Самовредновање и вредновање
рада школе
а
г
и
р
а
д
Кључна област: настава и учење
Подручја вредновања :
-Планирање и припремање
-Наставни процес
-Учење
-Праћење напредовања ученика
Инструмент истраживања : упитник из приручника за
самовредновање
Аутори презентације:
Вулић Славица, педагог
Узорак : 40 наставника
Стојановић Сандра, психолог
б
а
р
с
.
9
к
с
п
а
д
Обрада података се тиче изношења личних ставова у односу на дата
тврђења а затим и у односу на тачност односно присутност датих
тврђења у наставној пракси.
Подручје вредновања :
I планирање и припремање
ВАЖНО
врло важно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
б
а
и
р
а
г
Моји планови рада су усмерени на постизање прописаних циљева
и задатака
Писмене провере су временски усаглашене са проверама из
других предмета.
к
с
п
Пре обраде проверавам колико су ученици савладали предходно
градиво.
Планирам коришћење наставних средстава.
Поштујем дидактичко-методичка упутства и инструкције дате у
наставном програму.
Припремам задатке различите тежине
р
с
.
9
а
г
важно:
а
д
1. Планирам активирање ученика ради коришћења њиховог
знања.
2. У наставним плановима временски је усклађена обрада
тема заједничких за више предмета
3. За припрему користим интернет и друге изворе
4. Израђујем са ученицима наставни материјал потребан за
рад
и
р
мало важно:
к
с
п
б
а
1. По реализованим часовима бележим запажања и допуне
користим у наредним припремама
2. Добре припреме размењујем са колегама
р
с
.
9
Не постоји оно што је неважно
ТАЧНО
а
г
тачно у потпуности:
и
р
а
д
1. Моји планови су усмерени на постизање прописаних циљева
б
а
2. Писмене провере усаглашавам са проверама из других
предмета
3. За припрему користим стручну литературу
к
с
п
4. Пре обраде проверавам колико су ученици савладали
претходно градиво
5. Планирам коришћење наставних средстава
р
с
.
9
У већој мери тачно, присутно:
1. Чланови стручних већа сарађују у планирању
и
р
а
г
2. При припреми узимам у обзир разлику ученика у
напредовању, знању и искуству
б
а
а
д
3. У наставним плановима усклађујем обраду тема заједничких
за више предмета
к
с
п
4. Осмишљавам и припремам огледе и вежбе
5. За припрему користим интернет и друге изворе
р
с
.
9
У мањој мери, тачно
а
г
1. Добре припреме размењујем са колегама
и
р
а
д
2. О реализованим часовима бележим запажања која користим
за наредни час
б
а
Подручје вредновања:
II Наставни процес
Важно
врло важно:
к
с
п
1. Сваком ученику се обраћам са уважавањем
2. Настојим да се јасно и правилно изражавам на часу
р
с
.
9
3. Проверавам да ли су ученици исправно разумели питања и
упутства
4. Дајем подршку ученицима да самостално решавају задатке
Важно
1.
2.
3.
4.
5.
а
д
На часу остварујем све фазе према плану
Водим рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге
Подстичем солидарност у раду
Прецизним упутствима усмеравам рад ученика
Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже примену
наученог
а
г
Мало важног и неважног нема.
б
а
Тачно
к
с
п
У потпуности:
и
р
1. Проверавам да ли су ученици исправно разумели питања и
упутства
2. Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и запажања
3. Задатке израђујем у складу са могућностима ученика
4. Сваком ученику се обраћам са уважавањем
5. Употребљавам расположива наставна средства и матерјале
6. Настојим да примери буду занимљиви и повезани са
искуством
р
с
.
9
У већој мери тачно:
а
г
1. Применом разноврсних облика и метода рада подстичем
радозналост и интересовање ученика
и
р
2. Процењујем рационалност и организац
а
д
3. ију наставног процеса и на основу уочених резултата коригујем
начин и садржај часа
б
а
4. Упознајем ученике са могућностима и начином коришћења
школске опреме, интернета и литературе
к
с
п
Постоје појединачна тврђења да је нешто присутно у мањој мери
или да уопште није присутно.
р
с
.
9
Подручје вредновања:
III Учење
Важно
Врло важно и важно:
- Све је врло важно или важно, а најважније је:
а
г
и
р
1. Примењујем различите облике и методе рада
б
а
2. Проверавам да ли ученици препознају примену наученог
3. Подстичем ученике да објективно процењују своје знање
к
с
п
4. Учим ученике да разликују битно од небутног
5. Подстичем ученике на активно стицање знања
р
с
.
9
Мало важно:
-појединачни случајеви (по један испитаник)
1. При вредновању знања одељење даје своје мишљење
2. Упућујен ученике у разне технике учења
3. Подстичем ученике да уче путем открића
а
д
а
г
Тачно
У већој мери:
и
р
а
д
1. Код ученика развијам одговорност за сопствено напредовање и
постигнуће
б
а
2. Подстичем ученике да објективно оцењују своје знање
3. Учим ученике да разликују битно од небитног
к
с
п
4. Примењујем различите облике и методе рада
5. Проверавам да ли ученици препознају примену наученог
р
с
.
9
а
д
У мањој мери тачно, присутно
1. При вредновању знања одељење даје своје мишљење
2. Подстичем ученике да себи постављају дугорочне и краткорочне
циљеве
3. Упућујем ученике у различите технике учења
и
р
а
г
Подручје вредновања:
IV праћење напредовања ученика
Важно
б
а
Врло важно и важно
1. Оцењивање вршим у складу са прописаним правилима о
оцењивању ученика
2. Знања ученика процењујем на различите начине (усмено,
тестирањем и писменим вежбама)
3. При оцењивању узимам у обзир залагање ученика
4. Бележим податке за приказ напредовања ученика ( пратим
постигнућа ученика и резултате тестирања)
р
с
.
9
к
с
п
Мало важно
У извештајима о напредовању ученика описујем темпо којим
ученик достиже нивое постигнућа у односу на прописане садржаје
Извештавање
Важно
а
г
а
д
Врло важно
1. Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и
родитеље
2. Поштујем и остварујем утврђену процедуру извештавања у
школи
3. Обезбеђујем двосмерну комуникацију са родитељима
и
р
б
а
Тачно
У потпуности тачно
1. Оцењивање вршим у складу са прописаним правилима
2. Ценим активности и допринос сваког ученика
3. Помажем ученицима са тешкоћама у савладавању програма
4. Знање ученика процењујем на различите начине ( усмено,
тестови, писмени задаци и вежбе)
5. При оцењивању узимам у обзир залагање ученика
р
с
.
9
к
с
п
Наведена тврђења су екстремно у потпуности тачна и присутна у
наставној пракси док су остала присутна у већој мери.
У мањој мери
а
д
1. Оцењујем , проверавам способност примене стечених знања
2. Бележим податке за приказ резултата учења ученика (кратке
белешке, описни коментари у раду ученика, записи о
самооцењивању ученика)
а
г
и
р
У потпуности тачно
б
а
1. Родитеље благовремено информишем о раду, успеху и
понашању ученика
2. Са процедуром извештавања упознао сам родитеље и
ученике
к
с
п
У мањој мери присутно
1. Уписивање темпа којим ученик достиже нивое постигнућа у
односу на прописане задатке и циљеве
р
с
.
9
Download

Самовредновање и вредновање рада школе