PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE
KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE
RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE
("Sl. glasnik RS", br. 2/2011)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrñuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja
kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane
edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane
edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovoñenje kontinuirane edukacije za
zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.
Član 2
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno
prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih
nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapreñenja kvaliteta svoga rada.
Član 3
Kontinuirana edukacija podrazumeva:
1) učešće na stručnim i naučnim skupovima;
2) učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.
Član 4
Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik može se stručno usavršavati kroz različite
vrste kontinuirane edukacije, i to: učešćem na kongresima, simpozijumima i drugim
oblicima stručnih sastanaka, učešćem na kursevima, seminarima, putem studijskih
boravaka, objavljivanjem članaka u stručnim i naučnim časopisima, publikacijama,
rešavanjem testova u pismenoj ili elektronskoj formi ("on-line" edukacija).
Član 5
Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu:
akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu: Zdravstveni savet)
najmanje četiri puta godišnje.
Akreditacija programa iz stava 1. ovog člana vrši se ako:
1) program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika;
2) se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke;
3) obrañuje teme od većeg socijalno-medicinskog značaja;
4) doprinosi unapreñenju kvaliteta stručnog rada;
5) je jasno definisana tema i ciljna grupa po osnovu stručne spreme, vrsta kontinuirane
edukacije, sadržaj, satnica, predavači, reference i dužina programa;
6) je program odobren od stručnog tela organizatora programa kontinuirane edukacije, a
ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg
udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta;
7) je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu i
najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a lice koje ima završenu višu ili srednju
stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.
Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na
koja se odnosi akreditovani program.
Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono-tehničke uslove
za uspešno sprovoñenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen
sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve odnosno seminare),
sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje
dokumentacije, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.
Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije
odreñivanjem odgovarajućeg broja bodova.
Član 6
Odluka o akreditaciji programa kontinuirane edukacije objavljuje se na internet
prezentaciji Zdravstvenog saveta i internet prezentaciji nadležne komore zdravstvenih
radnika.
Član 7
Organizator obaveštava Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika,
najkasnije tri nedelje pre održavanja programa kontinuirane edukacije, o vremenu i
mestu održavanja tog programa, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju
promene navedenog termina, odnosno novih termina održavanja u odnosu na
prijavljene.
Posebno radno telo Zdravstvenog saveta prati kvalitet izvoñenja akreditovanih programa
kontinuirane edukacije o čemu priprema izveštaj. Izveštaj o kvalitetu izvedenog
programa kontinuirane edukacije sadrži ocenu izvoñenja, koja može biti osnov za
procenu mogućnosti daljeg izvoñenja programa kontinuirane edukacije.
Nakon svakog održanog akreditovanog programa kontinuirane edukacije, organizator
sprovodi evaluaciju tog programa, osim za stručne sastanke, pri čemu se najmanje
jedno pitanje odnosi na opštu evaluaciju tog programa koja se vrednuje ocenom u
rasponu od 1 do 5.
Organizator dostavlja izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane
edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana
održavanja tog programa.
Izveštaj iz stava 4. ovog člana sadrži sledeće podatke: broj programa iz spiska
akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu Zdravstvenog saveta, odnosno
nadležne komore, datum donošenja odluke kojom je taj program akreditovan, spisak
predavača i učesnika sa brojem licence, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike,
a za sve programe kontinuirane edukacije sem stručnih sastanaka i rezultate
sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom opšte evaluacije programa kontinuirane
edukacije.
Član 8
Postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke,
zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja zdravstvene struke i ustanove (u
daljem tekstu: organizatori akreditovanog programa).
Član 9
Sistem bodovanja kontinuirane edukacije vrši se na sledeći način:
A) Učešće na kongresima i simpozijumima
Redni
Kongres i simpozijum
Učešće
Vrednovanje u bodovima
broj
1.
Domaći kongres i
predavač
13 bodova predavanje
simpozijum prve kategorije usmena prezentacija 11 bodova usmena prezentacija
9 bodova poster prezentacija
poster prezentacija
pasivno učešće
7 bodava
2.
Ostali domaći kongresi i
predavač
11 bodova predavanje
simpozijumi
usmena prezentacija 9 bodova usmena prezentacija
7 bodova poster prezentacija
poster prezentacija
pasivno učešće
5 bodova
3.
Meñunarodni kongres i
predavač
15 bodova predavanje
usmena prezentacija 13 bodova usmena prezentacija
simpozijum
11 bodova poster prezentacija
poster prezentacija
pasivno učešće
do 6 sati - 3 boda
6-12 sati - 6 bodova
više od 12 sati - 9 bodova
Domaći kongres i simpozijum prve kategorije ostvaruje se učešćem domaćih i stranih
predavača najmanje četvrtina od ukupnog broja predavača, traje najmanje 12 sati i
izvodi se na srpskom ili engleskom jeziku. Neophodno je da je strani predavač stručnjak
u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje biografijom.
Ostali domaći kongresi i simpozijumi ne mogu trajati manje od 6 sati.
Meñunarodni kongres i simpozijum u svom naučnom ili programskom odboru mora da
ima najmanje pet istaknutih stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih
predavača od ukupnog broja predavača, da traje najmanje 12 sati i da se izvodi na
engleskom jeziku.
Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće
potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva
prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće predavanje po pozivu ili izlaganje rada u
vidu postera ili usmeno, s tim što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom
autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje rad.
B) Učestvovanje na kursevima
Redni
Kurs
broj
1.
Domaći kurs prve kategorije
2.
Ostali domaći kursevi
Redni
Meñunarodni kurs
broj
1.
Kurs prve kategorije
2.
Ostali kursevi
Učešće
predavač
slušalac
predavač
slušalac
Učešće
predavač
slušalac
predavač
slušalac
Vrednovanje u
bodovima
do 12 bodova
do 6 bodova
do 8 bodova
do 4 boda
Vrednovanje u
bodovima
do 14 bodova
do 7 bodova
do 10 bodova
do 5 bodova
Domaći kurs prve kategorije sadrži štampani materijal sadržaja kursa, proveru znanja
nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom. Traje najmanje šest
sati. Na kursu učestvuju samo domaći ili domaći i strani predavači. Izvodi se na
engleskom ili srpskom jeziku.
Ostali domaći kursevi sadrže štampani materijal sadržaja kursa i traju najmanje dva
sata. Izvode se na srpskom jeziku.
Meñunarodni kurs prve kategorije sadrži štampani materijal sadržaja kursa, proveru
znanja nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom. Traje
najmanje šest sati. Na kursu učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog
broja predavača. Izvodi se na engleskom jeziku.
Ostali meñunarodni kursevi su kursevi gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača
i koji traju najmanje dva sata. Izvode se na engleskom jeziku.
Broj bodova za domaće i meñunarodne kurseve dodeljuje se uzimajući u obzir sve
relevantne podatke o kursu.
Učesnik dobija potvrdu od organizatora kursa o završenom kursu.
V) Studijski boravci
Redni
Studijski boravci
broj
1.
U Republici Srbiji sa mentorom
2.
U inostranstvu sa mentorom
Vrednovanje u bodovima
3 boda nedeljno
5 bodova nedeljno
Studijski boravak dokumentuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora
zdravstvene ustanove ili osnivača privatne prakse u kojoj je obavljen studijski boravak,
kao i potpisom mentora.
G) Stručni sastanci
Redni
Stručni sastanci
broj
1.
Stručni sastanci u zdravstvenoj ustanovi i
privatnoj praksi gde su zaposleni predavači
2.
Stručni sastanci u zdravstvenoj ustanovi i
privatnoj praksi sa predavačem po pozivu ili
stručni sastanci u okviru udruženja
Vrednovanje u bodovima
predavač 2 boda
slušalac 1 bod
predavač 3 boda
slušalac 2 boda
Stručni sastanci ne mogu da traju manje od jednog sata.
Prisustvo stručnim sastancima dokazuje se potvrdom izdatom i potpisanim od strane
direktora zdravstvene ustanove, osnivača privatne prakse, odnosno predsednika
udruženja, u kojima su realizovani.
D) Publikacije
Redni
broj
1.
2.
3.
Vrednovanje u bodovima
Prvi autor
Ostali autori
prvih 6 koautora po 4
Članak objavljen u časopisu koji se citira u 24 boda
"Current contents" ili "Science citation
boda, a ostali po 0,5
index"
boda
Članak objavljen u časopisu koji se citira u 12 bodova
prvih 6 koautora po 2
"Index medicus" ili "Excerpta medica"
boda, a ostali po 0,5
bodova
Članak objavljen u neindeksiranim stranim 6 bodova
prvih 6 koautora po 1
i domaćim publikacijama
bod, a ostali po 0,5
Naučni i stručni članci
4.
5.
Koautori (do šest koatura) na apstraktima
ili posterima na kongresima na kojima
nisu bili prisutni
Knjiga, monografija i udžbenik koji imaju 18 bodova
najmanje dva recenzenta
6.
7.
Urednik knjige
Poglavlje u knjizi
8.
Urednik indeksiranog stranog časopisa
9
10.
11.
12.
13.
10 bodova
8 bodova
boda
svaki po 0,5 bodova
prvih 6 koautora po 3
boda, a ostali po 0,5
bodova
prvih 6 koautora po
1,5 bodova, a ostali
po 0,5 bodova
15 bodova
godišnje
Urednik indeksiranog domaćeg časopisa 12 bodova
godišnje
Urednik neindeksiranog časopisa
9 bodova
godišnje
Recenzija rada iz časopisa koji se citira u 6 bodova
"Current contents" ili "Science citation
index"
Recenzija rada iz časopisa koji se citira u 4 boda
"Index medicus" ili "Excerpta medica"
Recenzija rada iz neindeksiranog stranog 2 boda
ili domaćeg časopisa
U svakom pojedinačnom slučaju vrši se bodovanje autorstva, odnosno uredništva, o
čemu se izdaje potvrda.
Đ) Kontinuirana edukacija u pisanoj ili elektronskoj formi
Pod pisanim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog
saveta, koji mora sadržati najmanje 5, a najviše 50 pitanja.
Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog
saveta koji je objavljen na internet stranicama akreditovanih organizatora testiranja. Za
svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta.
Broj pitanja u testu
5-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Dužina trajanja KE u satima
najmanje 1 sat
najmanje 2 sata
najmanje 3 sata
najmanje 4 sata
najmanje 5 sati
Bodovi za slušaoca
do 2 boda
do 4 boda
do 6 bodova
do 8 bodova
do 10 bodova
Bodovi za autora
do 3 boda
do 5 bodova
do 7 bodova
do 9 bodova
do 11 bodova
Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pisanog, odnosno elektronskog
testa da bi ostvario predviñeni broj bodova. Za svaki test mora tačno da se navede
literatura na osnovu koje se slušalac priprema za test. Testovi jednostavnog sadržaja
(bez prikaza slučaja i drugo) boduju se sa 50% od predviñenih bodova.
Član 10
Organizator akreditovanog programa izdaje potvrdu o učestvovanju za sve učesnike
programa.
Potvrda iz stava 1. ovog člana jeste dokument kojim se potvrñuje učestvovanje na
akreditovanom programu kontinuirane edukacije.
Zdravstveni radnici nadležnoj komori dostavljaju na kraju svake licencne godine potvrde
o učestvovanju na programima kontinuirane edukacije u toj licencnoj godini.
Potvrda sadrži sledeće podatke:
- službeni naziv organizatora akreditovanog programa;
- mesto i datum održavanja;
- naziv teme;
- vrsta kontinuirane edukacije;
- broj evidencione odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije;
- broj dodeljenih bodova za učestvovanje;
- ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda;
- pečat i potpis organizatora akreditovanog programa.
Član 11
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za
sprovoñenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
("Službeni glasnik RS", broj 119/07).
Član 12
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike
Download

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije