UYGARLIKLAR
• Mezopotamya Medeniyetleri
1- Sümerler 2. Babiller 3- Asurlular 4- Elamlılar 5-Akadlar
Mezopotamya’da bir çok medeniyet kurulmasının nedenleri
§Göç yolları üzerinde bulunması,
§Topraklarının verimli olması,
§İklimin elverişli olması,
§Irmaklarından sulama yapılabilmesi
Sümerler,Asurlular ve Elamlılar
• Küçük şehir devletlerinden oluşan bir uygarlık kurdular
Tarihte bilinen ilk yazıyı da kullanmışlardır.M.Ö. 3200’lerde
kullanılmaya başlanan yazı sayesinde kültür aktarımı
kolaylaşmıştır.
Çok tanrılı dine inanan Sümerlerin kralları rahip-kral (Patesi) olarak
bilinirdi.Öncelikle dini amaçlı yaptıkları “Ziggurat” adı verilen
tapınaklar aynı zamanda rasathane ve soğuk hava deposu olarak
kullanılmıştır.
Ayrıca bilinen ilk hukuk devleti Sümerlerdir.
*Bilimde ilerlemiş olan Sümerler dört işlemi kullanmışlar ve dairenin
alanını hesaplamayı başarmışlardır.Edebiyat alanında en önemli
eserleri Yaradılış, Tufan ve Gılgamış destanlarıdır.
*M.Ö. 2000 yıllarında kurulan Asurluların Merkezi Ninova’dır. Ticaret
kolonileri kurarak ticaretde geliştiler.Anadoluda yazılı devirleri
başlatmışlardır. Wabartum denilen dinlenme merkezleri kurmuşlardır.
*Elamlılar, başkentleri Sus olup önemli
gösterememişlerdir.Asurlular son vermişlerdir.
bir
kültürel
varlık
Akadlar ve Babiller
•
*Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli
orduları kurmuşlardır.Başkentleri Agade’dir.Ayrıca Sümer uygarlığını Ön
Asya’ya yaymışlardır. Akadça geniş bir alanda diplomasi dili olarak
kullanılmıştır.
*I.Babil Devleti’nin krallarının en önemlisi olan Hammurabi ilk anayasa
olarak kabul edilen “Hammurabi Kanunları”nı yapmıştır.Bu kanunlar
yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır.Kısas esasına
dayanır
Babil ve Asur kanunları büyük bir ülke veya devleti idare etmek için
yapılmıştır. (Merkeziyetçi-güçlü olmak amaçlanmıştır)
Babil Kralı Hammurabi rahip-kral anlayışını reddederek gücünü dinden
değil, askeri kuvvetten almıştır.İlk Mutlak Krallık sistemi Hammurabi
ile başlamıştır.
*Babil Asma Bahçeleri, cennete alternatif olarak düşünülmüş.Bu da
Babillilerin yeniden dirilmeye inançlarının olmadığını gösterir.
Orta asya uygarlığı
Andronova Kültürü: MÖ 2000-1200 yıllarında Yenisey'deki Andronova da bulunmuştur.
Türklerin ilk ataları tarafından meydana getirilmiştir.En geniş yayılma alanına sahip kültürdür.
Anav Kültürü: MÖ 5000-3000 arası Türkistan’ın Başkenti Aşkabat yakınlarında ortaya
çıkarılmış en eski kültürdür
Kelteminar Kültürü: MÖ 3000 yıllarında Aral gölüne dökülen Amuderya'nın
deltasında bulunmuştur. Buradaki insanlar yerleşik hayat sürdürmüşlerdir.
Andronova Kültürü: MÖ 2000-1200 yıllarında Yenisey'deki Andronova da
bulunmuştur. Türklerin ilk ataları tarafından meydana getirilmiştir.En geniş
yayılma alanına sahip kültürdür.
Afanesyevo Kültürü: MÖ 3000-2000 de Altay-Sayan dağlarının kuzey batısında
bulunmuştur. Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu sanılmaktadır.Türklerin en eski
kültürüdür. Avcılık ve hayvancılıkla uğraşan savaşçı bir toplum tarafından meydana
getirilmiştir.
Tagar Kültürü:En gelişmiş Orta Asya kültürüdür.Abakan bölgesinde yapılan kazılarda
ok uçları, iğne, bilezik, küpe, tarak vb. eşyalar bulunmuştur.
Karasuk Kültürü: MÖ l.binde Yenisey’de bulunmuştur. Çadır, araba, kumaş
dokumalar ve elbiseler bulunmuştur.
MISIR UYGARLIĞI
Tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek toplumdur.
*Önceleri nom veya nomos denilen şehir devletleri vardı.Sonraları merkezi krallık
kurulmuştur.
Mısır’da firavun adı verilen ilah-kralların sonsuz yetkiye sahip olmaları hukuk
alanındaki gelişmeleri engellemiştir.
*Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu
nedenle diğer
yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.
Mısır’da mumyacılık gelişmiştir.Mumyacılık, insan vücudunun yakından
tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.
*Mısırlılar hiyeroglif yazısını kullanmışlar astronomide gelişmiş ve bugün ki
Miladi takvimin temellerini atmışlardır.ekonomileri Tarıma dayanır.
Download

Ayrıca bilinen ilk hukuk devleti Sümerlerdir.