:;JUGDINSPEKT
~
BEDGRJl.D
DRU8TVO ZA KONTROLU KVALlTETA I KVANTITETA ROBE A. D.
-CARGO SUPERINTENDENCE CORPORATION - WARENKONTROLLGESELLSCHAFT
-SOCIETE DE SURVEILLANCE
ATC
06·001
AKPEAHTOBAHA
KOHTPOnHA.
OprAHH3All,HJA
Sll'SISO/IEt170i20:2002
(Sektor - Department - Secteur)
BEOGRAD, CIKA LJUBINA 8N, E-mail: [email protected]
I
VAS ZNAK:
OPSTINA PECINCI
NAS ZNAK:
YOUR REF,:
ul. Slobodana Bajica br.5
22410 Pecincl
P - 5614
IHR ZEICHEN:
~"""ADA
OIIIIl'rnHA
OUR REF:
UNSER ZEICHEN:
VOTRE REP,:U Beogradu, J.lbqfi!.~m,:
fiHC,AT-
L
Na osnovu clana 148. i 149. Zakona 0 javnim nabavkama kao clan grupe ponudaca u zajednicko] ponudi
u javnoj nabavci Broj: 404-2s/2013-IV, privredno drustvo JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. iz Beograda
blagovremeno podnosi
Naruciocu - Opstina Pecinci .ul. Slobodana Bajica br. 5, 22410 Pecinci
ZA
Republicku Komisiju za zastitu prava u postupcima javnih nabavki, Beograd, ul, Nemanjina br.22-26
Broj: 404-25/2013-IV
Zahtev za zastitu prava u postupku javne nabavke
za nabavku dobara i to usluga suzbijanja komaraca na teritoriji
(Partija 1) i usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji
opstine Pecinci
opstine Pecinci (Partija 2)
l.Naziv i adresa podnosioca zahteva i lice za kontakt:
JUGOINSPEKTBEOGRAD A.D. Drustvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe
Beograd, ul. Cika Ljubina br.8/V
lice za kontakt: mr. Miroslava KrsmanoviC
011/26-67-222
2. Naziv i adresa narucioca:
REPUBLlKASRBIJA,AP VOJVODINA
OPSTINA PECINCI,ul. Slobodana Bajica br.s
22410 Pecinci,
www.pecinci.org
GENERALNI DIREKTOR: TeL: 2620-214, 2628-294; SEKTOR ZA MARKETING I RAZVOJ tel.: 2622-187, 2622·199, ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU "TOptIDER"
tel.: 2667-222, 2668-223;
SEKTOR "TEHNOKONTROLA": tel.: 2631·148, 2631-141; SEKTOR ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE: tel.: 2E34-346, 2632-435; SEKTOR ZA RUDE, METALE I HEMIJU: tel.: 2633.235, 2631-537; SEKTOR ZA TEKSTIL I xczu
tel.: 2628-668, 180.829; DIREKCIJA JIB COMERC: tel.: 633·345; SEKTOR ZA PRAVNE I OP$TE POSLOVE: tel.: 2634-951, 2622-166; SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE: 2628-649, 262&-978; ZAVOD
ZA TEHNltKI PRIJEM NADZOR I VE$TAtENJE:
tel.: 2631-790; POSLOVNICA ZASTITE NA RADU, ATESTIRANJE I KONTROLU UFTOVA: tel.: 2631-141; POSLOVNICA ZA DRVO I PAPIRE: tel.: 2631-790; POB 790;
ni,rekcija CA tel.: 30-32-145; TELEFAX: 2626-349, 2633-526, 2634-523, 2663-551, 180-829; Teleqram: JUGOINSPEKT aEOGRAD
3. Podaci
0 javnoj
nabavci koja je predmet zahteva;
Javna nabavka broj: 404-25/2013-IV
vrednosti,
radi zakljucenja
, predmetna nabavka se sprovodi po postupku javne nabavke male
ugovora za nabavku dobara i to usluga suzbijanja komaraca na teritoriji
opstine Pecinci (Partija 1) i usluga deratizacije,
(Partija 2), koja je objavljena
na internet
dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji
strani opstine Pecinci www.pecinci.org
i
opstlne Pecinci
na Portalu javnih
nabavki.
4. Povreda propisa kojima se ureduje postupak javne nabavke;
Odredbe Zakona
0
javnim nabavkama ( SI. glasnik R5 br. 124/2012)
i to
clana 77. stay 2. tacka 4. i clan
79. Zakona .
5. Cinjenice i dokazi kojima se povrede dokazuju;
Na osnovu Odluke
dodeli Ugovora za pruzan]e usluga suzbijanja komaraca i uslugu deratizacije,
0
dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji
opstine Pecinci od dana 05.06.2013.
godine, kojom je usluga
suzbijanja komaraca dodeljena privrednom drustvu ,,5anitacija" d.o.o. iz Beograda, ul. Dragise Brasovana
br.l, isticemo sledece:
U obrazlozenju Odluke navedeno je da ponuda
nedostataka,
ali da ponudac
privrednog
drustva ,,5anitacija" d.o.o.
NE 15PUNJAVA uslove propisane za partiju
nema formalnih
2 po pitanju
kadrovskog
kapaciteta jer u fotokopiji
radne knjizice, kao poslodavac nije upisan ponudac, Podnosilac zahteva za
zastitu
ponudac
prava
istice
da
,,5anitacija"
d.o.o.
nema
lekara
epidemiologa
zaposlenog
na
neodredeno vreme sto je konstatovao i sarn Narucilac, a sto je jedan od glavnih uslova da bi mogao da
se bavi delatnoscu
predvidenom
Zakonom
0
zastiti stanovnistva
od zaraznih bolesti ( SI. glasnik R5.
br.124/2004 od 22.11.2004. godine), a samim tim i da bi ispunjavao kriterijume
predvidene Pravilnikom
o uslovima koje moraju ispunjavati firme koje obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke.
5 tim u vezi, kada su u pitanju kadrovski kapaciteti, neophodan uslov za rad je da pravno lice u stalnom
radnom odnosu ima lekara epidemiologa,
radnika sa IV iIi VI stepenom
medicinske struke sanitarnog
smera, st~ ovde ocigledno nije slucaj.
lako NaruCilac nije decidno naveo da je za pruian]e
suzbijanje komaraca na teritoriji
za Partiju
2 - prufan]e
zakonskim propisima
epidemiologa.
opstine Pecinci , potrebno dostaviti podatke
usluga deratizacije,
ispunjava uslove po pitanju
usluga iz Partije 1 predmeta
kadrovskog
predvideno,
0
javne nabavke -
lekaru epidemiologu,
a
dezinfekcije i dezinsekcije Narucilac istice da Ponudac ne
kapaciteta,
napominjemo
da je u oba slucaja, a kako je
OBAVEZA pravnog lica da ima u stalnom
radnom
odnosu lekara
Na osnovu svega pomenutog, nejasno je kako je Narucllac , i pored ociglednlh
nedostataka
u ponudi
ponudaca "Sanitacijall d.o.o. i neispunjavanja krucijalnih uslova predvidenih clanovima 75-77. Zakona
za ucesce u Javnoj nabavci Broj: 404-25/2013-IV,
istom, na osnovu Odluke od 05.06.2013. godine
dodelio Ugovor za prufan]e usluge suzbijanje komaraca na teritoriji
Imajuci u vidu navedeno, predlazemo
da narucilac donese RESENJEi USVOJI zahtev za zastitu prava,
odnosno da Zahtev dostavi Republickoj komisiji radi odlucivanja
6.Potvrda
0
uplati takse iz clana 156. stav 1. tacka 2. Zakona
Prilog: izvesta] poslovne banke
0
opstlne PeCinci.
0
0
zahtevu za zastitu prava.
javnim nabavkama;
uplati republicke takse u iznosu od 40.000,00 dinara na racun budzeta
Republike Srbije.
7.U slucaju da ova] zahtev za zastitu prava bude osnovan tj. usvojen,
Narucilac nadoknadi
trosak
u visini republicke
40.000,00 dinara u skladu sa cl. 156 stav 3. Zakona
ZA: Republicka Komisija za zastitu prava
u postupcima javnih nabavki
Beograd, ul. Nemanjina br.22-26
administrativne
0 javnim
Podnosilac zahteva traf
da mu
takse na ovaj zahtev u iznosu od
nabavkama.
PEn6m1KA
CP61t1JA
An BOJ BO,ll,1t1HA
OnWTIt1HA
nEf.It1HLJ.1t1
nPE,ll,CE,ll,HIt1K OnWTIt1HE
6POJ:404-25/2013-IV
,ll,AHA:14.06.2013.
roAI-1He
nEf.It1HLJ.1t1
° jaBHI-1M Ha6aBKaMa
Ha OCHOBY411aHa 153. Baxoaa
3aWTI-1TYnpasa KOjl-1je 1-13jaBI-1onouvhax
"JyroI-1HCneKT 6eorpaA"
YCIlYry zieparasauaje,
, 3ajeAHI-14Ka nOHYAa noavha-ra:
° AOAell1-1 vroaopa
Ha 0AIIYKY
("Cn. rllaCHI-1K PC" 6p.124/2012),
Bareea aa
"Pa Ll,OM92" 1-1nOHyl)a4a
sa npy>+<at-beYCllyra cY36l-1jat-ba KOMapaLl,a 1-1
Ae3I-1HQ>eKLl,l-1je
1-1Ae31-1HCeKLl,l-1jeHa repuropaja
OnWTI-1He nenl-1HLl,I-1,y ABe napruje.
Ilapraja 1: Ycnvra cY36l-1jat-ba xowapaua
llapraja 2: YCllyra Ae3I-1HQ>eKLl,l-1je,Ae31-1HCeKLl,l-1je1-1neparaaauaje,
flpoue-eeue BpeAHOCTI-13,000.000,00
2,000.000,00
AI-1Hapa 6e3 nopesa Ha AOAaTY BpeAHOCT, OAHOCHOaa naprujv 1 .
AI-1Hapa 6e3 nopesa Ha AOAaTY BpeAHOCT, a aa naprajv
2. 1,000.000,00
AI-1Hapa 6e3 nopesa
Ha AOAaTY BpeAHOCT, Ha pY41-111a
Ll,AOHOCI-1
PEWEI-bE
o YCBajat-by 3aXTeBa sa 3aWTI-1TYnpasa nOHyl)a4a, 6poj P-5614
saaeneaor
6pojeM:
Ha nl-1CapHI-1Ll,1-1
OnWTI-1HCKevnpase
OA 13.06.2013.
roAI-1He,
OnWTI-1He nenl-1HLl,I-1,AaHa 14.06.2013.roAI-1He,
nOA
404-25/2013-IV.
Ofipaanoxcejee
Hapv-ranau
je AaHa 05.06.2013.roAI-1He
YCllyre cY36l-1jat-ba xowapaua
AOHeo 0AllYKY KOjOM je AOAelll-1o vrosop
1-1YCIlYry neparasaua]e,
aa npy>+<at-be
Ae3I-1HQ>eKLl,l-1je1-1Ae31-1HCeKLl,l-1jeHa reparopuja
OnWTI-1He nenl-1HLl,I-1,y ABe napruje:
Ilapraja 1, YCllyra cY36l-1jat-ba xowapaua
Ha Tepl-1Tl-1pl-1jl-1
OnWTI-1He nenI-1HLl,I-1:
"Ca HI-1TaLl,l-1ja",ll,OO, YII. ,ll,parl-1we 6paWOBaHa 6poj 1, 6eorpaA,
n,ll,B-a, saaeneua
nOA 6pojeM:
404-25/2013-IV-4,
xoja 1-13HOCI-1
422.400,00
AaHa 30.05.2013.
napTl-1ja 2, yCllyra AepaTl-13aLl,l-1je, Ae3I-1HQ>eKLl,l-1je,Ae31-1HCeKLl,l-1jeHa repuropaja
"Pa Ll,OM92" , nl-1110TaMl-1xajlla flerpoeaha
6p.7, 6eorpaA,(3ajeAHl-14Ka
Jvroascnexr Beorpan) xoja 1-13HOCI-1:
290.000,00
aasezieua nOA 6pojeM: 404-25/2013-IV-8,
,ll,aHa 11.06.2013.roAI-1He
AI-1Hapa 6e3
OnWTI-1He nenI-1HLl,I-1:
nOHYAa, APyrl-1 nOHyl)a4
AI-1Hapa 6e3 n,ll,B-a.
30.05.2013.
roAI-1He.
nOHyl)a41-1"Pa Ll,OM92" 1-136eorpaAa
1-1"JyroI-1HCneKT 6eorpaA"
1-13
Eeorpaaa (3ajeAHl-14Ka nOHYAa) nonaena je 3aXTeB aa 3aWTI-1TYnpasa, saeeneuor Ha nl-1CapHI-1Ll,1-1
OnWTI-1HCKevnpase
OnWTI-1He nenl-1HLl,I-1,AaHa 13.06.2013.roAI-1He,
je 1-1nOWOM npncrarao AaHa 14.06.2013.roAI-1He.
nOA 6pojeM:
404-25/2013-IV,
a I-1CTI-1
nOHy1)a41i1 y CBOM 3aXTeBY HaBoAe Aa je HapY41i1J1au, norpeuruo npli1MeHIi10
AOHowel-bY
csoje
YCJ10BIi1Ma xoje Mopajy
flocrvnajvha
HaBeAeHoM,
nponac npn
OA/lYKe (3aKoH 0 3aWTIi1TIi1CTaHOBHIi1WTBa oA 3apa3HIi1X 60J1eCTIi1, xao Ii1npaBIi1J1HIi1K0
peuieuo
Ii1cnYl-baBaTIi1 <pli1pMe
xoje ofiaersajv
fJJJJJ. YCJ1yre).
no 3aXTeBY, HapY41i1J1au,je YTBPAIi10 Aa je
je
xao
norpeuiao
npli1MeHIi10
nponac.re
y Ali1cno31i1TIi1BY.
3a
r---
CXOAHO
Hapv-ruoua
--------------------------~----------------------------------------
Download

:;JUGDINSPEKT BEDGRJl.D