Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица
Javno komunalno poduzeće „Stadion“ Subotica
Stadion Kommunális Közvállalat Szabadka
Дом спортова.
Dom sportova.
A sportok otthona.
Na osnovu čl. 63 st. 1 i 3 Zakona o javnim nabavkama, a sve u skladu sa čl. 20 istog
zakona ("Službeni glasnik RS", broj 124/2013) JKP ''Stadion'' Subotica, Sep Ferenca
3, Subotica (u daljem tekstu: Naručilac) dana 09.4.2014. godine upućuje
.
POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
u postupku javne nabavke br. JN 06/14 dobara Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenima
I . Ispravka tehničke specifikacije:
a) Na stranici 25 konkursne dokumentacije u stavci 6 tabele tehničke dokumentacije
Sumporna kiselina treba da ima oznaku
umesto postojeće - Sumporna kiselina H2SO4 60% razblažena 36be
treba da stoji -
Sumporna kiselina H2SO4 38% od 32be
b). U Izjavi o garanciji kvaliteta i Izjavi o nezavisnoj ponudi, treba da stoji da
se odnosi na nabavku br. 06/14 - Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode
u bazenima
Na osnovu člana 63 stava 1 i 3, Zakona o javnim nabavkama:
produžava se rok za podnošenje ponuda na 17.04.2014. u 12 00 h
II . Pitanja u vezi javne nabavke br 06/14:
Zainteresovani ponuđač je 09.04.2014. uputio pitanje u vezi javne nabavke 06/14
Pitanja:
Na strani 25/26 konkursne dokumentacije data je specifikacija hemijskih sredstava
koja su predmet nabavke.
Molim Vas da nam date više informacija ( namena , karakteristike, hemijski sastav
itd.) o sledećim hemikalijama koje su predmet nabavke :
1. Dikonit 50 kg ili odgovarajuće
2. Fenol red 250/1
3. DPD 250/1
.
tek. r. Banca Intesa: 160-379461-85 • tek. r. Komercijalna banka: 205-176750-40
tel/fax Sekretarijat: 024-552-800 • web: http://www.jkp-stadion.rs
Ferenca Sepa 3, 24000 Subotica [email protected]
Mat.broj: 08547718 • PIB: 100847243
4. Otolidin 100 ml.
5. Takođe, na strani 26/26 navodite da ponuda treba da sadrži : “atest materijala
obavezan” . Da li se atesti odnose hemikalije za tretman bazenske vode (NaOCl, Al
sulfat, H2SO4, HCl) ili i na zahtevane laboratorijske hemikalije ? Takođe, s obzirom
da je sastavni deo ponude Izjava ponuđača o garanciji kvaliteta da li je istovremeno,
pored same izjave, neophodno dostavljati i same ateste za ponuđene hemikalije ?
Odgovori:
1. Dikonit 50 kg ili odgovarajuće - je sredstvo protiv gljivica u bazenima.
2. Fenol red 250/1 - je indikator u tabletama (250 tableta u kutiji) za fotometrijsko
određivanje sadržaja hlora u vodi
3. DPD 250/1 - je indikator u tabletama (250 tableta u kutiji) za fotometrijsko
određivanje sadržaja hlora u vodi
4. Otolidin 100 ml - je tečni indikator za određivanje kvaliteta vode u bazenima.
5. Izjavom o garanciji kvaliteta potvrđujete da su hemikalije originalne i od
ovlašćenog ponuđača, te nije potrebno posebno dostavljati ateste navedenih
hemikalija.
.
tek. r. Banca Intesa: 160-379461-85 • tek. r. Komercijalna banka: 205-176750-40
tel/fax Sekretarijat: 024-552-800 • web: http://www.jkp-stadion.rs
Ferenca Sepa 3, 24000 Subotica • [email protected]
Mat.broj: 08547718 • PIB: 100847243
Download

Na osnovu člana 63 stava 1 i 3, Zakona o javnim