Evropske direktive za otpad
Direktive su uspostavile zakonski okvir za tretman otpada ------
sa ciljem da zaštite okoliš i zdravlje ljudi kroz prevenciju
štetnih efekata proizvodnje otpada i nač ina upravljanja
otpadom
Okvirna direktiva o otpadu i
s njom povezane EU direktive
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
DIREKTIVA 75/442, 91/ 156, 2006/12 I 2008/98
Ključna načela
Definicija otpada:
bilo koji stvar ili predmet ..... Koji vlasnik odbaci (1991)
Definicija otpada
POPIS VRSTA OTPADA
Hijerarhija (prioriteti) otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Ključna načela
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Hijerarhija (prioriteti )otpada
Smanjenje stvaranja otpada
Poticati sprečavanje stvaranja otpada,njegovu ponovnu
upotrebu,recikliranje
Ponovna upotreba
Recikliranje
Zabraniti nekontrolisano odlaganje
Kompost
Dozvole za prevoz i odlaganje /obradu otpada
Zadovoljavajući objekti, načelo blizine
Oneč išćivać plača
Energija iz otpada
Odlaganje
Planovi upravljanja otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Planovi upravljanja otpadom
Izradit će ih nadlež na tijela a obuhvatit će:
!. Vrstu,količinu i porijeklo raznih vrsta otpada
1.Opšte tehničke uvjete
2.Bilo kakve posebne aranžmane za odredjene vrste otpada
3.Pogodne lokacije za odlagališta ili postrojenja
4.Procjenu troškova postupka ponovne upotrebe ili odlaganja
5.Mjere za podsticanje racionaliziranog sakupljanja,razvrstavanja i
obrade otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
ZAŠTO ?
Prepoznato da je nuž na kontrola i zakonodavstvo da se
zaustavi “loša praksa”
Otpad nije bio nacionalni problem, buduć i da se mogao
prevozitio preko granica
Konvencija iz Basela iz 1989 godine osmišljena je da se smanji
prevoz opasnog otpada izmedju pojedinih zemalja, naročito iz
razvijenih u nerazvijene zemlje
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Povezane direktive
Direktiva o opasnom otpadu iz 1991 godine
Definicija opasnog otpada
Odluka o popisu otpada iz 2000 godine
Popis vrsta otpada će pomoći u donošenju odluka o
upravljanju otpadom
Direktiva o spaljivanju otpada iz 2000 godine
Zahtjeva da se otpad spaljuje pri tmp> 850C uz odgovarajuć u
kontrolu
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Povezane direktive
BOLJA KONTROLA
Smanjenje stvaranja otpada
RECIKLIRANJE
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Povezane direktive – kontrola otpada
Direktiva o odlagalištima iz 1999 godine
Specificira standarde za lokacije odlagališta
Zahtijeva odvojene lokacije za opasni,neopasni i inertni otpad
Zabranjuje odredjene vrste otpada za odlaganje
(tekućine,gume,medicinski otpad,eksplozive,korozivni,zapaljivi)
Zahtijeva smanjenje biorazgradivog otpada koji se odlaže
Kriterij prihvatljivosti za odlagališta (Odluka 2003/33)
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Download

Evropske direktive za otpad Okvirna direktiva o otpadu i s njom