www.mes.com.ba
MEDICINSKA
OPREMA
I POTROŠNI MATERIJAL
SADRŽAJ
str
Hematologija
3
Biohemija
9
Tretman medicinskog
infektivnog otpada
22
Audio i spirometri
28
Oftalmologija
33
Ostali lab.materijal
36
hematologija
Automatski analizator
sa 22 parametra,
WBC 5 diff
Hematološki analizator
MEK-8222 Celltac F
22 Parametra : WBC, LY%, MO%, NE%, EO%, BA%, LY, MO, NE, EO, BA,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT,
PCT, MPV, PDW
5 Reagensa: 2 hemolyzing reagensa, 1 diluent, 2 deterdženta
Volumen uzorka: 55μL za CBC + Diff (30μL for CBC only)
10 ili 20 μL za mod pre-dilucije
Kapacitet: 80 uzorka na sat
* Auto loader za mjerenje 50 uzoraka
o Hitno mjerenje
o Barkod i ID upravljanje
* Pouzdani podaci
o Automtsko ponavljanje brojanja za sumnjive uzorke
o Visoka reproducibilnost
* Jeftin
o Mala potrošnja reagensa
* Jednostavan za upotrebu
o TFT LCD touch screen visoke rezolucije
o Automatsko ispiranje i provjera
* Velika mogućnost upravljanja podacima (sa opcionim Data
Management Software, DMS-Pro)
o Povezivanje sa LIS/HIS mrežom
o Dodatni istraživački parametri,kao što su ImG, Band and Seg
o Proširena mogucnost cuvanja podataka do 100,000 mjerenih
podataka sa scattergramima
3
APARATI
Tehničke karakteristike:
hematologija
Automatski analizator sa 18
parametra, WBC 3 diff
Hematološki analizatori
MEK-6400
MEK-6410
MEK-6420
Celltac α
Tehničke karakteristike
* Kompaktan
o Malih dimenzija 23 cm × 45 cm * Jeftin
o Mala potrošnja reagensa
o Mali volumen uzorka
* Pouzdan
o Visoka reproducibilnost
o Automatsko ponavljanje brojanja za rezultate izvan određenog limita
(MEK-6400/6410)
* Jednostavno rukovanje
o Automatska provjera kod ukljucivanja. Automatsko cišcenje kod
iskljucivanja.
o Intuitivno okruženje sa kolor touch panelom
o Cap piercing jedinica (opcija za MEK-6400)
4
APARATI
18 Parametara: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT,
MCV, MCH,MCHC,RDW, PLT, PCT, MPV, PDW
4 Reagensa: 1 hemolyzing reagens (cyanide free)1 diluent, 2 deterdženta
Volumen uzorka: 30μL za normalni mod mjerenja
10 ili 20 μL za mod pre-dilucije
hematologija
U ponudi imamo originalne
hematološke reagense za aparate
proizvođača Nihon Kohden.
ISOTONAC 3
Diluent
HEMOLYNAC 3N
Hemolyzing reagent (bez-cyan) ya WBC 3 diff
HEMOLYNAC 3
Hemolyzing reagens za WBC 3 diff
CLEANAC 3
Koncentrovani deterdžent
CLEANAC
Deterdžent
5
REAGENSI
HEMOLYNAC 5
Hemolyzing reagens za WBC 5 diff
hematologija
D-Cell 5D
5 Diff Hematološki analizator
Parametri
WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT.4
Istraživački parametri uključujući IMM#, IMM%, ATL#, ATL%2 histogrami za
RBC i PLT2 scatter grams:
Parametar
WBC (109 /L)
RBC (1012 /L)
HGB (g/L)
PLT (109 /L)
Raspon linearnosti
1.00–99.99
0.30–10.00
1–300
10–1000
Volumen uzorka Razrjeđenje10uL
Manuelni mod (Open sampling) 120uL
Auto loader/Manualni mod(Closed tube) 180ul
6
APARATI
Performanse
hematologija
D-Cell 60
Hematology analyzer
WBC,
Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC, RDW-CV, RDW-SD,
PLT, MPV, PDW, PCT
Histogram za WBC, RBC,PLT
Odličan u svojoj klasi
• WBC 3 diff sa usavršenim sistemom reagensa bez cyanida
• 19 parametara + 3 histograma
• Automatsko čišćenje banjica
• Automatsko čišćenje igle
• Mogućnost pohranjivanja velikog broja uzoraka zajedno sa histogramima
• Interni termo printer (opcija externi printer)
• Bar code scanner (opcija)
• Touchpad te kompjuterska tastatura za unos podataka
• veliki kolor LCD display
7
APARATI
Parametri
hematologija
U ponudi hematoloških reagensa
proizvođača Diagon Ltd.
imamo reagense za aparate različitih
proizvođača,kao što su:
Coulter
ACT 5 Diff
JS/MD18/ONIX/ACT Diff
MAXM/HmX
STKS/STKR/GEN*S
T-series/S-series/AcT
Bayer
* Advia 120
* Advia 60
* Technicon H1/H2/H3
Abx
*
*
*
*
*
*
Micros 18 parameters
Micros 8 parameters
Minos 18 parameters
Minos 8 parameters
Pentra 120
Pentra 60 / Pentra 80
Abbott
* Cell-Dyn
1400/1600/1700/2000
* Cell-Dyn 3000
* Cell-Dyn 3200
* Cell-Dyn 3500/3700
8
REAGENSI
*
*
*
*
*
Biohemija
UVOD
SAT 450 je potuno automatizovani analizator sa direktnim pristupom,dizajniran da
podrži moderne laboratorije u postizanju poboljšane ekonomičnosti, smanjujući
ponavljanje i ručno korištenje, istovremeno dajući visoko kvalitetne rezultate.
TECHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA
Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni
analizator za analize kliničke hemije i imunoturbidimetrije.
TIPOVI REAKCIJE:
REAGENSI U APARATU:
Do 72 reagensa se može postaviti u u odjeljak sa frižiderom koji su raspoređeni u:
- 4 uklonjiva nosača sa 16 pozicija svaki(25 ml kontejneri)
- 8 ekstra pozicija za kontejnere 25 ml
POSTAVLJANJE UZORAKA:
-
4 univerzalna nosača za kontinuirano postavljanje uzoraka,kalibratora i kontrola
svaki nosač sadrži do 15 čašica i/ili epruvete prečnika 10-16 mm ,visine 40-100 mm
8 ekstra pozicija za urgentne uzorke, kalibratore i kontrole
Rad urgentnih uzoraka je omogućen u svakom momentu
KAPACITET:
Do 450 testova/sat uključujući sa I.S.E. Modulom
RADNA TEMPERATURA:
37°C
9
APARATI
Krajnja tačka, Kinetika, Diferencijalna, Fiksno vrijeme, Bihromatske i
Imunoturbidimetrije; mogućnost programiranja do 999 testova od strane korisnika.
Biohemija
UVOD
Potpuno automatizovan analizator sa direktnim pristupom za analize kliničke hemije i
Immunoturbidimetrje.
TECHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA
OPIS SISTEMA:
otvore, direktni pristup, stolni instrument za hemijske i imunoturbidimetrijske
kliničke analize.
METODOLOGIJE:
kinetika, fiksno vrijeme, krajnja tačka, immunoturbidimetrija, differencijalne. 300+
različitih metoda može biti programirano.
OPERATIVNI NAČINI:
profil, grupa, urgentni.
POSTAVLJANJE UZORAKA:
kontinuirano postavljanje na 4 odvojena nosača, 8 mjesta svaki. Urgentni uzorak se
postavlja u bilo koje vrijeme na bilo koju poziciju i radi se odmah
POSUDE ZA UZORKE:
epruvete (prečnika od 6 do 16 mm; visine do 100 mm). čašice od 1 ml do 4 ml.
REAGENSI:
24 dostupne pozicije za reagense
STANDARDI I KONTROLE:
do 12 pozicija
MINIMMALNI VOLUMEN REAGENSA:
200 µl.
KIVETE ZA OČITANJE:
120 polu-raspoloživih, optički graduirane kivete raspoređene u 6 nosača(sa 20 kiveta u
svakom)
10
APARATI
KAPACITET:
130 testova/sat - 221 testova/sat sa ISE modulom.
Biohemija
UVOD
VEGASYS je otvoreni,potpuno automatski stolni analizator za veterinarske i
laboratorije kliničke hemije.Radi immunoturbidimetriju, analize kliničke hemije koristeći
metodologije sa jednim ili dva reagensa.
TECHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA
RAD
VEGASYS radi sve testove kliničke hemije i imunoturbidimetrije:
Krajnja tačka, Fiksno vrijeme, Kinetičke, Bihromatske i Diferencijalne metode
sa ili bez korekcije Blank Reagensa, uz Faktor ili Standard. Uzorci se mogu postavljati
pojedinačnim odabirom testa ili preko Profila.
Programiran je za 7 različitih kalkulacionih algoritama za nelinearne analize,
automatsko označavanje anomalija sistema ili anomalija rezultata, abnormalne
vrijednosti, osiromašeni supstrat enzima, Blank reagensa izvan opsega.
OTVORENI SISTEM
Širok izbor metoda i reagensa. Korisnik može programirati više od 300 testova.
KAPACITET
Do 200 kolorimetrijskih testova/sat. FOTOMETAR
Više talasni fotometar sa filterima uskog opsega interferencije, 340, 405, 492, 510, 546,
578, 620 nm. Halogena lampa. Raspon linearnosti do 2.5 OD – resolucije od 0.001 OD.
Mikro- protočna-ćelija, 50 µl ukupni volumen, kontrolisana temperatura na 37°C ± 0.1°C
sa Peltier efektom.
UZIMANJE UZORAKA
Visoko precizni Diluter Module.Uzimanje uzoraka od 3 do 99 µl sa povećanjem 1 µl.
Dispenziranje Reagensa od 5 µl do 500 µl. Minimalni volumen reakcije 450 µl.
REAKCIONI NOSAČ
114 raspoloživih reakcionih ćelija (6 segmenata sa 19 ćelija svaki) temperature
kontrolisana na 37°C.
11
APARATI
UZORCI I REAGENSI
Na VEGASYS se može postaviti do 40 uzorak (4 segmenta sa 10 uzoraka svaki) plus 1
segment za 6 Standards i 2 Kontrole.Uklonjivi nosač reagensa sa 18 kontejnera za
reagense (25 ml. Svaki).
Biohemija
ASR01171/1
ASR01280/2
ASR01280/B
ASR01161
ASR01162
ASR01162/2
ASR01022
ASR01228/1
ASR01229
ASR01230
ASAM1015
ASR01218/1
ASR01219
ASR01220
ASR01033/1
ASR01033/2
ASR01034/1
ASR01034/2
ASR01076
ASR01050
ASR01051
ASR01051/2
ASR01061
ASR01101
ASR01113/1
ASR01114
ASR01074
ASR01075
ASR01150
ASR01150/2
ASR01112
ASR01192
ASR01194
ASR01202
ASHA3830/1
ASR01082
ASR01082/1
12
NAZIV
ACID PHOSPHATASE
ALBUMIN BCG
ALBUMIN BCG
ALK. PHOSPATASE
ALK. PHOSPATASE SL
ALK. PHOSPATASE SL
ALPHA AMYLASE SL
ALT/GPT
ALT/GPT SL
ALT/GPT SL
AMMONIUM by RANDOX
AST/GOT
AST/GOT SL
AST/GOT SL
BILIRUBINE DIRECT
BILIRUBINE DIRECT
BILIRUBINE TOTAL
BILIRUBINE TOTAL
C.K. MB
CALCIUM
CALCIUM ARS III
CALCIUM ARS III
CHLORIDE
CHOLESTEROL SL
CHOLINESTERASE SL
CHOLINESTERASE SL
CK – NAC SL
CK – NAC SL
CREATININE
CREATININE
DIBUCAINE NUMBER
GAMMA GT SL
GAMMA GT SL
GLUCOSE SL
HAEMOGLOBIN A1c (HbA1c)
HDL CHOL
HDL CHOL
Veličina pakovanja
19 x 2 ml
2 x 100 ml
4 x 100 ml
12 x 20 ml
2x80 + 2x20 ml
2x40 + 1x20 ml
6 x 10 ml
4 x 50 ml
2x80 + 1x40 ml
4x80 + 1x80 ml
10 x 5 ml
4 x 50 ml
2x80 + 1x40 ml
4x80 + 1x80 ml
4x100 + 1x25 ml
2x100 + 1x25 ml
4x100 + 1x25 ml
2x100 + 1x25 ml
10 x 3 ml
2x100 + 2x100 ml
4 x 100 ml
2 x 100 ml
4 x 100 ml
4 x 100 ml
4x50 + 2x20 ml
5x10 + 1x10 ml
2x80 + 2x20 ml
4x10 + 1x10 ml
2x100 + 2x100 ml
1x100 + 1x100 ml
6 x 10 ml
4x10 + 1x10 ml
2x80 + 2x20 ml
2 x 250 ml
3x10 + 3x10 + 3x40 + 3x20 ml
60 + 20 ml
4x9 + 2x6 ml
REAGENSI
Kat.br.
Biohemija
Kat.br.
HOMOCYSTEINE
IRON F
L.D.H. SL
L.D.H. SL
LDL CHOL
LIPASE
MAGNESIUM
MAGNESIUM
MICROPROTEIN B
PHOSPHORUS
PHOSPHORUS
TOTAL PROTEIN
Veličina pakovanja
30 x 5 ml + CAL 2x3 ml
4x45 + 1x20 ml
2x80 + 2x20 ml
4x10 + 1x10 ml
3x10 + 1x10 ml
4x10 + 2x10 ml
2 x 100 ml
1 x 100 ml
4 x 100 ml
4 x 100 ml
2 x 100 ml
2 x 250 ml
REAGENSI
ASR01315/1
ASR01253
ASR01233
ASR01234
ASR01085/1
ASR01401/1
ASR01271
ASR01271/2
ASR01123
ASR01181
ASR01181/2
ASR01120
NAZIV
13
Biohemija
Automatic Urinalysis System
- Automatski sistem analize urina se sastoji od
H-800, FUS-100, spajajućeg mosta i
operativnog softvera.
- Korisnik može definisati sve analize uzorka
sedimenta urina, kao i selektivno testiranje
sedimenta urina kada je jedan ili više uzoraka
Analiziranih suhom hemijom daju pozitivne
rezultate
- Provjera i printanje rezultata
14
APARATI
- Potpuno automatska, kontinuirana analiza
urina suhom hemijom i anliza sedimenata.
Biohemija
H-50 Urin Analizator
Sistem teastiranja sa usvojenom naprednom tehnologijom hladnog izvora
svjetlosti visoke luminescencije sa 4 talasne dužine, koje poboljšavaju
osjetljivost, tačnost,specifičnost
- Testiranje sa dvije talasne dužine poboljšava specifičnost trakica,
smanjuje ph urina, specifičnu težinu,uticaj boje na rezultat
mogućnost konekcije eksternog printera
- Mogućnost povezivanja sa aparatom za
analizu sedimenata
- Odabir između devet jezika :
Chinese, English, Polish, Italian, Spanish, Portuguese, Turkish,
German, French
- Internacionalni ili Konvencionalni sistem jedinica,sistem simbola
15
APARATI
- Ugrađeni termalni printer,
Biohemija
Trakice za urin
H13-Cr
Urobilinogen, Bilirubin, Ketone(Acetoacetic acid), Blood, Protein,
Nitrite, Leucocyte,Glucose, Specific Gravity, pH, Ascorbic Acid,
Microalbumin and Creatinine
Prikladne za aparate
DIRUI H-50/100//500/800 Urine Analyzer
Pakovanje
100 trakice/kutija
Upotreba
čitač ili vizuelno
Proizvod
Testovi
H-11MA
Billirubin, Urobilinogen, Ketone, Blood, Protein, Nitrite, Leukocytes,
Glucose, Specific Gravity, pH, microalbumin
Prikladne za aparate
H-500、H-300、H-100 Urine Analyzer
Pakovanje
100 trakice/kutija
Upotreba
čitač ili vizuelno
Proizvod
Testovi
H-12MA
Billirubin, Urobilinogen, Ketone, Blood, Protein, Nitrite, Leukocytes,
Glucose, Specific Gravity, pH, microalbumin
Prikladne za aparate
H-500、H-300、H-100 Urine Analyzer
Pakovanje
100 trakice/kutija
Upotreba
čitač ili vizuelno
Proizvod
Testovi
Pakovanje
16
E10 Trakice za urin
Blood, Billirubin, Urobilinogen, Ketone, Glucose, Protein, Nitrite,
White Blood Cells,pH, Specific Gravity
100 trakice/kutija
REAGENSI
Proizvod
Testovi
Biohemija
CombScan III
CombScan III™ pakovanje sadrži:
* EPSON Perfection Scanner - očitava Comb koristeći raspoznavanje
optičkog uzorka.
* CombScan III™ Software - interpretacija i prikaz rezultata na monitoru
kompjutera.
CombScan III™ je kompatibilan sa sljedećim sistemima:
* Microsoft ® Windows ’98
* Microsoft ® Windows Millennium
* Microsoft ® Windows 2000
* Microsoft ® Windows XP
Minimalne potrebe za instalaciju i podešavanje CombScan III™:
* Pentium PC sa USB konekcijom
* Jedan od prethodno navedenih operativnih sistema
17
APARATI
CombScan III™ daje objektivne kvantitativne i kvalitativne rezultate za
ImmunoComb® testove.
* Visoka osjetljivost
* Visoka pouzdanost rezultata
* Klinički rezultati, mogu se vidjeti Absolutne i Relativne vrijednosti
absorpcije,kao i ImmunoComb® slika.
* Rezultati mogu biti sačuvani,isprintani i pregledani na monitoru
kompjutera
Biohemija
ImmunoComb
50416002
60483002
50440002
50441002
60460002
60461002
60400002
60401002
60425002
60481002
60433002
50440005
50441005
60400005
60401005
60460005
60461005
60483005
60432005
18
Proizvod
ImmunoComb® II HCV
ImmunoComb® II HCV
ImmunoComb® II HIV 1&2 TriSpot Ag - Ab
ImmunoComb® II HIV 1&2 CombFirm
ImmunoComb® II HTLV I&2
ImmunoComb® II HAV IgM
ImmunoComb® II HAV Ab
ImmunoComb® II HBc IgG
ImmunoComb® II HBc IgM
ImmunoComb® II HBs Ag
ImmunoComb® II HBs Ag 90'
ImmunoComb® II Anti - HBs
ImmunoComb® II HIV 1&2 Bispot
ImmunoComb® II HIV 1&2 CombFirm
ImmunoComb® II HTLV I&II
ImmunoComb® II HAV IgM
ImmunoComb® II HAV Ab
ImmunoComb® II HBc IgG
ImmunoComb® II HBc IgM
ImmunoComb® II Anti HBs
ImmunoComb® II HBs Ag
ImmunoComb® II HBs Ag 90'
ImmunoComb® Chlamydia trachomatis IgG
ImmunoComb® Chlamydia Trachomatis IgA
ImmunoComb® II Chlamydia Trach.
Monavalent IgA
ImmunoComb® Chlamydia Bivalent IgG
ImmunoComb® II Dengue IgM & IgG Bispot
ImmunoComb® Toxo IgG
ImmunoComb® Toxo IgM
ImmunoComb® II CMV IgG
ImmunoComb® II CMV IgM
ImmunoComb® II Rubella IgG
ImmunoComb® II Rubella IgM
ImmunoComb® II Helicobacter pylori
ImmunoComb® II Chagas Ab
ImmunoComb® HIV 1&2 TriSpot Ag - Ab
ImmunoComb® Toxo IgG
ImmunoComb® Toxo IgM
ImmunoComb® II Rubella IgG
ImmunoComb® II Rubella IgM
ImmunoComb® II CMV IgG
ImmunoComb® II CMV IgM
ImmunoComb® II Dengue IgM & IgG BiSpot
ImmunoComb® II HIV 1&2 BisSpot
Format Br. testova
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
36
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
36
18
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
Comb
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
12
12
12
12
12
12
12
12
REAGENSI
Kat. br.
60455002
60455005
60433005
60434006
60482005
60457005
60456005
60450005
60452005
60451012
60454005
60453005
60432002
60434002
60482002
60457002
60456002
60450002
60452002
60453002
60451002
60454002
50410002
50411002
60412002
Biohemija
Instrumenti za EIA kitove
Microplate Reader 3200
* Potpuno automatski
* Bichromatska optika
* U memoriji sažeti podaci kalkulacija sadrže regresije, podešenja krivulje te garnične
kalkulacije absorpcije sa ažuriranjem korak po korak od strane korisnika
* Velika, ne izbrisiva, memorija čuva preko 100 korisnički unešenih testova
* Uključuje paralelni i serijski izlaz.Veliki displej sa mogučnošću prikaza grafike
* Opcija interni printer
* Pere plate i stripove sa ravnim,poluokruglim ili V-dnom
* Nisu potrebna korisnička podešavanja. Automatska kalibracija,
poravnanje i detekcija zadnje kolone
* Velika, ne izbrisiva memorija, čuva najmanje 50 koricničkih
protokola za ispiranje
* Precizan rad sa stalnim nadzorom vakuma i pritiska
* Pumpa se uključuje samo kada je neophodno radi tihog rada
* Mogućnost programiranja ciklusa automatskog ispiranja
* Spremnst za rad uključuje: boce, aerosol zaštita, glava sa 8 poziicija
* Glava za ispiranje sa 12 ili 16 pozicija je dostupna kao pribor
Incubator/ Shaker 2200
* Nosi dvije 96 mikroplate
* Digitalno kontrolisani 8-brzinski mješač sa kružnim mješanjem
od 575 do 1500 obrtaja u minuti
* Temperatura podesiva od temperature prostora do 40ºC sa rezolucijom od 0.1ºC
* Digitalni brojač kontroliše mješanje ili može raditi nezavisno kao štoperica
* Kompaktan i jednostavan za rukovanje
* Zatamnjeni poklopac omogućuje dodatnu izolaciju i zaštitu od svjetla
19
APARATI
Microplate Washer 2600
Biohemija
ImmunoLISA™
TESTOVI:
* HIV
* HTLV
* Hepatitis
* Torch
* Epstein Barr
* H. pylori
* Syphilis
* Dengue
* Parasites
* Chlamydia
* Other-Infectious Agents
* Hormones
* Tumor Markers
* Cardiac Markers
* Allergy
* Other Tests
* ImmunoLISA™ II
20
REAGENSI
Širok raspon Enzyme-Linked Immuno-Sorbent analiza za detekciju
antitijela ili antigena.
* Velika raznolikost tradicionalnih ELISA 96 test kitova dozvoljava pristup
laboratorijama bilo koje veličine
* Testovi se rade ručno u malim laboratorijama i/ili postavljanje, na
aparate različite veličine u srednjim i velikim laboratorijama
* ImmunoLISA™ linija je prikladna za laboratorije koje koriste
otvorene automatske sisteme
* Kompatibilna sa većinom dostupne opreme
* Visoka osjetljivost i specifičnost
* Jednostavan protokol smanjuje greške i vrijeme rada tehničara
* Plate su lomljive za fleksibilno korištenje (12X8)
Biohemija
RapidSignal™
* HIV
* Hepatitis
* Torch
* Epstein Barr
* Syphilis
* Dengue
* Parasites
* Respiratory Infectious
* Strep A&B
* Enteric & Gastroenteric Infections
* Rotavirus and Adenovirus
* Chlamydia
* Other-Infectious Agents
* Cardiac Markers
* Tumor Markers
* Hormones
* Autoimmunity
* Allergy
* Other Tests
21
REAGENSI
Širok raspon brzih testova za dijagnozu infektivnih oboljenja, tumor markera,
cardiac markera, hormona i ostalog
* Jednostavna procedura
* Jednostavno očitanje rezultata
* Čuvanje na sobnoj temperaturi
* Uključena kontrola
* Dostupni u obliku kaseta ili trakica
* Dug rok trajanja
TMO
Tretman medicinskog infektivnog otpada
PROBLEMATIKA - RJEŠENJE
Zbrinjavanje medicinskog otpada ima jedno od najvećih značenja u zaštiti okoliša.
Nove tehnologije i uvođenje integriranog sustava za upravljanje medicinskim otpadom
pridonose kvalitetnijem rješavanju tog problema.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, otpad proizveden u zdravstvenim
ustanovama nosi najveću opasnost od infekcija i ozljeda.
Medicinski otpad se sastoji od infektivnih, radioaktivnih i toksičnih tvari, te opasnih materijala
i stvari iz bolnica, laboratorija, klinika i istraživačkih centara.
Takav otpad je mogući izvor zaraze virusima i mikroorganizmima.
Uz negativan utjecaj na zdravlje, zagađuje i okolinu (napr. zagađenje podzemnih voda i sl.).
Rješenje koje Vam nudimo je veoma jednostavno a prednosti su sljedeće:
1. Sigurnost i fleksibilnost u zbrinjavanju bilo kojeg medicinskog otpada – princip odbaci i
uništi”, tehnologija dokazana u praksi
2. Sigurno zbrinjavanje infektivnog otpada – kombinirano djelovanje mikrovalova i zasićenih
para
4. Sigurnost – isključena mogućnost požara zbog vakuma i oslobađanja pare
5. Sigurnost za osobe koje rukuju aparatom - nema direktnog kontakta sa infektivnim
otpadom
6. Jednostavno instaliranje, rukovanje, servis i održavanje – potpuna automatiziranost,
kratka edukacija o rukovanju aparatom, za čišćenje površina i dezinfekcijske komore koriste
se standardna kućna sredstva za čišćenje i održavanje materijala od nehrđajućeg čelika,
svi dijelovi se jednostavno odvajaju za čišćenje
7. Potpuna zaštita okoliša – bez kemijskih dezinficijensa, bez spaljivanja, bez transporta
zbrinjavanje u zdravstvenoj ustanovi
8. Najpovoljniji odnos cijene i koristi
22
UVOD
3. Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada – 24-satna upotreba i kratko vrijeme dezinfekcije
sterilizacije – veliki kapacitet i mala potrošnja energenata (cca. 10 l vode i cca 1,5kW
struje/ciklus), jeftino održavanje
TMO
- vremenski kratak proces dezinfikovanja po šarži što omogućava visok učinak
- apsolutno siguran proces dezinfekcije koji se postiže frakcionim ispumpavanjem zraka i
upuštanjem pare
- uređaj raspolaže sa nekoliko različitih programa za dezinfekciju
- upravljanje uređajem odvija se potpuno automatski(uz pomoć SPC - Stored Program
Control, upravljanje programima sa fiksnim radnim parametrima)
- uređaj raspolaže monitorom sa kojeg se mogu očitati radno stanje i faze programa
- uređaj je opremljen glavnim šalterom koji je je moguće aktivirati samo ključem,čime se
onemogućava da se uređajem koriste osobe koje za to nisu ovlaštene
- ugrađeni štampač protokola
- ne šteti prirodnoj okolini (dezinfekcija/sterilizacija vrši se bez korištenja hemijskih
sredstava za dezinfekciju)
- niski troškovi održavanja u toku radnog procesa
- patentirano rješenje za dezinfekciju na principu mikrovalova i zasićene vodene pare
Osnovni podaci
Masa:
Dimenzije:
El. Napajanje:
Napon :
Maksimalna snaga :
Prosječna potrošnja el.energije :
432 kg
1180 x 1120 x 840 mm
3F + 0 + UZ , 16 A ( T )
400 V, 50 Hz
8,5 kW
1,5 kWh po ciklusu
Voda: Priključak:
Temperatura:
Tvrdoća:
Dinamički pritisak :
Izlazni priključak :
3/4 ˝,
<20 C
< 1 dH
4,5 bar
Kanalizacioni sistem 1”
23
APARATI
Sintion 1.1
TMO
- Visok učinak koji se postiže upotrebom dvije kutije po šarži
- Sakupljanje i dezinfekcija u kutijama za višekratnu upotrebu
- Visoka sigurnost u korištenju koja se postiže predvakuumom
- Upravljanje uređajem odvija se potpuno automatski (pomoću SPS)
- Uređaj je opremljen monitorom sa kojeg se mogu očitati radno stanje i faze programa
- Uređaj raspolaže štampačem protokola
- Ne šteti prirodnoj okolini (dezinfekcija/sterilizacija vrši se bez korištenja hemijskih
sredstava za dezinfekciju)
- Niski troškovi održavanja u toku radnog procesa
- Djelovanje na principu mikrovalova i zasićene vodene pare
- Spektar djelovanja A,B,C
- Jednostavna montaža: šuko-utičnica 230V (stolni uređaj)
- Brza dezinfekcija na licu mjesta
Osnovni podaci
Masa :
Dimenzije :
Napon :
Maksimalna snaga :
Prosječna potrošnja el.energije :
95 kg
650 x 600 x 570 mm
230 V, 50 Hz , 16 A ( T )
3,3 kW
0,9 kWh po ciklusu
Voda: Priključak:
Temperatura:
Tvrdoća :
Dinamički pritisak :
Izlazni priključak :
3/4 ˝
<20C
< 1o dH
> 4,5 bar
Kanalizacioni sistem 1/2“
24
APARATI
MicroSin
TMO
ShredTion
- PLC elektronska kontrola rada
- Jednostavno rukovanje i održavanje
- Obrađuje otpad iz više Sintiona, a može se koristiiti i za drobljenje običnog komunalnog
otpada
Dimenzije : 1600 x 2850 x 1970 mm
Dimenzije otvora : 675 x 950 mm
Snaga pokretanja rotora : max 5,5 kW
Masa : 1000 kg
Dozvoljen kontinuirani 24 časovni rad
25
APARATI
Tehničke karakteristike:
VREĆICE ZA TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG
OTPADA
Namjena vrečica je tretman infektivnog medicinskog otpada, program
dezinfekcije ili sterilizacije, u aparatima tipa SINTION ili sterilizatorima sa
precizno kontrolisanom temperaturom.
Vrečice su karakteristične po izdržavanju visokih temperatura do 140°C.
Trenutno se proizvode vrečice sljedećih dimenzija:
1. 900 mm x 600 mm
2. 600 mm x 600 mm
3. 500 mm x 600 mm
26
Potrošni materijal
TMO
Rigi-Box
Quick-Box Rigling nudi kontejnere za oštre predmete, za sigurno
spremanje korištenih kanula,
šprica, crijeva, slomljenog stakla itd.
Sa volumenom od 0.15 do 60 Litara uvijek postoji mogućnost pronalaska
odgovarajuće kutije za:
bolnice, laboratorije ili operacione sale, svugdje se koriste oštri ili
zaoštreni predmeti, Različiti tipovi Rigi-Box kutija pružaju maksimalnu
zaštitu.
Posvećena je posebna pozornost za sigurnost korisnika prilikom razvoja.
Opremljeni smo sigurnosnim kontejnerima sa različitim, dijelom
inovativnim karakteristikama:
- jednoručno rukovanje
- jače pričvrščivanje na zid
- autmatski poklopac za sigurno otvaranje
- uređaj za izdvajanje inzulinskih pera
- različiti nosači za sigurno fiksiranje na stolu ili zidul
- usvojeni različiti testovi, kao TRBA 250, AFNOR, BSI, TÜV ili UN (većina
tipova)
27
Potrošni materijal
TMO
Audiometri
SIBELMED AC50 je dvokanalni klinički audiometar razvijen od strane R&D
odjela SIBEL S.A.,koji koristi zadnje tehnologije sa mikroprocesorom s
namjerom da olakša mjerenje nivoa sluha te ga učini bržim, jednostavnijim,
pouzdanijim u
otološkoj kliničkoj praksi. Svako odabrano testiranja je izvedeno koristeći
tihu tastaturu osjetljivu na dodir (koja funkcioniše na preko 1.000.000
pritisaka) te se kontinuirano prati na dva displeja od tečnih kristala sa 16
karaktera.
Pregled proizvoda:
- 3 različita modela (B-C-D) prilagođena potrebama korisnika
- povezivanje sa eksternim printerom bez potrebe za PC-jem
- može se povezati sa PC-jem preko RS-232 interfejsa
- Pohranjuje 50 testova za subsequentni prenos na PC.
- program samoprovjere
- Microprocesorski kontrolisana kalibracija
- Liminarni i supraliminarni testovi.
28
APARATI
AUIDIOMETAR AC 50
AUDIOMETAR AS5
SIBELMED AS5 serija audiometara su instrumenti razvijeni preko
mikroprocesora za pouzdano, jednostavno i brzo mjerenuja nivoa sluha. Sve
operacije se rade preko membranske tastature a pregled testiranja je vidljiv
na
LCD alfanumeričkom displeju od 16 karaktera.
SIBELMED AS5 serija raspolaže sa različitim konfiguracijamau zavisnosti od
potreba korisnika: AS5-A, AS5-AM, AS5-AO, AS5-AOM.
29
APARATI
Audiometri
APARATI
Spirometri
31
Spirometri
DATOSPIR MICRO spirometar posjeduje dva načina rada. Kućni način,
dozvoljava vam da se aparat programira za praćenje astmatičnog pacijenta u
kući.
To uključuje semaforski indikator za PEF, FEV1 ili FVC parametre.
Kad je programiran na klinički način dozvoljava korištenje aparata
DATOSPIR MICRO kao sofisticiranog spirometra sa mnogim opcijama i
konfiguracijama.
Karakteristike:
• Odabir između tri različita načina koji odgovaraju potrebama spirometrije.
• Odgovara standardima 2005 ERS/ATS.
• Kliničke i kućne studije.
• Velika memorija 1,000 testiranja pacijenata.
• Program provjere za procjenu kvaliteta testiranja.
• Export podataka na drugi sistem praćenja.
• Bluetooth i USB konekcija na PC i eksterni printer
• PIN (Personal Identification Number) dostupan.
• Sveobuhvatan Touch Screen.
31
APARATI
DATOSPIR MICRO
Oftalmologija
Slit lamps SL 990
20% povećanje optičke rezolucije i kontrasta
20% povećanje u prenosu svjetla
SL 990 serija je karakteristična po modernoj projekciji optike and uses a višeslojne antireflektivne koje
osiguravaju više efektivne transmisije svjetla, time poboljšava rezoluciju i kontrast za 20%.
Kvalitet optike SL 990 serije nadalje osigurava povećanje za 20% u prnosu optike te povećanje vidnog polja
za 10%.
Osvjetljenje
6V 20W halogena lampa osigurava visokokvalitetnu temperaturu svjetla. Zahvaljujući nagibnom uređaju,
nagnuto svjetlo može biti procjicirano do 20° sa intervalom 5°.
Ovaj prikaz je veoma koristan u horizontalnoj optičkoj opservaciji, gonioskopiji i sljedećem ispitivanju oka.
Razdvajač snopa
Sistem za optičko razdvajanje mikroskopske slike (50% na videokameru - 50% na oči operatera).
podržava sljedeće modele:
- jedan priključak za Panasonic mikrokameru
- jedan priključak za C ,jernu telekameru
- jedan priključak za (neophodan adapter/spoj za telekameru)
- dupli priključak
Lako ih je instalirati i na Galileian i Zoom mikroskope.
SL 990 standardni pribor
- Papirne podloge za bradu
- Rezervna lampa
- Osigurači
- Pribor za održavanje
Techničke specifikacije
Mikroskop
SL 990 2x
Zoom
Tip
Greenough
converging
converging
binocular
Povećanja
2 positions
continously
revolving
objective
Okulari
10x 16x
Ukupna povećanja
10x 16x 16x 25x
Stvarno vidno polje (mm.)
19 12 16 10,5
32
SL 990 3x
SL 990 5x
SL 990
Galileian
converging
binocular
3 positions
rotating
drum
12,5x
10x 16x 25x
29 16 9
Galileian
Zoom
converging
binocular
binocular
5 positions
rotating
variable
drum
12,5x
12,5x
6x 10x 16x 25x 40x6 - 33x
44 29 16 9 6
37 - 7
APARATI
Zoom mikroskop
Kontinuirano povećanje od 6x do 33x, dajući čist, briljantan i dobar kontrst slike zahvaljujući višeslojnom
antireflektivnom tretmanu.
Sistem za ubacivanje žutog filtera fluorescentni test
CSO slit lampa sa Galileian mikroskopima sa 3 i 5 uvećanjima te Zoom microscop omogućavaju opciju da
imate žuti filter (fluorescentni test) direktno postavljen u mikroskop za brže testiranje i poboljšan učinak
kompleta optike.
Oftalmologija
Projektor opto tipova
Velika rezolucija optike
Programabilni sekventni testovi
5 kolona testova po horizontalnoj liniji
Brzina izmjene testova (0,03 sec.) bez podrhtavanja
Automatski projektor opto tipova sa halogenom lampom koja, zahvaljujući velikoj
rezoluciji leća i kvalitetnim optotipovima, realiziranim na optičkom staklu, pruža potpuno
čistu sliku čak i kod najmanjih optotipova.Optotipovi su zatvoreni u hermetičkoj posudi
što garantuje manju potrebu za
čiščenje, što produžava vijek trajanja.
Ifracrvena daljinska kontrola
Kontrola projektora je preko IR daljinskog upravljača, u skladdu sa dvije metode: odabir
pojedinih testova pritiskom na odgovarajuće dugme ili programiranjem sequentnih
testova.
Dva nezavisna programa mogu biti memorisana, a programiranje je moguće za sve
testove. Korištenjem steper motora,mikroprocesorski kontrolisanih omogućavaju brzi
prelaz sa jednog na drugi test.
Visokokvalitetni motori osiguravaju brzinu i preciznost testova bez bilo kakvog
podrhtavanja.
3000 serija projektora omogućava projekciju svih optotipova, takođe i uobičajeni veliki
nivo kontrasta levels, kao i niski kontrast.
Sa ovim projektorom možete mijenjati kontrast od 100% do 5% u linearnoj progresiji, sa
korakom od 10%; sve do 10% sa dodatnim korakom od 5%; omogućava se da izvođenje
specifičnih istraživanja, kao što su poređenja visokog i niskog kontrasta, oštrina i
osjetljivost vida u odnosu na
kontrast.
Standardni pribor
- Daljinski upravljač
- 4 baterije VELIČINE AAA - Napojni kabal
- Zaslon za projekciju
- Par crveno-zelenih naočala
- Par polariziranih naočala
- Zaštitni pokrivač
- 3 mm imbus ključ
- 5 mm imbus ključ
- 2 rezervne lampe
- 2 rezervna osigurača
- Korisničko uputstvo
33
APARATI
Kontrastni projektor optotipova
Oftalmologija
Indirect Ophthalmoscopes HEINE Video OMEGA 2C®
Binokularni Indirektni Video Oftalmoskop
* Visoka rezolucija A-Cam kamere. CCD 470,000 Pixel, 460 linija.
* Senzor slike. 1/2" CCD, kolor.
* Potpuno integrisani sistem kamere. Bez eksternih konzola ili prizmi.
* 100% sistem zaštite od prašine. Nije potrebno održavanje.
* Vodootporna glava kamere. Može se ostaviti u deznfekcionom rastvoru(nesmije se
autoklavirati).
* specijalno razvijena optika. Maximalna jačina osvjetljenja.
* Focus podesiv za bilo koju radnu daljinu. Od 250 do 800mm.
* Automatski balans bijele.
* Automatsko mjerenje svjetla u centru slike. Smanjenje refleksija.
* Automatsko povećanje svjetlosti. Funkcija povećanja kod slabog osvjetljenja.
* Procesor se može spojiti sa raznim uređajima, kao što su: VCR's, digitalni printeri,
PC's sa softverom za .
* Kompaktni lagani dizajn (65g, glava kamere bez kabla, complet 250g).
* Video OMEGA 2C se isporučuje bez kamere, upotrebljava se korisnikova "C"-mount
CCD kamera.
* Kabl za konekciju 3m.
* Brilliant image sa S-VHS monitorom.
* FBAS (composite) i Y/C (SVHS) izlazi. * Opcija PAL ili NTSC format. specificirajte
kod narudžbe.
34
APARATI
Jedino je Binokularni Indirektni Video Oftalmoskop na tržištu dizajniran za video
apliokacije. Najpodesniji za nastavu, istraživanje, objašnjenje pacijentu, digitalnu istoriju
pacijenta i telemedicinu.
Oftalmologija
HEINE mini 3000® Ophthalmoscope
Vrhunski ophthalmoscope sa otvorom za sigurno fiksiranje,u džepnom
formatu. kvalitetna optika u mini-formatu. Idealan zaobilaske i kućne pozive.
Koristi se jedino sa mini 3000 ručnim sistemom.
* Sigurnosno prčvrščivanje sa integrisanim on/off prekidačem.
Automatsko isključivanje prilikom vračanja u džep. 20.000 ciklusa
isključivanja garantovano.
* Visoko kvlitedna ručka: Hrome-gornji dio/ fina plastika. Otporna na
udare, čvrsta.
* Poboljšana XHL Xenon Halogen Tehnologija. Koncentrisana bijela
svijetlist za perfektno
osvjetljenje i vrhunsku sliku.
* Raspon leća: -20 D do +20 D.
* Dvije ručke i glava. Jednostavno za održavanje.
* Zamjenske baterije. Veličina AA.
* Punjiva ručka mini 3000.
35
APARATI
Džepni Ophthalmoscope
MES d.o.o Zenica
Londža 128,
72000 Zenica
Tel : +387 32 44 15 50
+387 32 44 15 51
Fax : +387 32 44 15 52
e-mail:[email protected]
www.mes.com.ba
Download

katalog MES - MES Zenica