1
LICENCENCIRANJE TERAPEUTA
Bioterapije po metodi Zdenka Domančića
Osnivanjem Ustanove za obrazovanje odraslih ProgramPLUS, izrade programa neformalnog
obrazovanja–osposobljavanja stvoreni su uvjeti, te je izrađena strategija sa metodologijom
za licenciranje terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, kao svojevrsna reforma
dosadašnje prakse. Cilj strategije je osigurati bolji položaj terapeuta, podignuti kvalitetu
terapeutskog rada kroz stalne provjere, osigurati doškolovanje kroz osposobljavanje i
usavršavanje te potpunu autonomiju u radu. Autonomija podrazumijeva i stalnu edukaciju
te uspostavljanje kontrole kvalitete nad njihovim radom, što za sada nije postojalo. Tu
kontrolu, provodit de Udruga za sve razine terapeuta praktičnim radom i kontrolom rada od
strane mentora terapeuta i uz stalno usavršavanje kroz seminare, specijalistička predavanja,
kongrese ...
Licenciranje terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® u Udruzi je novi pristup
kontrole terapeuta koji koriste ime i metodu Zdenka Domančida®. Odnosi se na postupak
kojim strukovna Udruga Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® temeljem Pravilnika o
sadržaju, rokovima i postupku izdavanja licenci i provjere stručnosti terapeuta ioterapije
po metodi Zdenka Domančića® vrši provjeru dokumentacije kojom podnositelj - terapeut
potvrđuje da zadovoljava unaprijed definirane standarde i regulativu kojom se definira
bavljenje poslom terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
Udruga Bioterapije po metodi Zdenka Domančića+ od 2012. godine okuplja terapeute iz
Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Njemačke, Amerike… organizira i potiče suradnju i
razmjenu iskustava između terapeuta na lokalnom i međunarodnom nivou, te kontinuirano
djeluje u pravcu stimuliranja i razvijanja terapijske prakse. Ujedno, Udruga Bioterapije po
metodi Zdenka Domančića® je pokrenula niz aktivnosti u cilju organiziranja, ozakonjenja i
legalizacije terapeutske metode Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
Terapeut Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je osoba koja se nakon odgovarajudeg
profesionalnog osposobljavanja profesionalno ili neprofesionalno bavi terapeutskim radom
te koji je prošao proceduru licenciranja. Licenca se izdaje na period od 1 (jedne) godine a
produljuje se prikupljanjem bodova temeljem Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku
izdavanja licenci i provjere stručnosti terapeuta ioterapije po metodi Zdenka Domančića®,
kao i putem sudjelovanja (pasivnog i/ili aktivnog) na godišnjoj skupštini terapeuta Udruga ili
kongresu koji organizira ProgramPLUS te i vlastitim aktivnostima uz obavezno prikupljanje
anketnih listida (dovoljnog broja) od strane zadovoljnih korisnika njegovih usluga.
S obzirom na to da su (naši) terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® stručno
osposobljeni a dovoljno kvalificirani za svoj posao, lako ih je prepoznati i pronadi koristedi
registar licenciranih terapeuta koji se nalazi na Web stranicama Udruge1.
Registar kvalificiranih terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® objavljen
na web portalu2: www.zdenkodomancic.com
Registar preporučenih terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića je dio projekta FIND A THERAPIST
- projekta formiranja registra terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića
2
Ibid
1
2
Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® je naziv koji obuhvada energetski tretman
zasnovan na prirodnoj energiji, na vječnoj borbi kroz naučna istraživanja i posvedenosti u
traženju dokaza efikasnosti u prevazilaženju problema zdravlja. Zbog toga nije iznenađujude
da preporuke nacionalnih istraživačkih instituta pojedinih zemalja EU jasno indiciraju
bioterapiju kao prvi izbor u tretmanu glavnih problema zdravlja.
Kao Udruga, posvedeni smo promociji primjene Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
Osposobljavanjem u Ustanovi za obrazovanje odraslih ProgramPLUS terapeute se uz
obrazovanje, uči, usmjerava, upoznaje; dijeli se i zajednički ostvaruje cilj razvijanja najviših
stručnih i etičkih standarda prakse, i to kroz organiziranje treninga, seminara i radionica u
sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja, kao i kroz aktivnu promociju i pradenje
empirijski zasnovane prakse.3
Ova informacija o licenciranju terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® daje
podatke i pruža informacije o:
1. načinu treniranja (educiranja) terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
kroz trening-programe za stručno usavršavanje4,
2. trening-standardima koje, prema preporukama Zdenka Domančida, svaki
profesionalac treba zadovoljiti kako bi stekao titulu terapeuta Bioterapije po metodi
Zdenka Domančića®,
3. načinu na koji se profesionalci licenciraju za primjenu Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića® prema standardiziranoj šemi,
4. novostima iz svjeta o razvoju, istraživanjima i primjeni Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića®, kao i o kongresima, seminarima, treninzima i radionicama iz
Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
5. registru preporučenih terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, koji
sadrži i kontakt infomacije preko kojih je mogude zakazati termin za terapiju.
Nedostatak regulativa5 je jedna od glavnih briga koju Udruga Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića® pokušava riješiti nizom aktivnosti. Zbog toga je Udruga Bioterapije po metodi
Zdenka Domančića® i Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPLUS razvila obrazovne i
trening standarde koje moraju zadovoljiti profesionalci da bi stekli titulu terapeuta
Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®6,7. Podaci o trening standardima i licencnim
procedurama nalaze se na internet-stranicama:
www.zdenkodomancic.com
3
Za izdajo potrdila o skladnosti kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES se na Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana vloži vloga. Za izdajo potrdila se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 uradno prečiščeno besedilo in 126/07) plača upravna taksa po tarifni številki 4, v skupni vrednosti 3,55 EUR na
račun Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. 01100 - 1000315637 in sklic 11
27111 - 7111002 – 2010
4
Vidi stranicu Udruge : www.zdenkodomancic.com
5
Prema saznanjima, u Hrvatskoj ne postoji službeno tijelo ili institucija koja regulira terapeute Bioterapije po
metodi Zdenka Domančića® na državnom nivou, čak ne postoji ni opdi zakon o osnovnoj terapeutskoj
djelatnosti. Prema informacijama kojima raspolažemo ni na europskom nivou ne postoji zvanično tijelo koje
regulira bioterapiju u Evropskoj uniji, niti postoji legislativa koja regulira primjenu terapija ili osigurava kvalitet
onoga što se nudi kao bioterapija. Europska unija potiče primjenu i pravno reguliranje prirodnih metoda, a
svakoj pojedinoj državi članici prepušta da sama to područje stavi u pravni okvir. Tendencija je da se u
bududnosti propisi svih država usklade u jedinstveni zakon koji de vrijediti za cijelo područje EU.
6
U EU postoji opdi sustav priznavanja diploma i stručnih kvalifikacija (Direktive 89/48/EEZ i 92/51/EEZ)(FN-1),
koji se odnosi i na stručne kvalifikacije s područja nekonvencionalne medicine.
7
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1865.html
3
Zašto licenciranje kroz Udrugu
Licenciranje je novina kojom terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® na našem
prostoru dobivaju licencu, kojom potvrđuju da su osposobljeni za bavljenje metodom
Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®8,9, izdana od strane Udruge/Društva Bioterapija
po metodi Zdenka Domančića®, a na temelju Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku
izdavanja licenci i provjeri stručnosti terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
“Terapeut Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je osoba koja se nakon
osposobljavanja (u Hrvatskoj ili inozemstvu) profesionalno ili neprofesionalno bavi
Bioterapijom po metodi Zdenka Domančića®.“
Samo redovni članovi Udruge Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® mogu biti
istovremeno i licencirani terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® ukoliko
ispunjavaju sve uvjete iz Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku izdavanja licenci i
provjeri stručnosti terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® i terapeutskog
Kodeksa Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
U Pravilniku je definirano da se terapeutskim radom Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića® mogu baviti isključivo licencirani terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića® a da za to moraju imati odgovarajude obrazovanje, završeno osposobljavanje za
terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® položene ispite i završenu stručnu
praksu u Ustanovi za obrazovanje odraslih ProgramPLUS.
Svi licencirani terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® biti de upisani u registar
terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 10 , sa čime se diferenciraju od
terapeuta koji nisu prošli proceduru unutar Udruge I Ustanovi za obrazovanje odraslih
ProgramPLUS te osigurali status licenciranih terapeuta.
Dosadašnja praksa i neimanje standarda propisanih znanja i kvalifikacija otvarala je prostor i
mjesto nekompetentnim terapeutima koji su radedi bez nadzora i kontrole narušavali ugled
struke. Terapeuti navedeni u registru kao dokaz svoje osposobljenosti i stručnosti daju na
uvid licencu terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, kojom potvrđuju svoju
vjerodostojnost-osposobljenost.
Pokrenuti program obrazovanja je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanje ProgramPLUS
dan kroz neformalni ciklus osposobljavanja terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića®. brazovanje smo prilagodili stalnim promjenama koje uvelike karakteriziraju
današnje društvo, no pri tome nismo zanemarili ni ved ostvarena postignuda i iskustva.
Terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® svojim znanjem, vještinama i
rezultatima otvaraju potpuno nov, modan i originalan način primjene bioenergije,
postavljajudi tako nove i uspješne terapeutske standarde.
8
U EU postoji opdi sustav priznavanja diploma i stručnih kvalifikacija (Direktive 89/48/EEZ i 92/51/EEZ)(FN-1),
koji se odnosi i na stručne kvalifikacije s područja nekonvencionalne medicine.
9
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1865.html
10
Registar preporučenih terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je dio projekta “Find a
Therapist“- projekta formiranja registra terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® na evropskom
nivou.
4
Obrazovni program osposobljavanja za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
ujednačen je sa propisima zemalja članica EU sa sadržajem iz područja nekonvencionalne
medicine na temelju Rezolucije Europskog parlamenta. Certifikat o stjecanju kvalifikacije i
završenom terapeutskom osposobljavanju za terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka
Domančića® polaznik dobiva nakon završenog I, II. i III. modula sa razrađenim
ishodima/rezultatima učenja, sukladno EU Direktivi11, kao podlozi za dobivanje kodifikacije
iz EKO12.
Nakon završenog osposobljavanja u Ustanovi za obrazovanje odraslih ProgramPLUS
polaznik stječe uvijete za dobivanje terapeutske licence kao terapeut Bioterapije po metodi
Zdenka Domančića®.
Licenciranje se obavlja u Udruzi/Društvu Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®,
sukladno Pravilniku o licenciranju i produljenju licence terapeuta Bioterapije po metodi
Zdenka Domančića®, usvojenog na 3.(tredoj) sjednici Upravnog odbora Udruge Bioterapije
po metodi Zdenka Domančića®.
Ozbiljnost, kontrola i povedanje kvalitete rada terapeuta te zaštita korisnika usluga od
strane nekompetentnih terapeuta glavni su razlozi licenciranja terapeuta i obilježje rada
Udruge Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
Terapeutski certifikat se izdaje na period od jedne godine, a produljuje se prikupljanjem
bodova.13
Praksa, radionice, treninzi i edukacije
Informacije o praksi, radionicama i treninzima koji su u vezi sa osposobljavanjem i
usavršavanjem ili licenciranjem terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® a koje
osiguravaju otklon od dosadašnje prakse vezane su uz :



osobni razvoj,
poboljšanje samopouzdanja,
poboljašanje motivacije, itd.
Svaki od njih ima svoje specifičnosti i međusobno se razlikuju. Ono što je za njih zajedničko
je zajednička konkretna tema kojom se bave, da se radi uglavnom u grupi i da imaju
određena pravila rada sa kojima su upoznati na početku. Uvijek se radi po unaprijed
predviđenom planu rada. To znači da možete očekivati da dete biti upoznati sa
posebnostima i specifičnostima u vezi sa temom treninga. Također, u grupi de biti
pokrenute teme o kojima dete možda razgovarati sa ostalim učesnicima i/ili
voditeljim/mentorima. Čuti dete mišljenja drugih, možda i dobiti konkretne preporuke za
primjenu nekih od tehnika, posebnosti tehnika i sl.
Ovisno od Vaših očekivanja i potreba, radionice i treninzi su sjajan način za osobno
11
U EU postoji opdi sustav priznavanja diploma i stručnih kvalifikacija (Direktive 89/48/EEZ i 92/51/EEZ)(FN-1),
koji se odnosi i na stručne kvalifikacije s područja nekonvencionalne medicine.
12
EKO – Europski kvalifikacijski okvir
13 Pravilniku o licenciranju i produljenju licence terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
5
usavršavanje, rast i razvoj, učenje i stjecanje novih znanja iz terapije Bioterapije po metodi
Zdenka Domančića®.
Coaching
Kod nas se ovaj termin, u smislu specifične prakse za podršku osobnom i profesionalnom
napretku, uglavnom ne prevodi, ved se koristi u originalu (koučing). Izvorno, on znači
"podučavanje", "treniranje".14
Radi se, zapravo, o posebno oblikovanim treninzima kojima se pojedinci ili grupe uče
postizanju određenih ciljeva tj. poboljšanju osobnih i profesionalnih rezultata.
Struktura, metodologija i modaliteti coachinga međusobno se razlikuju, ali ono što im je
zajedničko jesu posvedenost motiviranju, inspiriranju i pokretanju osobnog razvoja kroz
učenje i profesionalno usavršavanje.
14
Specifičnost coaching-a je to da on nije orijentiran na prošlost, ved samo na budude, jasno definirane ciljeve,
da se ne bavi problemima i disfunkcijama kod ljudi ved obučavanjem u vještinama potrebnim za bolji učinak.
Download

Informacija-licenciranje