Гласило Градске општине Барајево БРОЈ 51 Јул 2013.
Инфраструктура:
БАРАЈЕВО ПРИВЛАЧНО ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
НАСТАВЉЕНО
АСФАЛТИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА
ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗБЕДНИЈЕ
КУПАЊЕ
СВЕ О СПОРТУ
БАЋЕВАЦ СЕ
ПЛАСИРАО У ЗОНУ
ПОСЛЕДЊА ВЕСТ
НОВА КОАЛИЦИЈА
У БАРАЈЕВУ
Пред закључење овог броја Барајевског гласника стигла је информација о
договору коалиције окупљене око Демократске странке и Српске напредне
странке да заједно формирају извршну
власт у Барајеву. Преговори су трајали
више месеци али је коначно постигнут
договор да се ове две странке окрену
сарадњи у интересу грађана општине
Барајево. Председник општине остаје
из редова Демократске странке док ће
Српској напредној странци припасти
место председника Скупштине општине. Нова коалиција, како сазнајемо,
биће озваничена на наредној седници
Скупштине Градске општине Барајево.
СВЕТСКИ УСПЕХ
БОЖДАРЕВАЧКИХ ОСНОВАЦА
ГОДИНУ ДАНА ОД КОНСТИТУИСАЊА
ОПШТИНСКЕ ВЛАСТИ У БАРАЈЕВУ
Ових дана се навршило годину
данаодконституисањалокалневласти
уБарајевукојајефункционисалауотежаним условима јер је због економске
кризеиукидањаилисмањењаприхода општинама, општински буџет био
недовољан за планирање већих пројеката. Уз велики напор и максималну
штедњу ипак се постигао видљив резултат на многим пољима: завршетак примарног цевовода
водоводнемрежедоБељине,изградњасекундарнемрежеу
делу Лисовића, Барајева и Бељине, двадесетак километара
новоасфалтиранихулица,десетинапоправљенихилинасутих каменом, више уређених атарских путева, адаптације
навећинишколскихобјеката,адаптацијазградеуМељаку
иделаДомакултуреуГунцатимазапотребепредшколске
установе, завршетак објекта Мисионарског дома у Гају намењензавртићимузичкушколучијијеглавниинвеститор
ЦрквенаопштинаБарајевоузучешћеГрадаиОпштине,финансијска и логистичка подршка при оснивању Удружења
сточара и пољопривредних произвођача и решавање многобројнихтекућихпроблема.Обезбеђенасусредстваисва
неопходнадокументацијадасеунареднадвамесецазаврши
изградњамостанаБарајевицииизвршикомплетноуређење
јавногкупалиштанајезеруДубокипотокузсвенеопходне
пратећеобјекте.
Трудићемоседаиунаредномпериодурешавамоинфраструктурнепроблемеиунапређујемосвеобластиживотау
нашојопштиниикрозстручаниефикасанрадопштинских
службинаставимосапривлачењеминвеститора,посебноу
индустријскојзониТребежидужИбарскемагистрале.Великинапорулажемоиупроналажењеинвеститоракојиби
покренуопроизводњууИКЛ-у.Светозначајноутиченапобољшањеквалитетаживотаунашојлокалнојзаједницикоја
спадамеђумалибројопштинаукојимасебројстановника
увећава.
Урадили смо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
АдаптацијаделаДомакултуреуВранићуиотварањебиблиотеке;
АдаптацијаделаДомакултуреуГунцатимазапотребеПУ"Полетарац";
АдаптацијаобјектауМељакузапотребеПУ"Полетарац";
ИзградњасекундарневодоводнемрежеуделуЛисовића;
НаставакизградњеводоводнемрежеуБељини;
ОтварањепредшколскеустановеуНасељуГај.ОбјекатМисионарскогцентрајеузучешћеГрадаиОпштинеизградилаЦрквенаопштинаБарајево.
Предшколскаустановаимузичкашколапочињусарадом1.септембра;
Поправканекатегорисанихпутева:
РеконструкцијашколскихобјекатауБарајеву,ВеликомБоркуиБељини:
Сервис48сати(ВЕБсервисзапријавукомуналнихпроблеманатериторијиопштине):
Уређењенекатегорисанихиатарскихпутева.
Асфалтирање улица:
2012.
• ДрагомираПантића,Вранић,300м;
• МиливојаМићеСтајковића,Вранић,1500m;
• ПутРожанци-Арнајево,1700м;
• Светосавска(краци),Барајево,1000м;
• 6.личке,Баћевац,1500м
2013.
•
•
•
•
БудимираСимића(сакрацима),Арнајево,1300м;
МиливојаМићеПоповића,РавниГај,200м;
Чешмарска,Бождаревац,1500м.
Путзагробље,Рожанци,1100м;
2
Са седница Скупштине Градске општине Барајево
УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СО
ЗА 2012. ГОДИНУ
растињаикошењатраве,штојеидосадабилаобавезаЈавног
комуналногпредузећа.
ОбављањепојединихпословаизоквираовекомуналнеделатностиопштинаБарајевоможе,напредлогЈКП„10.октобар“,
СкупштинајеусвојилаИзвештајорадуза2012.годину.
поверитидругомпредузећу,односнопредузетникууговором
УовомизвештајујеконстатованодајеСкупштинаГрадске наосновујавногконкурса,навремеодпетгодина.
општинеБарајевостарогсазиваодржалаједнуседницуса15
тачакадневногреда.
Новисазивскупштинеодржаојеконститутивнуседницу
8.јуна2012.године.Докрајагодинеодржанојејошпетседница(деветзаседања)накојимајеразматрано35тачакадневног
реда.Скупштинајеуовомпериодуразмотрилаиусвојиладевет
одлука,19решења,дваизвештајаишестпрограмаипланова.
Јавно правобранилаштво Градске општине Барајево као
Радна тела Скупштине одржала су укупно 11 седница и јавнизаступникопштинезаступалојеопштинуусвимпоступразматрала41тачкудневногреда.
цимапредсудовимаидругиморганимаштитећиимовинска
праваиинтересеопштине.Јавноправобранилаштвојепопуномоћјузаступалоисвемеснезаједнице,ЈКП„10.октобар“,ДирекцијузаразвојиизградњуопштинеБарајевоиПредшколску
установу„Полетарац“.
Јавно правобранилаштво у раду има 168 предмета, међу
којимаимаизахтевазавишемилионскуодштетукојасетражи
СкупштинаопштинеБарајеводалајесагласностнаодлуку одстранепоједицаилиправнихлица.
УправногодбораЈКП„10.Октобар“оусклађивањуценаизноУ протекле четири године Барајево је била једина градшењасмећа.
скаопштинакојанијеималаисплатеизбуџетанаимесудских
НоваценазадомаћинствауГУП-у(првазона)је4,46динара пресуда.
пом2,удругојзоније2,7иутрећој1,8динарапом2.
Привреда,установеирадњеплаћаћезаизношењесмећа
12,10динарапом2.
ПремаЗаконуокомуналнимделатностимаРепубликеСрбијеценаовеуслугеможесеутврдитинанивоустварнецене
коштања.Међутим,усвојеноповећањеидаљенепокриватрошковејерсеЈКПопределиладапостепенодођедоценекоштања
СкупштинаГрадскеопштинеБарајевоусвојилајеПрограм
којапокриватрошковепростерепродукције.Месечнигубици радовапомеснимзаједницамаза2013.Годину.Предвиђенису
комуналаца на овом послу и после повећања цене износиће обимнирадовиусвиммеснимзаједницама,адалићесвето
око500.000динара,аразликауценибићепокривенаизбуџета битиизавршеноуовојгодинизависићеодмогућностиобезопштине.
беђењасредстава,којихћеуовојгодинизбогкризебитисигурномањеуодносуна2012.Годину.
Оноштојезаједничкозасвемеснезаједницејеизражена
потреба са се настави са асфалтирањем локоалних путева и
улица,азначајнасредствабићеискоришћенаизапресипање
атарскихинекатегорисанихпутева,каоизапроширењемрежеуличнерасвете.Умеснимзаједницамакојејошнисудобиле
водоводнаставићесерадовинапроширењумреже.
Скупштина општине Барајево донела је нову Одлуку о
Напоправцииуређењудомовакултурерадићесеумесуређивању и одржавању гробља и сахрањивању на терито- ним заједницама Глумчево брдо. Гунцати, Манић, Барајево и
ријиградскеопштинеБарајево.Оваматеријаиначејерегули- Вранић.
санаградскомодлукомкојадајеправоопштинамакаоштосу
УБарајевућесерадитинауређењујезераДубокипотокгде
Барајево, Сопот и др. да својим одлукама одређују гробље за ћесеуредитиплажаипоставититушевиикабине,паћебројсахрањивање.Ускладусатимпрописаноједасахрањивање, нимкупачимаборавакнајезерубитимногопријатнији,алии
уређивањеиодржавањегробљавршиЈавнокомуналнопреду- безбеднији,јерћепопрвипутрадитииспасилачкаслужба.
зеће„10.октобар“.Овипословидосадасубилиунадлежности
У свим школама и вртићу у плану је постављање видео
меснихзаједница,осимпословасечењадрвећа,шибља,ситног надзораисанацијемокрихчвороваикровова.
УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ДАТА САГЛАСНОСТ НА НОВЕ
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
УСВОЈЕН ПЛАН РАДОВА ПО
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА
О УРЕЂИВАЊУ
И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА
3
БАРАЈЕВО ПРИВЛАЧНО ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
Близина Београда, добра саоб-раћајнаповезаност(Ибарскамагистрала, пруга Београд – Бар, близина
аутопута), изграђена инфраструктура, уређена индустријска зона, ниске
цене земљишта, све су то погодности
које Барајево нуди потенцијалним
инвеститорима.
И поред економске кризе ове погодности које пружа наша општина
почињу да привлачи све више инвеститоракојиулажузначајнасредствау
објектеиотварајуновараднаместа.
Једнаодпрвихфирмикојајеизградила свој погон у индустријској зони
Требежје„Визартис“саседиштемуБеограду.Примарнаделатностовефирме,
којапослујевишеод15година,јештампасвихврстарекламнихматеријала,а
погон у Барајеву производи графичке
штанцалатенајсавременијимпрограмским(CNC)машинама.Овајпогончини
целину са постојећом штампаријом и
пружауслугеимногимдругимфирмама из ове области. „Визартис“ има немерудасеидаљеразвијауБарајевуиу
планујеизградњановехале.Тренутно
у погону у Барајеви ради 65 радника,
а политика фирме је да запосли што
вишерадникасаоподручјаБарајева.
Још једно предузеће из Београда
приводикрајуизградњусвојихпогона
уиндустријскојзони„Требеж“.Речјео
приватној фирми „Реклам“ која гради
две хале укупне површине 1600 м2, а
већуплануимаизградњујошдваобјекта.Тренутноовафирмазапошљава50
радника,одкојихје10саподручјаБарајева, а приоритет приликом будућег
запошљавањаимаћеуправонезапосленисаподручјанашеопштине.
Марко Кукић, власник фирме „Реклам“изузетнојезадовољансарадњом
саопштиномјерјеизградњаовихобјеката,управозахваљујућиефикасности
општинскихоргана,започелаурекорднократкомроку.Првобитнојебилопланирано,кажеМаркоКукић,дасенови
погониградеунекимдругимбеоградским општинама, али тамо није било
довољно разумевања за потребе фирмедасепроцедураобавиуштокраћем
року како би радови почели што пре.
У Барајеву је, каже он, ситуација била
потпунодругачијајернијебилослужбекојојсеобратиоаданијенаишаона
људекојисусетрудилидамаксимално
коректноибрзоодговоренасвењегова
питања и у најкраћим могућим роковимаобавенеопходнупроцедуру,због
чегасеиопределиодабудућностсвоје
фирмевежезаБарајево.
Због добре сарадње са општином
власници фирми које већ раде на подручјунашеопштинеисамисетрудеда
доведу нове инвеститоре. Тако је захтев за закуп грађевинског земљишта
поднелафирмаTODEY-EXPORTIMPORT,
власникаДејанаСтанковићакојајезаинтересована за изградњу два објекта
одпо800м2,аимаимаидругихзаинтересованихинвеститора.
Општина Барајево ангажовала се
да помогне стечајном управнику да
пронађекупцазафабрикуИндуатрије
котрљајућихлежајеваштобирезултирало отварањем великог броја нових
радних места. У том циљу општина је
усарадњисастручњацимаИКЛ-аурадила и одговарајућу брошуру која је
одштампананачетирисветскајезика,а
нашадипломатскапредставништвасу
укључена у проналажење потенцијалнихкупаца.
ОпштинаБарајевоступилајеуконтактсанашимекономскимдопломатамаизМинхена,МиланаиПариза,аускороћетобитиурађеноисаекономским
дипломатима у Бриселу, Стокхолму и
Чикагу, како би се што пре пронашао
купацзаовуфабрикууБарајеву.
„Визартис“ већ ради у Барајеву и најављује проширење
„Реклам“ - још једна фирма која се сели у Барајево
4
НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
НА СПИСКУ ЗА ПОПРАВКУ
25 УЛИЦА
УБарајевусуутокурадовинапоправци некатегорисаних путева за
које је надлежна општина. На списку се налази 25 улица, а радови су
завршени у Арнајеву (ул. Божидара
Анђелковића), Бељини (Космајска),
затим паркинг код цркве у Барајеву,
Космајскабр.32уМанићуиБоривоја
Иванковића,такођеуМанићу.Такође
сузавршенирадовинапоправцимакадамског пута Бељина – Велики
Борак.
5
На подручју општине Барајево
настављено је асфалтирање локалних путева према програму Градске
дирекције за путеве. У Бождаревцу
је завршено асфалтирање Чешмарске улице, са крацима, у дужини од
2км,каоиМиливојаМићеПоповића
уРавномГајуудужиниод300метараиБудимираСимићасакрацимау
Арнајевуудужиниод1,3км.Такође
сузавршенирадовинаасфалтирању
улице Космајских партизана у Рожанцима, пут ка гробљу, у дужини од
1064метара.
Радовисеизводепремаплануиз
2012. године који је због недостатка
средстава само делимично извршен,
аочекујеседаћесерадовиизводити
у већини месних заједница. У предлогу плана за асфалтирање у 2013.
годининалазисе34локалнихпутева
иулица.
ПРИКЉУЧЦИ
НА ВОДОВОДНУ
МРЕЖУ
У2012.годининаподручјуопштинеБарајевоизграђеноје9950метара
водоводне мреже. Реконструисана је
мрежауЖелезничкојулициуБарајеву
у дужини од 1500 метара, изграђено
је3350метараводоводнемрежеуВеликомБорку-Сариновац(дужИбарске
магистрале).
У2012.годиниуВранићујеконачно завршена замена 500 водомера,
тако да ће убудуће ова домаћинства
којасудосадаутрошакводеплаћала
по члану домаћинства то чинити на
основустварнепотрошње.
У току прошле године преко 300
домаћинстава у Бељини, Лисовићу и
Бождаревцуприкљученојенановуводоводнумрежу.
Нови прикључци реализују се
тамо где су створени одговарајући
технички услови, а захтеви за одобрење прикључка подносе се Јавном
комуналномпредузећу„10.октобар“у
Барајеву.
НАСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА
На подручју општине Барајево, у
више месних заједница, настављена је
изградња водоводне мреже. Потписан
јеуговоризмеђуопштинеБарајево,Бео-
градскогводоводаиканализацијеиЈКП
„10.октобар“Барајевокојимсудефинисане међусобне обавезе, прецизирани
пословикојисупредметовогуговораи
ЗАВРШЕТАК МОСТА ДО
ОКТОБРА
Дирекција за развој и изградњу
Барајевапотписалаје6.јунаовегодине анекс уговора са Водопривредном
организацијом „Галовица“ из Земуна
о наставку радова на изградњи моста
преко Барајевице. Рок за завршетак
свих радова је 90 дана, а тренутно се
врши испитивање до сада уграђених
материјала.
Радови на овом мосту у Барајеву
већдугостојејерјеинспекцијадонела
решењеообуставирадовакојисузапочетипренегоштоједобијенаграђевинскадозвола.Умеђувременуразрешени
суимовископравниодносиикомплетиранадокументација,пасеочекуједа
свирадовибудузавршенидооктобра
овегодине..
Мост ће бити дугачак 23 метара,
имаћедвеколовознетракеукупнеширинешест метара,иса обестранепешачкестазеодпо1,5метар.
ПОЧЕЛА ЖЕТВА
Наукупнојповршиниподстрнимжитимаод2.400хектаранајвећеповршинезаузимапшеницаоко1.300хектара,
затимјечамсаоко500хектара,затимтритикалесаоко400
хектараиовассаоко200хектара.
Жетвајечмајепочелаоко15.јуна2013.године.Међутим,
кишајеутицаладасежетвапродужиидажетвапшеницепочнекаснијенегоштојеуобичајено.Квалитетјечмајеодличан
каоиприноскојисекрећеоко3.000килограмапохектару.Такођесеочекујеидобарприносиквалитепшеницеиосталих
стрнихжита.
Ужетвиучествуједовољанбројкомбајнаиочекујеседа
ћесежетвазавршитиуоптималномроку.
6
обезбеђенасредствазаизвођењерадовау2013.години.
У плану су радови на постављању
примарног цевовода у Бељини, изградњисекундарнемрежеуЛисовићу
иреконструкцијиделаводоводнемреже у Вранићу. ЈКП „10. октобар“ наставиојеизградњупримарногцевоводау
Бељини,аБеоградскиводоводиканализацијаобезбедиојекомплетанводоводниматеријалувредностиодседам
милионадинара.Средствазаизвођење
радоваобезбедилајеопштинаБарајево
изсвогбуџета.
У току је ревизија пројеката водоводне мреже у циљу реализација
изградњерезервоаракојићеомогућитидасваселаујужномделуопштине
добију воду из система београдског
водовода.
Коначно почињу радови
ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗБЕДНИЈЕ КУПАЊЕ
И ово лето многи Барајевци, али и
гости из суседних општина и Београда
провешће делом и на барајевским купалиштима. Завршено је реновирање базена у спортском центру „Плешке“, који су
билиоштећенизбогвременскихприлика
током зиме, али и вандалског понашања
појединацакојисупокралиилиоштетили
деоопремеиинсталација.Коришћењебазане,какосмосазнали,иовегодинебиће
бесплатно.
Барајевскојезеро„Дубокипоток“ ову
сезонутребалодадочеказнатноуређеније.
ЈП „Београдводе“ планира обимне радовенајезеру,гдећепресвегабитиуређена
плажа,атакођећесеизградититоалети,
тушевиикабинезапресвлачење.Дабисве
овомоглодафункционишекакотребаурадићесеинеопходнаинфраструктура–водоводиканализација,каоипотпорнизид
Санирана оштећења на базенима
МЕДУЗЕ У ЈЕЗЕРУ
Ујезеру„Дубокипоток“појавилесусеслатководнемедузе.Медузе
су пречника око 2-3 сантиметра и
не представљају никакву опасност
за купаче. Стручњаци ову појаву
објашњавају повећаном температуромводе,алинаглашавајуидасе
медузепојављујусамоучистимводама,штојејошједнапрепоруказа
барајевскојезеро.
Дајеводачистапотврђујеиприсуствознатногбројаракова,шкољки
измија,којитакођенепредстављају
опасностзакупаче.
Језеро „Дубоки поток“ добија уређену плажу
који ће спречити да киша наноси муљ на
И на базенима, а по први пут и на
плажу.Средствазаоверадовеувисиниод језерурадићеспасилачкаслужба,паће
шестмилионадинараобезбедилисуград купањебитизнатнобезбедније.
БеоградиопштинаБарајево.
БАРАЈЕВСКИ
КАЈАКАШИ ОСВОЈИЛИ
ПРВЕ МЕДАЉЕ
НајмлађикајакашиКајакклубаБарајевоосвојилисунедавно
напрвенствуБеоградасвојепрвемедаље.БраћаЈованиСтрахиња
Ћурчићутрцина500метаразајуниоре(дисциплинаканудвојац)
заузелисудругоместоиосвојилисребрнемедаље,докјеСтрахиња
освојиојошједну,бронзану,медаљуудисциплиникајакједноседна
500метара.
7
Јован и Страхиња Ћурчић са председником клуба
Милошем Томићем
ДОНАЦИЈЕ ЗА
ДОМ ЗДРАВЉА
Дом здравља у Барајеву добио је недавно од Европске
унијевреднудонацију.РечјеоаутомобилуФиатпандакојиће
користитислужбазакућнолечење.ДиректорДомаздравља
дрИванСретеновићистичедаћеовајпоклонпунозначити
заподизањеквалитетауслугеукућномлечењу,собзиромда
јевознипаркДомаздрављанедовољан.Онсеовомприликом
завалионадонацијииопштиниБарајевозахваљујућикојојје
Домздрављанабавионовутелефонскуцентралу,фотокопир
апарат,микроскопзаслужбугинекологијеивидеонадзор.
МОТОРИ ЗА ПОЛИЦИЈУ
ПредседницаопштинеБарајевоБранкаСавићуручилаје
представницимаОУП-аБарајеводвамоторамаркеПежокао
донацију општине. Командир полицијске станице Владан
Лукићзахвалиосеопштининакорисномпоклонуиистакао
даћеонполицијизнатноолакшатиобављањесвакодневних
послова,посебноуконтролиирегулисањупаркирањавозилауБарајевугдејеовајпроблемнајизраженији.
ПРИЗНАЊА
ДОБРОВОЉНИМ
ДАВАОЦИМА КРВИ
ПоводомобележавањаСветскогданадобровољних давалацакрвиусалиДомакултуреуБарајевуорганизованаје
свечаностнакојојсудобровољнимдаваоцимакрвиуручена
признања.
Према подацима Општинске организације Црвеног крста у прошлој и овој години 55 становника наше општине
далојекрвпрвипут.Њих46добилојепризнањезапетодавањекрви,24задесетодавање,16задвадесето.Признање
затридесетпетодавањекрвидобилису:РадосавВасићиз
Бождаревца, Снежана Димитријевић из Мељака, Миливоје
ЈовановићизБарајева,РадомирПантићизБарајева,Радован
ПетровићизМанићаиДраганТашићизБарајева.
Признањеза50.давањекрвидобилису:ЖивотаДимитријевић из Мељака, Радивоје Гајић из Баћевца, Миливоје
Јовановић – Средња школа Барајево и Раде Ресановић из
Барајева.
Захвалницуза75давањакрвидобиојеРадивојеДавидовићизВеликогБорка.
Противтерористичка јединица из Липовице, Средња
школаБарајево,ОргануправеСОБарајевоиПолицијскастаницаБарајевобилисуупротеклојиовојгодиниколективи
који су се посебно истакли у акцијама добровољног давалаштвакрвиионисуовогодишњидобитнициповељеЦрвеногкрста.
8
СВЕТСКИ УСПЕХ
БОЖДАРЕВАЧКИХ ОСНОВАЦА
Уразмакуодсамодвенедеље,
еколошка секција бождаревачке
школе и учитељица Биљана Поповићпосталисудобитницидва
светскапризнања.
Ученици другог и четвртог
разреда учествовали су, током априла, у узбудљивом програмуодрживостиобразовањаподназивомWasteReduction
Challenge (Смањење отпада као изазов) у оквиру National
GreenWeekуорганизацијиGreenEducationFoundation(GEF),
непрофитнеорганизацијепосвећенестварањуодрживебудућности кроз образовање, која омогућава школама да се
укључеупрограмодрживостикрозлекције,пројектеилиактивностиупериодуизмеђу04.фебруараи30.априла.
Почасно признање и освојено друго место у овогодишњем Green in Action Award такмичењу није било лако
освојити обзиром да Green Education Foundation броји преко9200школаивишеодпетмилионаученикаСједињених
Америчких Држава. Честитке на одрживости образовања
учитељициБиљаниПоповићупутилајеВикториаВотерс,генералнидиректорГЕФ-е.СрбијаиЕвропамогусепоносити
пројектомкојису,токомпетдана,реализовалиовиученици.Учемусесадржаопројекаткојијеосвојиосрцажирија?
Ученицисупошлиодтогадајеједаноднајвећихеколошких
проблемауРепублициСрбијинеодговарајућепоступањеса
отпадом.ТокомЗелененедељекодученикаје,крозразнеакцијеирадионице,развијанасвестоумешаностиустварању
отпада,важностиустаљивањарециклажеудечјимдневним
рутинама, идентификовани су начини за смањење отпада.Предоченојеиштачининашаопштинауобластиуправљањаотпадом.
Друго значајно признање додељено им је 05. јуна, на
Светскиданзаштитеживотнесредине.
На међународној смотри пројеката Project Earth под
покровитељством Ecology and Environment, Inc. (E & E) из
САД-а,учествовалојевишеодшездесетземаљаса624еколошкапројекта.Међудобитницима2013WorldEnvironment
DayContestнашаосеињиховекопројекат„Помозимоптицаманашегкраја“којијеизабранзанајбољипројекатизСрбије. Састојао се од седам етапа које су реализоване током
школске2012/2013.годинесациљемдасепомогнептицама
станарицама да презиме зиму, скрене пажња јавности на
проблемеузаштитиврстаистаништаптица,каоиосталог
живогсвета,дасепромовишепосматрањептицакаохоби,
едукујусуграђани,посебномлади,исамимтимприближи
човекприроди.
Захваљујућињима,имеСрбијесеовегодиненашлоина
сајтуEarthDay2013,фотомозаикуподназивомTheFaceof
ClimateChangeуоквурукогасуљудиширомпланетеделили
својепричеоутицајуклиматскихпромена,алиинасајтуENO
TreePlantingDay.Садњомдрветаушколскомдвориштудали
сускромнидоприносочувањуживотнесрединеинашепланетеинатајначинпридружилисехиљадамашколаувише
од150земаљасвета.
Тусепричанезавршава!МалишанисупосетилиипредседницуопштинеБарајевоБранкуСавићиуручилијојПовељуекограђанинкоја,наједноставанначин,указујенато
какопостатисавестанпотрошачиграђанин.Којееко-грађанин? Грађанин који даје предност локалним производима,
купујесезонсковоћеиповрће,радијесвеженегозамрзнуто,
користиплатненеторбекадаидеупродавницу,возибицикл
илиидепешке,радијесетуширанегокупаукади,садидрвећеицвеће,рециклира…
Зеленаделатребачинитисвих365данаугодини.Човек
треба да штити, обнавља и унапређује животну средину,
како због свих осталих житеља планете, тако и због себе.
Зато, угледајте се на ову зелену децу! Није тешко учинити
нештозаживотнусредину!
9
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ
ДАН КЊИГЕ
ПригоднимпрограмомЦентарзакултуруБарајевоје23.
априлаобележиоСветскиданкњигеиауторскихправа.
Свечаност је одржана у малој сали Дома културе у Барајеву. Књижевно дружење је почело музичком нумером
квартета„СЕНСАРТИКА“изБеограда.Неколикоречиокњизи
каофетишурекаојеновинарРатомирЛазић.ПоводомСветскогданакњигепромовисанасуидвавеомаинтересантна
романа. Роман „Александра“ ауторке Маје Миливојевић и
„Игра“ Стеле Суботички Михаиловић у издању издавачке
куће Пегаз. Роман „Игра“ Стеле Суботички Михаиловић је
пароглашензанајбољироману2012.годининакњижевном
конкурсу„Пегаз“.
ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ
КУД „ВРАНИЋ“
Традиционално, поводом Васкрса, 4. маја у сали Дома
културеуВранићуодржанјеконцертКУД-а„Вранић“ињиховихгостију.
ПореддомаћинаупрограмусуучествовалигостиизФА
„Шумадија“изБарајеваиФолклорнодруштвоизЛајковца.
Као и сваке године, концерту је присуствовао велики
бројљубитељафолклоракојисудугимаплазиманаградили
извођачезањихововрхунскоумеће.
МАЈСКА ПЕСНИЧКА
СУСРЕТАЊА
ЦентарзакултуруБарајево,библиотека„ЈованДучић“и
ОрганизацијадецаБарајевасуједанаестугодинузаредомвеомауспешноорганизовалитакмичењеурецитовању„Мајска
10
песничкасусретања“.НатакмичењусуучествовалиученициОШ„КнезСимаМарковић“изБарајева,каоиизподручнихшколанатериторијиопштинеБарајево,иученициОШ
„ПавлеПоповић“изВранића.Општинскотакмичењеодржаноје22.мајауДомукултуреБарајево.
На општинском такмичењу, одлучено је која ће три
младапесникабитинашипредставницинаградскомтакмичењукојећесеодржатиуБиблиотециградаБеограда.
УкатегоријиодIдоIVразредапрвоместоосвојиојеДимитријеНиколић,одVдоVIIIАндреаПавловић,обојеиз
ОШ „Павле Поповић“, и Маријана Илић ученица Средње
школе Барајево, која је освојила прво место у категорији
средњошколаца.
ПРОМОЦИЈА КЊИГА
„ТЕБИ НАША САША“
И „ИСКРЕ ЉУБАВИ“
Центар за културу Барајево је 28. маја у малој сали Дома
културе у Барајеву организовао
промоцијудвекњигекњижевника из Чачка Драгослава Угарчине „Искре љубави“ и „Теби наша
Саша“.Уоквируовогкњижевног
дружења заказана је и годишња Скупштина друштва др
СашаБожовићчијијепредседникгосподинУгарчина.Уповодутога,члановидруштвасуобишливечнукућууЛисовићу
једнеоднајвећихпослератниххуманистауСрбијииположилицвеће.
Промоцијекњигасуодржанеумалојсалиаоњимасу
говорилипрофесорсрпскогјезикаикњижевностиДаринка
ВучинићикњижевникНиколаРајковић.ДеловеизкњигачиталесуСањаИвковићиДанијелаСтанисављевић.
ПОМОЦИЈА КЊИГЕ
„АЛЕКСАНДАР СУВОРОВ“
ЦентарзакултуруБарајевоје30.мајаумалојсалиДома
културеуБарајевуорганизоваопромоцијукњигедрРадета
Рајића„АлександарСуворов“итрибинунатему„Александар
Суворов,највећисветскиисловенскивојсковођа“
.Окњизиукојојјеописаннајвећисветскиисловенски
војсковођа, његов непобедиви дух националне, војничке и
отаџбинскечастиговорилисусамаутордр.РадеРајићкаои
ОтацИсаиа,игуманманастираИлињекодШапца.
ГОСТОВАЊЕ У ТОПОЛИ
Аматерско позориште које постоји у оквиру Центра за
културуБарајевогостовалојеуТополи31.маја2013.гдесу
одигралипозоришнупредставу„Злажена.“
Представусуизвелипред150ученикаОШ„Карађорђе“.
ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ
„ШТА ЈЕ ЖИВОТ“
ИЗЛОЖБА
„ПРИЧА У ДРВЕТУ“
У за то посебно припремљеном амбијенту у Галерији
ЦентразакултуруБарајево21.јуна2013.годинеотворенаје
изложбанародногвајараМилисаваСтојановића.
Организаторизложбекојаносиназив„Причаудрвету“је
ЦентарзакултуруБарајево.
УгалеријиЦентразакултуруБарајево4.јунапремијерно
јеизведенадрама„Штајеживот“.Адаптацијуирежијудраме
рађенепрематекстуДушанаРадовићаурадилесупсихологу
НароднојбиблиотециСрбијеНедељкаЛожајићиглумицаЗорицаЈовановићМихајловићкојесууједноиглавнеглумице
упоменутојпредстави.Поредвеомаинтересантногдијалога
глумицесуузгитаруизвеленеколикомузичкихнумерана
руском,шпанском,татарскомисрпскомјезику.
ПРВИ ГЛАС ВРАНИЋА
Настасић–једанодпрвихорганизатораоваквихтакмичења
уБарајеву,затимДејанМилановић–естрадниуметникиМиланМинић–шефоркестра„Корона“.
Уоквирупрограмскихактивностиза2013.годинуЦентар за културу Барајево је 07. јуна у сали Дома културе у
Вранићу организовао музичку манифестацију „Први глас
Вранића“.
Затакмичарскидеопријавилосе10кандидата.Жирису
сачињавалиДаркоНедељковић-клавијатуриста,Слободан
ПобедникПрвоггласаВранићау2013.годинијеРадун
Марковић из Београда, друго место заузела је Споменка
Рајковић из Велике Моштанице и треће место Бранко НедељковићизМељака.
03. јул - Лисовић – 21:00 час:Отварања34.Ноћногтурнираумаломфудбалу„Лисовић–Спасовина2013“-учествују
ФА„Шумадија“ирокгрупа„ДИСКОКОНЗУЛАТ“изЛазаревца,
културно–забавнипрогра.
13. јул - Језеро – 08:00 час: „Језероуслицииречи“-Ликовнаколонија
18. јул – Гунцате 21:00 час:„ДаниБудимираБуцеЈовановићаљ, Милије и Илије Спасојевића и Радоја Митровића
Барајевца“,музичкипрограм
19. јул – Гунцате- 21:00 час: „С оне стране Липовице“
– Вече Барајевских певача и инструменталиста, музички
програм
20. јул. – Гунцате – 21:00 час:КонцертФАШумадијаи
КУД-аВранић,културно–забавнипрограм
26. јула – Језеро – 21:00 час:Концертроманси,староградскихпесамаиевергринмелодијаМилошаРадовићаса
оркестом,музичкипрограм
02. август - Вранић – 21:00 час:Саборфолклора„Вранић2013“културно-забавнипрограм
07. август - Базен Плешке – 21:00 час:Рокконцерт–музичкипрограм
10. август – Велики Борак – 20:00 часова:Даникнеза
СимеМарковића–културнипрограм
19. август – Барајево – 20:00 часова:„Преображењеу
Барајеву“–ПлатоДомакултуре–музичкипрограм
24. август – Велики Борак - 18:00 часова: „Фестивал
поезијеБарајево2013“–културнипрограм
27. август – Велики Борак, 11:00 часова: Обележавање годишњице формирања Правитељствујушћег совјета
сербског
28. август: ДаниСлаваопштинеБарајево
28. септембар – Бељина:08,00часова–Литургија,20,00
часова – културни програм поводом 200 година постојања
црквесв.АрхангелаМихајлауБељини.
ПРОГРАМ ЗА ЛЕТО 2013
11
ЕПАРХИЈСКА СЛАВА
ПРОСЛАВЉЕНА У БАРАЈЕВУ
У петак 10. маја 2013. године, Његово Преосвештенство епископ шумадијскиГосподинЈован,служиојесвету
АрхијерејскулитургијуухрамуСпаљивања моштију Светог Саве у Барајеву
поводом епархијске и храмовне славе.
Ове године Источни петак (дан епархијешумадијске)ипразникСпаљивање
моштијусветогаСавепразновалисусе
истог дана на општу радост не само
свештенства и верника Барајева већ
и целе епархије шумадијске. Владику
је дочекао велики број свештеника и
верногнарода.Епископујесаслуживао
архијерејски заменик протојереј-ставрофор Зоран Крстић, ректор богословијеСветиЈованЗлатоустиуКрагујевцу
исвиархијерејскинамесници.
Манифестација“Видовдансковече“
одржана је у организацији Центра за
културу28.јунаупортицркве„СпаљивањемоштијуСветогСаве“уБарајеву.
Програм су отворили чланови
еколошке секције „Зелени врабац“ ОШ
„Кнез Сима Марковић“ из Барајева и
певачка група „Уна“ док су песму ВидовданизвеличлановиФА“Шумадија.“
Присутнимасезатимобратиопротојереј ставрофор архијериски намесникбељаничкиВидоМилићкојијеистакаозначајВидовданауисторијиСрба.
Оснивачка скупштина Удружења
покрета ветерана Србије – Општински одбор Барајево одржана је 20.априла у свечаној сали барајевског Дома
културе. Ово је уједно била и изборна
скупштина пошто су на њој конституисани органи новоформираног Удружења. За председника Општинског
одбораизабранјеМиланМијатовић,заменикјеДејанТмушић,засекретараУдружењаизабранјеДејанСувајац,председник скупштине је Драгана Гулан,
председник Извршног одбора Жељко
РосићдокјезапредседникаНадзорног
одбораизабранНеђоМинић.Преманекимпроценаунашојопштиниживиод
тридопетхиљадаучесникаратоваод
1990-99.године. Циљ Удружења покретаветеранаСрбијеједасеовимљудима
обезбедисванеопходнапомоћкојаимје
потребнарадиостваривањазаконских
правакојаимприпадају.
По завршетку радног дела
скупштинеодржанјеикултурноуметнички програм у пуној биоскопској
салиДомакултуреасвеприсутнејена
почетку поздравио Жељко Васиљевић
председникУдружењапокретаветеранаСрбије.
ВИДОВДАНСКО
ВЕЧЕ 2013
Уметник светског гласа, фрулаш,
БораДугићпотрудиоседаовапрохладнавидовдансканоћприсутнимаостане
удугомилепомсећању.
ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ
ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ
12
Владика Јован је Драгиши Дамњановићу
председнику Црквене општине Барајево
уручио највише епархијско одликовање
Такође, у програму је учествовало
иАматерскопозориштеЦентразакултуруБарајевокојејеизвелопредставу
„Гаврановкрст“.
ОДАТА
ПОЧАСТ
ХЕРОЈУ
Усуботу11.мајауАрнајевујеодржана комеморација у знак сећања на
погинулог припадника Војске Савезне
Републике Југославије Петра Маснеца
којијезавремеНАТОагресијетогадана
1999.годинехеројскиизгубиоживот.
Церемонију је званично отворио
поручник Владимир Двоштански који
је поздравио присутне и подсетио на
лик и дело војника Маснеца.Венце на
гроб Петра Маснеца положили су родитељи погинулог војника, делегација
Против ваздушне јединице из Београда, делегација 250. ракетног пука као
и делегације општине Барајево, Месне
заједнице Арнајево, Удружења бораца,
ЦентразакултуруБарајево,удружења
„Завичај“каоимештаниАрнајева.
БАРАЈЕВЦИ У
СТРУГАНИКУ, БОГОВАЂИ...
Традиционално,ОпштинскиодборУдружењапотомака
ратника Србије 1912-1920. Године Барајева организује већ
седмугодинупутовањеподназвом„Трагомсрпскеисторије“.
Ове године агилно руководство удружења уз материјално
обезбеђење општине Барајево уприличило је 1. Јуна обилазак значајних историјских места на релацији: Лазаревац
–СпоменкостурницаратницимаКолубарскебитке,Врачје
брдо, манастири Ћелије, Боговађа, Моравци и Спомен кућа
војводеЖивојинаМишићауСтруганику.
Упечатљиваизлагањакустосаисамчинприсустваисторијскимместимасукодучесникапродубилиосећајпотребе
сећањаинеговањаисторијскихвредностиСрбије.Какоине
бикадсууједномданусазналивишеоисторијатимаманастира,оепопејиКолубарскебитке,животуирадуистакнутог борца за радничка права Димитрија Туцовића, чину
жртвовањаКарађорђевогпристашејеромонахаХаџиЂере,о
радуПравитељствујушћегсовјетасрпскогуБоговађиињеговогигуманарожанчанинаАвакума.
УСтруганикујеизведенпригоданкултурно-уметнички
програмауздовитљивеопаскесекретараудружењапроф.
Драгише Дамњановића уручено је 49 књижица удружења
новим члановима. Свештеник Радивоје Митровић је организоваодавањепоменапалимратницимааудружењејена
сваком месту домаћинима даровало у знак захвалности и
пажњепоклонеувидукњига.Уимеудружењанајмлађичланови – студенти Јелена Иванковић, Марија Вујовић, Марко
Илић,РадеиЈулијанаБорисављевићсунапригоднимместимаположилицвеће.
Усептeмбру-Грчка.УдружењепотомакаратникаСрбије
1912-1920.ПоводомобележавањапробојаСолунскогфронта
ћеорганизоватисрединомсептембратродневнопутовареу
ГрчкунаЗејтинликиКрф.
ПАРАСТОС ПАЛИМ
БОРЦИМА
Поводом сусрета и сећања мајки и жена палих бораца
рата1990-1999.год.игодишњицепостављањаспоменплоче
упортицрквеуБарајевуслуженјепарастоспалимборцимаи
положеноцвећенаспоменплочу.
ПарастосусуприсуствовалипредседникУдружењаратних војних инвалида Милан Мијатовић, председник УдружењаборацаМиодрагРадивојевић,представнициопштине
БарајевоБраниславМијаиловићиРадишаЂорђевић,каои
гости из града, представници Секретаријата за социјална
питања,Секторзаборачкуиинвалидскузаштиту,удружења
РВИСрбијеиградаиудружењабораца.
РОЖАНЦИ – НЕГОВАЊЕ
ТРАДИЦИЈЕ
Месна заједница Рожанци у сарадњиса Центром за културуиовегодинејеповодомсеоскеславеСв.Тројицаорганизовалаизложбурукотворинаиипредметакојисусенекадакористилиудомаћинствимауобављањусвакодневнихпослова.
ИзложбајеорганизованаиспредДомакултуреапоред
бројних грађана манифестацији су присуствовали и председница општине Барајево Бранка Савић и одборник МихајлоМилошевић.
13
ОвегодинедомаћинсеоскеславејебиоМаркоМилошевић,атуулогуследећегодинепреузећемалиМилошПавловић,ученикосновнешколе.
АКАДЕМИЈА У
БОЖДАРЕВЦУ
Никола Кукрић из Бождаревца основао је праву академијусаседиштемуовомидиличномсеоскомпејзажу,аи
сама адреса Татарински гај изазива знатижељу и позива у
посету.УправотојеибиоциљкојимсеНиколаруководио
када је одлучио да покрене иницијативу за развој сеоског
туризма.БлизинаБеоградаипрелепаприродаидеалнису
услови,сматраон,дасеорганизујунедељниизлетиивикендинаселу.ОваврстатуризмајеузамахуиБарајевотуима
озбиљнушансу.
Академијаимаисвојекатедре-запасуљ,гулаш,роштиљ,
печење...асвакипосетилацкаосувенирдобијаидипломуса
звањемпосвомизборуабезнепотребногучењаиполагања
испита.Туристимасеовденудипроводузпосебнепогодно-
сти,каоштосуовцеблејачице,седењенапањевима,добро
расположење,једнопаркингместозакоња...
Оваквеидеје,кажеНикола,требалобидаподржииопштина Барајево што би допринело да се већи број газдинстава
укључиуовајвидтуризма,аонпланирадасвојупонудупрошириизградњомбунгаловаиорганизујеизлетесаноћењем.
ДВЕ СТРАНЕ ЈЕДНЕ ЗГРАДЕ
СулејманБегићсесапунољубавивећ15годинастарао
маломпросторуиспредсвојезградеуСветосавкој16усамом
центруБарајева.Уреднопокошенатравасапуноцвећапривлачипажњусвихпролазника.Собзиромдазградаимавише
улазапримерСулејманаследилисујошнекистанари,пасу
садаиосталадвориштатакођелепоуређена.
Нажалост,кажеСулејманимадостаионихкојимабаш
нималонијесталодотогадаБарајевобудеместоскојимће
сепоноситииукомејелепоживети.Показаонамјекакоизгледадвориштесадругестранезграде,премасилосу.Свеје
зараслоукоровитравукојуниконекоси,ађубрејерасуто
насвестране.Насамодесетакметараналазесеконтејнери,
алимногимајетодалекопађубребацајуутраву.Двестране
зграде,двестраненашихнарави,нашекултуре.
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ЗА СТУДИЈЕ У БАРАЈЕВУ
Одоктобра2012.годинеуБарајевурадиодељењеВисоке
школезапословнуекономијуипредузетништво.Уписаноје
30студенатаисвисусауспехомзавршилипрвугодинустудија.Основнестудијенаовојвисокошколскојустановитрају
тригодиненакончегасестичемогућностдасешколовање
наставинамастерстудијама.
ШколаринанаПЕП-усекрећеод900до1000евра,зависнодалисеплаћаодједномилинарате,ауценујеурачунат
икомплетуџбеника.Иначепогодносткојуимајустудентије
радумалимгрупама,апредавањасеодржавајууДомукул-
14
туреуБарајевутрипутанедељно
итоупоподневнимчасовима.
Како смо сазнали од Милице
Арсић, координатора у Барајеву
упис нових студената је у току
и трајаће до октобра. Могу да се
пријавесвикојисузавршилитрогодишњу или четворогодишњу
средњу школу. Од ове године могућејеуписатиистудијеправа,па
се очекује још веће интересовање
свршених средњошколаца, који
желедастекнудипломуекономистеилиправника.
Милица Арсић,
координатор ПЕП-а
БАРАЈЕВАЦ НИНКО КРЕСОЈЕВИЋ АУТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА
НАМЕЊЕНОГ НАЈМЛАЂИМ НАВИЈАЧИМА "ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ"
УСПАВАНКА ЗА МАЛЕ ЗВЕЗДАШЕ
У уторак 28. маја на стадиону
Црвене звезде, односно “Ред Kафеу”
промовисана је сликовница и ЦД са
седам песама, намењених најмлађим
Звездашима.
песама које су отпевали неки од највиђенијихмузичараиглумацаунашој
земљи.БораЂорђевић,ИнспекторБлажа, Бане Видаковић, Иван Зељковић,
Милица Бабић, Никола Демоња и Вук
Нинко Кресојевић
Стеван Стојановић
Највише заслуга за овај пројекат
припада маркетингу фудбалског клуба Црвена звезда који је у сарадњи
са барајевском агенцијом “Интернет
Медиа плус” објавио седам дечијих
Росандић потпомогнути специјалним
гостом, легендом црвено-белих Дулетом Савићем и хором “Витлејемска
Звезда”отпевалисууспаванкезамале
Звездаше.
Аутор овог пројекта био је Барајевац Нинко Кресојевић (дугогодишњи
водитељРадиоБарајева).
Директор маркетинга фудбалског
клубаЦрвеназвезда,ГоранБроћићкаже:
-Кадасмочулиидејунијенамдуго
требалодајеприхватимоиреализујемо. Црвена звезда се увек трудила, па
исадакадасеналазиутешкојекономској ситуацији да буде друштвено-одговоран клуб који ће увек бринути о
најмлађојпопулацији.
РАДИО БАРАЈЕВО - АПЕЛ ЗА ПОМОЋ
ПоштованислушаоциРадиоБарајева,посленеуспешнеприватизацијевашинашрадиосенашаоутешкојфинансијскојситуацији.
Приходиодрекламауовимкризнимвременимасунедовољнизаопстанак.
Дабиидаљеправовременоиобјективнообавештавалиидоброммузикомзабавилисвојеслушаоце,потребнанамјеивашапомоћ.
Захвални смо на свим прилозима који ће омогућити успешан наставак рада на обострано
задовољство.
Број текућег рачуна: 200-2403160101879-83
Сврха уплате: Донација
Прималац: РадиоБарајевоД.О.О.
15
КолективРадиоБарајева
ПРИМЕР УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА ИЗ БАРАЈЕВА
ЕУРОБЕТ ЗА ЦЕО СВЕТ
Упркос вишедеценијском континуитету националне привредно-економске деградације, која се примарно
пројектоваланаподручјемалепривреде,ОпштинаБарајево,већдужеодједне
деценије,посредствомфирмеЕуроБет,
демонстрира супротно: концепт непоколебљивогпрогреса.
Позиционирана непосредно уз
Ибарску магистралу, на територији
Великог Борка, фирма ЕуроБет, бави
сеопремањемистилскомдекорацијом
угоститељских, јавих и приватних
иуИсточнојиЗападнојЕвропи,алииу
Америци, Канади, Доминиканској Републици,Сибиру,докзаступничкапредузећапоседуjеуНемачкој,Аустријии
Чешкој,тејојјеисајт,каозанимљивост,
преведениначешкијезик.
Обилазећи Сајам грађевинарства
у Београду, средином априла ове године, како бисмо се лично уверили у
хијерархијску позицију мале, али тражене, барајевске фирме, међу осталим
излагачима,затеклисмовеликиштанд
на отвореном простору код Хале 3, са
изузетно бројним посетиоцима. Како
сазнајемо, на Сајму грађевинарства у
Београду, сваког пролећа, штанд барајевског ЕуроБет-а, по правилу буде
већинегопретходнегодине,алиимеђу
најпосећенијима,итонесамоодстране
потенцијалнихкупацаипословнихсарадникаизземљеииностранства,већ
и од стране медијских кућа и личностиизјавног,културногиполитичког
миљеа. Разлог се налази у томе, што
свакегодинеЕуроБетнатржиштепла-
Овогодишњи оригинални производ фирме из Великог Борка - ротациона дигитална фуруна, чији рад је
могуће контролисати и путем интернета - постао је хит Cајма, а лист “Политика”јесвојизвештајобеоградском
Сајму грађевинарства, конципирао са
нагласком на ЕуроБет-овој аутоматизованој фуруни и под помпезним насловом“ВртећафуруназагрејалаСајам
грађевине”,представиојефотографију
власника фирме ЕуроБет, баш поред
наведене-ротационефурунеизВеликогБорка!
Дајући одговор на питање - како
постићи напредак у спутавајућим социјално-економским
околностима,
власницифирмеЕуроБетстављајунагласакнаследећеаспектеделатности:
пласирати на тржиште оригиналне
производе; константно развијати
технологију, која гарантује висок квалитет; поштовати потребе клијената; пратити међународне трендове;
успостављати пословне сарадње са
објеката, као и парковских површина
и то првенствено кроз производњу и
монтажу роштиља, дворишних кухиња, пица-пећи, фуруна и сушара,
али и рестаурацију фасадне пластике
старих здања; пројектовање и израду
оригиналне фасадне орнаментике за
нове ексклузивне грађевине, мостове
запарковскеводенеповршине,парковскечесмеиседиштазабазене.Сведок
прогреса фирме ЕуроБет, заправо је
њенотржиште,јеровабарајевскафирмасвојепроизводепласиракакоуСрбијииземљамабившеЈугославије,тако
сиранов-честоизаинтернационалне
критеријуме-оригиналанпроизводи
попрвипутгапредстављабашнабеоградскомСајму.Такојепретходнегодине ЕуроБет-ова ексклузивна рустична
кухиња од камена сиријског травертина,награђенаПосебнимпризнањем
Сајмаграђевинарства,тејеовегодине,
председникПривреднекомореСрбије,
стога изразио посебно интересовање
баш за фирму роштиља из Великог
Борка, због чега је ЕуроБет-ов штанд
личнопосетиосасвојомделегацијом,а
упратњидиректоркеСајма.
иностраним партнерима и маркетиншкибитисвеприсутан,причемује
интернетнапиједесталумедија.Власници ЕуроБет-а, такође наглашавају,
дасуспремнинасвакивидпрофесионалнесарадњесадругимбарајевским
фирмама и институцијама, којима су
професионалниморалиинвентивност,
императиви. “Међу основним предусловима прогреса Општине Барајево,
као уосталом и сваке друге општине,
јесу управо кооперација и употреба
интерних привредних потенцијала”,
истичувласницифирмеЕуроБет.
16
In memoriam
Боривоје Марјановић – Боцула
1928-2013 год
Уноћиизмеђу18.и19.мартау85годинипресталоједа
куца срце публицисте и новинара Боривоја Марјановића –
Боцулекакогасвиизмилоштезвасмо.Срцениједозволило
нашем „Боцули“ да даље ствара. Само неколико дана пред
смрт, иаковећ изнемогао маштаоје из болесничке собе да
видипрвеотискеновонаписанихкњигаиразрешиуобичајенепроблемесаиздавачима.
Рођен је Вранићу. Младалачке дане проводи у родном
месту,ОбреновцуиБеоградуодрастајућисакњигом,лоптом
ишаховскомтаблом.ИграојефудбалуобреновачкомРадиничком,тадаелитномклубуСрбије,аушахујеимаоснагу
мајстора.
Почеоједапишеуранојмладостопрошлимиактуелним
догађајима.Пишућипрвукњигу„Стазомбезумља“огнусном
страдању цивила Вранића која је објављена 1959. године,
истакао се као објетктиван писац са истанчаним смислом
за опис ликова у хронологији догађаја. Интензивно пише,
путујепоРусији,земљамаЕвропе,Америци,обилазиместа
иразговарасаактеримадогађања.Уразговоруједиректан.
Знаоједаизазовекоднеискреногсаговорникаизнатнунелагодност. Питања су му реска. Изузетно памти и бележи
дијалоге.
Објавио је више од 30 књига пишући о историјским и
спортским личностима и догађајима. Ремек дела његовог
стваралаштвасукњиге:„Краљевиринга“,„Чаробњацилопте
ДВА НОВА ПРОЈЕКТА ЗА
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
КомесаријатзаизбеглицеимиграцијеРепубликеСрбије,
преко повереника у Барајеву током маја и јуна ове године
спровеоједвапројектазаекономскооснаживањеиосамостаљивањепородицаизбеглихиинтернорасељенихлица.
Овим пројектима потпомогнута је 31 породица. Такође је
обезбеђено40пакетапомоћиухранизаовепородице.
17
одПелеадоМесија“,„Великанисветскогшаха“,„Шампиони
тениса“, „Великани југословенског спорта“... Интервјуисао
јенајвећебоксереишахистесвета,каоштосуМихаилТаљ,
РобертБобиФишер,ВасјаСмислов,ГариКаспаров,Анатолиј
Карпов,МухамедАли,МаксШмелинг,кубанскибоксерСтивенсон... Са великим жаром је обавио задњи ексклузивни
интервјусаСветозаромГлигорићем.ЗавршиојеитекстоНовакуЂоковићу.Објављујефељтонеу„Политици“,„Новостима“,„Борби“,„Експресполитици“,„Темпу“...Његовистручни
коментари шаховских партија су изазивали знатну пажњу
читалаца.
Одлучанје.Живиаскетски.Проучаваисторијскуграђу.
Упознаје политичаре, обичне људе, академике, прелистава
безбројкњигаубиблиотекама.Изучаваархиве.Пишућине
биратеме.Пишекакомисли.Штампајусеновеиновекњигепопут„Српскестранпутице“,„РавнаГора“,„Југословенски
атентати“, „Карађорђеви устаници“. „Милош Обреновић“, „
Монографија Александра Ранковића“, „Светски атентати“,
„Хашкизатвореник“...Књигесумупревођенеузападними
источнимземљама.
Дабиствараоумиру,одрекаоселагодногпородичног
животасасупругомпроф.МиланкомисиномСашом.Међутим,мираникаданијеимао.Оннијебиосвојственњему.Презираојеконфоризам,атојепоказиваоиперомиречју.
ОчисумуискрилекадјепричаооБарајеву,Вранићу,Конатицама,Дражевцу,Борку,ољудимасакојимајепроводио
дане.Волеојеобичнељуде.
Сахрањен на Крагујевачком гробљу, некада престоном
граду Кнежевине Србије, а по жељи породице која у њему
живи.Вратиосесвојима.Верујемодаћемусебарајевци,наконсагледавањањеговогдела,садакадмирнопочива,одужити,аконисачим,ондабарименомједнеулицеибукетом
цвећа.Какоинеби,па„Боцула“јебиоијестенајплоднијиписацсатериторијеопштинеБарајевииПосавине.
Имаосамчастдасањимпроведемданеусмирајњеговог
живота,адамеон,штојереткочинио,назовепријатељеми
сарадником.
Уча
Како нам је рекао Богдан Маринковић, повереник Комесаријатапомоћсеунајвећембројуслучајевасастојалаод
занатскихмашинаиалата,каоипластеникасакомплетном
опремом.
Токомлетаспровешћесејавнипозивзапомоћуграђевинском материјалу за породице интерно расељених
лица. Основни услов је да породице поседују стамбени
објекаткојићепоследоделедонацијепостатиуслованза
становање.
Коначно се током овог лета очекује окончање случаја
„Европскаперспектива“укојемјеоштећено26породицаизбеглихиосампородицаинтернорасељенихлица.
SPORT
МЕМОРИЈАЛ "ПЕТАР МАСНЕЦ"
ТРИЈУМФ ЕКИПЕ
ПАТА НЕГРО
УАрнајевујеод11.до20.мајаодржанТрећитрадиционални турнир у малом фудбалу који се организује у знак
сећањанапогинулогвојникаСРЈПетраМаснеца.Усениорској
конкуренцијиславилајеекипа„Паранегро“изАрнајевакојаје
уфиналноммечурезултатом3:1савладалаекипубарајевске
СтаницеПолиције.Укадетскојконкуренцијитријумфовала
јеекипа„ТЕК“изВеликихЦрљана.НаградеипризнањанајуспешнијимекипамаипојединцимауручиојеЈосипМаснец.
7. КАРАТЕ ДО КУП
СЕНСЕИ 2013
УСпортскојхали“Луси“уШиљаковцу2.јунаодржанје
7.КАРАТЕДОКУПСЕНСЕИ2013уорганизацијиКаратеклубаСенсеиизБарајева.Наовомтакмичењунаступилојепет
клубоваизВаљева,Београда,Лајковца,ЗајечараиБарајеваса
укупно33такмичаракојисусенадметалиу23категорије.У
женскојконкуренцијинајуспешнијајебилаКристинаСавић
којабранибојеКаратеклубаСенсеи.Кодмушкарацанајбољи
јебиоЛукаСакићизКаратеклубаМусаши-Београдањемује
припалоипризнањезанајуспешнијегтакмичарацелогтурнирауобеконкуренције.Занајуспешнијиклубпроглашенје
КаратеклубШогунизВаљева.Барајевскикаратистиосвојилису14медаљаитодеветзлатних,четирисребрнеиједну
бронзану.Организацијајекаоисвихпретходнихгодинабила
нанајвишемнивоу.
„ЛИСОВИЋ – СПАСОВИНА 2013“
ПОЧЕО 34. НОЋНИ ТУРНИР
Ноћни турнир у малом фудбалу „Лисовић – Спасовина
2013“свечанојеотворенпо34.путусреду3.Јула.ОрганизаториипокровитељиовеманифестацијесуoпштинаБарајево,МЗЛисовићиЦентарзакултуруБарајево.
Програм је отпочео играма у извођењу ФА „Шумадија“
изБарајева,анаконтога,свиприсутнисуималиприликуда
уживајуумузицирокгрупе„ДискоКонзулат“изЛазаревца.
Поредмузичкосценскогпрограмаистевечериодиграна
јеиревијалнаутакмицаизмеђуветеранаФКЛисовићиФК
Партизанкаонајавазаноћнитурнирумаломфудбалу.
Традиционално спортско дружење траје две недеље и
свакевечериокупипонеколикостотинапосетилацааовегодинезавреднуновчанунаградуусениорскојконкуренцији
надмећесе18екипадокјеумлађимкатегоријамапријављеночак26састава.
18
SPORT
ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ВЕЛИКИ БОРАК ШАМПИОН
ФудбалериВеликогБоркапосталисупрвациОпштинскелигеБарајева
поштосупоследванаестодигранихсусретаостварилиистотоликопобедаи
вишенегозаслужено,са22бодапредностиуодносунадругопласирануекипуБорцаизАрнајева,остварилипласмануПрвубеоградскулигу-групаБ.
Борчани су током целе сезоне(играло
се по четворокружном систему) били
доминантиуодносунасвојеривалео
чемуговорииголразликаод28:9.Друго место заузео је Борац, трећи је Лисовић1977докјенеславнаулогафењераша припала екипи Младост2011 из
НасељаГај.
ДРУГА БЕОГРАДСКА ЛИГА
ВРАНИЋ ОБЕЗБЕДИО
ОПСТАНАК
ФудбалериВранићатакмичићесе
од следеће сезоне у Првој београдској
лиги-група Б пошто су освојили пето
местоупротекломшампионату.Вранићанцисутокомцелесезонеиграли
стабилноињиховопстанакниуједном
моменту није доведен у питање. Због
реорганизацијетакмичењаВранићће
се наредне сезоне такмичити у Првој
БГДлигизаједносаВеликимБоркоми
још12екипа.ЗаразликуодВранићанацауопштинскулигусевраћајуБарајево,МељакиБељина.
ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА
ГРУПА Б
Коначна табела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА
КРТИНСКА
МЛАДОСТ (Барош.)
БУДУЋНОСТ (Зв.)
ВРАНИЋ
НАПРЕДАК (Медош.)
МЛАДОСТ (Чибут.)
БУРОВО
БАРАЈЕВО
ТЕК СЛОГА
ОФК МЕЉАК
БЕЉИНА
РВАТИ
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
21
17
17
16
13
12
11
10
6
4
4
3
2
0
4
4
6
4
3
3
1
2
5
3
4
1
3
3
3
2
7
9
10
13
16
15
17
17
21
84
87
67
65
56
48
51
59
35
35
30
33
15
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
15
25
28
24
34
35
42
50
72
84
84
82
90
63
55
55
54
43
39
36
31
20
17
15
13
7
19
1
2
3
4
ВЕЛИКИ БОРАК
БОРАЦ (Арн.)
ЛИСОВИЋ 1977
МЛАДОСТ 2011 (Гај)
12 12 0
12 4 2
12 2 4
12 2 2
0
6
6
8
28
18
13
13
:
:
:
:
9
19
17
27
36
14
10
5
БАРАЈЕВЦИ
ШЕСТИ
Репрезентација Барајева, коју су
сачињавали играчи који наступају у
општинскојлиги,заузелајепоследње,
шесто,местонаТурнируприградских
општинакојијеодржануЛазаревцу.У
групној фази барајевска репрезентација је поражена од Обреновца резултатом2:1докјесаселекцијомМладеновцаодиграланерешено,безголова.
УборбизапетоместоСопотјебиобољи
одБарајеваарезултатјегласио3:0.Победник турнира је домаћа селекција
Лазаревца која је у финалном дуела
савладалаОбреновац.
РепрезентацијаБарајева
Спортску рубрику уређује
Дејан Ташић
SPORT
ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ВЕЛИКИ УСПЕХ БАЋЕВАЧКОГ КЛУБА
ЗОНА!!!
ИСТОРИЈСКА БАЋЕВАЧКА СЕ
Победом у последњем колу над
екипом Забрежја, резултатом 2:1, фудбалери Баћевца су и дефинитивно потврдили пласман у Београдску зонску
лигу и тиме остварили највећи успех у
87 година дугој историји клуба. Када
је главни арбитар сусрета Стевановић
означио крај меча био је то знак да неописиво славље баћевачких фудбалера
и бројних навијача може да почне. И то
сасвим заслужено. Играчи Баћевца,
предвођени са клупе стратегом Деја-
ставља и податак да ФК“Баћевац“ није
доживео пораз на свом терену још од
2011.године.
Председник клуба Слободан Станимировић, чији је допринос овом историјском успеху више него значајан,
није крио задовољство постигнутим
и истиче да без помоћи целог места
овако нешто не би било могуће остварити. Он такође наглашава и велику
помоћ локалне самоуправе на челу
са председницом општине Бранком
Председник клуба Слободан Станимировић
и тренер Дејан Петровић
ОНИ СУ ИЗБОРИЛИ
ПЛАСМАН У ЗОНУ
Јеремић, Глишовић, Стевановић, Гајић Љ., Пјано, Тинтор, Гајић
Н., Јанковић, Буњац, Лукић, Николић, Симовић, Бранковић, Адамовић, Станковић, Стојичић, Лазаревић, Павловић, Могуш и Ристић.
ном Петровићем, су током протекле
сезоне забележили 24 победе, шест
пута су играли нерешено и доживели
су само четири пораза. Та четири пораза забележена су у јесењем делу сезоне
што довољно говори о томе да је ФК“Баћевац“ други део првенства одиграо
беспрекорно. У пролећном делу остварено је 14 победа и три нерешена резултата уз укупно 78 освојених бодова што
је било довољно за пласман на друго
место(само бод мање од првопласиране екипе Врчина) и позицију која води
у Зону. Баћевчани су други и по броју
постигнутих погодака док је одбрана
овог тима такође друга по успешности
са само 28 примљених голова на 34
одиграна сусрета. Куриозитет пред-
Савић у изградњи неопходне инфраструктуре(наткривене трибине, нове
свлачионице, ограда око игралишта...)
која је потребна сваком клубу који има
иоле озбиљније такмичарске амбиције.
Када је реч о амбицијама у наредном
периоду Станимировић истиче да су
жеље свих да клуб постане стабилан
члан Зонске лиге а ако се укаже прилика Баћевац ће покушати и да понови
успех екипе Лисовића од пре неколико
година и пласира се у Српску лигу.
Руководство клуба наравно није заборавило ни велику помоћ спонзора и
бројних навијача тако да је недељу дана
после великог успеха у њихову част организована прослава којој је присуствовало неколико стотина пријатеља клуба.
Коначна табела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ВРЧИН
БАЋЕВАЦ
ШУМАДИЈА (Шопић)
ЈЕДИНСТВО (Сурчин)
П К Б Ковилово
БОРАЦ (Остружница)
ЗАБРЕЖЈЕ
БРОДАРАЦ
ЗМАЈ 1953 (Земун)
ПРВА ИСКРА (Барич)
ПОШТАР ЗВЕЗДАРА
КОМГРАП
БОРАЦ (Лазаревац)
СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ
СТРЕЛАЦ (Мислођин)
МИЛУТИНАЦ
13. МАЈ (Земун)
РУДАР (Зеоке)
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
23
20
16
15
15
16
12
13
11
11
10
8
8
7
6
7
7
6
4
5
6
8
7
4
12
6
9
5
6
9
5
7
9
5
3
4
7
9
12
11
12
14
10
15
14
18
18
17
21
20
19
22
65
70
63
71
60
61
45
53
45
60
41
40
49
46
40
26
39
41
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
27
28
34
32
56
43
42
51
42
50
52
54
69
75
68
58
52
82
79
78
73
65
54
53
52
52
48
45
42
38
36
33
29
28
27
26
Download

Barajevski_glasnik_broj_51_jul_2013