MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
EFSM EFTM EFTRC EFTCM
www.EH.danfoss.com



Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Indeks
1
Uvod
1.1
1.2
1.3
1.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezbednosna uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smernice za montažu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
4
5
5
5
2
Montaža - korak po korak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Metode pričvršćivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Izračunavanje C-C razmaka . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Planiranje montaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Priprema oblasti za montiranje . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
6
6
7
3
Elementi za montažu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Instaliranje grejnih elemenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4
Primene u zatvorenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Podno grejanje u tankim oblogama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Podno grejanje kod betonskih podova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Završavanje montaže
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6
Opcionalne postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Postavke temperature poda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
1
Uvod
U ovom priručniku za montažu reč „element“ se odnosi na grejne kablove i grejne mrežice.
Ako se koriste reči „grejni kabl“ ili „grejna mrežica“,
uputstvo u pitanju se primenjuje samo na ovu vrstu
elementa.
Sve dimenzije, izbor proizvoda i ugradnja i puštanje u
rad bilo koje date primene predstavljaju odgovornost
ovlašćenog montažera.
Svaku primenu za koju se koriste grejni elementi ili
termostati koje je kupio krajnji korisnik mora da
odobri ovlašćeni električar pre puštanja u rad.
▪ Uključujući vstu, veličinu, ugrađivanje i povezivanje grejnog elementa
▪ Uključujući vrstu, veličinu, povezivanje i postavke termostata koji kontroliše grejni element
Danfoss Heating Solutions
Predvišena upotreba grejnih elemenata koja je
obuhvaćena ovim priručnikom je samo za prodno
grejanje.
▪ Elementi se ne smeju ugrađivati
u metalne podove niti se smeju
koristiti u svrhe grejanja skladišta.
▪ Elementi treba da budu potpuno
ugrađeni i najmanje 5 mm u betonu, košuljici, lepku za pločice
ili slično.
Za druge primene obratie se lokalnoj Danfoss kancelariji za prodaju.
VIEGC345
3
Vodič za montažu
1.1
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Bezbednosna uputstva
Nikada nemojte seći niti skraćivati grejni element.
▪ Rezanjem grejnog elementa poništiće se garancija.
▪ Hladni krajevi mogu se seći ili skraćivati samo da
bi odgovarali zahtevima.
Elementi se uvek moraju ugraditi u skladu sa
lokalnim građevinskim odredbama i pravilima ožičavanja, kao i sa smernicama u ovom priručniku za
ugradnju.
▪ Svaka druga ugradnja može da oteža funkcionalnost elementa ili da stvori bezbednosni rizik,
kao i da poništi garanciju.
▪ Postarajte se da elementi, hladni krajevi, kutije
sa priključcima i druge električne komponente
ne dođu u dodir sa hemikalijama niti zapaljivim
materijalima tokom ili posle ugradnje.
Elemente uvek mora da povezuje ovlašćeni
električar pomoću fiksne veze.
▪ Isključite sa napona sva strujna kola pre montaže i servisiranja.
▪ Priključak na izvor napajanja ne sme biti direktno dostupan krajnjem korisniku.
▪ Svaki omotač grejnog kabla mora da bude
uzemljen u skladu sa lokalnim odredbama vezanim za struju i povezan na uređaj diferencijalne
struje (RCD).
▪ Preporučena vrednost okidanja RCD sklopke je
30 mA, ali može da bude do 300 mA ako kapacitivno curenje može da dovede do neželjenog
okidanja.
▪ Grejni elementi moraju biti povezani preko
sklopke koja omogućava svepolno isključivanje.
▪ Element mora da bude opremljen osiguračem
ispravne veličine ili prekidačem, npr. 10/13 A za
1,5 mm2 hladni kraj i 16/20 A za 2,5 mm2 hladni
kraj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grejni kabl
Termostat
Senzor
Omotač
RCD
Svepolna
sklopka
7. Osigurač

‘
’

Ž

Prisustvo grejnog elementa mora
▪ biti obeleženo pričvršćivanjem znakova opreza
ili obeležja na kućištu priključka za struju i/ili često duž linije strujnog kola gde je to jasno
vidljivo.
4
VIEGC345
Œ
Priključci
▪ Faza - crno
▪ Nula - plavo
▪ Uzemljenje omotač
▪ biti navedeno u svoj dokumentaciji o struji
nakon montaže.
Nikada nemojte da premašujete maksimalnu gustinu toplote (W/m2) za stvarnu primenu.
Danfoss Heating Solutions
Vodič za montažu
1.2
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Smernice za montažu
▪ Pažnja! Ne koristiti elemente klasifikovane u M1
sistemu u područjima koja su podlozna velikim
mehaničkim opterećenjima ili udarima. Za klasifikaciju pogledati odeljak 1.3.
▪ Proizvod ne sadrži štetne supstance.
▪ Čuvajte na suvom, toplom mestu na temperaturama između +5 °C i +30 °C.
Pravilno pripremite lokaciju za montažu tako što ćete
ukloniti oštre predmete, nečistoću itd.
Redovno merite omski otpor izolacije pre i tokom
montaže.
Nemojte polagati grejne elemente ispod zidova ili
fiksiranih prepreka. Min. 80 cm vazduha je potrebno.
1.3
Držite elemente dalje od izolacionog materijala, drugih izvora toplote i spojeva za produžavanje.
Elementi se ne smeju međusobno dodirivati niti
ukrštati, kao ni sa drugim elementima i moraju biti
jednako raspoređeni na površinama.
Elementi, a naročito priključak, moraju biti zaštićeni
od opterećenja i naprezanja.
Elemente treba montirati najmanje 30 mm od sprovodnih delova zgrade, npr. vodovodnih cevi.
Podni senzor je obavezan i treba da bude povezan za
termostat čime ograničava temperaturu poda na
najviše 35 °C.
Pregled sistema
ECflex
EFSM
EFTRC
EFTM
EFTCM
M1
M1
M1
M2
Podno grejanje u tankim oblogama (<3 cm)
D
P
P
A
Podno grejanje u betonskim podovima (>3 cm)
A
A
A
P
Mehanička klasa (IEC 60800)
M1
M2
1.4
Za upotrebu u primenama sa malim rizikom
od mehaničkog oštećenja, npr. montiranje
na ravnim površinama i ugrađivanje u
košuljice bez oštrih predmeta.
Za upotrebu u namenama sa višim rizikom
od mehaničkog oštećenja.
P
D
A
Primarna preporuka za ovu namenu.
Namenjeno i odobreno za ovu namenu.
Primenljivo, ali postoje bolje opcije.
Pregled funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Danfoss Heating Solutions
Element
C-C razmak
Priključak hladnog kraja
Hladni kraj
Kutija sa priključcima (ako postoji)
Senzor
Termostat
VIEGC345
5
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
2
Montaža - korak po korak
2.1
Metode pričvršćivanja
Danfoss CLIP CC
Traka ili topljeni lepak
Za održavanje tačnog C-C razmaka (u koracima od 1
Za pričvršćivanje elemenata za čvrste, suve, ravne pocm) na ravnim površinama, otporno na ultraljubičaste vršine.
zrake.
2.2
Izračunavanje C-C razmaka
Za površine, C-C razmak predstavlja razmak u centimetrima od centra jednog kabla do centra sledećeg.
C - C [cm]
=
Snaga kabla [W/m]
x 100 cm
Gustina toplote [W/m2]
Maks. C-C razmak
Tanke obloge (<3 cm)
Betonski podovi (>3 cm)
10 cm
15 cm
W/m² na 10 W/m
C - C [cm]
=
Površina [m2]
x 100 cm
Dužina kabla [m]
ili
2.3
220V/380V
230V/400V
5
183
200
240V/415V
-
7,5
122
133
145
10
91
100
109
12,5
73
80
87
15
61
67
73
Planiranje montaže
Nacrtajte skicu montaže koja prikazuje
▪ raspored elemenata
▪ hladne krajeve i priključke
▪ spojnu kutiju/razvodnik za kablove (ako je
primenljivo)
▪ senzor
▪ kutiju sa priključcima
▪ termostat
6
C-C [cm]
VIEGC345
Sačuvajte skicu
▪ Poznavanje tačne lokacije ovih komponenti
olakšava naknadno otklanjanje problema i popravljanje oštećenih elemenata.
Imajte na umu sledeće:
▪ Pridržavajte se svih smernica iz odeljka 1.1.
▪ Pridržavajte se ispravnog C-C razmaka (samo za
grejne kablove) - pogledajte odeljak 2.2.
▪ Pridržavajte se potrebne dubine montaže i
moguće mehaničke zaštite hladnih krajeva.
Danfoss Heating Solutions
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
▪ Ako ugrađujete više od jednog elementa,
nikada nemojte povezivati elemente u serijama,
već priključite sve hladne krajeve paralelno u
kutiju sa priključicima.
▪ Dva ili više elemenata mogu se ugraditi u
istu prostoriju, ali jedan element se ne sme
ugraditi u dve ili više prostorija.
▪ Svi grejni elementi u istoj prostoriji moraju
da imaju istu gustinu toplote (W/m2), osim
2.4
Priprema oblasti za montiranje
▪ Uklonite sve tragove starih instalacija, ukoliko je
primenljivo.
▪ Postarajte se da je instalaciona površina ravna,
stabilna, glatka, suva i čista.
3
▪ Po potrebi popunite razmake oko cevi, odvoda ili zidova ili pokrijte folijom
▪ Ne smeju postojati oštre ivice, lišće, nečistoća ili
strani predmeti.
Elementi za montažu
Ne preporučuje se da se elemenati montiraju na
temperaturama ispod -5 °C.
Pri niskim temperaturama grejni kablovi mogu da postanu nesavitljivi. Nakon odmotavanja elementa povežite ga nakratko na mrežni napon da biste omekšali
kabl pre pričvršćivanja.
Merenje otpora
Izmerite, verifikujte i zabeležite otpor elementa
tokom instaliranja.
3.1
ukoliko nisu povezani na odvojene podne
senzore i termostate.
▪ Za kablove sa jednim provodnikom, oba hladna
kraja moraju da budu povezana sa kutijom sa
priključcima.
▪ Nakon otpakivanja
▪ Nakon pričvršćivanja elementa
▪ Nakon završetka montaže
Ako vrednosti omskog otpora i otpora izolacije nisu
isti kao što je naznačeno, element se mora zameniti.
▪ Omski otpor mora biti između -5 i 10% označene vrednosti.
▪ Vrednost otpora izolacije treba da bude >20 MΩ
na najmanje 500 V, a najbolje 2,5 kV.
Instaliranje grejnih elemenata
Pridržavajte se svih uputstava i smernica u odeljcima
1.1 i 1.2.
Grejni elementi
▪ Postavite grejni element tako da bude na
najmanje pola C-C razmaka od prepreka.
▪ Elementi moraju uvek biti u dobrom kontaktu sa
razvodnikom toplote (npr. beton). Pogledajte
odeljak 4 za detalje.
Grejni kablovi
▪ Pridržavajte se ispravne C-C razdaljine pogledajte odeljak 2.2.
▪ Prečnik savijanja grejni kabl mora da bude
najmanje prečnik kabla puta 6.
▪ Stvarna dužina kabla može da varira -/- 2%.
Danfoss Heating Solutions
Grejne mrežice
▪ Uvek odmotajte grejne mrežice tako da grejni
kablovi budu okrenuti nagore.
▪ Kada grejna mrežica stigne do granice površine,
isecite oblogu/mrežu i okrenite mrežicu pre nego što je ponovo umotate.
▪ Stvarna dužina mrežice može da varira u sledećim tolerancijama:
▪ +/- 1 petlja za mrežice 5 do 10 m.
▪ +/- 2 petlji za mrežice duže od 10 m.
VIEGC345
7
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Produžavanje hladnih krajeva
▪ Izbegavajte produžavanje hladnih krajeva, ako
je moguće. Povežite hladne krajeve za npr.
spojne kutije ili razvodnike za kablove.
▪ Maks. 5% gubitka potencijalne struje u celoj dužini hladnog kabla.
▪ Dodatna dužina hladnog kraja povećaće kapacitivnu struju rasipanja što znači da će nazivni
podaci za isključenje RCD-a možda morati da
budu viši.
Senzori
▪ Senzori su naelektrisane komponente (230 V) i
moraju biti ožičene unutar plastične cevi
▪ Senzori se mogu produžiti pomoću instalacionog kabla.
▪ Pogledajte odeljak 4 za određene aplikacije.
4
Podni senzori
▪ Obavezni su ispod drvenih podova ili u drvenim
međupodovima.
▪ Biće postavljeni na odgovarajuće mesto.
▪ Gde neće biti izloženi suncu niti promaji
usled otvaranja vrata
▪ Između >2 cm od dva grejna kabla
▪ Cev treba da bude u ravni sa površinom
poda.
Možda će biti potrebno da proširiti cev
kako bi se ovo postiglo.
▪ Položite cev prema kutiji sa priključcima.
Primene u zatvorenom
Konstrukcija
Tanke obloge* (<3 cm)
Betonski podovi* (>3 cm)
Drvo
Maks. 10 W/m i 100 W/m2
Beton
Maks. 20 W/m i 225 W/m2
Podni pokrivač
drvo, parket, laminat
Maks. 100 W/m2
Maks. 150 W/m2
Tepih, vinil, linoleum itd.
Maks. 100 W/m2
Maks. 150 W/m2
W/m2
100 - 200 W/m2
Podovi sa pločicama u kuhinjama, dnevnim so- 100 - 150 W/m2
bama, hodnicima itd.
100 - 150 W/m2
Podovi sa pločicama u kupatilima, staklenim
baštama, podrumima itd.
100 - 200
* Može biti do 225 W/m2 u ivičnim zonama, npr. ispod
velikih prozora
▪ Na betonskim međupodovima i ispod pločica,
samo
▪ ako su povezani na odvojeni podni senzor i
termostat
Pokrivači drvenog poda
Prirodno svojstvo drveta je da se skuplja i širi u zavisnosti od relativne vlažnosti (RH) u prostoriji. Optimalan opseg je 30-60% RH.
▪ Izbegavajte bukovinu i javorovinu kod višeslojnih podnih prekrivača, osim ako nisu sušeni presovanjem.
▪ Montirajte barijeru za vlagu za međupodove
<95% RH i membranu otpornu na vlagu >95%.
8
VIEGC345
▪ Omogućite 100% kontakt između elementa i
podnog materijala iznad (bez vazdušnih džepova).
▪ Ugradite grejni sistem u celu podnu površinu na
15°C površinske temperature.
▪ Uvek ugradite podni senzor radi ograničavanja
temperature poda. Pogledajte odeljak 6.1 proizvod kako biste dobili detaljne informacije.
Danfoss Heating Solutions
Vodič za montažu
4.1
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Podno grejanje u tankim oblogama
Novi podne pločice u vlažnim prostorijama
Види слику
1. Nove pločice
2. Lepak za pločice
3. Membrana otporna na vlagu (u vlažnim prostorijama)
4. Samonivelišuća smesa
5. ECmat ili ECflex grejni kabl
6. Temeljni premaz
7. Postojeće pločice ili betonski pod
Novi podni pokrivač u suvim prostorijama
Види слику
1. Nove pločice, drveni pod, laminat ili tepih
2. Barijera za vlagu i podloga za apsorpciju buke
(drveni pod / laminat)
3. Smesa na bazi lateksa/lepak za pločice
4. ECmat ili ECflex grejni kabl
5. Temeljni premaz
6. Postojeći betonski ili drveni pod
Drveni međupodovi moraju biti ispravno pričvršćeni
▪ Primenite podni malter pre polaganja grejnog
elementa, po potrebi.
Dodatna izolacija (backer ploče)
▪ Može se primeniti između postojećeg međupoda i grejnog elementa.
▪ Polistiren (XPS) velike kompresivne snage
> 300 kN/m2.
▪ Površine od betona ili folije bez pukotina.
▪ Mora se instalirati na način koji proizvođač preporučuje.
▪ Podni senzor mora biti ugrađen iznad izolacije.
▪ Izlazna snaga maks. 10 W/m i 150 W/m2.
4.2
Membrana otporna na vlagu
▪ Primeniti u vlažnim sobama iznad grejnih
kablova.
▪ Primenite samo ako nisu već ugrađene u postojećem podu.
▪ Pazite da ne oštetite membranu prilikom
rada sa samolepljivim mrežicama.
Lepak za pločice ili samonivelišuća smesa
▪ Pripremite međupod na način koji dobavljač
preporučuje.
▪ Grejni element treba da bude dobro pričvršćen
pre primenjivanja.
▪ Grejni element mora biti potpuno pokriven i na
najmanje 5 mm.
Potreban alat
▪ Čekić.
▪ Dleto.
▪ Pištolj za lepak.
▪ Nož ili makaze
Rezime montaže
Izdubite zazor u zidu i pričvrstite vođice kabla i kutiju
sa priključicma. Izdubite zazor za cev senzora i hladni
kabl. Pričvrstite cev senzora npr. pomoću pištolja za
lepak.
Odmotajte element. Pričvrstite ga za međupod. Isecite i okrenite grejnu mrežicu kada dođete do zidova ili
prepreka. NEMOJTE seći kabl.
Primenite savitljivu samonivelišuću smesu, membranu otpornu na vlagu i/ili lepak za pločice, u zavisnosti
od završne obrade poda.
Podno grejanje kod betonskih podova
Novi pod u suvim sobama
Види слику
1. Drveni pod, laminat ili tepih.
2. Podloga za apsorpciju buke / bitumenizirana
tkanina (ispod drveta).
3. Parna membrana.
Danfoss Heating Solutions
4.
5.
6.
7.
8.
Beton.
ECmat ili ECflex grejni kabl.
Betonska ploča ili folija.
XPS izolacija.
Pesak i zemlja.
VIEGC345
9
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Grejni kablovi ne smeju da dodiruju izolaciju
▪ Grejni kabl mora da bude odvojen betonskom
pločom ili folijom.
Polaganje u beton, malter ili košuljicu
▪ Obloga ne sme da sadrži oštro kamenje
▪ Mora da bude dovoljno vlažna, homogena, bez
mehurića vazduh
▪ Nanosite umerenom brzinom kako biste
izbegli pomeranje elementa
▪ Izbegavajte prekomernu upotrebu grabulja, lopata, vibratora i valjaka
▪ Grejni element mora biti potpuno pokriven i na
najmanje 5 mm
▪ Omogućite vreme sušenje od približno 30 dana
za beton i 7 dana za mešavine u kalupima.
5
Odmotajte element. Pričvrstite ga za međupod. Isecite i okrenite grejnu mrežicu kada dođete do zida ili
prepreka. NEMOJTE seći kabl.
Nanosite umerenom brzinom kako biste izbegli
pomeranje elementa.
Završavanje montaže
Spajanje kablova
▪ Pogledajte priručnik za montažu za termostat.
▪ Pogledajte dijagram ožičenja i druge važne informacijeu odeljku 1.1.
▪ Postarajte se da totalna amperaža ne premaši
kapacitet termostata. U suprotnom, ugradite
kontaktor.
Konačna provera i dokumentacija
▪ Nakon montaže elemenata i testiranja otpora,
završite montažu.
▪ Ukupna vrednost izolacije R iznad kablova
mora da bude maks. 0,2 m2K/W što je jednako 20 mm za borovinu ili 30 mm za hrastovinu.
▪ Proverite da li razvodnik toplote (e.g. (npr. pod)
može da podnese toplotu koju element emituje.
Ovo je posebno važno ako je element povezan
na termostat koji ne dozvoljava konfiguraciju
maksimalne temperature. Pogledajte odeljak 4
za detalje.
▪ Ovo je posebno važno ako je element povezan na termostat koji ne dozvoljava konfiguraciju maksimalne temperature.
10
Rezime montaže
Nanesite betonsku ploču ili foliju na izolaciju.
VIEGC345
▪ Dokumentujte sledeće u vidu teksta, crteža ili
fotografija:
▪ vrsta kabla, rastojanje, dubina, raspored,
ID strujnog kola, senzori.
▪ lokaciju priključaka između hladnog kraja i
grejnog elementa.
▪ položaj završnih kapa (samo za dvostruke
provodnike).
▪ položaj produžnih spojeva, ukoliko ih ima.
▪ Popunite garantni obrazac.
▪ Popunite ECmat garantnu oznaku i stavite
je u razvodnu kutiju.
▪ Uputite krajnjeg korisnika ili dnevnog nadzornika o radu i održavanju grejnog sistema.
▪ Pre svakog perioda kontinuirane upotrebe proverite da li postoje kvarovi u razvodnoj ploči,
termostatu i senzorima.
▪ Ponovo proverite i uporedite vrednost otpora i otpor izolacije.
Danfoss Heating Solutions
Vodič za montažu
6
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Opcionalne postavke
Ako je element povezan na termostat kao što je ECtemp , konfigurišite osnovne postavke u skladu sa tabelom
ispod i na način opisan u priručniku za montažu termostata.
Termostat
Maks. opterećenje
Podno grejanje - opšti podaci
ECtemp 13x
16 A
Sobna temp. 20-22 °C
ECtemp 330/610
16/10 A
ECtemp 53x
15A
ECtemp 550
16A
Danfoss LINK
15A (FT)
Temp. poda: pogledajte odeljak 6.1
Maks. ograničenje temperature poda: 35°C
Ako je primenljivo, podesite ograničenje temperature
prema preporukama proizvođača kako biste sprečili
oštećenje npr. poda.
6.1
▪ Za većinu proizvoda drvenog poda, temperatura je obično oko 27 °C.
Postavke temperature poda
U skladu sa ISO 13732-2, ugodna temperatura poda
zavisi od materijala koji prekriva pod.
Betonski pod (pločice)
26 - 28,5°C
Meko drvo (bor)
22,5 - 28°C
Tvrdo drvo (hrast)
24,5 - 28°C
Tekstil (podne obloge, tepisi)
21 - 28°C
Otpornost na
toplotu [m2K/W]
Sve postavke temperature poda moraju da budu
nekoliko stepeni više radi kompenzovanja otpornosti
podnih obloga na toplotu.
Primeri podova
0,02
Pločice od 15 mm
0,05
Laminat na bazi HDF od 8 mm
0,10
Bukov parket od 14 mm
0,13
Čvrste hrastove daske od 22 mm
<0,17
Maks. debljina tepiha ako se koristi podno
grejanje
0,18
Čvrste jelove daske o 22 mm
Detalji
Približna postavka za
temperaturu poda
25°C
Kamen ili keramika
26°C
>800 kg/m3
28°C
650 - 800 kg/m3
31°C
>800
kg/m3
32°C
u skladu sa EN 1307
34°C
450 - 650 kg/m3
35°C
Temperaturu poda neophodno je postepeno povećavati tokom prve nedelje, kako biste omogućili
sleganje novog poda. To se takođe preporučuje na
početku grejne sezone.
Danfoss Heating Solutions
VIEGC345
11
Vodič za montažu
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone:+45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
Email: [email protected]
www.EH.danfoss.com
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne manjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (respektivno)
odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss Heating Solutions i Danfoss Heating Solutions logotip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
088L0800 & VIEGC345
Produced by Danfoss Heating Solutions © 01/2012
Download

ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom