije, to su predmeti vradeni prvostepenim organima na
nadle2nost;
od pooetka revizije zaprimljeno 21.809 predmeta, ukupno obradeno od pooetka revizije
18.584 predmeta.
PREGLED - PO KANTONIMAINSTITUT- Ller!NA INYALIDNINA DO MARIA 2014. GODINE
K ANTON
toa
6r.
I I Antrim nil !MI! Prot RX I sa1 1 J1C/.07. tat
31.12.2010.
1 pagetka &muse
/293141011. / pa
zodiac
0131.12.2013.g.
Sa ITN nkupau
dostavIteno
aulam migljtsaja
Oil ukupau /Witt mina
cola konerott nlvrdrn pp tom ilIta litMeta n mina
ml postojegi 1pet Itonattions rjrtenju po Zakonu o peas' ma brit
ea i
1101,11161111Aill port/lira ',aka
tli
poteihs Joann1e
12.9.0.1 2011. 1 pa
sa31 12.2013 g
X t/1
protenat
111•11111.11i
eta
Isti
prutenat
•
ilanji
prttcenat
imalidrtt
°a
t Maur
pr„er„g1
en,
I 111301400:U
•
SA RA.IFSISKI
9842 1
4.141 !
3016 E
1988
65.91
22
0.72
i
2.
FUZLANSKI
7ENIC2KO-D0110.1SKI
SREDN./0130SANSKI
BOSANSKOPODRINJSK1
5.
.
+
UNASKO-SANSKI
IIERCEGOVA(KONERETA ANSK1
ZAPADNOHE Re ECM:VT:KJ
2,997
1794
1247
69.50
6411 I
3.3711
2.309
1597
69,16 1
I
6977 !
j
2.891 !
1.481 1
882
1
59.55 i17
682 !
820 '
338 I
167
49,40 1
0
988 !
896 :
448
50,00 .
2.099 !
,
1606!
182
11,33 f
166 !
I
153 1
6779
4555
8947 i
4432 !
2
0,81
446
0
98
9:
1.00
7 .
0.43
30.11
141
9.52
29.17 .
71
21.13
179
19.98 I
260
1939
660
41.10 I
f
757
47.14
9,
137
89,54
40.51 :
123
32.81
97
25.87
1.87 4
141
52.81 1r.
46
17.23
1
2,94
375
152
KANTON 10
963 i
368 -
267
75
...08
1312(K0 DIS1RIKT
852 !
38 !
34
31
91.17 I
12.271
6774
17
0,60
14
403 :
18.341
14 i
i
o so 1
1,30 .
3132 !
--1
53572 !
8
!
0 i,
LPOSAVSK1
11 KUPNO
]
55.20
0
O_I
80 1
2
0-65
3083
5,88
25,12 1
2334 !
19,02 ,
Od podetka primjene Zakona ukupno je prema saznanjima Ministarstva pokrenuto 2.926
upravnih sporova protiv rjeenja donesenih od strane ovog Sektora, te su na tra2enje Vrhovnog
suda Federacije BiH zatra2eni kompletni upravni spisi i dati odgovori na tu2be. 10 sporova je
sud rije§io u korist ministarstva (tuthe odbijene), 15 tuthi je sud odbacio, a u 439 predmeta je
sud poniatio prvostepena rje§enja i predmete vratio na ponovni postupak. Vrhovni sud
Federacije BIN je ponittio rje§enja ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak iz razloga
t"to strankama nije data moguanost da se izjasne na sve einjenice i okolnosti koje su bitne za
donoaenje pravilnog i zakonitog rje§enja, te da je na taj nadin povrijedeno naeelo materijalne
istine propisano alanom 7. i elanom 8. Zakona o upravnom postupku. Nadalje Vrhovni sud se u
presudama poziva na presude Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-7/12 od 20.11.2012.
godine i broj: U-24/12 od 09.04.2013. godine kojim je progla§en neustavnim elan 7. stay 2. i 3.
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti branilaeko-invalidske
za§tite.
Postupajuoi po presudama Vrhovnog suda Federacije BiH, kao i nakon dostavljanja predmeta
sa Ijekarskih komisija, sektor za upravno rje§avanje ovog ministarstva je u 819 predmeta
zatra2io izjathjenje stranke na nove Oinjenice i okolnosti koje su nastale izdavanjem obrasca
FMB 2 i nalaza i mi§ljenja o procentu invaliditeta.
2.3. Finansijski efekti i mogute u§tede u Budietu F BiH ostvarene dosada§njim
provodenjem Zakona o reviziji
Rezultati intenzivne i beskompromisne realizacije Zakona o reviziji koji se provodi kroz sve tri faze
od 18.03.2011. godine vidljivi su iz tabela br. 6, 7 i 8 koja se nalazi na stranici 39-41, koja
prikazuje iznose u§tedenih i sredstava isplaaenih za invalidnine u 2011, 2012, 2013 i I kvartalu
2014. Bud2etske godine.
U toku 2010. godine broj korisnika u januaru mjesecu je bio 102.849, a u decembru 101.950 i
isplaaeno je 325,57 miliona KM.
U toku 2011. godine broj korisnika je u januaru bio 101.852, a u decembru 99.748 i isplaOeno je
ukupno cca 321,5 miliona KM.
U toku 2012. godine u januaru je bilo 99.413 korisnika, a u decembru 96.575 korisnika, a isplateno
je ukupno cca 312,4 miliona.
U toku 2013. godine u januaru je bilo 96.302 korisnika, a u decembru 94.927 korisnika, a ispladeno
je ukupno cca 308.059.644,17 miliona.
Trend smanjenja broja korisnika prava nastavljen je i u 2014 godini, tako je u 31.03. 2014. godine u
pravu bilo 94.575 korisnika ( umanjeno za 4.121 korisnik po Odluci Vlade FBIH).
Napominjemo da je Odlukom Vlade Federacije BiH V.broj 408/2014 od 13.03.2014. godine
obustavljena isplata invalidnina za 4.121 korisnika iz opoina Grude, Ljubu§ki, Posu§je i Siroki Brijeg
zbog odbijanja dostavljanja predmeta u II i III fazu revizije i zbog onemoguoavanja rada
revizorskim timovima i inspekciji ministarstva.
Od pooetka provodenja Zakona o reviziji do sada su ostvarene u§tede cca 53 miliona KM bez
povoljnijih penzija. Prema podacima FZ PIO MIO mjesedne u§tede na osnovu rje§enja o obustavi
isplate iii prestanku prava su 341.243,20 KM, odnosno godrtnje 4,1 milion KM.
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014
2.4. Uodeni problemi i pojave koje usporavaju proces provodenja Zakona i prijedlozi i
preporuke za njihovo prevazilaienje
2.4.1. Onemoguten pristup rev. timovima i nedostavijanje predmeta iz opoina u II i III fazu
Tokom 2011. godine predstavnici boraokih udru2enja su postavljanjem fiziekih prepreka sprijeoili
pristup prostorijama grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Sirokom Brijegu i
onemogudili obavljanje revizije. U junu 2012. godine uklonili su fizieke prepreke i revizija je
18
nastavljena, da bi ponovno pooetkom decembra 2012. godine fiziaki onemoguaili dalje prevodenje
revizije. U Oratju Kantonalni ministar za boraOka pitanja ne dozvoljava provodenje revizije.
Opoinske slu2be za boradko-invalidsku zattitu Opdna Siroki Brijeg, Grude,Capljina, Ora§je i
PosAje odbijaju da dostave predmete korisnika koji su potrebni za drugu i teal fazu revizije. Ovi
problemi su nastavljeni i u I, II i III kvartalu 2013. godine kao i u I kvartalu 2014.godine. Dana
06.06.2013. godine Naredbom br. 04-14-2858/13 dat je nalog da se obustavi privremeno isplata
invalidnina za korisnike iz sljedeeih opaina CaPljina, Siroki Brijeg, Ljubu§ki, Positje i Ora§je
Nakon toga po preporuci Premijera Vlade FBiH i Federalnog ministra finansija obustavljena je dana
11.06.2013. godine primjena ove naredbe. Dana 12.06.2013. godine pod brojem 01-02-797/13
Premijer Vlade FBiH, Federalni ministar finansija i resorni federalni ministar su uputili pismo
upozorenja i poziv gore navedenim opOinama da otklone administrativne i druge zapreke u
provodenju Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske za§tite. Nakon ovog pisma administrativne zapreke u provodenju revizije su otklonili u
optinama Capljina,Ora§je i Ljubu§ki da bi slutha za BIZ Ljubut"ki ponovo od avgusta 2013. godine
prestala da dostavlja tra2ene predmete pravdajuoi se odlukom opoinskog naeelnika o
nedostavljanju spisa. ()One Ora§je i Domaljevac Samac predmete dostavlja kantonalnom organu
ali kantonalni organ posayskog kantona odbija da predmete proslijedi ovom ministarstvu. Svoje
negativne reakcije su iskazale opOine Siroki Brijeg i Posutje dostavljajudi nam Odluku o za§titi
zakonito steoenih braniteljskih prava. U meduvremenu provjerom dokumentacije uvidjelo se da i
opoina Grude odbija da dostavi predmete za II i III fazu revizije, te je Odlukom br.05-41-3591/13
od 03.07.2013. godine naloteno da se privremeno izostave iz obraouna svi korisnici licne
invalidnine iz Sirokog Brijega(1.378 korisnika),jer se
ne dozvoljava pristup prostorijama
grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Siroki
roki
Si
Brijeg koja je organizaciona jedinica
resornog federalnog ministarstva, 499 korisnika liOne invalidnine iz opOine Posuaje i 243 korisnika
iz opOine Grude jer odbijaju dostaviti te predmete u II i III fazu revizije.
Ministar je bio postigao dogovor sa naoelnikom opOine Siroki Brijeg da se omoguoi nesmetan rad
grupe za pitanja evidencija Siroki Brijeg. Ured u Sirokom Brijegu je bio otvoren i nakon tri dana je
ponovno onemoguten rad uposlenicima, nakon toga je ponovno otvoren ovaj ured i u posljednja
dva mjeseca viti se revizija predmeta u I Fazi u grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze. Zbog odbijanja opainskih slu2bi za boraeko-invalidsku zagtitu da provode Zakon o reviziji
u opOinama Grude, Posu§je, Siroki Brijeg i Ora'tje povuoeni su peeati i ovla§tenja za potpise
Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze optina Grude, Posu§je i Siroki Brijeg.
Ovaj trend je nastavljen i u IV kvartalu 2013 i I kvartalu 2014. godine i to kako slijedi:
1. Vlada Federacije je i na 82. sjednici od 18.09.2013. godine ponovno razmatrala opstrukcije u
provodenju zakona u navedenim opOinama Va§eg kantona i ponovno Vas pozvala da otklonite
administrativne prepreke na provodenju Zakona o reviziji. Medutim ni taj poziv nije urodio
plodom.
2. Pored onemoguoavanja rada revizorskim timovima u navedenim opOinama ne dozvoljava se
rad ni inspektorima ministarstva ciji je sastav u potpunosti multietniaki.
3. Nakon tromjeseonog oekanja, ubjedivanja i onemoguoavanja provodenja Zakona o reviziji
resorni ministar je primijenio mjeru privremene obustave invalidnina za optine: Grude,
Posu§je, Ljubu§ki i Ora§je za mjesec novembar 2013. godine.
4. Dana 30.12.2013. g odine ministri Ante Krajina i Zukan Helez su ponovno razgovarali sa
predstavnicima udruga Hrvatskog vijeta obrane i nakon toga ministar Helez je izdao platni
nalog za obraoun ranije obustavljenih porodionih invalidnina za mjesec novembar 2013.
godine. Ovaj nalog za isplatu porodiOnih inValidnina unesen je u trezorski sistem platanja
31.12.2013. godine u 13.00 sati ( i nisu mogle biti isplaaene isti dan jer banke nisu radile od
12.00 sati 31.12.2013) isplate su trebale biti izvrtene dana 06.01.2014. godine.
Slutha za boraOko invalidsku za§titu opOine Posu§je odbija dostaviti 550 spisa predmeta koji
su predmet revizije, od sluthe opOine Grude potra2uje se 438 spisa predmeta, od sluthe
19
opeine Ljubutki zatraZeno je 530 spisa predmeta i u kantonalnom ministarstvu za boradka
pitanja Posayskog kantona zadr2ano je 70 spisa predmeta.
5. Zbog narutene ukupne bezbjednosne situacije od protesta 07.02.2014. godine u februaru
mjesecu 2014. godine izvrtena je isplata svih ranije obustavljenih invalidnina za eetiri opaine
ZHK.
6. Dana 06.03.2014. godine od strane NN lica izvrteno je zapreeavanje ulaznih vrata u sjeditta
grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i onemogutavanje rada ispostava
federalnog organa uprave u optinama Siroki Brijeg, Grude, Posutje i Ljubutki, o navedenom
smo obavijestili uprave policije u ZHK i Federalnu upravu policije, i dalje je onemoguten rad
ovih Grupa osim u Ljubutkom gdje je ured poeeo raditi 31.03.2014. godine nakon asistencije
policije.
7. Vlada Federacije BiH je na 103 sjednici donjela Odluku V.broj:408/14 od 13.03.2014. godine o
privremenoj obustavi isplate lianih invalidnina za korisnike u opeinama Grude, Ljubutki,
Posutje i Siroki Brijeg dok nadle2ne slukte za boraeko-invalidsku zattitu ne dostave za svakog
korisnika: rjetenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG za svakog korisnika i taenu adresu
stanovanja.
Ukupno 1.588 spisa predmeta koje nadle2ni opOinski organi odbijaju dostaviti u dalji tok revizije.
Ministarstvo i dalje preduzima zakonom predvidene mjere i radnje na sankcionisanju odgovornih
lica za gore navedene pojave onemoguaavanja provodenja Zakona.
2.4.2. Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH
Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj:U-7/12 od 20.11.2012. godine koja
se odnosi na utvrdivanje ustavnosti Olana 9. Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja
prava iz oblasti branilaeko-invalidske zattite "Sluthene novine Federacije BIH", br.82/09)
obavjettavamo Vas o postupanju:
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 26. sjednici, odr2anoj 03.06.2013. godine, utvrdila i u
parlamentarnu proceduru po skra6enom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zattite. Navedeni Prijedlog zakona je na 21. redovnoj sjednici Zastupniakog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovina koja je odr2ana 23.07.2013. godine, skinut sa
dnevnog reda, jer nije dobio dovoljan broj glasova za uvrttavanje u dnevni red sjednice. Nakon
toga je Zastupniaki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o navedenom obavijestio
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi isti proveo daljnju proceduru u
svezi s predmetnim zakonom. Dalje, u izjatnjenju Premijera Federacije Bosne i Hercegovine se
navodi da iz obavijesti Zastupniekog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-C02-921/13 od 23.09.2013. godine, u relevantnom dijelu proizilazi da po pitanju predmetnog zakona
nisu poduzete nikakve dalje aktivnosti, a kada oe ovaj zakon biti u parlamentarnoj proceduri, zavisi
od ovlattenih predlagateFja koji mogu predlo2iti upueivanje zakona u parlamentarnu proceduru. U
skladu sa alanom 138. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6e navedeni Prijedlog
zakona razmotriti nakon tto se o njemu oeituje Zastupniaki dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine. Zastupnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine
prilikom utvrdivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona
o reviziji po presudama Ustavnog suda Federacije BiH.
II Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-11/12 od 07.11.2012.
godine, koja se odnosi na utvrdivanje 'ustavnosti elanka 1. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliaja i dlanova njihovih obitelji, a
koja je objavljena u "Sluibenim novinama Federacije BIN", broj 14/13 obavjeatavamo Vas o
postupanju:
20
Postupajudi po Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo za
pitanje branitelja i invalida domovinskog rata, je izradilo Prednacrt zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliaja i Olanova njihovih
obitelji, to isti dostavilo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i upuOivanje u
parlamentarnu proceduru.Vlada Federacije BiH je dostavila prijedlog izmjena i dopuna ovog
zakona. Zastupnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine
prilikom utvrdivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona
o reviziji po presudama Ustavnog suda Federacije BiH.
III Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-17/12 od 07.02.2013.
godine, kojom je utvrdeno da elanak 5. stavak 2. u dijelu koji glasi: "Pisanim dokaznim
sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih osoba bez obzira na
to u kojem je obliku saopoena" i alanak 7. st. 2. i 3. koji glasi: "i samo rijeeiti upravnu stvar
bez pozivanja korisnika prava na bilo kojern temeiju" Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti korietenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zattite ("Sluibene novine
Federacije BiH", broj 82/09), nisu u suglasnosti s olankom 6. stavak 1. Europske konvencije
o zaetiti Ijudskih prava i temeljnih sloboda, a koja je objavijena u "Slu2benim novinama
Federacije BiH", broj 24/13 i "Narodnim novinama Hercegovadkoneretvanskog kantona",
broj 2/13 obavjeetavamo Vas o postupanju:
U cilju izvr§enja Presude U-17/12 od 07.02.2013. godine, Federalno ministarstvo za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata je izradilo tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti braniteljsko- invalidske za§tite.
Navedenim zakonom omoguoava se usuglaavanje odredaba Olanka 5. stavak 2. i elanka 7. st. 2 i
3. citiranog zakona sa Presudom, broj: U-17/12 od 07.02.2013. godine. Vlada Federacije Bosne i
Hercegovina je na 26. sjednici, odr2anoj 03.06.2013. godine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru
po skraoenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provodenju
kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti braniteljsko- invalidske zaatite.
Na 21. redovnoj sjednici Zastupniekog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
odr2anoj 23.07.2013. godine skinut je sa dnevnog reda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
provodenju kontrole zakonitosti koriMenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske za§tite, jer ovaj
Zakon nije dobio dovoljan broj glasova za uvrMavanje u dnevni red, nakon oega nisu poduzete
nikakve daljnje aktivnosti, §to proizilazi iz obavijesti Zastupniekog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, broj: 01-C-02-921/13 od 23.09.2013. godine, upuoene Uredu Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i
Hercegovine. Zastupnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine
prilikom utvrdivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona
o reviziji po presudama Ustavnog suda Federacije BiH.
Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-22/12 od 18.12.2012.
godine, koja se odnosi na utvrdivanje ustavnosti Uredbe o privremenom preuzimanju dijela
funkcija prijaenjeg Federalnog ministarstva obrane iz oblasti vojnih evidencija, a koja je
objavijena u "Sluibenim novinama Federacije BiH", broj 12/13 obavjeetavamo Vas o
postupanju:
U cilju izvr§enja navedene presude, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida
domovinskog rata je izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na
30. sjednici odr2anoj 20.06.2013. godine u tvrdila i u parlamentarnu proceduru po skratenom
postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i
drugim tijelima federalne uprave. Zastupnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je
na 21. sjednici odr2anoj 23.07.2013. godine usvojio Prijedlog navedenog zakona uz dva
amandmana i isti s podnesenim amandmanima uputio Domu naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.
21
Medutim, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 17. sjednici odr2anoj
12.09.2013. godine odludo da ovaj zakon razmatra u formi Nacrta zakona, te je usvojio Zakljueak
kojim prihvata Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim
tijelima federalne uprave. Takoder, ovim Zakljuakom se zadu2uje Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine da, prilikom izrade Prijedloga zakona ima u vidu primjedbe, prijedloge i sugestije
iznesene na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Na osnovu iznesenog evidentno je da su od strane ovog Ministarstva i Vlade Federacije preduzete
sve potrebne aktivnosti na izmjenama propisa na koje se odnose predmetne Presude.
Federalno ministarstvo i Vlada nisu odgovorni za rad Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ako Presude nisu provedene onda ih nije proveo Parlament Fedracije BiH jer po svojoj Ustavnoj
nadlefrosti on donosi Zakone i vrSi izmjene i dopune a Federalno ministarstvo i Vlada su
predlagad tekstova Zakona i podzakonskih akata.
Pored navedenog nesporna je einjenica da je Ministarstvo preduzelo sve aktivnosti na provodenju
presuda Ustavnog suda po pitanju dana 9. 5, i 7. Zakona o kontroli zakonitosti koriStenja prava iz
oblasti branilaoko invalidske zaStite. U procesu revizije po navedenom Zakonu odmah nakon
donesenih Presuda odr2ani su sastanci sa revizorskim timovima i izradeni potrebni instruktivni akti
u pravcu realizovanja Presuda Ustavnog suda koja se tiOu revizije. U torn procesu revizorski timovi
ponovno vrSe reviziju predmeta koji se Mu olana 9. 5. i 7. Zakona ( povoljne penzije, Ilene i
porodiene invalidnine). U torn procesu uradeno je slijedeee:
U postupku ponovne kontrole Ilene i porodiene invalidnine izvraena je kontrola u 2.506 predmeta.
U postupku ponovne kontrole povoljnih penzija (ukupno 1.436 FMB2 ) za 180 predmeta izvrSena je
ponovna kontrola.
Federalno ministarstvo sa revizorskim timovima radi na provodenju Presude Ustavnog suda koja
se odnosi na 61. 5 i 7. Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriStenja prava iz oblasti
braniteljsko- invalidske zaStite.
Po pitanju Presude koja se odnosi na cenzus za dobitnike najvetih ratnih priznanja i odlikovanja i
danova njihovih porodica pored izrade teksta za izmjenu Zakona, Ministarstvo je donijelo
lnstrukciju broj:05-41-4356/13 od 27.08.2013. godine i vri se ponovno uvodenje u pravo lica
kojima je primjenom cenzusa to pravo bilo oduzeto. Utvrden je i Nacrt lzmjena i dopuna Zakona o
posebnim pravima dobitnika najvedh ratnih priznanja i odlikovanja i danova njihovih porodica i
uputen Vladi Federacije BiH sa prijedlogom da se u parlamentarnu proceduru uputi po skraCenom
postupku.
Na osnovu Presude Ustavnog suda FBIH kao ii Instrukcije koja je upueena od strane ovog
Ministarstva, zaprimljeno je 768 predmeta sa zahtjevima u kojima su nosioci ratnih priznanja bill
izvedeni iz prava zbog cenzusa. Ukupno 264 predmet je rijeSen po Odluci Ustavnog suda i po
presudama kantonalnog suda u Sarajevu, a ostali podneseni zahtjevi nalaze u postupku
rjeSavanja.
Na kraju naglaSavamo da svi uposlenici u ministarstvu u potpunosti izvrSavaju Presude Ustavnog
suda Federacije BiH koje su za sve uposlene u ovom ministarstvu obavezujute i konaOne, te da ih
primjenjuje svako u okviru svoje nadle2nosti utvrdene Ustavom i Zakonom Federacije Bosne i
Hercegovine.
2.4.3. Nedovoljna propusnost u II i Ill fazi revizije-Dinamield plan
I pored znaaajnog poveaavanja produktivnosti i efikasnosti na provodenju Zakona o reviziji i dalje je
prisutan problem radne propusnosti i obrade predmeta u drugoj i treaoj fazi revizije u Sektoru za
upravno rjeSavanje ovog Ministarstva i na Institutu za medicinsko vjeStaaenje. U prvoj fazi plan je
ispunjen cca 132,52 %, u tretoj fazi realizacija plana je 95 % . N ije u potpunosti realizovan
Dinamieki plan provodenja revizije u II fazi za ukupni izvjeStajni period.
22
2.4.4. lzmjene i dopune Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korietenja prava iz oblasti
braniteljsko-invalidske zattite
Nakon Presuda Ustavnog suda Federacije BIN ukazala se potreba za hitnom izmjenom i
dopunama Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korialenja prava iz oblasti braniteljsko
invalidske za§tite. Dana 23.05.2013. godine pod brojem 05-02-2915/13 Vladi Federacije BiH je
dostavljen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
kori§tenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske za§tite. Vlad a Federacije je nakon usvajanja
navedenog prijedloga uputila Predstavniokom domu Parlamenta Federacije BiH prijedlog izmjena i
dopuna zakona po hitnom postupku. Predstavnioki dom PFBiH je na sjednici od 23.07.2013.
godine odbio razmatrati predlo2ene izmjene Zakona o reviziji po hitnom postupku i vratio to u
redovnu proceduru. Zastupnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014.
godine prilikom utvrdivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena
Zakona o reviziji po presudama Ustavnog suda Federacije BiH.
2.4.5. Nedovoljan iznos Bud2etom odobrenih sredstava za troakove provodenja revizije
U avgustu mjesecu tektite bucl2etske godine od 2010. godine do danas u planiranju bud2eta za
narednu godinu, bucl2etska stavka troakovi revizije upuouje se zahtjev u visini od 2.800.000,00 KM
do tri miliona KM. Nikada nam nisu odobrena tra2ena sredstva §to onda utiee na realizaciju
dinamiokog plana revizije i usporava proces. U proteklim 2011,2012. i 2013. godini za tro§kove
revizije utroteno je od 1,5 do 2.8 miliona KM godi§nje, prema odobrenim bud2etskim sredstvima i
uz obezbjedenje sredstava iz sredstava Tekuee rezerve Bucl2eta Vlade FBiH.
U bud2etskom zahtjevu za 2014. godinu za tro§kove provodenja revizije tra2ili smo 2.800.000,00
KM, a usvojenim Bud2etom odobreno nam je 2.000.000,00 KM.
2.4.6. Problem odriavanja vrlo starih vozila koja se koriste prevoze revizorske timove
Intenziviranje rada dvanaest revizorskih timova koji u prosjeku rade pet dana sedmiono, za koje se
mora obezbjediti prevoz, preno6i§te, naknade dovodi do poveOanja tro§kova revizije. Posebno
istiOemo problem odr2avanja vozila koja su vrlo stara (od 15-18 godina) i u prosjeku pre§la preko
450.000 radnih kilometara i samo za odr2avanje dvanaest vozila koja su u funkciji revizije npr. u
toku 2013. godine utro§eno je cca 80.000,00 KM.Ova vozila su preuzeta od biv§eg FMO u stanju
potpune amortizovanosti i nulte knjigovodstvene vrijednosti.
Vlada Federacije BiH je dala saglasnost da se pokrene procedura nabavke 7 vozila "ni2e klase" za
prevoz revizorskih timova. Donesen je i zakljuaak da se iz sredstava Tekute rezerve Vlade FBiH
Budieta za 2013. godinu odobri 180.000,00 KM za ove namjene. Jo:A nije donesena Odluka o
izdavajanju ovih sredstava, a prema Vladi Federacije BiH upueen je prijedlog Odluke o nabavci 7
vozila "ni2e klase" za prevoz revizorskih timova. Pokrenut je i zavrten postupak javne
nabavke.Odabran je dobavljat, i u januara 2014. godine smo uputili zahtjev i dobili sredstva iz
bud2etske Tekuoe rezerve Vlade FBiH za nabavku 7 vozila ni2e klase. Postupak nabavke je
trenutno u fazi razmatranja pristiglih ponuda Oije otvaranje je izvr§eno 02.04.2014. godine .
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period 05.07.2010. do 31.03.2014
2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju
Revizorski tim za koordinaciju, prema Olanu 10 Zakona o reviziji vr§i" koordinaciju, nadzor i
pratenje rada revizorskih timova za kontrolu". Prema Pravilniku o formiranju i radu revizorskih
timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju ( "Slu2bene novine Federacije BiH" br 39/10)
61.13 Revizorski tim za koordinaciju "predla2e federalnom, ministru plan rada revizorskih timova za
kontrolu". Prema Olanu 25. citiranog Pravinika revizorski tim za koordinaciju je du2an mjeseOno
dostaviti izvjettaj o svom radu i radu revizorskih timova za kontrolu federalnom ministru i
23
Predsjedniku Federacije BiH. Prema alanu 18. Pravilnika revizorski timovi za kontrolu sedmiano
revizorskom timu za koordinaciju podnose izvjeStaje o radu . Prema alanu 24 Pravilnika u svim
sludajevima kada revizorski tim za kontrolu ne utvrdi zajedniaki stay i ne donese jedinstvenu
odluku, konaanu odluku donosi revizorski tim za koordinaciju. U navedenim predmetima revizorski
tim za kontrolu predaje spis predmeta Timu za koordinaciju.
Novi Revizorski tim za koordinaciju je formiran Odlukom Predsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine, broj: 01-02-368/11 od 13.06.2011. godine.
U okviru gore navedenih propisanih nadlefrosti Tim za koordinaciju je obavljao predvidene
poslove sve do jednostrane odluke Predsjednika Federacije BiH o raspuStanju Tima.
U alanu 10. Zakona o reviziji je propisano " da revizorski Tim za koordinaciju imenuje Predsjednik
Federacije uz konsultacije sa potpredsjednicima Federacije na usagla§en prijedlog federalnog
ministra, kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanja branitelja, poStujuai nacionalni paritet".
Zakonom nije propisano ko donosi Odluku o raspu§tanju Tima. Po principu analogije isti postupak
bi trebao biti kod imenovanja i raspu§tanja Tima.
lz navedenog se vidi da odluka predsjednika Federacije o raspu§tanju Tima za koordinaciju
donesena na postojed naein, bez konsultovanja ostalih uaesnika vlasti na navedenim nivoima,
nema pravnog utemeljenja. Od momenta dono§enja jednostrane Odluke predsjednika Federacije
BiH Tim za koordinaciju je nastavio raditi u smanjenom sastavu: Besim Hod216, Meho Gazia, Elvis
Tukar, Emir Basic i Berislav Elez.Od donotenja Presude Ustavnog suda Tim za koordinaciju je u
potpunosti prestao raditi.
Predsjednik Federacije BiH je po ovom pitanju uputio Apelaciju Ustavnom sudu FBiH i odr2ana je
javna rasprava Ustavnog suda.
Dana 26.06.2013. godine donesena je Presuda po kojoj postupamo i o aemu smo uputili
Informaciju Vladi Federacije BiH. Informacija je razmatrana i usvojena na sjednici Vlade Federacije
BiH. Od dono§enja Presude Ustavnog suda Tim za koordinaciju je u potpunosti prestao raditi.
lzvreene su izmjene i dopune Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i
revizorskog tima za koordinaciju, na koji je Vlada Federacije data saglasnost i u Olanu 13. stay 1.
propisano je " Plan rada Revizorskih timova za kontrolu donosi federalni ministar".
3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povedavanja
efikasnosti provodenja Zakona o reviziji
Kabinet ministra ( klasifikacijska oznaka 01), Sektor za upravno rjeoavanje (klas.oznaka 03),
Sektor za finansije,bud2et i informacioni sistem,(klas.oznaka 04), Sektor za normativno-pravnu
djelatnost (klas.oznaka 05), Inspektorat (klas.oznaka 06) i Sektor za pitanja evidencija iz oblasti
vojne obaveze (klas.oznaka 07) su svi direktno ili indirektno i svakodnevno ukljueeni u proces
realizacije Zakona o reviziji, a §to je yea navedeno u ovoj informaciji. Imajuai u vidu da prema
postojetoj organizaciji Ministarstva i va2e6em Pravilniku o unutraanjoj organizaciji i sistematizaciji
ne bismo mogli ispuniti zadatke u okviru provodenja Zakona o reviziji, ministar je bio primoran
formirati privremena radna tijela i shodno ranijim saglasnostima Vlade Federacije BiH anga2ovati
odreden broj lica po ugovoru o djelu.
U implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti branilaakoinvalidske za§tite („Slu2bene novine Federacije Bosne i Hercegovine"broj: 82/09), postupajuai u
skladu sa ovla§tenjima i obavezama propisanim Olanom 14. pomenutog Zakona, Federalni
ministar je formirao radne grupe sa taanim zadu2enjima u procesu podr§ke provodenja Zakona o
reviziji, a ti poslovi nisu obuhvaaeni u opisima radnih mjesta prema va2e6em Privremenom
pravilniku o unutra§njoj organizaciji i sistematizaciji ovog ministarstva.
U izvrSenju pomenutog Naloga, a u cilju poveaanja efikasnosti i kvaliteta u radu revizorskih timova
za kontrolu u izvje§tajnom periodu su poduzete aktivnosti kako slijedi:
24
3.1. Grupa za informatioku podreku reviziji
Rjeoenjem broj : 01-34-6229/12 od 02.10.2012. godine, formirana je Grupa za informatiaku
poditku reviziji u koju je pored rukovodioca Grupe ukljudeno 5 administratora. Grupa za
informatieku podrtku reviziji je zadu2ena za informatiaku obradu podataka o korisnicima prava iz
oblasti branilaOko-invalidske za§tite, formiranje baze podataka o obavljanju kontrole zakonitosti
kori§tenja prava (u daljem tekstu Baza podataka), o izdavanju obrazaca po nalozima revizorskih
timova te podataka o okonaanju postupaka kontrole pred Sektorom za upravno rjetavanje
Federalnog ministarstva.
Istim Rjetenjem zaatioeni su podaci iz Baze podataka, jer je definisano predstavljaju vlasnttvo
Federalnog ministarstva i istim mogu raspolagati iskljudivo osobe ovla§tene za korigtenje Baze
podataka. Sva lica zaduiena za unos podataka u Bazu podataka, kao i rukovodilac Grupe za
informatiku potpisali su izjave o povjerljivosti kojim je definisan postupak unosa i izdavanja
podataka iz Baze podataka.
U izvjeatajnom periodu Grupa za informatieku podr§ku reviziji je izvrsila sravnjanje podataka a svim
korisnicima prava iz oblasti branilaako-invalidske za§tite, ukljudujuoi i prava na starosne penzije,
evidentirala u Bazu podataka sve zapisnike o izvrtenoj reviziji do I kvartala 2014. godine
ukljuaujuoi podatke o revizorskom timu koji je obavio kontrolu, datumu zapisnika, datumu
dostavljanja novog uvjerenja, datum i naein okonaanja revizije.
Formiranjem navedene Grupe i Baze podataka korisnika prava sa podacima o izvitenoj reviziji
prevaziden je problem evidentiranja okon6anih i nedovrtenih predmeta, te je omogueeno da se u
svakom trenutku na brz, efikasan i pouzdan naOin mo2e utvrditi stanje obradenih i neobradenih
predmeta i pribaviti spiskovi korisnika aija prava nisu bila kontrolisana od revizorskih timova za
kontrolu.
Podaci o radu Grupe za informatioku podrsku reviziji mogu se vidjeti u tabelama unesenih
zapisnika o izvr§enoj kontroli od 2010 do I kvartala 2014. godine , a Grupa je u izvje§tajnom
periodu izvrsila i retroaktivan unos podataka o izvr§enim kontrolama u toku 2010 i 2011. godine,
tako da su podaci o izvrtenim kontrolama kompletirani.
Grupa je u cjelosti sravnila podatke o korisnicima prava na lianu invalidninu, tto je bio prioritet
obzirom da se u izvjettajnom periodu, shodno DimaniOkom planu revizije, vrtila iskljuoivo revizije
korsnika prava na Menu invalidninu i starosnu penziju pod povoljnijim uslovima.
3.2. Grupa za za administrativno-tehniaku podraku reviziji
Rjetenjem broj: 01-34-6611/12 od 21.11.2012. godine, formirana je Grupe za administrativnotehniaku podrtku reviziji u koju je pored rukovodioca Grupe ukljuOeno 6 administratora.
Formiranjem Grupe za administrativno-tehnioku poditku reviziji omogueeno je vodenje
kancelarijskog poslovanja po segmentima kako slijedi:
prijem i evidencija zapisnika revizorskih timova za kontrolu ukljuaujuti zapisnike koji su vraoeni
na korekciju zbog tehniakih nedostataka, zapisnike koji su dostavljeni nakon provjera u
Arhivskom depou Ministarstva odbrane BiH, kao i zapisnike u kojima je izmijenjen nalog za
izdavanje novog uvjerenja (prelaz),
prijem, evidenciju i kompletiranje spisa predmeta korisnika prava dostavljenih iz opainskih
sluthi za boraoko-invalidsku za§titu, pismena- korespondenciju sa Sektorom za normativnopravne i op§te poslove i Sektorom za upravno rje§evanje, evidenciju internog kretanja spisa
predmeta od Grupe prema sektorima Ministarstva,
prijem, evidencija i analitioka obrada zapisnika koji sadr2e nalog za izdavanje novog uvjerena
na FMB2 obrascu, prijem, evidenciju i praoenje zakonskih rokova za izradu novih uvjerenja, te
dostavljanje sedmionog izvje§taja o broju i blagovremenosti izdavanja novih uvjerenja na FMB2
obrascu
25
prijem, kompletiranje i evidencija spisa predmeta, pripremu predmeta za drugu fazu revizije u
Sektoru za upravno rjetavanje Ministarstva, evidenciju predmeta koji su uputeni na korekciju,
otpremu predmeta prema Federalnom zavodu za PIO/MIO i op6inskim slu2bama za boraekoinvalidsku zattitu, pismenu korespondencija sa grupama/ samostalnim izvrtiocima za pitanja
evidencija iz oblasti vojne obaveze, dostavljanje sedmiOnih izvje§taja o blagovremenosti
izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu u predmetima povoljnijeg penzionisanja, kao i
odgovora po ialbama na odluke revizorskih timova za ukidanje prava na starosnu penziju pod
povoljnijim uslovima
evidencija i analitiOka obrada uvjerenja Grupa/Samostalnih izvrtilaca za pitanja evidencija iz
oblasti vojne obaveze izdatih na FMB1 obrascu ukljuoujuOi i evidenciju korigovanih uvjerenja,
evidenciju i pra6enje zakonskih rokova za izradu novih uvjerenja, te dostavljanje sedmionog
izvjettaja o blagovremenosti izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu, kompletiranje i
arhiviranje revizorskih spisa predmeta, dostavljanje sedmiOnih izvjettaja o blagovremenosti
izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu
3.3. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvreiocima
U realizaciji zadataka iz Naloga broj: 01-41-5761/12 od 09.10.2012.godine, u izvjettajnom periodu
je ostvaren kontakt sa svim Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/Samostalnim
te je obezbjedena blagovremenost u izvitavanju naloga revizorskih timova za
izdavanje novih uvjerenja na FMB1 iii FMB2 obrascima. U grupama koje su formirane u
izvjettajnom periodu svakodnevno se prate i evidentiraju zapisnici revizorskih timova, te prati
ispunjenje obaveza u pogledu rokova propisanih Zakonom.
3.4. Angatovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera
Tokom 2011, 2012 i 2013. godine anga2ovan je, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH,
odredeni broj volontera i ugovora o djelu radi podrtke u provodenju Zakona o reviziji. Jedan broj
radi u sjedittu ministarstva,a jedan broj na terenu u organizacionim jedinicama koje ministarstvo
ima u svakoj optini i sjedittima kantona. Broj anga2ovanih lica kreee se u okviru i prema
saglasnosti Vlade Federacije BiH.
Poslovi koje obavljaju anga2ovani po ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju ne postoje u
pravilniku o unutratnjoj ogranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog ministarstva. Tokom 2011,
2012, 2013 i u I kvartalu 2014. godine godine na razliOitim analitieko-pravnim i drugim poslovima
bilo je anga2ovano po ugovoru o djelu mjeseOno do 58 izvrtioca posla, i do 20 volontera o eemu
postoji uredna dokumentacija koja to dokazuje.
3.5. Saradnja sa Institutom za medicinsko vjatadenje
Saradnja sa Institutom za medicinsko vje§tatenje u realizaciji Zakona o reviziji je opisana na 16 i
17 stranici ove Informacije i odvija se prema potpisanom Ugovoru i Aneksu ugovora uz napomenu
da je Institut potpuno nezavisan u odnosu na resorno Ministarstvo. Bilo je pokutaja odredenog
broja Udru2enja boraoke populacije i zahtjeva da Ministarstvo vrti pritiske i odreduje Institutu kako
6e raditi, ali su takvi zahtjevi odbijeni kao neosnovani jer Institut nije organizaciona jedinica ovog
Ministarstva i jedan je od nezavisnih ueesnika u procesu provodenja Zakona o reviziji. Jos nismo
zadovoljni sa ostvarenom produktivnoteu jer treba dostiei dinamiku od najmanje 900 pregledanih
korisnika i predmeta mjeseano. Cijena jednog redovnog pregleda korisnika u procesu revizije je
cca 125,00 KM, a konzilijarnog cca 420,00 KM. Najve6i dio sredstava trotkova revizije se troti za
pokrivanje trotkova pregleda na Institutu.
26
3.6. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MIO
Doslovno prenosimo sadr2aj akta br. FZ1-05-7-1381/14 od 10.03.2014. godine koji nam je dostavio
Federalni zavod za PIO/M10, kako slijedi:
- „FZMIO/P10 je do 28.02.2014. godine zaprimio 1.143 Uvjerenja FMB-2.
- Od ukupnog broja zaprimljenih Uvjerenja FMB-2 FZ MIO/PIO je postupio u 801 predmeta, a za
342 dostavljenih Uvjerenja FMB-2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH (presuda
U-7/12 od 22.11.2012., koja je objavljena 06.01.2013. godine i presuda broj U-17/12 od
07.02.2013., koja je objavljena 27.03.2013. godine) jo'S uvijek nije postupio iz razloga
provodenja postupka implementacije presuda od strane Federalnog ministarstva za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata.
- Od 801 obradenih predmeta za 736 je doneseno rjeSenje o obustavljanju isplate mirovine,
odnosno prestanka prava, a za 65 predmeta je uputena obavijest nadle2nom ministarstvu da
se ne mo2e donijeti rjeSenje o obustavi isplate jer su korisnici npr. umrli, nisu koristili mirovinu
po osnovu na koji se donosi FMB-2, ranije im je prestalo pravo (prije zaprimanja FMB-2) i sl.
Od 801 obradenih predmeta dostavljeno je Uvjerenje FMB-1 za 144 korisnika i za 15 korisnika
je donesena presuda nadlefrog suda o ponovnom uspostavljanju prava, pa je za 159 korisnika
ponovo uspostavljena isplata. Za 104 korisnika je dostavljen FMB-2, all je korisnik ostvario
pravo po drugom propisu.
Iznos mjeseone uStede temeljem rjeSenja o obustavi isplate iii rjeSenja o prestanku prava je
339.150,19 KM.
Za razdoblje od 05.07.2010. do 28.02.2014. godine, broj pokrenutih upravnih sporova u kojima
je u 2albenom postupku doneseno rjetenje o prestanku prava na mirovinu i protiv kojih je
podnesena tuTha nadlefrom sudu je 354.
Prema podacima FZ PIO/M10 FBiH sa stanjem 31.03.2014. godine po Olanu 3. Zakona o
privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilaokog rata isplaaeno je
penzija za 10.305 korisnika od toga 9.794 je privremenih rjee'enja.
Prema izvorima iz istog zavoda po olanu 4. Zakona o privremenom povoljnijem penzionisanju
branilaca odbrambeno-oslobodilaokog rata za februar 2014 godine ispla6eno je penzija za 2.742
korisnika od toga 298 je privremenih rjeaenja.
Napominjemo da je na dan 31.01.2014. u FZ MIO/P10 dostavljeno 4.350 2albi izjavljenih na
privremena rjeSenja,donesena sukladno odredi alanka 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem
umirovljenju branitelja domovinskog rata ( „Slu2bene novine Federacije BiH", br:41/13)".
4. Dinamioki plan kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaeko-invalidske
zaatite
Zakon o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske zaStite
(„Slu2bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 82/09) donesen je kao rezultat potrebe
da se izviti sveobuhvatna kontrola slu2benih evidencija i dokumentacije, koja je poslu2ila kao
osnov za sticanje prava na lionu invalidninu, porodienu invalidninu i starosnu penziju pod
povoljnijim uslovima, kao i kontrola ispravnosti postupaka priznavanja pomenutih prava i
utvrdivanja stepena tjelesnog oStedenja radi priznavanja svojstva ratnog vojnog invalida.Vlada
Federacije BiN je razma trajuOi godithje informacije o reviziji za 2012. i 2013. godinu dala
saglasnost za DinamiOki plan realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
- I faza koja podrazumjeva rad revizorskih timova u op6inskim sluthama za boraako invalidsku
zaStitu i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u I kvartalu 2014. godine
pregledano je 7.196 predmeta od planiranih 5.430. Plan je za I fazu realizovan cca 132,52%.
Prema raspolo2ivim evidencijama za I fazu reviziju ostaje joS cca 29.294 predmeta., lako je
DinamiOkim planom revizije za 2014. godinu objektivno planirana kontrola cca 23.500
predmeta, Ministarstvo 6e u skladu sa raspolo2ivim financijskim sredstvima preduzeti sve da se
27
-
-
do kraja 2014. godine pregleda u I fazi svih preostalih 29.294 predmeta angatujudi najmanje
dvanaest revizorskih timova
II faza koja podrazumjeva ocjenu na Institutu za medicinsko vjettaOenje u I kvartalu 2014.
zavrteno je 1.452 predmeta od planiranih 2.400 predmeta.Ukupno je na Institutu obradeno
12.407 predmeta od upuoenih 16.437 predmeta
Dinamiakim planom revizije za 2014. godinu planirano je da se izyr§i pregled najmanje 9.600
predmeta.
III faza koja podrazumjeva zavr§etak rada na predmetu odnosno donoaenje konadnog
rjeaenja.Ukupno je obradeno 18.584 predmeta
Dinamiakim planom revizije za 2014. godinu planirano je da se donesu konaena rjetenja za
najmanje 9.800 predmeta. (prilog tabela Dinamiekog plana strana 38)
Praoenje dinamike revizije vr§it oe se podno§enjem izyje§taja jednom mjeseano, a za izvjStavanje
o rezultatima revizije po fazama se zadu2uju:
-
Sektor za normatvno-pravne i opMe poslove — rad revizorskih timova 1. faza
Sektor za upravno rje§avanje — 2 i 3 faza
PIO/M10- 2. i 3 faza
Objedinjen izyje§taj o realizaciji zadate dinamike vrtenja revizije, dostavljat oe Koordinator
Federalnog ministra za reviziju Federalnom Ministru mjeseeno do 15. u mjesecu za prethodni
mjesec.
5. Realizacija dosadaenjih zakljudaka Vlade Federacije
Od 05.07.2010. godine, kada je poaela realizacija Zakona o reviziji na terenu, do 31.03.2014.
godine, Vlada FBIH je redovno, najmanje jedanput u tri mjeseca razmatrala provodenje Zakona o
reviziji. Ovo je osamnaesta redovna informacija upueena Vladi FBIH koja tretira problematiku
Zakona o reviziji, na stranici broj 78-82— u prilogu ove informacije dat je pregled svih zakljuOaka
koje je Vlada usvajala nakon rasprava i prihvatanja informacija o reviziji. Svi usvojeni zakljuoci su
realizovani.
6. Zavra'na razmatranja
Iz gore navedenih pokazatelja vidi se da je proces realizacije Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti korisnika prava iz oblasti branilatko-invalidske za§tite koji je na terenu praktiono pooeo
05.07.2010. godine yea 45 mjeseci u toku realizacije. Revizija je u drugoj i treaoj fazi pooela tek od
momenta preuzimanja ministarstva od strane aktuelnog ministra — mart 2011. godine.
Prije poOetka revizije imali smo slijedeee podatke o broju korisnika npr. Ilene invalidnine:
31.12.2004. godine 43.620 korisnika Ilene invalidnine
31.12.2006. godine 48.461 korisnika hone invalidnine
31.12.2009. godine 55.747 korisnika lione invalidnine
a nakon 45 mjeseci revizije (od kojih je devet meseci provodena samo prva faza) imamo:
-
31.12.2012. godine 51.861 korisnik Wane invalidnine
31.03.2014. godine 50.675 korisnika hone invalidnine
28
Broj korisnika lithe invalidnine (porodithe invalidnine nisu znaaajno rasle, yea je opadao broj
korisnika, 30.03.2010 godine broj korisnika porodithe invalidnine 47.226, a 31.03.2014, je 43.900
korisnika) posmatran u mjesecu decembru 2004; 2006 i 2009. godine i 31.03.2014. godine po
kantonima izgleda kako slijedi:
1. Unskosanski kanton: 4.696 korisnika decembar 2004. godine; 4.718 korisnika (decembar
2006.); 4.827 korisnika (decembar 2009) - poveaanje 2,78 %
31.03.2014. godine 4.393 korisnika i za 91% korisnika izvr§ena revizija
2. Posayski kanton: 2.072 korisnika decembar 2004. godine; 3.038 korisnika (decembar
2006.); 3.135 korisnika (decembar 2009) - povethrte 51,30 %
31.03.2014. qodine : 2.980 korisnika i za 41% korisnika izvitena revizija
3. Tuzlanski kanton: 6.785 korisnika decembar 2004. godine; 6.837 korisnika (decembar
2006.); 7.180 korisnika (decembar 2009) - poyeaanje 5,82 %
31.03.2014. godine 6.633 korisnika i za 90% korisnika izvitena revizija
4. Zenieko-dobojski kanton: 6.639 korisnika Decembar 2004. godine; 6.537 korisnika (decembar
2006.); 6.723 korisnika (decembar 2009) - poyeaanje 1,26 %
31.03.2014. qodine 6.088 korisnika i za 99% korisnika inatena revizija
5. Bosansko-podrinjski kanton: 722 korisnika decembar 2004. godine; 703 korisnika (decembar
2006.); 723 korisnika (decembar 2009) - poveoanje 0,13 %
31.03.2014. qodine 604 korisnika i za 100% korisnika izvitena revizija
6. Srednjobosanski kanton: 6.041 korisnika decembar 2004. godine; 6.745 korisnika (decembar
2006.); 7.319 korisnika (decembar 2009) - poveoanje 21,15 %
31.03.2014. qodine 6.531 korisnika i za 96% korisnika izvitena revizija
7. Hercegovaoko-neretvanski kanton: 4.128 korisnika decembar 2004. godine; 5.631 korisnika
(decembar 2006.); 9.126 korisnika (decembar 2009) - povedanje 121,07 %
31.03.2014. qodine 7.940 korisnika i za 99% korisnika izvitena revizija
8. Zapadno-hercegovadki kanton : 1.148 korisnika decembar 2004. godine,2.388 korisnika
decembar 2006.); 4.544 (decembar 2009) - poyeaanje 295,81 %
31.03.2014. (iodine 4.231 korisnika i za 77% korisnika izvitena revizija
9. Kanton Sarajevo; 10.229 korisnika decembar 2004. godine; 10.280 korisnika (decembar
2006.); 10.383 korisnika (decembar 2009) - povetanje 1,50 %
31.03.2014. qodine 9.542 korisnika i za 88% korisnika izvitena revizija
10. Kanton 10; 535 korisnika decembar 2004. godine; 727 korisnika (decembar 2006.); 914
korisnika (decembar 2009) ) - povedanje 70 84 % Tabela br 13 str. 64-66
31.03.2014. (Iodine 895 korisnika i za 100% korisnika izvitena revizija
U kantonima zapadno-hercegovaakom, hercegovadko-neretvanskom, Kantonu 10, posayskom i
srednjobosankom povetanja korisnika za period 2006 do kraja 2009. godine se kreoe od 295,8 %
do 21,15 %.
U Bosansko-podrinjskom, Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Zenieko-dobojskom i Tuzlanskom
kantonu prema gornjoj tabeli poyeaanja korisnika licne invalidnine se kreou od 0,13 % do 5,82 %.
Prema naprijed iznesenim pokazateljima u svim kantonima se na Zakonom propisan naain odvija
revizija osim u opainama: Ljubu§ki, Posu§je, Grude i Siroki Brijeg. lz ovih opaina, opoinske sluthe
za boraako invalidsku za§titu odbijaju da dostave predmete lianih invalidnina u sjedtte ministarstva
odakle se kompletirani predmeti upuouju na Institut za medicinsko vje§taaenje.
Rje§enje korisnika prava je za resorno federalno ministarstvo faktura na osnovu koje se viti
isplata, to rje§enja su tra2ena i po nalogu Ureda za reviziju, nisu dostavljena. Bez faktuire se nigdje
ne mogu izvrsiti plaaanja, tako i u ovom sluaaju dok se ne dostave tra2ena rje§enja i predmeti
isplata invalidnina se ne mo2e nastaviti.
29
Upravo u tim sredinama odakle nam odbijaju odstaviti predmete na reviziju konstatovan je i
o6igledan najveoi broj pove6anja korisnika liOne invalidnine i za period od 2004. do 2009. godine
broj korisnika se uve6ao za 296% u zapadno hercegovadkom, odnosno 50 % u posayskom
kantonu.
U najvetem broju opaina Federacije BiH revizija lianih invalidnina je u zavr§noj fazi iii je zavrtena
osim u navedene eetiri opaine.
Za navedene Oetiri opaine zapadnohercegovaOkog kantona upuaivali smo urgencije i traiili
predmete nije bilo rezultata, poslali smo inspekciju i podnijeli prekr§ajne i krivione prijave protiv
odgovornih, nije bilo rezultata, upuaeno je pismo Premijera, ministra finansija i resornog ministra,
nije bilo rezultata, privremeno smo obustavili invalidnine za juni mjesec 2013. godine i ponovno bez
rezultata i onda smo u novembru i decembru 2013. godine ponovno bili primorani privremeno
obustaviti isplate. Sada nam ratni vojni invalidi iz tih opaina pojedinatho donose predmete, trakee da
im se izeti revizija i nastavi isplata.0 februaru mjesecu 2014. godine smo
sva obustavljena
plaaanja jer smo imali obeaanja naeelnika eetiri opaine da ae revizija biti omogutena. Medutim u
martu mjsecu 2014. godine ponovno je do§lo do opstrukcija revizije i onda je Vlada Federacije
donijela odluku o obustavi isplate lionih invalidnina za ove oetiri ()One. Federalni zakoni se bez
izuzetka moraju provoditi na cijeloj teritoriji Federacije BiH i ne mo2emo pregovarati da li neko ho6e
ili neae provoditi federalni propis uz joa ote2avajuau okolnost da je provodenje tog zakona dio
aran2mana sa MMF, kao tto je to sludaj sa zakonom o reviziji.
Oaekujemo da 6e prestati administartivne zapreke provodenja revizije u opoinama Siroki Brijeg,
Grude, Posuaje i Ljubu§ki i ponovno pozivamo odgovorne opainske i kantonalne organe da
prestanu sa blokadom provodenja Zakona o reviziji.
Na drugoj strani, nama koji svakodnevno provodimo Zakon o reviziji idu u prilog slijedeae
Oinjenice:
1. 92.825 predmeta je yea pregledano u prvoj fazi revizije i to je vise od 80% broja predmeta u
ukupnoj reviziji.
2. Liatede po raznim osnovama od pooetka provodenja revizije cca 53 miliona KM, kada je poeela
revizija(mart 2011.) bud2etska stavka za invalidnine je bila 335 miliona, a to stavka je u
Budietu za 2014. godinu 310 miliona.
3. Provodenje Zakona o reviziji se vit' na principu pravienosti i pravne odbranjivosti. To znaoi da
u procesu revizije ne smijemo dozvoliti da se iz prava izvede niti jedan istinski korisnik tog
prava, a nalazi revizorskih timova, nalazi i obrazIo2enja Instituta za medicinsko vjettaaenje,
nakon toga rje§enje ministarstva trebaju biti pravno odbranjiva u slueajevima pokretanja
sudskih sporova.Konathe rezultate revizije i financijske efekte imati 6emo tek nakon
okoneavanja svih upravnih sporova.
4. Provodenje Zakona o reviziji nije usmjereno protiv bilo koje komponente OS BiH, niti protiv bilo
kog naroda u BiH.Takvu tezu plasiraju u medijima protivnici revizije.0 Ministarstvu revizija se
vodi shodno zakonu Oije provodenje potvrduje ko je korisnik i ko ostaje u pravu i ko nije korisnik
i ostaje bez prava.Ovu tvrdnju najbolje pokazuju tabele 1,2,3 koje pokazuju potpunu
ravnomjernost vodenja revizije na podrualu svih kantona u Federaciji BiH. Revizija licnih
invalidnina je u svim kantonima provedena 90 % i vise osim u zapadnohercegovaekom i
posayskom.
5. U prilogu smo naveli pregled desetina podnesenih kriyienih prijava zbog kitenja ovog Zakona,
niti jedna kriviOna prijava nije odbaeena a ni procesuirana.
Ponovno istioemo da je prema Ustavu Federacije BiH i Zakonu o reviziji za provodenje
Zakona o reviziji iskljudivo odgovorno resorno federalno ministarstvo i rukovodilac tog organa.
Uz napomenu da resorni federalni ministar odluouje gdje be uputiti odredeni revizorski tim u
kontrolu, odnosno revizorski timovi nate raditi samo na podruaju kantona sa kojeg je do§ao
prijedlog za formiranje.
30
Rezultati i pozitivni preokreti koji smo napravili u provodenju Zakona o reviziji za posljednjih
devet mjeseci 2011. godine, tokom 2012. godine, 2013. godine i u I kvartalu 2014. godine
obavezuju nas da jo't intenzivnije i organizovanije nastavimo realizaciju Zakona o provodenju
kontrole z akonitosti koriatenja prava iz oblasti branilaeko-invalidske za§tite i da odbijemo sve
pokuaje zaustavljanja procesa revizije, a protiv nosioca tih pojava preduzmemo sve zakonom
predvidene mjere i radnje.
Iz prava treba izvesti sve bespravne korisnike i stvoriti uslove za poveaavanje invalidnina
onima koji su u postupku revizije dokazani kao zakonski korisnici i pripadnici kategorija ratnih
vojnih invalida, elanova porodica ehida i poginulih boraca i dobitnika najveaih ratnih priznanja i
odlikovanja.
Pristupili smo postupanju i realizaciji svih Presude Ustavnog suda Federacije BiH o oemu
smo detaljno elaborirali u ovoj informaciji.
Provodenje Zakona o reviziji je na§a zakonska obaveza, jer je ovo Ministarstvo du2no da
provodi taj Zakon, to je i na§a preuzeta obaveza u aran2manu sa MMF-om i zato se ne mo2e
prekidati niti odlagati provodenje Zakona o reviziji. Mo2emo prestati primjenu Zakona o reviziji
samo ako se izvite izmjene i dopune Zakona i u parlamentarnoj proceduri usvoji da treba
zaustaviti primjenu zakona.
U torn smislu predla2emo Vladi da nakon razmatranja usvoji Informaciju o provodenju
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korttenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske zattite za
period juli 2010.godine do 31.mart 2014. godine, sa slijedeaim zakljuOcima:
1. Prihvata se Informacija o stanju prava boraake populacije sa analizom primjene Zakona o
provodenju kontrole zakonitosti korI6tenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske za§tite za period
juli 2010. godine do 31.marta 2014. godine, i istu 6e dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima
Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a, Uredu Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na
web stranici ministarstva
2. Vlada Federacije BiH be Informaciju o stanju prava boraoke populacije sa analizom primjene
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korietenja prava iz oblasti branilaoko-invalidske za§tite za
period juli 2010. godine do 31.marta 2014. godine uputiti Predstavniekom i Domu naroda
Parlamenta Federacije BiH,
3. Zadu2uje se Federalno ministarstvo pravde da odmah ponovno uputi Vladi Federacije BIN, a
radi uptivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i
drugim tijelima federalne uprave u skladu sa presudom Ustavnog suda koja se odnosi na
preuzimanje poslova vodenja evidencija iz oblasti vojne obaveze.
4. Zadutirje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaakog
rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da ponovno uputi ka
Vladi Federacije BiH, a radi upoivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o
provodenju kontrole zakonitosti kori§tenja prava iz oblasti branilaako-invalidske zat"tite i izmjene i
dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i alanova njihovih
porodica, a u skladu sa presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Dostavljeno
1. Naslovu
2. Kabinet ministra
31
Tabela 1
TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA (ZAPISNIKA) REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU ZA PERIOD
OD JULA 2010 DO 31.MARTA 2014.godine
NEZAVRgENI PREDMETI
UKUPNO
DODATNE
Tim
FMB 1
FMB 2
MVI
Pr.prava
ZAV125ENIH
TIM 1
4585
38
227
58
4908
245
TIM 2
2295
2
4
2301
67
TIM 3
PROVJERE
OSTALI
UKUPNO
NA UVID
ZAVRgENIH I
POV.PENZ.
NEZAVRgENIH
799
5952
2368
4071
351
24
174
4620
1424
417
TIM 4
6549
1003
8
45
7605
1253
461
1497
10816
TIM 5
7248
1069
5
116
8438
1394
16
1641
11489
TIM 6
5296
68
72
21
5457
85
10
5552
TIM 7
5746
63
10
5
5824
182
148
6154
TIM 8
6384
146
25
6
6561
180
154
6895
TIM 9
4339
172
66
24
4601
144
312
5057
TIM 10
4038
52
12
65
4167
442
155
4764
TIM 11
3381
106
22
22
3531
1310
205
5046
TIM 12
4593
454
3
3
5053
177
157
5387
TIM 13
2199
4
9
2212
88
37
2337
TIM 14
565
12
2
586
211
TIM 15
1775
23
6
1804
496
TIM 16
6874
413
7
7294
1505
9203
69938
3976
7
481
567
74962
32
1
6461
723
1521
1529
3829
154
244
9197
3026
5634
92825
Tabela 2.
TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA (ZAPISNIKA) REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU ZA
JANUAR,FEBRUAR,MART 2014.go
NEZAVRgENI PREDMETI
UKUPNO
Tim
FMB 1
FMB 2
TIM 1
534
TIM 2
610
TIM 3
518
TIM 4
607
41
TIM 5
640
53
MVI
DODATNE
Pr.prava
ZAVRgENIH
21
555
PROVJERE
OSTALI
28
93
UKUPNO
NA UVID
ZAVRgENIH I
POV.PENZ.
NEZAVRgENIH
676
610
3
1
TIM 6
610
518
7
122
647
652
24
34
710
693
2
695
0
TIM 7
435
TIM 8
613
TIM 9
566
TIM 10
249
TIM 11
303
TIM 12
444
2
32
8
2
0
437
18
613
10
606
4
249
13
305
70
444
14
46
501
623
133
743
262
152
527
458
TIM 13
0
0
TIM 14
0
0
TIM 15
0
TIM 16
685
6204
18
0
703
146
3
32
6385
33
5
36
195
616
744
0
7196
Tabela 3.
ZBIRNI POKAZATELJ REZULTATA REVIZIJE PO IZVJEBTAJNIM PERIODIMA KVARTALIMA
NE2AVRgENI PREDMETI
UKUPNO
UKUPNO
DODATNE
Pr.prava
2AVRgENIH
PROVIERE
82
14
5914
53
30
18
5078
260
17
4512
265
57
43
4877
1301
73
2025
8276
111-2011
3609
232
6
22
3869
1410
12
2823
8114
IV-2011
3544
689
15
180
4428
893
35
786
6142
1-2012
3368
818
35
40
4261
677
59
4997
11-2012
4305
419
86
50
4860
682
113
5655
111-2012
3531
185
45
37
3798
339
7
4144
IV-2012
5760
372
105
55
6292
615
11
6918
1-2013
6167
371
2
27
6567
737
313
7617
11-2013
7180
156
9
9
7354
1033
413
8800
111-2013
3682
78
3
15
3778
399
1004
5181
IV-2013
7364
109
3
25
7501
662
353
8516
1-2014
6204
146
3
32
6385
195
616
7196
9203
3026
KVARTALI
FMB 1
FMB 2
MVI
2010
5735
83
1-2011
4977
11-2011
69938
3976
481
567
34
74962
MALI
NA UVID
ZAVR;ENIH I
POV.PENZ.
NE2AVRgENIH
5914
5355
5634
92825
Tabela 4.
Tabela dosavljenih FMB obrazaca iz Grupa i SI VE
od 27.01.2011 do 31.MARTA 2014
red.br.
ODSJEK
GRUPA
BIHAd
Bihk
2127
25
2152
2
Bosanska Krupa
1079
11
1090
3
Bosnaski Petrovac
51
10
61
4
Buiim
656
3
5
Cazin
1487
11
1498
6
KljuE
514
331
845
7
Sanski Most
68
291
359
8
Velika Kladuga
110
2
112
6092
684
6776
438
47
485
1110
22
1132
257
17
274
1805
86
1891
Banovid
642
6
648
13
telie
72
14
Graeanica
895
9
904
15
Kalesija
527
10
537
16
Kladanj
505
8
513
17
Lukavac
951
30
981
18
Sapna
696
5
701
19
Srebrenik
963
13
976
20
Teoeak
129
2
131
21
Tuzla
4615
135
4750
22
Zivinice
992
20
1012
23
Doboj-istok
574
15
589
24
Gradkac
947
3
950
12508
256
Breza
298
10
308
26
Kakanj
964
59
1023
27
Maglaj
938
21
959
FMB-1
UKUPNO
9
ORASIE
Orkje
10
Domaljevac-gamac
11
Odiak
UKUPNO
12
TUZLA
UKUPNO
25
ZENICA
35
FMB-2
UKUPNO
659
72
12764
28
Olovo
488
18
506
29
Teknj
1321
46
1367
30
Usora
359
4
363
31
Vareg
504
7
511
32
Visoko
684
31
715
33
Zavidoviei
1193
12
1205
34
Zenica
1696
58
1754
35
2epEe
1318
45
1363
36
Doboj-jug
545
8
553
10308
319
10627
Goraide
1526
19
1545
38
Foea-Ustikolina
400
14
414
39
Pale-Praea
158
158
24
24
UKUPNO
37
GORAZDE
MUP Goraide
2108
33
2141
Bugojno
841
87
928
41
Busovaea
518
29
547
42
Donji Vakuf
331
1
332
43
Travnik
1570
60
1630
44
Krekvo
263
15
278
45
Gornji Vakuf
982
63
1045
46
Vitez
1291
50
1341
47
Jajce
567
100
667
48
Novi Travnik
1403
22
1425
49
Kiseljak
1072
19
1091
50
Fojnica
594
15
609
9432
461
9893
1035
55
1090
UKUPNO
40
TRAVNIK
UKUPNO
51
MOSTAR
tapijina
52
titluk
694
111
805
53
Jablanica
254
2
256
54
Konjic
1956
50
2006
55
Neum
87
1
88
56
Prozor-Rama
422
64
486
57
Stolac
851
41
892
36
58
Mostar
59
Rayne
4357
419
4776
0
9656
743
10399
Grude
695
146
841
61
Ljubugki
957
355
1312
62
Postigje
775
183
958
63
tiroki Brijeg
434
64
498
2861
748
3609
931
47
978
UKUPNO
60
GRUDE
UKUPNO
64
SARAJEVO
Hadiki
65
Ilidia
1914
23
1937
66
IIijag
525
10
535
67
Trnovo
273
2
275
68
Vogoka
914
13
927
69
Sarajevo Centar
1533
65
1598
70
Sarajevo N.G.
2684
76
2760
71
Sarajevo N.S.
2126
35
2161
72
Sarajevo S.G.
1717
8
1725
12617
279
12896
UKUPNO
73
TOMISLAVGRAD
Bosansko Grahovo
0
100
12
74
Drvar-Kupres
75
Glamoe
77
Livno
332
91
423
78
Tomislavgrad
240
67
307
79
MUP-LIVNO
23
1
24
695
171
866
112
0
UKUPNO
UKUPNO
68082
37
3780
71862
150
150
150
220
200
150
160
150
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
150
150
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
cca
900
cca
900
150
150
150
220
200
150
160
150
150
150
150
220
200
150
160
150
150
150
150
150
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
150
150
150
150
150
150
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
Ukupno
=
=
Oktobar
2
-n
E
Septembar
.1t
'et.
Decembar
180 150
150
2.Revizorski tim 2 150 150
150
3.Revizorski tim 3 150 150
150
4.Revizorski tim 4 220 220
220
5.Revizorski tim 5 200 200
200
6.Revizorski tim 7 150 150
150
Prva
7.Revizorski tim 8 160 160
160
8.Revizorski tim 9 170 170
170
9.Revizorski tim 10 150 150
150
10.Revizor. tim 11 150 150
150
11.Revizor. tim 12 150 150
150
12.Revizor. tim 16 150 150
150
Ukupno svi RT 1.980 1.950 1.950
od
od
od
Institut za
800 800
800
Druga
medicinsko
do
do
do
vjestacenje
1000 1000 1000
Upravno
do
do
do
Treoa
rjeSavanje
1000 1000 1000
Broj predmeta koji te biti
cca cca
cca
obradeni u sve tri faze
900 900
900
revizije
7.
Novembar
1.Revizorski tim 1
-e
al
Avgust
Izvodac
Februar
Faza
revizije
Januar
DINAMICKI PLAN REVIZIJE ( januar — decembar 2014. godine)
Broj predmeta po mjesecima
150
150
150
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
220
200
150
160
170
150
150
150
150
1.950
od
800
do
1000
do
1000
1.830
1.800
1.800
2.640
2.400
1.800
1.920
2.040
1.800
1.800
1.800
1.800
23.430
od
od 800
9600
do
do
1000
12000
do
do
1000
12000
cca
900
cca
900
cca
900
Cca
10.800
Tabela 5
38
REKAPITULACIJA ISPLACENIH SREDSTAVA
INVALIDNINE ZA PERIOD I-XII/2013. G
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Red.
br.
1
2
MJESEC
2013.
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
RAZLIKA I-VI
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
Preusmjeravanje
UKUPNO ISPLACENO
RAZGRANICENJA
JUN
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO RAZGRANIC.
UKUPNO
MJESEC
RAZLIKA JANUAR-JULI 2009 I i II DIO
RAZLIKA JANUAR-JULI 2009 III DIO
UKUPNO
BROJ
KORISNIKA
2013.
96.302
96.228
96.100
96.040
95.899
95.687
95.497
95.352
95.019
97.568
94.959
92.240
92.173
2.039
2.755
2.754
BROJ
KORISNIKA
2009.
94.059
94.227
IZNOS
ISPLACENIH
SREDSTAVA
ODOBRENA
SREDSTVA
PO BUDZETU
ISPLACENO
VISE/MANJE
OD ODOBRENOG
25.502.542,46
25.472.785,53
25.441.900,89
25.295.384,39
24.974.089,03
24.489.047,69
25.367.591,25
25.361.887,72
25.220.497,15
3.217.600,52
25.076.841,80
25.425.215,50
25.492.973,17
0,00
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
3.217.600,52
24.760.799,84
24.760.799,84
24.760.799,84
-340.000,00
-330.790,87
-360.547,80
-391.432,44
-537.948,94
-859.244,30
-1.344.285,64
-465.742,08
-471.445,61
-612.836,18
0,00
316.041,96
664.415,66
732.173,33
340.000,00
306.338.357,10
309.660.000,01
-3.321.642,91
1.721.287,07
308.059.644,17
IZNOS
ISPLACENIH
SREDSTAVA
309.660.000,01
ODOBRENA
SREDSTVA
PO BUDiETU
-1.600.355,84
ISPLACENO
VItE/MANJE
OD ODOBRENOG
5.332.408,04
2.688.660,84
5.888.888,66
2.944.444,34
-556.480,62
-255.783,50
8.021.068,88
8.833.333,00
-812.264,12
KOEFICIJENT
OBRAOUNA SA
OSNOVICOM 849,66 KM I-VI/13
0,965257
0,965257
0,965257
0,965257
0,965257
0,965257
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
445.925,48
627.197,51
648.164,08
Tabela 6
39
REKAPITULACIJA ISPLACENIH SREDSTAVA
INVALIDNINE ZA PERIOD
OD I-XII/2011. GODINE
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MJESEC
2011
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
RAZLIKA ZA 1,11,111
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO ISPLACENO I-XII
BROJ
KORISNIKA
101.852
101.790
101.776
101.648
102.229
101.389
101.250
101.044
100.753
99.799
99.807
99.903
99.748
IZNOS
ODOBRENA
ISPLACENIH
SREDSTAVA
ISPLACENO
SREDSTVA
PO PLANU
26.877.605,55
26 689 388,91
26 664 862 97
26.828.178,19
1.428.989,07
26.751.620,06
26 845 629,14
26.690.169,43
26.595.993,45
26.268 853,00
26.730.770,49
26.643.538,40
26 537 078 41
321.552.677,07
25.136.625,00
25.136.625,00
24.136.625,00
24.136.625,00
1.428.989,07
24.136.625,00
24.136.625,00
24.136.625,00
30.760.827,19.
30.760.827,19
30.760.827,19
30.760.827,19.
30.760.827,19
326.189.500,02
MANJE
OD
ODOBRENOG
1.740.980,55
1 552 763,91
2.528.237,97
2.691.553,19
0,00
2.614.995,06
2.709.004,14
2.553.544,43
-4.164.833,74
-4.491.974,19
-4.030.056,70
-4.117.288,79
-4.223.748,78
-4.636.822,95
KOEFICIJENT
1:Wd
IA UNA SA
OSNOVICOM
820,14 KM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tabela 7
40
REKAPITULACIJA ISPLACENIH SREDSTAVA
INVALIDNINE ZA PERIOD
OD I-XII/2012. GODINE
Red
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razlika I-V1112009 1 dio
Razlika 141112009 2 dio
Razlika I•V1112009 3 dio
MJESEC
2012
IZNOS
ISPLACENIH
SREDSTAVA
BROJ
KORISNIKA
ODOBRENA
SREDSTVA
PO PLANU
ISPLAtENO
MANJE
OD
ODOBRENOG
99.413
FEBRUAR
99.235
MART
99.081
APRIL
98.790
MAJ
98.762
JUN
98.454
JUL
97.596
AVGUST
97.185
SEPTEMBAR
96.623
OKTOBAR
96.401
NOVEMBAR
96.514
DECEMBAR
96.575
UKUPNO ISPLACENO I-XII
26.540.757,77
26.576.771,33
26.381.242,37
26.357.630,32
26.312.697,00
26.147.671,10
25.927.658,04
25.820.619,41
25.528.756,44
25.483.582,62
25.644.397,00
25.670.729,92
312.392.513,32
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
315.000.000,00
290.757,77
326.771,33
131.242,37
107.630,32
62.697,00
-102.328,90
-322.341,96
-429.380,59
-721.243,56
-766.417,38
- -605.603,00
-579.270,08
-2.607.486,68
93.429
91.359
93.347
2.589.308,82
2.583.700,97
2.769.404,63
7.942.414,42
2.944.444,33
2.944.444,33
2.944.444,33
8.833.332,99
-355.135,51
-360.743,36
-175.039,70
-890.918,57
JANUAR
Isplaaeno manje od odobrenog:
KOEFICIJENT
OBRACLINA
.
SA
OSNOVICOM
849,66
1
1
1
1
1
0965257
0965257
0965257
0965257
0965257
0965257
0965257
Tabela 8
41
Tabela 9
Rekapitulacija broja korisnika braniteljskih invalidnina za juni 2010. godine
Opoina
US
BR
SO
1
2
3
4
5
6
7
8
003
008
011
019
020
052
091
104
K01
BIHAO
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BU2IM
CAZIN
KLJUC
SANSKI MOST
VELIKA KLADUSA
UKUPNO:
1.517
617
38
521
1.217
127
272
261
4.570
62
33
8
15
38
18
31
43
248
1.579
650
46
536
1.255
145
303
304
4.818
1.449
581
35
477
945
432
736
392
5.047
1
2
3
4
5
6
009
026
028
064
066
070
K02
BOSANSKI BROD
DERVENTA
DOMALJEVAC-BAMAO
MODRICA
ORABJE
OD2AK
UKUPNO:
440
478
470
109
1.334
301
3.132
0
1
4
0
5
7
17
440
479
474
109
1.339
308
3.149
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
001
038
039
048
051
060
081
086
093
099
114
220
291
K03
BANOVICI
GRACANICA
GRADAOAC
KALESIJA
KLADANJ
LUKAVAC
SAPNA
SREBRENIK
TEC:16;K
TUZLA
2IVINICE
CELIC
DOBOJ-ISTOK
UKUPNO:
405
418
669
559
273
567
293
441
194
1.794
700
238
259
6.810
9
29
23
23
6
18
7
29
6
86
25
9
10
280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
016
047
063
071
095
102
103
105
110
111
113
292
K04
BREZA
KAKANJ
MAGLAJ
OLOVO
TEBANJ
USORA
VARE8
VISOKO
ZAVIDOVICI
ZENICA
2EPOE
DOBOJ-JUG
UKUPNO:
214
401
544
251
665
173
224
562
782
1.479
986
161
6.442
11
16
13
4
33
8
8
24
35
75
18
4
249
LI
42
LI sve
PI
PIS
P1 sve
Ukupno
42
10
9
4
51
10
23
33
182
1.491
591
44
481
996
442
759
425
5.229
3.070
1.241
90
1.017
2.251
587
1.062
729
10.047
252
313
160
131
319
133
1.308
0
1
2
0
5
14
22
252
314
162
131
324
147
1.330
692
793
636
240
1.663
455
4.479
414
447
692
582
279
585
300
470
200
1.880
725
247
269
7.090
558
654
836
756
381
1.142
659
1.346
264
2.351
1.441
192
273
10.853
4
23
12
9
3
15
6
20
3
74
17
12
2
200
562
677
848
765
384
1.157
665
1.366
267
2.425
1.458
204
275
11.053
976
1.124
1.540
1.347
663
1.742
965
1.836
467
4.305
2.183
451
544
18.143
225
417
557
255
698
181
232
586
817
1.554
1.004
165
6.691
176
399
533
198
704
79
151
528
758
1.351
632
251
5.760
3
11
12
4
12
2
3
13
11
31
9
4
115
179
410
545
202
716
81
154
541
769
1.382
641
255
5.875
404
827
1.102
457
1.414
262
386
1.127
1.586
2.936
1.645
420
12.566
1
2
3
036
320
322
K05
GORA2DE
FOOA-USTIKOLINA
PALE-PRAOA
UKUPNO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
017
018
027
030
033
037
046
050
055
069
097
108
K06
1
2
3
4
5
6
7
8
638
38
14
690
28
0
0
28
666
38
14
718
932
92
19
1.043
16
1
0
17
948
93
19
1.060
1.614
131
33
1.778
BUGOJNO
BUSOVAOA
DOBRETIOI
DONJI VAKUF
FOJNICA
GORNJI VAKUF
JAJCE
KISELJAK
KRE8EVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
UKUPNO:
807
413
25
279
459
680
504
514
114
916
1.219
1.085
7.015
20
10
1
12
7
6
20
14
1
5
34
11
141
827
423
26
291
466
686
524
528
115
921
1.253
1.096
7.156
563
341
10
269
311
447
444
388
103
549
1.143
847
5.415
20
1
0
7
7
3
9
8
2
15
34
3
109
583
342
10
276
318
450
453
396
105
564
1.177
850
5.524
1.410
765
36
567
784
1.136
977
924
220
1.485
2.430
1.946
12.680
022
025
045
053
068
077
087
650
K07
OAPLJINA
CITLUK
JABLANICA
KONJIC
NEUM
PROZOR-RAMA
STOLAC
MOSTAR
UKUPNO:
1.062
721
224
1.128
64
664
570
4.498
8.931
11
17
13
34
1
10
10
67
163
1.073
738
237
1.162
65
674
580
4.565
9.094
283
60
168
528
10
204
121
1.860
3.234
12
9
12
36
1
8
11
60
149
295
69
180
564
11
212
132
1.920
3.383
1.368
807
417
1.726
76
886
712
6.485
12.477
1
2
3
4
040
061
074
089
1(08
GRUDE
LJUBU8K1
POSAJE
SIROKI BRIJEG
UKUPNO:
989
1.205
831
1.406
4.431
12
32
14
36
94
1.001
1.237
845
1.442
4.525
55
87
69
120
331
10
11
12
21
54
65
98
81
141
385
1.066
1.335
926
1.583
4.910
1
2
3
4
5
6
7
8
041
043
044
098
107
921
922
923
483
1.410
431
88
749
1.196
2.909
1.633
10
39
17
4
9
105
111
96
493
1.449
448
92
758
1.301
3.020
1.729
671
1.762
1.666
101
1.597
966
3.092
1.511
10
22
2
5
5
79
55
62
681
1.784
1.668
106
1.602
1.045
3.147
1,573
1.174
3.233
2.116
198
2.360
2.346
6.167
3.302
9
924
K09
HAD2IOI
ILID2A
ILIJAS
TRNOVO
VOGO8OA
SARAJEVO-CENTAR
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO
SARAJEVO
SARAJEVO-STARI GRAD
UKUPNO:
1.008
9.907
37
428
1.045
10.335
700
12.066
44
284
744
12.350
1.789
22.685
1
2
3
056
058
096
K10
KUPRES
LIVNO
TOMISLAVGRAD
UKUPNO:
105
477
355
937
1
27
17
45
106
504
372
982
38
123
98
259
0
32
13
45
38
155
111
304
144
659
483
1.286
43
1
015
K11
RAHIO-BROKO
UKUPNO:
Federacija za mjesec
06.2010.
Kanton (Zupanija)
857
857
30
30
887
887
713
713
20
20
733
733
1.620
1.620
53.722
1.723
55.445
46.029
1.197
47.226
102.671
LIS
LI sve
PI
PIS
PI sve
Ukupno
LI
KO1
UNSKO-SANSKI
4.570
248
4.818
5.047
182
5.229
10.047
KO2
POSAVSKI
3.132
17
3.149
1.308
22
1.330
4.479
K03
TUZLANSKI
6.810
280
7.090
10.853
200
11.053
18.143
K04
ZENICKO-DOBOJSKI
6.442
249
6.691
5.760
115
5.875
12.566
K05
BOSANSKO-PODRINJSKI
690
28
718
1.043
17
1.060
1.778
K06
SREDNJEBOSANSKI
7.015
141
7.156
5.415
109
5.524
12.680
K07
HERCEGOVAdKO-NERETV.
8.931
163
9.094
3.234
149
3.383
12.477
K08
ZAPADNOHERCEGOVAOKI
4.431
94
4.525
331
54
385
4.910
KO9
SARAJEVSKI
9.907
428
10.335
12.066
284
12.350
22.685
K10
KANTON 10
937
45
982
259
45
304
1.286
K11
DISTRIKT BROKO
FEDERACIJA BIH za
06.2010.:
857
30
887
713
20
733
1.620
53.722
1.723
55.445
46.029
1.197
47.226
102.671
44
Tabela 10
Rekapitulacija broja korisnika braniteljskih invalidnina za mart 2014. godine
BR
to
Optina
LI
LIS
LI sve
PI
PIS
PI sve
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
003
008
011
019
020
052
091
104
K01
BIHAO
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BU2IM
CAZIN
KLJUO
SANSKI MOST
VELIKA KLADUSA
UKUPNO:
1.443
589
28
496
1.023
109
260
243
4.191
48
28
4
15
34
16
26
31
202
1.491
617
32
511
1.057
125
286
274
4.393
1.336
529
22
425
869
377
667
344
4.569
31
8
10
5
37
6
16
18
131
1.367
537
32
430
906
383
683
362
4.700
2.858
1.154
64
941
1.963
508
969
636
9.093
1
2
3
4
5
6
009
026
028
064
066
070
1(02
BOSANSKI BROD
DERVENTA
DOMALJEVAC-SAMAC
MODRICA
ORASJE
OD2AK
UKUPNO:
429
465
441
105
1.248
278
2.966
0
0
3
0
5
6
14
429
465
444
105
1.253
284
2.980
245
294
153
126
329
143
1.290
0
1
2
0
4
13
20
245
295
155
126
333
156
1.310
674
760
599
231
1.586
440
4.290
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
001
038
039
048
051
060
081
086
093
099
114
220
291
K03
BANOVICI
GRACANICA
GRADACAC
KALESIJA
KLADANJ
LUKAVAC
SAPNA
SREBRENIK
TECOAK
TUZLA
2IVINICE
OELIO
DOBOJ-ISTOK
UKUPNO:
395
396
649
524
253
524
286
425
177
1.647
652
226
246
6.400
9
29
19
20
3
14
7
23
5
70
20
7
7
233
404
425
668
544
256
538
293
448
182
1.717
672
233
253
6.633
494
574
782
702
344
1.048
610
1.245
239
2.174
1.388
182
254
10.036
1
495
14
588
11
793
5
707
2
346
10
1.058
5
615
18
1.263
2
241
58
2.232
13
1.401
8
190
2
256
149 10.185
899
1.013
1.461
1.251
602
1.596
908
1.711
423
3.949
2.073
423
509
16.818
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
016
047
063
071
095
102
103
105
110
111
113
292
K04
BREZA
KAKANJ
MAGLAJ
OLOVO
TESANJ
USORA
VARES
VISOKO
ZAVIDOVICI
ZENICA
2EPOE
DOBOJ-JUG
UKUPNO:
196
340
510
213
602
161
173
510
680
1.425
921
157
5.888
6
13
10
3
24
5
7
18
33
61
17
3
200
202
353
520
216
626
166
180
528
713
1.486
938
160
6.088
160
357
486
165
622
71
134
471
680
1.230
603
222
5.201
45
1
8
9
2
10
2
2
11
11
25
8
2
91
161
365
495
167
632
73
136
482
691
1.255
611
224
5.292
363
718
1.015
383
1.258
239
316
1.010
1.404
2.741
1.549
384
11.380
530
37
13
580
24
0
0
24
554
37
13
604
814
80
15
909
11
0
0
11
825
80
15
920
1.379
117
28
1.524
BUGOJNO
BUSOVACA
DOBRETICI
DONJI VAKUF
FOJNICA
GORNJI VAKUF
JAJCE
KISELJAK
KRESEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
UKUPNO:
766
376
18
264
420
634
441
458
99
808
1.115
1.013
6.412
13
10
1
10
6
8
15
11
1
3
32
9
119
779
386
19
274
426
642
456
469
100
811
1.147
1.022
6.531
531
331
11
253
295
411
407
364
92
545
1.047
797
5.084
16
1
0
7
7
2
8
6
6
12
26
4
95
547
332
11
260
302
413
415
370
98
557
1.073
801
5.179
1.326
718
30
534
728
1.055
871
839
198
1.368
2.220
1.823
11.710
022
025
045
053
068
077
087
650
K07
CAPLJINA
CITLUK
JABLANICA
KONJIC
NEUM
PROZOR-RAMA
STOLAC
MOSTAR
UKUPNO:
832
471
218
1.016
54
695
577
3.945
7.808
10
13
10
30
0
10
8
51
132
842
484
228
1.046
54
705
585
3.996
7.940
289
74
146
495
10
191
120
1.818
3.143
12
8
8
22
1
7
8
45
111
301
82
154
517
11
198
128
1.863
3.254
1.143
566
382
1.563
65
903
713
5.859
11.194
1
2
3
4
040
061
074
089
1(08
GRUDE
LJUBLAKI
POSUSJE
8IROKI BRIJEG
UKUPNO:
830
1.201
742
1.382
4.155
9
27
10
30
76
839
1.228
752
1.412
4.231
60
104
76
129
369
6
9
9
14
38
66
113
85
143
407
905
1.341
837
1.555
4.638
1
2
3
4
5
6
7
8
9
041
043
044
098
107
921
922
923
924
1(09
HAD2ICI
ILID2A
ILIJA8
TRNOVO
VOGO8CA
SARAJEVO-CENTAR
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO SARAJEVO
SARAJEVO-STARI GRAD
UKUPNO:
426
1.360
412
77
765
1.081
2.716
1.498
879
9.214
8
30
14
3
7
75
92
71
28
328
434
1.390
426
80
772
1.156
2.808
1.569
907
9.542
630
1.729
1.601
88
1.598
884
2.915
1.399
630
11.474
6
18
3
4
6
55
41
44
25
202
636
1.747
1.604
92
1.604
939
2.956
1.443
655
11.676
1.070
3.137
2.030
172
2.376
2.095
5.764
3.012
1.562
21.218
1
2
3
056
058
096
K10
KUPRES
LIVNO
TOMISLAVGRAD
UKUPNO:
93
404
358
855
1
25
14
40
94
429
372
895
37
116
97
250
0
22
8
30
37
138
105
280
131
567
477
1.175
1
2
3
036
320
322
1(05
GORA2DE
FOCA-USTIKOLINA
PALE-PRAOA
UKUPNO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
017
018
027
030
033
037
046
050
055
069
097
108
K06
1
2
3
4
5
6
7
8
46
1
015
K11
RAHIO-BROKO
UKUPNO:
814
814
24
24
838
838
680
680
Federacija za mjesec 03.2014. 149.283 I 1.392 50.675 43.005 I
SK
Kanton (2upanija)
LI
LIS
LI sve
PI
17
17
697
697
1.535
1.535
895 143.900 I 94.575
PIS
PI sve
Ukupno
KO1
UNSKO-SANSKI
4.191
202
4.393
4.569
131
4.700
9.093
K02
POSAVSKI
2.966
14
2.980
1.290
20
1.310
4.290
K03
TUZLANSKI
6.400
233
6.633
10.036
149
10.185
16.818
K04
ZENICKO-DOBOJSKI
5.888
200
6.088
5.201
91
5.292
11.380
K05
BOSANSKO-PODRINJSKI
580
24
604
909
11
920
1.524
KO6
SREDNJEBOSANSKI
6.412
119
6.531
5.084
95
5.179
11.710
K07
HERCEGOVACKO-NERETV.
7.808
132
7.940
3.143
111
3.254
11.194
K08
ZAPADNOHERCEGOVAOKI
4.155
76
4.231
369
38
407
4.638
K09
SARAJEVSKI
9.214
328
9.542
11.474
202
11.676
21.218
K10
KANTON 10
855
40
895
250
30
280
1.175
K11
DISTRIKT BROKO
FEDERACIJA BIH za
03.2014.:
814
24
838
680
17
697
1.535
49.283
1.392
50.675
43.005
895
43.900
94.575
Tabela 11
Zakon o potvrdivanju prava na prijevremeno penzionisanje (Uredbe 1,2 i 3).
Stari
Bivta Uredba 1
BivSa Uredba 2
BivSa Uredba 3
Potvrdivanje prava - otpremnine
Zakon o dem.borcima
Zakon o sluthi u Vojsci FBiH
Zakon o pravima boraca invalida i 61. Porodica
849
4.201
4.663
673
9.026
321
3.464
UKUPNO
Prosje. isplate
981.81 KM
609.09 KM
732.32 KM
357.29 KM
279.18 KM
755.21 KM
259.92 KM
23.197
Tabela 12
Korisnici-Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju (Podaci PIO/MIO za 2/2014)
Stall korisnici (Uredbe) - ukupan broj korisnika: 10.421; - prosjedna isplata: 560,92 KM
(smanjenje od 21%)
Novi korisnici - ukupan broj korisnika: 3.613; - prosjeona isplata: 338,97 KM
Ukupno - Ukupan broj korisnika:14.034; ProsjeOna isplata:514,28 KM
Sada§nji iznos penzija po Zakonu o PP je 21% manji od onog iz Uredbi, a ja uvjek je
za 65% yeti od prosjeane penzije po Zakonu o PIO / MIO (365,59 KM)
47
Tabela 13
Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju braniteija domovinskog rata el. 3.06.01. UKUPNA
RJESENJA - redovna is lata za 12.2013. ITabele preuzete od PIO/M10
2uPANIJA_NAZIV
OPCINA_NAZIV
ukupno
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BIHAC
396
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BOSANSKA KRUPA
51
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
B.PETROVAC
1
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
CAZIN
89
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
KLJUC
19
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
SANSKI MOST
17
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
VELIKA KLADUSA
8
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BU2IM
28
UKUPNO UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
609
02 POSAVSKA2UPANIJA
DOMALJEVAC-SAMAC
42
02 POSAVSKA2UPANIJA
ODZAK
64
02 POSAVSKA2UPANIJA
ORASJE
211
UKUPNO POSAVSKA 2UPANIJA
317
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
BANOVIOI
36
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
GRADAOAC
70
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
LUKAVAC
58
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
SREBRENIK
46
GRACANICA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
64
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KALESIJA
63
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KLADANJ
29
LOPARE
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
12
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
UGLJEVIK
22
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
ZVORNIK
24
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
TUZLA
376
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
DOBOJ ISTOK
54
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
2IVINICE
97
UKUPNO TUZLANSKA 2UPANIJA
951
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
USORA
43
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
BREZA
51
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
OLOVO
50
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
DOBOJ JUG
42
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
KAKANJ
50
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
MAGLAJ
50
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
TESANJ
174
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VARES
57
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VISOKO
153
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
ZAVIDOVIOI
90
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
ZENICA
375
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
2EPOE
240
UKUPNO ZEN1oKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
1375
05 BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
GORA2DE
373
UKUPNO BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
373
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUGOJNO
101
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUSOVACA
134
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
FOJNICA
73
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
G.VAKUF - USKOPLJE
92
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
DONJI VAKUF
32
48
06 SREDNJE-BOSANSI<A 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NEREIVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVAtKO-NERETVANSKA
2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
UKUPNO ZAPADNO-HERCEGOVAOKA 2UPANIJA
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
UKUPNO 2UPANIJA SARAJEVO
10 HERCEGOVACKO-BOSANSI<A 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVAtKO-BOSANSKA 2UPANIJA
96 BRNO DISTRIKT
UKUPNO BROKO DISTRIKT
97 REPUBLIKA SRPSKA
UKUPNO REPUBLIKA SRPSKA
98 INOZEMSTVO
UKUPNO INOZEMSTVO
CL. 3. UKUPNO URADENIH RJESENJA
JAJCE
KISELJAK
KRESEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
CAP LJI NA
CITLUK
JABLANICA
KONJIC
MOSTAR
NEUM
RAMA-PROZOR
STOLAC
RAVNO
GRUDE
SIROKI BRIJEG
LJUBUSKI
POSUSJE
SARAJEVO-CENTAR
ILID2A
HAD2161
ILIJAS
TRNOVO
VOGOSCA
STARI GRAD-SARAJEVO
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO SARAJEVO
GLAMOC
KUPRES
LIVNO
DRVAR
TOMISLAVGRAD
BROKO
82
188
41
207
231
170
1351
262
176
52
190
1098
11
63
88
1941
114
368
204
262
948
265
238
161
88
11
114
106
457
418
1858
2
37
140
4
119
302
95
95
139
139
143
143
10402
49
Tabela 14
Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovijenju branitelja domovinskog rata N. 3.06.01. PRIVREMENA
RJESENJA - redovna isplata za 12.2013. (Table preuzete od PIOIMIO)
2UPANIJA_NAZIV
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
UKUPNO UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
02 POSAVSKA 2UPANIJA
02 POSAVSKA 2UPANIJA
02 POSAVSKA 2UPANIJA
UKUPNO POSAVSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
UKUPNO TUZLANSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
UKUPNO ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
05 BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
UKUPNO BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
OPOINA_NAZ1V
BIHAC
BOSANSKA KRUPA
B.PETROVAC
CAZIN
KLJUC
SANSKI MOST
VELIKA KLADUSA
BU2IM
DOMALJEVAC-EAMAC
OD2AK
ORASJE
BANOVICI
GRADACAC
LUKAVAC
SREBRENIK
GRACANICA
KALESIJA
KLADANJ
LOPARE
UGLJEVIK
ZVORNIK
TUZLA
DOBOJ ISTOK
2IVINICE
USORA
BREZA
OLOVO
DOBOJ JUG
KAKANJ
MAGLAJ
TESANJ
VARES
VISOKO
ZAVIDOVIOI
ZENICA
2EPOE
GORA2DE
BUGOJNO
BUSOVACA
50
UKUPNO
390
51
1
88
19
17
8
28
602
41
62
208
311
29
70
58
44
60
60
25
12
22
23
371
54
96
924
42
51
49
42
48
49
174
57
151
87
369
236
1355
370
370
98
131
06 SREDNJE-BOSANSKA ZUPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO SREDNJE-BOSANSKA ZUPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVACKO-NERETVANSKA
2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
UKUPNO ZAPADNO-HERCEGOVACKA ZUPANIJA
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
UKUPNO 2UPANIJA SARAJEVO
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVACKO-BOSANSKA ZUPANIJA
96 BRNO DISTRIKT
UKUPNO BRCK0 DISTRIKT
97 REPUBLIKA SRPSKA
UKUPNO REPUBLIKA SRPSKA
98 INOZEMSTVO
UKUPNO INOZEMSTVO
FOJNICA
G.VAKUF - USKOPLJE
DONJI VAKUF
JAJCE
KISELJAK
KRESEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
CAPLJINA
CITLUK
JABLANICA
KONJIC
MOSTAR
NEUM
RAMA-PROZOR
STOLAC
RAVNO
GRUDE
8IROKI BRIJEG
LJUBUSKI
POSUSJE
SARAJEVO-CENTAR
ILID2A
HAD2ICI
ILIJAS
TRNOVO
VOGOSCA
STAR! GRAD-SARAJEVO
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO SARAJEVO
GLAMOO
KUPRES
LIVNO
DRVAR
TOMISLAVGRAD
BRNO
OL. 3. UKUPNO PRIVREMENIH RJESENJA
73
88
30
75
182
40
201
225
164
1307
245
173
52
190
1056
11
63
88
1
1879
113
367
202
262
944
261
232
157
86
11
113
104
447
398
1809
2
36
135
4
115
292
94
94
136
136
137
137
10160
51
Tabela 15
Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata el. 4. t. 5. 06.02. UKUPNO
URADENA RJESENJA - redovna is lata za 12.2013. (Tabele preuzete od PIO/MIO )
2UPANIJA_NAZIV
OPCINA_NAZIV
ukupno
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BIHAO
47
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BOSANSI<A KRUPA
4
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
B.PETROVAC
0
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
CAZIN
32
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
KLJUC
3
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
SANSKI MOST
1
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
VELIKA KLADUSA
0
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
BU2IM
3
UKUPNO UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
90
02 POSAVSKA2UPANIJA
DOMALJEVAC-SAMAC
2
02 POSAVSKA 2UPANIJA
OD2AK
7
02 POSAVSKA2UPANIJA
ORASJE
42
UKUPNO POSAVSKA2UPANIJA
51
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
BANOVICI
49
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
GRADACAC
18
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
LUKAVAC
30
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
SREBRENIK
18
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
GRACANICA
23
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KALESIJA
40
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KLADANJ
9
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
LOPARE
3
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
UGLJEVIK
11
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
ZVORNIK
7
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
TUZLA
66
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
DOBOJ ISTOK
33
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
2IVINICE
37
UKUPNO TUZLANSKA 2UPANIJA
344
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
USORA
0
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
BREZA
18
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
OLOVO
17
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
DOBOJ JUG
2
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
KAKA NJ
21
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
MAGLAJ
17
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
TESANJ
17
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VARES
21
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VISOKO
33
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
ZAVIDOVICI
30
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
ZENICA
102
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
2EPOE
20
UKUPNO ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
298
05 BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
GORAZDE
112
UKUPNO BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
112
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUGOJNO
34
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUSOVACA
41
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
FOJNICA
9
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
G.VAKUF - USKOPLJE
9
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
DONJI VAKUF
3
52
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NEREIVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NEREIVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NEREIVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NEREIVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVACKO-NERETVANSKA
2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
UKUPNO ZAPADNO-HERCEGOVAOKA 2UPANIJA
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
JAJCE
KISELJAK
KRESEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
CAPLJINA
CITLUK
JABLANICA
KONJIC
MOSTAR
NEUM
RAMA-PROZOR
STOLAC
RAVNO
GRUDE
SIROKI BRIJEG
LJUBUSKI
POSUSJE
09 2UPANIJA SARAJEVO
UKUPNO 2UPANIJA SARAJEVO
10 HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVACKO-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
96 BRNO DISTRIKT
UKUPNO BRoK0 DISTRIKT
97 REPUBLIKA SRPSKA
UKUPNO REPUBLIKA SRPSKA
98 INOZEMSTVO
UKUPNO INOZEMSTVO
CL. 4. T. 5. UKUPNO URADENA RJESENJA
SARAJEVO-CENTAR
ILID2A
HAD2IO1
ILIJAS
TRNOVO
VOGOSOA
STAR! GRAD-SARAJEVO
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO
SARAJEVO
GLAMOC
KUPRES
LIVNO
DRVAR
TOMISLAVGRAD
BROKO
24
22
3
22
42
26
235
8
3
24
47
95
1
15
16
0
209
5
3
2
3
13
11
38
39
15
1
16
9
62
12
203
0
3
18
1
6
28
8
8
10
10
1
1
1602
53
Tabela 16
Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata '61.4. t. 5. 06.02.
PRIVREMENA RJESENJA - redovna is lata za 12.2013. (Tabele preuzete od PIO/MIO)
211PANIJANAZIV
OPOINA_NAZ1V
UKUPNO
01 UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
KLJUC
UKUPNO UNSKO-SANSKA 2UPANIJA
02 POSAVSKA 2UPANIJA
OD2AK
02 POSAVSKA 2UPANIJA
ORASJE
UKUPNO POSAVSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
GRADACAC
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
LUKAVAC
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
SREBRENIK
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
GRACANICA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KALESIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
KLADANJ
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
LOPARE
UGLJEVIK
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
ZVORNIK
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
TUZLA
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
DOBOJ ISTOK
03 TUZLANSKA 2UPANIJA
2IVINICE
UKUPNO TUZLANSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
USORA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
BREZA
OLOVO
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
DOBOJ JUG
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENIOKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
KAKANJ
MAGLAJ
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
TESANJ
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VARES
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
VISOKO
ZAVIDOVIOI
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
ZENICA
2EPOE
04 ZENICKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
UKUPNO ZEN1oKO-DOBOJSKA 2UPANIJA
05 BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
GORA2DE
UKUPNO BOSANSKO PODRINJSKA 2UPANIJA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUGOJNO
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
BUSOVACA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
FOJNICA
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
aVAKUF - USKOPLJE
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
DONJI VAKUF
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
JAJCE
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
KISELJAK
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
KRESEVO
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
NOVI TRAVNIK
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
TRAVNIK
06 SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
VITEZ
UKUPNO SREDNJE-BOSANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
CAPLJINA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
CITLUK
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSWN 2UPANIJA
JABLANICA
54
1
2
4
6
1
2
1
0
0
0
1
0
0
4
0
1
10
0
4
0
0
2
1
0
1
3
1
0
10
22
74
74
3
9
0
1
0
2
0
0
1
1
6
23
2
0
2
07 HERCEGOVAoKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2u PANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2uPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2uPANIJA
07 HERCEGOVACKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
07 HERCEGOVAOKO-NERETVANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVACKO-NERETVANSKA
2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVAOKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVACKA 2UPANIJA
08 ZAPADNO-HERCEGOVAOKA 2UPANIJA
UKUPNO ZAPADNO-HERCEGOVAOKA 2UPANIJA
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
09 2UPANIJA SARAJEVO
UKUPNO 2UPANIJA SARAJEVO
10 HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVANO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
10 HERCEGOVANO-BOSANSKA 2UPANIJA
UKUPNO HERCEGOVAOKO-BOSANSKA 2UPANIJA
96 BRNO DISTRIKT
UKUPNO BROKO DISTRIKT
97 REPUBLIKA SRPSKA
UKUPNO REPUBLIKA SRPSKA
KONJIC
MOSTAR
NEUM
RAMA-PROZOR
STOLAC
RAVNO
4
18
0
0
6
0
32
5
3
1
3
12
2
6
1
3
1
3
0
11
0
27
0
0
10
0
6
16
1
1
2
2
GRUDE
8IROKI BRIJEG
LJUBUSKI
POSUSJE
SARAJEVO-C ENTAR
I LI D2A
HAD2161
ILIJA8
TRNOVO
VOGOSOA
STARI GRAD-SARAJEVO
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO SARAJE
GLAMOC
KUPRES
LIVNO
DRVAR
TOMISLAVGRAD
BRNO
CL. 4. T. 5. PRIVREMENA RJEBENJA
226
Tabela 17
TROgKOVI REVIZIJE PO GODINAMA
CODINA
7AKONSKI
UNUTRASNJA
REBALANS
BUDIET
PRERASPODJELA
TEKUtA
REZERVA
2010
2011
2012
2013
2014
IIKUPNO
2. spa 000,00
2.520.000,00
1.564.560,00
1.000.000,00
2.000.000,00
9.884,560,00
0,00
0,00
0,00
1.640.000,00
0,00
1.640.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00 _
-1.800.000,00
-900.84222
0,00
160.000,00
0,00
-2.540.842,22
55
POVECANJE/
SMANJENJE
0,00
0,00 '
1.000.000,00
0,00 '
0,00
1.000.000,00
OPERATIVNI
BUDZET
UTROSENO NEUTROSENO
1.000.000,00
534.841,67
2.069.157,78 1.893.037,65
2.564.560,00 2.564.547,41
2.800.000,00 2.761.250,73
2.000.000,00
515.577,70
10.433.717,78 8.269.255,16
465.158,33
176.120,13
12,59
38.749,27
1.484.422,30
2.164.462,62
Tabela 18
TABELARNI PREGLED ELANOVA REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU U PERIODU OD 2010. DO 2013. GODINE
Naziv
rev. tima
za
kontrolu
2010. godina
Sastav tima
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. I
1.Rizo Dade
2. Zoran Andrie
3.Vignja
Jusufbagie 3.1.
Dragana tovid
4.Emir Duhovie
PodruEje rada
rev. tima
Optina
Goraide, konjic,
Mostar, Novi
Grad Sarajevo,
Vogoka,
Centar, Haaiti,
Novo Sarajevo
2011. godina
Sastav tima
2012. godina
PodruZje rada rev.
tima
1.Rizo Dade
2.Zoran Andrie
3.Dragana tovie
4. Mediha
JaS'arevit
Vogogea, Konjic,
Mostar, Stolac,
tapljina, Olovo,
2ivinice, Goraide,
56
Sastav tima
1.Meliha Vatic
2.Davor lveljie
3.Danijel
Petrovie
4. Dienita
Hadii
abdie
Podrutle rada
rev. tima
TK, Teotak,
Sapna,
Kladanj,
2ivnice,
Banoviti,
Kalesija,
Bugojno,
Livno,
Sarajevo,
Lukavac,
2013. godina
Sastav tima
PodruEje
rada rev.
tima
1.Meliha Vatid
2.Danijel
Petrovie 2.1.
Ensia tesir
3.Davor Iveljit
3.1.Anel
Omanovid
3.2. lvana
Ljubutie
4.1Xenita
Hadiiabdie
4.1.Vedran
Keser
Vogogea,
SarajevoBistrik,
Posugje,
Konjic,
Bnovidi, TK,
Mostar,
tapljina,
Iliclia,Vareg,
Breza ilijag,
Hadaiti,
Novo
Sarajevo
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. II
1.Milenko
Zetevie 2Seeo
Betit 2.1Edina
Bukva (zamjena
eti)
3.
Delfa Dejanovit
4.Ibrahim
Kamenjavie
1.Grupa za
pitanja VE
Srebrenik,
2.Brtko Distrikt
1.Tonka Konta
2.Azra Zejnilagit
3.Slobodan Brdar
4.Edin Brkit
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. III
Opeina Livno,
Tomislavgrad,
1.Vjekoslav
Vale 1.1.AIma
Mehmedagit
2.Senada Bakotie
3. Slobodan
Brdar
3.1.Anda Saric
4.Edin Brkit
4.1.Damir Maros
1.Gornji Vakuf Uskoplje
2.Donji Vakuf
3.Dobretiei
4.Livno,
Kupres,Bugojno
57
1.Alma
Mehmedagit
1.1.Mersiha
Husetie
2.Senada
Bakotit
3. Anda Sarie
4. Damir
Maros
Ka nton 10,
SBK-Gornji
Vakuf,
Bugojno,
Livno,
Sarajevo,
1.Dinita
Hadliabdit
2. Joldie Rijad
3.Davor iveljit
4.Dalibor
Vidovit
2ivinice,
Tuzla,
Srebrenik,
tell&
Teotak,
Gradatac,
Banoviti,
Gratanica,
1.Mersiha
Husetit
2.Senada
Bakotie
2.1.
Muahremovie
Rusmir
3.Anda Sarie
4. Dragica
Lukie
ProzorRama,
Kregevo,
Fojnica,
Sarajevo,
Bugojno,
Kiseljak, Novi
Travnik,
Donji Vakuf,
G.Vakuf,
Livno
1.Medina Kaan
1.Medina Kot'an
2.Ante KrajinoviP
3. Miro Grbavac
4.Ferid BeKlija
1.lEnes Klapuh
1.2.Peda
Durasovit
1.3.Lejla Dugalija
2.Ljiljana
Vida6ek
Op6ina Novi
Grad, stari Grad
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. IV
Sarajevo,
Goraide,
Ustikolina, PalePraa, Novi
Grad, Fojnica,
Donji Vakuf,
Kiseljak, Cazin,
3.Miro Grbavac
3.1.Nedeljko
Veraja
4.Ferid
Beglija
1.Mostar (P10/M10)
2.Konjic
3.Jablanica
4.tapljina
S.Prozor-Rama
6.Livno
7.Kupres
8.Novi Grad Sarajevo
9.Siroki Brijeg,
10
Grude, Konjic, Stari
Grad Sarajevo,
Bos.Petrovac, Bos.
Krupa, Buiim, Cazin,
V.Kladuga, PIO/M10
Sarajevo, Stan Grad
Sarajevo, Vogoka,
Breza, ilijag, VareS,
Pale-Prab'a., Ustikolina,
Goraide
Bos. Krupa
58
1.Lejla Dugalija
2.Ljiljana
Vidaek
3.Ferid Beglija
2elimir
Ma rkovie
Busova6a,
Vitez, Travnik,
N.Tavnik,
Mostar,,
Sarajevo N.G.,
Pale-Praa,
Ustikolina,
Goraide,
Trnovo, 2ep6e,
Zavidovid,
Maglaj, Usora,
Teganj, Doboj
J., Konjic,
Jablanica,
Olovo, Kakanj,
Novi Grad,
Breza, Vareg,
Jajce, Bihad,
Kiseljak,
D.vakuf,
G.Vakuf,
Bugojno,
MOstar
PIO/M10,
Kiseljak,
Fojnica,
Kregevo,
1.Lejla Dugalija
2.Ljiljana
Vidgek 2.1.
MArinaRag'o
3.Ferid Beglija
4.Zelimir
Markovi
Zenica,
Domaljevaamac, Ocliak,
Orgje,
Teganj, Vitez,
Novi Grad,
Stan Grad,
Breza,Ilijag,
Centar, Novo
Sarjevo , Novi
Grad, PalePra6a,
Ustikolina,
Goraide,
Ljubugki,
Mostar,
Konjic, ProzorRama,
FladZiai,
Kakanj,
Posugje,
Grude, Stolac,
tapljina,
Kiseljak, 112
1.Kurta novit
Muharem
2.Josipovie Ivan
3.Babie Luka
4.B8ie Almin
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. V
1.Muharem
Kutanovie
1.1.Kiselica Refik
2.Ana Judi,
2.1.Danijel
Vukovid
3.Luka Babit
4.Almin Bait
4.1.Mirsad
Dardagan
Optina Novo
Sarajevo, Foda,
Trnovo, Stari
Grad, novi Grad,
Ilidia,Centar
Sarajevo,
Jablanica,
Prozor, G.Vakuf,
Bugojno, Tuzla,
Graanica
1.Mostar(Grupapenzije),Citluk,
Capilina, Vogosca,
Centar, Novo
Sarajevo,Olovo,
2ivinice,
Banoviai,Tuzla,Modri6
a, Lukavac, Srebrenik,
Gradaeac, Grat'anica,
Maglaj, 2epe'e,Trnovo,
Foea -ustikolina ,
Goraide, Pale-Prga,
Mostar PIO/M10,
Oragje, Odiak,
Domaljevac- amac,
Konjic, Kupres, ProzorRama, Gornji Vakuf,
Bugojno, Kakanj,
Vare§, PIO/M10
Sarajevo, Stari Grad
Sarajevo
59
1.Kiselica Refik
2.Danijel
Vukovie
3.Luka Sable
4.Mirsad
Dardagan
Kiseljak,
KreKevo,
Fojnica,
Hadiiei, Novo
Sarajevo,
Mostar,
Usora, Mostar
PIO/M10,
Doboj Jug, D.
Vakuf,
G.Va kuf,
N,travnik,
Vitez,
Kr8"evo,
Busovga,
Fojnica,
Kiseljak, Jajce
1.Luka Babid
2.Daniel
Vukovid
2.1.Jasimna
Lender
3.Azra Fako
3.1. Kemal
Breevie
4.Mirsad
Dardagan
4.1.Andreja
Bo2it- kovie
4.2.Irea Ludit
tapljina
,Stolac,
Mostar,
Oragje,
Domaljevac,
Kiseljak,
titluk, 2epEe,
ilidia, ilijag,
Zavidoviei,
Maglaj,
Zenica,
Kakanj, Breza,
Vreg, Novi
Grad, Novo
Sarajevo,
Prozr-Rama,
Teganj, Usora,
Doboj, Konjic,
Jablanica,
Stolac,
Capljina,
t
Domaljevac,
Oragje,
1. Denana
Muzur-Karia,
zamjena Mujo
Satirovit,
zamj.Senada
1.Azra Zejnilagid,
1.1.Dievad Jusid
2.Zoran tondra
3.Nazif Zimit
4.2eljko Panid
Bakoti6 1.1.Azra
Zejnilagit
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. VI
2.Zoran toncla
3.Nazif Zimie
4.2eljko Panid
Hadiiti, Kiseljak
,Kregevo,
Fojnica, Hadiidi,
Konjic, Mostar,
Teganj, Zenica,
Kakanj, Breza
1. Mid2a
2.Trnovo
3. ModriCa (Oragje)
4.11ijaS", Centar
Sarajevo, Stari Grad,
Novo Sarajevo.
5. Hadiid, Banovidi,
2ivinice, Sapna,
Srebrenik,
GraZanica, Tuzla,
Faa-Ustikolina ,
Gorahle
60
1. IMevad JusiC
2. Zoran
tondra
3.Nazif Zimit
4.2eljko Panid
Nadilti,
Zenica, Kakanj
, Breza,
Centar, Stari
Grad, Novo
Sarajevo,
Ilidia, Trnovo,
Lukavac,
2ivinice,
Kladanj,
Sapna,
Banovid,
Kregevo,
Ksieljak,
Busovata,
Hadiid,Prozor
, Capljina,
1.Zoran
Condra
2.Ramo
t ardakovid
3.2eljko Panic
4.Dievad Jusie
Hidla,
Vogoka,
11118,
Kiseljak,
Tuzla,
2ivinice,
Kiseljak,
Fojnica,
Busovata,
Vitez,
Kakanj,
Visoko,
Goraide,
Ustikolinam
PraZa, Novo
Sarajevo,
Stari Grad,
1.Dijana Hren
1.1. Rade Pejie
2.Elvedin t udit
3.Hazim
Hadiiabdit
4.Tarade Zlatko
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. VII
Optina Tuzla,
Banovid,
2ivnice, Kladanj,
Lukavac,
Grganica,
Srebrenik,Sapna
Teaak,
Kalesija
1.Rade Pejid
1.1.Lendier
Jasmina
2.Elvedin &die
2.1.Batinid
Zdravko
3.Hazim
Hadiiabdit
3.1. Dalmacija
Danijela
3.2.Amela Cano
4.Tarade Zlatko
4.1.Ta novid
Maida
1.Lendier
Jasmina
2.Amela Cano
3. Vedran
Kaser
4. Irena Lutsit
TuzIa, Banovid,
Zivinice, Lukavac,
Kladanj, Vareg,
Grganica, Sapna,
Srebrneik, Oragje,
Gradat'ac,Teotik,
Kalesija
61
Visoko, Centar
Sarajevo,
Unsko-sanski
kanton, Breza,
Vareg, Olovo,
Kiseljak,
Zenica,
Fojnica,
1.Lendier
Jasmina
1.1.Emir
Hadiid
2.Amela Cano
2.1.Damir
Maros
2.2.Zoran
Rados
2.3.Ljiljana
Vidatik
3.Vedran Keser
3.1.Pavit Vinko
3.2.Adis Megan
3.3.Anel
Omanovit
4.Irena Ludt
4.1. Mirjana
Tomid
Novo
Sarajevo,
Novi Grad,
Stan Grad,
Tuzlanski
kanton,
Haat',
Gora2cle,
Fod'a,
Ustikolina
1.Boio
Antunovid
2.Jasmina Avdid,
2.1. Edina Bukva
3.Goran Mitit
4.Zijad Betirovit
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. VIII
Optina Zivinice,
Gradanica,
Oratje, Samac,
Zavidovidi ,
Olovo, Kladanja,
Srebrenik,
Zivnice
1.Boio
Antunovit
1.1.2una
Semsudin
2.Edina Bukva,
2.1.Karavdit
Esma
2.2.Nikolid ivica
3.Goran Mitid
3.1Pavid Vinko
4.Zijad Betirovid
4.1.Batid Alma
1.2una
Semsudin
2.Nikolie Ivica
3.Pavid Vinko
4.Batid Alma
Radili sa Timom XVI
na podrudju
Bos.Petrovac, Bos.
Krupa, Buiim, Cazin,
V.Kladuta, Lukavac,
Graeanica ,
Srebrenik,
Tuzla,Sapna.
Kalesija, Banovidi
62
Kakanj,
Visoko,
Zenica, Doboj
Jug, Tuzla,
Srebrenik,
Oratje, Olovo,
Zivinice,
Cazin, Sapna,
Lukavac,
Bihad,
G.Vakuf,
Varet, vitez,
Odiak, Oratje,
Domaljevac,
Travnik,Celid,
Teodak,
Srebrenik,
Gradaeac,
1.2una
S'emsudin
1.1.Andreja
RuNeka
2.Nikolit Ivica,
2.1.Nermina
Semanid
3,Pavid Vinko
4.Batid Alma
4.1.Damir
Maros
4.2.Adnan
Keranovid
Bihad, Bos
Krupa, Cazin,
Sanski Most,
USK, Buiim
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. IX
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. X
1.Hamid toban
1.1.Senada
Bakotit,
1.2. Hambelit
Fuad
2.Marko Vukoit
3.Emir Selimovia
3.1. Semsudin
Hukia
4.Zdenka Vujia
1.Hambelia Fuad
2. Marko
Vukovit
3.
Semsudin Hukia
4.Zdneka Vujid
Opaina Orasle
Novo
Sarajevo,
Centar, Satri
Grad,
t apljina,
Stolac,
Mostar,
Pate-Praa,
Trnovo ,
Kladanj,
Srebrenik,
Gradanica,
Bos.Krupa,
Barn,
2epte,
Kladanj,
Tuzla, Sapna
1.Sedit Samir
1.1.1asmina
Lend2er,
2.Muharemovi
a Rusmir
2.1.Adis Mean
3.Kri2an
Martinovia
4. Pamela Nikid
4.1.Zoran
RadoS"
Novi Travnik,
Vitez, SBK,
Goraide,
Iliclia
Builm, Cazin, Bihat,
V.Kladtga,
Bos,Krupa, Sanski
Most
Opaina Bihat,
Cazin, Bu2im
1.S'imo Orkia
2.Ivica Markovia
3.Samir t olak
3.1.Belma
Adilovia
4. Alija Fitozovit
1.Kiselica Refik
2.Danijel
Vukovid
3.Vjekoslav
Curia
4. Mirsad
Dardagan
1.Tomislav Boiia
1.1. Danijel
Dominkovia
1.2.Seaia Samir
2.Stanko Nedic
2.1.Divovia
Damir
3.Sadija Suba'Sia
3.1.Muharemovi
a Rusmir
4. Alija Fitozovia
1.DomaljevacSamar, OraSie,
Ocliak , Gradatac
2. Radili sa Timom III
i
na podrutlu Opa ne
Gornji VakufUskoplje
63
1Seeid Samir
2.Divovia
Damir
2.1. Pamela
Nikit
3.Muharemovi
Rusmir
4. Damir
Sapina
G.Vakuf,
Travnik, Vitez,
Fojnica ,
Jajce, Donji
vakuf,
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XI
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XII
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XIII
1.Bruno Bat
2.Amir Orlovit
3.Miroslav koro
3.1. Ivan
Jospiovid
,
3.2.Anto Lukic
4.Ismar Bratit
1.Maksurnit Alen
2.Vilson Crnjac
3.Elvedin Nubia
4.Tomo Torrid
4.1.Nikola
Bo§kovit
1.Belma Adilovit
2.Zvonko Vidovit
3.Mithat Cerovac
4.Zdravko Soldo
Optina Travnik
Travnik,
Vitez
i
Optina Sirok
Brijeg, Ljubugki,
Grad Mostar
1.Bruno BoZit
1.1.Sikirie Tea
2.Amir °Hoyle
2.1.1-lusejnagit
Samir
3. Ivan Josipovit
3.1.Laug Danijela
4.Karamustafit
Tarik,
4.1. Ismar Bratid
1.Fojnica, 2.Donji
Vakuf 3. Jajce,
4.Dobretiti,
5.Travnik , Kiseljak,
Kregevo, Busovada,
Novi Travnik, Vitez
1.Husejnagia
Samir
2.Ka ramustafie
Damir
3.Tibola Franjo
4.Vjekoslav
Vud'it
Zenica,
Kiseljak,
Kr8evo,
Fojnica,
N.Travnik,
Busovat'a,
Prozor-Rama,
Vitez,
D.Vakuf, Jajce,
1.Husejnagit
Samir
2.Karamustafit
Tarik
3.Franjo Tibold
4.Vjekoslav
Vale
4.1.drago Lutid
1.Maksumie Alen
1.1 Branko
Kraljevit
2.Vilson Crnjac
2.1.Seferovit
Juso
3.Elvedin Nuhit
4.Nikola
Bcgkovit
1.Samir tolak
1.1.Aldijana
Karadia
2.Zvonko Vidovit
3.Mithat
Cerovac
4.
Zdravko Soldo
1.Ljubigki
2.Posugje
3.Neum , Grude,
iroki Brijeg
1.Branko
Kraljevid
2.Seferovit
Juso
3.Nikola
Bogkovit
4.Elvedin
Nuhit
Ljubugki,
Grude, Siroki
Brijeg,
tapljina,
Tomislavgrad,
Postgje
1.Branko
kraljevie
2.Seferovid
Juso
3.Nikola
Bogkovit
4.Elvedin
Nuhit
Mostar,
Grude,
LjubuS"ki,
Stolac,
1.Batit Alma
2. Ivana
Ljubitid
3.Vedran Keser
4.Amela Cano
Jajce,
Kiseljak,
Fojnica,
Travnik
t apljina, Stolac,
titluk, Mostar
64
Zenica,2epte
, ZE-Do
kanton,
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XIV
1.Pero Matijevit
2.Mahmutefendi
e Rugto
2.1.AlibaS'it
Hajrudin
2.1. Denana
Muzur-Karie
3. Nihad
Delahmet
4. Ilija Zovko
Optina Zenica,
Teganj , 2epee,
Doboj-jug,
Usora, Tuzla,
Sarajevo,
Kakanj, Jajce,
KO& Busovga,
Travnik
1.Zdravko Jelit
1.1.Hrvoje
eabraja
2. Aliba;it
Hajrudin
3.Nihad
Delahmet
4. Ilija Zovko
Zenica, 2ept'e,
Zavidoviei, DobojJug, teganj, CentarSarajevo,
Kantonalna
adm.sluiba PIO/M10
Sarajevo, Novo
Sarajevo, Busovaea,
Vitez, Travnik,
Trnovo, Hadiiei,
Kakanj, Ilid2a, Ilijag,
Vareg, Olovo,
Kakanj, Teanj
65
1.Emina
Rustempagia
2.Anis Huskie
3.Mirjana
Tomie
Sa rajevosravnjenje
zapisnika
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XV
1.Anton-Ivan
irit 2.Hidajet
Memit 3.
Nevenka Pervan
Optina 2ep6e i
4.Almir Ajdinovia
Optina Jajce,
4.1. Duhera
Maglaj, DobojBelmin
Jug, Tuzla,
d,
Banovi
*,
Ora
Zavidoviti,
Travnik, Zenica,
Zivinice
1.Anton Ivan
2.Hidajet Memit
3. Nevenka
Pervan
4. Duhera
Belmin
66
1.Hasagit Alma
1.1 Josip Durhu
2.Pero Zadrit
2.1.Vjekoslav
Curic
3.Sanida Danko
4. Surijit Berislav
Revizorsk
i tim za
kontrolu
br. XVI
BihaC, Bos.Petrovac,
Bos. Krupa, Buiim,
Cazin, V.Kladuga,
Konjic, Zenica, Visoko,
2epoie, Kakanj, Vitez
,
Kiseljak, Grupa
Mostar, Olovo,
Kladanj , Tuzla, Maglaj,
Zavidoviti, Zenica
PIO/M10, Novo
Sajrajevo, Doboj-jug,
Teganj, PiO/m10
Travnik, PIO/M10
Gorahle, Novo
Sarajevo, Novi Grad,
Centar, Hadii6i, Ilija'&
Vogoka, Ilidia
1.Josip Durhu
GradaL'ac,
2.Vjekoslav
Curic
3. Sanida
tell& Tuzla,
Kladanj,
1.Drago Lait
1.1.Pamela
Nikie
Maglaj, Doboj
2.Marina Rao
Danko
3.1.Dienana
Istok, TeSanj,
Doboj Jug,
2.1.Amela
tano
DerziC
Zenica, Usora
3.Sunjie
4. Sunjit
Berislav
Berislav
4.Enisa Cesir
4.1.Alma Bath
Maglaj, Dobj
Istok, Doboj
Jug,
Grabnica,
Domaljevac,
OraSje,
Odiak,
Kalesija,
Teoe'ak,
Tuzla,
Kladanj,
Banovid,
Kalesija,
Sapna,
Usora,
Teganj,
Lukavac,
Maglaj,
Jajce, Sanski
Most, Novi
Travik,
Busovat'a,
Vitez, Vare;,
Ilijag,Kakanj,
67
Tabela 19
Sastav Revizorskih timova za kontrolu, I kvartal 2014 godine
NAZIV R.TIMA
RT 1.
SASTAV REVIZORSKIH TIMOVA ZA
KONTROLU
PERIOD JANUAR- MART 2014.GODINE
1.Meliha Valid, dipl.pray.
2.Enisa Cesir, dipl. pray.
3.Ivana Ljubloid, dipl. pray.
OD FEBRUARA
1.Mefiha Vatic, dipl.pray.
RT 2.
2.Enisa Cesir, dipl. pray.
3.1vana LjubiCia, dipl. pray
4. Zoran Rad6, poslovni informatilar
1.Senada Bakotid,dipl.p
2.JoIdie Rijaddipl. pray.
3.Davor lyeljia, dipl.prav
4.Dalibor Vidovid, prof, tjel odg. i
sporta
RT 3.
1.Rusmir Muharemoyi6, dipl. krim.
2.Mersiha Husetio, dipl. pray.
3.Anda Band, uprayni pray.
4.Dragica Lukid, dipl.ecc
RT 4
1.Lejla Dugalija, dipl. pray (do
20.01.2014.g.)
2 Marina RaSo, prof. engl..
3.Ferid Betlija, FPN
4.Zelimir Markoyie, VBS pravnik
OD FEBRUARA
1.Dienita Hadiiabdida, dipl. pray
2 Marina Rao, prof engl..
3.Ferid BeSlija, FPN
4.Zelimir Markovit, VtS pravnik
MJESTO RADA
JANUAR-MART 2014.6.
FOEA/US11KOUNA
SARAJEVO CENTAR
DA LI JE ISPUNJENA NORMA U
SKLADU SA ODLUKOM
Januar -226
Februar-225
Mart-225
OLOvO
PRAIA
NOVI GRAD- SARAJEVO
TRNOVO
LUKAVAC
TUZLA
SREBRENIK
SAPNA
ORASJE
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
SARAJEVO
Januar-203
Februar-204
Mart-203
KRESEVO
KISEUAK
Januar -230
Februar-244
Mart-236
Januar -235
Februar-206
Mart-206
ILIJAS
TUZLA, BANOVICI
POSUSJE
SARAJEVO
SIROKI BRIJEG
VITEZ
68
RT 5.
RT 7.
1. Luka Sabi&
Fak.odbr. I sig.
2. Ramo Oardakovie, ped. akad.
3.Irena Ludt, dipl.pray.(do
20.01.2014.)
4. Azra Fako, dipl. pray.
OD FEBRUARA
1. Luka Sable,
Fak.odbr. i sig.
2. Ramo Oardakovid, pedagotka
akad.
3.Ana jagar, dirk pray.
4. Adis Megan, dipl. pray.
1.Ermir Fladiit, dipl. pray.
21j9jana Vidaeak, upr.pray.
3.Anel Omanovio, dipl.pray.
4.Damir Maros, ing.prometa
RT 8.
1. Adnan Keranovio, dipl. pray.
2.Maja Mikia, dipl.pray.
3.Andreja Ruiitka,dipl pray.
4.Nen-nina (Semanid) NadareviO,
dipl. pray.
RT 9.
1.Refik Kiselica, dipl.prav
2.Danijel Vukovie, dipl. Pray
3.Vjekoslav Curia dipling.teh.
4.Mirsad Dardagan
YOGOSCA
TUZLA
CRUDE
LUKAVAC
2IVINICE
BANOVICI
OLOVO
PROZOR RAMA
FOGA/USTIKOLINA
GORA2DE
Januar -227
Februar-238
Mart-230
KONJIC
MOSTAR
SARAJEVO
STOLAC
KONJIC
CAPUINA
BOSANSKA KRUPA
BU2IM
Januar-158
Februar-185
Mart-157
NOVO SARAJEVO
GORA2DE
FOGA
NOVO SARAJEVO
SARAJEVO- STAR! GRAD
PALE-PRACA
SARAJEVO -CENTAR
ILID2A
KISEUAK
FOJNICA
TUZLA
SAPNA
BREZA
VARES
VISOKO
HAD2IGI
BUSOVAGA
21VI NICE
Januar -246
Februar-240
Mart-257
Januar -213
Februar-200
Mart-210
69
RT 10.
1. Dienita Hadiiabdid, dipl. pray.
2.Adis Meean, dipl. pray..
3.Drago Ludid„ pravnik
4.Zoran Rados, post. Inform.
DO JANUARA 2014.
RT 11.
1.Samir Husejnagid, dipl.pray.
2.Tarik Karamustafid,
ekonom.menager
3.Mirjana Tomid, dipl. agronom
4,Kriian Matinovid, dipl.prav
RT 12.
1.Branko Krajjevid, dipl. pray.
2.Juso Seferovid, dipl pray.
3.Nikola Boekovid, VES
4.Eveldin Nuhid, VSS informatia
RT 16.
1Alma Ballo, dipl. ecc,
2.Pamela Nikit
dipl. pray.
3.Berislav Sunjit,
VS ecc.
4.Amela Cano, dipl. pray.
NOVI GRAD-SARAJEVO
GORA2DE
USTIKOLINA
CENTAR-SARAJEVO
STARI GRAD-SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
Januar -262
Februar-0
Mart-0
Kilt
ZENICA
JAJCE
VITEZ
D0801JUG
BUSOVACA
TESANI
MAGLAJ
MOSTAR
SIROKI BRIJEG
SARAJEVO
UUBLISKI
Januar-165
Februar-162
Mart-200
TESANJ
ZAVIDOVICI
DOBDIJUG
DOBOJISTOK
LUKAVAC
TUZLA
USORA
ZEN ICA
2EPCE
KAKANJ
VARES
MAGLAJ
SREBRENIK
GRA0ANICA
SARAJEVO
Januar -268
Februar-229
Mart-247
Januar -155
Februar-152
Mart-151
70
Tabela 20
Broj korisnika lidne i porodidne invalidnine po godinama (od 2004. do 3t12.2013. godine)
GODINA
2004
2005
KATEGORIJA
USK
TZK
ZDK
Liana invalidnina
4.696
6.785
6.639
722
10.229
625
Porodiena
invalidnina
5.324
11.036
6.013
1.114
11.851
624
Liana invalidnina
4.392
6.579
6.284
692
10.007
609
5.425
11.398
5.939
1.148
12.234
650
-304
-206
-355
-30
-222
-16
101
362
-74
34
383
26
4.718
6.837
6.537
703
10.280
857
5.486
11.462
6.190
1.121
12.433
765
326
258
253
11
273
248
61
64
251
-27
199
115
4.710
6.541
5.918
688
10.396
887
5.414
11.347
6.082
1.072
12.407
758
-8
-296
-619
-15
116
30
Porodiona
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
odinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
odinu PI
Liana invalidnina
2006
Porodiena
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
odinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
odinu PI
Liana invalidnina
2007
Porodiona
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
odinu LI
71
BPK
SK
BRD
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu PI
Liana invalidnina
2008
Porodiena
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu PI
Liana invalidnina
2009
Porodiena
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu PI
Liana invalidnina
2010
2011
Porodiena
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu PI
Liana invalidnina
-72
-115
-108
-26
-7
4.841
7.077
6.732
10.460
897
5.330
11.250
5.978
12.472
751
131
536
814
64
10
-84
-97
-104
65
-7
4.827
7.180
6.723
10.383
890
5.238
11.053
5.890
12.397
743
-14
103
-9
-77
-7
-92
-197
-88
-75
-8
4.799
7.055
6.656
10.256
880
5.140
10.864
5.805
12.253
718
-28
-125
-67
-127
-10
-98
-189
-85
-144
-25
4.708
6.968
6.598
10.023
874
72
Porodiona
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu PI
4.991
714
-91
-6
-149
-4
4.471
856
4.839
712
-237
-18
-152
-2
Liana invalidnina
4.405
842
Porodiena
invalidnina
4.727
708
Razlika u odnosu na
prethodnu godinu LI
-66
-14
Razlika u odnosu na
prethodnu godinu PI
-112
-4
Liana invalidnina
2012
2013
Porodiena
invalidnina
Razlika u odnosu
na prethodnu
godinu LI
Razlika u odnosu
na prethodnu
_9odinu PI
POVEL.ANJE.
2,78%
51,30%
5,82%
1,26%
73
0,13%
21,5%
121,07%
295.81%
1,50%
70,84%
PREGLED PODNESENIH KRIVIONIH I PREKRSAJNIH PRIJAVA
2008.godina
Dana, 19.12.08. godine podnesena je Krividna prijava KT Sarajevo br:06-41-5760/08 protiv Martina Franteeevita, Imamovit Fadila i Majstorovit
Dragana, radi nezakonitog izdavanja 46 uvjerenja sa lainim podacima o vreenju komandne duinosti i ratnim prizanjima u periodu od septambra
2007.godine do juna 2008.godine.
2009.godina
Dana, 27.01.09. godine podnesena je Kriviena prijava KT Livno br: 06-41-348/09 protiv Pokrajtia Zeljka i Mamit Ilke, radi nezakonitog izdavanja
javne isprave — uvjerenja u vezi ostvarivanja prava na starosnu penziju za jedno lice.
Dana, 09.07.09. godine podnesena je Kriviona prijava KT Sarajevo br: 06-41-2691/09 protiv Martina Franteeevida, Imamovit Fadila i Majstorovit
Dragana, radi nezakonitog izdavanja 48 uvjerenja sa lainim podacima o vreenju komandne duinosti i ratnim prizanjima u periodu od
septambra 2007.godine do juna 2008.godine, u vezi ostvarivanja prava na starosnu penziju.
Dana, 13.07.09. godine podnesena je Dopuna KriviOne prijava KT Sarajevo br:06-41-2691-2/09 protiv Martina Franteeevita, Imamovie Fadila i
Majstorovit Dragana, a u vezi KP br:06-41-2691/09 od 09.07.2009.godine.
Dana, 13.07.09.godine podnesena je Krividna prijava Tuiila§tvu BiN, Poseban Odjel za organizirani kriminal br: 06-41-2691-3/09 protiv Martina
Franteeevita, Imamovie Fadila i Majstorovia Dragana.
Dana, 03.08.09. godine podnesena je dopuna Krivione prijave KT Sarajevo br:06-41-2691-4/09 protiv Martina Franteeevita, Imamovia Fadila i
Majstorovia Dragana, a u vezi KP br:06-41-2691/09 od 09.07.2009.godine i akta br: 06-41-2691-2/09 od 13.07.09. godine shodno zahtjevu
Federalnog zavoda PIO/M10 u vezi nezakonitog izdatog uvjerenja ratnog odlikovanja za Koiul Zorana iz Maglaja.
Dana, 03.08.09. godine podnesena je dopuna Kriviene prijave KT Sarajevo br:06-41-2691-5/09 protiv Martina Franteeevita, Imamovio Fadila i
Majstorovit Dragana, dostavljene Federalnom tuillattvu u vezi nezakonitog izdatog uvjerenja ratnog odlikovanja za Kau I Zorana iz Maglaja.
Dana, 03.08.09. godine podnesena je dopuna KriviOne prijave TuillaStvu BIN, Poseban Odjel za organizirani kriminal br: 06-41-2691-6/09 protiv
Martina Franteeevita, Imamovit Fadila i Majstorovit Dragana, u vezi nezakonitog izdatog uvjerenja ratnog odlikovanja za Kohl! Zorana iz
Maglaja.
Dana. 28.09.09. godine podnesena je dopuna Krivione prijave KT Sarajevo br: 06-41-2691-8109 protiv Martina Franteeevita, Imamovit Fadila i
Majstorovit Dragana, a u vezi KP br:06-41-2691/09 od 09.07.2009.godine.
Dana, 18.10.09. godine podnesena je dopuna Kriviane prijave KT Sarajevo br, 06-41-2691-8/09 protiv Martina Franeeeevita, u vezi nezakonitog
izdatog uvjerenja o vitenju komandne duinosti za BiliO Dragana iz Busovade.
Dana, 28,09.09. godine podnesena je dopuna Kriviene prijave Federalnom tuiilattvu br: 06-41-2691-9/09 protiv Martina Franteeeviea, Imamovid
Fadila i Majstorovie Dragana.
Dana, 07.12.09. godine podnesena je dopuna Krivione prijave KT Sarajevo br: 06-41-2691-10/09 protiv Martina Franteeevita, koji u svojstvu
pomodnika ministra nije izvrSio potrebne provjere u arhivu HVO, ved je bez dokaza dao saglasnost Grupi Mostar da izda uvjerenja o vrSenju
komandne duinosti za Zovko Milenka, Musa Milenka i Matid Zeljka.
Dana, 10.12.09. godine podnesena je dopuna Kriviene prijave KT Sarajevo br: 06-41-2691-11/09 protiv Martina Frandeeevita, Imamovie Fadila i
Majstorovit Dragana, koji u svojstvu pomodnika ministra nije izvrtio potrebne provjere u arhivu HVO, ved je bez dokaza dao saglasnost Grupi
Mostar da izda uvjerenja o vrSenju komandne duinosti za Bothjak Nediljka, Side Branka i Marit Rudolfa.
2010.godina
Dana 27.04.2010.godine ovo Minstarstvo je aktom broj: 06-41-2691-16/09 zatraiilo informaciju od Federalnog tuillaStva — Glavnog federalnog
tuZioca Zdravka Kneievita u kojoj su fazi rjetavanja naprijed navedene krivione prijave podnesene protiv Martina Franteeevita, Imamovit
Fadila i Majstorovia Dragana.
74
Dana 28.04.2010.godine ovo Minstarstvo je aktom broj: 06-41-2691-17/09 zatraiilo informaciju od Kantonalnog tublettva — Glavnog kantonalnog
tuZioca Nives Kanevoev u kojoj su fazi rjetavanja naprijed navedene krivione prijave podnesene protiv Martina Franeekevida, Imamovia Fadila i
Majstorovit Dragana.
Dana 20.05.2010.godine ovo Minstarstvo je urgencijom broj: 06-41-2691-18/09 zatraiilo informaciju od Kantonalnog tukilaOtva — Glavnog
kantonalnog tuiloca Nives Kaneveev u kojoj su fazi detavanja naprijed navedene krivitne prijave podnesene protiv Martina FranoeSeviaa,
Imamovia Fadila i Majstorovio Dragana.
Dana 20.05.2010.godine ovo Minstarstvo je urgencijom broj: 06-41-2691-19/09 zatraiilo informaciju od Federalnog taleStva — Glavnog federalnog
tuiioca Zdravka Kneievita u kojoj su fazi de§avanja naprijed navedene kriviene prijave podnesene protiv Martina FranteSevita, Imamovit
Fadila i Majstorovit Dragana.
Dana, 05.10.10.godine podnesena je Informacija o poeinjem krivionom djelu dostavijena Federalnoj upravi policije br: 06-41-4326/10 protiv Agovit
Rifata, radi krivotvorenja potvrde o radnom iskustvu nakon sticanja VSS.
Dana, 05.10.10. godine podnesena je Krivitna prijava KT Sarajevo br: 06-41-4326-1/10 protiv Agovio Rifata, radi krivotvorenja potvrde o radnom
iskusNu nakon sticanja VSS.
2011.godina
Dana, 10.03.11.godine podnesena je KriviOna prijava KT Sarajevo br: 06-41-1049/11 protiv Martina Franfiekevida i Zdravko Skodibutioa, koji su u
svojstvu pomodnika ministra i sekretara ministarstva izdavali akte u periodu od jula 2007. do jula 2009.godine, ispred Sektora za pitanja evidencija iz
oblasti vojne obaveze kojima su nalagali Grupama za vojne evidencije Travnik, Novi Travnik, Kiseljak, Busovata, Bugojno i Vitez da izdaju za 44
vojna obveznika javne isprave- uvjerenja o obnaganju komandne-zapovjedne duinosti za period 1991- do 1996.godine suprotno podacima koji se
nalaze u sluibenoj evidendji Grupa.
Dana, 12.04.11. godine podnesena je dopuna Kriviane prijave KT Sarajevo br: 06-41-1049-1/1 protiv Martina FranteSevida i Zdravko
Skoeibukita, koji su u svojstvu pomoonika ministra i sekretara ministarstva izdavali akte u periodu od jula 2007. do jula 2009.godine, ispred Sektora
za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze kojima su nalagali Grupama za vojne evidencije Mostar, Gapljina, Prozor Rama i Tomislavgrad da
izdaju za 28 vojna obveznika javne isprave- uvjerenja o obnaOanju komandne-zapovjedne duinosti za period 1991- do 1996.godine suprotno
podacima koji se nalaze u slu2benoj evidenciji Grupa.
2012.godina
Dana, 13.03.12 godine podnesena je Kriviona prijava FMUP-u br:06-41-2285-3/11-6 protiv doktora: Nada Vila tune, Dthia Mulija, Lugonja
Milenko i lica [auk Alija iz Mostara, radi izdavanja 10 fiktivnih la2nih Ijekarski nalaza koje je D'Aulit Alija priloiio uz zahtjev za priznavanje
svojstva RVI.
Dana, 14.03.12.godine podnesena je KriviOna prijava KT Sarajevo br: 06-34-1491/12 protiv Majstorovid Dragana, koji je u periodu od maj — juli
2007.godine izdavao Zapisnike o usaglaOavanju vojne evidencije koji su koriateni za izavanje javnih isprava-uvjerenja o pripadnosti i okolnostima
stradanja, sto je bib suprotno njegovim oviaOtenjima i Uputsvu o vodenju vojne evidencije. Imenovani je izdao 149 Zapisnika, sa neistinitim
sadriajem, isto ovjerio vlastitim potpisom bez ovjere peeatom to na taj natin doveo u zabludu nadleine organe u Federaciji BiH.
Dana, 30.03.12. godine podnesena je Informacija o postojanju osnova sumnje da je pooinio krivieno djelo KT SBK br:06-41-2821-53-4/10 protiv
§aio Vladimira iz Novog Travnika.
Dana, 25.04.12. godine podnesena je Kriviena prijava KT Sarajevo br: 06-41-2567/12 protiv Sektora za budiet, finansije i informacione sisteme
Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaekog rata, u predmetu za Barueija Seada kojem je za ratno priznanje
nezakonito isplateno 15.903,08 KM.
Dana, 03.05.12. godine podnesena je Krivitna prijava KT SBK br:06-34-2750/12 protiv Kozar Samira i Babit Ankice, 'SW su nezakonito izdali 28
uvjerenja.
Dana, 15.10.12.godine podnesena je KriviOna prijava KT Sarajevo br:06-34,5756/12 protiv Zeto Salema, §to je kao refernet u opoini Novi grad u
periodu juli 2006. do juna 2012.godine atetio Federalni budiet u iznosu 69.864,43 KM.
75
Dana, 13.11.12.godine podnesena je KriviOna prijava KT Zapadno-Hercegovadkog kantona br:06-34-6453/12 protiv Tomislava Cerkeza zv Toda iz
Sirokog Brijega, Sto je dana 09.11.2012.godine fizieki onemogudio rad federalni inspektora prilikom inspekcijskog nadzora u Grupi Siroki Brijeg.
2013.godina
Dana, 11.03.13. godine podnesen je lzvjedtaj Fedralnoj upravi policije broj: 06-41-2665-4/10 o postojanju osnova sumnje da je Ortolid (lye) 2eljko
podinio kriviano djelo u postupku priznavanja svojstva RVI i prava na lidnu ivalidninu.
Dana, 27.03.13. godine podnesen je lzvjedtaj Fedralnoj upravi policije broj: 06-41-2665-4/10 o postojanju osnova sumnje da je Hid (Tomislav) Ilija
podinio krividno djelo u postupku priznavanja svojstva RVI i prava na litnu ivalidninu.
Dana, 09.05.13. godine podnesena je Kriviena prijava KT Zapadno -Hercegovadkog kantona br:01/01-49-2563/13 protiv Jozo Begid, Ante Bitko,
Goran Crnogorac, Josip Duspara, Ivan Beslid, Ljubo Gavran i Ljubo Gavran, svi iz Posudja, tto su onemogudili 23.04.2013.godine Revizorskom
timu vrdenje revizije u Grupi Posudje.
Dana, 21.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT SBK br:01-41-1553-2/13 protiv Julardiije Ekrema, tto je suprotno odredbama Zakona o
javnim nabavkama djelio predmetni ugovor o javnoj navaci na vide djelova i tako nadinio vide pojedinadni ugovorenih iznosa to na taj nadin ugovorio
obavezu veou od doznadenih sredstava i odobrio isplatu sredstava dvojici izvrdilaca za poslove nadzora bez pladanja propisanih doprinosa.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Kriviona prijava KT SBK br:01-41-2919/13 protiv Matkovio Marice, dto je u ialbenom postupku
dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentioni u pogledu otiska opisa i pedata.
priloiila
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT SBK br:01-41-2922/13 protiv Paklaraid Slavka, eta je u ialbenom postupku priloiila
dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentidni u pogledu otiska opisa i peOata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT SBK br:01-41-2918/13 protiv dosit Marinka, Sto je u ialbenom postupku priloiila
dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autenfidni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Kriviena prijava KT SBK br:01-41-2924/13 protiv Raid Maria, Sto je u ialbenom postupku priloiila dokumente
za koje se opravdano sumnja da nisu autentidni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT Posayskog kantona br:01-41-2920/13 protiv Pepe Marko, Eta je u ialbenom postupku
priloiila dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentiOni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana. 24.05.13 godine podnesena je Kriviena prijava KT Hercegovadko-Neretvanskog kantona br:01-41-2917/13 protiv Momdinovid Ankice, St° je
u ialbenom postupku priloiila dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentitni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT Kantona 10 br: 01-41-2923/13 protiv Krstanovid Josipa, Sto je u ialbenom postupku
priloiila dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentiOni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Kriviena prijava KT Zapadno-Hercegovadkog kantona br: 01-41-2916/13 protiv Rajid Ivan, Eta je u ialbenom
postupku priloiila dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentiOni u pogledu otiska opisa i petata.
Dana, 24.05.13 godine podnesena je Krividna prijava KT Kantona 10 br:01-41-2921/13 protiv Madunid Ilije, Sto je u ialbenom postupku priloiila
dokumente za koje se opravdano sumnja da nisu autentioni u pogledu otiska opisa i pedata.
Dana, 04.06.13 godine podnesena je Krividna prijava KT Sarajevo br:06-34-3078/13 protiv Martina Frandegevida i Dragana Majstorovida, Eta su
izdali javne isprave kao dokaz u javnom prometu za §ijivic (Jaw) Pavo i Ramljak (Nike) Viktor.
Dana, 25.07.13 godine podnesena je Krividna prijava KT liercegovaeko-Neretvanskog kantona br: 06-41-3954/13 protiv Zuhrio Elvedina, podinio
kriviono djelo u postupku priznavanja svojstva RVI i prava na Menu ivalidninu u gradu Mostaru.
Dana, 30.07.13 godine podnesena je Kriviena prijava KT Hercegovatko-Neretvanskog kantona br:06-41-3995/13 protiv Glavan Nedeljka, poOinio
76
krivieno djelo u postupku priznavanja svojstva RVI i prava na lidnu ivalidninu u optini Jablanica.
Dana, 30.09.13 godine podnesena je Krivitna prijava KT Hercegovatko-Neretvanskog kantona br:06-41-3027-8/11-3 protiv Diuda Mulije,
Kovadevid Mehmeda, Lugonja Miljenka(po zanimanju Ijekari) i 6etka Diemala kao korisnika prava RVI.
Dana, 30.09.13 godine podnesena je Kriviena prijava KT Hercegovatko-Neretvanskog kantona br:06-41-3027-7/11-6 protiv Diuda Mulije,
Kovaievie Mehmeda, Lugonja Miljenka (po zanimanju Ijekari) i Salerno Adisa kao korisnika prava RVI.
Dana, 22.10.13 godine podnesena je Krivitna prijava KT Zapadno-Hercegovatkog kantona br:06-41-941/12-2 protiv Salle Bore, tto je u postupku
priznavanja svojstva RVI priloiio medicinsku dokumentaciju koja nije ispravna.
2014.godina
Dana, 05.02.14 godine podnesena je Krivitna prijava KT Sarajevo br: 06-34-626/14 protiv Majstorovii Dragana, koji je u 2007.godini izdavao
Zapisnike o usaglatavanju vojne evidencije koji su koritteni za izavanje javnih isprava-uvjerenja o pripadnosti i okolnostima stradanja, 'St° je bilo
suprotno njegovim ovlattenjima i Uputsvu o vodenju vojne evidencije. Imenovani je izdao 160 Zapisnika, sa neistinitim sadriajem, isto ovjerio
vlastitim potpisom bez ovjere petatom to na taj natin doveo u zabludu nadleine organe u Federaciji BiH.
Dana, 31.03.14 godine podnesena je Kriviena prijava KT Siroki Brijeg br: 06-41-1821/14 protiv Tomislava Naletelita, koji je u 2007.godini potpisao
176 uvjerenja na obarscu BFMO-1 koja sadrie netatne podatke o pripadnosti i okolnostima stradanja za pripadnike VJ 1710 Ljubutki.
Dana, 02.04.14 godine podnesena je Kriviena prijava KT iroki Brijeg br: 0641-1877/14 protiv Beene Ivana, koji je u periodu od 2006/2007.godini
potpisao 9(devet) uvjerenja na obarscu BFMO-1 koja sadrie netatne podatke o pripadnosti i okolnostima stradanja za pripadnike VJ 1710 Ljubutki.
Dana, 14.02.2014. godine podnesena je Krivitka prijava KT Mostar broj: 06-41-6143-2/14 protiv Bonia 2eljka iz Capljine, koji nije postupio po
rjetenju inspektora za 3(tri) lica i to: Bulajit Behija, Novakovie Fatima u vezi porodintne inavalidnine i Josip Jakita liana invalidnina.
Dana, 20.02.2014.godine dostavljena je KT SBK Informacija o postojanju osnova sumnje da je Jungle No poeinio kriviono djelo broj: 06-41-282166-4/10, Oto je u postupku priznanja RVI i prava na litnu invalidninu priloiio medicinsku dokumentaciju koja nije validna.
Dana, 24.02.2014.godine dostavljena je Kriviona prijava KT Mostar protiv Franie Mije opoina Prozor broj: 06-41-5779-5/13, St° je u postupku
priznanja RVI i prava na lienu invalidninu priloiio medicinsku dokumentaciju koja nije validna.
Dana, 25.02.2014.godine dostavljena je Krivitna prijava KT Mostar protiv Gustin Milenka, broj: 06-41-5768-3/13, Oto je u postupku priznanja RVI i
prava na lidnu invalidninu priloiio medicinsku dokumentaciju koja nije validna.
Dana, 10 03.2014.godine dostavljena je Kriviona prijava KT Sarajevo protiv Ratitovie Kimete, broj: 06-41-238/I-/11-2, 'St° je u postupku ostarivanja
prava kod nadle2nog organa za vodenje matianih Ijniga isposlovala da se u matitni knjigu rodenih izvrti naknadni upis da je brak izmedu nje i
RaOitovid Retada prestao smrdu bradnog druga 30.01.1993.godine, kao i et° je u postupku priznavanja prava na porodionu invalidninu kod slutbe
BIZ-a Stan grad prilaila IMKR optine Centar u kojem se navodi da je brak prestao smrdu braanog druga Retada 30.01.1993.godine. Imenovana je
nezakonito po navedenom osnovu koristila sredstva Federalnog budieta u iznosu od 12.467,63 KM.
Dana 08.04.2014.godine uradena je Informacija o potinjenom krivienom djelu falsifikovanja javne isprave-uvjerenja za Diinovio Ismet iz Cazina
broj: 06-41-2005/14. Informacija dostavljena Federalnoj upravi policije i Federalnom zavodu PIO/M10.
postupku je podnotenje Krivienih prijava protiv naeelnika opoine nosueje, Ljubueki, Oraeje i Grude i njihovih pomotnika nadelnika za
sluileu BIZ-a, zbog nedostavljanja predmeta ovom Ministarstvu radi druge faze revizije.
PREKRtAJNE PRIJAVE
Dana, 21.11.08 godine podnesena je Prekrtajna prijava OpOinskom sudu u Sarajevu br:06-41-5255-1/08 protiv Martina Franteeevida.
Dana, 23.11.12 godine podnesena je Prekrtajna prijava Opdinskom sudu u Capljini br:05-34-5111-1/12 protiv Bonit 2eljka, pomoonika naeelnika
u opeini oapljina.
77
Pregled realizacije dosada§nph zakljudaka Vlade Federacije koji se odnose na provodenje
Zakona o reviziji
5.1.-19.08.2010. godine na 154. Sjednici razmatrala i usvojila informaciju o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava braniladko-invalidske
zattite za juli mjesec 2010. godine, nisu usvajani posebni zakljudci
5.2.-07.09.2010. godine, na 156. Siednici Vlada FBiH ie usvoiila informaciiu o toku revizije u auqustu miesecu 2010. godine sa sliededim
zakliutcima:
1.Vlada Federacije BIN je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
branilaako- invalidske zattite za august 2010. godine realizovano.
2.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodiladkog rata da u Planu vrtenja kontrole zakonitosti korittenja
prava iz oblasti boratko- invalidske zattite za naredni period prioritetno kao ciljnu grupu odredi kategorije korisnika koji su pravo ostvarili
dokazivanjem svojstva, odnosno pripadnosti jedinici i okolnost stradavanja u upravnim postupcima, zatim korisnici koji su ostvarili prava, a nisu im
izdata uvjerenja o platama i korisnici koji su posljednji uvedeni u prava, odnosno oni koji su ostvarili pravo po osnovu oboljenja - realizovano
3.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodiladkog rata da odmah pokrene proceduru izmjena Pravilnika
o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju u cilju povedanja inteziteta revizije-realizovano
4.ZaduZuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da kvartalno na web stranici ministarstva
objavljuje rezultate revizije podev od 30.09.2010. godine- realizovano — stalan zadatak
5.2aduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaokog rata da za 196 korisnika koji nisu podnijeli zahtjev za
dalje korittenje prava na mjeseeni noveani dodatak po osnovu ratnog priznanja odmah donese rjetenja o prestanku prava- realizovano .
5.3.-23.11.2010. godine na 27. Vanrednoi siednici, Vlada FBiH je razmatrala i usvoiila Informaciju za miesec IA august i septembar 2010. godine
uz informaciju ie usvoieno i test zakljutaka koji se odnose na pobolitanie uslova provodenja kontrole zakonitosti.
1.Vlada Federacije BIM je razmatrala i usvojila Informaciju o postignutim rezultatima revizije korisnika prava iz oblasti branilatko invalidske zattite za
period juli, august, septembar 2010. godine i istu be dostaviti Predsjednici i dopredsjednicima Federacije BiH -realizovano
2.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da preduzme sve zakonom raspolaive mjere i
radnje na povedanju efikasnosti procesa kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zattite -realizovano.
3.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog izmjene
i dopune Odluke o visini pautalnih naknada za rad revizorskih timova-realizovano
4.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da Vladi Federacije BiH dostavi zahtjev za
nabavku vozila potrebnih za prevoz revizorskih imova na principu „stare za novo"- dobijena saglasnost Vlade zboq miera Otednie nib realizovano,
5.Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da u planiranju Nacrta
BudZeta za 2011. godinu predvidi angatovanje do 20 volontera dipl. pravnika i do 10 dipl. pravnika i dipl. druttvenih nauka po ugovoru o djelu za
poslove analitieke obrade predmeta revizije i podrOke procesu provodenja revizije (obrada najmanje 40.000 predmeta u II i 111 fazi revizije)realizovano
6.Vlada Federacije BHA daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da oddi radnokonsultativne sastanke sa predstavnicima Ministarstva branitelja domovinskog rata RH i Ministarstva obrane Republike Hrvatska u cilju razmjene
podataka neophodnih za okoneanje procesa revizije korisnika branilatko-invalidske zattite — upugen zahtjev ostvareni kontakti na nivou sekretara
ministarstava
5.4.- u januaru miesecu 2011. godine Vlada ie razmatrala informaciju broj: 01/02-41-203/11. (te usvoiila osam zakliudaka uz ovu informaciju) u kojoj
je prikazano provodenje Zakona o revizili za period juli-decembar 2010. qodine.
1.Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
braniladko invalidske zattjte za period juli-decembar 2010. godine i istu Ce dostaviti Predsjednici i dopredsjednicima Federacije Bosne i
Hercegovina,- realizovano
2.Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da u cilju povedanja efikasnosti procesa kontrole
zakonitosti rasformira sve revizorske timove za kontrolu koji ne mogu ispuniti odekivanu dinamiku rada i mjesetno pregledati odgovarajudi broj
predmeta definisan Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o osiguranju materijalno- tehnitkih i kadrovskih pretpostavki za proces revizije - realizovano
3.Daje se saglasnost federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodiladkog rata da u cilju povedanja efikasnosti procesa
kontrole zakonitosti, formira Komisiju za podrtku provodenju zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko
invalidske zattite realizovano
4.Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da u cilju stvaranja minimalnih uslova za
rad na predmetima po Zakonu o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zattite po hitnom postupku u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama izvrti radove popravki u tri kancelarije u zgradi u UI. Hamdije Kretevljakovida 98 a Sarajevo realizovano
5.Vlada Federacije BiH daje podrtku resornom Ministarstvu u preduzimanju mjera i radnji koje ce doprinijeti efikasnijem radu revizorskih timova za
kontrolu, a odnose se na: povedavanje naknada pautala za rad revizorskih timova; spretavanje pritisaka i omogutavanje nesmetanog rada
revizorskih timova od kantonalnih ministarstava za boratka pitanja i boraakih udrutenja;,tratenja od poslodavaca Olanova revizorskih timova da
omogute rad dlanovima time dva dana u sedmici;,obezbjedenja popisa knjiga evidencija na osnovu kojih su izdavana uvjerenja i pripadnosti OS i
okolnostima stradanja;, poboljtanje prostorno tehnidkih uslova za rad revizorskih timova;,provjere znanja i komisijski intervju iz oblasti evidencija i
zakona koji su obuhvadeni provodenjem Zakona za novopredloiene kandidate za revizorske timova, povedanja broja voditelja postupka
privremenom preraspodjelom dipl.pravnika iz drugih sektora ministarstva, realizovano.
6.Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da moie zakljuoiti
ugovore o djelu sa 15 diplomiranih pravnika, sa jednom godinom radnog iskustva, radi obavljanja privremenih i povremenih poslova, a koji se tiou:
obrade predmeta radi upudivanja na ljekarsku komisiju Instuta za medicinsko vjettadenje u postupku provodenja Zakona o kontroli zakonitosti
korittenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite i izrada nacrta netenja po okondanom postupku ocjene vojnog invaliditeta. realizovano
78
7.Vlada Federacije BiH odekuje od kantonalnih ministarstava za boradka pitanja i udruienja boradke populacije da daju punu podrdku provodenju
Zakona o kontroli zakonitosti korittenja prava braniladko-invalidske zadtite realizovano
8.Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da, u cilju stvaranja minimalnih uslova za
rad na predmetima dobitnika najvidih ratnih priznanja po Zakonu o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti branilatko-invalidske
zadtite. Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Predsjednidtvu BiH uputi zahtjev za pomod u rjedavanju pitanja provjere validnosti ratnih
priznanja pripadnika HVO koje je dodjeljivao Predsjednik Republike Hrvatska. djelimiono realizovano.
5.5.- 05.05.2011. godine Vlada Federacije BiH u nastavku deste siednice razmatrala Informaciju o rezultatima provodenja Zakona o reviziji za period
januar- mart 2011. godine
1.Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
branilatko-invalidske zattite za period januar-mart 2011. godine, i istu to dostaviti Predsjedniku i dopredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine,
Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu,-realizovano
2.Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da u cilju povetanja efikasnosti procesa
kontrole zakonitosti preduzme potrebne mjere na izmjeni Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti braniladko-invalidske
zadfite, kao i saglasnost za uskladivanje podzakonskih akata sa postojetim Zakonima,-realizaciia u toku
3.Vlada Federacije BiH nalaie resornom Ministarstvu da predla predsjedniku Federacije BiH da donese Odluku o rasputtanju postojeteg
Revizorskog tima za koordinaciju , te da poslove koordinacije procesa provodenja Zakona vrti Komisija za podrdku reviziji koju de imenovati resorni
Ministar-reahzovano
4.Vlada Federacije BiH nalaie resornom Ministru da odmah pristupi izmjenama i dopunama Pravilnika o unutraOnjoj organizaciji u Federalnom
ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata, koje to obezbijediti da su poslovi realizacije Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zadtite prioritetni i dati za mogudnost Ministru da po potrebi prerasporeduje sve
uposlenike na poslove provodenja Zakona,- realizacija u toku
5.Vlada Federacije BiH nalaie resornom Ministru da odmah preduzme sve zakonske mjere na utvrdivanju odgovornosti rukovodetih dr±avnih
sluibenika, driavnih sluibenika i namjedtenika koji su u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze odbijali postupati po nalozima
revizorskih timova i nisu u propisanom roku izdali uvjerenja na obrascima FMB1 i FMB2,- realizaciia u toku
6.Vlada Federacije BiH nalaie resornom Ministru da za optinske sluibe za boratko-invalidsku zadtitu koje (npr. optina °raja) odbijaju dostaviti
predmete korisnika prava koji su predmet revizije zatraii asistenciju policijskih organa, te da protiv odgovornih lica preduzme druge zakonom
propisane mjere,- realizaciia u toku
7.Vlada Federacije BiH nalaie da menadiment Instituta za medicinsko vjedtadenje dostavi Informaciju o broju predmeta koje je resorno
Ministarstvo dostavilo na ocjenu, te da u planu rada za 2011.godinu obezbjedi prioritetno rjetavanje svih predmeta koji budu dostavljeni na osnovu
provodenja Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite, realizacija u toku
5.6.- 24.08.2011. godine na 16.stednici Vlade Federacije BiH razmatrana ie i usvoiena informacija o rezultatima reviziie za period april-juni 2011.
(iodine. U ovoi informaciii su dati i presieci stania provodenja to zakona boratke populacije till su korisnici predmet revizije (cca 101.000 korisnika
prava po Zakonu o pravima branilaca i tlanova niihovih porodica cca 5540 korisnika po Zakonu o pravima dobitnika najvedih ratnih priznania i
odlikovanja i cca 16.000 korisnika. po Zakonu ostvarivaniu prava na prijevremeno i povoliniie penzionisanie)
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
branilatko-invalidske zadtite za period april-jun 2011. godine, I istu to dostaviti Predsjedniku i dopredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine,
Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu,-realizovano
2. Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da nastavi aktivnosti na izmjenama i dopunama
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zadtite i podzakonskih akata, -realizacija u toku
3. Daje se saglasnost federalnom ministru da preduzima sve potrebne organizacione, kadrovske, tehnitke mjere i radnje u cilju pos tizanja
dinamidkog plana kojim bi se obezbijedila kontrola 3000 korisnika mjesetno u prvoj fazi revizije, a od 1.500 do 2.000 u drugoj i tretoj fazi revizije Mo
bi dovelo do zavrtetka revizije najkasnije u septembru 2013. godine - realizacija u toku
4. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da u cilju povedanja efikasnosti procesa
kontrole zakonitosti u toku 2011.godine nastavi sa angeiovanjem do 20 diplomiranih pravnika po ugovoru o djelu i do 25 volontera (dipl.pravnici, ecc
i drudtvene nauke),- realizaciia u toku
5. Daje se saglasnost resornom federalnom ministru da ostvari potrebne kontakte i odrii sastanke sa predstavnicima Ministarstva brand* RH,
Ministarstva obrane i HZMO u Republici Hrvatskoj oko pitanja provjere statusa dobitnika najvidih ratnih priznanja i penzija realizovano.i realizaciia u
toku
6. Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata da ubudute Vladi Federacije BiH dostavha
dvomjesetni izvjettaj o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite, te da
pokrene disciplinske postupke protiv odgovornih osoba zbog falsificiranja FMB2 obrazaca realizacija u toku.
5.7.- Vlada Federacije BiH je dana 01.12.2011. godine na 27. sjednici razmatrala Informaciju o implementaciji zakona o provodenju kontrole
zakonitosti koridtenja prava iz oblasti branilatko- invalidske zattite za period iuli-septembar 2011. godine (flan 11. Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti koridtenia prava iz oblasti branilatko-invalidske zadtite „Sluibene novine Federacije B i H"broi: 82/09) i usvojila slijedete zakliutke:
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
branilatko-invalidske zadfite za period juli — septembar 2011. godine, i istu to dostaviti Predsjedniku i dopredsjednicima Federacije Bosne i
Hercegovina, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.-realizovano
2. Vlada Federacije BiH daje punu podrdku Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata na telu sa
ministrom, na mjerama i radnjama koje preduzimaju u cilju realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti
braniladko-invalidske zatete,- realizacija u toku
3. Vlada Federacije Bill osuduje pojave sprijetavanja rada revizorskih timova za kontrolu i zahtjeva od nadleinog federalnog ministarstva da
preduzme sve zakonske mjere i radnje protiv nosilaca ovih aktivnosti. Od kantonalnih i opOinskih organa uprave koji su ukljuteni u proces
provodenja Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriatenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zattite se otekuje da obezbjede uslove za
nesmetan i efikasan rad revizorskih timova realizacija u toku.
79
5.8. Vlada Federacije BIN je na 35.sjednici oditanoj dana 01.02.2012. godine razmatrala Informaciju o implementaciji zakona o provodenju kontrole
zakonitosti koridtenia prava iz oblasti branilaako- invalidske zadtite za period januar-mart sa zbirnim rezultatima revizije za 2011qodinu (Clan 11.
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenia prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite SluThane novine Federacije B i H"broi: 82/09) i
usvoiila slijedede zakliudke:
1.Vlada Federacije BIN je razmatrala i usvaja Informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti
braniladko-invalidske zadtite za period januar-mart sa zbirnim rezultatima revizije za 2011.godinu, I istu de dostaviti Predsjedniku i
Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. realizovano
2. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da u cilju povedanja efikasnosti procesa
kontrole zakonitosti u toku 2012.godine nastavi sa angaiovanjem: do 30 diplomiranih pravnika i dipl.drugih drudtvenih nauka po ugovoru o djelu i do
20 volontera (dipl.pravnici, ecc i drudtvene nauke), 5 uposlenika po ugovoru o djelu sa srednjom strudnom spremom i do 10 vozada po ugovoru o
djelu za prevoz revizorskih tmova. realizovano
3. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata da u cilju stvaranja uslova za rad na
predmetima po Zakonu o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama izvrsi radove popravki preostalih pet kancelarija u zgradi u UI. Hamdije Kredevljakovida 98 a Sarajevo. realizovano
4. ZaduZjuje se direktor Sluibe za zajednioke poslove organa i tijela Vlade Vlade Federacije BiH da odmah preduzme potrebne aktivnosti na
rasporedivanju radnika Sluibe obezbjedenja da vrde fiziCko obezbjedenju objekta u UI. Hamdije Kredevljakovida 98a Sarajevo, gdje je sjedidte tri
sektora Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata. realizovano
5.9. Vlada Federacije BiH le dana 22.05.2012. qodine na 51. siednici razmatrala i usvoiila Informaciju o provodeniu Zakona o provodeniu kontrole
zakonitosti koridtenia prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite za period 05. lull 2010. do 31.mart .2012. (Iodine (elan 11. Zakona o provodenju
kontrole zakonitosti koridtent prava iz oblasti braniladko- invalidske zadtite „Sluthene novine Federacije Bosne i Herceqovine"brof 82/09) i usvoiila
slijedede zakfluake:
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti
braniladko-invalidske zattite za period 05. juli 2010 do 31.mart 2012. godine, i istu de dostaviti Predstavnidkom domu Parlamenta Federacije BiH,
Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. realizovano
2. Vlada Federacije BiH daje punu podtku resornom ministarstvu i ministru na daljoj implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
kori5tenja prava iz oblasti braniladm-invalidske zadtite. realizaciia u toku.
3. Vlada Federacije BiH poziva opCinske, kantonalne i federalne organe vlasti Koji su prema odredbama Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
koridtenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite uldjudeni u proces provodenja istog da daju maksimalan doprinos u njegovoj realizaciji na
principu praviCnosti i zakonitosti. realizacija u toku.
5.10. Dana 14.08.2012. (iodine pod brojem 01/02-41-4208/12 sekretariiatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciji Zakona o provodeniu
kontrole zakonitosti korittenia prava iz oblasti branilatto-invalidske zadtite za period april-juni 2012. qodine sa priiedlogom zakliudaka.
Vlada Federacije BiH ie dana 03.06.2013. qodine na 26. hitnoj siednici razmatrala Informaciiu j doniiela sliiedede zak I i u c k e:
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti
braniladko-invalidske zadtite za period 01. april do 30. juni 2012. godine, i istu de dostaviti: Predsjedniku j Potpredsjednicima Federacije Bosne i
Hercegovine, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu realizovano
2. Vlada Federacije BIN daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata za predlo2eni
Qinamidki plan realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridenja prava iz oblasti boradko-invalidske zadtite, realizovano
3. Vlada Federacije BiH daje saglasnost ministru Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaOkog rata za
preduzimanje aktivnosti donodenja privremenih rjedenja o obustavljanju isplata za korisnike za koje Sluibe za boradko-invalidsku zadtitu odbijaju da
dostave predmete resomom ministarstvu radi nastavljanja i zavrdetka procesa revizije tih predmeta i da se prema odgovornim licima u tim sluddama
preduzmu ostale zakonom predvidene mjere. realizovano
Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva.
5.11. Dana 07.11.2012. qodine pod brojem 01/02-41-6028/12 sekretariiatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciji Zakona o provodeniu
kontrole zakonitosti korttenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite za period juli-septembar 2012. qodine sa priiedloqom zakliudjaka. Vlada
Federacije BiH je dana 03.06.2013. godine na 26. hitnoj siednici razmatrala Informaciju i donijela sliiedede zakliudk e:
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
braniladko-invalidske zadtite za period 01. juli do 30. septembar 2012. godine, i istu de dostaviti: Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne
i Hercegovine, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu
Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva.
5.12.Dana 07.02.2013. qodine pod brojem 01-41-457/13 sekretariiatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciji Zakona o provodenju
kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zadtite za period oktobar -decembar i zbirno za 2012. oodinu sa priiedlopom
zakljudaka. Vlada Federacije BiH je dana 03.06.2013. (iodine na 26. hitnoj siednici razmatrala Informaciju i don ijela sliiedede z a k I i udic e:
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite za
period januar-mart sa zbirnim rezultatima revizije za 2012.godinu i Dinamiekim planom provodenja revizije za period januar-juni 2013. godine, i ista
de se dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a i Uredu Svjetske banke u Sarajevu. realizovano
2. Zaduiuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
invalida domovinskog rata da u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike/Federalnim ministastvom rada i socijalne skrbi odmah
pripreme i na razmatranje Vladi Federacije BiH upute Informaciju o obavezama koje proizlaze iz Presude Ustavnog suda Federacije BiH U-7/12 od
20.11.2012. godine objavljena u „Sluibenim novinama Federacije BiH" broj 4/2013 od 16.01.2013. godine realizovano
3. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju stvaranja uslova za rad sa strankama i predstavnicima boradkih udruienja na predmetima po
Zakonu o provodenju kontrole zakonitosti koridtenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvrdi
radove adaptacije i opremanja kancelarija 12. i 13. u sjedidtu Ministarstva - Alipadina 41 Sarajevo u iznosu do 50.000,00 KM nije realizovano
Informacija je objavljena na e-portalu Vlade i do danas nije uvrttavana u dnevni red za raspravu. Na zahtjev predstavnika Ureda MMF Sarajevo
Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva.
80
5.13. Dana 27 05 2013 (iodine pod brojem 01/02-41-2894/13 sekretaniatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciii Zakona o provodeniu
kontrole zakonitosti korifitenia prava iz oblasti branilako-invalidske zattite za period ianuar — mart 2013. godinu sa priiedl000m zakbudaka.
Informacija ie obiavliena na e-portalu Vlade i do danas niie uvrfitavana u dnevni red za raspravu. Na zahtiev predstavnika Ureda MMF Sarajevo
Informacija ie objavfiena na web stranici Ministarstva.
Vlada Federacije Bill ie dana 03.06.2013. (iodine na 26. hitnoi siednici razmatrala Informaciju i doniiela sliiedede z a k I j uok e:
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniladko-invaidske zafitite za
period januar-mart 2013.godine i ista to se dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a i Uredu
Svjetske banke u Sarajevu realizovano
2. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju realizacije Dinamitkog plana revizije za 2013. godinu za budietsku stavku 613 900 „Ugovorene
usluge — TroSkovi provodenja revizije" iz „Tekude rezerve Vlade Federacije BiH" Budieta Federacije Bill za 2013. godinu zatraZi jofi 2.000.000,00
KM. realizovano
3. Daje se saglasnost Federalnom ministarsNu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilakog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju povedanja ekonomitnosti i efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2013.godine, odmah
pokrene zakonsku proceduru da se i sredstava „Tekude rezerve Vlade Federacije BiH" Budieta Federacije Bill za 2013. godinu " odobri do
180.000,00 KM za nabavku sedam vozila [fie klase za prevoz revizorskih timova za kontrolu realizaciia u toku.
4. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalnom ministarsNu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju povetanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2013.godine nastavi sa angaiovanjem: do
35 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih druStivenih nauka po ugovoru o djelu i do 20 volontera (dipl.pravnici, ecc i drufitvene nauke), 10
uposlenika po ugovoru o djelu sa srednjom strutnom spremom i do 12 vozata po ugovoru o djelu za prevoz revizorskih timova, realizovano,
5.14. Dana 18.06.2013. (Iodine pod brojem 01-02-3319/13 sekretarijatu Vlade FBiH smo dostavili priiedloo izmjena i dopuna Dinamitkoq Diana
realizacije Zakona o provodeniu kontrole zakonitosti korittenia prava iz oblasti boratko-invalidske za§tite za period ianuar-decembar 2013. godine.
sa priiedl000m zakliutaka.Vlada Federacije Bill je dana
. godine na
. hitnoi siednici razmatrala predloiene izmiene Dinamitkoq plana i
doniiela slijedete zakliutke:
1.Vlada Federacije Bill daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalno
ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za izmjene i dopune DinamiOkog plana realizacije Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti korittenja prava iz oblasti boratko-invalidske za§tite za period januar-decembar 2013.godine, realizovano,
2.Zaduiuje se Institut za medicinsko vjeStadenje zdraystvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadleinosti u cilju
provodenja Dinamitkog plana Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zatite i da o uradenom
svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostavi Informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog
rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata realizaciia u toku.
5.15. Dana 27.06.2013. godine pod brojem 01-41-3472/13 sekretarijatu Vlade FBiH smo dostavili
Informaciju o presudi Ustavnog suda Federacije Bill u vezi 'Tina za koordinaciju revizije, tto je u vezi sa daljom realizacijom Zakona o provodenju
kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilako-invalidske zattite. — Vlada FBiH je usvojila ovu informaciju.
5.16. Dana 26.07.2013. godine pod brojem 01-41-3898/13 sekretarijatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciji Zakona o provodeniu
kontrole zakonitosti korifitenia prava iz oblasti braniladko-invalidske zadtite za period april juni 2013. godinu sa priiedl000m zakliudaka.
Vlada Federacije Bill ie dana 18.09.2013. (Iodine na 82. redovnoj siednici razmatrala informaciju i doniiela slijedete z a k I i u t k e:
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti koriStenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zafitite za
period april — juni 2013.godine i istu ce dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovina, Uredu MMF-a , Uredu Svjetske
banke u Sarajevu i objaviti na web stranici ministarstva realizovano
2. Vlada Federacije BiH daje saglasnost i podnaku resornom ministru Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodiladkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na preduzimanju mjera i radnji u cilju otklanjanja
administrativnih prepreka i nastavijanja realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korifitenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zafitite,
realizovano
3. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju realizacije DinamiOkog plana revizije za 2013. godinu za bud2etsku stavku 613 900 „Ugovorene
usluge — Trotkovi provodenja revizije" iz „Tekude rezerve" Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budz- eta za 2013. godinu zatraii joS 300.000,00
KM realizovano
4. ZaduZuje se Federalno ministarstvo financija/finansija da ukupan iznos ranije odobrenih sredstava iz Budieta Federacije Bosne i Hercegovine za
2013.godinu (1.000.000,00 KM ) i sredstva odobrena iz „Tekude rezerve" Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budieta za 2013. godinu
(1.000.000,00 KM ) na budietskoj stavci 613900 „Ugovorene usluge — Trokovi provodenja revizije", bude raspolo±iv na aplikaciji Federalnog
ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata od 01.09.2013. godine, realizovano
5. Vlada Federacije BiH poziva rukovodstvo Zapadnohercegovatkog kantona I natelnike optina iroki Brijeg, Posutje i Grude da odmah otklone
administrativne prepreke i nastave saradnju sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/ Federalnim
ministarstvom za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti
braniteljsko-invalidske zafitite, realizaciia u toku
6. Nakon fito adminsitrativne prepreke na realizaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske
zadtite u optinama Sjrokj Brijeg, Posudje i Grude budu otklonjene Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog
rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog de u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija preduzeti aktivnosti na
retroaktivnoj isplati i knjiienju sredstava obustavljenih invalidnina za korisnike u optinama Siroki Brijeg, Grude i Posu§je za juni 2013. godine.
realizovano
Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva.
81
5.17. Dana 31.03.2014. qodine pod brojem 01-41-5202/13 sekretarijatu Vlade FBiH smo dostavili Informaciju o realizaciji Zakona o provodenju
kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniladko-invalidske zattite za period juli — septembar 2013. qodinu sa prijedlogom zakljudaka.
Vlada Federacije BiH ie dana 06.11.2013. qodine na 86. redovnoi siednici razmatrala informaciju i donhela sliiedede zakluake:
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz °blasti braniladko-invalidske zattite za
period juli — septembar 2013.godine i istu ce dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a , Uredu
Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na web stranici ministarstva realizovano,
2. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju realizacije Dinamidkog plana revizije za 2013. godinu za budietsku stavku 613 900 „Ugovorene
usluge — Trotkovi provodenja revizije" iz „Tektite rezerve" Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budieta za 2013. godinu zatraii jot 800.000,00
KM realizacija u toku.
Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva.
5.18. Dana 23.01.2014.godine pod br. 01-41-140/14 Vladi Federacije BiH je dostavhena Informacija o realizaciji Zakona o provodenju kontrole
zakonitosti korittenia prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite za period oktobar-decembar i zbimo za 2013. godinu sa prijedloqom zakljutaka
Informacija je objavljena na portalu Vlade i razmatrana je na 98. sjednici Vlade FB1H dana 30.01.2014. =dine, po zahtjevu dostavljena le uredu
MMF u Saraievu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena ie u cielosti na web stranici ovoq Ministarstva
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite za
period oktobar-decembar i zbirno za 2013. godinu i istu te dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu
MMF-a Uredu Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na web stranici ministarstva realizovano
2. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju realizacije Dinamitkog plana revizije za 2014. godinu za budietsku stavku 613 900 „Ugovorene
usluge — Trotkovi provodenja revizije" iz „Tektite rezerve Vlade Federacije BiH" Budieta Federacije BIN za 2014. godinu zatra2i jot 800.000,00
KM, realizacija u toku.
3. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju povedanja ekonomitnosti i efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2014.godine, odmah
pokrene zakonsku proceduru da se iz sredstava „Tekude rezerve Vlade Federacije BiH" Budieta Federacije BiH za 2014. godinu " odobri do
180.000,00 KM za nabavku sedam vozila niie klase za prevoz revizorskih timova za koje je ved proveden postupak javne nabavke, realizacija u
toku.
4. Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiladkog rata/Federalnom
ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za predloieni Dinamitki plan realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti
korittenja prava iz oblasti boraoko-invalidske zattite za 2014. godinu realizacija u toku.
5. Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju povedanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti u toku 2014.godine nastavi sa angaiovanjem: do
35 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih druttvenih nauka po ugovoru o djelu i do 20 volontera (od toga 18 sa VSS- dipl.pravnici, ecc i
druttvene nauke i 2 sa SSS), 10 uposlenika po ugovoru o djelu sa srednjom strudnom spremom i do 12 vozata po ugovoru o djelu za prevoz
revizorskih timova, realizacija u toku.
6. Zaduiuje se Institut za medicinsko vjettadenje zdraystvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadleinosti u cilju
provodenja Dinamitkog plana Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko-invaridske zattite i da o uradenom
svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostavi Informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog
rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata realizacija u toku.
7. Zaduiuje se Federalni zavod PIO/M10 da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadleinosti u cilju provodenja Dinamiekog plana
Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti branilatko-invalidske zattite j da o uradenom svaki mjesec do desetog u
narednom mjesecu dostavi Informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalno ministarstvo
za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata realizacija u toku.
8. Vlada Federacije BiH daje saglasnost i podrtku resornom ministry • Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilaakog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na preduzimanju mjera i radnji u cilju otklanjanja
administrativnih prepreka i nastavljanja realizacije Zakona o provodenju kontrole zakonitosti korittenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zattite,
realizacija u toku.
9. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilatkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida
domovinskog rata i Vlada Federacije BiH su svako u svojoj nadleinosti poduzeli mjere i radnje na provodenju Presuda ustavnog suda Federacije
BiH koje se odnose na zakone boratke populacije, to ponovno pozivaju oba doma Parlamenta Federacije BiH da ubrzaju parlamentarnu proceduru
predlotenih izmjena i zakona koje su im dostavljeni shodno gore citiranim presudama realizacila u toku.
lz naprijed navedenih pregleda vidlfivo je da su svi gore navedeni zakhuOci reahzovani ili su u fazi realizacije.
82
Download

Informacija o stanju prava boračke populacije sa analizom primjene