CONTENTS
Kratak sadržaj
Spisak slika
Predgovor
Zahvalnosti
O autoru
xix
xxii
xxv
xxviii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1
28
66
92
126
159
184
215
242
279
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Uvod u reviziju i izražavanje uverenja
Potražnja i ponuda usluga eksterne revizije
Revizija, organizacija i upravljanje
Revizijski odbor, interna i eksterna revizija
Međunarodne usluge revizije i izražavanja uverenja
Revizija u evropskom kontekstu
Nezavisnost revizora i profesionalna etika: međunarodni problemi
Rizik revizije, značaj i upravljanje poslovnim rizicima
Tehnike revizijskog uzorkovanja
Dokazi i donošenje odluka u reviziji
Interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem i okruženje
informatičkih tehnologija
Revizorovo izveštavanje
Informatička tehnologija i revizija
Kontinuirana revizija i kontinuirano izveštavanje
Kontrola kvaliteta i sistemi nadzora u reviziji: međunarodna problematika
Odgovornost revizora u menjajućem okruženju
Nezavisni revizor, tržište deonica i odluke o davanju zajmova
Korporativna prevara, korporativni skandali i eksterna revizija
Revizija: pogled u budućnost
Pojmovnik
Indeks
301
336
387
416
442
471
496
532
577
609
636
vii
Sadržaj
Spisak slika
Predgovor
Zahvalnosti
O autoru
1. Uvod u reviziju i izražavanje uverenja
Ciljevi učenja
Uvod
Pitanja o ključnoj ulozi revizora
Priroda i ciljevi revizije
Nedavne promene u revizijskom okruženju
Teoretski pristup reviziji
Rasprava o istorijskim perspektivama revizijskih koncepata
Potražnja usluga izražavanja uverenja: ekonomsko tumačenje
Usluge overavanja
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
2. Potražnja i ponuda usluga eksterne revizije
Ciljevi učenja
Uvod
Rasprava o revizijskim očekivanjima
Revizijska ponuda i potražnja
Strane koje potražuju informacije iz finansijskih izveštaja
Problem "asimetrije informacija"
Ekonomija informacija
Ponuda informacija iz finansijskih izveštaja (obavezno i dobrovoljno objavljivanje)
Faktori koji utiču na korporativno finansijsko objavljivanje
Eksterni revizori i ponuda i potražnja finansijskih informacija
Potražnja revizije
xix
xxii
xxv
xxviii
1
1
2
2
4
5
7
8
14
18
23
23
24
26
26
28
28
29
30
33
33
37
39
39
41
44
45
ix
SADRŽAJ
Uslovi koji stvaraju potražnju revizije
Teoretska objašnjenja potražnje usluga revizije
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
3. Revizija, organizacija i upravljanje
Ciljevi učenja
Uvod
Revizija i organizacije
Ekonomija korporativnog upravljanja
Neuspešno upravljanje
Bitni elementi korporativnog upravljanja
Korporativno upravljanje i korporativno izveštavanje
Eksterna revizija i korporativno upravljanje kao multidisciplinarno područje
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
4. Revizijski odbor, interna i eksterna revizija
Ciljevi učenja
Uvod
Pregled mehanizama upravljanja
Pogled na revizijski odbor i njegovo mesto u strukturi korporativnog upravljanja
Osnovne funkcije revizijskog odbora
Razvoj uloge revizijskog odbora
Nezavisnost revizijskog odbora
Ekonomske odrednice nezavisnosti revizijskog odbora
Nadzorna uloga revizijskog odbora u korporativnom finansijskom izveštavanju
Odnos između revizijskog odbora i interne revizije
Nadzorna uloga revizijskog odbora vezana za finansijske rizike i internu kontrolu
Revizijski odbor i nezavisni revizori
Revizijski odbor i usklađenost sa zakonima i kodeksima ponašanja
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
Dodaci
x
46
49
60
60
62
64
64
66
66
67
67
72
75
76
81
84
87
88
89
90
90
92
92
93
93
94
95
96
97
97
101
105
108
112
113
114
115
116
118
118
120
SADRŽAJ
5. Međunarodne usluge revizije i izražavanja uverenja
Ciljevi učenja
Uvod
Opšteprihvaćeni revizijski standardi (GAAS) u SAD
IFAC i međunarodna harmonizacija revizijskih standarda
Međunarodni revizijski standardi (MRevS)
Komitet za međunarodnu revizijsku praksu i MRevS-ovi
Uloga, sastav i ciljevi IAASB-a
Okvir Međunarodnih revizijskih standarda
Opšta načela revizije
Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uverenja (ISAE 3000)
Načela i osnovni postupci kod angažmana s izražavanjem uverenja
Harmonizacija računovodstvenih standarda
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
6. Revizija u evropskom kontekstu
Ciljevi učenja
Uvod
Evropske direktive u statutarnoj reviziji
Osma evropska direktiva (1984.) i odobrena nova Osma direktiva o statutarnoj
reviziji (2005.)
Detalji odobrene Direktive o reviziji računa preduzeća
Ostale aktivnosti Evropske komisije vezane za statutarnu reviziju
Rezime prioriteta Evropske komisije u reviziji
Strategija Evropske komisije s obzirom na propise u SAD
Evropsko udruženje računovođa (FEE)
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
7. Nezavisnost revizora i profesionalna etika:
međunarodni problemi
Ciljevi učenja
Uvod
Osnovna načela etike revizijske profesije
126
126
127
127
129
131
132
132
138
139
140
145
151
154
155
156
157
157
159
159
160
160
161
162
166
169
177
178
178
179
180
182
182
184
184
185
185
xi
SADRŽAJ
Upitna nezavisnost revizora
Ekonomija nezavisnosti revizora
Definicije pretnji i rizika nezavisnosti revizora
Nezavisnost revizora u evropskom kontekstu
Stav regulatora SAD o nezavisnosti revizora
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
8. Rizik revizije, značajnost i upravljanje poslovnim rizicima
Ciljevi učenja
Uvod
Različite vrste rizika revizije
Model rizika revizije (ARM) u fazi planiranja
Postupci procene rizika od strane eksternog revizora
Revizor i procena značaja
Izbor adekvatnih kontrola u proceni rizika revizije
Procena rizika i revizorovo razumevanje preduzeća
Revizorovo razmatranje značajnih rizika
Poslovni rizik
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
Dodatak
9. Tehnike revizijskog uzorkovanja
Ciljevi učenja
Uvod
Neizvesnost i revizijsko uzorkovanje
Dokazi i uzorkovanje
Rizik uzorkovanja
Rizik neuslovljen uzorkovanjem
Statističko i nestatističko uzorkovanje
Poređenje statističkih i nestatističkih pristupa uzorkovanju
Opšta rasprava o revizijskom uzorkovanju
Tehnike revizijskog uzorkovanja
Koraci kod statističkog uzorkovanja
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
xii
190
195
201
202
206
209
210
212
213
214
215
215
216
216
221
228
228
230
231
232
233
236
237
238
239
240
241
242
242
243
243
244
244
246
247
249
249
259
267
275
276
SADRŽAJ
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
10. Dokazi i donošenje odluka u reviziji
Ciljevi učenja
Uvod
Pojam revizijskih dokaza
Neka razmatranja o revizijskim dokazima
Korišćenje tvrdnji kod prikupljanja revizijskih dokaza
Revizijski postupci za prikupljanje dokaza
Revizija kao proces donošenja odluka
Ograničena racionalnost i heuristika u reviziji
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
11. Interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem i
okruženje informatičkih tehnologija
Ciljevi učenja
Uvod
Potreba kontrole
Definicija internih kontrola
Okvir internih kontrola
Veza između ciljeva i komponenti internih kontrola
„Signal s vrha” ili „okruženje kontrola”
Revizorovo razumevanje okruženja kontrola
Ograničenja efikasnosti internih kontrola
Revizorovo razumevanje spoljnog okruženja
Ključni pojmovi korišćeni u izveštavanju o internim kontrolama
Procenjivanje pouzdanosti internih kontrola
Izveštaji menadžmenta i revizora o internim kontrolama
„Odozgo prema dole” pristup reviziji internih kontrola
Upravljanje korporativnim rizicima (ERM)
Efikasnost internih kontrola u IT okruženju
Razvoj revizije internih kontrola unutar IT okruženja
Sadržaj COSO izveštaja o IT području
Američki Zakon Sarbanes-Oxley i kontrole informatičkih tehnologija
IFAC-ova stanovišta o informatičkim tehnologijama i reviziji internih kontrola
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
276
277
277
279
279
280
280
283
284
285
290
294
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
309
309
310
313
314
315
316
316
319
320
323
323
324
326
329
331
332
xiii
SADRŽAJ
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
12. Revizorovo izveštavanje
Ciljevi učenja
Uvod
Standardi izveštavanja
Vrste revizorovih izveštaja
Standardna revizorova izveštavanja
Formiranje mišljenja o finansijskim izveštajima
Odstupanja od standardnog revizorovog izveštaja
Izveštaji s rezervom
Revizorov izveštaj koji izražava „negativno mišljenje“
Uzdržanost od mišljenja
Ostale odgovornosti izveštavanja eksternog revizora
Revizorov izveštaj u evropskim zemljama
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
Problemi
Slučajevi
Dodatak (revizorovi izveštaji u evropskim zemljama)
13. Informatička tehnologija i revizija
Ciljevi učenja
Uvod
Pregled okruženja informatičkih tehnologija
Izazovi s kojima se revizori susreću u okruženju informatičkih tehnologija
Revizija, elektronska trgovina i elektronsko poslovanje
Pouzdanost računovodstvenih informacija i rizici informatičkih tehnologija
Rizik revizije u okruženju elektronske trgovine
Upravljanje rizikom informatičkih tehnologija
Planiranje revizije u kompjuterskom okruženju
Revizorove zabrinutosti vezane za procenu rizika u okruženju informatičkih tehnologija
Revizijske tehnike primenom računara (CAATs)
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
xiv
333
334
334
336
336
337
337
339
341
343
344
349
359
360
362
368
368
369
370
371
372
373
374
382
387
387
388
388
389
390
392
396
399
400
400
402
412
412
413
414
414
SADRŽAJ
14. Kontinuirana revizija i kontinuirano izveštavanje
Ciljevi učenja
Uvod
Procena informatičkih tehnologija u organizacijama
Kontrole informatičkih tehnologija i revizor
COBIT okvir
Napredak informatičkih tehnologija i usluge izražavanja uverenja
Kontinuirano izveštavanje
Pregled XBRL-a
Pregled kontinuirane revizije: izražavanje uverenja u ekonomiji realnog vremena
Kontinuirano izražavanje uverenja
Kontinuirani nadzor
Sličnosti i razlike između kontinuiranog nadzora i kontinuirane revizije
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
Dodatak
15. Kontrola kvaliteta i sistemi nadzora u reviziji:
međunarodna problematika
Ciljevi učenja
Uvod
Pregled kontrole kvaliteta u reviziji na međunarodnom nivou
Postavljanje standarda u reviziji
Etički standardi
Javni nadzor revizijske profesije
Samoregulacija
Nadzor, disciplinske sheme i sankcije
Stanovište IFAC-a o kontroli kvaliteta
Kontrola kvaliteta revizije u Evropskoj uniji
Kontrola kvaliteta revizije u Velikoj Britaniji
Kontrola kvaliteta revizije u Sjedinjenim Državama
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
416
416
417
417
420
420
423
424
425
429
433
434
435
437
437
438
439
439
441
442
442
443
443
446
446
447
447
448
448
456
458
460
465
466
467
469
469
xv
SADRŽAJ
16. Odgovornost revizora u menjajućem okruženju
Ciljevi učenja
Uvod
Računi preduzeća: ko je odgovoran?
Ekonomska analiza odgovornosti revizora
Povećani rizik sudskog spora protiv revizora
Promene u zakonskom okruženju
Vrste profesionalne odgovornosti u reviziji
Nemačko iskustvo gornje granice odgovornosti revizora
Obavezno osiguranje za direktore preduzeća
Uloženi napori u izmeni sistema neograničene odgovornosti revizora
Preteća sudska tužba kod usluga izražavanja uverenja
Običajno i statutarno pravo
Odgovornost revizora u SAD
Evropski pristup prema odgovornosti revizora
Molba profesije Velike Britanije za reformu odgovornosti revizora
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
17. Nezavisni revizor, tržište deonica i odluke
o davanju zajmova
Ciljevi učenja
Uvod
Uloga revizora u korporativnom finansijskom izveštavanju
Ključna uloga revizora i menjajuće okruženje revizije
Revizori i tržište kapitala
Pregled efikasnosti tržišta
Potražnja istraživanja o tržištu kapitala u računovodstvu i reviziji
Studije slučajeva u računovodstvu i reviziji
Odnos između revizijskog mišljenja i cene deonica
Problemi oblikovanja istraživanja
Doprinosi istraživanjima o revizorovim izveštajima 80-ih godina 20.veka
Prateće studije 90-ih godina 20.veka
Odluke o davanju zajma, računovodstvene informacije i nezavisni revizor
Smer budućih istraživanja
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
xvi
471
471
472
472
473
474
475
476
481
482
483
483
484
485
486
489
491
492
493
494
494
496
496
497
498
498
499
500
503
503
506
511
513
516
518
522
524
524
528
530
530
SADRŽAJ
18. Korporativna prevara, korporativni skandali i
eksterna revizija
Ciljevi učenja
Uvod
Prevare i greške u finansijskim izveštajima
Značaj koncepcije prevare u korporativnom izveštavanju i reviziji
Odgovornosti revizora za otkrivanje značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog
zbog prevare
Revizijski postupci za procenu rizika značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prevare
Crvene zastavice za prevaru: „znakovi upozorenja”
Iskušenje upravljanja zaradama
Revizijska profesija i korporativni finansijski neuspesi
Enron
Propast WorldComa
Dokazi o revizijskom neuspehu kod Lincoln Savings and Loan-a
Skandal Parmalata
Banka za kreditiranje i međunarodnu trgovinu (BCCI)
Slučaj Royal Ahold
Zaključne napomene
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
19. Revizija: pogled u budućnost
Ciljevi učenja
Uvod
Kako je revizijska profesija došla do toga gde je danas
Naduvana ekonomija: da li čini više štete nego koristi?
Koncentracija revizorskih firmi
Implikacije za prelaz firmi u konsultantske usluge
Izazovi s kojima se susreće revizijska profesija
Reakcija regulatora na koncentraciju revizorskih firmi
Regulativa i nadzor: da li revizijska profesija može sama da se reguliše?
Edukacija revizora za 21.vek
Istraživanja u području revizije kao imperativ
Revizori u promenljivom svetu
Rotirajuća vrata: mandat revizora i kvalitet revizije
Ekonomija utvrđivanja cene revizije: izazov za revizijsko tržište i regulatore
Kriza zbog sudskog spora
Globalizacija tržišta i harmonizacija standarda
Kuda idemo odavde?
Zaključne napomene
532
532
533
533
535
542
543
547
550
555
556
560
562
563
565
568
570
571
573
575
575
577
577
578
578
580
581
582
584
589
591
592
594
594
596
597
599
599
600
604
xvii
SADRŽAJ
xviii
Bibliografija i reference
Beleške
Pitanja za ponavljanje
Pitanja za raspravu
604
606
607
607
Pojmovnik
Indeks
609
636
Spisak slika
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Funkcija revizora kao faktora s dodatom vrednošću u korporativnom
finansijskom izveštavanju
Strane koje potražuju informacije iz finansijskih izveštaja
Ponuda informacija iz finansijskih izveštaja
Tok informacija i novca na tržištu kapitala
Uloga revizora u ponudi i potražnji za finansijskim informacijama
Sukob interesa između deoničara i menadžera
Uloga eksternog revizora u nadzoru informacija
30
34
40
42
45
56
58
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Odnosi deoničara, menadžera i revizora unutar organizacije
Glavni doprinosi razvoju teorije preduzeća
Bitni elementi korporativnog upravljanja
Proces finansijskog izveštavanja
Odnos između eksternih revizora i preduzeća
68
75
77
83
85
4.1
4.2
4.3
Mehanizmi upravljanja
Tronožna stolica finansijskog izveštavanja
Postojeći i novonastali problemi s kojima se suočava revizijski odbor
94
102
110
5.1
5.2
Međunarodni standardi revidiranja, izražavanja uverenja i povezanih usluga
Razlike između angažmana s izražavanjem razumnog uverenja i
angažmana s izražavanjem ograničenog uverenja
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodni
računovodstveni standardi (MRS)
134
163
na
164
6.4
Mere predložene u Direktivi EU o statutarnim revizorima i revizijskim firmama
Specifične mere predložene Direktive EU (2005.) primjenjive na primenljive
statutarne revizore i revizorske firme preduzeća kotirajućih na berzi
Mere uključene u Direktivu EU (2005) za učvršćivanje javnog nadzora nad
revizijskom profesijom
Plan akcije od 10 tačaka o statutarnoj reviziji
7.1
Zabranjene nerevizijske usluge
200
8.1
8.2
8.3
Prikaz procesa revizije
Primer modela rizika revizije
Primer inverznog odnosa između rizika neotkrivanja te inherentnog i
kontrolnog rizika
218
224
5.3
6.1
6.2
6.3
144
153
165
167
225
xix
SPISAK SLIKA
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Redosled događaja
Redosled događaja sa sprečavanjem putem kontrola
Međusobni odnosi komponenti rizika revizije
Identifikacija i procena rizika prema pristupu upravljanju rizicima
Rizici koji utiču na poslovanje preduzeća
226
226
227
234
236
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
245
246
252
253
9.10
9.11
Vrste rizika uzorkovanja za testove kontrola
Vrste rizika uzorkovanja za dokazne testove detalja
Faktori koji utiču na veličinu uzorka kod testova kontrola
Faktori koji utiču na veličinu uzorka kod dokaznih postupaka
Razlike između atributivnog uzorkovanja i uzorkovanja zasnovanog
na varijablama
Faktor pouzdanosti za precenjene stavke
Faktor proširenja za očekivana pogrešna prikazivanja: PPS uzorkovanje
Tabela s veličinama uzorka za atributivno uzorkovanje (rizik prekomerne
pouzdanosti 10 posto)
Tabela s veličinama uzorka za atributivno uzorkovanje (rizik prekomerne
pouzdanosti 5 posto)
Tabela za procenu statističkog uzorka (rizik prekomerne pouzdanosti 10 posto)
Tabela za procenu statističkog uzorka (rizik prekomerne pouzdanosti 5 posto)
11.1
11.2
Komponente internih kontrola
Razvoj upravljanja rizicima
305
322
12.1
12.2
12.3
Hijerarhija vrsta revizorovih izveštaja o finansijskim izveštajima preduzeća
Primer standardnog revizorovog izveštaja o finansijskim izveštajima
Primer izveštaja s rezervom: neslaganje u pogledu računovodstvenih
politika (neprimeren računovodstveni metod)
Izveštaj s rezervom: neslaganje u pogledu računovodstvenih politika
(neprimereno objavljivanje)
Primer pozitivnog revizorovog izveštaja kada je odgovarajuća objavljena
beleška o pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanj
Primer revizorovog izveštaja s rezervom kada nije odgovarajuća objavljena
beleška o pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja
Primer revizorovog negativnog mišljenja kada nije odgovarajuća
objavljena beleška o pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja
Primer revizorovog izveštaja koji izražava negativno mišljenje
Primer revizorovog izveštaja u kojem se izražava uzdržanost od
mišljenja zbog ograničenja delokruga
Izveštaj o uvidu u periodične finansijske izveštaje
Primeri revizorovih izveštaja u Francuskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji
Američki pozitivni izveštaj
Rezultati FEE-ove studije o nepridržavanju zahteva MRevS-a za revizorove
izveštaje u evropskim zemljama: rezime razlika u odnosu na MRevS 700
340
342
9.6
9.7
9.8
9.9
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
13.1
13.2
xx
IFAC-ov pristup upravljanju rizicima u okruženju elektronskog poslovanja
Prednosti i nedostaci CAATs-a
259
265
266
270
271
272
273
349
351
356
357
357
361
363
366
376
380
383
399
403
SPISAK SLIKA
14.1
14.2
14.3
Uobičajeni elementi organizacija
Tradicionalna revizija i kontinuirani procesi
Kontinuirano izražavanje uverenja
418
431
434
15.1
15.2
Okvir kontrole kvaliteta u reviziji
Odnos između visokokvalitetnih revizija i revizijskih standarda
444
446
17.1
Rezime studija o odnosu između revizorovih izveštaja i finansijskih tržišta
507
18.1
Slučaj Enrona u brojevima
557
19.1
Odnos bruto naknada za računovodstvo i reviziju, usluge poreskog savetovanja
i usluge savetovanja menadžmenta (procenat bruto naknada)
583
Poređenje istorijskih i budućih usluga izražavanja uverenja
601
19.2
xxi
Download

Kratak sadržaj