Informace z radnice
íslo
10/2014
vydáno 2.
10. 2014
Registrováno Ministerstvem kultury R pod íslem MK R E 11153.
OBEC PETROVICE
Volby do zastupitelstva obce
V letošních volbách do zastupitelstva obce Petrovice kandiduje celkem 41 kandidát ve t ech
volebních stranách. S íslem 1 je to KDU- SL, s íslem 2 hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a
s íslem 3 Sdružení nezávislých kandidát Petrovicka. V t chto volbách dojde k významné
obm n složení zastupitelstva, protože ze stávajících 15 len již nekandidují: Marie K ížová,
Pavel Kdolský, Vladimír Bílek a Petr ihák. Naopak je tentokrát mnoho nových kandidát , kte í
doposud do zastupitelstva nikdy nekandidovali. Složení kandidát dává tušit, že i nadále budou
jednání v novém zastupitelstvu konstruktivní a nadstranická.
P ehled kandidát :
KDU- SL
po .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
jméno
Vlasta Roubíková
Ji í Soukup
Miroslav Procházka
Jana Motrincová
Petr Marešovský
Vladimír Krej a
Václav Kubí ek
Eva Bartošová
Robert Jech
Ing. Marie Kubecová
Jana Kubí ková
Anna Jarolímková
Milan Krej í
Jana K ížová
Jaroslava Šetinová
STAN
v k po .
55
1.
45
2.
42
3.
31
4.
36
5.
54
6.
60
7.
37
8.
36
9.
54
10.
48
11.
41
12.
34
13.
57
14.
53
15.
jméno
Petr Št pánek
Jan Kubí ek
Ing. Pavel Kubí ek
Ing. Jaroslav Dolejší
Vendula Vrzalová
Ing. Dušan Šime ek
Ing. Pavel Bartoš
Ji í Dolejš
Bohumil Šimák
Ing. Jan Doubrava
Miroslav Kudrna
Petr Balík
František Kubec
Jaromír Š astný
Jitka Hobzková
SNK Petrovicka
54
2.
27
3.
64
4.
37
5.
41
6.
43
7.
49
8.
59
9.
35
10.
56
11.
jméno
Ing. Petr Dlouhý
Jaroslav Kloud
Ji í Procházka
Bc.Václav Jankovský
Zden k Jindrák
Petr Fedas
Ing. Jan Bilina
Ond ej Šimák
Lenka Štemberková
Zden k Pešta
Jaroslav Sedlák
43
12.
neobsazeno
57
13.
neobsazeno
43
14.
neobsazeno
56
15.
neobsazeno
v k po .
50
1.
v k
44
56
38
41
41
35
37
25
36
41
47
Jak vše nakonec dopadne a jak se bude naše obec dále rozvíjet, o tom rozhodnete vy, p ij te
k volbám v pátek 10. a v sobotu 11. íjna (p enosná volební urna
Pozvánka na poslední zasedání zastupitelstva obce
které se koná ve st edu 8. íjna 2014 od 19:00 hodin
na sále v Obd nicích
Program jednání:
PRONÁJEM HOSPODY V OBD NICÍCH
Noví ob ánci v naší obci :
Zora Bilinová, Petrovice
Malé Zorce p ejeme na cest životem
hodn zdraví, št stí, lásky a pohody
Tak co je u Vás na Petrovicku nového???
Otázka, se kterou se asto setkáváte, když n kam p ijedete. Kon í volební období a tak je na
ase na tuto otázku odpov d t. Podle níže uvedeného vý tu m žeme konstatovat, že se Vámi
zvolení zastupitelé za poslední ty i roky rozhodn „neflákali“ . Pro p ehlednost adím aktivity
posledních ty let podle logických oblastí. Toho, co je u nás nového, je ale daleko více.
Nezmi oval jsem úmysln krásné akce a úsp chy r zných spole enských organizací, abychom
se nechlubili cizím pe ím. Každopádn jste o nich byli pr b žn informováni v Informacích.
Infrastruktura
Na za átku volebního období jsme zdárn dokon ili tolik pot ebnou úpravnu pitné vody
v Týn anech. Náklady byly 2,33 mil. K , dotace 1,78 mil. K . Byla také dokon ena kanalizace
v Petrovicích a postavena nová istírna odpadních vod, vše za 20 mil. K , dotace 12,8 mil. K .
Také v Obd nicích byla instalována kolona na úpravu pitné vody.
V práv kon ícím volebním období bylo na území naší obce opraveno a vybudováno
pom rn hodn komunikací:
2011 - od zastávky v Chalupách do Obd nic
- z Petrovic na Krchov
- od Pohodnice k Míkovu mlýnu
- od Sedlák , kolem Paták k Máš m v Petrovicích
- propustek ve Skoupém pod Š astnými
- spojova ka kolem areálu ZD
- oprava spojova ky Skoupý – Týn any
- výspravy v bytovkách a silnice na Porešín
2012 - most v erve áku a silnice Petrovice - Šumava
- z Petrovic p es Vilasovu Lhotu na Ka enu
- Petrovice – Kuní ek
- recyklát u apk v Petrovicích
- nový chodník s lávkou Kojetín – Petrovice
- parkovišt pod MŠ
2013 - Obd nice náves
- Kojetín – ob silnice do vsi
- Skoupý – spodní náves
- Rybní ek
2014 - Obd nice – Radešice – oprava a odvodn ní cesty
- parkovišt u h išt v Petrovicích
- Kojetín – Císa ská – instalace dvou št rbinových žlab
Každoro n se provád jí výspravy výtluk .
Z obecního rozpo tu bylo do komunikací v období 2011 – 2014 investováno 6.261.301 K
(dotace 2,3 mil. K ), St . kraj opravil komunikace v naší obci za 40,7 mil. K , ZD Krásná Hora
provedla opravy místních komunikací v hodnot 560 tis. K . Celkem tedy za 47,5 mil K .
Obec hospoda ila v roce 2011 s rozpo tem 29,13 mil. K , 2012 s rozpo tem 19,9 mil. K ,
a v roce 2013 s rozpo tem 29,8 mil. K . Rozpo et na rok 2014 je zatím 20,92 mil. K .
2
Úv ry na po átku volebního období inily 9,37 mil. K , byl p ijat úv r na zm nu
vytáp ní v základní škole ve výši 3 mil. K , úv ry ke konci zá í 2014 jsou 5,28 mil. K . Na
dotacích jsme za uplynulé volební období získali celkem 11.513.365 K .
Obecní nemovitosti
V roce 2011 jsme koupili pozemky v pr myslové zón – 40.464 m2 za 1.390.000 K . Tyto
pozemky byly nabízeny za velmi p íznivou cenu s cílem motivovat místní podnikatele ke stavb
výrobních objekt . O pozemky však nebyl zájem, proto byla ást pr myslové zóny v roce 2013
prodána – 36.180 m2 za 4.341.600 K (ješt nám zbylo 4.284 m2 ).
Obec koupila v roce 2013 pozemky pod p írodní památkou Husova kazatelna – 9.625 m2
za 385.000 K . Dále koupila bývalou administrativní budovu JZD Petrovice s jídelnou a
parkovišt m od ZD Krásná Hora a.s. za 2,2 mil. K . V této budov jsme opravili vstupy a
rekonstruovali a vybavili ubytovnu vše za 627 tis. K . Provedli jsme sm nu pozemk a tím
vzniklo 7 stavebních parcel v Petrovicích u ZŠ. Tyto parcely jsou aktuáln zasí ovány vodou,
kanalizací a elekt inou.
Pom rn zna ný finan ní obnos se vynaložil do škol. V základní škole jsme provedli
v roce 2011 vým nu otopné soustavy z p ímotop na teplovodní topení (3,5 mil. K ), v roce
2012 jsme stav li kotelnu na št pku (1,99 mil. K ), v roce 2013 halu na št pku (1,6 mil. K ).
Dále jsme zateplili st echu nad I. stupn m a vym nili zde okna (406 tis. K ). U základní školy
vznikla p írodní u ebna s p vodními druhy d evin – dotace 70 tis. K z MŽP. Ani mate ská
škola nep išla zkrátka. V roce 2011 byly zakoupeny herní prvky na školní zahradu za 57 tis. K
(40 tis. K 1.S V, 15 tis. K Triol), v roce 2012 se ud lala na mate ince st echa (450 tis. K ),
v roce 2013 se opravily ploty a ud lala posuvná vrata (50 tis. K ), letos se na celé budov
vym nila okna a dve e (679 tis. K ) a po ídily další herní prvky na školní zahradu za 230 tis.K
(161 tis. K dotace MMR).
Bylo opraveno p ízemí zámku (449 tis. K , dotace z MAS 266 tis. K ). K parku byla
zakoupena sanitární bu ka (250 tis. K ). V p ízemí zámku byla vybudována podatelna
s ú tárnou, aby lidé nemuseli do schod .
Další oblastí, která je významn podporována z rozpo tu obce, jsou hasi i. Krom
b žných provozních výdaj se za pomoci len dot ených sbor opravily hasi árny v Meziho í,
Vilasov Lhot , Radešín , Zahrádce, Kojetín - zde i s p ístavbou p íst ešku na Avii. Koupila se
nová požární st íka ka s vozíkem do Vilasovy Lhoty, dopravní automobil do Kojetína (z daru
firmy B.E.S.). V roce 2013 byly sbory dovybaveny technikou za 495 tis. K . Na hasi árn
v Petrovicích se ud lal nový st ešní pláš (148 tis. K ). V ha-SI ÁRN na Kuní byla vym n na
okna za 52 tis. K .
Naše obec také hospoda í na 150 hektarech les . Provádíme díky dobré práci pracovník
ve ve ejn prosp šných pracích ale také vlastními kmenovými zam stnanci p stební innost –
výsadba (za toto volební období bylo vysázeno celkem 38.850 ks stromk ), vyžínání, nát ry
proti okusu, výstavba a opravy oplocenek. Naši pracovníci se také starají o ve ejnou zele a
úklid obce. Zaslouží velkou pochvalu a uznání za dob e odvedenou práci.
Odpadové hospodá ství
Od spole nosti ASEKOL jsme zdarma získali p íst ešek na odkládání televizor a po íta .
Spole nost Elektrowin nám také zdarma poskytla dva velkoobjemové kontejnery na
elektroza ízení a navíc dovybavila sb rný dv r kamerami. Spole nost REVANGE umístila
v Petrovicích dva velkoobjemové kontejnery na od vy. Spole nost EKO-KOM zap j ila naší
obci kontejnery na papír, sklo, nápojové kartony a plasty. Tyto jsou díky programu
vyjednanému se spole ností EKO-KOM vyváženy zdarma, což zna n šet í náklady na likvidaci
t íd ného odpadu. Obec nadále zdarma likviduje váš rostlinný odpad a dává vám k dispozici
hotový kompost. Dále obec zakoupila tašky na t íd ný odpad, které zdarma rozdává do
domácností. lenové SDH Skoupý vybudovali ve své osad svépomocí nové hnízdo na nádoby
pro t íd ný odpad.
3
Kultura
Velice bohatý kulturní život naší obce je dílem p edevším spole enských organizací. A již se
jedná o hasi e, r zné kluby, ochotníky ale i neorganizované ob any. Obec po ádá pravideln den
matek v Krásné ho e, d tský den s rybolovem, vítání ob ánk na ja e a p ed vánoci, lou ení
s p edškoláky a p edávání vysv d ení devá ák m, mezinárodní p veckou dílnu, ezbování,
Petrovické babí léto, putování za Kr ínem, mikulášskou nadílku, adventní koncert a zpívání u
váno ního stromu. Mimo ádn u nás byly v roce 2011 Letní slavnosti Rádia Blaník, kdy
zazpívali Keksáci, Jarda Hypochondr, Petra ernocká, a Václav Necká s Bacily. Zahájení první
kulturní sezony v zámeckém parku v roce 2012 bylo op t s Rádiem Blaník. Tentokrát k nám
zavítala Šárka Rezková a Standa Hložek. V témže roce jsme podpo ili celostátní setkání
speleolog v Týn anech. V roce 2013 nás poprvé navštívili mladí violoncellisté a tak se jim u
nás zalíbilo, že se k nám budou pravideln vracet. Na konci zá í lo ského roku u nás spole nost
EKO-KOM uspo ádala EKOMPILACI, na které hrály takové skupiny, jako je ATD, Koblížci,
Lola b ží a WOHNOUT. Nejkrásn jší akcí letošního roku jsou
Varhany zn jící. Díky tomuto projektu a díky št drým dar m na
ve ejnou sbírku se poda ilo po 15 letech vrátit kompletn
rekonstruované varhany do kostela. Zárove jsme se mohli zú astnit
úžasných varhanních koncert .
Významnou kulturní institucí naší obce je knihovna. Zde se
pouze nep j ují knihy, koná se zde pravideln m síc knihy, d tský
den s knihou, r zné sout že, setkávání d chodc , akce pro mate skou školu, zajímavé besedy a
výstavy. Naše knihovna obdržela v roce 2012 Diplom za vzorné vedení obecní knihovny z rukou
hejtmanky St edo eského kraje paní Morav íkové.
Ostatní
Naše obec z ídila v roce 2011 Fond podpory spole enských organizací, ze kterého jsou finan n
p ímo podporovány spolky, které se starají o výchovu mládeže nebo d lají aktivity pro seniory.
Na jejich innost bylo ve fondu do t chto spolk z obecního rozpo tu rozd leno v tomto
volebním období 501.621 K . Od února 2011 se mohou maminky s malými d tmi scházet
v Mate ském centru Sluní ko v p ízemí zámku. V témže roce byla ke škole instalována
proléza ka Hadi, dílo Martina Studeného, byla dokon ena Revitalizace zámeckého parku
v hodnot 6,23 mil. K (dotace 4,98 mil. K ). První ro ník Petrovického ezbování se konal
v ervenci 2011 a od té doby p ibývají do naší obce krásné d ev né plastiky, které jsou
rozmís ovány r zn po obci. U cesty na Dobrou vodu, U ty lip a u liš í nory byla umíst na
odpo ívadla pro turisty. Po zakoupení nového služebního vozu Peugeot, kde je 8 míst pro
sezení, jsou po ádány výlety pro seniory, tento v z využívají mladí fotbalisté i hasi i. Stanislav
Hejl poskytl naší obci informa ní kiosek, který je umíst n od roku 2011 ve vestibulu zámku.
Ob ané z Obd nic a Ohrady ud lali krásné d tské h išt na návsi v Obd nicích, vybudovali
krytý p íst ešek u h išt . Za práv kon ící volební období bylo významn obm n no ve ejné
osv tlení celkem za 645 tis. K . Za zmínku také stojí vzty ení dvou menhir o zimním
slunovratu. V roce 2012 V horách a v roce 2013 u cesty na Dobrou Vodu. Za obrovský úsp ch
celé naší obce považuji významné ocen ní v sout ži Vesnice roku 2012, kdy jsme získali
Oranžovou stuhu a již zmín ný Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. V publikaci k 20.
výro í sout že Vesnice roku je o naší obci napsáno toto: Jako v pohádce se rozprostírá malebná
krajina v okolí obce Petrovice s blyštivými rybníky, stále zelenými remízky a žulovými kameny.
Jako v pohádce si p ipadá každý lov k, který tento panenský kraj navštíví. Není to však samo
sebou, že tato obec a její okolí vyza uje zvláštní kouzlo. Je to hlavn práce mnoha a mnoha lidí,
kte í si s pat i nou pe livostí a v souladu s místní p írodou budují místo ke svému žití, hý kají si
sv j domov. A hlavn svým d tem dobrým p íkladem ukazují, jak se dá krásn žít. Obec
Petrovice žije velmi bohatým spole enským životem díky práci dobrovolník z ad obecních
4
spolk a organizací, díky aktivitám základní a mate ské školy a díky ochot petrovických
ob an .
Na záv r up ímn d kuji sou asným zastupitel m za konstruktivn vedená jednání, p edevším
oce uji jejich p ístup a odvahu p ijímat zásadní rozhodnutí až do konce volebního období.
D kuji paní Vlast Roubíkové, která mi byla vždy významnou oporou. Dále d kuji aktivním
ob an m a spolk m ze všech osad naší obce za obrovský kus práce, kterou nezištn d láte.
Myslím, že žít na Petrovicku, je skute n za odm nu .
Petr Št pánek
František Alois Šácha v 1. sv tové válce (z rodinné kroniky)
Je tomu práv sto let, kdy kon il starý sv t a za ínal nový. Na ja e v roce 1914 nikdo z našich p edk
netušil, že se jejich sv t brzy stane minulostí a nastanou po ádky nové. Snad p i tení novin ustaran ,
i udiven zavrt li hlavami nad politikou, která v Evrop nabývala hrozivého rozm ru, ale pak se op t
vrátili ke své práci a dál žili, jak byli zvyklí. Život p ed sto lety m l pevný ád, byl plný tvrdé práce –
zvlášt na venkov , ale také byl napln n radostnými tradicemi od Masopustu až do Vánoc. Dodržoval
se církevní rok, lidé ctili práci, kostel i hospodu a v tšinou si jiný sv t ani neum li p edstavit.
V této dob žila v P eborov na Petrovicku rodina Jana Šáchy. S manželkou Ludmilou
Kate inou m li šest d tí. Jak rodina hodnotila politickou situaci, nevíme, jak moc se jich dotklo
vyhlášení války a s tím související na ízení také ne. Od íjna 1914 se však museli obejít bez svého
syna Františka.
Na podzim 1914 byly zavedeny mimo ádné odvody muž narozených v letech 1865 až 1900.
Mezi nimi byl odveden také mladší Šách v syn František. Jeho otec Jan si poznamenal: „ Pak byl
k íjnu (1914) na ízen odvod 20ti letých mladík k prohlídce do Benešova, tu m byl odveden mladší
syn František, jenž musel nastoupiti 26. íjna (1914), práv když slavíme u nás posvícení. Tak
smutného nikdy moje rodina nezažila, nebo jsme ostali já, manželka a t i holky.“
František Alois Šácha v Benešov oblékl uniformu se zelenými výložkami a žlutými knoflíky
Infanterieregimentu No. 102, zkrácen IR 102, nebo-li P šího pluku . 102. V adách tohoto pluku
bojovali p evážn vojáci z okres Benešov, Sedl any, Milevsko a P íbram. Byli to tedy naši d dové a
prad dové, kte í plnili povinnosti ke své vlasti, kterou v té dob bylo Rakousko-Uhersko. Voják m od
stodruhého pluku se zkrácen íkalo „stodruháci“.
František Šácha byl po výcviku odvelen daleko od domova, do uherského m sta Békescsaby.
Sem se vojsko p esunulo vlakem. Békescsaba byla obydlena p evážn slovensky mluvícím
obyvatelstvem, ale ú ady byly ma arské. Obyvatelé m sta nebyli eskému vojsku naklon ni a ani
voják m se místo nelíbilo. M sto i okolí bylo zamo eno prachem a blátem. Kon na rozbahn ných
cestách asto uvízli a vojáci vyd šená zví ata i s jejich povozy t žce vyproš ovali.
Rozkazu k p esunu pluku do Hali e stodruháci nijak neželeli a vydali se na vysilující cestu.
Hali zaujímala území zhruba mezi ekami Vislou na západ a Prutem na východ . eka San d lila
území na západní ást s m stem Krakov a východní ást s m stem Lvov. V Hali i byli v ervnu 1915
za azeni do boj o m ste ko Grodek.
Po dobytí Grodku následoval pochod sm rem na Lvov, dále p es Stanimirz a Brody až do
Voly ské oblasti na západní Ukrajin do blízkosti m sta Dubna, kam pluk dorazil v zá í 1915. Dubno
bylo obsazeno z jedné strany ruským vojskem, z druhé strany rakouským. Na rakouské stran stál
spolu s benešovským IR 102 také písecký IR 11 a eskobud jovický IR 91. Boje zde probíhaly až do
listopadu a po té byl IR 102 s živým a zdravým Františkem Šáchou stažen na n kolik týdn do zálohy.
Po zotavení z p edchozích vále ných útrap byl pluk poslán na italskou frontu do oblasti Dolomit.
Vojáci cestovali do cíle p evážn po železnici. František Šácha p sobil v oblasti mezi m sty Brixen a
Merano. Prost edí italské fronty bylo výrazn odlišné od bojiš na východních frontách, ale vojáci se
rychle zorientovali a pluk byl nasazen do boj probíhajících na ece So a. Zde vojska RakouskaUherska hájila svoje území a snažila se zabránit Ital m v postupu na Terst a do oblasti Tyrolska.
5
Bojovalo se p evážn ze zákop . František Šácha byl za azen také do boj u m sta Gorice a po té u
Doberdobského jezera.
Na podzim roku 1917 byl František p evelen do epovanského údolí v okolí Banjšské planiny,
kde jeho pluk setrval jako záloha 2. so ské armády GO Wurma. Zú astnil se mohutné ofenzivy, pod
kterou se zhroutila so ská fronta a italská armáda byla zatla ena až k ece Piav .
František v bojích prokázal výjime nou odvahu a bystrost. Byl navržen pro výcvik
k Sturmtruppe, což byly úderné oddíly. Tento kurz s úsp chem absolvoval a takto vycvi en, pronikal
p ed hlavním útokem do nep átelských zákop , kde, vybaven pistolí a n kolika granáty p sobil
v protivníkových adách paniku a chaos.
V oblasti eky Piavy z stal František Šácha až do konce srpna 1918, v záv ru války byl pluk
p esunut do Srbska, kde se vojáci do kali konce války a demobilizace.
Po válce, již jako voják eskoslovenské armády, se František zú astnil boj na Slovensku proti
Ma arské republice rad. Propušt n z armády byl 15. 10. 1920.
Ivana Nováková
Turistický pochod Krajem kamen
XL. ro ník byl po ádán Odborem Klubu eských turist SK Petrovice v sobotu 13. zá í 2014. Pochod se
konal na p ších trasách 14, 19, 24 a 28 km. Cyklotrasy se jely na trasách 35, 60, 80 a více km. Poprvé
byla provozována trasa na 20 km pro jezdce na koních. Tímto pochodem jsme si p ipomn li životní
jubilea zakladatel pochodu Kv ty (85) a Jaroslava (80) Kloudových.
Letos byly p ipraveny op t nové výšlapy naší krajinou s krásnými výhledy na petrovickou
kotlinu snad trochu poznamenanou necitlivými zásahy v minulosti. Bylo možno vid t známé kameny
jako Kn z u Hrazan, viklan Husova kazatelna a množství zajímavých kamen v pahorcích, lesí cích i
lesích. Výhledy do kraje z cesty na Dobrou Vodu, od Kubíkovy borovice, nebo Nálesí, od nejvyššího
kopce Králov (672 m. n. m.), od obd nického kostela, i odjinud. Nesmíme zapomenout i všemi
milovanou zastávku u Divišovy jeskyn a jesky á s jejich lanovkou oce ovanou zejména d tmi.
Je to kraj milovaný a zv n ný v obrazech, které se nachází v galeriích snad po celém sv t prof.
Karlem Štikou, p ípadn jeho dcerou Alenou Štikovou. Obraz s vrchem Hod tín si odnášejí turisté na
diplomu p edávaným v cíli. Škoda, že pochodu se zú ast uje pom rn málo petrovických, a již
starousedlík , i „náplavy“. Neví, kde žijí.
Jubilejní pochod byl áste n poznamenán nep íznivou p edpov dí v televizi a na Aladinu, kdy
se na start dostavilo „jen“ 311 p ších, 68 cyklo a 8 ú astník s ko mi. P edpov po así se nevyplnila a
na dobré nálad pochodník se to neodrazilo. Letos šla op t na krátké trase
14 km paní Irena Sedlá ková z Petrovic (nar. 1933) a byla nejstarším
pochodníkem. Mnoho ú astník náš pochod nevynechá jako nap . manželé
Šnajdrovi (Jarda nar. r. 1943), paní Jitka Bílá nar. 1958 z Milevska a další. Na
startu zaznamenáváme pochodníky i z daleka nap . z Ostravy, Ústí nad
Labem, Ž áru na Sázavou, eského Krumlova, Prahy, Písku a hlavn
Milevska a okolí. Pravideln vyráží na pochod i starosta Petrovic Petr
Št pánek se synem.
Zajímavé byly i trasy cyklo. Nejvíce navštívena byla ta na 60 km,
kterou jelo 33 cykloturist . Dob e byla p ipravena i ko ská trasa, kterou jeli 4 dosp lí, paní Michaela
Hájková (ta akci zajiš ovala) a Jaroslav Baloun z Týn an, Yveta Kubištová z Vysokého Chlumce, Petr
H la z Milovic a ty i d ti na ponících.
O p ípravu p ších tras v terénu ( išt ní cest v našem zna ení k ovino ezem, pilkou a n žkami) se
zasloužili lenové K T Petrovice Tr a Václav (hlavní organizátor), He mánek Josef, Divoký Ji í, Šnajdr
Jaroslav a K íž František. Cyklotrasy zajistil Kdolský Pavel. Start a výdej diplom s odznaky zajistily
Fedasová Marie a Kdolská Vladislava. V tšinu diplom napsal, snímk vyfotil a lánk do novin napsal
Kdolský Václav. Dopravu autobusem m li na starosti Kocourek Jaroslav a Fedas Jaroslav.
Pod kování pat í sponzor m, bez jejichž p isp ní by byla tato st žejní akce petrovických turist
ztrátová. Na akci p isp li Modrá hv zda – Vladimír St hule, B. E. S. Petrovice – Ond ej Šimák a J. + P.
Š astný Vysoký Chlumec. Zásluhu na bezproblémovém zajišt ní pochodu Krajem kamen má také
Václav Kdolský
Základní škola Petrovice, která je pravideln místem startu i cíle. Zdrávi došli.
6
Ke sd lení „Opraveno sídlo vlády Svobodné a nezávislé republiky Kuní“, které bylo uvedeno v minulém
ísle zpravodaje, bychom rádi p ipojili naše pod kování za vst ícný, pohotový a ob tavý p ístup obce ke
zvelebení vládního sídla naší Republiky. Odložená srpnová akce „Rozlou ení s létem“ se tak již konala
v prostorách s „novým kabátem“ ke spokojenosti všech ú astník a za všeobecného pochvalného
mru ení, jakož i slov uznání.
Za vládu SNR Kuní ministr financí, v cí zbytných a zbyte ných M. R., v. r.
Dík a uznání svému tradi nímu partnerovi za nemalé prost edky, vynaložené na zvelebení objektu, který
slouží nejenom SHD Kuní, ale p edevším ke spole enskému vyžití obyvatel Kuní, Kuní ka a Rybní ka,
vyjad uje také Ob anské sdružení pro kulturní život v obci Kuní.
Za výbor Ob anského sdružení J. R., v. r.
Hasi ky z Petrovic zakon ily sezónu 1. místem
V sobotu 13. zá í 2014 odpoledne prob hla v rámci okresu P íbram prestižní sout ž O pohár starosty
Okresního sdružení hasi P íbram. Jedná se již o 34. ro ník tohoto klání družstev žen, které letos
prob hlo na h išti ve Velké Le ici. Sout ž byla po ádána Odbornou radou žen ve spolupráci s SDH
Velká Le ice.
Zú astnily jsme se v lehce zm n né sestav oproti soupisce na v tšin kol Brdské ligy. Chyb la nám
levá prouda ka Martina Dvo áková, která si tou dobou už plnila své vysokoškolské povinnosti. Na
levém proudu ji zastoupila Veronika Šejbová, která stabiln b há proud pravý. Ten si vzala na starost
bé ka ka Lucie Všete ková. Na rozd lova i z stala Markéta Šejbová a bé ka jistila Jí a Doubravová.
Sání z stalo nezm n né: na koši Eliška Spilková, savice Jana Šejbová a stroj Zuzana Vanišová.
A koliv t ináctka v termínu sout že mohla n které pov r ivé rozhodit, my naopak tato ísla
vyhledáváme. Již n kolikrát nám p inesla št stí. Do závodu bylo p ihlášeno trnáct družstev žen. Po
prezenci nám bylo p id leno startovní íslo 2. Byly jsme rády, protože jsme doufaly v suchou dráhu.
Nicmén na úvodním nástupu se ukázalo, že dv družstva nedorazila a jednalo se také o startovní íslo
1. Proto jsme celou sout ž zahajovaly my! Nicmén loni jsme m ly stejnou pozici, a tak jsme nebyly
rozhozené ze zahajování prvních pokus .
Nastoupily jsme k p íprav pokusu a s klidem jsme nachystaly základnu a postavily se na start.
Náš první pokus jsme si rozb hly velmi slibn . Holky na proudech i p es malá podklouznutí stíhaly
dobíhat ke startovní á e, rozd lova a bé ka bez problém zakotvily na svých místech na dráze.
Nicmén na sání vznikly drobné potíže kv li málo agresivnímu náb ru vody. Proto se voda dop edu
dostala o n co pozd ji, než bylo pot eba. Bohužel technická eta nedopl ovala dostate n vodu do kád
b hem provád ní pokusu, a tak nemohl být nást ik perfektní. P esto jsme zapsaly nejlepší as prvních
pokus . Nicmén kv li v kové bonifikaci ostatních družstev žen by to sta ilo oficiáln na místo druhé.
Po odb hnutí jsme si v klidu mohly prohlížet výkony ostatních, p ípadn se ob erstvit. Po así
vydrželo až do našeho druhého pokusu p íjemné. Do druhého pokusu jsme nastupovaly s o ekáváním
zlepšení, protože jsme v d ly, že máme na lepší as a necht ly jsme dát soupe kám výhru zadarmo.
ekala na nás dráha íslo jedna, která se zdála výrazn lepší, ale bohužel po n kolika pokusech byl
kolem kád a základy jeden velký rybník a bláto. Našt stí p edku se to netýkalo, takže strojnice
nemusela brát ohledy na holky vp edu kv li špatné dráze. Odstartovaly jsme, pár nás na startu
zaspalo, ale p edek krásn stíhal dobíhat na svá místa. Vzadu si koša ka s terénem poradila výborn a
zbytek holek sání bo ení do bláta celkem ustál. Voda let la dop edu výrazn lépe oproti prvému pokusu.
S výkonem 20,27s na široké hadice jsme byly spokojené. Pr b žn as znamenal 1. místo. ekaly jsme
v dobrém rozmaru na asy ostatních soupe ek. Nejvíce jsme v ily holkám z Nové Vsi pod Pleší, ale
jejich sestava nenaplnila naše velká ekávání, ale alespo jsme si zafandily.
Ve druhých pokusech se ženám p íliš neda ilo, n které si zlepšily výkony, n které ne. Nakonec nám
náš as druhého pokusu sta il na vít ztví a obhájily jsme tak lo ské první místo. P esn ve ty i hodiny
za alo pršet a my jsme schované ekaly na vyhlášení. ekání se trochu protáhlo, ale do kaly jsme se.
Na nástup jsme si operativn donesly altán a schovaly tak nás i n kolik dalších družstev pod st echu.
Došly jsme si pro pohár za první místo a sladkou odm nu v podob okoládového dortu. V plné sestav
jsme nakonec p evzaly putovní pohár, který se tak zase vrátil do petrovické hasi árny. Druhý pokus
požárního útoku znamenal zárove poslední útok této sezóny a nás eká zasloužený odpo inek od této
Za kamarádky z družstva, Zuzka Vanišová
disciplíny až do jara.
7
JE TO DOMA! Ženy SDH Petrovice obhájily titul na Brdské lize s Heroldem 2014
Pro petrovické hasi ky se letošní prázdniny staly dobou v novanou sout žím v požárním útoku
po ádaných v rámci 14. ro níku Brdské ligy s Heroldem. Nejd íve jsme zvažovaly ú ast v BL, ale
rozhodly jsme dob e. Již lo ská sezóna byla v nována objížd ní všech po ádaných kol této ligy, ovšem
letos ješt jedno kolo p ibylo. Dvanáct náro ných dní na sout žích a spousta dní trénink a p íprav, a
n kdy také spousta asu strávených internetovým domlouváním trénink , soupisky, ale nakonec i oslav
nebo prohlížení videí a fotografií a hodnocení výkon . N kdy i spousta smíchu nad situacemi, které se
nám poda ilo na n kolika pokusech vymyslet, a že t ch požárních útok letos na lize bylo pro nás
celkem 32.
Závodily jsme v sestav : Lucie „Všé a“ Všete ková (bé ka, levý proud), Jí a „Doubi“ Doubravová
(sání, bé ka, koš), Veronika „Verouš“ Šejbová (pravý proud), Martina „Mar as“ Dvo áková (levý proud),
Markéta „Máca“ Šejbová (rozd lova ), Eliška „Éla“ Spilková (koš, rozd lova ), Jana „Mamka“
Šejbová (sání), Zuzana „Zuzka“ Vanišová (stroj). Trenér Jaroslav „Jarda“ Šejba (na tréninku koš, ale
umí i proud).
Tento 14. ro ník nám vynesl úžasnou bilanci v umíst ní na jednotlivých kolech: šestkrát 1. místo (1.
kolo Tochovice, 2. kolo Chotilsko, 5. kolo Líchovy, 6. kolo Radí , 10. kolo Kojetín, 11. kolo Sedl any),
t ikrát 2. místo (3. kolo Malé P ílepy Modré, 7. kolo Nalžovice, 12. kolo Namnice), jedno 3. místo (8.
kolo Zalužany) a dvakrát místo sedmé (4. kolo Solopysky, 9. kolo Buková). B hem závod jsme
n kolikrát p episovaly náš osobní rekord, kone ná hodnota vznikla v p lce ligy, na 6. kole v Radí i.
Hodnota „osobáku“ je 17,16s. I když si zakládáme na týmové práci, vždycky máme radost, když se
n které z našich prouda ek povede porazit konkurentky v nejrychlejším sest iku. Hned v prvním kole se
povedlo Veronice Šejbové a Martin Dvo ákové shodným sest ikem tento titul získat. Ud laly kus práce,
aby v prvním závod takto vystrašily soupe ky, a daly o sob v d t do dalších boj . V chladném po así
m l as hodnotu 18,02s. Dále se poda ilo Martin získat titul nejrychlejší prouda ky v Radí i, asem
16,61s, a v Sedl anech asem 16,70s. Také si nesmírn ceníme vít zství na domácí p d , kde jedno z kol
po ádal Kojetín. Vyhrát doma se nám poda ilo i v lo ském roce.
Sobota 6. zá í 2014 pat ila záv re nému kolu ligy. Jako tradi n prob hla v areálu Valchy.
Po adatelství se ujaly Namnice. Zatímco v lo ském roce byla mužská kategorie touto dobou již
rozhodnuta a u žen ne, letošní sezóna p ipravila napínavé finále pro všechny... Mimo nás! Nám se
povedlo zajistit si celkové vít zství v lize v semifinále 11. kola v Sedl anech, kde už jsme si pohrávaly
s myšlenkou možného zajišt ní celkového prvenství. Do debaty a výpo t se bohužel mohly zapojovat
jen ty z nás, které um ly lépe po ítat. Proto byly n které z nás velice p ekvapené z bujarých oslav po
vít zství v semifinále, kdy jsme práv získaly poslední pot ebné body, ale rychle jsme se s touto
p íjemnou skute ností smí ily a radovaly se. Spadla z nás nervozita, a to tak moc, že jsme málem
zapomn ly ješt na poslední finálový pokus. Ale nakonec jsme i p es nepatrné problémy v Sedl anech
vyhrály.
P ed finálem už jsme netrénovaly, protože v tšina z nás už musela odjížd t do škol. Naproti tomu jsme
nepodcenily p ípravu na finále tak, abychom si ho kone n mohly užít, když jsme se nemusely
strachovat o kone né umíst ní. Náš altán jsme si pat i n ozdobily balonky, transparentem a vlajkou.
Na tvá ích byla živná p da pro bojové lí ení (srdí ka nám p išla adekvátní k tomuto ú elu). Na
slavnostním nástupu jsme si vylosovaly startovní íslo 21, takže jsme m ly as na p ípravu i rozcvi ení a
dobrou náladu. To se podepsalo na našich výkonech. Nastoupily jsme na naši oblíbenou dráhu íslo 1 a
bez v tších problém jsme zapsaly as 17:57s, nejlepší as základního kola, a m ly jsme jisté nejh e
tvrté místo. Úsm v na tvá ích nám tedy z stal. Po p estávce došlo na roz azovací boje. Soupe kami pro
semifinále se nám staly ženy z Chotilska. Po pop ání si hodn št stí do souboje se rozeb hlo semifinále
a my hodn cht ly postoupit. S asem 17:82s se nám to povedlo. Do finále proti nám nastoupily holky
ze Zalužan. Opakovalo se tak lo ské finále. Loni jsme si vít zstvím „kdo z koho“ vyb haly titul. Te
jsme byly v jiné pozici. Holky ze Zalužan si moc p ály vyhrát. Bylo z toho velmi t sné finále a
rozhodlo jen n kolik málo setin. Podklouznutí na startovní á e znamenalo pomalejší zadek, a proto i
pomaleji vodu pro prouda ky. P esto se rozhodovalo mezi dv ma sedmnáctkovými asy. Lepší Zalužany
zvít zily a my s asem 17:75s byly st íbrné.
Vyhrály jsme Brdskou ligu a lo ské celkové prvenství obhájily ziskem 124 bod (v roce 2013 zisk
100 bod ), druhý Sloup získal 94 bod a t etí Líchovy 91. V kategorii muž nakonec po adí z stalo
8
shodné s p edposledním kolem, celkové 1. místo SDH Sloup, druhé Rad tice, t etí muži z Líchov.
Poprvé se nám povedlo dostat n jakého lena družstva do výb ru All Stars (sout žní družstva si
volila zástupce pro všechny posty požárního útoku do jednoho družstva, které na konci sout že zab hlo
jeden pokus). Výb ry byly pro kategorii žen i muž a navíc i tradi n pro muže nad 35 let. K našemu
p ekvapení se do výb ru dostaly hned dv naše dívky, a to ob prouda ky. Alespo si nemohly závid t,
a tak za odm nu, že b hají od základny nejdále, si nakonec mohly zab hnou ješt jednou t ch dlouhých
70 metr až k á e nást iku. P es lehkou nervozitu se skv le p enesly a nastoupily spole n s ostatními
proti druhému výb ru ligy a zaostaly proti nim jen nepatrn . Zapsaly krásný osmnáctkový as.
Zbytek družstva je podpo il fand ním u áry nást iku, kde jsme je takto mohly sledovat vlastn úpln
poprvé. P íjemný zážitek.
Následovalo slavnostní vyhlášení, nejprve sobotních výsledk . P edávání cen se velice protáhlo kv li
vyhlášení celkových výsledk , ale to nám v bec nevadilo. Nejd ív si Verouš a Mar as došly pro
medaile za ú ast v All Stars týmu. Pak jsme se do kaly vyhlášení celkového po adí. Poblahop ály jsme
soupe kám na t etím a druhém míst a vystoupaly na stupe nejvyšší, a tak obdržely zlaté medaile a
putovní pohár pro vít zky, který se tak zase vrátil do Petrovic. D kujeme p edevším kluk m z HJ
Radí za obrovské fand ní na vyhlášení, ale d kujeme moc i
ostatním, kte í nám vít zství p áli. Po vyhlášení nastaly
oficiality jako focení s každým a u všeho a po sbalení v cí jsme
odjely do Petrovic, kde jsme už m ly naplánovanou malou
oslavu. Po así nám p álo, a tak jsme mohly s dobrou náladou
posed t venku a oslavit obhajobu titulu. Chvilku z oslav jsme
ovšem v novaly tení pravidel Západo eské hasi ské ligy, na
kterou jsme m ly ráno v osm naplánovaný odjezd. Zada ilo se a
ráno jsme vyrazily. Byly jsme poprvé na Z HL, a tak nervozita
byla na startu znát. Jen jeden pokus k dispozici. Velmi t žká
tra Bezd kovské „drti “ arény nám dala zabrat, ale díky dobrým radám od prouda e Chrástu jsme si
náš pokus ohlídaly a naprosto ne ekan v ase 18,66s (levý proud) a 17,63s (pravý proud) zvít zily.
Zakon ily jsme tak víkend parádním úsp chem. Doufáme, že jsme našim výkonem ud laly radost
Vildovi Tr kovi z Bezd kova.
Na záv r bychom rády pod kovaly za podporu, as a pomoc. Trenérovi, dále Obci Petrovice a
našemu sboru a zvlášt n kterým jeho len m, zaskakujícím idi m, rodi m a p átel m, partner m,
skalním fanoušk m z Petrovic, ale i z jiných sbor nebo hasi ské jednoty, se kterými jsme se potkávaly
p edevším na lize, ale i mimo ni, kluk m z SDH Obd nice, za ob asné tréninkové par áctví a fand ní.
V neposlední ad pat í velké díky Janu Wagnerovi za velkou podporu a pomoc p i závodech i mimo n .
Za holky z Petrovic, Zuzka Vanišová
Placená inzerce kandidát do Senátu:
9
10
11
den
NE 5. 10.
NE 19. 10.
SO 25. 10.
NE 2. 11.
SO 15. 11.
as
10:15
10:15
13:00
11:00
10:15
Rozpis zápas SK Petrovice - ženy
domácí - hosté
poznámka
Petrovice – Lod nice
doma – nov p ihlášený tým
Petrovice – Újezd nad Lesy
doma
Jesenice - Petrovice
venku
M chenice – Petrovice
venku
Petrovice – Jílové u Prahy
doma – nov p ihlášený tým
Obec Petrovice ve spolupráci se ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6
Vás srde n zve na
VELKÝ KONCERT MLADÝCH VIOLONCELLIST
v ned li 5. íjna ve 14:00 hodin v ob adní síni na zámku
Spolek divadelních ochotník vás zve na p edstavení
Zde ka Št pánka a Bed icha Vrbského
A
VÁS NEVYKRADOU!
Režie: Ivana Talavá ová a Jaroslav Kloud ml.
V petrovickém divadle v sobotu 4. íjna 2014 od 19:30
vstupné 80,- K
P edprodej v prodejn COOP Petrovice
Jeskyn a krápníky u Petrovic? Nev íte? Tak navštivte výstavu:
Týn anský kras – skrytá tajemství podzemí!
Od 1. íjna 2014 je v Obecní knihovn v Petrovicích instalována výstava, která formou
velkoplošných fotografií a text umožní poznat jeskyn a kras v etn historie jejich objevování v okolí
Týn an a Skoupého na Petrovicku.
eskomoravská myslivecká jednota OMS P íbram Vás zve na
Bezkontaktní zkoušky NOROVÁNÍ
v sobotu 4. íjna 2018 od 8 hodin na um lé no e Q
Ob erstvení zajišt no
Finálový závod
eský pohár MTB handicap 2014
v ned li 5. íjna 2014 v Petrovicích
kolem rozhledny Kuní ek – v 10:20 hodin
Na obci jsou nov v prodeji stolní kalendá e 2015 s motivy ze Sedl anska
12
Download

Informace z radnice