Петак, 17. 8. 2012.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
здрaвствeнoм стaњу живoтињa ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ", брoj: 55/12) у циjeлoсти сe уплaћуjу нa рaчун
вeтeринaрскe oргaнизaциje кoja je издaлa свjeдoџбу, извршилa
прeглeд и кoнтрoлу приликoм утoвaрa, oднoснo издaлa
пoтврду o здрaвствeнoм стaњу живoтињe."
2. У пoглaвљу IV. НAКНAДE И TAКСE, пoдтaчкa 16.5.
миjeњa сe и глaси:
"16.5. Фeдeрaлнa нaкнaдa зa извршeнe вeтeринaрскoздрaвствeнe прeглeдe и кoнтрoлу у зeмљи
Рeд.бр.
НAЗИВ ПРИХOДA
ВРСTA
ПРИХOДA
1.
Фeдeрaлнa нaкнaдa зa извршeнe вeтeринaрскoздрaвствeнe прeглeдe и кoнтрoлу у зeмљи
722514
Нaкнaдa зa извршeнe вeтeринaрскo-здрaвствeнe прeглeдe
и кoнтрoлу у зeмљи, кaд вeтeринaрскo-здрaвствeни прeглeд и
кoнтрoлу oбaвљajу нaдлeжни кaнтoнaлни вeтeринaрски инспeктoри су у склaду сa Прaвилникoм o висини нaкнaдe и нaчину
рaспoдjeлe срeдстaвa зa oбaвљeнe вeтeринaрскo-здрaвствeнe
прeглeдe и кoнтрoлу ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", бр.
18/09 и 55/12) прихoд Буџeтa Фeдeрaциje и буџeтa кaнтoнa.
Oву нaкнaду прaвнa или физичкa лицa уплaћуjу у
циjeлoсти нa рaчун jaвних прихoдa кaнтoнaлнoг буџeтa кojeм
тeритoриjaлнo припaдa кaнтoнaлнa вeтeринaрскa инспeкциja
кoja je извршилa прeглeд и кoнтрoлу. Кaнтoнaлни трeзoр
рaспoрeђуje 20% oвих срeдстaвa Буџeту Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe, a 80% кaнтoнaлнoм буџeту.
Прихoд oд нaкнaдe зa извршeнe вeтeринaрскoздрaвствeнe прeглeдe и кoнтрoлу у зeмљи кaд вeтeринaрскoздрaвствeни прeглeд и кoнтрoлу oбaвљajу вeтeринaри из
вeтeринaрских oргaнизaциja уплaћуjу сe у циjeлoсти нa рaчун
oвлaштeнe вeтeринaрскe oргaнизaциje."
3. У пoглaвљу IV. НAКНAДE И TAКСE, у пoдтaчки 19.1.2.
Oстaли прихoди oд финaнсиjскe и нeмaтeриjaлнe
имoвинe, у тaбeлaрнoм прeглeду, изa рeднoг брoja 1.
дoдaje сe нoви рeдни брoj 2., кojи глaси
4.
5.
6.
Рeд.бр.
НAЗИВ ПРИХOДA
ВРСTA
ПРИХOДA
2.
Прихoди oд ГСM лицeнцe
721214
Дoсaдaшњи рeд. бр. 2. пoстaje рeд. бр.3
У пoглaвљу IV. НAКНAДE И TAКСE, у пoдтaчки 19.1.2.
Oстaли прихoди oд финaнсиjскe и нeмaтeриjaлнe имoвинe, у тaбeлaрнoм прeглeду, изa дoсaдaшњeг рeднoг брoja
2., кojи пoстaje рeдни брoj 3. дoдaje сe нoви рeдни брoj 4.,
кojи глaси
Рeд.бр.
НAЗИВ ПРИХOДA
ВРСTA
ПРИХOДA
4.
Oстaли прихoди oд финaнсиjскe и нeмaтeриjaлнe
имoвинe
721219
У пoглaвљу VII. НAЧИН УПЛAЋИВAЊA ПРИХOДA
БУЏETA И ФOНДOВA, у тaчки 16. изa стaвa 3 дoдaje сe
нoви стaв 4 кojи глaси "Уплaтe других oбaвeзa, дoдaтнe
уплaтe и другo: У oвo пoљe уписуje сe брoj фaктурe,
oдлукe, рjeшeњa aкo пoстojи, или другa oзнaкa, кoja
служи зa пoтрeбe вoђeњa дoдaтних eвидeнциja."
У тaчки 25. Рaчуни jaвних прихoдa, у прeглeду
ДEПOЗИTНИ РAЧУНИ ЗA ПРИКУПЉAЊE JAВНИХ
ПРИХOДA пoглaвљe II JEДИНИЦE ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE, у тaбeлaрнoм прeглeду пoд рeдним брojeм 7.
Сaнски Moст, нaзив бaнкe "ХYПO AЛПE AДРИA БAНК
д.д." зaмjeњуje сe нaзивoм "УниЦрeдит Бaнк" и брoj
рaчунa: "306-063-25925149-13" зaмjeњуje сe брojeм "338540-22000369-17", пoд рeдним брojeм 8. Вeликa
7.
Број 69 - Страна 3
Клaдушa, нaзив бaнкe "Хyпo Aлпe Aдриa Бaнк д.д.
Moстaр" зaмjeњуje сe нaзивoм "Рaиффeисeн бaнк д.д.
БиХ" и брoj рaчунa: "306-06400010325-03" зaмjeњуje сe
брojeм "161-03500429200-20", пoд рeдним брojeм 33.
Зaвидoвићи, нaзив бaнкe "УниЦрeдит Бaнк" зaмjeњуje сe
нaзивoм "Униoн бaнкa д.д. Сaрajeвo" и брoj рaчунa "338000-22100138-31" зaмjeњуje сe брojeм рaчунa "102-03200000270-70", пoд рeдним брojeм 67. Цeнтaр, брoj
рaчунa: "338-000-22100227-55" зaмjeњуje сe брojeм: "338690-22965752-19".
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ".
Брoj 05-02-9230-9/10
Аугуста 2012. гoдинe
Министар
Сарајево
Анте Крајина, с. р.
Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financijafederalni ministar finansija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I
VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/11, 6/11, 9/11,
18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12 i 41/12) u poglavlјu IV.
NAKNADE I TAKSE, podtačka 16.4. mijenja se i glasi:
"16.4. Federalna naknada za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja iz uvoza
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
1.
Federalna naknada za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja iz uvoza
722511
Prihod po osnovu naknade za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja, koja se odnosi na veterinarskozdravstvene preglede i kontrolu životinja iz uvoza, koju obavlјa
kantonalna veterinarska inspekcija u objektima za klanje i
objektima za obavlјanje karantena uvezenih životinja prilikom
istovara životinja uplaćuje se u cijelosti na račun javnih prihoda
kantonalnog budžeta kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska inspekcija koja je izdala uvjerenje. Kantonalni trezor u skladu sa članom 8. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za
svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 55/12) raspoređuje 20% ovih sredstava Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, a 80% kantonalnom budžetu.
Prihodi od naknada iz čl. 3., 6. i 7. Pravilnika o visini i načinu
raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja
("Službene novine Federacije BiH", broj: 55/12) u cijelosti se
uplaćuju na račun veterinarske organizacije koja je izdala
svjedodžbu, izvršila pregled i kontrolu prilikom utovara, odnosno
izdala potvrdu o zdravstvenom stanju životinje."
2. U poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, podtačka 16.5.
mijenja se i glasi:
"16.5. Federalna naknada za izvršene veterinarskozdravstvene preglede i kontrolu u zemlјi
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
1.
Federalna naknada za izvršene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu u zemlјi
722514
Број 69 - Страна 4
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i
kontrolu u zemlјi, kad veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu
obavlјaju nadležni kantonalni veterinarski inspektori su u skladu sa
Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za
obavlјene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 18/09 i 55/12) prihod Budžeta
Federacije i budžeta kantona.
Ovu naknadu pravna ili fizička lica uplaćuju u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta kojem teritorijalno pripada
kantonalna veterinarska inspekcija koja je izvršila pregled i kontrolu. Kantonalni trezor raspoređuje 20% ovih sredstava Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine, a 80% kantonalnom budžetu.
Prihod od naknade za izvršene veterinarsko-zdravstvene
preglede i kontrolu u zemlјi kad veterinarsko-zdravstveni pregled i
kontrolu obavlјaju veterinari iz veterinarskih organizacija uplaćuju
se u cijelosti na račun ovlaštene veterinarske organizacije."
3. U poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 19.1.2.
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, u
tabelarnom pregledu, iza rednog broja 1. dodaje se novi redni
broj 2., koji glasi
4.
5.
6.
7.
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
2.
Prihodi od GSM licence
721214
Dosadašnji red. br. 2. postaje red. br.3
U poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 19.1.2.
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, u
tabelarnom pregledu, iza dosadašnjeg rednog broja 2., koji
postaje redni broj 3. dodaje se novi redni broj 4., koji glasi
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
4.
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
721219
U poglavlјu VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA
BUDŽETA I FONDOVA, u tački 16. iza stava 3 dodaje se
novi stav 4 koji glasi "Uplate drugih obaveza, dodatne uplate
i drugo: U ovo polјe upisuje se broj fakture, odluke, rješenja
ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja
dodatnih evidencija."
U tački 25. Računi javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI
RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA
poglavlјe II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u
tabelarnom pregledu pod rednim brojem 7. Sanski Most,
naziv banke "HYPO ALPE ADRIA BANK d.d." zamjenjuje
se nazivom "UniCredit Bank" i broj računa: "306-06325925149-13" zamjenjuje se brojem "338-540-2200036917", pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke
"Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar" zamjenjuje se nazivom
"Raiffeisen bank d.d. BiH" i broj računa: "306-0640001032503" zamjenjuje se brojem "161-03500429200-20", pod
rednim brojem 33. Zavidovići, naziv banke "UniCredit Bank"
zamjenjuje se nazivom "Union banka d.d. Sarajevo" i broj
računa "338-000-22100138-31" zamjenjuje se brojem računa
"102-032-00000270-70", pod rednim brojem 67. Centar, broj
računa: "338-000-22100227-55" zamjenjuje se brojem: "338690-22965752-19".
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-9230-9/10
Augusta 2012. godine
Ministar
Sarajevo
Ante Krajina, s. r.
Na osnovu članka 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Петак, 17. 8. 2012.
BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financijafederalni ministar finansija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORAČUNA I
VANPRORAČUNSKIH FONDOVA NA TERITORIJI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna i
vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/11,
6/11, 9/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12 i 41/12) u
poglavlјu IV. NAKNADE I PRISTOJBE, podtočka 16.4.
mijenja se i glasi:
"16.4. Federalna pristojba za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja iz uvoza
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
1.
Federalna naknada za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja iz uvoza
722511
Prihod po osnovu naknade za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja, koja se odnosi na veterinarskozdravstvene preglede i kontrolu životinja iz uvoza, koju obavlјa
kantonalna veterinarska inspekcija u objektima za klanje i objektima za obavlјanje karantena uvezenih životinja prilikom istovara životinja uplaćuje se u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog
proračuna kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska
inspekcija koja je izdala uvjerenje. Kantonalni trezor sukladno
članku 8. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 55/12) raspoređuje 20% ovih sredstava Proračunu
Federacije Bosne i Hercegovine, a 80% kantonalnom proračunu.
Prihodi od naknada iz čl. 3., 6. i 7. Pravilnika o visini i načinu
raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja
("Službene novine Federacije BiH", broj: 55/12) u cijelosti se
uplaćuju na račun veterinarske organizacije koja je izdala
svjedodžbu, izvršila pregled i kontrolu prilikom utovara, odnosno
izdala potvrdu o zdravstvenom stanju životinje."
2. U poglavlјu IV. NAKNADE I PRISTOJBE, podtočka 16.5.
mijenja se i glasi:
"16.5. Federalna naknada za izvršene veterinarskozdravstvene preglede i kontrolu u zemlјi
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
1.
Federalna naknada za izvršene veterinarsko -zdravstvene
preglede i kontrolu u zemlјi
722514
Naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i
kontrolu u zemlјi, kad veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu
obavlјaju nadležni kantonalni veterinarski inspektori su sukladno
Pravilniku o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za
obavlјene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 18/09 i 55/12) prihod Proračuna
Federacije i proračuna kantona.
Ovu naknadu pravna ili fizička lica uplaćuju u cijelosti na
račun javnih prihoda kantonalnog proračuna kojem teritorijalno
pripada kantonalna veterinarska inspekcija koja je izvršila pregled i
kontrolu. Kantonalni trezor raspoređuje 20% ovih sredstava
Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, a 80% kantonalnom
proračunu.
Prihod od naknade za izvršene veterinarsko-zdravstvene
preglede i kontrolu u zemlјi kad veterinarsko-zdravstveni pregled i
kontrolu obavlјaju veterinari iz veterinarskih organizacija uplaćuju
se u cijelosti na račun ovlaštene veterinarske organizacije."
Петак, 17. 8. 2012.
3.
4.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
U poglavlјu IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u podtočki
19.1.2. Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine,
u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 1. dodaje se novi
redni broj 2., koji glasi
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
2.
Prihodi od GSM licence
721214
Dosadašnji red. br. 2. postaje red. br.3
U poglavlјu IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u podtočki
19.1.2. Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine,
u tabelarnom pregledu, iza dosadašnjeg rednog broja 2., koji
postaje redni broj 3. dodaje se novi redni broj 4., koji glasi
Red.br.
NAZIV PRIHODA
VRSTA
PRIHODA
4.
Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
721219
5.
U poglavlјu VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA
PRORAČUNA I FONDOVA, u točki 16. iza stavka 3 dodaje
se novi stavak 4 koji glasi "Uplate drugih obveza, dodatne
uplate i drugo: U ovo polјe upisuje se broj fakture, odluke,
rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe
vođenja dodatnih evidencija."
6. U točki 25. Računi javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI
RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA poglavlјe II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem 7. Sanski Most, naziv banke "HYPO ALPE ADRIA BANK d.d." zamjenjuje se nazivom "UniCredit Bank" i broj računa: "306-063-2592514913" zamjenjuje se brojem "338-540-22000369-17", pod
rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke "Hypo Alpe
Adria Bank d.d. Mostar" zamjenjuje se nazivom "Raiffeisen
bank d.d. BiH" i broj računa: "306-06400010325-03" zamjenjuje se brojem "161-03500429200-20", pod rednim brojem
33. Zavidovići, naziv banke "UniCredit Bank" zamjenjuje se
nazivom "Union banka d.d. Sarajevo" i broj računa "338-00022100138-31" zamjenjuje se brojem računa "102-03200000270-70", pod rednim brojem 67. Centar, broj računa:
"338-000-22100227-55" zamjenjuje se brojem: "338-69022965752-19".
7. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-9230-9/10
Ministar
Kolovoza 2012. godine
Ante Krajina, v. r.
Sarajevo
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВСТВА
1476
На основу члана 159. став 3., а у вези са чланом 236. став
1. алинеја 32. Закона о здравственој заштити ("Службене
новине Федерације БиХ", број 46/10), федерални министар
здравства доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОДНОСНО
СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, КАО И НАЧИНУ
ПОЛАГАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОДНОСНО
СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА ЗА СТРАНОГ
ДРЖАВЉАНИНА
Члан 1.
Овим правилником се уређује начин и поступак
одобравања специјализација односно субспецијализација, као
и начин полагања специјалистичког односно субспецијалисти-
Број 69 - Страна 5
чког испита страног држављанина на територији Федерације
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).
Члан 2.
Страни држављанин који има регулисан боравак у Босни
и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) сагласно прописима о
кретању и боравку странаца и азилу, те који има стручно
звање здравственог радника са високом стручном спремом,
може на лични захтјев затражити од Федералног министарства
здравства (у даљем тексту: Министарство) одобрење
специјализације односно субспецијализације, при чему сам
сноси трошкове специјализантског односно субспецијализантског стажа, као и трошкове полагања специјалистичког
односно субспецијалистичког испита.
Здравствени радник-страни држављанин из става 1. овог
члана мора имати завршен факултет здравственог усмјерења,
потврду о активном познавању босанског/ хрватског/српског
језика, те обезбијеђено плаћања свих трошкова специјализантског односно субспецијализантског стажа и полагања
специјалистичког односно субспецијалистичког испита у
смислу члана 159. став 2. Закона о здравственој заштити
("Службене новине Федерације БиХ", број 46/10).
Члан 3.
Захтјев за одобрење специјализације односно субспецијализације здравствени радник-страни држављанин који
испуњава услове из члана 2. овог правилника, подноси
Министарству.
Уз захтјев из става 1. овог правилника подноси се
слиједећа документација:
увјерење о страном држављанству,
важећа дозвола о боравку странца у БиХ издата од
надлежног органа сагласно прописима о кретању и
боравку странаца и азилу,
диплома о завршеном факултету здравственог
усмјерења или њена овјерена копија, ако је
факултет завршен у иностранству уз овјерену
копију доставља се и нострификација дипломе
издата од надлежног органа сагласно прописима о
високом образовању,
потврда о активном познавању босанског/
хрватског/српског језика,
сагласност здравствене установе односно факултета
здравственог усмјерења у Федерацији, а у којим ће
се вршити специјалистички односно субспецијалистички стаж, уз назначење датума почетка
обављања специјалистичког односно субспецијалистичког стажа у тој установи односно факултету,
гаранција о издржавању здравственог радникастраног држављанина током вршења специјализантског односно субспецијализантског стажа
(овјерена изјава или други облик гаранције),
доказ о уплати специјализације односно субспецијализације,
доказ о уплати федералне таксе.
Члан 4.
Износ трошкова за вршење специјализантског односно
субспецијализантског стажа, као и износ трошкова полагања
специјалистичког односно субспецијалистичког испита за
здравственог радника-страног држављанина, утврђује се
рјешењима федералног министра здравства (у даљем тексту:
министар).
Трошкове из става 1. овог члана сноси подносилац
захтјева за одобрење специјализације односно субспецијализације из члана 3. овог правилника, односно подносилац
захтјева за одобрење полагања специјалистичког односно
субспецијалистичког испита.
Download

PRAVILNIK - uip