Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Na osnovu čl. 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS”, br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o
radu državnog organa (“Službeni glasnik RS” broj 68/10) Grad Šabac objavljuje
INFORMATOR O RADU
GRADA ŠAPCA
1. SADRŽAJ..............................................................................................................................1
2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...............................3
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA.....................................................................................4
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA..........................................................................................27
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA..................................................... .......34
6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA................37
7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA.......................................................37
8. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I
OBAVEZA...............................................................................................................................39
9. NAVOĐENjE PROPISA......................................................................................................40
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM
LICIMA....................................................................................................................................50
11. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA.....................................................................104
12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA.................................................120
13. PODACI O PRIHODIMA I
RASHODIMA........................................................................................................................124
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA............................................................................213
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI.................................................................................280
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANjIMA........................................................................................................................280
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA.................................................................................281
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
18. ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA............................................................................289
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU..............................................................................289
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP......................289
21. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA...............................................................................................................290
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU
Shodno čl.39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS”' br. 120/04, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) ) i Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o
radu državnog organa ( “Službeni glasnik RS” broj 68/10) Grad Šabac izdaje informator o svom
radu.
Adresa sedišta organa je: Gospodar Jevremova br.6 15000 Šabac, matični broj: 7170033, adresa
elektronske pošte: [email protected]
Rešenjem načelnika Gradske uprave grada Šapca br. 110-85/10-16 od 31.12.2010. godine, a
na osnovu člana 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik
RS” br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja i izradu informatora određena je Mirjana Mecić Marinković, diplomirani ekonomista, rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Informator o radu grada Šapca prvi put je objavljen dana 31.12.2005. god.
Datum poslednje izmene i dopune informatora je 19.03.2013. godine.
Uvid u informator može se ostvariti kod ovlašćenog lica za izradu, svakog radnog dana od
7:30h do 15:30h, u prostorijama Gradske uprave grada Šapca, ulica Gospodar Jevremova br. 6 II
sprat, kancelarija broj 33). Štampana kopija informatora može se dobiti na istom mestu.
Informator o radu Grada Šapca dostupan je u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada
Šapca www.sabac.org.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA
GRAĐANI
SKUPŠTINA
GRADA
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE
ZAMENIK
GRADONAČELNIK
GRADSKO
VEĆE
ZAMENIK
GRADONAČELNIKA
SEKRETAR
SKUPŠTINE
GRADSKA
UPRAVA
(NAČELNIK)
GRAĐANSKI
BRANILAC
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4
5
ODELjE
NjE
KOMUN
ALNE
POLICIJ
E
ODELjENjE ZA
SKUPŠTINSKE I
ZAJEDNIČKE
POSLOVE
(NAČELNIK)
ODELjENjE
ZA
INSPEKCIJSK
EI
KOMUNALAN
O-STAMBENE
POSLOVE
(NAČELNIK)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ODELjENjE
ZA
URBANIZA
M
(NAČELNI
K)
ODELjENjE
ZA
FINANSIJE
(NAČELNI
K)
ODELjEN
jE ZA
DRUŠTV
ENE
DELATN
OSTI
(NAČELN
IK)
ODELjENj
E ZA
OPŠTU
UPRAVU
(NAČELNI
K)
(NAČELN
IK)
GRADSKA UPRAVA
(NAČELNIK)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
OPŠTA UPRAVA
(NAČELNIK)
ODSEK ZA UPRAVU I
GRAĐANSKA STANJA
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
GRAĐANSKA
STANJA
ODSEK ZA MESNE KANCELARIJE I
MESNE ZAJEDNICE
(ŠEF ODSEKA)
ŠEF MESNE
KANCELARIJE
MATIČAR
REFERENT
PISARNICE
REFEREN ZA
BIRAČKI SPISAK
MATIČAR U
MESNOJ
KANCELARIJI
TEHNIČKI
SEKRETAR U
MESNOJ
ZAJEDNICI
REFERENT ZA
OVERE
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
7
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ODELJENJE ZA
FINANSIJE
(NAČELNIK)
ODSEK ZA BUDŽET
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
IMOVINSKO
PRAVNE
ODNOSE
SARADNIK ZA
POSLOVE
BUDŽETA
KONTISTA
GLAVNE KNJIGE
BUDŽETA
ODSEK ZA TREZOR
(ŠEF ODSEKA)
GRUPA ZA
MESNE
ZAJEDNICE
RUKOVODILAC
GRUPE
KONTISTA ZA
MESNE
ZAJEDNICE
SARADNIK ZA
INTERNU
KONTROLU I
UPRAVLJANJE
GOTOVINSKIM
SREDSTVIMA
REFERENT
LIKVIDATOR
KNJIGOVOĐA
SARADNIK ZA
JAVNE
NABAVKE
KNJIGOVOĐA
MESNIH
ZAJEDNICA
SARADNIK ZA
PALNSKO
ANALITIČKE
POSLOVE
BLAGAJNIK
ODSEK ZA
RAČUNOVODSTVO
(ŠEF ODSEKA)
KONTISTA
REFERENT ZA
OBRAČUN
ZARADA
REFERENT ZA
EVIDENCIJU
OSNOVNIH
SREDSTAVA
FINANSIJSKI
KNJIGOVOĐA
KNJIGIVOĐA
MESNIH
ZAJEDNICA
REFERENT
NABAVKE
ODSEK PORESKE
ADMINISTRACIJE
(ŠEF ODSEKA)
PORESKI
INSPEKTOR
KONCELARIJSKE
KONTROLE I
BUDŽETSKI
INSPEKTRO
PORESKI
INSPEKTOR
TERENSKE
KONTROLE
REFERENT ZA
PORESKU
KONTROLU
REFERENT ZA
POSLOVE
PORESKE
EVIDENCIJE
DAKTILOFRAF
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
8
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ODELJENJE ZA URBANIZAM
(NAČELNIK)
ODSEK ZA URBANIZAM I
GRAĐEVINARSTVO
(ŠEF ODSEKA )
SARADNIK ZA
PROSTORNO
PLANIRANJE I
URBANIZAM
ODSEK GRAĐEVINSKE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA )
GRAĐEVINSKI
INSPEKTOR
SARADNIK ZA
URBANIZAM I
ARHITEKTURU
SARADNIK ZA UPRAVNO
PRAVNE POSLOVE
REFERENT ZA OBRADU
AKTA O URBANISTIČKIM
USLOVIMA I IZVODA IZ
URBANISTIČKIH
PLANOVA
REFERENT ZA OBRADU
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE
SARADNIK ZA
GEODETSKE POSLOVE
GEOMETAR
TEHNIČKI SEKRETAR
DAKTILOGRAF
FIGURANT - VOZAČ
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
9
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ODELJENJE ZA
INSPEKCIJSKE I
KOMUNALNOSTAMBENE POSLOVE
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK KOMUNALNE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
ODSEK SAOBARĆAJNE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
Grupa za zaštitu
životne sredine
INSPEKTOR ZA
ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
SARADNIK ZA
EKOLOGIJU
DAKTILOGRAF
SARADNIK ZA
UPRAVNO
PRAVNE
POSLOVE
KOMUNALNI
INSPEKTOR
SAOBRAĆAJNI
INSPEKTOR
DAKTILOGRAF
KOMUNALNI
REDAR
IZVRŠITELJ
DAKTILOGRAF
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
10
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ODELJENJE ZA
SKUPŠTINSKE I
ZAJEDNIČKE POSLOVE
(NAČELNIK)
Kabinet
gradonačelnika
ŠEF KABINETA
SARADNIK
ZA ODNOSE
SA
JAVNOŠĆU I
MEDIJIMA
SARADNIK ZA
KOORD.AKT.NA
IZGRADNJI
SANITARNE
REGIONALNE
DEPONIJE
SEKRETAR
GRADONAČELNI
KA
ODSEK ZA SKUPŠTINSKE
POSLOVE
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
NORMATIVNOPRAVNE POSLOVE
SARADNIK ZA
PREDVODILAČKE I
POSLOVE
INFORMISANJA
SARADNIK ZA
POSLOVE
SKUPŠTINE I
OPŠTINSKOG
VEĆA
TEHNIČKI
SEKRETAR
DAKTILOGRAF
ODSEK ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
RADNE ODNOSE
KOORDINATOR
ODRŽAVANJA
ODSEK ZA INFORMATIKU
I RAZVOJ
(ŠEF ODSEKA)
SISTEM
ADMINISTRATOR
RUKOVODILAC
KANCELARIJE
SARADNIK ZA
LER
PORTIR
SARADNIK ZA
PODRŠKU LER-u
KOPIRANT
DOMAR
Grupa za GIS
Kancelarija za
LER
PROJEKTANT
INFORMACIONOG
SISTEMA
INŽENJER
ODRŽAVANJA
INFORMACIONOG
SISTEMA
TEHNIČAR
INFORMACIONOG
SISTEMA
SARADNIK ZA
INFORMACIONE
SISTEME
SARADNIK ZA
APLIKATIVNI
SOFTVER
SARADNIK ZA
URB.,PLANIRANJE
I ANALIZE
TEHNIČKI
SEKRETAR
TELEFONISTA
SARADNIK
NA
KOORDIN..
AKTIVNOSTI
PROJEKTA
IZGRADNJE
LUKE
VOZAČ
DOMAĆIN
GRADSKE KUĆE
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
KAFE KUVARICA
ČISTAČICA
REFERENT ZA
HORTIKULTURU
11
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
KOMUNALNA POLICIJA
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK ZA GRADSKO
PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
ODSEK ZA SEOSKO PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
KOMUNALNI
POLICAJAC
KOMUNALNI
POLICAJAC
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
12
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
’’Službeni list grada Šapca“, broj 40/08 i 20/09
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik Republike
Srbije" broj 129/07) i člana 70. i 99. Statuta grada Šapca ("Sl.list grada Šapca" broj
32/08), Skupština grada Šapca, na sednici od 26.12. 2008. godine donela je
ODLUKU
O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizacija, delokrug, način rada i druga pitanja od
značaja za ostvarivanje funkcije Gradske uprave grada Šapca (u daljem tekstu:
Gradska uprava).
Član 2.
Gradska uprava obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom,
zakonom i Statutom grada Šapca.
Član 3.
Rad Gradske uprave je dostupan javnosti.
Član 4.
Rad Gradske uprave organizuje se tako da se omogući efikasno ostvarivanje
prava i interesa građana.
Gradska uprava je dužna da svakom građaninu obezbedi jednaku pravnu zaštitu
u ostvarivanju njegovih prava, obaveza i interesa.
Član 5.
U postupku pred Gradskom upravom, u kome se rešava o pravima, obavezama i
interesima građana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Član 6.
Zaposleni u Gradskoj upravi i postavljena lica dužni su da svoje poslove
obavljaju savesno, odgovorno i nepristrasno, čuvajući ugled Gradske uprave, pri čemu
se ne mogu rukovoditi svojim političkim ubeđenjima, niti ih u obavljanju svojih poslova
mogu izražavati i zastupati.
II POSLOVI GRADSKE UPRAVE
Član 7.
Gradska uprava:
1.priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada,
gradonačelnik i Gradsko veće;
2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog
veća;
3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima
građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada;
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
13
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih
akata Skupštine grada;
5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i
Gradsko veće.
Član 8.
Pored poslova iz izvorne nadležnosti grada kao jedinice lokalne samouprave,
Gradskoj upravi se zakonom može poveriti obavljanje pojedinih poslova iz okvira prava
i dužnosti Republike.
Član 9.
Gradska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:
1. naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
2. izreći mandatnu kaznu;
3. podneti prijavu nadležnom organu za krivično delo ili privredni prestup i
podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
4. izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu;
5. obavestiti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj
organ nadležan;
6. preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom i opštim
aktom
III ORGANIZACIJA I DELOKRUG GRADSKE UPRAVE
Član 10.
Gradska uprava se obrazuje kao jedinstven organ.
Član 11.
Za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova u Gradskoj upravi
obrazuju se odeljenja kao osnovne organizacione jedinice.
Odeljenja se obrazuju prema vrsti, međusobnoj povezanosti i obimu poslova
čijim vršenjem se obezbeđuje efikasan i usklađen rad u oblasti za koju se obrazuju.
Odeljenje se obrazuje za najmanje osam zaposlenih.
Član 12.
Radi obavljanja istih ili sličnih poslova, koji su međusobno povezani, uspešnijeg
izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga osnovnih organizacionih jedinica, pune
zaposlenosti i odgovornosti zaposlenih, mogu se u okviru odeljenja obrazovati
unutrašnje organizacione jedinice.
Unutrašnje organizacione jedinice su odsek i grupa .
Odsek se obrazuje radi obavljanja srodnih poslova koji zahtevaju neposrednu
povezanost i organizacionu posebnost i koji objedinjuju rad najmanje pet zaposlenih.
Grupa se obrazuje za obavljanje međusobno povezanih poslova koji objedinjuju
rad najmanje troje zaposlenih.
Član 13.
Zbog prirode poslova koje obavljaju, unutrašnje organizacione jedinice mogu
imati i druge nazive, kao što su: kabinet, pisarnica, računovodstvo, kancelarija i dr., s
tim da moraju biti ispunjeni uslovi za obrazovanje unutrašnje organizacione jedinice,
utvrđeni ovom Odlukom.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
14
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 14.
Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Gradskoj upravi utvrđuje
se aktom koji donosi načelnik Gradske uprave uz saglasnost Gradskog veća.
Član 15.
Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave su:
1. Odeljenje za opštu upravu
2. Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
3. Odeljenje za finansije
4. Odeljenje za urbanizam
5. Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove
6. Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
7. Odeljenje komunalne policije.
Član 16.
Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje
propisa o lokalnoj samoupravi i unapređenje organizacije rada Gradske uprave, praćenje
zakonitosti, efikasnosti i ažurnosti rada Gradske uprave, pružanje pravne pomoći
građanima, poslove pisarnice, vođenje biračkog spiska grada Šapca, vođenje matičnnh
knjiga i knjiga državljana i izdavanje izvoda, odnosno uverenja iz ovih knjiga, izdavanje
uverenja o podacima o kojima se vodi službena evidencija, kao i uverenja na osnovu
podataka o kojima se ne vodi službena evidencija kada je dokazivanje tih činjenica
propisano zakonom, poslove građanskih stanja (naknadni upisi u matične knjige i
ispravljanje grešaka u matičnim knjigama i knjigama državljana, promena ličnog imena
i dr.) overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, sprovođenje izbornog postupka,
pripremanje predloga rešenja po žalbama dostavljenim Gradskom veću, kada Veće
odlučuje kao drugostepeni organ, poslove saradnje sa mesnim zajednicama i sve druge
poslove koji nisu u delokrugu drugog odeljenja, u skladu sa zakonom.
Član 17.
U okviru Odeljenja za opštu upravu, za obavljanje određenih poslova iz
nadležnosti Gradske uprave obrazuju se sledeće mesne kancelarije:
1. Mesna kancelarija Bela Reka za naseljeno mesto Bela Reka
2. Mesna kancelarija Bogosavac za naseljeno mesto Bogosavac
3. Mesna kancelarija Bukor za naseljeno mesto Bukor
4. Mesna kancelarija Varna za naseljena mesta Varna i Slatina
5. Mesna kancelarija Volujac za naseljena mesta Volujac, Bojić i Dvorište
6. Mesna kancelarija Gornja Vranjska za naseljeno mesto Gornja Vranjska
7. Mesna kancelarija Grušić za naseljeno mesto Grušić
8. Mesna kancelarija Desić za naseljena mssta Desić i Miloševac
9. Mesna kancelarija Dobrić za naseljeno mesto Dobrić
10 Mesna kancelarija Drenovac za naseljeno mesto Drenovac
11. Mesna kancelarija Duvanište za naseljeno mesto Duvanište
12. Mesna kancelarija Zablaće za naseljeno mesto Zablaće
13. Mesna kancelarija Zminjak za naseljeno mesto Zminjak
14. Mesna kancelarija Jevremovac za naseljeno mesto Jevremovac
15. Mesna kancelarija Jelenča za naseljeno mesto Jelenča
16. Mesna kancelarija Krivaja za naseljeno mesto Krivaja
17. Mesna kancelarija Lipolist za naseljeno mesto Lipolist
18. Mesna kancelarija Majur za naseljeno mesto Majur
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
15
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
19. Mesna kancelarija Maovi za naseljeno mesto Maovi
20. Mesna kancelarija Mačvanski Pričinović za naseljeno mesto Mačvanski
Pričinović
21. Mesna kancelarija Metlić za naseljeno mesto Metlić
22. Mesna kancelarija Mišar za naseljeno mesto Mišar
23. Mesna kancelarija Nakučani za naseljeno mesto Nakučani
24. Mesna kancelarija Orid za naseljena mesta Korman, Miokus, Mrđenovac,
Orašac, Orid i Predvorica
25. Mesna kancelarija Petkovica za naseljeno mesto Petkovica
26. Mesna kancelarija Petlovača za naseljeno mesto Petlovača
27. Mesna kancelarija Pocerski Metković za naseljeno mesto Pocerski Metković
28. Mesna kancelarija Pocerski Pričinović za naseljeno mesto Pocerski
Pričinović
29. Mesna kancelarija Prnjavor za naseljeno mesto Prnjavor
30. Mesna kancelarija Ribari za naseljeno mesto Ribari
31. Mesna kancelarija Rumska za naseljena mesta Gornja Rumska i Donja
Rumska
32. Mesna kancelarija Sinošević za naseljeno mesto Sinošević
33. Mesna kancelarija Slepčević za naseljsno mesto Slepčević
34. Mesna kancelarija Tabanović za naseljeno mesto Tabanović
35. Mesna kancelarija Cerovac za naseljena mesta Cerovac, Mala Vranjska i
Žabar
36. Mesna kancelarija Culjković za naseljena mesta Culjković i Radovašnica
Z7. Mesna kancelarija Ševarice za naseljeno mesto Ševarice
Z8. Mesna kancelarija Štitar za naseljeno mesto Štitar
Član 18.
Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na prijem podnesaka za Gradsku
upravu, biračke spiskove, overu potpisa, rukopisa i prepisa, uzimanje izjava od građana
po zamolnicama nadležnih organa, poslove matičara, izdavanje uverenja o poslovima o
kojima se vodi službena evidencija kao i uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi
evidencija kod Gradske uprave kada je dokazivanje tih činjenica propisano zakonom,
prijem, zavođenje i ekspediciju pošte, podnose prijave za kršenje propisa iz
saobraćajne, ekološke i komunalne delatnosti nadležnom odeljenju i druge poslove
koji im se zakonom, statutom i aktima organa Grada povere.
Član 19.
U vršenju poslova i zadataka koje obavljaju, mesne kancelarije ostvaruju
saradnju sa nadležnim odeljenjima Gradske uprave i mesnim zajednicama.
Mesne kancelarije obavljaju stručne i administrativno-tehničke poslove (osim
finansijskih), za potrebe mesnih zajednica na svom području, ako im vršenje tih poslova
bude povereno od strane mesnih zajednica.
Član 20.
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu, u okviru zakonom utvrđenih
nadležnosti lokalne samouprave, obavlja poslove iz oblasti: osnovnog i srednjeg
obrazovanja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, politike i potreba mladih, kulture,
fizičke kulture, dečije, socijalne i invalidsko-boračke zaštite, primarne zdravstvene
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
16
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
zaštite, farmaceutske delatnosti, zaštite kulturnih dobara, prosvetne inspekcije, stručnog
nadzora nad izvođačem građevinskih radova, povereništva
Komesarijata za izbeglice, privrede, vodoprivrede, robnih rezervi, izdavanja radnih
knjižica, overe ugovora kod privatnih poslodavaca, kao i sve druge poslove u oblasti
privrede i društvenih delatnosti u skladu sa zakonom.
Član 21.
Odeljenje za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i
izvršenje budžeta, finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu
korišćenja budžetskih sredstava, i finansijsko materijalno poslovanje i izveštavanje,
finansiranje delatnosti iz nadležnosti grada, finansijsko i materijalno poslovanje mesnih
zajednica (kompletiranje, likvidiranje, kontiranje i knjiženje dokumentacije),
sastavljanje godišnjih računa za indirektne i direktne korisnike budžeta grada Šapca,
zatim sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za grad Šabac, sprovođenje
postupka javnih nabavki za Gradsku upravu i organe Grada, poslove evidencije
osnovnih sredstava Gradske uprave i mesnih zajednica, poslove isplate zarada i drugih
primanja zaposlenima u Gradskoj upravi i organima Grada, isplate dnevnica
odbornicima i članovima radnih tela organa Grada, imovinsko pravne poslove, poslove
eksproprijacije, stručne i administrativne poslove Komisije za vraćanje zemljišta po
PZF, otkup stanova u svojini grada Šapca, vođenje jedinstvene evidencije celokupne
imovine čiji je korisnik Grad. Vrši poslove pripreme programa, informacije i izveštaje
o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Šabac, priprema predloge i daje
mišljenja o merama iz oblasti cena. U Odeljenju za finansije obavljaju se poslovi
utvrđivanja i naplate poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, organizuju i prate
poslovi izvršenja kancelarijske i terenske kontrole pri naplati lokalnih javnih prihova,
kao i prinudne naplate istih, zatim provera ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i
knjiženje iste, i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.
Član 22.
Odeljenje za urbanizam, obavlja poslove koji se odnose na : prostorno
planiranje, urbanizam i izgradnju objekata. Odeljenje sprovodi proceduru donošenja
prostornog plana Grada i urbanističkih planova, vrši evidentiranje i čuvanje planskih
dokumenata i urbanističkih planova, potvrđuje urbanističke projekte i organizuje javnu
prezentaciju istih, vrši administrativne i drute poslove za potrebe gradske Komisije za
planove, izdaje akt o urbanističkim uslovima i izvod iz urbanističkog plana, potvrđuje
da je idejni projekat urađen u skladu sa aktom o urbanističkim uslovima, ili izvodom iz
urbanističkog plana, kao poverene poslove u skladu sa zakonom, izdaje odobrenje za
izgradnju, potvrđuje prijavu početka izvođenja radova, potvrđuje prijavu radova za
izvođenje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju, potvrđuje prijavu
pripremnih radova, vrši kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim
projektom, izdaje upotrebnu dozvolu za objekte za koje je izdalo odobrenje za
izgradnju, vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti Grada u
oblasti građevinarstva, vođenje postupka i donošenje rešenja o rušenju objekata u
postupku inspekcijskog nadzora, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o planiranju
i izgradnji i drugim propisima iz ove oblasti.
Član 23.
Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove vrši poslove koji se
odnose na : inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti Grada u oblasti
komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, praćenje rada javnih
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
17
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kontrolu javne higijene, iseljaj
bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija, prenos stanarskog prava i
druge stambene poslove, izradu normativnih akata iz nadležnosti odeljenja, a obavlja i
druge poslove u skladu sa zakonom.
Član 24.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši stručne i organizacione
poslove za Skupštinu grada, gradonačelnika i Gradsko veće, koji se odnose na: izradu
normativnih akata, pripremu i održavanje sednica Skupštine grada, Gradskog veća i
njihovih tela, obradu materijala sa sednica, pripremu materijala za gradonačelnika,
objavljivanje akata organa Grada, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i
dokumenata o radu organa Grada, uređivanje i izdavanje službenog lista Grada,
predstavke i pritužbe građana i prijem stranaka predvodilačke poslove, protokol, odnose
sa javnošću, saradnju sa opštinama i gradovima, sprovođenje strategije lokalnog
ekonomskog razvoja, praćenje stanja privrede, promotivne aktivnosti, izrada projekata u
cilju realizacije donatorskih programa, poslove vezane za izgradnju regionalne sanitarne
deponije i dr.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši i poslove projektovanja,
razvoja, implementacije i održavanja informacionih sistema, poslove automatske obrade
i održavanja baza podataka za potrebe Gradske uprave i organa Grada, javnih
preduzeća, ustanova i drugih korisnika budžeta, kao i ostale poslove kojima se
obezbeđuju uslovi za rad Gradske uprave i organa Grada, kao što su: korišćenje i
održavanje zgrada i službenih prostorija, prevoz motornim vozilima u službene svrhe i
njihovo održavanje, održavanje higijene, fizičko – tehničko obezbeđenje, daktilografski
poslovi, kurirski poslovi, poslovi telefonske centrale, umnožavanje pisanih materijala,
poslovi protivpožarne zaštite, odbrane, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi u
vezi sa radnim odnosima izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u
Gradskoj upravi i organima grada, kao i drugi slični poslovi u skladu sa zakonom.
Član 24.a
Odeljenje komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na: održavanje
komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost,
vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti
komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada, ostvarivanje nadzora u javnom
gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i
propisima Grada, zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i
drugih javnih objekata od značaja za Grad, podršku sprovođenju propisa kojima se
obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje
drugih zadataka iz nadležnosti Grada i vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.
Član 25.
U Gradskoj upravi se mogu postaviti pet pomoćnika gradonačelnika za pojedine
oblasti.
Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju
mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su
postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Gradske uprave.
Pomoćnike gradonačelnika postavlja i razrešava gradonačelnik.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
18
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
IV RUKOVOĐENjE U GRADSKOJ UPRAVI
Član 26.
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave.
Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa na
pet godina.
Za načelnnka Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni
fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog
iskustva u struci.
Za svoj rad i rad Gradske uprave načelnik odgovara Skupštini grada i Gradskom
veću u skladu sa Statutom grada i aktom o organizaciji Gradske uprave.
Član 27.
Načelnik Gradske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i
efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima
zaposlenih.
Član 28.
Načelnika Gradske uprave, u slučaju sprečenosti ili odsutnosti, zamenjuje lice
koje on odredi.
Član 29.
Radom odeljenja rukovodi načelnik odeljenja.
Načelnika odeljenja raspoređuje načelnik Gradske uprave.
Član 30.
Načelnik odeljenja organizuje rad i obezbeđuje efikasno i zakonito obavljanje
poslova iz delokruga odeljenja, pruža stručnu pomoć zaposlenima i vrši najsloženije
poslove iz delokruga odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj
zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika i vrši druge poslove po nalogu
načelnika Gradske uprave.
Član 31.
Načelnik odeljenja odgovoran je za zakonito, pravilno i blagovremeno vršenje
poslova u odeljenju kojim rukovodi.
Za svoj rad i rad odeljenja kojim rukovodi načelnik odeljenja odgovara
načelniku Gradske uprave.
Načelnik odeljenja je dužan da se pridržava naloga i uputstava načelnika
Gradske uprave.
Član 32.
Odsekom rukovodi šef odseka, a grupom rukovodilac grupe.
Rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica raspoređuje načelnik
Gradske uprave.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
19
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
V ODNOSI GRADSKE UPRAVE PREMA DRUGIM ORGANIMA
1. Odnos prema Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću
Član 33.
Odnos Gradske uprave prema Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću
zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom i Statutom grada.
Gradska uprava je obavezna da organe iz st. 1 ovog člana izveštava o vršenju
poslova iz svog delokruga, da daje obaveštenja, objašnjenja i podatke koji su neophodni
za rad organa Grada.
Član 34.
Gradonačelnik, u cilju zakonitog i efikasnog funkcionisanja Gradske uprave,
usmerava i usklađuje rad Gradske uprave.
Gradonačelnik može Gradskoj upravi izdavati uputstva i smernice za
sprovoćenje akata organa Grada.
Član 35.
Gradsko veće vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava i ukida akte
Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili
odlukom Skupštine grada.
2. Odnos prema građanima, preduzećima n ustanovama
Član 36.
Gradska uprava je dužna da građanima omogući efikasno ostvarivanje njihovih
prava i obaveza, da daje potrebne podatke, obaveštenja i uputstva, pruža pravnu pomoć,
sarađuje sa građanima i poštuje ličnost građana.
Član 37.
Gradska uprava je dužna da razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge
građana, da postupa po njima i da o tome obaveštava građane.
Član 38.
Odredbe ove Odluke o odnosima Gradske uprave prema građanima primenjuju
se i na odnose prema preduzećima, ustanovama i drugim subjektima kada odlučuje o
njihovim pravima i interesima, na osnovu zakona i drugih propisa.
3. Odnosi u Gradskoj upravi
Član 39.
Odeljenja Gradske uprave dužna su da međusobno sarađuju, kada to zahteva
priroda posla, da mećusobno razmenjuju podatke i obaveštenja neophodna za rad i da
ostvaruju druge oblike zajedničkog rada i saradnje.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
20
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
VI JAVNOST RADA
Član 40.
Gradska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima
javnog informisanja, davanjem službenih saopštenja i obezbeđivanjem uslova za
nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruta .
Član 41.
Načelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima
javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice u Gradskoj upravi da to
učini.
Rukovodioci organizacionih jedinica daju sredstvima javnog informisanja
informacije o radu organizacionih jedinica kojima rukovode.
Član 42.
Gradska uprava će uskratiti davanje informacija ako njena sadržina predstavlja
državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, odnosno u slučajevima predviđenim
zakonom.
O uskraćivanju informacija ili drutih podataka i činjenica odlučuje načelnik
Gradske uprave.
VII PRAVNI AKTI GRADSKE UPRAVE
Član 43.
Gradska uprava donosi pravilnike, uputstva, naredbe, rešenja i zaključke.
Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona i drugih propisa.
Uputstvom se propisuje način rada i vršenja pojedinih poslova Gradske uprave.
Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredaba zakona i drugih propisa,
naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.
Rešenjem se odlučuje o pojedinim upravnim i drugim pojedinačnim pitanjima, u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Zaključkom se, u skladu sa propisima, uređuju pravila o načinu rada i
postupanja Gradske uprave.
Gradska uprava može izdavati instrukcije i davati objašnjenja.
Član 44.
Akta iz prethodnog člana ove odluke donosi načelnik Gradske uprave, odnosno
lice koje on ovlasti.
VIII ODLUČIVANjE PO ŽALBI
Član 45.
Po žalbi u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama
građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada rešava
Gradsko veće.
Po žalbi protiv prvostepenog akta Gradske uprave, kada vrši poverene poslove
državne uprave iz okvira prava i dužnosti Republike, rešava nadležni organ u skladu sa
zakonom.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
21
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
IX IZUZEĆE SLUŽBENOG LICA
Član 46.
O izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi rešava načelnik Gradske uprave.
O izuzeću načelnika Gradske uprave rešava Gradsko veće.
X SUKOB NADLEŽNOSTI
Član 47.
Sukob nadležnosti između Gradske uprave i drugih preduzeća, organizacija i
ustanova kad na osnovu odluke Skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana,
pravnih lica ili drugih stranaka, rešava Gradsko veće.
Sukob nadležnosti izmeću organizacionih jedinica Gradske uprave rešava
načelnik Gradske uprave.
XI RADNI ODNOSI U GRADSKOJ UPRAVI
1. Prijem u radni odnos
Član 48.
Radni odnos u Gradskoj upravi može zasnovati lice koje, pored opštih uslova za
rad utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme i radne
osposobljenosti utvrđene zakonom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.
Član 49.
Poslove Gradske uprave koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i interesa
građana i pravnih lica mogu obavljati lica koja imaju propisanu školsku spremu,
položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i odgovarajuće radno iskustvo u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Član 50.
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih n postavljenih lica u
Gradskoj upravi, primenjuju se odredbe zakona i kolektivnog ugovora.
O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i postavljenih lica u
Gradskoj upravn odlučuje načelnik Gradske uprave.
Član 51.
U Gradskoj upravi mogu se, radi osposobljavanja za vršenje određenih poslova
kroz praktičan rad, primati pripravnici pod uslovima utvrđenim zakonom.
Pripravnici se mogu primati u svojstvu zaposlenih na određeno vreme i radi
stručnog osposobljavanja u svojstvu volontera.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
22
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2. Zvanja, zanimanja i plate zaposlenih
Član 52.
Zaposleni u Gradskoj upravi stiču zvanja i zanimanja pod uslovima utvrđenim
zakonom.
U skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta,
načelnik Gradske uprave utvrđuje zvanja, zanimanja i koeficijente za obračun plata
zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi.
3. Odgovornost zaposlenih
Član 53.
Postavljena lica i zaposleni u Gradskoj upravi za svoj rad odgovaraju
materijalno i disciplinski na način i po postupku utvrđenom zakonom i kolektivnim
ugovorom.
Član 54.
Postavljena lica i zaposleni u Gradskoj upravi ne mogu raditi u drugim
organima, odnosno kod drugog poslodavca niti mogu obavljati samostalno
profesionalnu delatnost koja nije spojiva sa njihovim statusom u Gradskoj upravi.
4. Prestanak radnog odnosa
Član 55.
Radni odnos zaposlenih u Gradskoj upravi prestaje pod uslovima i na način
utvrđen zakonom.
5. Raspored radnog vremena
Raspored
Član 56.
radnog vremena Gradske uprave utvrđuje načelnik Gradske uprave.
XII SREDSTVA ZA FINANSIRANjE POSLOVA GRADSKE UPRAVE
Član 57.
Sredstva za finansiranje poslova Gradske uprave obezbeđuju se u budžetu
Grada u skladu sa zakonom.
Član 58.
Gradska uprava svojom delatnošću ostvaruje prihode, u skladu sa zakonom, koji
se unose u budžet Grada.
Član 59.
Sredstva za finansiranje poslova Gradske uprave čine sredstva za:
1. isplatu plata zaposlenih;
2. materijalne troškove;
3. posebne namene;
4. nabavku i održavanje opreme;
5. druge posebne naknade i solidarne pomoći.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
23
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 60.
Plate i druge akte za isplatu i korišćenje sredstava Gradske uprave potpisuje
načelnik Gradske uprave.
Član 61.
Gradska uprava može vršiti usluge trećim licima uz naknadu, s tim što je dužna
da osigura trajno i efikasno obavljanje redovnih zadataka i poslova iz svog delokruta.
Ostvarenim prihodima iz stava 1. ovog člana pokrivaju se u celini troškovi za
izvršenje usluga, uključujući i troškove za redovno održavanje i nabavku sredstava
upotrebljenih u vršenju tih usluga.
Načelnik Gradske uprave utvrđuje cenovnik za vršenje usluga za treća lica na
predlog odgovarajućeg odeljenja.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 62.
Načelnik Gradske uprave doneće Pravilnik o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke.
Raspoređivanje zaposlenih na radna mesta izvršiće se u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana.
Zaposleni i postavljena lica koji ostanu nerasporsđeni ostvaruju svoja prava i
obaveze u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Član 63.
Odredbe ove Odluke iz glave III Organizacija i delokrug Gradske uprave,
primenjivaće se od dana stupanja na snagu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, a do tada nastavljaju sa radom postojeća
odeljenja i službe.
Član 64.
Načelnici odeljenja i službi i zaposleni u Gradskoj upravi nastavljaju sa radom
na radnim mestima na koje su postavljeni odnosno raspoređeni, do raspoređivanja po
novm unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.
Član 65.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o Opštinskoj
upravi opštine Šabac ("Sl.list opštine Šabac", broj 35/04 i 6/04).
Član 66.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom
listu grada Šapca".
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
BROJ: 020-82/08-14
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Slobodan Mirković, s.r.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
24
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
PREGLED ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI PO ORGANIZACIONIM
JEDINICAMA (sistematizovana i popunjena radna mesta)
Redni
broj
Odeljenje
Sistematizovano Popunjeno
1.
Odeljenje
za opštu
upravu
Odeljenje
za
društvene
delatnosti
Odeljenje
za
skupštinske
i zajedničke
poslove
Odeljenje
za finansije
Odeljenje
za
inspekcijske
i
komunalno
stambene
poslove
Odeljenje
za
urbanizam
Odeljenje
komunalne
policije
Gradska
uprava
54
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupno
Ugovor o
delu
44
Radni
odnos na
određeno
/
26
17
6
/
60
43
2
/
40
32
7
/
27
19
2
/
24
21
2
/
26
23
/
/
4
2
/
3
261
201
19
3
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
/
25
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Grad Šabac je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu
samoupravu u skladu sa zakonom i statutom.
Teritoriju Grada čine naseljena mesta i to:
1. Bela Reka
2. Bogosavac
3. Bojić
4. Bukor
5. Varna
6. Volujac
7. Gornja Vranjska
8. Grušić
9. Dvorište
10. Desić
11. Dobrić
12. Drenovac
13. Duvanište
14. Žabar
15. Zablaće
16. Zminjak
17. Jevremovac
18. Jelenča
19. Korman
20. Krivaja
21. Lipolist
22. Mala Vranjska
23. Majur
24. Mačvanski Pričinović
25. Miloševac
26. Metlić
27. Miokus
28. Mišar
29. Mrđenovac
30. Maovi
31. Pocerski Metković
32. Nakučani
33. Orašac
34. Orid
35. Petkovica
36. Petlovača
37. Pocerski Pričinović
38. Predvorica
39. Prnjavor
40. Radovašnica
41. Ribari
42. Rumska
43. Sinošević
44. Slatina
45. Slepčević
46. Skrađani
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
26
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
47. Tabanović
48. Cerovac
49. Culjković
50. Šabac
51. Štitar
52. Ševarice
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA
Organi grada su: Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće.
Radi ostvarivanja poslova iz nadležnosti grada, pored organa grada , obrazuje se
i Gradska uprava.
Gradska uprava
Gradska uprava:
1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i Predsednika gradonačelnika;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana,
preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata
Skupštine grada;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonačelnik.
Gradska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje
njihovih prava, obaveza i pravnih interesa, daje potrebne podatke i obaveštenja, pruža
pravnu pomoć, sarađuje sa građanima, poštuje ljudsku ličnost i čuva ugled Gradske
uprave.
Gradska uprava obrazuje se kao jedinstvena služba.
Gradskom upravom, kao jedinstvenom službom, rukovodi načelnik.
Načelnik Gradske uprave grada Šapca je Miloš Stanojčić, dipl. pravnik –
kontakt telefon 015/347-177.
Načelnik Gradske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i
efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima
zaposlenih.
Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni
fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog
iskustva u struci.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
27
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Gradska uprava može imati organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih,
stručnih i drugih poslova.
Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi postavlja načelnik.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini grada i gradonačelniku u
skladu sa Statutom grada i odlukom Skupštine grada o Gradskoj upravi.
Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave Šabac su:
1. Odeljenje za opštu upravu
2. Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
3. Odeljenje za finansije
4. Odeljenje za urbanizam
5. Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
6. Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
7. Odeljenje komunalne policije
Skupština grada
Predsednik Skupštine grada Šapca je prim dr Slobodan Mirković - kontakt
telefon 015/347-770.
Zamenici predsednika Skupštine grada Šapca su Sreten Radovanović,
preduzetnik, kontakt telefon 015/347-770 i Milutin Stanković, student, kontakt telefon
015/346-995.
Skupština grada je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti,
utvrđene ustavom, zakonom i statutom.
Skupštinu grada čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima,
tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom grada.
Skupština grada ima 69 odbornika.
Odbornik ne može biti zaposleni u Gradskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno
postavlja Skupština grada.
Ako zaposleni u Gradskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po
osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Licima koja imenuje ili postavlja Skupština grada izborom za odbornika prestaje
dužnost na koju su imenovani ili postavljeni.
Odbornici se biraju na četiri godine.
Skupština grada, u skladu sa zakonom:
1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine;
2) donosi budžet i završni račun grada;
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
28
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3) donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti;
4) donosi urbanistički plan grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
5) donosi propise i druge opšte akte;
6) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije grada, izjašnjava se o
predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o
samodoprinosu;
7) osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene
statutom grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
8) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore
komunalnih javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje
saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
9) bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i, na predlog
gradonačelnika, bira Gradsko veće;
10) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
11) postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave, na predlog gradonačelnika;
12) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom zakonu pripadaju;
13) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
14) donosi akt o javnom zaduživanju grada;
15) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
16) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
17) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za grad;
18) pokreće postupak za zaštitu prava grada pred Ustavnim sudom;
19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
20) utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih
mesta na svojoj teritoriji;
21) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Skupština grada odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja
odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili
statutom nije drugačije određeno.
O donošenju statuta odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Sednicu Skupštine grada saziva predsednik skupštine, po potrebi, a najmanje
jednom u tri meseca.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
29
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Predsednik Skupštine dužan je da sednicu sazove kad to pismeno zatraži
najmanje jedna trećina od ukupnog broja odbornika ili gradonačelnik, u roku od 15 dana
od dana podnošenja pismenog predloga.
Pisani predlog za sazivanje sednice Skupštine mora sadržati predlog dnevnog
reda sednice u kome moraju biti predložene samo tačke dnevnog reda iz nadležnosti
Skupštine grada, utvrđene zakonom i Statutom.
Ako predlog ne ispunjava navedene uslove, predsednik Skupštine će isti
odbaciti.
Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u navedenim slučajevima, sednicu
može sazvati najamnje jedna trećina odbornika ili gradonačelnik.
U ime jedne trećine odbornika, sednicu saziva najstariji potpisani odbornik.
Sednice Skupštine grada su javne.
Skupština grada može odlučiti da sednica Skupštine ne bude javna iz razloga
bezbednosti ili nemogućnosti normalnog održavanja sednice, ili da se samo o pojedinim
pitanjima razmatra i odlučuje bez prisustva javnosti.
Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine grada i njenih radnih
tela, izvršava poverene zadatke, predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima,
podnosi inicijative za donošenje odluka i drugih akata, daje amandmane na predlog
propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine grada.
Pravo je odbornika da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja na
vršenje odborničkih dužnosti, da od Gradske uprave traži podatke koji su mu potrebni
za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu, da postavlja
odbornička pitanja i dr.
Dužnost odbornika Skupštine grada vrši se bez nagrade.
Odbornik Skupštine grada ima pravo na naknadu putnih troškova i izgubljene
zarade nastalih vršenjem odborničke dužnosti u skladu sa posebnom odlukom.
Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za
izraženo mišljenje ili davanje glasa na sednici Skupštine i njenih radnih tela.
Skupština grada osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz
njene nadležnosti.
Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština
grada i obavljaju druge poslove utvrđene statutom grada.
Članovi radnih tela biraju se za mandatni period na koji je Skupština izabrana.
Predsednik radnog tela bira se iz reda odbornika, a članovi mogu biti iz reda
građana.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
30
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Povremena radna tela obrazuje Skupština za obavljanje određenih zadataka i ona
prestaju sa radom po izvršenju zadataka za koja su obrazovana.
Obavezna stalna radna tela:
1. Komisija za propise
2. Administrativno – mandatna komisija
3. Komisija za izbor i imenovanja
4. Komisija za predstavke i predloge
Poslovnikom Skupštine grada ili posebnom odlukom Skupštine grada detaljnije
se utvrđuju izbor i broj članova radnih tela, prava i dužnosti predsednika i članova,
sastav, način rad i vreme na koje se biraju.
Mogućnost prisustva sednicama skupštine: Članom 106 Poslovnika predviđeno
je da su sednice Skupštine grada javne.
Članom 65 Poslovnika Skupštine predviđeno je da se poziv sa materijalom
dostavlja odbornicima Skupštine, gradonačelniku, članovima Gradskog veća, načelniku
Gradske uprave i rukovodiocima organizacionih jedinica Gradske uprave.
Poziv se upućuje javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad,
sredstvima javnog informisanja i građanskom braniocu.
Građani se sa vremenom i mestom održavanja sednice Skupštine obaveštavaju
putem sredstava javnog informisanja.
Članom 109 Poslovnika Skupštine grada Šapca regulisano je prisustvo sredstava
javnog informisanja sednicama Skupštine: ''Predstavnici sredstava javnog infomisanja
imaju pravo da prisustvuju sednicama Skupštine i radnih tela Skupštine radi
obaveštavanja javnosti o njihovom radu, i obavezni su da za to imaju odobrenje
predsednika Skupštine.
Odobrenje se može tražiti najkasnije dva dana pre početka Skupštine ili za jednu
kalendarsku godinu.
Izuzetno, predsednik Skupštine može dati odobrenje za prisustvo sednici
predstavniku sredstava javnog informisanja i na dan održavanja te sednice, na osnovu
obrazloženog zahteva.''
Gradonačelnik
Izvršnu funkciju u gradu vrši gradonačelnik.
Gradonačelnik grada Šapca je Miloš Milošević, dipl. pravnik. Kontakt telefoni
su 015/347-707 i 015/347-177.
Gradonačelnik se bira na vreme od četiri godine.
Način izbora i prestanka mandata gradonačelnika pre isteka vremena na koje je
izabran uređuje se zakonom.
Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove
odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Gradonačelnik predsedava Gradskim većem.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
31
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Gradonačelnik:
1) predstavlja i zastupa grad;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
3) predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rešavanja pitanja o
kojima odlučuje Skupština grada;
4) stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike,
5) usmerava i usklađuje rad Gradske uprave;
6) predlaže postavljenje i razrešenje načelnika Gradske uprave
7) naredbodavac je za izvršenje budžeta;
8) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom
Skupštine;
9) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.
Gradonačelniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran iz razloga
predviđenih zakonom. Prestanak mandata konstatuje Skupština grada. Prestanak
mandata gradonačelnika povlači prestanak mandata zamenika gradonačelnika. Kada
gradonačelniku prestane mandat pre isteka vremena na koje je biran, njegovu funkciju
vrši predsednik Skupštine grada dok novi gradonačelnik ne stupi na dužnost.
Zamenik gradonačelnika
Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i
sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Zamenik gradonačelnika grada Šapca je Nemanja Pajić dipl. inženjer
tehnologije. Kontakt telefon je 015/347-770.
Gradonačelnik imenuje i razrešava zamenika uz saglasnost Skupštine grada.
Gradsko veće
Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i
skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.
Gradsko veće ima 11 članova, koje, na predlog gradonačelnika, bira Skupština
grada, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od četiri godine.
Gradonačelnik grada Šapca predsedava Gradskim većem.
Kandidate za članove Gradskog veća predlaže gradonačelnik.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
32
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Članove Gradskog veća bira Skupština grada javnim glasanjem većinom glasova
od ukunog broja odbornika, na period od četiri godine.
Zamenik gradonačelnika je član Gradskog veća po funkciji.
Član Gradskog veća može biti razrešen na isti način na koji se bira, na predlog
gradonačelnika ili jedne trećine odbornika.
Ukoliko predlog gradonačelnika za izbor istog člana Gradskog veća bude dva
puta odbijen, Skupština grada može doneti odluku o izboru člana Gradskog veća bez tog
predloga.
Članovi Gradskog veća grada Šapca su:
Jasminka Ristivojević - dipl. ekonomista, zadužena za: obrazovanje, socijalnu
zaštitu, predškolsku ustanovu. Kontakt telefon 015/347-117;
Milorad Marinković - dipl. inženjer mašinstva, zadužen za sinhronizaciju rada
javnih preduzeća na rekonstrukciji, izgradnji i održavanju komunalne
infrastrukture. Kontakt telefon 015/347-117;
Zoran Čekić - dipl. ing. poljoprivrede, zadužen za poljoprivredu. Kontakt telefon
015/347-117;
Dragorad Tomić - dipl. ekonomista, zadužen za privredu i finansije javnih
preduzeća. Kontakt telefon 015/347-117;
Petar Lončar - diplomirani ekonomista, zadužen za poljoprivredu i cene
gradskog i prigradskog prevoza. Kontakt telefon 015/347-117;
Slobodan Nikolić - ekonomista, zadužen za saradnju sa pobratimljenim gradom
Ivanovo iz Rusije i nevladine organizacije. Kontakt telefon 015/347-117;
Salko Karadarević - ekonomski tehničar, zadužen za udruženja građana, ljudska i
manjinska prava. Kontakt telefon 015/347-117;
Ilona Janković - diplomirani inženjer građevine, zadužena za praćenje investicija
Gradske uprave. Kontakt telefon 015/347-117;
Gradsko veće:
1) utvrđuje predlog odluke o budžetu grada;
2) vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji
nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju
donosi Skupština grada;
3) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana,
preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
33
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4) pomaže gradonačelniku u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti.
U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Gradsko veće sarađuje sa građanima,
organima grada, Gradskom upravom, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač
grad i drugim subjektima koji obavljaju poslove od značaja za grad.
Gradsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem.
Ukoliko je prilikom odlučivanja jednak broj glasova ''ZA'' i ''PROTIV'' gradonačelnik
ima obavezu da glasa ''ZA'' ili ''PROTIV''.
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
Javnost rada, isključenje i ograničavanje javnosti rada državnog organa, regulisana je
sledećim propisima:
1. Statutom grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
Član 11.
Rad organa Grada je javan.
Član 35.
Sednice Skupštine grada su javne. Za javnost rada Skupštine grada odgovoran je
predsednik Skupštine grada. Skupština grada može odlučiti da sednica Skupštine ne
bude javna zbog razloga bezbednosti i odbrane zemlje i drugih posebno opravdanih
razloga koji se konstatuju pre utvrđivanja dnevnog reda.
2. Odlukom o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (’’Službeni list grada
Šapca“, broj 40/08 i 20/09)
Član 40.
Gradska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog
informisanja, davanjem službenih saopštenja i obezbeđivanjem uslova za nesmetano
obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruta.
Član 41.
Načelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima
javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice u Gradskoj upravi da to
učini.
Rukovodioci organizacionih jedinica daju sredstvima javnog informisanja
informacije o radu organizacionih jedinica kojima rukovode.
Član 42.
Gradska uprava će uskratiti davanje informacija ako njena sadržina predstavlja
državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, odnosno u slučajevima predviđenim
zakonom.
O uskraćivanju informacija ili drutih podataka i činjenica odlučuje načelnik
Gradske uprave.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
34
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3. Poslovnikom Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
Član 106.
Sednice skupštine su javne.
Za javnost rada Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.
Član 107.
Skupština, na obrazloženi predlog predsednika Skupštine, gradonačelnika, Gradskog
veća ili najmanje deset odbornika, može odlučiti da sednica ne bude javna zbog razloga
bezbednosti i drugih razloga utvrđenih zakonom koji se konstatuju pre utvrđivanja
dnavnog reda.
O predlogu iz stava 1. ovog člana Skupština odlučuje bez rasprave.
Član 108.
Sednici Skupštine imaju pravo da prisustvuju i građani koji svoje prisustvo najave
sekretaru Skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim kada se sednica
drži bez prisustva javnosti.
U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštinem
predsednik Skupštine će odlučiti kome će omogućiti prisustvo sednicim polazeći od
redosleda prijavljivanja i interesa prijavljenih za tačke na dnevnom redu.
Član 109.
Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama
Skupštine radi obaveštavanja javnosti o njenom radu i obavezni su da za to imaju
odobrenje predsednika Skupštine.
Odobrenje se može tražiti najkasnije četiri dana pre početka Skupštine ili za jednu
kalendarsku godinu.
Član 110.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja stavljaju se na raspolaganje predlozi
odluka, drugih propisa i opštih akata, kao i informativni i dokumentacioni materijali o
pitanjima iz rada Skupštine.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeđuju se potrebni uslovi za praćenje
rada na sednicama Skupštine.
Član 111.
Skupština može da izda službeno saopštenje za sredstva javnog informisanja.
Konferenciju za štampu, u vezi sa pitanjima koja razmatra Skupština, može da održi
predsednik Skupštine, ili lice koje on ovlasti.
4. Poslovnikom o radu Gradskog veća grada Šapca (“Službeni list grada Šapca”
broj 29/08)
Član 25.
Veće obaveštava javnost o svom radu i donetim aktima, kao i o značajnijim pitanjima
koja razmatra ili će razmatrati, davanjem saopštenja za javnost, održavanjem
konferencija za štampu, davanjem intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta
i na drugi pogodan način.
Prilikom razmatranja važnijih pitanja, Veće na sednici određuje način na koji će o tome
biti obaveštena javnost.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
35
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Obavezni podaci:
1. Poreski identifikacioni broj grada Šapca 100084635
2. Radno vreme svih organizacionih jedinica je od 7:30h do 15:30h svakog radnog
dana. Radna nedelja u skladu sa Zakonom o radu traje 5 dana.
3. Adresa: Gospodar Jevremova br. 6, 15 000 Šabac
Veb: www.sabac.org
Tel: 015 364 100 – centrala
Odeljenje za opštu upravu 015 364 124
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu 015 364 117
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove 015 345 700
Odeljenje za urbanizam 015 345 263, 015 345 264
Odeljenje za finansije 015 364 150
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove 015 364 125
Odeljenje komunalne policije 015 345 700
4. Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
Mirjana Mecić – Marinković
kontakt telefon: 015 346 994
Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
Gordana Jojić
Kontakt telefon: 015 347 117
5. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
utvrđeno je pravo građana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje
prisustvo najave sekretaru skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim
kada se sednica drži bez prisustva javnosti. Građani i javnost ovom prilikom nose
identifikacione kartice sa grbom grada Šapca i naznakama „građani“ odnosno „ mediji“.
6. Zaposleni u Gradskoj upravi nose identifikacione kartice koje sadrže naziv organa,
sliku i ime zaposlenog.
7. Prilikom rekonstrukcije zgrade Gradske uprave grada obezbeđen je pristup u zgradu
sa zadnje strane i licima u invalidskim kolicima (postavljen je specijalni lift za ova lica i
izgrađen prilaz za lift unutar zgrade). Licima sa posebnim potrebama ukazuje se kako
finasijska tako i svaka druga podrška, odnosno pomoć.
8. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08)
utvrđeno je pravo građana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje
prisustvo najave sekretaru skupštine najkasnije četiri dana pre održavanja sednice, osim
kada se sednica drži bez prisustva javnosti.
Sa datumima održavanja sednice skupštine grada građani se mogu upoznati putem
zvanične internet prezentacije grada Šapca, u okviru izveštaja se sednica Gradskog
veća.
9. Audio i video snimanja objekata koje koristi Grad kao i aktivnosti predstavnika
grada, nisu ograničena odlukama i propisima Grada.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
36
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG
ZNAČAJA
Informacije koje se od organa najčešće traže a u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik RS'', br.120/2004, 54/2007,
104/2009 i 36/2010) su iz oblasti urbanizma.
Spisak najšeće traženih informacija nije moguće utvrditi obzirom da se i iz ove oblasti
informacije traže po različitim osnovama.
7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
Grad vrši poslove utvrđene Ustavom i zakonom kao izvorne poslove, poslove koji su
gradu zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i druge poslove
utvrđene Statutom.
Izvorni delokrug
Grad je odgovoran da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:
1) donosi programe razvoja;
2) donosi urbanističke planove;
3) donosi budžet i završni račun;
4) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i
distribucija vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i
prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i
naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova,
zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta,
uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione,
materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
5) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje
visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
6) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije
u stambenim zgradama;
7) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje
poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za
uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
8) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu
naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog
prostora;
9) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih
vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
37
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i
utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
10) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i
rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i
nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
11) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju autotaksi prevoza putnika;
12) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na
teritoriji grada, kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu
graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
13) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog
ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
14) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne
zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje i socijalne zaštite i turizma, prati i
obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
15) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za grad,
podstiče razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i stvara uslove za rad muzeja i
biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
16) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i
stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
17) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o
njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i
odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
18) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i
česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i
vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
19) stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa
prirodnim lekovitim svojstvima;
20) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne
takse;
21) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno
vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za
njihov rad;
22) koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
23) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i
egzotičnih životinja;
24) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
38
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
25) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe grada i uređuje njihovu
organizaciju i rad;
26) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
27) organizuje, po potrebi, službu pravne pomoći građanima;
28) stara se o zaštiti i ostvarivanju ličnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i
etničkih grupa;
29) obezbeđuje javno informisanje od lokalnog značaja;
30) propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
31) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i
drugih opštih akata iz nadležnosti grada;
32) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
33) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
34) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom,
zakonom i statutom.
Povereni poslovi
Gradu se zakonom može poveriti obavljanje određenih poslova iz okvira prava i
dužnosti Republike, a propisom teritorijalne autonomije obavljanje određenih poslova iz
okvira prava i dužnosti oblika teritorijalne autonomije. Poveravanje ovih poslova vrši se
u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i dužnosti građana i
zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa.
Za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i zadovoljavanje potreba lokalnog
stanovništva, grad može osnivati preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše
javnu službu, u skladu sa zakonom. Grad može ugovorom, na načelima konkurencije i
javnosti, poveriti pravnom ili fizičkom licu obavljanje poslova.
8. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA
I OBAVEZA
U okviru svojih nadležnosti, ovlašćenja i obaveza Grad Šabac postupa shodno Zakonu o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007), Statutu grada Šapca
(“Službeni list grada Šapca” broj 32/08), Odluci o organizaciji Gradske uprave grada
Šapca (’’Službeni list grada Šapca'', broj 40/08 i 20/09''), Poslovniku o radu Skupštine
grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 32/08), i Poslovniku o radu Gradskog
veća grada Šapca (“Službeni list grada Šapca” broj 29/08)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
39
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
9. NAVOĐENjE PROPISA
Odeljenje za opštu upravu u vršenju napred svojih ovlašćenja, primenjuje sledeće
propise :
- Zakon o državnoj upravi («Sl. glasnik RS» br. 79/05)
- Zakon o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS» br. 129/2007)
- Zakon o opštem upravnom postupku («Sl. list SRJ» br. 33/97 i 31/01)
- Zakon o pečatu državnih i drugih organa («Sl glasnik RS» br. 101/2007)
- Zakon o izboru narodnih poslanika («Sl. glas.RS» 35/2000, 57/03, 72/03 i
18/04)
- Zakon o matičnim knjigama («Sl. glasni RS» br. 20/2009)
- Zakon o državljanstvu Republike Srbije («Sl. glasnik RS» br. 135/04)
- Porodični zakon («Sl. glasnik RS» br. 18/05)
- Zakon o ovravanju potpisa, rukopisa i prepisa («Sl. glasnik RS» br. 39/93)
- Zakon o slobodnom pristupu informaci. od javnog značaja («SL.gl.RS»
120/04)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Sl.gl.RS»
br.80/92)
- Uputstvo o kanc. poslovanju organa državne uprave («SL. glasnik RS» br.
10/93)
- Uputstvo o načinu ažur. biračkih spiskova («Sl. glasnik RS» br.42/00 i 118/03)
- Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obras. matičnih knjiga («Sl.gl.RS“ br.
109/2009, 4/2010 i 10/2010)
- Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa,
prepisa i rukopisa («Sl. glasnik RS» br. 74/93)
- Pravilnik o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih,
obrascima
za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku
državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu («Sl. glasnik RS» br. 22/05)
- Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu ( «Sl.
Glasnik RS“ br. 15/2010))
- Statut grada Šapca
- Odluku o Gradskoj upravi grada Šapca
- Odluku o Gradskom veću grada Šapca
Odeljenje za urbanizam u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
Zakoni:
1 Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97 i 31/01)
2 Zakon o o komunalnim delatnostima (''Sl. list RS'' br. 16/97 i 42/98)
3 Zakon o republičkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03,
54/04, 42/05 , 61/05, 101/05, 5/09 , 54/09)
4 Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS br. 129/07 )
5 Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. gl. RS br 72/09, 81/09)
6 Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS br. 44/95,46/98,101/05,)
7 Zakon o javnim putevima (''Sl. gl. RS br. 101/05, 123/07)
8 Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije (''Sl. gl. RS br. 88/10)
9 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. gl. RS br. 135/04, 36/09)
10 Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (''Sl.
gl. RS br, 25/02, 72/09, 18/10)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
40
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Uredbe:
1 Uredba o kancelarijskom poslovanju organa dežavne uprave (''Sl. gl. RS br br.
80/92)
Pravilnici:
1
Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta (''Sl. gl. RS br.
43/2010)
2 Pravilnik o sadržini , načinu i postupku izrade planskih dokumenata (''Sl. gl.
RS br. 31/2010, 69/2010)
3 Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih
dokumenata (''Sl. gl. RS br. 51/2010)
4
5
6
7
8
9
Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole (''Sl.
gl. RS br. 3/2010)
Pravilnik o sadržini i načinima izdavanja lokacijske dozvole (''Sl. gl. RS br.
4/2010, 26/2010 )
Pravilnik o uslovima , načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini registraa
investitora (''Sl. gl. RS br. 55/2010)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (''Sl. gl. RS br.
7/2010)
Pravilnik o izgledu , sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (''Sl. gl. RS
br. 4/2010)
Pravilnik o kriterijumima u određivanje naknade u postupcima lekalizacije,
kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska
dozvola , kao i o sadržini tehničke dokumentacije i sadržini i načinu izdavanja
građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije (''Sl.
gl. RS br. 82/09, 5/2010)
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove u vršenju svojih
ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97, 31/01 i „Sl. gl. RS“
br. 30/10)
- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. gl. RS'' br. 16/97, 42/98)
- Zakon o republičkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03,
54/04, 42/05, 61/05 i 35/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'' br. 129/07)
- Zakon o kulturnim dobrima (''Sl. gl. RS'' br. 71/94)
- Zakon o stanovanju (''Sl. gl. RS'' br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94,
44/95, 49/95, 16/97, 46/98 i 26/01)
- Zakon o javnim preuzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl. gl.
RS'' br. 25/00)
- Zakon o državnim službenicima (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o prekršajima (''Sl. gl. RS'' br. 101/05 i 116/08)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja ( ''Sl. gl. RS'' br. 37/91, 50/92,
33/93,52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95,52/96,25/00 i 91/05)
- Zakon o privatnim preduzetnicima (''Sl. gl. RS'' br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93,
53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02 i 61/05)
- Zakon o državnoj upravi (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 101/07 i 95/10)
- Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe i inspekcijskom nadzoru (''Sl. gl.
RS'' br. 39/96, 20/97 i 46/98)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
41
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl.RS'' br. 44/95)
- Zakon o javnim putevima (''Sl. gl.RS'' br. 101/05)
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (''Sl. gl. RS'' br. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05 i 62/06)
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. gl.RS“ br. 41/09 i 53/10)
- Zakon o zaštitniku građana (''Sl. gl. RS'' br. 79/05 i 54/07)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijma od javnog značaja („Sl. gl.RS“ br.
120/04, 54/07 i 104/09)
- Zakon o održavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS'' br. 44/95)
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. gl. RS'' br. 135/04 i 36/09)
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“ br. 36/09)
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Sl.
gl. RS'' br. 135/04)
- Zakon o zaštiti životne sredine (''Sl. gl. RS'' br. 135/04, 36/09 i 135/04)
- Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih postavljenih i zaposlenih lica
kod korisnika sredstava u državnoj svojini (''Sl. gl. RS'' br. 102/10)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'' br.
80/92)
- Uredba o kategorijama registarskog materijala s rokovima čuvanja (''Sl. gl. RS''
br. 44/93)
- Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova (''Sl. gl. RS'' br. 43/93)
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima buke, metodama za
određivanje indeksa buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj
sredini („Sl. gl. RS“ br. 75/10)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada
Šapca'' br. 40/08 i 28/10)
- Odluka o komunalnim delatnostima (Sl. list opštine Šabac br. 25/97,
11/03,16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 40/08 i 12/10)
- Odluka o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalne delatnosti („Sl.
list grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07,
18/08 i „Sl. list grada Šapca br. 12/09 i 28/09)
- Odluka o revalorizaciji novčanih kazni za prekršaje iz gradskih odluka (''Sl.
list grada Šapca'' br. 28/10 )
- Odluka o isporuci gasa (''Sl. list opštine Šabac'' br. 23/90, 18/91)
- Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom (''Sl. list opštine Šabac'' br.
29/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 20/10)
- Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode i prečišćavanju i odvođenju
atmosferskih i ostalih otpadnih voda (''Sl. list opštine Šabac“ br. 35/04, 12/05 i
„Sl. list grada Šapca“ br. 13/09)
- Odluka o održavanju čistoće i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih
površina (''Sl. list opštine Šabac'' br. 4/94, 9/94, 12/98, 3/99, 10/05, 23/07 i „Sl.
list grada Šapca“ br. 40/08)
- Odluka o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine na
teritoriji opštine Šabac (''Sl. list grada Šapca'' br. 13/09)
. Odluka o zabrani prodaje alkoholni pića nakon 22,00 časa u trgovinskim
objektima na teritoriji grada Šapca („Sl. list grada Šapca br. 12/10)
- Odluka o držanju domaćih životinja (''Sl. list opštine Šabac'' br. 4/95, 10/07 i
„Sl. list grada Šapca“ br. 6/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
42
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- Odluka o održavanju pijaca („Sl. list opštine Šabac“ br. 9/00 i „Sl. list grada
Šapca“ br. 32/08 i 28/09)
- Odluka o merama za zaštitu od buke (''Sl. list opštine Šabac'' br. 28/10)
- Odluka o sahranjivanju i grobljima na području grada Šapca (''Sl. list opštine
Šabac'' br. 17/97 i „Sl. list grada Šapca“ br. 28/09 )
- Odluka o vršenju dimničarskih usluga (23/90)
- Odluka o određivanju, organizaciji i korišćenju gradske plaže ''Stari grad'' u
Šapcu (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 20/09)
- Odluka o nekategorisanim putevima (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/93 i „Sl. list
grada Šapca“ br. 5/10)
- Odluka o pravcima magistralnih i regionalnih puteva kroz grad Šabac (''Sl. list
opštine Šabac'' br. 15/91)
- Odluka o utvrđivanju lokalnih puteva (''Sl. list opštine Šabac'' br. 15/91 i
11/08)
- Odluka o auto-taksi prevozu („Sl. list grada Šapca“ br. 11/08)
- Odluka o obrazovanju direkcije za puteve (''Sl. list opštine Šabac'' br. 2/92 i
„Sl. list grada Šapca“ br.6/09)
- Odluka o linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Šapca (''Sl. list opštine
Šabac'' br. 10/05)
- Odluka o javnim parkiralištima (''Sl. list grada Šapca“ br.6/09 i 9/09)
- Odluka o stanovanju (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“
br. 28/10)
- Odluka o kućnom redu („Sl. list opštine Šabac“ br. 25/92, 13/93 i 23/07)
- Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Šapca („Sl. list
grada Šapca“ br. 12/10)
- Odluka o usvajanju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom u gradu
Šapcu („Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o usvajanju akcionog plana realizacije lokalnog plana upravljanja
komunalnim otpadom u gradu Šapcu („Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih
sirovina (''Sl. gl. RS'' br. 55/01)
- Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Sl. gl. RS“ br.
72/10)
- Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i
evidentiranja podataka (''Sl. gl. RS'' br. 30/97)
- Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima
za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva
određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu ('' Sl.
gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola ( ''Sl.
gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu
sredinu ( ''Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ( ''Sl. gl. RS''
br. 69/05)
- Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću
opštinske uprave Šabac (''Sl. list opštine Šabac'' br. 18/07, 22/07, 18/08 i „Sl list
grada Šapca“ br.12/09, 21/09 i 25/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
43
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- Pravilnik o bližim saobraćajno-tehnićkim i drugim uslovim za izgradnju,
održavanje, angažovanje i eksploataciju autobuskih stanica i auto-stajališta (''Sl.
gl. RS'' br. 20/96, 18/04, 56/05 i 11/06)
- Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima (''Sl. gl. RS'' br. 26/10)
- Program o optimalnom organizovanju auto taksi prevoza
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'' br.
10/93 i 14/93)
- Program postavljanja objekata na određeno vreme na javnom građevinskom
zemljištu na području grada Šapca
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje
sledeće propise:
- Ustav Srbije (''Sl. gl. RS'', br 1/90)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'', br.9/02, 33/04 i 135/04)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. gl. RS'',
br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)
- Zakon o radu (''Sl. gl. RS'', br. 24/05 61/05 i 54/09)
- Zakon o državnoj upravi (''Sl. gl. RS''. br. 79/05, 101/7 i 95/10)
- Zakon o državnim službenicima (''Sl. gl. RS'', br. 79/05, 81/05, 83/05,64/07,
67/07, 116/08 i 104/09)
- Zakon o javnim službama (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05)
- Zakon o zaštiti od požara (''Sl. gl. RS'', br. 111/09)
- Zakon o vanrednim situacijama ''Sl. gl. RS'', br. 111/19)
- Zakon o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (''Sl. gl. RS'',
br. 101/05)
- Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Sl. gl. RS'', br.
101/05)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. gl. RS'', br.
80/92)
- Statut grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Poslovnik skupštine grada Šapca (Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br.
40/08 i 20/09)
- Poslovnik o radu Gradskog veća grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br.
29/08)
Prilikom izrade i tumačenja normativnih akata koriste se i svi ostali propisi
zavisno od oblasti o kojoj se radi.
Odeljenje za društvene delatnosti u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće
propise:
- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br.
52/2011)
- Zakon o osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009)
- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br.
18/2010)
- Zakon o srednjoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009)
- Zakon o studentskom standardu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010)
- Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog
programa (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2012)
- Pravilnik o ceni usluga srednje školi (“Sl. glasnik RS”, br. 35/93)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
44
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
-
Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi (“Sl.
glasnik RS”, br. 37/2009)
Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi (“Sl.
glasnik RS”, br. 42/93)
Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama (“Sl.
glasnik RS”, br. 37/93)
Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl.
glasnik RS”, br. 51/2008)
Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama
Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača, medicinskih sestara i stručnih
saradnika u dečjem vrtiću (“Sl. glasnik SRS - Prosvetnik” br. 1/89)
Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj
školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/96, 3/99, 10/2002, .....,
3/2010)
Zakon o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009)
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku
podršku porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2002, 80/2004,
123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010 i 73/2010)
Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji
se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada (“Sl. list grada Šapca” br.
21/2011)
Zakon o izbeglicama (“Sl. glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 i 30/10)
Zakon o kulturi (“Sl. glasnik RS”, br. 71/09)
Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno
istaknutog stručnjaka u kulturi (“Sl. glasnik RS”, br. 58/12)
Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca
(“Sl. glasnik SRJ”, br. 24/98, 29/98)
Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članovima njihovih porodica
(“Sl. glasnik SRS”, br. 54/89 i “Sl. glasnik RS”, br. 137/04)
Zakon o pravima civilnih invalida rada (“Sl. glasnik RS”, br.52/96)
Pravilnik o boračkom dodatku (“Sl. glasnik SRJ”, br. 37/98)
Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik SRJ” br. 33/97, 31/01)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik
RS” br. 80/92)
Zakon o sportu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2011 i 99/2011-dr. zakon)
Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. god.
(“Sl. glasnik RS”, br. 110/2008)
Odeljenje za finansije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07)
- Zakon o radnim odnosima u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09)
- Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“,
br. 34/01, 62/06, 63/06 i 116/08)
- Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10 i 101/10)
- Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03,
51/03, 61/05, 101/05, 5/09 i 54/09)
- Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 85/08 i 95/10)
- Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05 i 107/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
45
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
-
Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94,
47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05)
Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/08)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03,
60/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10)
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09,
72/09 i 53/10)
Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 53/95,
3/96, 54/96, 32/97 i 101/05)
Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09 i 72/09)
Zakon o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09 i 101/10)
Zakon o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i
83/05)
Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 i 64/10)
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl.
glasnik RS“, br. 30/10)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i
41/09)
Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Sl.
glasnik RS“, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/5 i 123/07)
Zakon o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 105/05, 116/08 i 111/09)
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl.
glasnik RS“, br. 57/03, 61/05 i 64/06)
Zakon o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i
30/10)
Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/05)
Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“,
br. 43/04, 62/06 i 111/09)
Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 16/97 i 42/98)
Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl.
glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95,
35/02, 101/05, 55/04 i 61/05)
Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02,
135/04, 61/07, 5/09 i 101/10)
Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i
57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/03)
Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02,
135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09 i 18/10)
Zakon o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/01
i „Sl. glasnik RS“, br. 20/09)
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i
36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/05)
Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je
prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i
konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa
poljoprivrednih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 18/91, 20/92 i 42/98)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
46
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
-
-
-
Statut grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br. 32/08)
Odluka o dezinsekciji i deratizaciji („Sl. list grada Šapca“, br. 9/00)
Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br.
40/08 i 20/09)
Etički kodeks ponašanja funkcionera („Sl. list opštine Šabac“, br. 10/05)
Pravilnik o naknadi troškova i drugih primanja zaposlenih, izabranih i
postavljenih lica u organima gradske uprave („Sl. list grada Šapca“, br. 2/10)
Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću
Gradske uprave grada Šapca („Sl. list opštine Šabac“, br. 18/07, 22/07, 18/08
i „Sl. list grada Šapca“, br. 12/09, 21/09, 25/09 i 1/11)
Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i
postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih
lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim
službama („Sl. Glasnik RS“, br. 44/01...91/10)
Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i
izabranih odnosno postavljenih lica („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za
budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 20/07...10/11)
Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06)
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa
konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i o načinu izveštavanja o
investiranju sredstava korisnika budžeta i organizaija obaveznog socijalnog
osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 3/04, 104/04 i 111/09)
Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
(„Sl. glasnik RS“, br. 98/07)
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i
raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 20/07, 25/07, 37/07,
63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10,
101/10 i 10/11)
Odluka o budžetu grada Šapca
Odluka o rebalansu budžeta grada Šapca
Odluka o završnom računu grada Šapca
Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta
Republike koji se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za
finansiranje lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 75/05, 117/05 i 18/09)
Uputstvo o načinu utvrđivanja otkupne cene stanova („Sl. glasnik RS“, br.
52/92, 80/92 i 50/94)
Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih
lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
Uputstvo o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01
i 28/02)
Odluka o mesnim zajednicama („Sl. list opštine Šabac“, br. 3/01 i 6/03)
Odluke o uvođenju samodoprinosa u MZ (odluke se objavljuju u „Sl. listu
grada Šapca“)
Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici
Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Sl. list grada
Šapca“, br. 6/10)
Odluka o lokalnim komunalnim taksama („Sl. list grada Šapca“, br. 13/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
47
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
-
Odluka o lokalnim administrativnim taksama („Sl. list opštine Šabac“, br.
16/07 i „Sl. list grada Šapca“, br. 28/09)
Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine („Sl. list grada
Šapca“, br. 12/10)
Odluka o visini stope poreza na imovinu („Sl. list opštine Šabac“, br. 35/06 i
Sl. list grada Šapca“, br. 13/09 i 28/09)
Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema
poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednih društava u
vlasništvu akcijskog fonda republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 58/05)
Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekta privatizacije prema
poveriocima („Sl. glasnik RS“, br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08)
Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/10)
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza
evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10 i
101/10)
Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Sl.
glasnik RS“, br. 109/09 i 8/10)
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje
životne sredine i najvišeg iznosa naknade („Sl. glasnik RS“, br. 111/09)
Pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 17/96 i 9/99)
Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban
prostor („Sl. glasnik RS“, br. 9/96)
Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne
registre u okviru Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima
(„Sl. glasnik RS“, br. 111/05, 67/06 i 84/07)
Pravilnik o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“, br. 57/03,
68/03, 32/09 i 48/10)
Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Sl.
glasnik RS“, br. 44/93)
Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik
RS“, br. 53/03, 61/04 i 71/05)
Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne („Sl. glasnik
RS“, br. 61/03)
Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem
kompenzacije („Sl. glasnik RS“, br. 63/03)
Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnostiadvokata u poreskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 55/04)
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Sl.
glasnik RS“, br. 127/03)
Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza („Sl. glasnik RS“, br. 63/03
i 51/10)
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik
RS“, br. 10/93 i 14/93)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik
RS“, br. 80/92)
Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na
nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 38/01 i 5/04)
Pravilnik o načinu utvrđivanja početne vrednosti zaplenjene nepokretnosti
poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 17/04)
Pravilnik o obrazcima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
(„Sl. glasnik RS“, br. 139/04, 63/07 i 9/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
48
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
-
-
Pravilnik o obrazcima akata u upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 8/99 i
9/99)
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru
konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 92/02, 100/03 i 10/04)
Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br.
104/09, 17/10 i 31/10)
Odluka o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl. glasnik
RS“, br. 58/04, 116/04, 122/04, 109/05, 8/06, 42/06, 67/06, 69/06, 71/07,
27/09, 101/09, 48/10 i 87/10)
Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata
platnog prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/03 i 128/03)
Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta
Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava
organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih
sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovang računa trezora („Sl.
glasnik RS“, br. 103/10)
Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke
(„Sl. glasnik RS“, br. 5/09)
Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke („Sl.
glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o
otvaranju ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik
RS“, br. 50/09)
Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti („Sl. glasnik RS“, br.
50/09)
Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu
sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik
RS“, br. 50/09)
Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđujeda je ponudu
podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla („Sl.
glasnik RS“, br. 50/09)
Odluka o metodologiji za procenu ugovorene vrednosti javne nabavke
kredita („Sl. glasnik RS“, br. 56/09)
Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini
dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke
kredita kao finansijske usluge („Sl. glasnik RS“, br. 91/09)
Odeljenje komunalne policije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće
propise:
- Zakon o komunalnoj policiji (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije (''Sl. gl.
RS'', br. 51/09)
- Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalne policije (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br.
40/08 i 20/09)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
49
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne
policije i inspekcijskih službi grada Šapca (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05)
(''Sl. list grada Šapca'' broj 28/09)
- Odluka o uniformi i oznakama komunalne policije (''Sl. list grada Šapca'' broj
28/09)
- Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne
policije (''Sl. list grada Šapca'' broj 28/09)
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM
LICIMA
Odeljenje za opštu upravu
Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Šapca, ovlašćeno je da obavlja
poslove koji se odnose na : sprovođenje propisa o lokalnoj samoupravi i unapređenje
organizacije rada Gradske uprave, praćenje zakonitosti, efikasnosti i ažurnosti rada
Gradske uprave, pružanje pravne pomoći građanima, poslove pisarnice, vođenje
biračkog spiska grada Šapca, vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana, overu potpisa,
rukopisa i prepisa, sprovođenje izbornog postupka, poslove saradnje sa mesnim
zajednicama, kao i obavljanje i drugih poslova koji mu zakonom, odnosno propisom
donetim na osnovu zakona budu povereni.
Obaveze Odeljenja za opštu upravu proistekle iz datih mu ovlašćenja odnose se
na: kontrolu sprovođenja propisa o lokalnoj samoupravi, predlaganje mera i aktivnosti
za unapređenje organizacije rada Gradske uprave, kontrolu zakonitosti, efikasnosti i
ažurnosti rada Gradske uprave i predlaganje mera za poboljšanje efikasnosti i ažurnosti
rada Gradske uprave, pružanje pravne pomoći građanima, prijem i zavođenje zahteva
stranaka, dostavljanje istih nadležnom organu, dostavljanje stranci odgovarajućeg akta
kojim je odlučeno o njenom zahtevu, arhiviranje predmeta, upis punoletnih građana u
birački spisak grada Šapca po zahtevu stranke i službenoj dužnosti, ažuriranje biračkog
spiska i brisanje iz biračkog spiska lica kojima je prestalo biračko pravo, donošenje
rešenja o zaključenju biračkog spiska i predaja istog nadležnoj Gradskoj izbornoj
komisiji, upis činjenica : rođenja, venčanja, smrti i državljanstva u odgovarajuće
matične knjige i knjige državljana, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga na domaćem ili
inostranom obrascu, izdavanje uverenja o državljanstvu ali i drugih uverenja o
činjenicama za koje se vodi službena evidencija, sprovođenje svih promena u matičnim
knjigama i knjigama državljana, zaključenje braka, promenu ličnog imena lica,
naknadne upise u matične knjige, ispravke grešaka u matičnim knjigama i knjigama
državljana, overu potpisa, prepisa i rukopisa, pomoć Gradskoj izbornoj komisiji u
sprovođenju : republičkih i lokalnih izbora, izdavanje potvrda o izbornom pravu za
kandidate za poslanike u republičkoj Skupštini i Skupštini grada, pružanje pomoći
Komisiji za popis stanovništva i obavljanje administrativno-tehničkih poslova za
potrebe ove Komisije.
Ovlašćenja i obaveze Odeljenja za opštu upravu, proističu iz člana 15, 16, 17. i 18.
Odluke o Gradskoj upravi grada Šapca.
Postupanje Odeljenja za Opštu upravu u vršenju napred navedenih ovlašćenja i
obaveza sastoji se u :
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
50
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- donošenju rešenja kojim se odlučuje o zahtevu stranke, ako je kao forma
odlučivanja propisano rešenje: promena ličnog imena, naknadni upisi u matične knjige,
ispravke grešaka u matičnim knjigama, upis u birački spisak, ispravljanje grešaka u
biračkom spisku i dr.
- rešavanju pismenog ili usmenog zahteva stranke vezanog za : osnovni upis u
matične knjige, izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana,
prijem podnesaka stranaka, overu potpisa, prepisa i rukopisa i dr.
Odeljenje za opštu upravu, kao jednu od osnovnih organizacionih jednica
Gradske uprave grada Šapca čine unutrašnje organizacione jedinice :
a) Odsek za upravu i građanska stanja,
b) Odsek za mesne kancelarije i mesne zajednice.
Načelnik odeljenja
Nenad Đurić, diplomirani pravnik
Radom Odeljenja za opštu upravu, rukovodi načelnik Odeljenja za opštu upravu
koji : organizuje rad, stara se o primeni zakona i drugih propisa iz delokruga Odeljenja i
o zakonitom i ažurnom obavljanju poslova, usmerava i objedinjava rad unutrašnjih
organizacionih jedinica Odeljenja, pruža stručnu pomoć zaposlenima i vrši najsloženije
poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj
zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika, donosi i potpisuje akta iz delokruga
Odeljenja, učestvuje u radu organa grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca i vrši i druge
poslove po nalogu načelnika Gradske uprave.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen stručni ispit i 3
godine radnog iskustva.
Kontakt telefoni su: 015/347-117
a) Odsek za upravu i građanska stanja
ŠEF ODSEKA
Miodrag Stanišić, dipl. pravnik
Radom Odseka za upravu i građanska stanja kao unutrašnjom organizacionom
jedinicom Odeljenja za opštu upravu, rukovodi šef Odseka za upravu i građanska stanja,
Miodrag Stanišić, samostalni stručni saradnik, dipl. pravnik, koji organizuje rad u
Odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže načelniku Odeljenja u izradi akata iz
delokruga Odeljenja, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u
izvršavanju poslova iz delokruga Odseka, zamenjuje načelnika Odeljenja u vreme
njegove odsutnosti i privremene sprečenosti za rad i obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1.
Uslovi: VII stepen stručne spreme pravnog smera, posložen stručni ispit i 2
godine radnog iskustva.
Kontakt telefon: 015/364-124
U okviru Odseka za upravu građanska stanja, sistematizovani su sledeći poslovi
i radni zadaci :
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
51
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za građanska stanja:
Radmila Džadžić – Maksimović
Vodi upravni postupak, priprema rešenja i zaključke u upravnim stvarima
kojima se rešava o upisu u matične knjige, knjige državljana, kao i o promenama i
ispravkama u ovim knjigama, vodi upravni postupak i u drugim upravnim stvarima ako
propisima nije određena stvarna nadležnost drugog organa, vodi propisane evidencije o
upravnim predmetima iz ove oblasti i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka saradnika za građanska stanja, Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, utvrđen je 1
izvršilac, koliko je i popunjeno.
Uslovi: VII ili VI stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni
ispit, 6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Matičar
1.Miloš Petrović
Zamenik matičara
1.Novaković Snežana
2.Živanović Ljiljana
3.Gvozdanović Dragana
4.Pavlović Snežana
5.Perić Gordana
6.Radić Vesna
Obavlja poslove vođenja matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih i knjige
državljana za grad Šabac, upisivanje činjenica o rođenju, braku i smrti i drugih činjenica
predviđenih zakonom kao i promena u vezi sa ovim činjenicama u matičnim knjigama,
izdaje izvode i uverenja iz istih, vodi duplikat matičnih knjiga, sastavlja smrtovnice i
dostavlja iste nadležnom sudu i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad, neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka matičara, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrđeno je 8 izvršilaca a
popunjeno je 7 izvršilaca dok je jedno radno mesto, ostalo nepopunjeno.
Uslovi: VII stepen, visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije,
specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnom polju Društveno-humanističkih
nauka, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog
smera, položen stručni ispit, položen poseban stručni ispit za matičara, ovlašćenje za
obavljanje poslova matičara, 6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.
Kontakt telefoni su: 015/364-110; 015/364-111; 015/364-112
Referent pisarnice:
1. Tomić Nikola
2. Ajholcer Vasić Emilija
3. Ćirić Branislav
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
52
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Obavlja poslove prijema podnesaka koji su upućeni Gradskoj upravi i organima
grada, zavodi podneske u odgovarajuću evidenciju, dostavlja predmete u rad, vrši
administrativno-tehničku obradu podataka, razvođenje akata i predmeta, vođenje
rokovnika predmeta, ekspeduje poštu, vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje
bezvrednog registraturskog materijala i predaju arhivske građe, stara se o čuvanju,
korišćenju i zaštiti arhivske građe, stara se o sprovođenju propisa o kancelarijskom
poslovanju, vrši i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta pisarnice, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrđena su 4 izvršioca a
popunjena su 3 radna mesta.
Uslovi: IV stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.
Kontakt telefon: 015/364-107.
Referent za birački spisak:
Milan Mijailović
Vodi birački spisak za područje grada Šapca, priprema predloge i rešenja o
ispravci, upisu ili brisanju iz biračkog spiska, priprema izvode iz biračkog spiska,
redovno ažurira birački spisak u saradnji sa organima i službama koje vode
odgovarajuću evidenciju i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta za birački spisak, Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrđen je 1
izvršilac, što je i popunjeno.
Uslovi: IV stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.
Kontakt telefon : 015/364-128
Referent za overe:
1. Jelena Aleksić
2. Sanja Jokić
Overava potpise, prepise i rukopise, izdaje uverenja o činjenicama o kojima se
ne vodi službena evidencija kod Gradske uprave kada je zakonom propisano da se
određena činjenica dokazuje tim uverenjem i obavlja i druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta za overe, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi utvrđena su dva izvršioca,
koliko je i popunjeno.
Uslovi: IV stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.
Kontakt telefon: 015/364-106
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
53
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
b) Odsek za mesne kancelarije i mesne zajednice
ŠEF ODSEKA
Borjana Makević dipl. pravnik
Radom odseka za mesne kancelarije i mesne zajednice, kao unutrašnjom
organizacionom jedinicom Odeljenja za Opštu upravu, rukovodi šef Odseka za mesne
kancelarije i mesne zajednice Borjana Makević, viši stručni saradnik, dipl. pravnik, koja
organizuje rad u Odseku i koordinira rad izvršilaca, pruža stručnu pomoć zaposlenima u
Odseku i vrši kontrolu njihovog rada, obavlja poslove vezane za pružanje pravne
pomoći građanima (davanje pravnih saveta i mišljenja, sastavljanje podnesaka i sl.),
pruža stručnu pomoć mesnim zajednicama, obavlja poslove vezane za uvođenje
samodoprinosa i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovorna načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VII stepen stručne spreme pravnog smera, posložen stručni ispit i 2
godine radnog iskustva.
Kontakt telefon: 015/364-128
Šef mesne kancelarije i matičar :
1. Zoran Topalović (MK Bela Reka i MKLipolist) tel. 015/274-520
2. Milivoje Gajić ( MK Bogosavac) tel. 015/295-023
3. Vladan Petrović (MK Pocerski Pričinović i MK G. Vranjska) tel. 015/390193 i 015/395-260
4. Ljiljana Mandić (MK Metlić i MK Volujac) tel. 015/260-676 i 015/260-541
5. Vladimir Adamović (MK Jevremovac i MK Zablaće) tel. 015/385-613 i
015/7715-574
6. Snežana Nedić (MK Grušić i MK Desić) tel. 015/266-168 i 015/266-161
7. Kosana Ilić (MK Dobrić i MK Culjković) tel. 015/295-001 i 295-085
8. Siniša Lacković (MK Duvanište) tel. 015/275-185
9. Dragica Alimpić (MK Nakučanii MK Krivaja) tel. 015/260-564 i 262-358
10. Boško Marković (MK Sinošević, MK Rumska i MK Bukor) tel. 015/260272), 015/7715-097 i 262-210
11. Radosava Vujinović (MK Zminjak) tel. 015/292-214
12. Svetlana Gavrilović (MK Jelenča i MK Cerovac) tel. 015/380-646 i
015/212-203
13. Slobodan Đuričić (MK Majur) tel. 015/375-123
14. Rajko Mijatović (MK M. Pričinovićinović i MK Ševarice) tel. 015/277-300
i 277-703
15. Savko Pavlović (MK Maovi) tel. 015/284-440
16. Anđelka Pantić (MK P. Metković i MK Varna) tel. 015/284-657 i 015/284522
17. Zoran Bajić (MK Petkovica i MK Petlovača) tel. 015/287-259 i 015/273198
18. Dragana Pantelić ( MK Štitar) tel. 015/7737-094
19. Branimir Ćirić (MK Prnjavor) tel. 015/282-214
20. Slavko Ivanović (MK Slepčević) tel. 015/7279-178
21. Nada Gajić (MK Tabanović i MK Drenovac) tel. 015/294-278 i 290-416
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
54
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
22. Zorica Topuzović (MK Orid i MK Mišar) tel. 015/211-163 i 380-150
23. Nada Srdanović (MK Ribari) tel 015/270-311
Obavlja poslove prijema podnesaka za Gradsku upravu i organe grada Šapca i
dostavljanja istih tim organima, poslove vođenja biračkog spiska, overe prepisa, potpisa
i rukopisa, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se u mesnim kancelarijama vodi
službena evidencija, kao i uverenja o kojima se ne vodi službena evidencija, kada je
dokazivanje tih činjenica propisano zakonom, zavođenje i ekspedicija pošte, obavlja
stručne i administrativno-tehničke poslove (osim finansijskih) za potrebe mesnih
zajednica i njihovih organa, ako je vršenje tih poslova povereno od strane mesne
zajednice, vodi matične knjige za područje gde nema matičara i izdaje izvode i
uverenja, vodi duplikat matičnih knjiga, vrši popis zaostavštine, sastavlja smrtovnice i
dostavlja iste nadležnom sudu, vodi postupak za zaključenje braka i izdavanje uverenja
o slobodnom bračnom stanju, vrši dostavu službene pošte Gradske uprave i organa
grada, održava higijenu službenih prostorija i stara se o njihovom zagrevanju i obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka šefa mesne kancelarije Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrđeno je 32
izvršioca od čega je popunjeno 23 radna mesta dok su 9 radnih mesta ne popunjena.
Uslovi: VII stepen, visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije,
specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnom polju Društveno-humanističkih
nauka, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog
smera, položen stručni ispit, položen poseban stručni ispit za matičara, ovlašćenje za
obavljanje poslova matičara, 6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.
Tehnički sekretar u mesnoj zajednici:
1. Dragan Šabić (MZ Kamičak i MZ Jevremova) 015/326-097 i 015/350-647
2. Slobodan Stojnić (MZ Kamenjak i K.Livade) 015/341-564
Vrši poslove pripremanja materijala za sednice organa i tela mesne zajednice za
koje je zadužen i prisustvuje njihovim sednicama, vodi zapisnik na tim sednicama, prati
i izvršava odluke i zaključke, pruža stručnu pomoć u realizaciji akcija koje sprovodi
mesna zajednica, pruža pomoć biračkim odborima u opremanju biračkog mesta
(obezbeđenje glasačkih kutija, paravana, grejanja i sl.) i obavlja i druge poslove vezane
za sprovođenje izbornog postupka, kao i sve druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka tehničkog sekretara u mesnoj zajednici,
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi,
utvrđena su 3 izvršioca, dok je jedno radno mesto nepopunjeno.
Uslovi: IV stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni ispit i 6
meseci radnog iskustva.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
55
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Odeljenje za opštu upravu pruža sledeće usluge:
1.
- izdaje izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih,
potrebno je da stranka na šalteru popuni zahtev sa ličnim podacima, plati odgovarajuće
naknade i takse i izvod dobija odmah, bez odlaganja.
- izdaje uverenja o državljanstvu iz matične knjige rođenih ili knjige državljana,
potrebno je da stranka popuni zahtev sa ličnim podacima, plati odgovarajuće takse i
naknade i uverenje dobija odmah, bez odlaganja.
- izvodi iz matičnih knjiga i knjiga državljana se mogu naručiti putem interneta, na
zvaničnom sajtu Grada Šapca www.sabac.org , kao i putem telefona 015/364-110, a
takse i naknade se plaćaju pouzećem,
- vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, u službenoj prostoriji ili van službene prostorije
uz plaćanje posebne naknade.
Overa, potpisa, prepisa i rukopisa se vrši na šalteru overa odmah, bez odlaganja, uz
plaćanje odgovarajuće naknade i takse, a postoji mogućnost da se overa izvrši i van
službenih prostorija ukoliko stranka nije u mogućnosti da izvrši overu na šalteru.
- na šalteru overa mogu se kupiti svi obrasci, te građani ne moraju napuštati zgradu
uprave grada dok ne budu usluženi, tim pre što se u Uslužnom centru grada Šapca nalazi
i šalter PTT-a.
- vrši prijem pošte, razvrstavanje pošte po organima i otpremanje pošte, a stranka
dobija potvrdu o prijemu podneska sa brojem pod kojim je zaveden njen zahtev.
- pruža pravnu pomoć građanima (pravni saveti, izrada podnesaka).
- vrši stručnu i administrativno-tehničku pomoć mesnim zajednicama.
U Odeljenju za finansije se vodi računovodstvo i knjigovodstvo za mesne zajednice,
a Odeljenje za opštu upravu se stara da se ostvari bliža saradnja između mesnih
zajednica i Gradske uprave.
2.
- svako zainteresovano lice može zahtevati da mu se izvrši usluga iz nadležnosti
Odeljenja.
- zaposleni pružaju uslugu odmah, bez odlaganja, bez čekanja i gužvi na šalterima.
- kvalitet usluga je na najvišem nivou, uz kompjutersku obradu podataka i ljubaznost
zaposlenih.
Odeljenju za opštu upravu se podnose sledeći zahtevi:
1. Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi rođenih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca, izvod iz
matične knjige rođenih i venčanih za roditenje,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za
državnu upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih
2. Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi venčanih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz matične knjige venčanih i rođenih za podnosioca,
izvod iz matične knjige rođenih supružnika, izvod iz matične knjige rođenih i
venčanih za roditelje podnosioca,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
56
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za
državnu upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi venčanih
3. Zahtev za ispravku greške u matičnoj knjizi umrlih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz mat.knjige umrlih i rođenih za umrlog, izvod iz
mat.knjige rođenih i venčanih za supružnika
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu
upravu i lokalnu samoupravu
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi umrlih
4. Zahtev za ispravku greške u knjizi državljana
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže uverenje o državljanstvu i izvod iz mat.knjige rođenih za
podnosioca i uverenje o državljanstvu i izvod iz mat.knjige rođenih za roditelje
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a načelnik odeljenja ga potpisuje,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za unutrašnje
poslove Republike Srbije,
- rešenje sprovodi matičar u knjizi državljana ili matičnoj knjizi rođenih
5. Zahtev za osnovni upis u matičnoj knjizi rođenih po osnovu sticanja
državljanstva pre 28.02.2005.
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz mat.knjige rođenih, uverenje o državljanstvu,
uverenje o prebivalištu, fotokopija lič.karte, izvod iz matične knjige venčanih i
dokaz o uplati naknade i takse
- matičar sprovodi upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih
6. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže uverenje da podnosilac nije upisan u MKR, uverenje o
državljanstvvu, izvod iz MKV, presudu o razvodu braka ako je brak prestao
razvodom, izvod iz MKU ako je brak prestao smrću, javna isprava iz koje se
mogu utvrditi lični podatci za stranku, izvod iz MKR, MKV i uverenje o drž.za
roditelje, dokaz o uplati naknade i takse
- saradnik za građanska stanja saslušava stranke i donosi rešenje, a potpisuje ga
načelnik odeljenja
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih
7. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže uverenje da lice nije upisano u MKU, izvod iz MKR, izvod
iz MKV , uverenje o držav.za umrlog, potvrda o smrti, dokaz o uplati naknade i
takse,
- saradnik za građanska stanja nakon saslušanja stranaka donosi rešenje, a
potpisuje ga načelnik odeljenja,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
57
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo žalbe Ministarstvu za državnu
upravu i lokalnu samoupravu
- rešenje sprovodi matičar u matičnu knjigu umrlih
8. Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih lica rođenih u inostranstvu koja
poreklom stiču državljanstvo RS
9. - zahtev na propisanom obrascu podnosi ambasada ili roditelji,
- uz zahtev se prilažu izvod iz MKR na inostranom obrascu, uverenje o
državljanstvu za roditelje, uverenje o prebivalištu za roditelje, fotokopija ličnih
karti za roditelje, dokaz o uplati naknade i takse,
- matičar sprovodi upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih
10. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
- prijava rođenja deteta od zdravstvene ustanove,
- roditelji se pozivaju radi sačinjavanja zapisnika o određivanju imena deteta i
podnose lične karte, uverenja o državljanstvu, izvod iz MKV, izvod iz MKR za
majku deteta rođenog van braka, izjava o priznanju očinstva deteta rođenog van
braka,
- matičar sprovodi upis u mat.knjigu rođenih i dostavlja izveštaj Sekretarijatu
unutrašnjih poslova radi određivanja matičnog broja
11. Osnovni upis u matičnu knjigu venčanih
- zahtev za zaključenje braka,
- uz zahtev budući supružnici prilažu izvod iz MKR, uverenje o državljanstvu,
lične karte, rešenje nadležnog suda za maloletno lice, a ako je jedan od
supružnika strani državljanin dostavlja izvod iz MKR na međunarodnom
obrascu, uverenje o slobodnom bračnom stanju, overenu kopiju pasoša, dokaz o
uplati takse i naknade,
- matičar sastavlja zapisnik i određuje datum venčanja, a nakon venčanja
sprovodi upis činjenice zaključenja brak u matičnu knjigu venčanih, rođenih i
knjigu državljana
12. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
- prijem potvrde o smrti od strane zdravstvene ustanove ili mrtvozornika,
- lice koje prijavljuje smrt dostavlja ličnu kartu i druga dokumenta umrlog radi
kompletiranja podataka o umrlom,
- matičar sprovodi upis u matičnu knjigu umrlih i dostavlja izveštaj
13. Zahtev za priznanje očinstva
- roditelji podnose zahtev na propisanom obrascu,
- uz zahtev prilažu lične karte, uverenja o državljanstvu, otac deteta daje izjavu o
priznanju očinstva, a majka deteta daje izjavu da li je saglasna sa izjavom oca
deteta, sporazumno određuju prezime detetu i potpisuju zapisnik o priznanju
očinstva
- matičar upisuje činjenicu priznanja očinstva u matičnu knjogu rođenih u
rubriku «Naknadni upisi i zabeleške»
14. Zahtev za promenu ličnog imena za maloletno lice
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
58
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKR za dete, izvod iz MKR i MKV za roditelje,
saglasnost roditelja za promenu ličnog imena mal.detetu, dokaz o uplati takse i
naknade
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za
državnu upravu i lokalnu samoupravu,
- matičar sprovodi rešenje u matičnoj knjizi rođenih
15. Zahtev za promenu ličnog imena za punoletno lice
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže uverenje o prebivalištu, izvod iz MKR, izvod iz MKV,
uverenje o državljanstvu, presuda o razvodu braka, uverenje poreske uprave,
dokaz o uplati takse i naknade,
- zahtev se dostavlja na proveru nadležnoj Policijskoj upravi (kaznena evidencija
i pasoška evidencija) i Osnovnom sudu Šabac,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloži žalbu Ministarstvu za rad i
socijalnu politiku,
- rešenje sprovodi matičar u matičnoj knjizi rođenih, venčanih i knjizi državljana
16. Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih radi evidentiranja činjenice državljanstva
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilažeizvod iz MKR za dete, uverenje o državljanstvu za
roditelje, uverenje o prebivalištu za roditelje, kopija ličnih karti za roditelje,
dokaz o uplati takse i naknade
- matičar sprovodi upis u matičnu knjigu rođenih
17. Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih lica umrlog u inostranstvu
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKU na međunarodnom obrascu, izvod iz MKR
za umrlo lice, izvod iz MKV za umrlo lice, uverenje o državljanstvu za umrlo
lice, izvod iz MKR za bračnog druga, uverenje o državljanstvu za bračnog
druga, uverenje o prebivalištu za umrlo lice, dokaz o uplati takse i naknade,
– matičar sprovodi upis činjenice smrti nastale u inostranstvu u matičnu knjigu
umrlih
18. Upis u matičnu knjigu venčanih brakova zaključenih u inostranstvu
- prijem dokumenata za upis u matičnu knjigu venčanih dostavljenih od strane
ambasade ili konzularnih odeljenja, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja
o državljanstvu za supružnike,
- matičar proverava prebivalište supružnika pre odlaska u inostranstvo,
- matičar upisuje činjenicu zaključenja braka u matičnu knjigu venčanih i
dostavlja izveštaje
19. Upis u matičnu knjigu vančanih brakova zaključenih u inostranstvu po zahtevu
stranaka
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu
- uz zahtev se prilaže izvod iz MKV na međunarodnom obrascu, izvode iz MKR
za supružnike, uverenja o državljanstvu za supružnike, uverenja o prebivalištu za
supružnike, kopiju lič.karti za supružnike, dokaz o uplati takse i naknade
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
59
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- matičar vrši upis činjenice zaključenja braka u matičnu knjigu venčanih i
dostavlja izveštaje
20. Zahtev za zaključenje braka van službene prostorije
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu, sa dokazom o uplati naknade i takse,
- saradnik za građanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja strankama koje imaju pravo žalbe Ministarstvu za državnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matičar
21. Zahtev za upis u birački spisak
- stranka usmeno podnosi zahtev,
- podatci se unose na osnovu lične karte,
-referent za birački spisak donosi rešenje, a potpisuje ga načelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da podnese tužbu sudu nadležnom
za rešavanje u upravnim stvarima
- rešenje se sprovodi u biračkom spisku
22. Zahtev za pružanje pravne pomoći
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu
- stranka zahteva pravni savet, izradu tužbe, žalbe ili drugog podneska, uz uplatu
naknade koja je u visini advokatske tarife
- stručni saradnik sačinjava traženi podnesak i dostavlja ga stranci na dalji
postupak
Odeljenje za društvene delatnosti
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu, u okviru zakonom utvrđenih
nadležnosti lokalne samouprave, obavlja poslove iz oblasti: osnovnog i srednjeg
obrazovanja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, politike i potreba mladih, kulture,
fizičke kulture, dečije, socijalne i invalidsko-boračke zaštite, primarne zdravstvene
zaštite, farmaceutske delatnosti, zaštite kulturnih dobara, prosvetne inspekcije, stručnog
nadzora nad izvođačem građevinskih radova, povereništva Komesarijata za izbeglice,
privrede, vodoprivrede, robnih rezervi, izdavanja radnih knjižica, overe ugovora kod
privatnih poslodavaca, kao i sve druge poslove u oblasti privrede i društvenih delatnosti
u skladu sa zakonom.
U Odeljenju za društvene delatnosti i privredu sistematizuje se ukupno 20
radnih mesta sa 26 izvršilaca.
Načelnik Odeljenja
Ana Marinković, profesor razredne nastave
Rukovodi radom Odeljenja, organizuje rad, stara se o primeni zakona i drugih
propisa iz delokruga Odeljenja i o zakonitom i ažurnom obavljanju poslova, pruža
stručnu pomoć zaposlenima i vrši najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se
o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza
radnika, donosi i potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, učestvuje u radu organa Grada u
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
60
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
svojstvu ovlašćenog izvestioca i vrši druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave
.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII
stepen stručne spreme društvenog
položen stručni ispit i 3 godine radnog iskustva
smera,
a) Odsek za obrazovanje, kulturu , sport i preduzetništvo
Šef Odseka
Organizuje rad u Odseku i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva za rad i pruža
stručnu pomoć zaposlenima, učestvuje u izradi programa rada Odseka i prati njegovu
realizaciju, podnosi izveštaje o radu Odseka, učestvuje u izradi odluka i drugih opštih
akata iz nadležnosti Odseka, zamenjuje načelnika Odeljenja u slučaju njegove
sprečenosti za rad i vrši druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni ispit
i 2 godine radnog iskustva
Saradnik za poslove obrazovanja
Jelena Ristić, diplomirani ekonomista
Obavlja poslove na primeni pravilnika o cenama usluga u osnovnim i srednjim
školama, vodi evidencije o broju učenika i odeljenja, nastavnog i ostalog osoblja,
utvrđuje predlog područja sa kojeg će se vršiti upis u osnovnu školu, vodi evidencije o
putnim troškovima radnika i učenika, priprema programe, izveštaje i informacije za
potrebe gradskih i republičkih organa, obavlja poslove vezane za učenički i studentski
standard, učestvuje u radu aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, sprovodi
pravilnik o nagrađivanju najuspešnijih učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim
školama, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
2
VII stepen stručne spreme društvenog smera , položen
stručni ispit , 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada
na računaru
Saradnik za poslove kulture i fizičke kulture
Priprema predlog strateškog razvoja kulture i fizičke kulture na području grada,
priprema analize, izveštaje i druge stručne materijale, prati ostvarivanje programskih
aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, izrađuje predlog potrebnih budžetskih sredstava za
sport i kulturu kao i kriterijume za raspodelu sredstava, prati rezultate i aktivnosti
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
61
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
sportskih klubova i organizacija u oblasti vrhunskog sporta, stručnog rada i masovnog
sporta, učestvuje u radu aktiva direktora ustanova u kulturi, koordinira rad sportskih
organizacija, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen stručne spreme društvenog smera , položen
stručni ispit i 1 godina radnog iskustva
Prosvetni inspektor
Slavica Šobić, diplomirani pravnik
Kontroliše postupanje škola u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i
opštih akata, vrši uvid u namensko korišćenje sredstava kojima raspolaže škola, vrši
pregled škola u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje
delatnosti, preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja,
nastavnika, odnosno saradnika i direktora, kontroliše postupak upisa , kontroliše
ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita, vrši pregled propisane evidencije
koju vodi škola i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje
škola, zabranjuje sprovođenje radnji u školi koje su suprotne zakonu, naređuje
otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, naređuje izvršavanje
propisane mere koja nije izvršena, podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno
krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,
obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ
nadležan, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera , položen
stručni ispit i 3 godine radnog iskustva
Saradnik za građevinsko-investicione poslove
Vesna Jovanović, diplomirani inženjer građevine
Obavlja poslove sagledavanja građevinskog stanja objekata koje koriste ustanove
u oblasti društvenih delatnosti (obrazovanja, kulture, fizičke kulture, dečje i socijalne
zaštite), Gradska uprava i organi Grada, utvrđuje predlog za izvođenje radova prema
prioritetima, priprema tendersku dokumentaciju , pruža pomoć ustanovama u
sprovođenju postupka izbora najpovoljnijeg izvođača radova, , učestvuje u komisiji za
javne nabavke u ustanovama kada je reč o investicijama iz budžeta Grada, vrši stručni
nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, obavlja i druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
2
VII stepen stručne spreme građevinskog smera, položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada
na računaru
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
62
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za investiciono-tehničke poslove
Slobodan Obradović, profesor tehničkog obrazovanja
Obavlja poslove utvrđivanja stanja instalacija za grejanje, vodovod i kanalizaciju u
ustanovama društvenih delatnosti (obrazovanja, kulture, fizičke kulture, dečije i
socijalne zaštite) i u Gradskoj upravi. Utvrđuje predloge za izvođenje radova na
instalacijama prema prioritetima, priprema tendersku dokumentaciju, pruža pomoć
ustanovama u sprovođenju postupka izbora najvoljnijeg izvođača radova, obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen stručne spreme tehničkog smera,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Saradnik za privatno preduzetništvo
Zoran Stefanović, diplomirani ekonomista
Vrši prijem dokumentacije za registraciju privrednih subjekata i istu prosleđuje
Agenciji za privredne registre, vrši dostavljanje akata Agencije podnosiocima
registracionih prijava, obavlja i druge poslove kancelarije za registraciju, vodi potrebne
evidencije iz oblasti privatnog preduzetništva i izdaje uverenja na osnovu evidencije
koja se vodi, prati propise iz oblasti privatnog preduzetništva, daje strankama
objašnjenja i uputstva vezana za postupak registracije privrednih subjekata, a obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen stručne spreme ekonomske struke,
položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva
i poznavanje
rada na računaru
Referent za radne knjižice
Milena Belovuković, gimnazija
Vrši poslove koji se odnose na: registraciju i izdavanje radnih knjižica, njihovu
zamenu, izdavanje duplikata, upisivanje promena podataka u radnim knjižicama,
registrovanje ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavaca i poslova
kućnog pomoćnog osoblja, izdavanje uverenja o kojima se vodi evidencija, vodi
odgovarajuće evidencije i registre a obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
IV stepen stručne spreme društvenog smera,
položen stručni ispit, 6 meseci radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
63
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Daktilograf
Nada Skorić
Obavlja daktilografske poslove za potrebe odeljenja, prima, raspoređuje i
otprema poštu, vodi evidenciju o primljenim zahtevima, fotokopira i umnožava
materijal i vrši sve druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
osnovna škola, daktilografski kurs I ili II klase i
ponavanje rada na računaru
b) Odsek za dečju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu
Šef Odseka
Dragana Milosavljević, diplomirani pravnik
Organizuje rad u Odseku i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva za rad i pruža
stručnu pomoć zaposlenima, prati realizaciju programa rada Odseka i učestvuje u izradi
istog, podnosi izveštaj o radu Odseka, učestvuje u izradi odluka i drugih opštih akata iz
nadležnosti Odseka, vrši poslove vezane za rodnu ravnopravnost i druge poslove po
nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen
stručni ispit i 2 godine radnog iskustva.
Saradnik za upravno-pravne poslove
Prati propise i učestvuje u izradi akata koje donose organi Grada iz oblasti
društvenih delatnosti i privrede, pruža stručnu pomoć ustanovama i institucijama u
oblasti društvenih delatnosti, prati zakonitost rada ustanova čiji je osnivač Grad, vodi
drugostepeni postupak po rešenjima Centra za socijalni rad o pravima iz okvira prava i
dužnosti Grada, vrši reviziju rešenja o priznatim pravima iz okvira prava i dužnosti
Grada, sprovodi odluku o nagradnim stipendijama, i obavlja druge poslove po nalogu
šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen stručne spreme pravnog smera , položen
stručni ispit i 1 godina radnog iskustva
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
64
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za poslove dečjeg i roditeljskog dodatka i porodiljskog odsustva
Duško Rakić, pravnik
Bogić Jovanović, pravnik
Obavlja poslove utvrđivanja prava iz oblasti dečje zaštite, vodi postupak za
priznavanje prava na dečji dodatak, porodiljsko odsustvo, naknadu za prvo dete ,
naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i za
decu ometenu u razvoju, kao i za priznavanje prava na roditeljski dodatak, sprovodi
postupak po žalbi i rešenju drugostepenog organa u vezi sa navedenim pravima, donosi
rešenja o obnovi postupka po svim nastalim promenama u toku korišćenja prava, donosi
rešenja o visini nadoknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva za vreme nege
deteta i posebne nege, priprema izveštaj o kretanju broja korisnika, vodi evidencije o
donetim rešenjima i broju korisnika i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
2
VI stepen stručne spreme društvenog smera ,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Referent za poslove porodiljskog odsustva
Mirjana Gemović, komercijalni tehničar
Vrši poslove prijema zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme
porodiljskog odsustva, za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, na posebnu negu
deteta i za roditeljski dodatak, vođenje kartona za isplatu svake porodilje, formiranje
predmeta roditeljskog dodatka,
dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu,
obračunavanje zarada, uplate i obračun poreza i doprinosa, vođenje evidencije mesečne
isplate, popunjavanje i dostavljanje potrebnih obrazaca, a obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
IV stepen stručne spreme ekonomskog smera, položen
stručni ispit, 6 meseci radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Referent za poslove dečjeg dodatka
Danica Petrović, ekonomski tehničar
Marija Jović, gimnazija
Obavlja poslove prijema zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak,
roditeljski dodatak, naknadu za prvo dete, vrši kontrolu priloženih dokumenata,
priprema predmete za rad i ustupanje saradnicima za vođenje postupka, vrši odlaganje
predmeta u aktivu i pasivu, evidentiranje i sprovođenje školskih potvrda, proveru isplate
po zahtevu stranke, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja, arhiviranje predmeta za
potrebe pisarnice, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
65
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
2
IV stepen stručne spreme, gimnazija, položen stručni ispit, 6
meseci radnog iskustva
i poznavanje rada na rada na
računaru
Referent dečjeg dodatka
Vanja Marković, gimnazija
Obavlja poslove prijema zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak,
roditeljski dodatak, naknadu za prvo dete, vrši kontrolu priloženih dokumenata,
priprema predmete za rad i ustupanje saradnicima za vođenje postupka, vrši odlaganje
predmeta u aktivu i pasivu, evidentiranje i sprovođenje školskih potvrda, proveru isplate
po zahtevu stranke, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja, arhiviranje predmeta za
potrebe pisarnice, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
IV stepen stručne spreme ekonomskog smera, položen stručni
ispit, 6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na rada
na računaru
Saradnik za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
Učestvuje u izradi predloga razvoja primarne zdravstvene zaštite i farmaceutske
delatnosti u gradu Šapcu, priprema predloge ostvarivanja i razvoja socijalne zaštite na
području grada, priprema planove investicija i održavanja u saradnji sa stručnim
službama Doma zdravlja i Apoteke ''Šabac'', izrađuje analize, informacije, izveštaje i
druge stručne materijale iz oblasti zdravstvene, farmaceutske i delatnosti socijalne
zaštite, prati izvršenje programskih aktivnosti u ostvarivanju zdravstvene zaštite na
primarnom nivou i farmaceutske delatnosti, izrađuje predlog potrebnih budžetskih
sredstava za obavljanje zdravstvene, farmaceutske i delatnosti socijalne zaštite i prati
ostvarenje plana u skladu sa potrebama i raspoloživim sredstvima budžeta, obavlja
poslove vođenja postupka za priznavanje prava na materijalno obezbeđenje porodice čiji
je hranilac na odsluženju vojnog roka, za ostvarivanje prava civilnih invalida rata,
organizovanje rada Komisije za kategorizaciju dece ometene u razvoju, obavlja poslove
vezane za administrativni rad Komisije, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme društvenog smera,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Saradnik za poslove invalidsko-boračke zaštite
Vera Pantelić, profesor razredne nastave
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
66
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Obavlja poslove vođenja postupka za priznavanje prava vojnog invalida,
porodične invalidnine, prava na borački dodatak, dodatak za negu i pomoć, ortopedski
dodatak, prava na putničko motorno vozilo, zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa
ostvarivanjem zdravstvene zaštite, prava na ortopedska i druga pomagala, naknade za
vreme nezaposlenosti, prava u slučaju smrti vojnog invalida, prava na naknadu troškova
sahrane nosioca ''Partizanske spomenice 1941'', prava na mesečno novčano primanje
učesnika NOR-a i ranijih ratova, pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini i
ravnogorskog pokreta, vojnih i porodičnih invalida, učesnika oružanih akcija posle
17.08.1990.godine, naknade troškova smeštaja u ustanove socijalne zaštite, prava na
porodični dodatak, pripremanje izveštaja iz navedenih oblasti,a obavlja i druge poslove
po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme društvenog smera,
položen stručni ispit,1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Referent za isplatu invalidsko-boračke zaštite
Dušanka Rafailović, ekonomski tehničar
Obavlja poslove vođenja evidencije vojnih invalida, svih poslova vezanih za rad
republičke komisije za banjsko-klimatsko lečenje vojnih invalida i nosioce ''Partizanske
spomenice 1941.'', poslove isplate ostvarenih novčanih primanja civilnih invalida rata,
izdavanje naloga za ortopedska pomagala i vođenje evidencije istih, obavlja poslove
isplate svih dodataka i pomoći iz oblasti invalidsko-boračke zaštite, knjiženje,
pripremanje izveštaja za republičke organe, i obavlja druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
IV stepen stručne spreme društvenog smera ,
položen stručni ispit, 6 meseci radnog iskustva i
Poverenik za izbeglice
Marijana Jevtić, ekonomista
Obavlja poslove vođenja postupka za priznavanje statusa izbeglom i prognanom
licu, rešavanje po zahtevu za promenu mesta boravka, nadoknadu troškova sahrane,
prekid statusa, prihvat izbeglica i prognanih lica, primanje zahteva za izdavanje
duplikata izbegličke i prognaničke legitimacije i za smeštaj u kolektivni izbeglički
centar, primanje zahteva za pomoć, poslovi saradnje sa nevladinim i humanitarnim
organizacijama za pomoć izbeglim i prognanim licima, kao i obavljanje drugih poslova
u skladu sa zakonom i uputstvima Komesarijata za izbeglice i svih drugih poslova po
nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
67
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Uslovi:
VI stepen stručne spreme društvenog smera, položen
stručni ispit i 1 godina radnog iskustva
Odeljenje za finansije
Odeljenje za finansije obuhvata četiri odseka i to:
1. Odsek za budžet,
2. Odsek za trezor,
3. Odsek za računovodstvo,
4. Odsek poreske administracije.
Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja Marijana Kostadinović, dipl. ekonomista,
kontakt telefon: 015/346-229.
Odsek za budžet
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
- analiza zahteva za finansiranje korisnika budžeta,
- priprema upustva za izradu budžeta,
- priprema i izrada nacrta budžeta grada,
- praćenje i analiza ostvarenja budžetskih prihoda i primanja,
- izrada tromesečnih planova za izvršenje budžeta na osnovu Odluke o budžetu,
- dostava Upravi za trezor Odluka o budžetu i rebalansu budžeta,
- predlaganje dinamike izvršenja i rasporeda budžetskih rashoda,
- priprema planova za izvršenje budžeta,
- praćenje izvršenja budžetskih rashoda,
- analiza izvršenja budžetskih rashoda,
- praćenje finansiranja investicija budžetskih korisnika,
- upravljanje gotovinskim sredstvima,
- priprema i izrada završnog računa budžeta,
- planiranje javnih nabavki,
- izrada plana javnih nabavki,
- sprovođenje postupaka javnih nabavki,
- izrada programa za poslovanje javnih preduzeća čiji je osnivač grad,
- priprema analiza, informacija izveštaja o poslovanju javnih preduzeća,
- izrada nacrta akata kojima se reguliše nivo cena proizvoda i usluga u javnim
preduzećima,
- vođenje postupka ostvarivanja prava na gradskom građevinskom zemljištu
(davanje u zakup, utvrđivanje prava korišćenja po osnovu parcelacije i
predparcelacije, utvrđivanje prava korišćenja ranijem sopstveniku, donošenje
rešenja po osnovu izuzimanja za javno građevinsko zemljište, ispravka granica
građevinskih parcela itd.),
- poslovi eksproprijacije i deeksproprijacije,
- zaključivanje ugovora u postupku otkupa stanova,
- davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup,
- komasacija,
- stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Komisije za vraćanje
zemljišta po PZF,
- vođenje jedinstvene evidencije imovine čiji je korisnik grad,
- izrada nacrta akata o raspolaganju imovinom čiji je vlasnik Grad,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
68
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- priprema materijala za sednice komisija i preloga rešenja iz imovinko-pravne
oblasti koje donose organi grada,
- primanje, raspoređivanje i otpremanje pošte,
- evidencija o primljenim zahtevima,
- fotokopiranje i umnožavanje materijala,
- drugi poslovi po nalogu načelnika Odeljenja ili šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Dragica Trninić, dipl. ekonomista, telefon: 015/341731.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 10
stvarno stanje: 8
Odsek za trezor
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
- projekcija i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora,
- analiza zahteva za izvršenje rashoda i izdataka,
- definisanje dnevnih, mesečni i tromesečnih kvota obaveza i plaćanja,
- evidentiranje preuzetih obaveza,
- rezervacija aproprijacija i kvota za plaćanje,
-kontrola dostavljenih zahteva na plaćanje (verodostojnost i računska ispravnost),
- overa validnosti zahteva za plaćanje,
- evidencija dostavljenih zahteva korisnika budžeta za plaćanje,
- praćenje i blagovremeni prenos sredstava budžetskim korisnicima,
- kontiranje, knjiženje i vođenje glavne knjige i dnevnika trezora,
- kontrola i usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom trezora,
-sastavljanje izveštaja o ostvarenim i utrošenim sredstvima budžetskih korisnika,
- sastavljanje virmanskih naloga i drugih dokumenata za plaćanje i naplatu,
- usaglašavanje potraživanja i obaveza,
- vođenje evidencije o prodatim stanovima,
- praćenje uplata i obračun kamata za neblagovremene uplate od izvršene prodaje
stanova,
- finansijsko poslovanje mesnih zajednica,
- blagajnički poslovi,
- drugi poslovi po nalogu načelnika Odeljenja ili šefa odseka.
Odsekom rukovodi načelnik odeljenja koji je ujedno i šef odseka
Kostadinović, dipl. ekonomista, telefon: 015/346-229.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 9
stvarno stanje: 7
Marijana
Odsek za računovodstvo
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
- izrada predračuna potrebnih sredstava direktnih korisnika,
- izrada izveštaja direktnih korisnika,
- izrada polugodišnjih i godišnjih računa,
- obračun plata, naknada i obustava zaposlenih,
- vođenje evidencije o isplaćenim zaradama,
- prijem i kontrola knjigovodstvenih dokumenata,
- poslovi kontiranja i knjiženja naloga direktnih i indirektnih korisnika,
- kontiranje i knjiženje dokumenata za mesne zajednice,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
69
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
- izrada godišnjih računa za mesne zajednice,
- evidencija osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala,
- popis i inventarisanje,
- vođenje pomoćne evidencije o uplatnim računima, sredstvima i imovini,
- likvidatura dokumentacije,
- nabavka opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala,
- osiguranje imovine,
- drugi poslovi po nalogu načelnika odeljenja i šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Marija Knežević, dipl. ekonomista, telefon: 015/341731.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 6
stvarno stanje: 6
Odsek poreske administracije
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
- primanje, obrada i unos podataka iz poreskih prijava za lokalne javne prihode,
- ažuriranje baze podataka,
- štampanje rešenja o utvrđivanju obaveza,
- valutiranje uručenih rešenja o utvrđivanju obaveza,
- poresko knjigovodstvo,
- davanje obaveštenja obveznicima o stanju njihove obaveze,
-primanje i obrada zahteva i izdavanje uverenja o podacima iz poreskog
knjigovodstva lokalnih javnih prihoda,
- izrada završnog računa za lokalne javne prihode,
- povraćaj sredstava,
- preknjižavanje sredstava,
- pružanje stručne pomoći obveznicima,
- kancelarijska kontrola lokalnih javnih prihoda,
- terenska kontrola lokalnih javnih prihoda,
- redovna naplata lokalnih javnih prihoda,
- prinudna naplata lokalnih javnih prihoda,
- odlaganje plaćanja duga po osnovu lokalnih javnih prihoda,
- vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama,
- podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka,
- vođenje dosijea obveznika,
- sastavljanje informacija i izveštaja za potrebe Poreske uprave,
- sastavljanje informacija i izveštaja za potrebe organa lokalne samouprave,
- drugi poslovi po nalogu načelnika odeljenja i šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Dragan Mićić, dipl. ekonomista, telefon: 015/364156.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 14
stvarno stanje: 10
Odseci u Odeljenju za finansije su po prirodi posla međusobno povezani i
upućeni na međusobnu saradnju.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
70
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Odeljenje za urbanizam
Delatnost Odeljenja za urbanizam:
1. Učestvuje u izradi prostornog plana grada i urbanističkih
planova i obavnja odministrativne i druge poslove za gradsku Komisiju za
planove
2. Izdaje obaveštenja (usmena i pisana)
3. Izdaje lokacijske dozvole
4. Izdaje informacije o lokaciji
5. Potvrđuje urbanističke projekte i organizuje njihovu javnu
6. prezentaciju i predloge za ispravku granica susednih parcela
7. Izdaje odobrenja za gradnju.
8. Potvrđuje prijavu početka izvođenja radova.
9. Potvrđuje prijave za izvođenje radova za koje se po zakonu o
planiranju i izgradnji ne izdaje odobrenje za izgradnju.
10. Izdaje pismenu potvrdu o usaglašenosti izgrađenih temelja
sa potvrđenim glavnim projektom
11. Izdaje upotrebnie dozvole za objekte za koje izdaje odobrenja za izgradnju.
(upotrebne dozvole se do daljnjeg izdaju u odeljenju za komunalno stambene
poslove i zaštitu životne sredine).
12. Izdaje odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni ili
rekonstruisani bez građevinske dozvole do stupanja na snagu Zakona o
planiranju i izgradnji.
13. Izdaje rešenje o adaptaciji unutrašnjih gasnih instalacija
14. Izdaje rešenje o investicionom održavanju objekta
15. Izdaje rešenje o pomoćim objektima
16. Izdaje rešenje o adaptaciji i sanaciji
17. Potvrđuje projekte parcelacije i preparcelacije
Svi navedeni poslovi obavljaju se na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o opštem
upravnom postupku, kao i drugih Zakona kojima se delimično uređuju pojedine oblasti od interesa za
urbanizam, planiranje i građenje.
Procedura
1. Informacija o lokaciji
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
- prepis posedovnog lista
- kopija plana
- zahtev sa plaćenom taksom
2. Predaja predmeta referentu
3. Izrada informacije na osnovu planskih dokumenata
4. Predaja predmeta na overu potpisom načelnika
5. Obaveštavanje podnosioca da je predmet završen
6. Predaja predmeta na pisarnicu radi uručenja podnosiocu ili ovlašćenom licu
7.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
71
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1
2. Lokacijska dozvola
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplaćenom taksom
2
- Kopija plana parcele
3
- Izvod iz katastra podzemnih instalacija
4
- Dokaz o pravu svojine (list nepokretnosti sa statusom vlasnika ili dokaz o
zakupu)
5
- Geodetski snimak parcele – situacioni plan
6
- Situacioni plan sa predloženom lokacijom objekta
7
2. Predaja predmeta referentu
8
3. Izlazak na teren radi identifikacije parcele (objekta)
9
4. Pregled podnetih dokumenata
10
5. Ukoliko su uočene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
11
6. Do kompletiranja dokumenata predmet se smešta u Rokovnik
12
7. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent po službenoj dužnosti
pribavlja saglasnosti i tehničke uslove od javnih preduzeća
13
8. U toku prikupljanja saglasnosti predmet je u Rokovniku
14
9. Po prispeću svih potrebnih saglasnosti javnih preduzeća, referent na osnovu
planskih dokumenata i prispelih uslova pristupa izradi lokacijske dozvole
15
10. Lokacijska dozvola u formi rešenja prosleđuje se pravniku na potpis
(referent parafira rešenje samo inicijalima)
16
11. Potpisano rešenje se predaje načelniku na potpis
17
12. Overeno rešenje se vraća referentu koji ga je obradio, radi pripreme za
uručenje
18
13. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje
19
14. Po uručenju, referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
3. Adaptacija unutrašnjih gasnih instalacija
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplaćenom taksom
2
- Prepis posedovnog lista ovren u katastru
3
- Kopija plana overena u katastru
4
- Građevinska dozvola za predmetni objekat
5
- Dokaz o pravu vlasništva, ukoliko podnosilac nije uknjižen u posedovnom listu
6
- Ugovor sa JKP „Toplana Šabac”
7
- Ugovor sa izvođačem radova
8
- Rešenje odgovornog izvođača radova sa licencom
9
- Glavni projekat UGI – četiri primerka
10
- Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta
1
1. Predaja zahteva sa potrebnom dokumentacijom na pisarnici
2
2. Predaja predmeta referentu
3
3. Pregled priložene dokumentacije
4
4. Ukoliko su uočene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
5
5. U toku otklanjanja nepravilnosti, predmet se nalazi kod referenta
6
6. Ukoliko je dokumentacija kompletna, referent proslešđuje sve primerke
Glavnog projekta u JKP „Toplana Šabac” radi pregleda od strane mašinskog inženjera
7. Po pregledu, ukoliko nema primedbi na sadržaj Glavnih projekata, referent
pristupa izradi rešenja kojim se odobrava adaptacija UGI
7
8. Overavaju se svi primerci glavnog projekta
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
72
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
8
9. Predmet se predaje načelniku na potpis
9
10. Referent uručuje rešenje i vraća tri primerka glavnog projekta (overena), sa
originalima priloženih dokumenata
10
11. Po isteku žalbenog roka na rešenje (8 dana), referent arhivira predmet i
predaje ga na pisarnicu.
4. Prijava početka izvođenja radova (po starom zakonu)
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
1
- Glavni projekat, u četiri primerka, sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj
tehničkoj kontroli
2
- Pismena izjava o početku građenja, odnosno izvođenja radova, kao i o roku
završetka izgradnje
3
- Primerak overenog ugovora o građenju
4
- Primerak odobrenja za izgradnju
5
- Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za
uređenje građevinskog zemljišta
6
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse
koja se obračunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
2. Formiran i zaveden predmet prosleđuje se referntu na obradu
7
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse
koja se obračunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
3. Referent vrši proveru uslađenosti glavnog projekta sa Zakonom o planiranju i
izgradnji. Ako je glavni projekat urađen na osnovu Zakona potvrđuje se, u protivnom se
od investitora traži da otkloni nedostatke u glavnom projektu. Ako u određenom roku to
ne učini, zahtev se odbija rešenjem na koje postoji mogućnost žalbe drugostepenom
organu.
4. Svi primerci glavnog projekta se potpisuju od strane načelnika Odeljenja za
urbanizam
5. Referent uručuje glavni projekat podnosiocu
6. Referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
5. Posebna vrsta objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola i ograde
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumenta:
1
- Dokaz o pravu svojine
2
- Idejni projekat u 3 primerka
3
- Situacioni plan
4
- Uplaćena taksa
5
2. Predmet se predaje referentu na obradu
6
3. Ukoliko se uoče nepravilnosti referent obaveštava podnosioca
7
4. Dok se otklanjaju nedostaci, predmet je kod referenta
8
5. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi rešenja
9
6. Referent overava projektnu dokumentaciju
10
7. Predmet se predaje načelniku Odeljanja na potpis
11
12
8. Potpisani predmet se vraća referentu
13
9. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje i overene projekte
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
73
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
14
10. Po isteku žalbenog roka na doneto rešenje referent predaje predmet na
pisarnicu
6. Investiciono održavanje objekta
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
1
- Idejni projekat u 3 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
- Upotrebna dozvola objekta
4
- Uplaćena taksa
5
2. Predmet se predaje referentu na obradu
6
3. Ukoliko se uoče nedostaci, referent obaveštava podnosioca, a dok se
7
dokumentacija ne kompletira predmet je kod referenta
8
4. Sa kompletnom dokumentacijom referent pristupa izradi rešenja
9
5. Overava se projektna dokumentacija
10
6. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
11
7. Potpisan i overen potpis (rešenje i projekti) vraća se referentu radi uručenja
podnosiocu
12
8. Referent obaveštava podnosioca i uručuje mu rešenje i overene projekte
13
9. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
7. Pomoćni objekti
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Idejni projekat u 3 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
- Situacioni plan
4
- Informacija o lokaciji
5
- Dokaz o uređenju odnosa sa JP za upravljanje građevinskim zemljištem u
pogledu plaćanja naknade za tipske trafostanice, garaže, ostave i sl.
6
- Plaćena taksa
7
2. Predmet se uručuje referentu
8
3. Ukoliko su pri pregledu dokumentacije uočene nepravilnosti, obaveštava se
podnosilac, a predmet ostaje kod referenta
9
4. Sa kompletnom dokumentacijom, referent pristupa izradi rešenja i overi
projektne dokumentacije
10
5. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
11
6. Potpisan predmet se vraća referentu koji ga uručuje podnosiocu
12
7. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
1
8. Adaptacija i sanacija
1
1. Podnosi se zahtev na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Glavni projekat sa tehničkom kontrolom – 4 primerka
2
- Dokaz o pravu svojine
3
4
- Upotrebna dozvola za objekat
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
74
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5
- Uplaćena taksa
6
2. Predmet se predaje referentu na obradu
7
3. Ukoliko se uoče nepravilnosti pri pregledu dokumentacije, referent
8
obaveštava podnosioca a predmet je kod referenta do otklanjanja nedostataka
0
4. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi
rešenja i overi projektne dokumentacije
9
5. Predmet se predaje načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
10
6. Potpisan predmet vraća se referentu radi uručenja podnosiocu
11
7. Referent poziva podnosioca, uručuje mu rešenje i overene projekte
12
8. Po isteku žalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
1
9. Potvrda usaglašenosti izgrađenih temelja sa potvrđenim glavnim
projektom
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
1
- Potvrđen glavni projekat sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj
kontroli
2
- Overen ugovor o građenju, odnosno izvođenju radova
3
- Overeno rešenje o odobrenju za izgradnju
4
- Geodetski snimak izgrađenih temelja
5
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
6
2. Predmet se predaje pravniku
1
3. Predmet se predaje geometru na obradu
2
4. Na osnovu upoređivanja geodetskog snimka izgrađenih temelja i potvrđenog
glavnog projekta sačinjava se zapis o usklađenosti
3
5. U slučaju neusklađenosti, obaveštava se izvođač radova da se potvrda ne
može izdati
4
6. Predmet se predaje pravniku, koji na osnovu zapisa o usklađenosti izdaje
potvrdu o usklađenosti temelja sa glavnim projektom
5
7. Pravnik predaje predmet načelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
6
8. Potpisan predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja
7
10. Potvrđivanje urbanističkog projekta
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
1
- Zahtev sa uplatnicom
2
- Nacrt urbanističkog projekta – 5 primeraka
3
2. Predmet se predaje referentu
4
3. Nacrt urbanističkog projekta iznosi se na sednicu Komisije za planove grada
Šapca
4. Ukoliko je mišljenje Komisije pozitivno, u lokalnim novinama oglašava se
prezentacija urbanističkog projekta
5
5. U slučaju da nema primedbi po završenoj prezentaciji, urbanistički projekat
potvrđuje načelnik Odeljenja. U suprotnom, ponovo se razmatra zajedno sa prispelim
primedbama.
6. Predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja potvrđenog projekta podnosiocu
6
7. Po uručenju, predmet se arhivira
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
75
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
11. Odobrenje za gradnju (po starom zakonu)
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
1
- Idejni projekat u 3 primerka, potvrđen da je urađen u skladu sa zakonom iz
urbanističkog plana, odnosno aktom o urbanističkim uslovima
2
- Dokaz o uplati republičke administrativne takse
3
- Dokumentacija utvrđena Zakonom o planiranju i izgradnji:
- Izvod iz urbanističkog plana, odnosno akt o urbanističkim uslovima, koji nije stariji od
6 meseci
- Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno
pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom
građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. Zakona
1
2. Predmet se predaje referentu na obradu
2
3. Referent proverava uslađenost idejnog projekta sa izvodom odnosno aktom
3
4. Ako je idejni projekat urađen na osnovu Zakona i u skladu sa aktom odnosno
izvodom, odobrenje za izgradnju se izdaje u formi rešenja, u protivnom se od investitora
traži da otkloni nedostatke u idejnom projektu. Ako u određenom roku to ne učini,
zahtev za izdavanje odobrenja se odbija rešenjem na koje postoji mogućnost žalbe
drugostepenom organu.
4
5. Po utvrđivanju da je idejni projekat u skladu sa izvodom iz PDR – a, odnosno
aktom o urbanističkim uslovima, predmet se prosleđuje pravniku koji izdaje odobrenje
za gradnju u formi rešenja.
1
12. Projekat ispravke granica susednih parcela
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebna dokumentacija:
1
- Dokaz o pravu vlasništva ili zakupa
2
- Kopija plana katastarskih parcela
3
- Posedovni list
4
- Predlog ispravke granica
- Saglasnost vlasnika susedne parcele
5
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
6
2. Predmet se predaje geometru na obradu
7
3. Uslovi za promenu granica (ispravku) susednih parcela izdaju se u skladu sa
važećim uslovima iz urbanističkog plana, u roku od 10 dana od dana podnošenja
zahteva.
8
4. Ukoliko se utvrdi da nema uslova za ispravku granica susedne katastarske
parcele, obaveštava se podnosilac zahteva, u roku od 8 dana.
9
5. Predmet se predaje načelniku na potpis
10
6. Overen predmet se predaje na pisarnicu radi uručivanja i arhiviranja.
13. Potvrđivanje projekta preparcelacije i parcelacije
1
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
1
- Projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, koji izrađuje ovlašćeno privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je upisan u odgovarajući
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
76
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
registar. Sastavni deo projekta preparcelacije, odnosno parcelacije je i projekat
geodetskog obeležavanja.
2
2. Predmet se predaje geometru na obradu
3
3. Ako se utvrdi da projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, nije urađen u
skladu sa važećim planskim dokumentom, obaveštava se podnosilac zahteva
4
4. Ako je projekat urađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, potvrđuje
se i predaje na potpis načelniku Odeljenja.
5
5. Potpisan i overen predmet se predaje na pisarnicu radi uručenja i arhiviranja.
SISTEMATIZACIJA
Zadaci i poslovi koje vrše pojedini izvršioci:
1. Načelnik odeljenja
Đorđe Isaković, dipl. pravnik
Rukovodi radom Odeljenja, organizuje rad, stara se o promeni zakona i drugih
propisa izdelokruga Odeljenja i zakonitom i ažurnom obavljanju poslova pruža stručnu
pomoć zaposlenima, objediljuje i usmerava rad unutrašljih organizacionih jedinica
Odeljenja ,i vrši najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom
rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika, učestvuje
u u radu organa Grada u svojstvu ovlašćenog iyvestioca ,donosi i potpisuje akta iz
nadležnosti Odeljenja i vrši druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, poznavanje rada na
računaru
(MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 3 godine
Kontakt telefoni: 015/345-263, 015/345-264
2. Šef odseka
Ljubinka Radanović, dipl. pravnik, Odsek za urbanizam i građevinarstvo
Zorka Todorović, dipl. ing. građevine, Odsek građevinske inspekcije
Organizuje rad u Odeljenju i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva ya rad
i pruža stručnu pomoć zaposlenima, podnosi izveštaje o radu Odeljenja Učestvuje
u izradi odluka i drugih akata iz nadležnosti Odeljenja i vrši druge poslove po
nalogu Načelnika
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja .
Broj izvršilaca: 2
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme, smer prostorno planirawe, arhitektonski
fakultet, pravni fakultet, poznavanje rada na računaru
(MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 2 godine
3. Saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
Jelena Šobić, prostorni planer
Vesna Antonić, prostorni planer
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
77
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Vrši izradu analitičko-studijskih materijala iz oblasti urbanizma, predlaže mere za
unapređenje stanja u oblasti urbanizma, učestvuje u izradi odluka iz oblasti
urbanizma, učestvuje u postupku izrade i donošenja prostornog i urbanističkih
planova iz nadležnosti Gradske uprave, organizuje rad i učestvuje u radu Komisije
za planove, organizuje javne prezentacije urbanističkih projekata, vodi evidenciju
planske dokumentacije, vrši kontrolu izrađene Informacije o lokaciji i Lokacijskih
dozvola, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja
Broj izvršilaca: 2
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme, smer prostorno planiranje poznavanje
rada na računaru
(MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
4. Saradnik za urbanizam i arhitekturu
Nada Blanuša, dipl, ing. arhitekture
Lidija Lukić, dipl. ing. građ.
Vrši izradu Informacije o lokaciji za izgradnju objekata i Lokacijskih dozvola,
kontrolu tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju,
potvrđivanje idejnih rešenja , potvrđivanja prijave početka izvođenja radova i
prijava za izgradnju i izvođenje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju,
kao i kontrolu tehničke dokumentacije u postupku izdavanja upotrebne dozvole,
učestvuje u izradi programa, izveštaja i informacija iz oblasti urbanizma, kao i druge
poslove po nalogu Šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 2
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme arhitektonski, ili građevinski fakultet,
poznavanje rada na računaru
(MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
5. Saradnik za upravno-pravne poslove
Jelena Đokić, dipl.pravnik
Zlatica Batalov, dipl.pravnik
Obavlja upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma, učestvuje u izradi i kontroli
izrađenih Informacija o lokacijama sa aspekta imovonsko-pravnih odnosa, vrši izradu i
usaglašavanje opštinskih odluka sa zakonima, prati propise iz oblasti urbanizma, izdaje
odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole, kao i druge poslove po
nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 2
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme pravni fakultet poznavanje rada na
računaru (MS Office) i položen stručni ispit za rad u organima
uprave
Radno iskustvo:
1 godina
6. Referent za obradu Informacije o lokaciji i Lokacijske dozvole
Svetlana Ružić, građ. tehničar
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
78
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Vera Kojičić, građ. tehničar
Zlata Mladenović, građ. tehničar
Obavlja poslove pripreme i izrade Akta o urbanističkim uslovima i Izvoda iz
urbanističkih planova, vrši izradu obaveštenja o mogućnostima izgradnje na
pojedinačnim parcelama, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 4
Stručna sprema: IV tepen stručne spreme građevinskog, ili arhitektonskog smera
poznavanje rada na računaru
(MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 6 meseci
7. Referent za obradu tehničke dokumentacije
Ljiljana Ćosić, arhitektonski tehničar
Obavlja pregled tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za
izgradnju, prijave početka izvođenja radova, prijave za izgradnju i izvođenje radova za
koje se ne izdaje odobrenje, priprema i organizuje rad komisije za tehnički pregled
objekata u postupku izdavanja upotrebne dozvole, vodi odgovarajuću evidenciju, kao i
druge poslove po nalogu Načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: IV tepen stručne spreme, arhitektonskog ili građevinskog smera
poznavanje rada na računaru (MS Office i AutoCAD) i položen
stručni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 6 meseci
8. Saradnik za geodetske poslove
Izrađuje studije i analize iz oblasti geodezije, učestvuje u stručnim raspravama, u
postupku izrade i donošenja urbanističkih planova, izrađuje izveštaje i informacije, kao i
predlaže mere za prevazilaženje problema iz oblasti geodezije, vrši prenošenje na teren
podatke iz urbanističkih planova, odnosno obeležava regulacione i građevinske linije,
kao i prenosi nivelacione podatke na terenu, učestvuje u izradi Akta o urbanističkim
uslovima, obaveštenja o mogućnostima izgradnje na pojedinačnim parcelama, učestvuje
u postupku potvrđivanja urbanističkih projekata, kao i druge poslove po nalogu
načelnika Odeljenja
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme građevinski fakultet – smer geodezija
poznavanje rada na računaru (MS Office i Auto CAD) i položen stručni ispit za rad
u organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
9. Geometar
Miljan Ugrinić, geometar
Vrši identifikaciju katastarskih parcela i obuhvata granica istih na osnovu podataka
iz katastarskih i drugih planova, učestvuje u izradi Akta o urbanističkim uslovima,
Izvoda iz urbanističkih planova i obaveštenja o mogućnostima izgradnje na
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
79
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
pojedinačnim parcelama, vrši kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja objekata sa
Glavnim projektom, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: IV stepen stručne spreme geodetskog smera poznavanje rada na
računaru (MS Office i AutoCAD) i položen stručni ispit za rad
u organima uprave
Radno iskustvo:
6 meseci
10. Tehnički sekretar
Olgica Simić
Vodi popis akata i druge evidencije, vrši prijem stranaka i zahteva od istih, prijem i
otpremanje pošte, stara se o nabavci materijala potrebnog za rad Odeljenja, kao i druge
poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: IV stepen stručne spreme ekonomskog smera poznavanje rada na
računaru (MS Office) i položen stručni ispit za rad u organima
uprave
Radno iskustvo:
6 meseci
11. Daktilograf
Biljana Kovačević
Obezbeđuje komunikaciju građana sa načelnikom Odeljenja i zaposlenima, vodi
evidenciju sastanaka, obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja, kao i druge
poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: Osnovna škola i daktilografski kurs I ili II klase
12. Figurant – vozač
Slobodan Jovanović
Obavlja poslove i zadatke figuranta, vrši prevoz putničkim vozilom za potrebe
Odeljenja, stara se o tehničkoj ispravnosti i održavanju vozila, stara se o blagovremenoj
registrciji vozila, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Stručna sprema: Osnovna škola i vozački ispit „B“ kategorije
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
Vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz
nadležnosti opštine u oblasti komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine,
praćenje rada javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kontrolu javne
higijene, vođenje postupaka i donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju objekata u
postupku inspekcijskog nadzora, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih
prostorija, prenos stanarskog prava i druge stambene poslove, izradu normativnih akata
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
80
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
iz nadležnosti odeljenja, organizovanje, usmerenje i sprovođenje poslova na zaštiti
životne sredine, praćenju stanja iz oblasti i predlaganju odgovarajućih mera u skladu sa
zakonom, a obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Sistematizovano je ukupno 11 radnih mesta sa 27 izvršilaca.
1.1. NAČELNIK ODELjENjA
Milan Vasić dipl. pravnik
Rukovodi radom Odeljenja i organizuje rad Odeljenja, stara se o primeni zakona
i drugih propisa iz delokruga Odeljenja i zakonitom i ažurnom obavljanju poslova,
usmerava i objedinjuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, pruža stručnu
pomoć zaposlenima i vrši najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o
pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika,
donosi i potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, učestvuje u radu organa grada u svojstvu
ovlašćenog izvestioca i vrši druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.
Za svoj rad je odgovoran načelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi
VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen
stručni ispit i 3 godine radnog iskustva.
1.2. SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
1. Delfina Karadarević dipl. pravnik
Vodi upravni postupak, učestvuje u izradi normativnih akata iz delokruga
Odeljenja, priprema sprovođenje administrativnog izvršenja za iseljaj bespravno
useljenih lica i rešenja za korišćenje javnih površina bez odobrenja, obavlja
administrativno-tehničke poslove za stambenu Komisiju i za Komisiju za određivanje
naziva ulica, trgova i zgrada, prati stanje u stambenoj oblasti i predlaže mere za
prevazilaženje problema u ovoj oblasti, prati propise iz delokruga Odeljenja i stara se o
usaglašavanju gradskih propisa sa zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovorna načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen
stručni ispit i 1 godina radnog iskustva
1.3. DAKTILOGRAF
1. Petrović Ljiljana daktilograf
2. Šainović Slavica daktilograf
Obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja; prima, raspoređuje i
otprema poštu, vodi evidenciju o primljenim zahtevima, fotokopira i umnožava
materijal i vrši sve druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
81
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
3
Osnovna škola, daktilografski kurs I ili II klase i
poznavanje rada na računaru.
2. ODSEK KOMUNALNE INSPEKCIJE
2.1.1. KOMUNALNI INSPEKTOR
1. Gačić Jovan poljoprivredni ing.
2. Mijatović Danica dipl.ing. polj.
3. Pančić Zorica viši sanit. tehn.
4. Radovanović Miroslav dipl. ing. org. rada
5. Cvejić Nenad ing.ratarstva sa mehanizacijom
6. Đurković Milena ekonomista
7. Talić Ana ing.prehrambene tehnologije
Vrši poslove nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih pozitivnih propisa iz
komunalne oblasti, obavlja poslove nadzora nad održavanjem čistoće u gradu i
naseljima, održavanju i zaštiti zelenih površina, održavanju i korišćenju javnih površina,
kontrolu zauzeća javnih površina, kontrolu nad održavanjem stambenih zgrada i
kontrolu poštovanja radnog vremena, preduzima mere propisane zakonom i gradskim
odlukama i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 10
Uslovi:
VII ili VI stepen stručne spreme, položen stručni ispit i 3 godine
radnog iskustva.
2.1.2. KOMUNALNI REDAR
1. Belovuković Predrag maš. tehn.
Stara se o sprovođenju odluka iz komunalne oblasti, vrši kontrolu korišćenja
javnih površina, kontrolu higijene javnih i zelenih površina, obavlja kontrolu javne
rasvete i elektromreže, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 3
Uslovi:
IV stepen stručne spreme prirodnog ili društvenog smer, položen
stručni ispit i 6 meseci radnog iskustva.
2.1.3. IZVRŠITELj
1. Savić Stevan termoenerg. tehn.
Organizuje i sprovodi izvršenja rešenja iz nadležnosti Odeljenja, kao i iz
delokruga drugih odeljenja Gradske uprave, sastavlja zapisnike o izvršenju rešenja, vrši
potrebne provere i pripreme u vezi sa izvršenjem rešenja, vrši poslove lične dostave
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
82
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
rešenja i drugih službenih akata i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
IV stepen stručne spreme prirodnog ili društvenog smer,
položen stručni ispit i 6 meseci radnog iskustva.
GRUPA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
2.1.4. INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
1. Stojićević Zlata dipl. ing. tehnologije
2. Grujić Milena dipl. ing. tehnologije
Vrši inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite vazduha, nadzor nad
primenom mera zaštite od buke u stambenim, zanatskim, komunalnim i drugim
objektima i zonama za stanovanje, odmor i rekreaciju na području grada, prelaže i
preduzima odgovarajuće mere, obezbeđuje sistemsko merenje buke, preduzima mere u
cilju zaštite id otpadnih i opasnih materija, kontroliše projektnu dokumentaciju u delu
mera zaštite životne sredine za objekte male privrede i donosi rešenja o ispunjenosti
uslova, učestvuje u izradi planova mera zaštite životne sredine, priprema godišnje
izveštaje, ažurira katastar zagađivača, prati granične vrednosti emisije za pojedine štetne
i opasne materije, u slučajevima utvrđenim zakonom, predlaže i preduzima
odgovarajuće mere, učestvuje u pregledu poslovnog prostora koji svojom delatnošću
mogu da ugroze životnu sredinu, predlaže i preduzima odgovarajuće mere, učestvuje u
izradi izveštaja i stručnih analiza, vrši nadzor nad skupljanjem, prevozom, preradom i
odlaganjem komunalnog otpada, predlaže i preduzima odgovarajuće mere, vrši nadzor
nad primenom Odkuke o držanju životinja na farmama, vrši nadzor nad objektima koji
su stavljeni pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji grada, obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu odseka.
Broj izvršilaca: 2
Uslovi:
VII stepen stručne spreme tehničkog ili prirodnog smera,
položen stručni ispit i 3 godine radnog iskustva
2.1.5. SARADNIK ZA EKOLOGIJU
1. Mandić Maja diplomirani hemičar-biohemija
Vodi upravni postupak, vrši obradu zahteva o potrebi procene uticaja na životnu
sredinu, o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, o davanju saglasnosti na studiju i
obradu zahteva o potrebi procene zatečenog stanja.Učestvuje u izradi rešewa po svim
navedenim zahtevima, obaveštava javnost o podnetim zahtevima i donetim rešenjima
putem lokalnog lista. Organizuje javni uvid, prezentaciju i javnu raspravu, obavlja
administrativno-tehničke poslove za potrebe tehničke komisije. Vodi postupak strateške
procene uticaja na životnu sredinu i učestvuje u davanju saglasnosti na izveštaj o
strateškoj proceni. Vodi postupak oko izdavanja integrisane dozvole, podnosi Skupštini
izveštaj o stanju životne sredine, vodi katastar zagađivača, sarađuje u izradi LEAP-a,
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
83
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
vodi javnu knjigu o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o prceni uticaja na
životnu sredinu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad je neposredno odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme, smer ekologije i zaštite životne
sredine, 1 godina radnog iskustva
3. ODSEK SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE
3.1.ŠEF ODSEKA
1. Brajić Slavica dipl. saobraćajni ing.
Rukovodi radom Odseka i vrši poslove praćenja transpornih potreba i zahteva,
prilaže i priprema minimalne standarde usluga (linije, intervali i sl.), priprema
konkursnu dokumentaciju za angažovawe prevoznika, priprema i predlaže nacrt
ugovora sa prevoznicima, analizira tarifni sistem, sistem karta i naplate i predlaže
eventualne izmene, predlaže izmene u režimu saobraćaja i parkirawa da bi se obezbeeili
bolji uslovi za kretawe vozila javnog prevoza, prati realizaciju ugovora sa prevoznicima
i o tome obaveštava nadležne, predlaže reviziju ugovora, prati sklapanje ugovora o
prevozu đaka i nastavnika, obavlja i druge poslove vezane za unapređnje sistema javnog
gradskog i prigradskog prevoza putnika, donosi Program o optimalnom broju taksi
stajališta i broju taksi mesta na taksi stajaloištima, određuje taksi stajališta, daje
saglasnost za postavljanje reklamnog panoa na krovu taksi vozila, kao i sve druge
poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme saobraćajnog smera, položen
stručni ispit, 3 godine radnog iskustva.
3.1.1 SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR
1. Vuković Vladimir dipl.saobraćajni ing.
2. Arlov Dušan dipl.saobraćajni ing.
3. Nedeljković Aleksandar dipl.saobraćajni ing.
Vrši poslove nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o prevozu u
drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju lokalnog
prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari,
prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza, kao i tehničko
regulisaljnje saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim meastima i to:
usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, zaprežnog i pešačkog saobraćaja,
određivanje jednosmernih puteva i ulica, određivanje puteva i ulica u kojima je
zabranjen saobraćaj ili saobraćaj određenih vrsta vozila, ograničenje brzine kretanja
vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, vrši nadzor nad
primenom Odluke o nekategorisanim putevima i obavlja i druge poslove po nalogu šefa
odseka i načelnika Odeljenja.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
84
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu odseka.
Broj izvršilaca: 3
Uslovi:
VII stepen stručne spreme saobraćajnog smera, položen
stručni ispit, 3 godine radnog iskustva.
Usluge koje Odeljenje neposredno pruža zainteresovanim licima, uslovi i rokovi za
pružanje usluga, podaci o kategorijama lica koja mogu dobiti te usluge i način njihovog
dobijanja
- Na osnovu Odluke o organizaciji gradske uprave grada Šapca ("Sl. list grada
Šapca" br. 40/08 i 20/09) ovo odeljenje obavlja sledeće poslove:
- inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti Grada, a u oblasti
komunalnih delatnosti, saobraćaja i zaštite životne sredine;
- prati rad javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kao i
kontrolu javne higijene i zaštite životne sredine;
- vodi postupak i donosi rešenja po zahtevu stranaka, kao i po službenoj dužnosti
( uklanjanje objekata, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija)
- poslove pružanja usluga građanima u postupku prenosa stanarskog prava,
organizuje, usmerava i sprovodi poslove u oblasti zaštite životne sredine.
Praktično, to znači da Odeljenje najvećim delom, u vršenju svojih poslova,
sprovodi inspekcijski nadzor i kontrolu funkciju u nabrojanim oblastima, a da
građanima pruža samo usluge prilikom zaključenja ugovora u stambenoj oblasti,
prilikom primene zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, izdavanja
odobrenja radi zauzeća javnih površina, raskopavanja istih, isticanje firmi i natpisa,
održavanje komunalnih objekata i javne rasvete i u oblasti normativnog regulisanja
grobalja i načina sahranjivanja, kao i prenošenje posmrtnih ostataka.
Kada je reč o uslovima i rokovima za poslove inspekcijskog nadzora, oni su
utvrđeni zakonima, uredbama, pravilnicima i odlukama koje se primenjuju i oni ne
mogu biti proizvoljni, već tačno onako kako su i propisani.
A kada je reč o uslovima i rokovima za poslove kada se građanima pružaju
određene usluge, ti rokovi mogu biti nešto fleksibilniji, ali se ne mogu prekoračiti opšti
rokovi koji su utvrđeni za pojedinu oblast.
Kategorije zainteresovanih lica za vršenje inspekcijske kontrole i pružanju
usluga su različite i odnose se na sve građane u gradu Šapcu (vlasnici, korisnici,
investitori, izvođači radova, projektantske firme, nadzorni organi, zakupci, pravna lica,
preduzetnici i ostala fizička lica).
Što se tiče kvaliteta obavljenog posla iz nadležnosti Odeljenja, ocenu daju sami
građani, Gradsko veće i Skupština grada, komisije i drugi, prilikom ocene godišnjeg
rada i prilikom usvajanja izveštaja o kretanju predmeta po ZUP-u. Zainteresovana lica
mogu očekivati da, kada Odeljenje odlučuje u prvom stepenu, budu ispoštovani propisi i
rokovi koji se primenjuju u navedenim oblastima, visok stepen profesionalnosti i
kooperativnosti na relaciji Organ-zainteresovana lica, potpuna komunikacija,
neposrednost i saradnja i što manji broj žalbi na doneta prvostepena rešenja.
Usluge se mogu ostvariti u neposrednim kontaktima, ličnim prisustvom,
elektronskim putem i pismenom poštom u zakonom propisanim rokovima.
Podnošenje zahteva odeljenju vrši se usmenim i pismenim putem. Usmenim
putem se vrši: lično i telefonskim putem. Pismenim putem podrazumeva sve vrste
pisanih zahteva (podnesci).
Priloženi zahtevi se najpre evidentiraju u knjigu primljenih zahteva i potom se
raspodeljuju šefovima odseka, koji iste distribuiraju kroz knjigu na ličnost, koja treba da
reši zahtev.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
85
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Lice koje je primilo zahtev, razmatra isti i ocenjuje, da li je Odeljenje nadležno
za postupak i odlučuje po istom, pa ukoliko utvrdi da je Odeljenje nenadležno, odbaciće
zahtev zaključkom i uputiti stranku na nadležni organ.
Ukoliko se utvrdi da je Odeljenje nadležno da odlučuje u toj pravnoj stvari,
zahtev se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima
kojima se bliže reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada.
Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može
uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja
drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pisanoj formi.
Za rešavanje u drugom stepenu, po žalbi nadležan je organ određen Zakonom.
Nadležni drugostepeni Organ, za rešavanje po žalbi na rešenja koja donosi ovo
Odeljenje kao prvostepeni organ su:
- Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije
- Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije
- Gradsko veće grada Šapca
Odeljenje kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena
i izjavljena od ovlašćenog lica.
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu
prvostepeni organ (odeljenje) odbacuje svojim Zaključkom.
Ako organ (odeljenje) koje je donelo rešenje nađe da je žalba osnovana,
postupiće u skladu sa članom 225,226,227, Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl.
list SR Jugoslavije'' br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).
Na kraju, Odeljenje će postupiti u skladu sa čl. 228 ZUP-a i bez odlaganja, a
najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta,
dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši stručne i organizacione
poslove za Skupštinu grada, gradonačelnika i Gradsko veće, koji se odnose na: izradu
normativnih akata, pripremu i održavanje sednica Skupštine grada, Gradskog veća i
njihovih tela, obradu materijala sa sednica, pripremu materijala za gradonačelnika,
objavljivanje akata organa Grada, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i
dokumenata o radu organa Grada, uređivanje i izdavanje službenog lista Grada,
predstavke i pritužbe građana i prijem stranaka predvodilačke poslove, protokol, odnose
sa javnošću, saradnju sa opštinama i gradovima, sprovođenje strategije održivog razvoja
grada Šapca, praćenje stanja privrede, promotivne aktivnosti, izrada projekata u cilju
realizacije donatorskih programa, poslove vezane za izgradnju regionalne sanitarne
deponije i dr.
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove vrši i poslove projektovanja,
razvoja, implementacije i održavanja informacionih sistema, poslove automatske obrade
i održavanja baza podataka za potrebe Gradske uprave i organa Grada, javnih
preduzeća, ustanova i drugih korisnika budžeta, kao i ostale poslove kojima se
obezbeđuju uslovi za rad Gradske uprave i organa Grada, kao što su: korišćenje i
održavanje zgrada i službenih prostorija, prevoz motornim vozilima u službene svrhe i
njihovo održavanje, održavanje higijene, fizičko – tehničko obezbeđenje, daktilografski
poslovi, kurirski poslovi, poslovi telefonske centrale, umnožavanje pisanih materijala,
poslovi protivpožarne zaštite, odbrane, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi u
vezi sa radnim odnosima izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u
Gradskoj upravi i organima grada, kao i drugi slični poslovi u skladu sa zakonom.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
86
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Ova ovlašćenja i obaveze proističu iz Odluke o Gradskoj upravi grada Šapca
koja je doneta 26.decembra 2008. godine i objavljena u (''Sl.listu grada Šapca'', broj
40/08 i 20/09).
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Odeljenju za
skupštinske i zajedničke poslove sistematizuje se ukupno 35 radnih mesta sa 59
izvršilaca.
Načelnik Odeljenja
Tamara Stefanović, dipl.ing.organizacionih nauka
Organizuje rad i rukovodi radom Odeljenja, stara se o primeni zakona i drugih
propisa iz delokruga odeljenja i zakonitom i ažurnom obavljanju poslova, usmerava i
objedinjava rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, pruža stručnu pomoć
zaposlenima, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i
ispunjavanju radnih obaveza radnika, donosi i potpisuje akta iz delokruga Odeljenja,
učestvuje u radu organa opštine u svojstvu ovlašćenog izvestioca i vrši druge poslove po
nalogu načelnika Gradske uprave .
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen stručne spreme, fakultet organizacionih
nauka, položen stručni ispit, 3 godine radnog
iskustva i poznavanje rada na računaru.
Kontakt telefon 015/364-125.
a) Odsek za skupštinske poslove
Šef Odseka
Organizuje koordinira i prati izvršavanje zadataka i poslova u Odseku, stara se o
radnoj disciplini i punoj zaposlenosti radnika, daje stručna mišljenja gradonačelniku o
pojedinim pitanjima, priprema predloge akata koje donose organi grada, stara se o
zakonitosti i sprovođenju akata organa grada, zamenjuje načelnika odeljenja u slučaju
njegove odsutnosti i sprečenosti za rad, vrši i druge poslove po nalogu načelnika
Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen
stručni
ispit, 2 godine radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Saradnik za normativno-pravne poslove
1. Biljana Milosavljević
Obavlja poslove pripreme i izrade nacrta i predloga opštih akata za Gradsko
veće i Skupštinu grada, prisustvuje sednicama Skupštine grada i Gradskog veća i daje
stručna mišljenja o predloženim rešenjima, prati propise i stara se o usklađivanju akata
Skupštine sa zakonom, vodi registar propisa, stara se o čuvanju stručnih časopisa i
knjiga, obavlja stručne poslove za Komisiju za
propise, obavlja stručne i
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
87
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
administrativne poslove za odbornike i odborničke grupe u Skupštini grada, stara se o
objavljivanju akata u Službenom listu grada, i obavlja druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera , položen stručni ispit,
1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Saradnik za poslove Skupštine i Gradskog veća
1. Dragan Đuričić
Stara se o kompletiranju, tehničkoj obradi i blagovremenom dostavljanju poziva
i materijala za sednice Skupštine, Gradskog veća i radnih tela, obavlja stručne i druge
poslove za rad radnih tela Skupštine i Gradskog veća, vodi evidenciju o pripremljenim
materijalima, priprema zapisnike i zaključke i vrši njihovo blagovremeno dostavljanje
nadležnim službama, kompletira i čuva dokumentacioni materijal sa sednice, vodi
zapisnik na sednicama, beleži tonski zapis sednica Skupština grada, prebrojava glasove
na sednici Skupštine grada, vodi evidenciju o predstavkama upućenim republičkim
organima i postupa po istim, priprema akta za objavljivanje u '' Službenom listu '' i
obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka, položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Tehnički sekretar
1.
2.
3.
Mirjana Stojanović
Vladanka Kostadinović
Rada Kovačević
Obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i
postavljenih lica u organima grada, vodi evidenciju sastanaka, prima evidentira i
ekspeduje poštu, obavlja daktilografske poslove, pruža obaveštenja strankama,
obezbeđuje vozilo za potrebe funkcionera i obavlja druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi :
IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, položen stručni ispit,
6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
88
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Daktilograf
1. Leposava Riznić
Obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja i izabranih, imenovanih i
postavljenih lica, kao i poslove na tehničkoj pripremi materijala za sednice Skupštine
grada i vrši druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi :
poznavanje rada na računaru
Osnovna škola, daktilografski kurs I ili II klase i
Vozač
1. Dragorad Popović
2. Aleksandar Panić
3. Milorad Stojković
Vrši prevoz putničkim vozilom za potrebe Gradske uprave, organa grada i
njihovih radnih tela, stara se o tehničkoj ispravnosti i održavanju vozila, otklanja manje
kvarove na vozilu, stara se o blagovremenoj registraciji vozila i obavlja druge poslove
po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi:
III stepen stručne spreme i položen ispit za vozača motornog
vozila '' B'' kategorije
Kabinet gradonačelnika
Šef kabineta
1. Jelena Bojičić
Organizuje i rukovodi radom kabineta, odgovora za blagovremeno i zakonito
vršenje poslova u Kabinetu, priprema materijale za rad gradonačelnika, prima i
razvrstava poštu upućenu gradonačelniku, prima građane koji traže prijem kod
gradonačelnika, obavlja poslove korespodencije za gradonačelnika, vodi evidenciju
akata koje predsednik donosi, obavlja poslove protokola, priprema godišnji program
proslava važnijih datuma, kao i plan saradnje sa bratskim opštinama, stara se o
organizaciji prijema u Gradskoj kući, vrši poslove u vezi prijema domaćih i stranih
delegacija i gostiju i priprema program njihovog boravka u Gradu, vrši i druge poslove
po nalogu gradonačelnika i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni
ispit, 2 godine radnog iskustva, znanj engleskog jezika i poznavanje rada na računaru
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
89
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Sekretar gradonačelnika
Stara se o realizaciji dnevnog rasporeda gradonačelnika, utvrđuje raspored
prijema stranaka kod gradonačelnika, dostavlja gradonačelniku obrađenu dokumentaciju
na odobrenje, vodi službene beleške na sastancima gradonačelnika i stara se o
sprovođenju donetih zaključaka, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi.
VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, položen stručni
ispit, 1 godina radnog iskustva, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru
Saradnik za odnose sa medijima i javnošću
Priprema analize, izveštaje i informacije o ostvarivanju informativne delatnosti,
priprema za objavljivanje tekstove koji se odnose na rad organa Grada, Gradske uprave,
javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, izrađuje pres kliping i prati informacije
koje se o Gradu objavljuju u sredstvima javnog informisanja, organizuje konferencije za
štampu i priprema materijale, ažurira vesti na veb sajtu Grada, odgovara na pitanja
građana upućena preko veb sajta, koordinira radom Kancelarije za lokalno ekonomski
razvoj, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme društvenog smera, položen stručni
ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika.
Saradnik za koordinaciju aktivnosti na izgradnji Regionalne sanitarne deponije i
aktivnosti vezanih za prikupljanje i odnošenje smeća
1. Nenad Tomić
Obavlja poslove koordinacije aktivnosti u Gradu usmerene na izgradnju
deponije u Sremskoj Mitrovici, sarađuje sa nadležnim organima u opštini Sremska
Mitrovica i resornim republičkim ministarstvima i pokrajinskim organima, učestvuje u
razrađivanju modela proširenja mesne nadležnosti
JKP ''Stari grad'' Šabac i
aktivnostima vezanim za prikupljanje i odnošenja smeća sa područja grada Šapca, stara
se o podizanju nivoa komunalnog reda u domenu prikupljanja i odnošenja smeća
(eliminisanje divljih deponija), stara se o zaštiti vodotoka , zemljišta, životne sredine,
obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta, šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme prirodnog smera, položen stručni
ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru i znanje engleskog
jezika
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
90
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za koordinaciju aktivnosti projekta izgradnje luke
Koordinira aktivnostima vezanim za realizaciju projekta izgradnje luke,
priprema dokumentaciju potrebnu za izradu generalnog projekta, studiju izvodljivosti,
idejni projekat, glavni projekat i ostalu potrebnu projektnu dokumentaciju, ostvaruje
saradnju sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama od značaja, priprema i
predlaže promotivne materijale i aktivnosti i obavlja druge poslove poslove po nalogu
šefa Kabineta, šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme pravnog smera, položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru
Domaćin Gradske kuće
1. Mirjana Trifunović
Stara se o održavanju higijene u Gradskoj kući, o prijemu gostiju i njihovom
posluženju, o potrebnim nabavkama za Gradsku kuću, održavanju dvorišta, dužan je da
u predviđenom vremenu omogući posetiocima razgledanje galerije a vrši i druge
poslove po nalogu šefa Kabineta i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
III stepen stručne spreme
b) Odsek za informatiku i razvoj
Šef Odseka za informatiku
1. Dejan Vujić, dipl. prostorni planer
Rukovodi radom Odseka, organizuje i koordinira rad izvršilaca, raspoređuje
zadatke i poslove na neposredne izvršioce, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć
u izvršavanju poslova iz delokruga Odseka, obavlja najsloženije poslove iz delokruga
Odseka, usklađuje i projektuje informacione sisteme, obavlja poslove vezane za
blagovremeno štampanje biračkih spiskova, poziva za glasanje i drugog izbornog
materijala, a vrši i sve druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme tehničkog smera, položen stručni
ispit, 2 godine radnog iskustva
Sistem administrator
1. Igor Ćurčić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva
Rukovodi poslovima održavanja servera i baza podataka, podešavanja
performansi operativnog sistema i baza podataka, obezbeđuje zaštitu i integritet
podataka, stara se o urednoj dokumentaciji sistemskog softvera, stara se o
sistemskom, mrežnom i softveru za upravljanje bazama podataka, prati rad i
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
91
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
stanje računarskog i komunikacionog sistema i po potrebi otklanja manje kvarove
na sistemu i zahteva intervenciju servisa, a obavlja druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme elektrotehničkog smera,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva i pasivno znanj engleskog jezika
Projektant informacionog sistema
1. Slavko Ninković
2. Ivan Jokić
3. Ilija Vujanić
Projektuje, realizuje i implementira programske module informacionog sistema,
odgovara za projektovanje i funkcionisanje programskih modula u celini, predlaže
izmene postojećeg informacionog sistema i podsistema, stara se o izradi i održavanju
projektne dokumentacije, vrši obuku korisnika, projektuje WEB orjentisane aplikacije.
Vrši kontrolu kvaliteta obrade podataka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi :
VII stepen stručne spreme tehničkog smera, položen
stručni ispit , poznavanje ORACLE i WEB orjentisanih razvojnih alata, ORACLE DB,
OS Windows, OS Linuks, 1 godina radnog iskustva u struci i pasivno znanje engleskog
jezika
Inženjer održavanja informacionog sistema
1. Božidar Zarić
Rukovodi poslovima održavanja i zaštite informacionog sistema i mrežne
infrastrukture, planira, organizuje i izvršava radove na održavanju računarske opreme,
sistemskog i aplikativnog softvera. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Odeljenja. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen stručne spreme prirodnog smera, položen
stručni ispit 1 godina radnog iskustva u struci i pasivno znanje engleskog jezika
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
92
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Tehničar informacionog sistema
1. Ljubiša Bajić
Vrši poslove održavanja informacionog sistema. Prati rad sistema
i
evidentira karakteristične promene. Stara se o ispravnosti računarskih uređaja, vrši
instaliranje i podešavanje uređaja, operativnog sistema i korisničkog softvera kod
korisnika sistema, pruža stručnu pomoć korisnicima sistema. Obavlja i druge poslove po
nalogu sistem administratora, šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi :
IV stepen stručne spreme položen stručni ispit, 6 meseci
radnog iskustva i pasivno znanje engleskog jezika
Tehnički sekretar
1. Verica Lukić
Obavlja sve administrativne poslove za potrebe Odseka, obezbeđuje i čuva
dokumentaciju, vrši prijem,razvrstavanje i ekspediciju pošte, po potrebi vrši unos
podataka, zamenjuje operatera sistema u delu poslova za koje sistem programer proceni
da je stručno osposobljen, obavlja daktilografske poslove i druge poslove po nalogu
načelnika šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
IV
stepen
stručne
spreme
položen stručni ispit i 6 meseci radnog iskustva
društvenog
smera,
Grupa za GIS ( geografski informacioni sistem)
Saradnik za informacione sisteme
Vrši analizu i podešavanje performansi operativnog sistema, baze podataka i
drugog softvera instaliranog na GIS serverima i klijentskim računarima, instalira
module i stručno rukovodi bazama podataka, obezbeđuje zaštitu i integritet podataka,
stara se o urednoj dokumentaciji sistemskog softvera, mrežnog softvera i softvera za
upravljanje bazom podataka, prati rad i stanje računarskog i komunikacionog sistema i
po potrebi zahteva intervenciju servisa, otklanja manje kvarove na sistemu, vrši
instaliranje korisničkih uređaja, usklađuje i projektuje proširenja i unapređenja
informacionog sistema, daje stručna uputstva, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa
Odseka i načelnika Odeljenja.
Za ovaj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme elektrotehničkog smera,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva,
pasivno znanje
engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Oracle baze podataka, OS Windows,
Linux i dr., MS Office, Auto CAD i ArcGIS – Esri)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
93
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za aplikativni softver
Projektuje i izrađuje aplikacije za ažuriranje i prezentaciju podataka vezanih za
GIS, konvertuje podatke iz drugih izvora u bazu, koordinira unos i verifikovanje
podataka, kontroliše ispravnost unetih podataka, vrši podešavanje performansi
operativnog sistema, baze podataka i drugog softvera instaliranog na GIS serverima i
klijentskim računarima, instalira module i stručno rukovodi bazama podataka,
obezbeđuje zaštitu i integritet podataka, stara se o urednoj dokumentaciji sistemskog
softvera, mrežnog softvera i softvera za upravljanje bazom podataka, prati rad i stanje
računarskog i komunikacionog sistema i po potrebi zahteva intervenciju servisa,
otklanja manje kvarove na sistemu, vrši instaliranje korisničkih uređaja, usklađuje i
projektuje proširenje i unapređenja informacionog sistema, daje stručna uputstva, a
obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
lužbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme elektrotehničkog smera, položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje
rada na računaru (Oracle baze podataka, OS Windows, Linux i dr., MS Office, Auto
CAD i ArcGIS – Esri)
Saradnik za urbanizam, planiranje i analize
Rukovodi radom grupe za Gis, prati rad sistema, koordinira poslove unosa
podataka sa stanovišta usaglašenosti georeferencirane vektorske i rasterske grafike sa
bazama podataka, kordinira i obavlja poslove konverzije i prilagođavanja podataka za
unos u informacioni sistem, obezbeđuje zaštitu i integritet podataka, stara se o urednoj
dokumentaciji, prati rad i stanje geografskog informacionog sistema iz svoje oblasti i po
potrebi zahteva određene intervencije, daje stručna uputstva vrši analize i upite i
komentariše dobijene rezultate, predlaže mere za poboljšanje i unapređenje geografskog
informacionog sistema, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi
1
VII stepen stručne spreme smera prostornog
planiranja, položen stručni ispit, 1 godina radnog
iskustvsa, pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje
rada na računaru (MS Office, Auto CAD i ArcGIS –
Esri).
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
94
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
1. Mirjana Mecić – Marinković, diplomirani ekonomista
Organizuje i rukovodi radom Kancelarije, sprovodi utvrđenu politiku lokalnog
ekonomskog razvoja, vrši nadzor nad kontinuiranim sprovođenjem programa i
projekata, odgovara za blagovremeno i zakonito vršenje poslova u Kancelariji, prati i
procenjuje rezultate ostvarenih projekata, prati stanje u oblasti privrednog razvoja,
učestvuje u izradi izveštaja i analiza u cilju podsticanja privrednog razvoja, predlaže
podsticajne mere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja, ostvaruje saradnju sa
nadležnim institucijama na gradskom, regionalnom i republičkom nivou kako bi se
usaglašenim merama ostvario brži razvoj grada, pruža tehničku podršku investitorima
zainteresovanim za obavljanje delatnosti u Severozapadnoj radnoj zoni a obavlja i druge
poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet,
položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva,
poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika
Saradnik za lokalni ekonomski razvoj
1. Srđan Stanisavljević, diplomirani politikolog
Obavlja poslove vezane za realizaciju strategije lokalnog ekonomskog razvoja,
prikuplja informacije od značaja za investiranje u Grad, održava kontakt sa donatorskim
i nevladinim organizacijama, pravi bazu podataka koji služe za podršku aktivnostima iz
oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, pravi bazu podataka o objektima i zemljištu u
vlasništvu Grada pogodnim za izgradnju industrijskih postrojenja, učestvuje u izradi
opštih i pojedinačnih akata koji mogu imati uticaja na razvoj, a čije je donošenje u
nadležnosti organa Grada, prati sva relevantna kretanja u oblasti
ljudskih resursa, kao i u svim granama privrede, učestvuje u izradi projekata koji imaju
za cilj realizaciju strategije, sarađuje sa poslovnim udruženjima, organizuje promotivne
aktivnosti (priprema brošura, CD-a, informatora, WEB-prezentacije), a obavlja i druge
poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije i načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
2
VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka, položen
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada
na računaru i znanje engleskog jezika.
Saradnik za podršku lokalnom ekonomskom razvoju
Koordinira aktivnosti u okviru Euroregiona ’’Drina – Sava - Majevica’’ i
zastupa grad Šabac u okviru ovog regiona, razvija aktivnosti na uspostavljanju
partnerske saradnje sa privrednim subjektima i nevladinim organizacijama i uspostavlja
kontakt sa drugim gradovima i opštinama u cilju realizacije zajedničkih projekata i
razmene iskustava u oblasti ekonomskog razvoja, identifikuje, predlaže i učestvuje u
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
95
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
realizaciji projekta, a obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije i
načelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VI stepen stručne spreme, pedagoška akademija,
položen stručni ispit, 1 godina radnog
poznavanje rada na računaru.
iskustva,
v) Odsek za zajedničke poslove
Šef Odseka
1. Dragutin Vujinović, dipl.ing.organizacije rada
Rukovodi radom Odseka, organizuje i koordinira rad izvršilaca, raspoređuje
zadatke i poslove na neposredne izvršioce, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć
u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, odgovoran je za sprovođenje mera zaštite
na radu i obezbeđenje zgrade, vodi evidenciju korišćenja putničkih vozila, vodi
evidenciju o potrošnji goriva i maziva za putnička vozila, sastavlja potrebne izveštaje,
analize i informacije iz delokruga Odseka, obavlja poslove narodne odbrane u skladu sa
zakonom i odlukama skupštine, organizuje i odgovoran je za zaštitu od požara, izrađuje
planove i potrebna dokumenta iz oblasti protivpožarne zaštite, organizuje i sprovodi
protivpožarnu obuku zaposlenih, a obavlja i druge poslove po nalogu načelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi :
VII stepen stručne spreme tehničkog smera , položen
stručni ispit i 2 godine radnog iskustva
Koordinator na poslovima održavanja
1. Željko Ristić
Obavlja poslove na izradi planova za tekuće i investiciono održavanje zgrade i
opreme, kao i ostalih prostorija koje koristi Gradske uprava, stara se o pravilnom
korišćenju prostorija, inventara i opreme za rad, o unutrašnjem uređenju zgrade,
učestvuje u planiranju i vrši nabavku potrebnog materijala i inventara, daje potrebne
naloge domaru. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite od požara i obavlja druge
poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
V stepen stručne spreme, položen stručni ispit, 1 godina
radnog iskustva, poznavanje rada na računaru
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
96
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Saradnik za radne odnose
1. Živka Adamović
Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove iz oblasti radno-pravnih
odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u
organima grada, vrši prijavljivanje na zdravstveno i penzijsko osiguranje, vodi potrebne
evidencije, izdaje uverenja i priprema izveštaje na osnovu tih evidencija, sprovodi
postupak oglašavanja za prijem u radni odnos u Gradskoj upravi, i obavlja druge
poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VI stepen stručne spreme pravnog smera, položen stručni ispit,
1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računaru
Portir
1. Vuković Darko
2. Stanojević Miloš
Stara se o fizičkom obezbeđenju zgrade opštine i obezbeđuje unutrašnji red u
zgradi, daje obaveštenja strankama o rasporedu kancelarija i zaposlenih u zgradi, vrši
kontrolu ulaska stranaka u zgradu, stara se o funkcionisanju sistema za evidenciju
radnog vremena, kontroliše ulazak i izlazak zaposlenih , i obavlja druge poslove po
nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
3
III stepen stručne spreme , 6 meseci radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru
Kopirant
1. Milan Radovanović
2. Nikola Mijatović
Obavlja poslove umnožavanja i fotokopiranja materijala za potrebe Gradske
uprave, organa grada i njenih radnih tela, vrši usluge fotokopiranja trećim licima uz
naknadu o čemu vodi posebnu evidenciju, brine o održavanju ispravnosti i redovnom
servisiranju mašina i uređaja koje koristi i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka
i načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
KV radnik grafičke struke
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
97
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Domar
1. Krstivoje Savić
2. Dragan Malešević
Stara se o zagrevanju prostorija u zgradi grada, o tehničkoj ispravnosti
električne, vodovodne i kanalizacione instalacije i otklanja sitne kvarove na njima, stara
se o održavanju i ispravnosti uređaja i opreme i preduzima mere za njihovu popravku,
stara se o protivpožarnoj zaštiti, obavlja poslove koji se odnose na internu i spoljnu
dostavu pošte i predmeta za potrebe Gradske uprave i organa grada, pakuje i ekspeduje
poštu, prenosi kancelarijski materijal i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
KV radnik tehničke struke
Telefonista
1. Stanoje Jugović
2. Miroslava Đenadić
Rukuje telefonskom centralom, stara se o ispravnosti centrale i telefonskih
aparata u zgradi, prijavljuje smetnje i kvarove na istim i obavlja druge poslove po
nalogu šefa Odseka i načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
III stepen stručne spreme elektrotehničke struke - Manipulant
PTT
Kafe kuvarica
1. Slavojka Bojić
2. Dušanka Jovanović
3. Radmila Petrović
Priprema i poslužuje tople i hladne napitke u zgradi grada i u Gradskoj kući, za
izabrana, imenovana i postavljena lica kao i za zaposlene; poslužuje na sastancima i
prijemima; stara se o raspoloživom inventaru i uređajima koje koristi u radu, kao i o
blagovremenoj nabavci pića, vodi evidenciju potrošenog pića i obavlja druge poslove po
nalogu šefa Odseka i načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno je odgovorna šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi:
Osnovna škola
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
98
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Čistačica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nadežda Grujić
Snežana Pajić
Milana Milić
Milka Vasić
Ljiljana Petrović
Vidosava Senić
Borka Mićić
Održava higijenu u prostorijama i zgradama koje koriste Gradska uprava i
organi grada, održava cveće i zelenilo u zgradi i oko nje, čisti prostor oko zgrade, čisti
inventar i opremu i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Službe.
Za svoj rad neposredno odgovorna šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
8
Uslovi:
Osnovna škola
OPIS USLUGA KOJE SLUŽBA NEPOSREDNO PRUŽA ZAINTERESOVANOM
LICIMA
U skladu sa svojim nadležnostima, određenim Odlukom o organizaciji Gradske
uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08 i 20/09) kao i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, Odeljenje
pruža usluge odbornicima, članovima radnih tela Skupštine, u vidu stavljanja na uvid
propisa koje je donela Skupština i Gradsko veće, stavljanja na uvid zapisnike sa sednica
Skupštine i Gradskog veća, obavlja pojedine stručne i administrativne poslove za
odbornike, pruža obaveštenja o mogućnosti prijema i zakazivanja sastanaka građana sa
funkcionerima Grada, usluge informisanje i kontakte sa medijima, zakazivanje
konferencija za novinare preko kojih građani mogu imati uvid u rad organa grada.
Preko Komisije za predstavke i predloge građani se mogu žaliti na rad organa
grada i organizacionih jedinica Gradske uprave, iznositi primedbe i nezadovoljstvo zbog
učinjenih propusta bilo kog organa ili službe, kao i podnositi predloge za
rešavanje pojedinih pitanja iz nadležnosti grada. Komisija će u skladu sa svojim
mogućnostima preispitati sve navode iz podneska i predloge u rokovima koji zavise od
sadržaja zahteva i pokušati da razreši i ispravi nepravilnosti, ako ih je bilo, ili uputiti na
nadležni organ na rešavanje.
OPIS POSTUPKA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA SLUŽBI
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove, je najvećim delom zamišljeno
kao servis Skupštine grada i Gradskog veća kao i pomoć organizacionim jedinicama
Gradske uprave, te uglavnom nema pismenih zahteva od strane građana, ali bilo koji
zahtev može se podneti Odeljenju pismenim putem preko Pisarnice. Ukoliko je zahtev
iz nadležnosti ovog Odeljenja na njega se odgovara pismenim putem, odnosno
građaninu se dostavljaju tražene informacije ili se obaveštava o mogućnosti pružanja
pomoći u bilo kom vidu.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
99
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
PREGLED ZAHTEVA, ŽALBI I DRUGIH NEPOSREDNIH MERA PREDUZETIH
OD STRANE ZAINTERESOVANIH LICA KAO I ODLUKA SLUŽBE SLUŽBE
POVODOM PODNETIH ZAHTEVA
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove nema u svom opisu poslova
rešavanje po zahtevima i žalbama građana.
Preko ovog Odeljenja jedino se upućuju predstavke i predlozi građana
skupštinskoj Komisiji za predstavke i predloge.
Odeljenje komunalne policije
Ovlašćenja:
Komunalni policijac može da:
Poslovi:
• upozori lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem
određene radnje može da naruši propisom uređeni komunalni ili drugi red
iz nadležnosti grada,
• izda usmeno naređenje kojim daje obavezna uputstva i zabrane i nalaže
mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz
delokruga komunalne policije,
• proveri identitet lica uvidom u ličnu ispravu,
• radi utvrđivanja identiteta lica čiji identitet ne može da utvrdi proverom
identiteta to lice dovede nadležnom ogranu,
• izvrši pregledanje lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga
komunalne policije, kao i vozila i predmete koji su u neposrednoj blizini
ili pod nadzorom lica koje se pregleda,
• privremeno oduzime predmet pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem
propisa iz delokruga komunalne policije,
• određeni prostor obezbedi video nadzorom kada je to potrebno radi
sprečavanja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije,
• upotrebi sredstava prinude i to fizičku snagu, službenu palicu (ako u
obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije
istovremeni protivpravni napad), kao i sredstva za vezivanje (protiv lica
koje pruža otpor ili pokušava da pobegne),
• izrekne mandatnu kaznu,
• podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo,
• podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka i
• obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
Komunalna policija Grada Šapca, u skladu sa gradskim odlukama, vrši kontrolu:
•
•
•
•
•
•
•
odlaganja smeća na mesto (deponiju) predviđeno prostornim planom;
čišćenja javnih površina;
odlaganja smeća van kontejnera;
odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u za to određeno vreme;
bacanja papira i opušaka van korpi za đubre;
bacanja smeća na javnu površinu;
paljenja smeća i bacanja žara u kontejnere;
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
100
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane
vlasnika ili korisnika;
rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini;
držanja drva ili uglja na javnoj površini
pranja automobila na javnoj površini;
ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila i priključnih mašina i
opreme na javnim površinama i javnim parkiralištima;
parkiranja motornih vozila na zelenim površinama i parking mestima za
vozila invalidnih lica;
ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja
drveća i košenja trave;
održavanja čistoće javne površine oko gradilišta od strane izvođača
radova;
izlivanja septičkih jama na javnoj površini;
smeštanja robe i ambalaže na javnim površinama;
čišćenja javne površine od atmosferskih padavina (sneg i led) ispred
zgrada i poslovnih objekata od strane JKP , pravnih i fizičkih lica koja
koriste te objekte odnosne zemljište;
ispravnosti poklopaca na šahtovima;
ispravnosti javne rasvete i gradskog mobilijara (klupe, kante za otpatke
itd.);
održavanja čistim i urednim dvorišta stambenih zgrada;
održavanja čistim i urednim javnih komunalnih objekata;
pravljenja buke u stanovima koja ugrožava ostale stanare;
poštovanja kućnog reda u periodu od 15.00 do 18.00 i 23.00 do 05.00
časova;
bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedničkim prostorijama;
prljanja i oštećenja zidova po zajedničkim prostorijama;
držanja domaćih životinja na području grada;
držanja kućnih ljubimaca u skladu sa važećim propisima;
izvođenja pasa bez povoca i zaštitne korpe;
čišćenja javne površine ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci
zaprljaju;
radnog vremena poslovnih objekata;
postavljenih reklamnih plakata, panoa i svetlećih reklama na javnoj
površini, stambenim i poslovnim objektima;
postavljanja rashladnih vitrina za sladolede;
postavljanja tezgi, aparata za kokice i dr;
izlaganja i prodaje robe na javnoj površini;
pijačnog reda
U Odeljenju komunalne policije sistematizuje se ukupno 4 radna mesta sa 24 izvršioca.
Načelnik Odeljenja
Rukovodi radom Odeljenja, organizuje rad u Odeljenju, stara se o primeni
zakona i drugih propisa iz delokruga Odeljenja i o zakonitom i ažurnom obavljanju
poslova, usmerava i objedinjava rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, daje
predlog gradskom veću za donošenje strateškog plana komunalne policije i u skladu sa
strateškim planom sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih gradskom veću na
usvajanje, daje obavezne instrukcije komunalnim policajcima za obavljanje poslova
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
101
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komunalne policije i vrši najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o
pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza
zaposlenih, donosi i potpisuje akta iz delokruga Oeljenja, učestvuje u radu organa u
svojstvu ovlašćenog izvestioca. Pored poslova rukovođenja komunalnom policijom
načelnik Odeljenja može neposredno da obavlja poslove komunalne policije kao i
druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi.
VII stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama
drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske
studije, specijalističke strukovne studije )odnosno osnovne studije u trajanju od
najmanje 4 godine, položen državvni stručni ispit i ispit za obavljanje poslova i
primenu ovlašćenja komunalnog policajca, 5 godine radnog iskustva u struci,
poznavanje rada na računaru i uverenje zdravstvene ustanove o psihofizičkim
sposobnostima za obavljanje poslova načelnika Odeljenja.
a)Odsek za gradsko područje
Šef Odseka
Organizuje i kordinira rad izvršilaca, izrađuje program rada Odseka i prati
realizaciju istog, pomaže načelniku Odeljenja da u skladu sa srateškim planom, sačini
godišnji plan rada komunalne policije, podnosi izveštaje o radu Odseka, vrši nadzor
nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih
delatnosti iz nadležnosti grada, nadzor u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju u
skladu sa zakonom i propisima grada, daje podršku sprovođenju propisa kojima se
obezbeđuje održavanje gradskog reda. Pored rukovođenja komunalnom policijom šef
Odseka može neposredno da obavlja poslove komunalne policije, kao i drue poslove
po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi neposredno je odgovoran načelniku
komunalne policije.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne, visoko obrazovanje na studijama drugog
stepena ( diplomske akademske studije- master, specijalističke akademske studije,
specijalističke strukovne studije ), odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4
godine, položen državni stručni ispit i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja
komunalnog policajca, 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i
uverenja zdravstvene ustanove o psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova
šefa Odseka.
Komunalni policajac
Obavlja poslove komunalne policije u skladu sa ovlašćenjima iz člana 16 Zakona o
komunalnoj policiji i drugim propisima i opštim aktima grada, izriče mandatnu kaznu,
podnosi zahtev za vođenje prekršajnog postupka, podnosi prijavu nadležnom organu za
učinjeno krivično delo, vodi evidencije podnetih prijava, peticija i predloga grđana,
podnetih pritužbi na rad, upotrebljenih sredstava prinude i drugih primenjenih
ovlašćenja, privremeno oduzetih predmeta, službenih legitimacija ,opreme i sredstava,
sarađuje sa policijom i gradskim inspekcijskim službama, pruža pomoć nadležnim
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
102
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
organima grada , organizacijama, preduzećima i ustanovama kada se oceni da
sprovođenje njihove izvršne odluke ( asistencija) neće biti moguće bez prisustva
komunalne policije, preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od
elementarnih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada kada te
mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada o čemu odmah
obaveštava te organe, učestvuje u vršenju spasilačkih funkcija i pruža pomoć na
otklanjanju posledica, sarađuje sa građanima u skladu sa ovim zakonom i drugim
propisima kojima se uređujue obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti
grada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka i načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca:
15
Uslovi:
IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje u
četvorogodišnjem trajanju, 1 godina radnog iskustva, položen državni stručni i
ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog
policajca, poznavanje rada na računaru i uverenje zdravstvene ustanove o
psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova komunalnog policajca.
b) Odsek za seosko područje
Šef Odseka
Organizuje i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć
zaposlenima, izrađuje program rada Odseka, podnosi izveštaje o radu Odseka,obavlja
poslove održavanja komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za
komunalnu delatnost na seoskom području, kontrolu nad primenom zakona i drugih
propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti vezanih za seosko
područje, ostvarivanja nadzora u prigradskom saobraćaju, zaštitu životne sredine ,
kulturnih dobara, lokalnih puteva i drugih javnih objekata na seoskom području,
održavanje komunalnog reda na seoskom području. Pored rukovođenja komunalnom
policijom šef Odseka može neposredno da obavlja poslove komunalne policije, kao i
druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama
drugog stepena ( diplomske akademske studije-master, specijalističke
akademske studije, specijalističke strukovne studije ), odnosno osnovne studije u
trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit i ispit za
obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, 3 godine
radnog iskustva i poznavanje rada na računaru i uverenje zdravstvene ustanove o
psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova šefa Odseka.
Komunalni policajac
Obavlja poslove komunalne policije na seoskom području u skladu sa
ovlašćenjima iz člana 16 Zakona o komunalnoj policiji i drugim propisima i opštim
aktima grada, izriče mandatnu kaznu , podnosi zahtev za vođenje prekršajnog postupka,
podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, vodi evidencije podnetih
prijava, peticija i predloga grđana , podnetih pritužbi na rad, upotrebljenih sredstava
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
103
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
prinude i drugih primenjenih ovlašćenja, privremeno oduzetih predmeta, službenih
legitimacija ,opreme i sredstava, sarađuje sa policijom i gradskim inspekcijskim
službama, pruža pomoć nadležnim organima grada , organizacijama, preduzećima i
ustanovama kada se oceni da sprovođenje njihove izvršne odluke ( asistencija) na
seoskom području neće biti moguće bez prisustva komunalne policije, preduzima hitne
mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih nepogoda, zaštite od požara i druge
zaštite iz nadležnosti grada kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi
nadležni organi grada o čemu odmah obaveštava te organe, učestvuje u vršenju
spasilačkih funkcija i pruža pomoć na otklanjanju posledica, sarađuje sa građanima u
skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređujue obavljanje
komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada vezanih za seosko područje, obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka i načelniku Odeljenja
Broj izvršilaca:
6
Uslovi:
IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje u
četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit i ispit za obavljanje
poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, 1 godina radnog iskustva i
poznavanje rada na računaru i uverenje zdravstvene ustanove o psihofizičkim
sposobnostima za obavljanje poslova komunalnog policajca.
Kontakt
-
Telefon: 341-919
Adresa: Janka Veselinovića 20
11. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA
Tabela poslova / usluga - operativnih procesa koje grad Šabac pruža korisnicima
Posao/usluga-proces
Upis lica u birački spisak na osnovu
izveštaja MUP-a.
Upis lica u birački spisak na osnovu
izveštaja MUP-a za punoletna lica.
Upis lica u birački spisak na zahtev
stranke.
Upis raseljenih lica u birački spisak na
osnovu izveštaja MUP-a.
Upis lica u birački spisak na osnovu
rešenja Opštinskog suda.
Upis lica u birački spisak na osnovu
Nosilac posla
(odeljenje)/rok (radnih
dana)
Radna procedura
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.001
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.002
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.003
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.004
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR009.005
QMS-RPR-
Napomena (izlazni
dokument)
Rešenje o upisu u
birački spisak.
Rešenje o upisu u
birački spisak.
Rešenje o upisu u
birački spisak.
Rešenje o upisu u
birački spisak.
Rešenje o upisu u
birački spisak.
Rešenje o upisu u
104
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
009.006
izveštaja Mesne kancelarije.
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu nedeljnog izveštaja MUP-a.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu rešenja MUP-a o otpustu iz
državljanstva R.Srbije.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja Mesne kancelarije po
osnovu odjave prebivališta.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja matične službe.
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja o smrti.
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja Mesne kancelarije.
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja MUP-a.
Brisanje lica iz biračkog spiska na
osnovu izveštaja Centra za socijalni
rad o licima kojima je oduzeta
poslovna sposobnost.
Sprovođenje promena u birački spisak
koje su nastale po osnovu sklapanja
braka
Promena podataka u biračkom spisku
na zahtev stranke.
Promena podataka u biračkom spisku
na osnovu nedeljnog izveštaja MUP-a.
birački spisak.
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.007
QMS-RPR009.008
QMS-RPR009.009
QMS-RPR009.010
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.011
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.012
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.013
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.014
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.015
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.016
QMS-RPR009.017
Promena podataka u biračkom spisku
na osnovu izveštaja Mesne kancelarije.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.018
Promena podataka u biračkom spisku
Odeljenje za opštu
QMS-RPR-
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biračkog spiska.
Rešenje o promeni u
biračkom spisku.
Rešenje o promeni u
biračkom spisku.
Rešenje o promeni u
biračkom spisku.
Rešenje o promeni u
biračkom spisku.
Rešenje o promeni u
105
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
na osnovu pravosnažnog rešenja grada
Šapca o promeni ličnog imena građana. upravu/30 dana
Ispravka greške u knjizi državljana
Ispravka greške u matičnoj knjizi
rođenih
Zaključenje braka van naročito
određene službene prostorije
009.019
biračkom spisku.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.020
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.021
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.022
Ispravka greške u matičnoj knjizi
venčanih
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.023
Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
po osnovu sticanja državljanstva pre
28.02.2005. godine
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.024
Naknadni upis u matičnu knjigu
umrlih
Naknadni upis u matičnu knjigu
rođenih
Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
lica rođenih u inostranstvu koja
poreklom stiču državljanstvo
Republike Srbije
Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih
– lica rođenih u zdravstvenoj ustanovi
Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
– lica umrlih u zdravstvenoj ustanovi I
lica umrlih van zdravstvene ustanove
(kući)
Osnovni upis u matičnu knjigu
venčanih
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.025
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.026
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.027
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.028
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.029
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.030
Priznanje očinstva
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.031
Promena ličnog imena za maloletno
Odeljenje za opštu
QMS-RPR-
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Rešenje o ispravci
greške u knjizi
državljana,
Rešenje o ispravci
greške u matičnoj
knjizi rođenih,
Rešenje o odobrenju
zaključenja braka van
naročito određene sl.
prostorije
Rešenje o ispravci
greške u matičnoj
knjizi venčanih,
Matična knjiga
rođenih
Rešenje o naknadnom
upisu u matičnu
knjigu umrlih
Rešenje o naknadnom
upisu u MKR
Matična knjiga
rođenih
Matična knjiga
rođenih
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga
venčanih
Matična knjiga
rođenih
Rešenje o promeni
106
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
lice
upravu/30 dana
Promena ličnog imena za punoletno
lice
Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
– lica umrlih u inostranstvu–
dokumenta za upis dostavlena od
strane lica zainteresovanog za
sprovođenje činjenice smrti u domaću
matičnu knjigu umrlih________
Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih
– lica umrlih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavlena od
strane ambasade ili konzularnih
odeljenja________
Upis u matičnu knjigu venčanih
brakova zaključenih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavljena od
strane ambasade ili konzularnih
odeljenja
Upis u matičnu knjigu venčanih
brakova zaključenih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavljena od
strane samih stranaka
Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih
knjiga i knjiga državljana
009.032
ličnog imena mal.
detetu
Rešenje o promeni
ličnog imena
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.033
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.035
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.036
Matična knjiga umrlih
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.037
Matična knjiga
venčanih
QMS-RPR009.038
Matična knjiga
venčanih
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.040
Prijem i sprovođenje pravosnažnih
akata u matične knjige i knjige
Odeljenje za opštu
državljana, izdavanje uverenja, prijem i upravu/odmah
ekspedicija pošte matične službe
Overa potpisa, rukopisa i prepisa
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Koordinacija rada mesnih kancelarija i Odeljenje za opštu
mesnih zajednica
upravu/trajno
Odeljenje za opštu
Pružanje pravne pomoći
upravu/odmah
Uvođenje samodoprinosa u mesnoj
Odeljenje za opštu
zajednici ili delu mesne zajednice
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
Evidentiranje akata
upravu/odmah
Primanje pošte(akata, paketa, novčanih Odeljenje za opštu
pisama, telegrama I dr. Vrši se u
upravu/odmah
QMS-RPR009.041
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR009.042
QMS-RPR009.043
QMS-RPR009.045
QMS-RPR009.046
QMS-RPR009.047
QMS-RPR009.048
Matična knjiga umrlih
Izvod iz : matične
knjige rođenih,
matične knjige
venčanih, matične
knjige umrlih,
uverenje o
državljanstvu
MKR, MKV, MKU I
MKD
Overena dokumenta
107
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
prijemnoj kancelariji u vreme utvrđeno
propisom o rasporedu radnog vremena.
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Primanje pošte preko kurira
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Primanje pošte preko poštanske službe. Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Raspoređivanje pošte i klasifikacija
Odeljenje za opštu
predmeta po materiji.
upravu/odmah
QMS-RPR009.049
QMS-RPR009.050
QMS-RPR009.051
Vođenje evidencije po dosijeima.
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/15 dana
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.053
QMS-RPR009.054
QMS-RPR009.055
QMS-RPR009.056
QMS-RPR009.057
QMS-RPR009.058
QMS-RPR009.059
QMS-RPR009.060
QMS-RPR009.061
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.062
Evidencija registraturskog materijala i
arhivske građe
Izdavanje arhivske građe iz Arhivskih
depoa
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.063
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.064
Otpremanje pošte
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.065
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.066
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za finansije /
15.07.
15.10.
20.12.
25.12.
QMS-RPR009.067
QMS-RPR009.068
QMS-RPR003.001
Otvaranje i pregledanje pošte
Popis akata
Združivanje akata
Omot spisa
Dostavljanje akata u rad
Vraćanje rešenih predmeta pisarnici
Razvođenje akata i predmeta
Rokovnik predmeta
Postupanje sa nerešenim predmetima
istekom godine
Arhiviranje svršenih predmeta i
čuvanje arhiviranih predmeta
Vođenje evidencije putem automatske
obrade podataka
NAČELNIK ODELjENjA
Šef odseka
Proces donošenja budžeta
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR009.052
Odluka o budžetu
Odlika o dopunskom
budžetu
108
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Proces upravljanja gotovinom
Odeljenje za finansije
Proces izveštavanja
Odeljenje za finansije/
20.01
15.06
20.07
Odeljenje za finansije /
28.02
odeljenje za finansije
31.12
Imovinsko-pravna
služba/ 30d
Imovinsko-pravna
služba/30 d
Imovinsko pravna
služba/3o d
Imovinsko pravna
služba/30 d
Finansijsko praćenje rada mesnih
zajednica
Analiza programa poslovanja javnih
preduzeća
Ispravka granica katastarskih parcela
Utvrđivanje prava korišćenja kroz
parcelaciju i preparcelaciju
Utvrđivanje prava korišćenja kao
ranijem sopstveniku
Izuzimanje građ.zemljišta po predlogu
JP za upravljanje građ.zemljišta preko
Gradskog javnog pravobranilaštva
Prestanak prava korišćenja po zahtevu
JP za upravljanje
građ.zemljišta,OJP,ranijih
sopstvenika,zakonskih naslednika i
dr.lica
Davanje u zakup ostalog neizgrađenog
građ.zemljišta u državnoj svojini po
predlogu JP za upravljanje
građ.zemljištem
Davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta čiji je korisnik opština Šabac
po predlogu Opštinskog javnog
pravobranilaštva
Davanje u zakup ostalog neizgradjenog
građ.zemljišta,radi
izgradnje,neposrednom pogodbom
Eksproprijacija
Postupak utvrđivanja oblika i visine
pravične naknade za eksproprisanu
nepokretnost
Deeksproprijacija
Proces otkupa stana i aneks ugovora o
otkupu stana
Utvrđivanje obaveza po osnovu
lokalnih javnih prihoda
Kancelarijska kontrola
Terenska kontrola
QMS-RPR003.002
QMS-RPR003.003
IZVOD
QMS-RPR003.004
QMS-RPR003.005
QMS-RPR003.006
QMS-RPR003.OO7
QMS-RPR003.008
QMS-RPR003.009
Izveštaji
ZAVRŠNI RAČUN
analiza programa
poslovanja
Rešenje
Imovinsko pravna
služba/30 d
QMS-RPR003.010
Rešenje
Imovinsko pravna
službaGradonacelnik
grada/30 d
QMS-RPR003.011
Rešenje,odluka
Imovinsko pravna
služba, Gradonačelnik
grada/30 d
QMS-RPR003.012
Ugovor o
zakupu,odluka
Imovinsko pravna
služba, Gradonacelnik
grada/30 d
Imovinsko pravna
služba/30 d
Imovinsko pravna
služba/30 d
QMS-RPR003.013
Rešenje
QMS-RPR003.014
QMS-RPR003.015
Rešenje
Imovinsko pravna
služba/30 d
Imovinsko pravna
služba/30 d
QMS-RPR003.016
QMS-RPR003.017
Rešenje
Odsek poreske
administracije/30 d
Odsek poreske
administracije/30 d
Odsek poreske
administracije/30 d
QMS-RPR003.050
QMS-RPR003.051
QMS-RPR003.052
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Izveštaji
Odluka o završnom
računu
Rešenje
Rešenje
Rešenje
Sporazum o naknadi
Ugovor o otkupu
stana, aneks ugovora
o otkupu stana
Rešenje
Zapisnik
Zapisnik
109
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Izdavanje uverenja
Odsek poreske
administracije/30 d
QMS-RPR003.053
Uverenje
Prijem poreske prijave
Odsek poreske
administracije/30 d
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
QMS-RPR003.054
QMS- RPR005.008
Poreska prijava
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
QMS- RPR005.010
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 dana
QMS- RPR005.011
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na dečiji
dodatak i rešavanje po žalbi
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
zarade za vreme odsustva sa rada radi
posebne nege deteta i rešavanje po
žalbi
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
zarade za vreme porodiljskog odsustva
i nege deteta i rešavanje po žalbi
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na novčanu
naknadu za prvo dete
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na roditeljski
dodatak i rešavanje po žalbi
Prijem zahteva,utvrđivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
troškova boravka u predškolskoj ustanovi
za decu bez roditelja i decu ometenu u
razvoju i rešavanje po žalbi
Poslovi prosvetne inspekcije po službenoj
dužnosti
Poslovi prosvetne inspekcije po zahtevu
Poslovi vodjenja postupka za priznavanje
prava vojnih invalida, članova porodice
vojnih invalida, civilnih invalida rata, te
pripadnika Jugoslovenske vojske u
otadžbini i Ravnogorskog pokreta
Poslovi kategorizacije dece ometene u
razvoju
QMS- RPR005.009
Rešenje o pravu na
dečiji dodatak
Rešenje o pravu na
naknadu zarade za
vreme odsustva sa
rada radi posebne
nege deteta
Rešenje o pravu na
naknadu zarade za
vreme porodiljskog
odsustva i nege deteta
Rešenje o pravu na
novčanu naknadu za
prvo dete
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30 ili
60 dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30 ili
60 dana
QMS- RPR- 005.012
Rešenje o pravu na
roditeljski dodatak
QMS- RPR- 005.013
Rešenje o pravu na
naknadu troškova
boravka u predškolskoj
ustanovi za decu bez
roditelja i decu ometenu
u razvoju
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / od 15
do 90 dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
QMS- RPR- 005.006
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Rešenje i zapisnik o
izvršenom
inspekcijskom nadzoru (
izvršilac)
QMS- RPR- 005.007
QMS- RPR- 005.005
Rešenje i zapisnik o
izvršenom
inspekcijskom nadzoru (
izvršilac)
Rešenje ili zaključak
Rešenje o kategorizaciji
dece ometene u razvoju
QMS- RPR- 005.017
110
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Poslovi vođenja postupka za priznavanje
prava na materijalno obezbeđenje
porodice čiji je hranilac na odsluženju
vojnog roka
Poslovi kulture i sporta
Poslovi obrazovanja
Poslovi investicija u građevinarstvu
Poslovi poverenika za izbeglice
privredu / 15
dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
dana
QMS- RPR- 005.016
QMS- RPR- 005.001
QMS- RPR- 005.002
Finansijski plan ,
Zahtev za prenos
sredstava
QMS- RPR- 005.004
Potpisana
dokumentacija :
građevinski dnevnik,
građevinska knjiga,
okončana situacija
(overava izvođač
radova, nadzorni organ
investitor)
Izbeglička legitimacija
Prognanička
legitimacija
Legitimacija raseljenog
lica
Lična karta
QMS- RPR- 005.003
Poslovi registracije preduzetničkih radnji
kroz saradnju sa Agencijom za privredne
registre Beograd
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / od 1
do 3 dana
QMS- RPR- 005.015
Poslovi izdavanja radnih knjižica i overa
ugovora o radu
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
QMS- RPR- 005.014
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Rešenje o dodeli
materijalne pomoći za
vreme odsluženja
vojnog roka hranioca
porodice
Zahtev za prenos
sredstava
Uverenja za regulisanje
zdravstvene zaštite, za
regulisanje penzije iz
BIH i Hrvatske, za
izdavanje duplikata
legitimacija, o
boravištu, za ups u
školu i dr. ( izvršilac)
Uverenja o radnom
stažu; za uvoz ili izvoz;
ostala ( za regulisanje
vize, regilisanje
telefona, regulisanje
zdravstvene zaštite i dr.)
NAPOMENA : važi za
radnje iz registra do
31.12.2005.)
Uverenja o zaposlenim
licima
111
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Inspekcijski nadzor: čl. 141.t.1.
Inspekcijski nadzor: čl. 141.t.2.
Inspekcijski nadzor: obustave čl. 142.
Inspekcijski nadzor: Zabrane čl. 143.
Inspekcijski nadzor: Naredba čl. 144.
Inspekcijski nadzor: Rušenje čl. 134.
Inspekcijski nadzor: Rekonstrukcija čl.
135.
Izdavanje potvrda
Izdavanje Upotrebne dozvole
Formiranje Komisije za tehnički pregled
objekta
Inspekcijski nadzor nad čišćenjem javnih
površina
Inspekcijski nadzor nad držanjem
domaćih životinja u gradu (pasa, mačaka,
golubova, ukrasnih i egzotičnih ptica)
Odobrenje za postavljanje svetlećih
reklama
Inspekcijski nadzor nad uređenjem,
opremanjem, održavanjem i
organizacijom korišćenja gradske plaže
Inspekcijska kontrola higijenskih uslova
koje treba da ispunjavaju pijace
Inspekcijski nadzor nad obezbeđenjem
kvalitetnog grejanja u daljinskom sistemu
grejanja
privredu / 30
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-007.001
QMS-RPR-007.004
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja
Rešenje
QMS-RPR-007.005
Rešenje
QMS-RPR-007.006
Rešenje
QMS-RPR-007.007
Rešenje
QMS-RPR-007.050
Potvrda
QMS-RPR-007.052
Rešenje
QMS-RPR-007.053
Rešenje
QMS-RPR-008.008
Rešenje
QMS-RPR-008.009
QMS-RPR-008.010
Rešenje I, Rešenje II,
Zaključak o dozvoli
izvršenja, zahtev za
pokretanje prekršajnog
postupka
Rešenje
QMS-RPR-008.011
Rešenje
QMS-RPR-008.012
Rešenje
QMS-RPR-008.013
Rešenje
QMS-RPR-007.002
QMS-RPR-007.003
112
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Inspekcijski nadzor nad primenom Odluke Odeljenje za
o isporuci gasa, vezano za obaveze
inspekcijske i
potrošača
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad snabdevanjem
Odeljenje za
grada toplotnom energijom
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad JKP ''Parking''
Odeljenje za
Šabac u primeni Odluke o javnim
inspekcijske i
parkiralištima
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad održavanjem
Odeljenje za
javne rasvete
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijska kontrola držanja domaćih
Odeljenje za
životinja u gradu
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijska kontrola radnog vremena
Odeljenje za
ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih
inspekcijske i
objekata
komunalnostambene
poslove
QMS-RPR-008.014
Rešenje
QMS-RPR-008.015
Rešenje
QMS-RPR-008.016
Rešenje
QMS-RPR-008.017
Rešenje
QMS-RPR-008.018
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja,
zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka
QMS-RPR-008.019
zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem
Odluke o javnim parkiralištima
QMS-RPR-008.021
Rešenje
QMS-RPR-008.022
Rešenje
QMS-RPR-008.023
Rešenje, zahtev za
pokretanje prekršajnog
postupka
QMS-RPR-008.024
Rešenje
Odobrenje za korišćenje javne površine
Inspekcijska kontrola posedovanja tipske
posude za držanje smeća
Inspekcijski nadzor nad održavanjem
dimnovodnih i ložišnih objekata i uređaja
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
113
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Inspekcijski nadzor nad održavanjem
javnih bunara i česmi
Inspekcijski nadzor nad održavanjem
šahtova i slivnika
Inspekcijski nadzor nad parkiranjem,
odnosno ostavljanjem motornih vozila na
zelenim površinama
Inspekcijska kontrola priključka
građevinskih objekata na vodovodnu i
kanalizacionu mrežu
Inspekcijska kontrola priključka poljskog
VC-a na kanalizacionu mrežu
Inspekcijska kontrola tehničkih uslova
koje treba da ispunjavaju pijace
Uklanjanje stvari sa javne površine
Inspekcijski nadzor nad održavanjem
uličnog drvoreda
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem
gradsko-prigradskog linijskog prevoza
putnika na teritoriji opštine Šabac
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem autotaksi prevoza
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-008.025
Rešenje
QMS-RPR-008.026
Rešenje
QMS-RPR-008.027
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja,
zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka
QMS-RPR-008.028
Rešenje, zahtev za
pokretanje prekršajnog
postupka
QMS-RPR-008.029
Rešenje
QMS-RPR-008.030
Rešenje
QMS-RPR-008.031
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja,
zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka
QMS-RPR-008.032
Rešenje
QMS-RPR-008.033
Rešenje
QMS-RPR-008.034
Rešenje
114
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem
lokalnog prevoza: vanlinijskog prevoza
putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza
stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i
stvari
Tehničko regulisanje saobraćaja
Izdavanje odobrenja za ulazak u Pešačku
zonu
Izdavanje odobrenja za ulazak teretnim
vozilom u zonu zabranjenu za teretna
vozila
Inspekcijski nadzor nad lokalnim i
nekategorisanim putevima
Davanje mišljenja o postupku odlučivanja
o izradi Strateške procene
Davanje saglasnosti na Studiju o proceni
uticaja na životnu sredinu
Inspekcijski nadzor nad primenom
Zakona o integrisanom sprečavanju i
kontroli zagađivanja životne sredine
Inspekcijski nadzor nad primenom
Zakona o potrebi procene uticaja na
životnu sredinu
Inspekcijski nadzor nad aerozagađenjem
Inspekcijski nadzor nad uslovima za rad
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-008.035
Rešenje
QMS-RPR-008.036
QMS-RPR-008.037
Odobrenje
QMS-RPR-008.038
Odobrenje
QMS-RPR-008.039
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja
QMS-RPR-008.040
Mišljenje
QMS-RPR-008.041
Rešenje
QMS-RPR-008.042
Rešenje
QMS-RPR-008.043
Rešenje
QMS-RPR-008.044
Rešenje
QMS-RPR-008.045
Rešenje
115
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
postrojenja i obavljanje proizvodnih
aktivnosti i izdavanje saglasnosti o
ispunjenosti uslova za zaštitu životne
sredine
Inspekcijski nadzor nad zagađenjem
životne sredine bukom
Ocena Izveštaja o strateškoj proceni
Odlučivanje o potrebi procene uticaja na
životnu sredinu
Određivanje obima i sadržaja Studije o
proceni uticaja na životnu sredinu
Izdavanje rešenja za prekopavanje javne
površine
Rad Stambene komisije, iseljaj bespravno
useljenih lica i zaključivanje Ugovora o
zakupu stana
Iseljaj bespravno useljenih lica
Postupak po žalbi na rešenje – komunalni
inspektor
Postupak po žalbi na zaključak o
prinudnom izvršenju – komunalni
inspektor
Postupak po žalbi na zaključak o
troškovima prinudnog izvršenja –
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-008.046
Rešenje,
QMS-RPR-008.047
Rešenje
QMS-RPR-008.048
Rešenje
QMS-RPR-008.049
Rešenje
QMS-RPR-008.051
Rešenje
QMS-RPR-008.054
Odluka, Rešenje,
Zaključak o dozvoli
izvršenja, Ugovor o
zakupu stana.
QMS-RPR-008.055
Rešenje, Zaključak o
dozvoli izvršenja
QMS-RPR-008.058
Žalba
QMS-RPR-008.059
Žalba
QMS-RPR-008.060
Žalba
116
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komunalni inspektor
Žalba na rešenje – inspektor za zaštitu
životne sredine
Postupak po žalbi na rešenja o
raskopavanju javne površine, produžetku
radnog vremena i iskopavanju i
prenošenju posmrtnih ostataka
Poslovi pripreme sednica Skupštine i
gradskog veća
Obaveštenje o mogućnostima i
ograničenjima za izgradnju objekata
Izvod iz Plana detaljne regulacije
Akt o urbanističkim uslovima
Odobrenje za gradnju
Prijava početka izvođenja pripremnih
radova
Prijava početka izvođenja radova
Potvrda idejnog projekta za izgradnju
objekata za koje se ne izdaje odobrenje za
izgradnju
Potvrda glavnog projekta za adaptaciju i
sanaciju postojećeg objekta
Potvrda usaglašenosti izgrađenih temelja
sa potvrđenim glavnim projektom
Prijava tekućeg održavanja i promene
namene bez izvođenja radova
Ispravka granica susednih parcela
Potvrđivanje urbanističkog projekta
Prijava za legalizaciju
Potvrda idejnog projekta
Registracija redova vožnje
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
skupštinske i
zajedničke
poslove
Odeljenje za
urbanizam / 8
Odeljenje za
urbanizam / 8
Odeljenje za
urbanizam / 30
Odeljenje za
urbanizam / 15
Odeljenje za
urbanizam / 8
Odeljenje za
urbanizam / 8
Odeljenje za
urbanizam /7
Odeljenje za
urbanizam /7
Odeljenje za
urbanizam /3
Odeljenje za
urbanizam /7
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam /90
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-008.061
Žalba
QMS-RPR-008.062
Žalba
QMS-RPR.001.001
Zapisnik, zaključak
QMS-RPR-011.001
Obaveštenje
QMS-RPR-011.002
Izvod iz plana
QMS-RPR-011.003
Akt o urbanističkim
uslovima
Rešenje
QMS-RPR-011.004
QMS-RPR-011.005
QMS-RPR-011.006
QMS-RPR-011.007
QMS-RPR-011.008
Potvrda na projektnoj
dokumentaciji
Potvrda na glavnom
projektu
Potvrda na idejnom
projektu
QMS-RPR-011.009
Potvrda na glavnom
projektu
Potvrda
QMS-RPR-011.010
Potvrda
QMS-RPR-011.011
Potvrda
QMS-RPR-011.012
QMS-RPR-011.013
Potvrda na
urbanističkom projektu
Obaveštenje
QMS-RPR-011.014
Rešenje
QMS-RPR-008.063
Rešenje
117
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Izdavanje saglasnosti za postavljanje
reklamnog panoa na krovu taxi vozila
Izdavanje rešenje o pregledu taxi vozila
Izdavanje akta o ispunjenosti uslova za
obavljanje taxi prevoza na teritoriji grada
Šapca
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
QMS-RPR-008.064
Saglasnost
QMS-RPR-008.065
Rešenje
QMS-RPR-008.066
Rešenje
118
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Dijagram toka realizacije usluga / poslova - operativnih procesa koje Grad Šabac
pruža korisnicima
Korisnici
Stranke
Građani
...........
Dokument primopredaje
Obrađen predmet
Dostavljanje
predmeta korisniku
Zahtev korisnika
Arhiviranje
dokumentacije
Pisarnica
Prijem zahteva
Zavođenje zahteva
Otvaranje „predmeta“
Potpisivanje /
Odobravanje
predmeta
Obrađen predmet
(rezultat usluge)
Načelnik odeljenja
(šef odseka/službe)
Distribucija predmeta
Realizacija usluge
Obrađivač
Potrebno
angažovanje
podugovarač
a
da
ne
Nabavka
usluga
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Podugovarač
119
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
I UVODNE NAPOMENE
Izveštaj o radu na rešavanju upravnih i vanupravnih predmeta kod Gradske uprave
grada Šapca u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, pripremila je Pisarnica
Odeljenja za opštu upravu, Gradske uprave grada Šapca.
Služeći se raspoloživim, automatski obrađenim podacima, predmetni Izveštaj
predstavlja odraz stanja upravnog i vanupravnog postupka u delu za koji je nadležna
Graska uprava grada Šapca i organi grada Šapca. Sam Izveštaj je rađen na osnovu
Uputstva o načinu i rokovima za dostavljanje Izveštaja o podacima iz postupka
rešavanja pojedinačnih upravnih stvari («Sl.glasnik R.Srbije» br.10/93).
Izveštajem je obuhvaćen period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine i istim je
prikazano stanje na rešavanju:
- prvostepenih upravnih i vanupravnih predmeta po zahtevu stranke,
- drugostepenih upravnih predmeta po redovnim pravnim lekovima,
- vanupravnih predmeta,
- zbirno stanje upravnog i vanupravnog postupka.
Izveštajem je prikazan i broj izdatih uverenja na osnovu člana 161. i 162. Zakona o
opštem upravnom postupku u oblastima u kojima postupa Gradska uprava grada Šapca
a takođe i broj overenih prepisa, potpisa i rukopisa.
II PRVOSTEPENI UPRAVNI I VANUPRAVNI POSTUPAK
1. Prvostepeni upravni i vanupravni postupak pokrenut po zahtevu stranke i
službenoj dužnosti
U Gradskoj upravi grada Šapca u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine,
rešavano je ukupno 25 312 predmeta upravnog i vanupravnog postupka koji je pokrenut
po zahtevu stranke kao i predmeta po službenoj dužnosti od čega je iz predhodnog
izveštajnog perioda, preneto 92 predmeta, dok je u ovom izveštajnom periodu primljen
25 220 zahteva.
Broj rešavanih predmeta upravnog postupka u odnosu na prethodni izveštajni period
(01.01.2011. do 31.12.2011. godine), smanjen je za 572. predmeta.
Rešavanje po upravnim oblastima, prikazno je u sledećoj tabeli
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
120
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
R.br
1
ODELj. GRAD. UPRAVE
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu
Odeljenje za inspekcij.
2
3
4
5
6
7
i kom. – stambene posl.
Odeljenje za urbanizam
Odeljenje za finansije
Odelj. za opštu upravu
Odelj. kom. policije
Direk.za poljopr. Šabac
UKUPNO
Ukupno predmeta
01.01.01.01.31.12.11
31.12.12
rešeno
01.01.01.01.31.12.11. 31.12.12.
%
01.01.31.12.11.
01.01.31.12.12.
6.711
6.921
6.279
6.878
98,39
99,38
5.073
4.096
4.990
4.057
99,08
99,05
2.555
8.311
1.477
1.757
0
2.739
7.629
1.210
2.652
65
2.297
8.154
1.477
1.757
0
2.360
7.622
1.207
2.652
50
94,33
99,60
100,00
99,60
0
86,16
99,91
99,75
100,00
76,02
25.884
25.312
24.946
24.826
96,38
98,08
Krajem 2006. godine, izradom posebnog programa, stvoreni su svi tehnički uslovi koji
pisarnici Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave grada Šapca omogućavaju da u
svakom trenutku može prezentirati sve podatke vezane za rešavanje predmeta upravnog
i vanupravnog postupka, za koji je nadležna Gradska uprava grada Šapca i to kako u
odnosu na rok u kojem su zahtevi rešeni (u roku od jednog meseca, u roku od dva
meseca ili po isteku zakonskog roka od dva meseca), tako i u odnosu na koji način su
zahtevi rešeni (zahtev odbačen, zahtev odbijen, zahtev usvojen, postupak obustavljen).
Kod većine Odeljenja Gradske uprave grada Šapca u ovom izveštajnom periodu, došlo
je do smanjenja broja kako upravnih tako i vanupravnih predmeta i to kod Odeljenja za
inspekcijske i komunalno-stambene poslove, smanjenje predmeta je svakao
najdrastičnije (smanjeno je za 977. predmeta), Odeljenja za finansije gde je broj
predmeta smanjen za 682, Odeljenja za opštu upravu za 267 predmeta i Odeljenja za
urbanizam gde je broj predmeta smanjen za 184. Povećanje broja predmeta izraženo je
jedino kod Odeljenja komunalne policije (povećano za 895 predmeta) i Odeljenja za
društvene delatnosti i privredu (povećano za 210. predmeta).
Početkom 2011. godine, sa radom je započelo i Odeljenje komunalne policije Gradske
uprave grada Šapca i isto je u toku 2011. godine primilo 1.757 predmeta a od
primljenog broja rešilo je ukupno 1.750 prdmeta čime je ostavrilo ažurnost od 99,60 %
da bi upravo kod ovog Odeljenja broj predmeta u 2012. godini bio povećan za 895.
predmeta a ažurnost i efikasnost dostigla procenat od 100,00 %. Ažurnost ostalih
Odeljenja Gradske uprave grada Šapca, uglavnom je zadržana na nivou ažurnosti i
efikasnosti predhodnog izveštajnog perioda.
Razlozi zbog kojih određeni broj predmeta nije rešen u izveštajnom periodu uglavnom
su objektivne prirode i to : čekanje na dostavljanje dokaza od strane nadležnih
institucija i organa, ne odazivanje pozivu stranke, nerešeni imovinsko-pravni odnosi,
nepotpuna dokumentacija, nedostaci u projektnoj dokumentaciji, prijem predmeta
krajem izveštajnog perioda i dr, ali svakako da postoje i subjektivni razlozi čijim
eliminisanjem bi nivo efikasnosti i ažurnosti mogao biti podignut na znatno viši nivo.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
121
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni i to od 24.826 zahteva koji su rešeni,
23.728 zahteva ili 95,57%, rešeno je u roku od mesec dana 548 zahteva, rešeno je u
roku od dva meseca a 550 zahteva rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih predmeta, najviše zahteva je usvojeno 24.415 ili 98,34%, 237 zahteva je
odbijeno, 59 zahteva je odbačeno a za 115 zahteva, postupak je obustavljen.
Značajno je istaći da je u Odeljenju za urbanizam, u izveštajnom periodu, ostalo
nerešeno 3.678 zahteva za legalizaciju bespravno sagrađanih objekata. Napred navedeni
broj predmeta za legalizaciju, nije uključen u broj predmeta koji je razmatran u okviru
Odeljenja za urbanizam iz razloga što zaposleni ovog Odeljenja, nisu mogli uticati na
rešavanje ovih zahteva, te bi navedeni broj predmeta dao samo pogrešnu sliku o
efikasnosti i ažurnosti rada Odeljenja za urbanizam a samim tim i Gradske uprave grada
Šapca.
II DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
1. Drugostepeni upravni postupak po redovnim pravnim
lekovima
U toku izveštajnog perioda na rešenja doneta od strane : Odeljenja za urbanizam,
Odeljenja za finansije, Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove i
Odeljenja za društvene delatnosti i privredu, uloženo je 129 žalbi, odnosno 31. žalba
manje nego u uporednom izveštajnom periodu.
U izveštajnom periodu rešeno je 107 žalbi ili 92,95%.
Gradsko veće grada Šapca, u svojstvu drugostepenog organa, u izveštajnom periodu
razmatralo je i odlučivalo o ukupno 19. žalbi od kojih je jedna žalba usvojena dok su
prestalih 18. žalbi, kao neosnovane odbijene.
III VANUPRAVNI POSTUPAK
Odeljenja Gradske uprave grada Šapca i organi grada Šapca, u izveštajnom periodu
01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine, razmatrala su ukupno 13.389 predmeta
vanupravnog postupka pokrenutog po zahtevu stranke.
Od ukupnog broja primljenih predmeta, u izveštajnom periodu rešeno je 12.824
predmeta ili 95,78%, a nerešeno je ostalo 565 predmeta od čega : Odeljenje za finansije
7 predmeta, Odeljenje za društvene delatnosti i privredu 30 predmeta, Odeljenje za
urbanizam 66 predmeta, Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove 4 predmeta,
Odeljenja za opštu upravu 1 predmet, Gradonačelnik grada Šapca 255 predmeta,
Skupština grada Šapca 129 predmeta, Gradsko veće grada Šapca 30 predmeta, načelnik
Gradske uprave grada Šapca 27 predmeta, i Direkcija za poljoprivredu grada Šapca 15
predmeta.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
122
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni, najveći broj predmeta 11.892 ili
92,73%, rešeno je u roku od mesec dana, 136 predmeta rešeno je u roku od dva meseca
a samo 90 zahteva rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih zahteva 12.567 ili 97,96 %, zahteva je usvojeno, 199 zahteva je
odbijeno, 5 zahteva je odbačeno a za 53 zahteva, postupak je obustavljen.
Podaci vanupravnog postupka iskazani u ovom poglavlju, izneti su samo
u cilju preglednosti vanupravnog rešavanja na nivou Gradske uprave grada Šapca i
organa grada Šapca uz napomenu da su predmeti vanupravnog postupka s obzirom na
rok kao i s obzirom na način rešavanja za odeljenja Gradske uprave grada Šapca,
iskazani u poglavlju II (Prvostepeni upravni i vanupravni postupak) kao zbirni podatak
sa predmetima prvostepenog upravnog postupka, pokrenutog po zahtevu stranke.
IV ZBIRNO STANjE REŠAVANjA UPRAVNIH I VANUPRAVNIH PREDMETA
U oganima grada Šapca, u izveštajnom periodu 01.01.2012. god. do 31.12.2012. godine,
razmatrano je ukupno 27.441 predmeta : prvostepenog upravnog i vanupravnog
postupaka pokrenutog po zahtevu stranke i službenoj dužnosti, od čega je iz predhodnog
izveštajnog perioda preneto 98 predmeta dok je 27.343 predmeta primljeno u ovom
izveštajnom periodu.
Broj rešavanih predmeta u odnosu na prethodni izveštajni period (01.01.2011. do
31.12.2011. godine) u kome je ukupno razmatrano 28.283 predmeta, smanjen je za 842
predmeta.
Od ukupnog broja podnetih zahteva, u izveštajnom periodu rešeno je 26.510 zahtev ili
96,61%. (U predhodnom izveštajnom periodu, ovaj procenat je iznosio 94,88%).
Posmatrano na rok u kome su zahtevi rešeni : 25.280 ili 95,36% zahteva rešeno je u
roku od mesec dana, 639 zahteva rešeno je u roku od dva meseca a 591 zahtev, rešen je
po isteku zakonskog roka.
Od svih rešenih zahteva, 25.897 ili 97,69% zahteva je usvojeno, 394 zahteva je
odbijeno, 59 zahteva je odbačeno a za 160 zahteva postupak je obustavljen.
V. IZDATA UVERENjA
U svim upravnim oblastima, u izveštajnom periodu, izdato je ukupno 27.677 uverenja
odnosno 9.181 uverenje manje nego u uporednom izveštajnom periodu. Od ukupnog
broja izdatih uverenja, po čl.161 ZUP-a izdato je 27.653 uverenja, dok je 24. uverenja
izdato na osnovu člana 162 ZUP-a.
Najviše uverenja po čl.161 ZUP-a , izdala je Matična slžba Odeljenja za opštu upravu
20.456 uverenja a 7.197 uverenja izdale su mesne kancelarije ovog Odeljenja.
Odbijenih zahteva za izdavanje uverenja u ovom periodu nije bilo.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
123
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
U Gradskoj upravi grada Šapca, Odeljenju za opštu upravu, overeno je 52.214 prepisa,
potpisa i rukopisa, od čega je 26.957 prepisa, potpisa i rukopisa, overeno u mesnim
kancelarijama Odeljenja za opštu upravu.
Odeljenje za opštu upravu Graske uprave grada Šapca, izvršilo je overu 5.043 potpisa
na ugovorima o kupoprodaji motornih vozila.
Značajno je istaći da je Pisarnica Gradske uprave grada Šapca u izveštajnom periodu
primila i signirala 731 predmet kancelarije Agencije za privredne registre.
Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Šapca, predlaže Gradskom veću grada
Šapca, da donese sledeći
Z A K Lj U Č A K
UTVRĐUJE SE da je u organima grada Šapca u izveštajnom periodu 01.01.2012.
godine do 31.12.2012. godine razmatrano ukupno 27.441 predmet prvostepenog
upravnog i vanupravnog postupka pokrenutog po zahtevu stranke i službenoj dužnosti,
pri čemu je ostvarena ažurnost od 96,61%.
Da bi se postignuto stanje očuvalo, a u pojednim oblastima i popravilo, Gradska uprava
grada Šapca, obavezuje sve organizacione jedinice koje postupaju u upravnim stvarima,
da ubuduće:
- efikasnost i ažurnost u rešavanju predmeta upravnog postupka podignu na još viši
nivo,
- obezbede punu zakonitost u odlučivanju, odnosno da na potpuno utvrđeno činjenično
stanje pravilno primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku i
odgovarajuće materijalne propise,
1. predmete upravnog kao i predmete vanupravnog postupka, po izvršenom
rešavanju, odmah vrate pisarnici, radi arhiviranja istih.
13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Na osnovu člana 25. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj
9/2002, 87/2002, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 85/06 i 86/06) Člana 20. i 66. Zakona o
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj 129/07) i Člana 32. Statuta grada
Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na sednici od
26.12.2008 godine, donela je
ODLUKU
O BUDžETU GRADA ŠAPCA ZA 2009. GODINU
I OPŠTI DEO
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
124
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2009. godinu planiraju
se u iznosu od 2.710.261.229 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se
finansiranje funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se
izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.145.052.000 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 1.345.000.000 dinara,
namenjen je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte
komunalne infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od
10.078.729 dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitički
konto
VRSTA PRIHODA
Iznos
1
711
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
3
711-110
Porez na zarade
711-120
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
855,210,000
600,000,000
88,000,000
125
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
711-143
Porez na prihode od nepokretnosti
711-145
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
711-146
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
711-147
Porez na zemljište
711-150
Porez na dobitke od igara na sreću
200,000
711-160
Porez na prihode od osiguranja lica
10,000
711-180
Samodoprinosi
711-190
Porez na druge prihode
712
POREZI NA FOND ZARADA
713
POREZ NA IMOVINU
713-120
Porez na imovinu
713-310
Porez na nasleđe i poklon
713-420
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
713-600
Porez na akcije na ime i udele
714
43,000,000
4,000,000
10,000,000
7,000,000
3,000,000
100,000,000
3,000,000
230,000,000
90,000,000
6,000,000
130,000,000
4,000,000
POREZ NA DOBRA I USLUGE
79,550,000
714-430
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
200,000
714-440
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
800,000
714-513
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih
vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
714-514
714-543
714-547
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i priključna
vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
714-549
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
714-550
Boravišna taksa
714-560
Opštinske i gradske naknade
714-570
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
732
732-151
733
733-000
27,000,000
27,000,000
1,000,000
16,000,000
1,000,000
300,000
6,000,000
250,000
DRUGI POREZI
35,000,000
Komunalna taksa na firmu
35,000,000
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
400,000
Donacije od međunarodnih organizacija
400,000
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
571,551,229
Transferi od drugih nivoa vlasti
506,551,229
Drugi tekući transfer
60,000,000
Kapitalni transfer
741
5,000,000
PRIHODI OD IMOVINE
87,010,000
741-141
Kamate na sredstva budžeta grada
8,000,000
741-510
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
1,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
126
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
741-531
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili
ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
5,000,000
741-532
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama za
parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i
obeleženim mestima
30,000,000
741-534
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
42,000,000
741-535
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina građevinskim
materijalom
741-541
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
742
742-152
1,000,000
10,000
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
528,020,000
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u
državnoj svojini koje koriste organi i organizacije opštine i koje
koriste ustanove-javne službe koje se finansiraju iz budžeta opštine
742-241
Gradske administrativne takse
742-253
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
742-341
Prihodi gradskih organa uprave
20,000
8,000,000
500,000,000
20,000,000
743
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
520,000
743-351
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za
prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta
imovinska korist u tom postupku
500,000
743-352
745
745-141
911
911-451
921
921-951
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od
požara
20,000
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
10,000,000
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
10,000,000
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA
300,000,000
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist
nivoa gradova
300,000,000
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI :
10,000,000
10,000,000
2,710,261,229
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2: RASHODI I IZDACI
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
127
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
48
481
482
49
499
50
500
61
611
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
IZ BUDžETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
Iznos
3
428,872,500
316,220,000
56,603,500
20,500,000
2,164,000
4,485,000
28,900,000
685,458,000
126,506,000
4,711,000
83,243,000
294,162,000
146,466,000
30,370,000
15,000,000
15,000,000
45,000,000
45,000,000
221,041,000
221,041,000
89,326,000
89,326,000
69,020,000
68,300,000
720,000
11,078,729
11,078,729
1,105,465,000
1,105,465,000
40,000,000
40,000,000
2,710,261,229
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.710.261.229
dinara, raspoređuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim
namenama i to:
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po
korisnicima
Broj Raz Glava Funkc. Ekonom
pozicij deo
klasif. ska klasi
e
fikacija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
OPIS
Iznos
128
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1
2
3
4
1.1.
110
5
1
1
2
3
4
5
6
7
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
1.2.
110
11
12
13
14
15
16
411-000
412-000
414-000
416-000
422-000
423-000
17
424-000
18
19
20
426-000
441-000
451-000
21
22
23
481-000
482-000
500-000
6
7
RAZDEO 1.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
autobuska stajališta u selima
reprezentacija
ostalo
naknade članovima opštinskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
rekonstrukcija tvrđave
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
ozelenjavanje površina u gradu
Kompleks gradska plaža
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
ostalo
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
Podzemna garaža
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3,919,000
701,500
20,000
50,000
500,000
50,000
700,000
300,000
50,000
350,000
50,000
50,000
50,000
3,500,000
9,540,500
7,750,000
1,387,000
30,000
1,500,000
200,000
33,900,000
15,000,000
1,500,000
1,200,000
15,000,000
1,200,000
40,000,000
9,000,000
3,000,000
10,000,000
2,000,000
15,000,000
500,000
500,000
100,000
15,000,000
45,000,000
1,000,000
1,000,000
43,000,000
100,000
500,000
281,000,000
170,000,000
100,000,000
11,000,000
129
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
611-000
24
2
2.1.
110
25
26
27
28
29
30
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
31
32
422-000
423-000
33
424-000
34
425-000
35
426-000
472-000
36
482-000
500-000
37
38
2.2.
39
40
41
42
43
44
912
413-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
RAZDEO 2.
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
Imisija zagađujućih materija i merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo
Materijal
Uniforme
kancelarijski materijal
benzin
časopisi i publikacije
stručna literatura
ostalo
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (materijalno
obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
auta
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
130
40,000,000
466,467,000
476,007,500
94,010,000
16,828,000
1,500,000
4,000,000
15,000,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
1,000,000
9,000,000
400,000
1,000,000
1,000,000
2,300,000
1,500,000
2,800,000
13,600,000
10,000,000
3,500,000
100,000
26,500,000
10,000,000
8,000,000
5,500,000
3,000,000
15,950,000
1,500,000
4,000,000
5,900,000
250,000
600,000
3,700,000
1,000,000
200,000
14,000,000
8,000,000
6,000,000
235,588,000
10,900,000
3,000,000
41,300,000
760,000
29,000,000
782,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
425-000
426-000
472-000
500-000
45
46
47
48
2.3.
920
413-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.4.
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2.5.
810
74
75
76
77
78
79
80
81
82
411-000
412-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
481-000
83
500-000
2.6.
84
85
90
411-000
412-000
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za kulturu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za sport
Dotacije nevladinim organizacijama
masovni sport
stručni rad
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4,420,000
5,800,000
1,325,000
60,000,000
157,287,000
8,800,000
2,800,000
36,000,000
963,000
4,273,000
320,000
4,826,000
4,220,000
1,745,000
49,500,000
113,447,000
76,207,000
13,641,000
800,000
400,000
50,000
1,000,000
10,000,000
1,500,000
3,000,000
600,000
1,500,000
1,200,000
3,000,000
17,000,000
27,000,000
156,898,000
4,010,000
718,000
500,000
3,000,000
300,000
100,000
200,000
16,500,000
55,500,000
21,000,000
34,500,000
50,000
80,878,000
3,875,000
694,000
131
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
86
87
88
89
90
91
92
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
93
94
481-000
500-000
2.7.
910
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
411-000
412-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
105
500-000
2.8.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
trenutne pomoći
smeštaj korisnika
narodna kuhinja
pogrebni troškovi
rad klubova sa starim licima
pomoć porodicama
ostalo
savetovališta
prihvatilišta i prihvatne stanice
pomoć i nega u kući
kuća dobre volje
kuća na pola puta
odgovorno roditeljstvo
SOS centar
Dotacije nevladinim organizacijama
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
prvo dete
treće dete
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
50,000
1,200,000
500,000
300,000
300,000
3,000,000
34,306,000
4,000,000
800,000
4,000,000
600,000
1,120,000
500,000
4,650,000
680,000
800,000
9,100,000
5,000,000
214,000
50,000
2,792,000
2,500,000
100,000
46,825,000
114,619,000
20,517,000
2,000,000
10,700,000
117,000
920,000
2,000,000
4,620,000
1,800,000
13,950,000
6,000,000
7,950,000
50,000,000
221,243,000
3,270,000
585,000
50,000
300,000
700,000
700,000
1,000
100,000
66,000,000
50,000
250,000
132
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2.9.
760
465-000
117
2.10.
740
465-000
118
3
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
4
473
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
5
5.1.
145
130
425-000
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
SVEGA RAZDEO 2 :
RAZDEO 3.
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3 :
RAZDEO 4.
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4 :
RAZDEO 5.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA ULAGANjA
U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU KOMUNALNU
POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće održavanje i popravke ulica
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
133
72,006,000
3,121,000
2,800,000
321,000
3,121,000
35,000,000
25,000,000
10,000,000
35,000,000
1,122,293,000
4,860,000
870,000
74,000
60,000
1,200,000
106,000
50,000
50,000
10,000
50,000
350,000
10,000
515,000
8,205,000
3,700,000
662,000
40,000
25,000
700,000
500,000
70,000
1,500,000
7,000,000
100,000
150,000
10,000
100,000
14,557,000
280,000,000
69,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
511-330
146
5.2.
630
148
425-192
511-241
511-242
149
511-243
147
511-244
150
5.3.
660
151
424-900
152
153
154
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
155
5.5.
160
465-000
156
5.6.
610
511-200
157
5.7.
133
424-000
158
500-000
159
5.8.
860
465-000
500-000
160
161
6
162
6.1.
320 465-000
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
iz poreza
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnab.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
KFV program
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
Tekuće održavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
akcija čistiji grad
letnjikovačka šuma
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5 :
RAZDEO 6.
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
FOND PPZ
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
134
27,000,000
27,000,000
15,000,000
211,000,000
211,000,000
165,200,000
5,000,000
71,000,000
37,500,000
37,500,000
40,000,000
40,000,000
11,700,000
409,000,000
122,000,000
94,000,000
40,000,000
54,000,000
21,000,000
7,000,000
30,000,000
134,000,000
123,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
13,000,000
13,000,000
121,800,000
41,800,000
20,000,000
5,300,000
4,700,000
1,000,000
4,000,000
4,800,000
2,000,000
80,000,000
15,000,000
12,000,000
3,000,000
1,064,000,000
820,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
163
164
6.3.
165
6.4.
7
166
167
840
620
465-000 Ostale donacije mesnim zajednicama
481-000 Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma na lokalnom
nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
500-000 Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6 :
RAZDEO 7.
SREDSTVA REZERVI
499-110 Stalna rezerva
499-120 Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2009. godini
za izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2008.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2008. godinu.
Član 11.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000
dinara u 2009. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 49. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se
Skupštini grada uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 10.078.729
dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za
koja nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da
aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
135
100,000
10,200,000
5,000,000
100,000
100,000
5,000,000
3,000,000
14,120,000
1,000,000
10,078,729
11,078,729
2,710,261,229
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta,
korisnicima se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u
tromesečnim planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za
plaćanje (kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
članom 41. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na
uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o
ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu
grada o svim promenama.
Član 21.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
136
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o
budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se
izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem
nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret
sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava
budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni
iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u
iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u
celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za
rad u 2009. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05).
Član 27.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
137
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2009.
godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj
38/01, 18/03 i 45/05, 123/07).
Član 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2008. godine nalaze na računima direktnih
i indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2009. godine preneće na
račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2008. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava
budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Gradonačelnik donosi odluku o zaduživanju za kapitalne investicije do
iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta u 2008.
godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u
državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2009. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 65. Zakona
o budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2009. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u
„Službenom listu grada Šapca“.
Član 35.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
138
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se
od 1. januara 2009. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-84/08-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković
Na osnovu člana 28. i 29. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik
RS“, broj 54/09) Člana 20. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS»,
broj 129/07) i Člana 32. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08),
Skupština grada Šapca na sednici od 25.12.2009. godine, donela je
ODLUKU
O BUDžETU GRADA ŠAPCA ZA 2010. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2010. godinu planiraju
se u iznosu od 2.277.094.648 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se
finansiranje funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se
izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.039.085.000 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 994.840.000 dinara,
namenjen je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte
komunalne infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
139
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
713-420
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
VRSTA PRIHODA
Iznos
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja
poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
3
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
713-600
Porez na akcije na ime i udele
714
POREZ NA DOBRA I USLUGE
714-430
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
714-440
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
714-513
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i
priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
714-514
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
priključna vozila
714-543
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
714-547
Naknada za zagađenje životne sredine
714-549
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
714-550
Boravišna taksa
714-560
Opštinske i gradske naknade
714-570
Opštinske i gradske komunalne takse
716
DRUGI POREZI
716-100
Komunalna taksa na firmu
732
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
732-151
Donacije od međunarodnih organizacija
733
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
733-000
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Kapitalni transfer
741
PRIHODI OD IMOVINE
907.150.000
620.000.000
83.000.000
52.000.000
5.000.000
2.000.000
7.000.000
2.000.000
100.000
50.000
1.000.000
135.000.000
3.000.000
228.000.000
105.000.000
6.000.000
115.000.000
2.000.000
101.600.000
300.000
900.000
40.000.000
30.000.000
7.000.000
15.000.000
2.000.000
300.000
6.000.000
100.000
55.000.000
55.000.000
100.000
100.000
340.229.648
303.229.648
30.000.000
140
7.000.000
94.301.000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.672.148
dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim
iznosima, i to:
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2.: RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
IZ BUDžETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Iznos
3
426.463.500
316.220.000
56.603.500
21.600.000
4.260.000
5.180.000
22.600.000
630.693.000
129.950.000
5.570.000
78.160.000
238.673.000
149.430.000
28.910.000
20.000.000
20.000.000
31.000.000
31.000.000
158.750.000
158.750.000
92.471.000
92.471.000
141
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
48
481
482
49
499
50
500
61
611
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
68.845.000
65.600.000
3.245.000
7.672.148
7.672.148
781.200.000
781.200.000
60.000.000
60.000.000
2.277.094.648
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.277.094.648
dinara, raspoređuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim
namenama i to:
Broj
pozi
cije
Razdeo
Glava
klasif.Funkc.
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po korisnicima
1
2
3
4
Ekono
mska
klasifik
aci
ja
5
1
OPIS
Iznos
6
7
RAZDEO 1.
1.1.
110
1
2
3
4
5
6
7
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali
Naknade iz budžeta -stipendije
2.919.000
525.500
20.000
50.000
500.000
50.000
750.000
300.000
200.000
250.000
50.000
50.000
10.000
4.000.000
UKUPNO GLAVA 1.1.
8.874.500
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
142
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1.2.
110
11
12
13
14
15
16
411-000
412-000
414-000
416-000
422-000
423-000
17
424-000
426-000
441-000
451-000
18
19
20
481-000
482-000
500-000
21
22
23
611-000
24
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
autobuska stajališta u selima
reprezentacija
ostalo
naknade članovima opštinskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
rekonstrukcija tvrđave
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
regionalna deponija
Regionalni centar za stručno usavršavanje
zaposlenih
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
ostalo
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
Podzemna garaža
Trim staza
Rekonstrukcija paviljona na Letnjikovcu
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
6.000.000
200.000
20.000.000
31.000.000
1.000.000
30.000.000
400.000
3.000.000
130.000.000
80.000.000
20.000.000
12.000.000
13.500.000
4.500.000
60.000.000
345.043.000
353.917.500
RAZDEO 2.
2
2.1.
25
26
27
8.750.000
1.563.000
30.000
2.000.000
500.000
34.600.000
19.200.000
500.000
1.500.000
12.000.000
1.400.000
53.000.000
5.000.000
2.000.000
8.000.000
2.000.000
10.000.000
20.000.000
110
411-000
412-000
414-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
94.010.000
16.828.000
1.000.000
143
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
28
29
30
415-000
416-000
421-000
31
32
422-000
423-000
33
424-000
34
425-000
35
426-000
472-000
36
482-000
500-000
37
38
2.2.
39
40
41
42
43
44
45
46
912
413-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
imisija zagađujućih materija i merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
časopisi i publikacije
stručna literatura
ostalo
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
(materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
auta
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2.700.000
15.000.000
26.000.000
18.000.000
8.000.000
2.000.000
7.000.000
500.000
1.500.000
500.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
12.600.000
10.000.000
2.500.000
100.000
11.000.000
3.000.000
1.000.000
4.000.000
3.000.000
14.900.000
2.000.000
4.500.000
5.000.000
800.000
600.000
2.000.000
1.000.000
200.000
14.000.000
10.000.000
4.000.000
218.238.000
11.700.000
40.000.000
622.000
28.000.000
603.000
3.800.000
5.200.000
1.301.000
144
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
500-000
47
2.3.
920
413-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2.4.
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2.5.
810
72
73
74
75
76
77
78
79
80
411-000
412-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
481-000
81
500-000
2.6.
90
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za kulturu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za sport
Dotacije nevladinim organizacijama
masovni sport
stručni rad
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
45.000.000
136.226.000
9.100.000
36.900.000
620.000
3.250.000
320.000
4.200.000
4.250.000
1.940.000
47.500.000
108.080.000
76.207.000
13.641.000
800.000
1.000.000
50.000
1.000.000
10.000.000
1.600.000
2.000.000
800.000
2.000.000
1.200.000
1.000.000
17.000.000
20.000.000
148.298.000
4.010.000
718.000
500.000
3.500.000
100.000
100.000
200.000
16.000.000
52.000.000
17.000.000
35.000.000
10.000
77.138.000
145
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
411-000
412-000
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
91
92
481-000
500-000
2.7.
910
95
96
97
98
99
100
101
102
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
103
500-000
93
94
2.8.
104
105
106
107
108
109
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
jednokratne pomoći
ogrev za korisnike
narodna kuhinja
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
sigurna kuća
ostalo
pomoć i nega u kući
kuća dobre volje Suncokret
Dotacije nevladinim organizacijama
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
prvo dete
treće dete
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3.875.000
694.000
20.000
1.000.000
700.000
300.000
200.000
1.500.000
36.230.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
1.800.000
1.130.000
1.600.000
4.600.000
9.600.000
5.000.000
4.000.000
2.600.000
51.119.000
114.619.000
20.517.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
11.250.000
117.000
660.000
1.000.000
5.880.000
1.700.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
48.500.000
224.243.000
3.270.000
585.000
50.000
300.000
700.000
700.000
146
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
110
111
112
113
114
2.9.
760
465-000
115
2.10.
740
465-000
116
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
1.000
50.000
15.000.000
50.000
250.000
20.956.000
500.000
250.000
250.000
500.000
32.000.000
20.000.000
12.000.000
32.000.000
SVEGA RAZDEO 2 :
3
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3 :
4
4.860.000
870.000
100.000
60.000
1.200.000
100.000
50.000
50.000
50.000
300.000
20.000
100.000
7.760.000
RAZDEO 4.
473
130
131
132
133
134
135
136
1.016.798.000
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
147
3.700.000
662.000
40.000
20.000
700.000
500.000
10.000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
137
138
139
140
141
142
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4 :
5
RAZDEO 5.
5.1.
130
143
425-000
144
511-330
5.2.
630
146
425-192
511-241
511-242
147
511-243
148
511-244
145
5.3.
660
149
424-900
150
151
152
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
153
5.5.
154
1.000.000
7.000.000
50.000
500.000
25.000
50.000
14.257.000
160
465-000
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANjA U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće održavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
iz poreza
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnab.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
KFV program
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
Tekuće održavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
180.000.000
80.000.000
30.000.000
40.000.000
10.000.000
100.000.000
100.000.000
235.440.000
5.000.000
106.940.000
97.500.000
97.500.000
20.000.000
18.000.000
2.000.000
6.000.000
335.000.000
118.000.000
94.000.000
34.000.000
60.000.000
21.000.000
3.000.000
37.000.000
80.000.000
100.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
148
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5.6.
610
511-200
155
5.7.
133
156
424-000
157
500-000
5.8.
860
465-000
500-000
158
159
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
letnjikovačka šuma
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5 :
RAZDEO 6.
6
160
161
162
15.000.000
15.000.000
40.300.000
30.300.000
10.000.000
8.000.000
7.000.000
2.300.000
2.000.000
1.000.000
10.000.000
19.100.000
12.100.000
7.000.000
864.840.000
6.1.
320
6.3.
840
465-000
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
FOND PPZ
Ostale donacije mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma na
lokalnom nivou
163
6.4.
620
500-000
100.000
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
100.000
4.000.000
1.000.000
11.850.000
SVEGA RAZDEO 6 :
RAZDEO 7.
7
164
165
850.000
800.000
9.200.000
5.000.000
499-110
499-120
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
1.000.000
6.672.148
7.672.148
UKUPNI RASHODI :
2.277.094.648
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2010. godini
za izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2009.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
149
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2009. godinu.
Član 11.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000
dinara u 2010. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 49. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se
Skupštini grada uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 6.672.148
dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za
koja nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da
aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta,
korisnicima se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u
tromesečnim planovima budžeta.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
150
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za
plaćanje (kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
članom 41. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na
uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o
ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu
grada o svim promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o
budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se
izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem
nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret
sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
151
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava
budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu
ostvareni iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u
iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u
celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za
rad u 2010. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2010.
godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj
38/01, 18/03 i 45/05, 123/07).
Član 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2009. godine nalaze na računima direktnih
i indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2010. godine preneće na
račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2009. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava
budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
152
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne
investicije do iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta
u 2009. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u
državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2010. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona
o budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2010. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu
grada Šapca“.
Član 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1.
januara 2010. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-127/2009-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
Na osnovu člana 28. i 29. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj
54/09) Člana 20. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS», broj
129/07) i Člana 32. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08),
Skupština grada Šapca na sednici od _30.12 2010. godine, donela je
ODLUKU
O BUDžETU GRADA ŠAPCA ZA 2011. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2011. godinu planiraju
se u iznosu od 2.479.573.000 dinara.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
153
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se
finansiranje funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se
izvršenje finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.039.085.000 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 995.200.000 dinara,
namenjen je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte
komunalne infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000.000
dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitički
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Iznos
3
889.040.000
620.000.000
85.000.000
50.000.000
6.000.000
500.000
4.000.000
154
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
714-514
714-543
714-547
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-531
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog
organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih
vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3.000.000
20.000
20.000
500.000
120.000.000
100.000
217.300.000
120.000.000
7.000.000
90.000.000
300.000
120.400.000
900.000
800.000
60.000.000
30.000.000
5.000.000
15.000.000
2.000.000
400.000
6.000.000
300.000
65.000.000
65.000.000
50.000
50.000
410.000.000
380.000.000
30.000.000
101.310.000
3.000.000
1.000.000
5.000.000
155
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
741-532
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na
uređenim i obeleženim mestima
741-534
741-535
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina građevinskim
materijalom
741-541
742
742-143
742-152
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne službe koje
se finansiraju iz budžeta opštine
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku
za prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta
imovinska korist u tom postupku
742-241
742-253
742-341
743
743-324
743-341
743-342
743-352
745
745-141
911
911-451
921
921-951
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom
postupku u korist nivoa grada
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite
od požara
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist
nivoa gradova
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI :
35.000.000
57.000.000
300.000
10.000
545.100.000
50.000
50.000
20.000.000
500.000.000
25.000.000
20.010.000
16.000.000
2.000.000
2.000.000
10.000
500.000
500.000
110.000.000
110.000.000
763.000
763.000
2.479.573.000
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2.: RASHODI I IZDACI
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
156
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
48
481
482
49
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
IZ BUDžETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
499 Sredstva rezerve
50
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
61
OTPLATA GLAVNICE
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
Iznos
3
449.358.000
332.033.000
59.435.000
21.800.000
5.450.000
5.440.000
25.200.000
764.780.000
150.100.000
4.210.000
95.200.000
318.590.000
147.330.000
49.350.000
30.000.000
30.000.000
23.000.000
23.000.000
156.250.000
156.250.000
166.200.000
166.200.000
12.635.000
11.500.000
1.135.000
8.000.00
0
8.000.00
0
769.350.00
0
769.350.00
0
100.000.00
0
100.000.00
0
2.479.573.00
0
II POSEBAN DEO
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
157
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.479.573.000
dinara, raspoređuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim
namenama i to:
Glava
klasif.Funkc.
Bro
j
poz
icij
e
1
Razdeo
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po
korisnicima
2
3
4
Ekono
mska
klasifik
aci ja
5
1
Iznos
6
7
RAZDEO 1.
1.1.
110
1
2
3
4
5
6
7
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
1.2.
11
12
13
14
15
16
17
OPIS
110
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc.materijal,rokovnici
Naknade iz budžeta -stipendije
3.650.000
654.000
10.000
10.000
500.000
10.000
900.000
300.000
300.000
300.000
10.000
10.000
400.000
5.000.000
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
11.144.000
12.600.000
2.255.000
50.000
2.000.000
1.650.000
700.000
39.600.000
21.600.000
1.600.000
650.000
200.000
500.000
158
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
18
424-000
19
426-000
441-000
20
21
451-000
22
23
24
481-000
482-000
500-000
611-000
25
pokloni za učesnike domaćih i stranih
manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
rekonstrukcija tvrđave
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
regionalna deponija
letnjikovačka šuma
uređenje desne obale reke Drine
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
Autobuska stajališta
Projekat izgradnje međunarodne luke Šabac
Otplata glavnice domaćim kreditorima
23.000.000
1.600.000
6.000.000
100.000.000
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
346.555.000
357.699.000
250.000
15.000.000
1.400.000
72.500.000
10.000.000
1.000.000
8.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
3.500.000
8.000.000
500.000
30.000.000
23.000.000
3.000.000
20.000.000
100.000
1.000.000
60.600.000
30.000.000
RAZDEO 2.
2
2.1.
110
26
27
28
29
30
31
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
32
33
422-000
423-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
94.713.000
16.954.000
1.000.000
3.000.000
18.000.000
31.500.000
22.000.000
9.500.000
2.000.000
13.700.000
500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
159
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
424-000
34
35
425-000
36
426-000
472-000
37
482-000
500-000
38
39
2.2.
912
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2.3.
50
51
52
53
54
55
920
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
Moritoring kvaliteta vazduha u gradu i
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
časopisi i publikacije
stručna literatura
ostalo
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
(materijalno obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5.000.000
2.700.000
17.400.000
12.000.000
4.700.000
700.000
5.200.000
200.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
29.300.000
3.000.000
5.300.000
12.500.000
500.000
1.000.000
7.000.000
500.000
100.000
15.100.000
6.500.000
8.600.000
248.467.000
12.000.000
600.000
43.000.000
300.000
30.000.000
700.000
4.500.000
5.800.000
1.400.000
55.000.000
153.300.000
9.000.000
400.000
39.000.000
550.000
4.700.000
370.000
160
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
425-000
426-000
472-000
500-000
56
57
58
59
2.4.
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2.5.
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
500-000
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
2.6.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
90
411-000
412-000
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za kulturu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za sport
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
jednokratne pomoći
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4.200.000
4.200.000
1.500.000
38.100.000
102.020.000
80.017.000
14.323.000
800.000
800.000
50.000
1.000.000
12.000.000
500.000
3.000.000
600.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
23.000.000
15.000.000
155.090.000
4.211.000
754.000
100.000
500.000
4.000.000
150.000
30.000
200.000
74.000.000
3.000.000
86.945.000
4.070.000
729.000
200.000
900.000
900.000
300.000
500.000
2.750.000
44.300.000
7.000.000
161
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
481-000
500-000
94
95
2.7.
910
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
108
500-000
2.8.
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2.9.
120
760
465-000
ogrev za korisnike
narodna kuhinja
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
sigurna kuća
socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
pomoć i nega u kući
dnevni boravak za decu i omladinu u razvoju
ostalo
Dotacije nevladinim organizacijama
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog deteta
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
tekuće popravke
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3.000.000
7.000.000
2.500.000
1.500.000
1.780.000
1.000.000
9.820.000
5.000.000
5.700.000
4.000.000
700.000
59.349.000
120.350.000
21.543.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
16.650.000
100.000
1.300.000
1.600.000
8.000.000
5.700.000
16.500.000
10.000.000
6.500.000
40.000.000
236.743.000
3.434.000
615.000
50.000
300.000
700.000
800.000
10.000
100.000
70.000.000
2.000.000
250.000
78.259.000
200.000
100.000
162
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2.10.
740
465-000
121
122
2.11
920
465-000
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
Regionalni centar za stručno usavršavanje
zaposlenih u obrazovanju
Ostale donacije, dotacije i transferi
UKUPNO GLAVA 2.11.
SVEGA RAZDEO 2 :
20.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000
3.000.000
3.000.000
1.143.373.000
RAZDEO 3.
3
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3 :
5.103.000
913.000
200.000
60.000
800.000
100.000
30.000
50.000
10.000
50.000
200.000
10.000
50.000
7.576.000
RAZDEO 4.
4
473
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
100.000
200.000
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3.885.000
695.000
40.000
20.000
700.000
500.000
10.000
800.000
12.000.000
50.000
300.000
25.000
100.000
163
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
SVEGA RAZDEO 4 :
5
RAZDEO 5.
5.1.
130
149
425-000
150
511-330
5.2.
630
425-192
511-241
151
152
153
511-242
154
511-243
155
511-244
5.3.
660
156
424-900
157
158
159
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
160
5.5.
160
465-000
161
5.6.
610
511-200
155
5.7.
156
19.125.000
133
424-000
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANjA U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće održavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukturevodosnab.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
KFV program
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
Tekuće održavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata-održavanje
fasada
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
245.000.000
80.000.000
50.000.000
30.000.000
165.000.000
165.000.000
184.900.000
5.000.000
73.500.000
26.400.000
26.400.000
68.000.000
48.000.000
20.000.000
12.000.000
332.200.000
105.200.000
80.000.000
40.000.000
40.000.000
22.000.000
3.200.000
37.000.000
80.000.000
110.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
35.000.000
35.000.000
30.000.000
30.000.000
54.200.000
38.200.000
8.000.000
10.000.000
164
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
500-000
157
5.8.
860
465-000
500-000
158
159
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5 :
RAZDEO 6.
6
160
161
162
5.000.000
2.000.000
5.000.000
4.200.000
4.000.000
16.000.000
23.300.000
13.000.000
10.300.000
934.600.000
6.1.
320
6.3.
840
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
465-000 FOND PPZ
465-000 Ostale donacije mesnim zajednicama
481-000 Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
800.000
500.000
7.400.000
5.000.000
akcioni planovi za uključivanje roma na
lokalnom nivou
163
6.4.
620
200.000
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
500-000 Sredstva samodoprinosa
200.000
2.000.000
500.000
9.200.000
SVEGA RAZDEO 6 :
RAZDEO 7.
7
164
165
SREDSTVA REZERVI
499-110 Stalna rezerva
499-120 Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
1.000.000
7.000.000
8.000.000
2.479.573.000
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2011. godini
za izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2010.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2010. godinu.
Član 11.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
165
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000
dinara u 2011. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 49. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se
Skupštini grada uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000
dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za
koja nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da
aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta,
korisnicima se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u
tromesečnim planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za
plaćanje (kopije).
Član 17.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
166
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
članom 41. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na
uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o
ostvarivanju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu
grada o svim promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o
budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se
izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem
nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budžetskih sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret
sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava
budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni
iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
167
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u
iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u
celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za
rad u 2011. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2011.
godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj
38/01, 18/03 i 45/05, 123/07).
Član 28.
Sredstva koja se 31. decembra 20 10. godine nalaze na računima direktnih
i indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2011. godine preneće na
račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2010. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava
budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne
investicije do iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta
u 2010. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u
državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2011. godini.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
168
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona
o budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2011. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u
„Službenom listu grada Šapca“.
Član 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se
od 1. januara 2011. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-104/10-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
169
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
''Službeni list grada Šapca'', br. 30/11
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj
54/09, 73/10 i 101/10) Člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS»,
broj 129/07) i Člana 32. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ br. 32/08),
Skupština grada Šapca na sednici od 30.12.2011. godine, donela je
ODLUKU
O BUDžETU GRADA ŠAPCA ZA 2012. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Šapca za 2012. godinu planiraju se u
iznosu od 3.189.728.000 dinara.
Član 2.
Prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje
funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i dužnosti grada, a čije se izvršenje
finansira iz budžeta grada.
Član 3.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 1.358.047.000 dinara,
raspoređuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih službi.
Član 4.
Deo primanja iz člana 1. ove Odluke u inosu od 1.270.524.000 dinara, namenjen
je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne
infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Član 5.
U tekuću budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
Član 6.
U stalnu budžetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.
Član 7.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
170
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Analitič
ki
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
711-150
711-160
711-180
711-190
712
713
713-120
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
714-514
714-543
714-547
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I
KAPITALNE DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja
poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i
priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i
mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila,
traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog
zemljišta
Naknada za zagađenje životne sredine
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od međunarodnih organizacija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Iznos
prihoda iz
budžeta
3
Ukupno
4
1,421,702,000
5=3+4
0
1,421,702,000
1,150,000,000
78,000,000
52,000,000
5,000,000
500,000
13,000,000
1,150,000,000
78,000,000
52,000,000
5,000,000
500,000
13,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000
100,000
100,000
120,000,000
100,000
222,050,000
120,000,000
7,000,000
2,000
100,000
100,000
120,000,000
100,000
222,050,000
120,000,000
7,000,000
0
95,000,000
95,000,000
50,000
115,350,000
1,300,000
50,000
115,350,000
1,300,000
0
0
61,000,000
61,000,000
32,000,000
32,000,000
500,000
500,000
15,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
15,000,000
100,000
400,000
5,000,000
50,000
60,000,000
60,000,000
5,000
0
0
5,000
5,000
5,000
171
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
733
733-000
741
741-141
741-510
741-531
741-532
741-534
741-535
741-541
742
742-143
742-152
742-241
742-253
742-341
743
743-324
743-341
743-342
743-352
745
745-141
811
811-141
911
911-451
921
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne
svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama za parkiranje drumskih motornih i
priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima
222,000,000
192,000,000
30,000,000
0
117,110,000
5,000,000
1,000,000
0
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina
građevinskim materijalom
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne
svrhe
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa
gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne
službe koje se finansiraju iz budžeta opštine
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom
postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine
grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u
upravnom postupku u korist nivoa grada
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz
oblasti zaštite od požara
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa
gradova
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u
zemlji u korist nivoa gradova
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
222,000,000
192,000,000
30,000,000
0
117,110,000
5,000,000
1,000,000
6,000,000
6,000,000
35,000,000
35,000,000
70,000,000
70,000,000
100,000
100,000
10,000
10,000
530,210,000
0
530,210,000
200,000
200,000
10,000
10,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
5,000,000
500,000,000
25,000,000
21,001,000
0
21,001,000
16,000,000
16,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000
1,000
100,000
100,000
280,000,000
0
0
280,000,000
200,000,000
280,000,000
0
200,000,000
100,000
100,000
100,000
280,000,000
200,000,000
200,000,000
0
100,000
172
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI:
921-951
100,000
3,189,728,000
100,000
0 3,189,728,000
Član 8.
Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2. RASHODI I IZDACI
Ekonoms
ka
klasifikac
ija
1
41
411
412
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
463
465
47
472
48
481
482
49
499
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ
BUDžETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
OSTALI RASHODI
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
REZERVE
Sredstva rezerve
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Sredstva iz
budžeta
Izdaci iz
sop. prih.
budž. koris.
Ukupno
3
533,921,000
415,593,000
74,438,000
6,530,000
9,430,000
27,630,000
300,000
635,909,900
86,781,900
5,000,000
96,430,000
274,870,000
109,478,000
63,350,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
474,203,100
379,264,100
94,939,000
4
21,500,000
10,000,000
1,800,000
5,500,000
2,000,000
2,200,000
0
41,300,000
8,600,000
100,000
5,500,000
1,400,000
300,000
25,400,000
0
0
0
0
64,800,000
62,000,000
2,800,000
5=3+4
555,421,000
425,593,000
76,238,000
12,030,000
11,430,000
29,830,000
300,000
677,209,900
95,381,900
5,100,000
101,930,000
276,270,000
109,778,000
88,750,000
72,000,000
72,000,000
452,900,000
452,900,000
539,003,100
441,264,100
97,739,000
76,610,000
0
76,610,000
76,610,000
109,810,000
106,800,000
3,010,000
8,000,000
8,000,000
0
0
0
0
-
76,610,000
109,810,000
106,800,000
3,010,000
8,000,000
8,000,000
173
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
50
61
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,189,728,000
127,600,000
552,874,000
552,874,000
273,500,000
273,500,000
3,317,328,000
II POSEBAN DEO
Član 9.
Primanja i prihodi iz člana 1. ove Odluke, u iznosu od 3.189.728.000 dinara,
raspoređuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bližim
namenama i to:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
174
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Tabela 2a. RASHODI I IZDACI
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
175
Broj
pozicije
Razdeo
Glava
klasif.Funkc.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1
2
1
3
4
Ekonom
ska
klasifik
acija
5
S
OPIS
6
RAZDEO 1.
1.1.
110
1
2
3
4
5
6
7
8
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
417-000
422-000
423-000
9
424-000
10
11
12
426-000
465-000
472-000
1.2.
110
13
14
16
15
16
17
18
19
411-000
412-000
414-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
20
424-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, zaposl. i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak-dnevnice odbornika
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaže, obezbeđenje
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc. materijal, rokovnici
Izbori
Naknade iz budžeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonačelnik
članovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za učesnike domaćih i stranih manifestacija
ostalo
naknade članovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistički planovi
letnji festival
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
176
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
21
22
23
426-000
441-000
451-000
24
25
26
481-000
482-000
500-000
611-000
27
mrtvozornici
ostalo
Održavanje Letnjikovačke šume, Kamička i kasarne
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje projekata koji
se finansiraju iz raznih programa
Projekat akumulacije Culjković - Radovašnica
Rekontrukcija paviljona na Letnjikovcu
Bazen
Autobuska stajališta
Regionalna deponija
Izgradnja objekta MZ, ambulanta, apoteka Letnjikovac
Sala Više škole za obrazovanje vaspitača
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
2
RAZDEO 2.
2.1.
110
28
29
30
31
32
33
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
34
35
422-000
423-000
36
424-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
informisanje i oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
PTT raznošenje poreskih rešenja
održavanje računarske opreme
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
177
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
37
425-000
38
426-000
39
463-000
472-000
40
482-000
500-000
41
42
2.2.
912
463-000
43
2.3.
44
920
463-000
odvodnjavanje
moritoring kvaliteta vazduha u gradu
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i održavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo (vozila + urbanizam)
Materijal
uniforme
kancelarijski materijal
benzin
časopisi, publikacije i stručna literatura
ostalo
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (materijalno
obezbeđenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
automobili
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenim i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade i troškovi zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrada zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
178
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2.4.
820
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
482-000
500-000
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2.5.
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
481-000
482-000
500-000
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
2.6.
71
72
73
74
75
76
77
90
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za kulturu
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fizička kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Dotacije nevladin. Organizacija
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
179
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
78
79
426-000
463-000
80
81
465-000
472-000
82
481-000
2.7.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
910
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Tekuće popravke i održavanje
Troškovi obezbeđenja
Mobilni tim
SOS centar
Sigurna kuća
Pomoć i nega u kući
Troškovi savetovanja
Kuća na pola puta
Jednokratne pomoći
Ogrev za korisnike
Subvencije korisnicima
Smeštaj korisnika
Prihvatna stanica
Troškovi sahrana
Uskršnja čestitka
Dečija nedelja
Mesec solidarnosti sa starima
Socijalno stanovanje
Dnevni boravak dece ometene u razvoju (Suncokret)
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Dotacije, donacije i transferi
Naknade za socijalnu zaštitu
narodna kuhinja
subvencije korisnicima
rad klubova sa starim licima
ostalo
Dotacije nevladinim organizacijama
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
180
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
93
94
426-000
463-000
Materijal
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
95
472-000
96
500-000
Naknade za socijalnu zaštitu
rođenje prvog deteta
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru - protivgradni strelci
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Dom zdravlja Šabac
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
Regionalni centar za stručno usavršavanje zaposlenih
u obrazovanju
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
2.8.
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
2.9.
760
463-000
108
2.10. 740
463-000
109
2.11 920
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
181
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
472-000
122
Naknade za socijalnu zaštitu
UKUPNO GLAVA 2.11.
SVEGA RAZDEO 2.
3
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3.
4
RAZDEO 4.
473
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
482-000
500-000
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1,
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4.
5
RAZDEO 5.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA ULAGANjA U
OBJEKTE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
OPŠTU KOMUNALNU POTROŠNjU
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
182
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5.1.
130
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-00
426-000
472-000
482-000
511-330
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
5.2.
630
451-000
164
5.3.
660
165
166
167
168
169
170
171
172
173
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-900
173
174
175
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
Direkcija za puteve
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
Ostali porezi
Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
Tekuće održavanje slivničke mreže
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnabdevanje.
Kapitalno održ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreža
sekundarna vodovodna mreža
JP za upravljanje građevin. zemljištem
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaža
4. ostalo
Javna rasveta
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
183
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
451-000
176
5.5.
160
451-000
177
5.6.
610
451-000
178
5.7.
133
451-000
179
5.8.
860
451-000
180
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
JSP "Stan"
Subvencije javnim nef.pred. iinstituc.
Izgradnja zgrada i objekata-održavanje fasada
JKP "Stari grad"
Subvencije javnim nef. pred. i instituc.
novo groblje
deponija
psi lutalice
uređenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
tržnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Subvencije javnim nef.pred. i instituc.
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5.
6
1,
RAZDEO 6.
181
6.1.
320
182
6.2.
840
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I MESNIM
ZAJEDNICAMA
Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi mesnim
zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
političke partije
akcioni planovi za uključivanje roma na lokalnom nivou
183
6.3.
620
500-000
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6.
7
RAZDEO 7.
SREDSTVA REZERVI
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
184
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
184
185
499-110
499-120
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7.
UKUPNI RASHODI:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3,
185
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
III POSEBNE ODREDBE
Član 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2012. godini za
izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviđene Odlukom o budžetu za 2011.
godinu, a za koje su budžetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i
obezbeđenih finansijskih sredstava za 2011. godinu.
Član 11.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u
2012. godini.
Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrđene u članu 70. Zakona o budžetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini
grada uz Završni račun budžeta.
Član 12.
U tekuću budžetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja
nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaže da
aproprijacije nisu dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi gradonačelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su
sredstva usmerena.
Sredstva tekuće budžetske rezerve opredeljuju se najviše do 1,5% ukupnih i
primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.
Član 13.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik ili lice koje on ovlasti.
Član 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonačelnik ili lice koje on
ovlasti.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
186
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima koje donosi
nadležni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budžeta može vršiti plaćanja u granicama propisanih
kvota za svako tromesečje.
Član 16.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta, korisnicima se
prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromesečnim
planovima budžeta.
Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje
(kopije).
Član 17.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom
samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.
Član 18.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa
aproprijacije utvrđene ovom Odlukom.
Član 19.
Gradonačelnik može doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa članom
61. Zakona o budžetskom sistemu.
Član 20.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev organa za finansije stave na uvid
dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju
prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu.
Budžetski korisnici (direktni i indirektni) su dužni da obaveste Skupštinu grada
o svim promenama.
Član 21.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budžetu,
kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje jednom
godišnje.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
187
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Član 22.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budžeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci će se izvršavati po
prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i
minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih
sredstava.
Član 23.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u planiranom
iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava
budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem
od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrđene odlukom.
Član 24.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budžeta
planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos
ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u iznosu
većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika
budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Član 25.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili
pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u
2012. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Član 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS“, broj 116/08).
Član 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2012. godini
koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 38/01,
18/03 i 45/05, 123/07).
Član 28.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
188
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Sredstva koja se 31. decembra 2011. godine nalaze na računima direktnih i
indirektnih korisnika sredstava budžeta usmeravaju se na konsolidovani račun trezora
grada.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2012. godine preneće na račun
budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2011. godini.
Član 29.
U slučaju da za izvršavanje određenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije
postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet opštine.
Član 30.
U slučaju nedovoljnog priliva sredstava budžeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoročni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonačelnik.
Član 31.
Gradonačelnik grada donosi odluku o zaduživanju za kapitalne investicije do
iznosa koji ne može biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budžeta u 2012. godini.
Član 32.
Direktni i indirektni korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor u državnoj
svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2012. godini.
Član 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po članu 79. Zakona o
budžetskom sistemu sastavni je deo završnog računa za 2012. godinu.
Član 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Službenom listu grada
Šapca“.
Član 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1. januara
2012. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
189
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Broj : 020-99/2011-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković, s.r.
Nа оsnоvu člаnа 43. Zаkоnа о budžеtskоm sistеmu („Službеni glаsnik RS“, brој
54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) Člаnа 32. Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi (Službеni
glаsnik RS», brој 129/07) i Člаnа 32. Stаtutа grаdа Šаpcа („Službеni list grаdа Šаpcа“
br. 32/08), Skupštinа grаdа Šаpcа nа sеdnici оd 21.12.2012. gоdinе, dоnеlа је
ОDLUKU
О BUDžЕТU GRАDА ŠАPCА ZА 2013. GОDINU
I ОPŠТI DЕО
Člаn 1.
Ukupni prihоdi i primаnjа budžеtа grаdа Šаpcа zа 2013. gоdinu plаnirајu
sе u iznоsu оd 3.336.453.553 dinаrа.
Člаn 2.
Prihоdi i primаnjа budžеtа iz člаnа 1. оvе Оdlukе kоristićе sе
finаnsirаnjе funkciја i zаdаtаkа kојi sе vršе u оkviru prаvа i dužnоsti grаdа, а čiје sе
izvršеnjе finаnsirа iz budžеtа grаdа.
Člаn 3.
Dео primаnjа iz člаnа 1. оvе Оdlukе u iznоsu оd 1.407.529.831 dinаrа,
rаspоrеđuје sе zа finаnsirаnjе dеlаtnоsti i pоslоvа јаvnih službi.
Člаn 4.
Dео primаnjа iz člаnа 1. оvе Оdlukе u inоsu оd 1.418.700.000 dinаrа,
nаmеnjеn је zа finаnsirаnjе јаvnih izdаtаkа zа invеsticiоnа ulаgаnjа u оbјеktе
kоmunаlnе infrаstrukturе i оpštu kоmunаlnu pоtrоšnju.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
190
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Člаn 5.
U tеkuću budžеtsku rеzеrvu, izdvајајu sе srеdstvа u iznоsu оd
10.404.722 dinаrа.
Člаn 6.
U stаlnu budžеtsku rеzеrvu, izdvајајu sе srеdstvа u iznоsu оd 1.000.000
dinаrа.
Člаn 7.
Prihоdi i primаnjа budžеtа, pо izvоrimа, plаnirајu sе u slеdеćim
iznоsimа, i tо:
Таbеlа 1. PRIHОDI I PRIМАNјА
Аnаlitički
kоntо
1
711
VRSТА PRIHОDА
711-150
711-160
711-180
711-190
2
PОRЕZI NА DОHОDАK, DОBIТ I
KАPIТАLNЕ DОBIТKЕ
Pоrеz nа zаrаdе
Pоrеz nа prihоdе оd sаmоstаlnih dеlаtnоsti
Pоrеz nа prihоdе оd nеpоkrеtnоsti
Pоrеz nа prihоdе оd dаvаnjа u zаkup pоkrеtnih
stvаri
Pоrеz nа prihоd оd pоlјоprivrеdе i šumаrstvа
Pоrеz nа zеmlјištе
Pоrеz nа prihоdе оd nеpоkrеtnоsti nа оsnоvu
rеšеnjа pоrеskоg оrgаnа
Pоrеz nа dоbitkе оd igаrа nа srеću
Pоrеz nа prihоdе оd оsigurаnjа licа
Sаmоdоprinоsi
Pоrеz nа drugе prihоdе
713
713-120
713-310
PОRЕZ NА IМОVINU
Pоrеz nа imоvinu
Pоrеz nа nаslеđе i pоklоn
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Iznоs prihоdа
iz budžеtа
3
1,573,302,000
Ukupnо
4
5=3+4
0
1,573,302,000
1,300,000,000
78,000,000
52,000,000
1,300,000,000
78,000,000
52,000,000
4,000,000
4,000,000
100,000
9,000,000
100,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
2,000
150,000
50,000
125,000,000
247,020,000
145,000,000
14,000,000
0
191
247,020,000
145,000,000
14,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
713-420
713-600
714
714-430
714-513
714-514
714-543
714-547
714-548
714-549
714-550
714-560
714-570
716
716-100
732
732-151
733
733-000
741
741-141
741-510
741-526
741-531
741-532
741-534
Pоrеz nа kаpitаlnе trаnsаkciје
(pоrеz nа prеnоs аpsоlutnih prаvа)
Pоrеz nа аkciје nа imе i udеlе
PОRЕZ NА DОBRА I USLUGЕ
Kоmunаlnа tаksа zа kоrišćеnjе rеklаmnih pаnоа
Kоmunаlnа tаksа zа držаnjе mоtоrnih drumskih
i priklјučnih vоzilа, оsim pоlјоprivrеdnih vоzilа
i mаšinа
Gоdišnjа nаknаdа zа drumskа mоtоrnа vоzilа,
trаktоre i priklјučnа vоzilа
Nаknаdа zа prоmеnu nаmеnе pоlјоprivrеdnоg
zеmlјištа
Nаknаdа zа zаgаđеnjе živоtnе srеdinе
Nаknаdа zа supstаncе kоје оštеćuјu оzоnski
оmоtаč
Nаknаdа zа prоizvеdеni ili оdvеzеni оtpаd
Bоrаvišnа tаksа
Оpštinskе i grаdskе nаknаdе
Оpštinskе i grаdskе kоmunаlnе tаksе
DRUGI PОRЕZI
Kоmunаlnа tаksа nа firmu
DОNАCIЈЕ ОD МЕĐUNАRОDNIH
ОRGАNIZАCIЈА
Dоnаciје оd mеđunаrоdnih оrgаnizаciја
ТRАNSFЕRI ОD DRUGIH NIVОА VLАSТI
Тrаnsfеri оd drugih nivоа vlаsti
Теkući trаnsfеr
Kаpitаlni trаnsfеr
PRIHОDI ОD IМОVINЕ
Kаmаtе nа srеdstvа budžеtа grаdа
Nаknаdа zа kоrišćеnjе prirоdnih dоbаrа
Nаknаdа zа kоrišćеnjе šumа i šumskоg
zеmlјištа
Kоmunаlnа tаksа zа kоrišćеnjе prоstоrа nа
јаvnim pоvršinаmа ili isprеd pоslоvnih
prоstоriја u pоslоvnе svrhе
Kоmunаlnа tаksа zа kоrišćеnjе prоstоrа nа
јаvnim pоvršinаmа zа pаrkirаnjе drumskih
mоtоrnih i priklјučnih vоzilа nа urеđеnim i
оbеlеžеnim mеstimа
Nаknаdа zа kоrišćеnjе grаđеvinskоg zеmlјištа
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
88,000,000
88,000,000
20,000
121,440,000.00
2,500,000
20,000
0.00 121,440,000.00
2,500,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
25,000,000
120,000
120,000
13,000,000
13,000,000
110,000
110,000
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
200,000
500,000
30,000,000
10,000
42,000,000
42,000,000
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
437,111,553
437,111,553
422,111,553
15,000,000
110,860,000
5,000,000
500,000
250,000
250,000
5,000,000
5,000,000
35,000,000
35,000,000
65,000,000
65,000,000
192
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
741-535
741-541
742
742-143
742-144
742-142
742-241
742-253
742-341
743
743-324
743-341
743-342
745
745-141
811
811-141
911
911-451
921
921-951
Kоmunаlnа tаksа zа zаuzеćе јаvnih pоvršinа
grаđеvinskim mаtеriјаlоm
Kоmunаlnа tаksа zа kоrišćеnjе оbаlе u
pоslоvnе svrhе
PRIHОDI ОD PRОDАЈЕ DОBАRА I
USLUGА
Prihоdi оd zаkupninе zа grаđ. zеmlјištе u kоrist
nivоа grаdоvа
Prihоdi оd nаknаdе-kоnvеrziја prаvа kоrišćеnjа
u kоr. nivоа gr.
Prihоdi оd dаvаnjа u zаkup, оdnоsnо nа
kоrišćеnjе nеpоkrеtnоsti u držаvnој svојini kоје
kоristе оrgаni, grаdоvi i indirеktni kоrisnici
njihоvоg budžеtа
Grаdskе аdministrаtivnе tаksе
Nаknаdа zа urеđivаnjе grаđеvinskоg zеmlјištа
Prihоdi grаdskih оrgаnа uprаvе
NОVČАNЕ KАZNЕ I ОDUZЕТА
IМОVINSKА KОRISТ
Prihоdi оd nоvčаnih kаzni zа sаоbrаćајnе
prеkršаје
Prihоdi оd nоvčаnih kаzni izrеčеnih u
prеkršајnоm pоstupku zа prеkršаје prоpisаnе
аktоm Skupštinе grаdа, kао i оduzеtа imоvinskа
kоrist u tоm pоstupku
Prihоdi оd mаndаtnih kаzni i kаzni izrеčеnih u
uprаvnоm pоstupku u kоrist nivоа grаdа
МЕŠОVIТI I NЕОDRЕĐЕNI PRIHОDI
Оstаli prihоdi u kоrist nivоа grаdоvа
PRIМАNјА ОD PRОDАЈЕ
NЕPОKRЕТNОSТI
Primаnjа оd prоdаје nеpоkrеtnоsti u kоrist
nivоа grаdоvа
PRIМАNјА ОD DОМАĆIH
ZАDUŽIVАNјА
Primаnjа оd zаduživаnjа оd pоslоvnih bаnаkа u
zеmlјi u kоrist nivоа grаdоvа
PRIМАNјА ОD PRОDАЈЕ DОМАĆЕ
FINАNSIЈSKЕ IМОVINЕ
Privаtizаciја
UKUPNО PRIHОDI:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
100,000
100,000
10,000
10,000
543,710,000
0
543,710,000
10,000
10,000
600,000
600,000
100,000
100,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
7,000,000
500,000,000
36,000,000
22,000,000
0
22,000,000
16,000,000
16,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
500,000
0
500,000
500,000
150,000,000
0
150,000,000
150,000,000
88,000,000
150,000,000
0
88,000,000
500,000
500,000
3,336,453,553
88,000,000
88,000,000
0
500,000
0
500,000
3,336,453,553
193
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Člаn 8.
Rаshоdi i izdаci budžеtа pо оsnоvnim nаmеnаmа, utvrđеni su u slеdеćim
iznоsimа, i tо:
Таbеlа 2. RАSHОDI I IZDАCI
Еkоnоmskа
klаsifikаciја
1
41
411
412
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
463
465
47
472
48
481
482
49
VRSТА RАSHОDА
2
RАSHОDI ZА ZАPОSLЕNЕ
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni rаshоdi
Pоslаnički dоdаtаk-dnеvnicе оdbоrnikа
KОRIŠĆЕNјЕ USLUGА I RОBА
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
ОТPLАТА KАМАТА
Оtplаtа kаmаtа dоmаćim pоslоvnim bаnkаmа
SUBVЕNCIЈЕ
Subvеnciје јаvnim nеfinаnsiјskim kоrisnicimа
DОNАCIЈЕ I ТRАNSFЕRI
Теkući trаnsfеri оstаlim nivоimа vlаsti
Оstаlе dоnаciје, dоtаciје i trаnsfеri
NАKNАDЕ ZА SОCIЈАLNU ZАŠТIТU IZ
BUDžЕТА
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu iz budžеtа
ОSТАLI RАSHОDI
Dоtаciје nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа
Оstаli pоrеzi
RЕZЕRVЕ
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Srеdstvа iz
budžеtа
Izdаci iz
sоp.prihоdа
budž.kоrisn.
Ukupnо
3
634,815,000
512,498,000
91,727,000
9,370,000
9,840,000
10,980,000
400,000
769,740,000
83,900,000
5,310,000
67,130,000
276,230,000
234,720,000
102,450,000
50,000,000
50,000,000
461,297,000
461,297,000
430,785,831
370,785,831
60,000,000
4
26,527,000
13,000,000
2,327,000
6,000,000
3,000,000
2,200,000
0
44,800,000
10,500,000
100,000
3,300,000
200,000
300,000
30,400,000
0
0
0
0
63,500,000
62,000,000
1,500,000
5=3+4
661,342,000
525,498,000
94,054,000
15,370,000
12,840,000
13,180,000
400,000
814,540,000
94,400,000
5,410,000
70,430,000
276,430,000
235,020,000
132,850,000
50,000,000
50,000,000
461,297,000
461,297,000
494,285,831
432,785,831
61,500,000
71,950,000
0
71,950,000
71,950,000
114,061,000
112,600,000
1,461,000
11,404,72
0
0
0
0
-
71,950,000
114,061,000
112,600,000
1,461,000
11,404,7
194
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
499 Srеdstvа rеzеrvе
50
IZDАCI ZА NЕFINАNSIЈSKU IМОVINU
500 Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
61
ОТPLАТА GLАVNICЕ
611 Оtplаtа glаvnicе dоmаćim krеditоrimа
UKUPNО:
2
11,404,72
2
550,400,00
0
550,400,00
0
242,000,00
0
242,000,00
0
3,336,453,553
-
22
550,400,0
00
550,400,0
-
00
242,000,0
00
242,000,0
00
3,471,280,55
134,827,000
3
II PОSЕBАN DЕО
Člаn 9.
Primаnjа i prihоdi iz člаnа 1. оvе Оdlukе, u iznоsu оd 3.336.453.553
dinаrа, rаspоrеđuјu sе zа finаnsirаnjе јаvnih izdаtаkа pо nоsiоcimа, kоrisnicimа i bližim
nаmеnаmа i tо:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
22
11,404,7
195
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Таbеlа 2а. RАSHОDI I IZDАCI
Brој
pоziciј
е
1
R
аz
dе
о
Glа
vа
2
1
3
Fu
nk
c.
klа
sif.
4
Еkоnоmskа
klаsifikаciја
5
11
0
1
411-000
2
412-000
414-000
415-000
3
4
5
416-000
6
7
8
417-000
422-000
423-000
9
424-000
426-000
10
472-000
11
1.2.
13
14
15
16
6
7
RАZDЕО 1.
1.1.
12
ОPIS
Srеdstvа iz
Budžеtа
SKUPŠТINА GRАDА ŠАPCА
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, zаpоsl. i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Pоslаnički dоdаtаk-dnеvnicе
оdbоrnikа
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
rеprеzеntаciја
оstаlо-rеpоrtаžе, оbеzbеđеnjе
Spеciјаlizоvаnе uslugе
оstаlо
412-000
414-000
416-000
421-000
Nаgrаdе zаpоsl. i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1,030,000
20,000
20,000
50,000
400,000
20,000
900,000
600,000
300,000
10,000
10,000
Маtеriјаli-kаnc. mаtеriјаl, rоkоvnici
Nаknаdе iz budžеtа -stipеndiје
UKUPNО GLАVА 1.1.
GRАDОNАČЕLNIK GRАDА
ŠАPCА I GRАDSKО VЕĆЕ
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
11
0
5,757,000
500,000
5,000,000
13,707,000
23,065,000
4,129,000
50,000
500,000
300,000
196
Iz
sоp
bud
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
422-000
423-000
424-000
426-000
441-000
451-000
481-000
482-000
500-000
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
1,000,000
21,500,000
rеprеzеntаciја
grаdоnаčеlnik
člаnоvi grаdskоg vеćа
priјеm dеlеgаciја
pоklоni zа učеsnikе dоmаćih i
strаnih mаnifеstаciја
оstаlо
nаknаdе člаnоvimа grаdskоg vеćа
Spеciјаlizоvаnе uslugе
urbаnistički plаnоvi
lеtnji fеstivаl
mrtvоzоrnici
оstаlо
Оdržаvаnjе Lеtnjikоvаčkе šumе,
Kаmičkа i kаsаrne
Маtеriјаli
Оtplаtа kаmаtа dоmаćim pоslоvnim
bаnkаmа
Subvеnciје
subvеnciје јаvnim prеduzеćimа
prоgrаm pоdsticаја i pоdrškе
zаpоšlјаvаnjа
2,000,000
700,000
200,000
800,000
300,000
18,000,000
1,500,000
51,500,000
12,000,000
13,000,000
2,500,000
18,000,000
6,000,000
500,000
50,000,000
29,000,000
7,000,000
22,000,000
Dоtаciје nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
50,000
200,000
179,700,000
Оprеmаnjе аgrоindustriјskе zоnе i
prаćеnjе prојеkаtа kојi sе
finаnsirајu iz rаznih prоgrаmа
12,000,000
Rеkоntrukciја pаvilјоnа nа
Lеtnjikоvcu
Bаzеn
Autоbuskа stајаlištа
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
8,000,000
150,000,000
200,000
197
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Izgrаdnjа оbјеktа МZ, аmbulаntа,
аpоtеkа Lеtnjikоvаc
611-000
26
2
28
29
30
31
11
0
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
32
421-000
33
34
422-000
423-000
35
36
1,500,000
242,000,000
603,494,000
617,201,000
RАZDЕО 2.
2.1.
27
Sаlа Višе škоlе zа оbrаzоvаnjе
vаspitаčа
Оtplаtа glаvnicе dоmаćim
krеditоrimа
UKUPNО GLАVА 1.2.
UKUPNО RАZDЕО 1.
8,000,000
424-000
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
GRАDSKА UPRАVА
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
179,185,000
32,074,000
3,500,000
3,500,000
Nаgrаdе zаpоsl. i оstаli pоsеbni
rаshоdi
4,000,000
Stаlni trоškоvi
stаlni trоškоvi
dеrаtizаciја i dеzinsеkciја
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
rеprеzеntаciја
infоrmisаnjе i оglаsi
usаvršаvаnjе zаpоslеnih i ISО
stаndаrdi
PТТ rаznоšеnjе pоrеskih rеšеnjа
оdržаvаnjе rаčunаrskе оprеmе
štаmpаrskе uslugе
оstаlо
gеоgrаfskо infоrmаciоni sistеm
Spеciјаlizоvаnе uslugе
оdvоdnjаvаnjе
mоritоring kvаlitеtа vаzduhа u
grаdu
mеrеnjе bukе
оstаlо
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
34,000,000
28,000,000
6,000,000
2,500,000
20,200,000
600,000
4,000,000
1,500,000
3,600,000
1,500,000
1,400,000
6,000,000
1,600,000
11,000,000
8,000,000
2,000,000
500,000
500,000
11,700,000
198
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
426-000
37
463-000
38
472-000
39
482-000
500-000
40
41
2.2.
91
2
Тrаnsfеri оstаlim nivоimа vlаsti
Nаknаdе trоškоvа zаpоslеnih
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаgrаdе zаpоslеnim i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Nаknаdе zа оbrаzоvаnjе
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.2.
2.3.
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
27,400,000
1,000,000
6,000,000
12,600,000
800,000
7,000,000
2
200,000
200,000
11,000,000
1,000,000
10,000,000
340,459,000
Оsnоvnо оbrаzоvаnjе
463-000
42
mеsnе kаncеlаriје
grаdskа kućа
zgrаdа grаdskе uprаvе
Dоm vојskе - prојеkаt
оstаlо (vоzilа + urbаnizаm)
Маtеriјаl
unifоrmе
kаncеlаriјski mаtеriјаl
bеnzin
čаsоpisi, publikаciје i stručnа
litеrаturа
оstаlо
Теkući trаnsfеri оstаlim nivоimа
vlаsti
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu iz
budžеtа (mаtеriјаlnо оbеzbеđеnjе)
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
аutоmоbili
оprеmа
UKUPNО GLАVА 2.1.
92
0
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
170,200,000
20,000,000
600,000
6,000,000
48,000,000
300,000
35,000,000
800,000
30,000,000
5,000,000
2,500,000
22,000,000
170,200,000
Srеdnjе оbrаzоvаnjе
199
2
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
463-000
43
Тrаnsfеri оstаlim nivоimа vlаsti
Nаknаdе i trоškоvi zаpоslеnih
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаgrаdа zаpоslеnimа i оstаli
pоsеbni rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru - tаkmičеnjа
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Nаknаdе zа оbrаzоvаnjе
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.3.
2.4.
82
0
45
414-000
415-000
416-000
46
47
48
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
482-000
500-000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.5.
59
60
12,000,000
400,000
3,000,000
48,000,000
300,000
5,000,000
600,000
10,000,000
6,000,000
2,000,000
25,000,000
112,300,000
Kulturа
411-000
412-000
44
112,300,000
81
0
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Тrаnsfеri оstаlim nivоimа vlаsti
Nаknаdе zа kulturu
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.4.
95,218,000
17,044,000
800,000
500,000
3,000,000
17,000,000
700,000
5,000,000
200,000
3,000,000
4,000,000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3
10
33,500,000
1,000,000
25,500,000
206,462,000
Fizičkа kulturа
411-000
412-000
5
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
4,955,000
877,000
200
19
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
414-000
416-000
61
62
421-000
423-000
425-000
426-000
481-000
482-000
500-000
63
64
65
66
67
68
69
2.6.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
90
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
425-000
426-000
463-000
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Uslugе pо ugоvоru
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Dоtаciје nеvlаdin. Оrgаnizаciја
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.5.
Sоciјаlnа zаštitа
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Тrаnsfеri оstаlim nivоimа vlаsti
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Nаknаdе zа zаpоslеnе
50,000
400,000
3,000,000
3,000,000
200,000
1,300,000
95,000,000
1,000
100,000
108,883,000
2,584,000
463,000
50,000
200,000
2,000,000
300,000
500,000
3,500,000
500,000
81,185,831
10,600,000
60,000
Stаlni trоškоvi
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Оstаli trоškоvi
1,600,000
500,000
400,000
SОS cеntаr
2,135,215
Pоmоć i nеgа u kući
Sаvеtоvаlištе
Kućа nа pоlа putа
Јеdnоkrаtnе pоmоći
Оgrеv zа kоrisnikе
Subvеnciје kоrisnicimа
Оstаlо
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
12,100,000
915,000
225,616
12,000,000
5,000,000
18,000,000
3,500,000
201
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
472-000
80
481-000
81
Sоciјаlnо stаnоvаnjе
Dnеvni bоrаvаk dеcе оmеtеnе u
rаzvојu (Kućа dоbrе vоlје)
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
13,050,000
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu
nаrоdnа kuhinjа
11,200,000
10,000,000
rаd klubоvа sа stаrim licimа
1,200,000
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
91
0
800,000
Dоtаciје nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа
UKUPNО GLАVА 2.6.
2.7.
300,000
10,000,000
112,482,831
Prеdškоlskо оbrаzоvаnjе
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
463-000
472-000
500-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Теkući trаnsfеri оstаlim nivоimа
vlаsti
149,376,000
13
26,738,000
2
4,000,000
5,000,000
6
3
1,000,000
2
22,000,000
300,000
3,700,000
2,400,000
5,000,000
5,000,000
5
50
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu
rоđеnjе prvоg, drugоg i trеćеg
dеtеtа
trоškоvi bоrаvkа trеćеg dеtеtа u
vrtićimа
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.7.
30
22,000,000
16,000,000
6,000,000
22,000,000
268,514,000
202
111
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2.8.
42
1
411-000
412-000
96
97
414-000
415-000
416-000
98
99
100
421-000
422-000
423-000
101
102
103
424-000
425-000
426-000
500-000
104
105
106
107
2.9.
76
0
2.10
.
74
0
2.1
1
111
112
113
8,816,000
1,578,000
50,000
300,000
100,000
1,000,000
100,000
3,000,000
55,000,000
400,000
400,000
500,000
71,244,000
Теkući trаnsfеri оstаlim nivоimа
vlаsti
tеkućе pоprаvkе
оprеmаnjе
UKUPNО GLАVА 2.9.
100,000
50,000
50,000
100,000
Dоm zdrаvlја Šаbаc
463-000
109
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru - prоtivgrаdni
strеlci
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.8.
Аpоtеkаrskа ustаnоvа Šаbаc
463-000
108
110
Dirеkciја zа pоlјоprivrеdu
Теkući trаnsfеri оstаlim nivоimа
vlаsti
rеkоnstrukciја оbјеkаtа
оprеmаnjе
UKUPNО GLАVА 2.10.
7,000,000
5,000,000
2,000,000
7,000,000
Rеgiоnаlni cеntаr zа stručnо
usаvršаvаnjе zаpоslеnih u
оbrаzоvаnju
92
0
411-000
412-000
414-000
415-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
3,210,000
575,000
150,000
300,000
203
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
416-000
114
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu
500-000
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
UKUPNО GLАVА 2.11.
1
50,000
Dоtаciје nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа
SVЕGА RАZDЕО 2.
100,000
1,000,000
9,885,000
1,407,529,83
1
RАZDЕО 3.
33
0
411-000
412-000
125
126
414-000
415-000
416-000
127
128
129
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
130
131
132
133
134
135
136
137
4
GRАDSKО ЈАVNО
PRАVОBRАNILАŠТVО
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
SVЕGА RАZDЕО 3.
3,792,000
679,000
200,000
20,000
100,000
100,000
60,000
30,000
10,000
20,000
100,000
10,000
50,000
5,171,000
RАZDЕО 4.
47
3
138
800,000
250,000
2,500,000
100,000
300,000
250,000
Оstаlе dоnаciје, dоtаciје i trаnsfеri
472-000
481-000
3
300,000
411-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ТURISТIČKА ОRGАNIZАCIЈА
GRАDА ŠАPCА
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
5,867,000
204
1
134
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
412-000
139
414-000
415-000
416-000
140
141
142
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
143
144
145
146
147
148
149
482-000
500-000
150
151
5
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
Оstаlе dоnаciје, dоtаciје i trаnsfеri
1,050,000
50,000
20,000
300,000
700,000
10,000
1,000,000
19,000,000
100,000
500,000
Оstаli pоrеzi
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
SVЕGА RАZDЕО 4.
50,000
50,000
28,697,000
RАZDЕО 5.
SRЕDSТVА ZА INVЕSТICIОNА
ULАGАNјА U ОBЈЕKТЕ
KОМUNАLNЕ
INFRАSТRUKТURЕ I ОPŠТU
KОМUNАLNU PОТRОŠNјU I
SUBVЕNCIЈЕ ЈАVNIМ
PRЕDUZЕĆIМА
5.1.
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
13
0
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-00
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Dirеkciја zа putеvе
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
Теkućе pоprаvkе i оdržаvаnjе
Маtеriјаl
348,686,000
9,013,000
1,613,000
400,000
100,000
30,000
1,000,000
20,000
2,000,000
10,000
155,500,000
62,000,000
205
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
463-231
163
472-000
482-000
511-330
164
165
166
5.2.
63
0
ЈKP "Vоdоvоd" - Šаbаc
451-000
167
Kаpitаlni trаnsfеr u kоrist nivоа
grаdоvа
Nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu
Оstаli pоrеzi
Kаpitаlnо оdržаvаnjе sаоbrаćајnih
оbјеkаtа
iz pоrеzа
Subvеnciје јаvnim nеf. prеd. i
instituc.
Теkućе оdržаvаnjе slivničkе mrеžе
Izgrаdnjа vоdоvоdnе infrаstrukturеvоdоsnаbdеvаnjе.
117,000,000
117,000,000
160,800,000
160,800,000
15,000,000
25,800,000
Kаpitаlnо оdrž. vоdоvоdnе
infrаstrukturе - оtpаdnе vоdе
оtpаdnе vоdе
Prigrаdskа nаsеlја
sеkundаrnа kаnаlizаciоnа mrеžа
sеkundаrnа vоdоvоdnа mrеžа
5.3.
168
169
170
171
172
66
0
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
173
174
175
176
421-000
422-000
423-000
424-900
177
425-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ЈP zа uprаvlјаnjе grаđеvin.
zеmlјištеm
Plаtе i dоdаci zаpоslеnih
Sоciјаlni dоprinоsi nа tеrеt
pоslоdаvcа
Sоciјаlnа dаvаnjа zаpоslеnimа
Nаknаdе zа zаpоslеnе
Nаgrаdе, bоnusi i оstаli pоsеbni
rаshоdi
Stаlni trоškоvi
Тrоškоvi putоvаnjа
Uslugе pо ugоvоru
Spеciјаlizоvаnе uslugе
1. higiјеnа
1.1. iz nаknаdе zа kоrišćеnjе
1.2. iz pоrеzа
2. zеlеnilо
3. grаdskа plаžа
4. оstаlо
Јаvnа rаsvеtа
23,000,000
23,000,000
97,000,000
57,000,000
40,000,000
458,017,000
21,660,000
3,877,000
50,000
80,000
1,000,000
2,000,000
50,000
3,800,000
137,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000
27,000,000
5,000,000
15,000,000
55,000,000
206
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
178
179
5.4.
465-000
Оstаlе dоnаciје, dоtаciје i trаnsfеri
500-000
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
62
0
451-000
180
5.5.
16
0
451-000
181
5.6.
61
0
451-000
182
5.7.
13
3
451-000
183
5.8.
86
0
451-000
184
40,000,000
193,500,000
5,000,000
ЈKP "Tоplаnа-Šаbаc" - Šаbаc
Subvеnciје јаvnim nеf. prеd. i
instituc.
Izgrаdnjа оstаlih оbјеkаtа
gаsifikаciја
tоplifikаciја
5,000,000
5,000,000
5,000,000
35,000,000
ЈKP "Pаrking"
Subvеnciје јаvnim nеf.prеd.
iinstituc.
35,000,000
36,000,000
ЈSP "Stаn"
Subvеnciје јаvnim nеf.prеd.
iinstituc.
Izgrаdnjа zgrаdа i оbјеkаtаоdržаvаnjе fаsаdа
ЈKP "Stаri grаd"
Subvеnciје јаvnim nеf. prеd. i
instituc.
nоvо grоblје
dеpоniја
psi lutаlicе
urеđеnjе stаrоg grоblја
Prihvаtilištа zа psе
tržnicа i piјаcе
оstаlе uslugе
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
ЈP "SPОRТSKI CЕNТАR" Šаbаc
Subvеnciје јаvnim nеf.prеd. i
instituc.
36,000,000
36,000,000
132,097,000
132,097,000
11,483,000
10,300,000
14,000,000
8,814,000
59,000,000
28,500,000
33,400,000
33,400,000
10,000,000
Оstаlе dоnаciје, dоtаciје i trаnsfеri
Izdаci zа nеfinаnsiјsku imоvinu
5.9.
51
0
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
23,400,000
3,000,000
ЈP "Srеm-Маčvа"
207
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
185
5.10
.
451-000
Subvеnciје јаvnim nеf.prеd.i inst.
451-000
ЈP RТV "Šаbаc"
Subvеnciје јаvnim nеf.prеd. i inst.
83
0
186
SVЕGА RАZDЕО 5.
6
27,000,000
27,000,000
1,239,000,00
0
RАZDЕО 6.
187
6.1.
32
0
188
6.2.
84
0
189
3,000,000
6.3.
62
0
465-000
481-000
500-000
SRЕDSТVА ZА PRЕNОS
NЕVLАDINIМ
ОRGАNIZАCIЈАМА,
FОNDОVIМА I МЕSNIМ
ZАЈЕDNICАМА
Оstаlе tеkućе dоnаciје, dоtаciје i
trаnsfеri sеоskim mеsnim
zајеdnicаmа
20,000,000
Dоtаciје nеvlаdinim оrgаnizаciјаmа
7,450,000
pоlitičkе pаrtiје
аkciоni plаnоvi zа uklјučivаnjе
rоmа nа lоkаlnоm nivоu
оstаli
pоmоć crkvеnim оpštinаmа pоd
zаštitоm
5,000,000
450,000
1,000,000
1,000,000
Srеdstvа sаmоdоprinоsа
27,450,000
SVЕGА RАZDЕО 6.
7
190
191
RАZDЕО 7.
499-110
499-120
SRЕDSТVА RЕZЕRVI
Stаlnа rеzеrvа
Теkućа rеzеrvа
SVЕGА RАZDЕО 7.
UKUPNI RАSHОDI:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1,000,000
10,404,722
11,404,722
3,336,453,55
3
208
134
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
III PОSЕBNЕ ОDRЕDBЕ
Člаn 10.
Višаk prihоdа – suficit iz prеthоdnе gоdinе, kоristićе sе u 2013. gоdini
zа izmirеnjе prеuzеtih оbаvеzа kоје su bilе prеdviđеnе Оdlukоm о budžеtu zа 2012.
gоdinu, а zа kоје su budžеtski kоrisnici prеuzеli оbаvеzе u оkviru prоpisаnih kvоtа i
оbеzbеđеnih finаnsiјskih srеdstаvа zа 2012. gоdinu.
Člаn 11.
U stаlnu budžеtsku rеzеrvu izdvајајu sе srеdstvа u visini оd 1.000.000
dinаrа u 2013. gоdini.
Grаdоnаčеlnik оdlučuје о kоrišćеnju srеdstаvа stаlnе rеzеrvе zа nаmеnе
utvrđеnе u člаnu 70. Zаkоnа о budžеtskоm sistеm.
Izvеštај о kоrišćеnju srеdstаvа stаlnе budžеtskе rеzеrvе dоstаvlја sе
Skupštini grаdа uz Zаvršni rаčun budžеtа.
Člаn 12.
U tеkuću budžеtsku rеzеrvu plаnirајu sе srеdstvа u iznоsu оd 10.404.722
dinаrа.
Srеdstvа tеkućе budžеtskе rеzrvе kоristićе sе zа nеplаnirаnе nаmеnе zа
kоја nisu izvršеnе аprоpriјаciје ili zа nаmеnе zа kоје sе u tоku gоdinе pоkаžе dа
аprоpriјаciје nisu dоvоlјnе.
Оdluku о kоrišćеnju srеdstаvа tеkućе budžеtskе rеzеrvе dоnоsi
grаdоnаčеlnik.
Оdоbrеnа srеdstvа pо оvоm оsnоvu prеdstаvlјајu pоvеćаnе аprоpriјаciје
dirеktnih kоrisnikа zа оdrеđеnе nаmеnе i iskаzuјu sе nа kоntu nаmеnа zа kојu su
srеdstvа usmеrеnа.
Srеdstvа tеkućе budžеtskе rеzеrvе оprеdеlјuјu sе nајvišе dо 2% ukupnih
i primаnjа оd prоdаје nеfinаnsiјskе imоvinе zа budžеtsku gоdinu.
Člаn 13.
Zа izvršеnjе Оdlukе о budžеtu оdgоvоrаn је grаdоnаčеlnik.
Nаrеdbоdаvаc zа izvršеnjе budžеtа је grаdоnаčеlnik ili licе kоје оn
оvlаsti.
Člаn 14.
Zа zаkоnitо i nаmеnskо kоrišćеnjе srеdstаvа rаspоrеđеnih budžеtоm zа
funkciоnisаnjе оrgаnа lоkаlnе sаmоuprаvе оdgоvоrаn је grаdоnаčеlnik ili licе kоје оn
оvlаsti.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
209
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Člаn 15.
Rаspоrеd оstvаrеnih prihоdа vrši sе trоmеsеčnim plаnоvimа kоје dоnоsi
nаdlеžni оrgаn zа finаnsiје.
Dirеktni kоrisnik srеdstаvа budžеtа mоžе vršiti plаćаnjа u grаnicаmа
prоpisаnih kvоtа zа svаkо trоmеsеčје.
Člаn 16.
Srеdstvа rаspоrеđеnа zа finаnsirаnjе prоgrаmа kоrisnikа budžеtа,
kоrisnicimа sе prеnоsе nа оsnоvu njihоvоg zаhtеvа u sklаdu sа оdоbrеnim kvоtаmа u
trоmеsеčnim plаnоvimа budžеtа.
Uz zаhtеv, kоrisnici su dužni dа dоstаvе kоmplеtnu dоkumеntаciјu zа
plаćаnjе (kоpiје).
Člаn 17.
Kоrisnici srеdstаvа budžеtа mоgu kоristiti srеdstvа rаspоrеđеnа оvоm
Оdlukоm sаmо zа nаmеnе zа kоје su im pо njihоvim zаhtеvimа tа srеdstvа оdоbrеnа i
prеnеtа.
Člаn 18.
Nа tеrеt budžеtskih srеdstаvа kоrisnik mоžе prеuzimаti оbаvеzе sаmо dо
iznоsа аprоpriјаciје utvrđеnе оvоm Оdlukоm.
Člаn 19.
Grаdоnаčеlnik mоžе dоnеti Оdluku о prоmеni аprоpriјаciја u sklаdu sа
člаnоm 61. Zаkоnа о budžеtskоm sistеmu.
Člаn 20.
Budžеtski kоrisnici su dužni dа nа zаhtеv оrgаnа zа finаnsiје stаvе nа
uvid dоkumеntаciјu о njihоvоm finаnsirаnju kао i dа dоstаvlјајu izvеštаје о
оstvаrivаnju prihоdа i izvršеnju rаshоdа u оdrеđеnоm pеriоdu.
Budžеtski kоrisnici (dirеktni i indirеktni) su dužni dа оbаvеstе Skupštinu
grаdа о svim prоmеnаmа.
Člаn 21.
Grаdоnаčеlnik pоdnоsi izvеštај Skupštini grаdа о rеаlizаciјi Оdlukе о
budžеtu, kао i о stаnju i kоrišćеnju srеdstаvа stаlnе budžеtskе rеzеrvе, nајmаnjе јеdnоm
gоdišnjе.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
210
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Člаn 22.
Srеdstvа rаspоrеđеnа оvоm Оdlukоm prеnоsе sе kоrisnicimа srаzmеrnо
оstvаrеnim prihоdimа budžеtа.
Ukоlikо sе u tоku gоdinе primаnjа budžеtа smаnjе, izdаci ćе sе
izvršаvаti pо priоritеtimа, i tо: оbаvеzе utvrđеnе zаkоnskim prоpisimа nа pоstојеćеm
nivоu i minimаlni stаlni trоškоvi nеоphоdni zа nеsmеtаnо funkciоnisаnjе kоrisnikа
budžеtskih srеdstаvа.
Člаn 23.
Ukоlikо kоrisnici budžеtskih srеdstаvа nе оstvаrе dоdаtnе prihоdе u
plаnirаnоm iznоsu, аprоpriјаciје utvrđеnе iz tih prihоdа, nеćе sе izvršаvаti nа tеrеt
srеdstаvа budžеtа.
Ukоlikо kоrisnici budžеtskih srеdstаvа оstvаrе dоdаtnе prihоdе u iznоsu
vеćеm оd plаnirаnоg iznоsа, mоgu kоristiti tа srеdstvа dо nivоа dо kоgа su tа srеdstvа i
оstvаrеnа, а zа nаmеnе utvrđеnе оdlukоm.
Člаn 24.
Kоrisnici budžеtskih srеdstаvа kојi оstvаrе uštеdе u trоšеnju srеdstаvа
budžеtа plаnirаnih zа rаshоdе zа zаpоslеnе i kоrišćеnjе uslugа i rоbа, mоgu оstvаrеni
iznоs uštеdа kоristiti zа isplаtu nаgrаdа zа pоsеbnе rеzultаtе rаdа zаpоslеnih.
Оstvаrеnа srеdstvа uštеdа iz stаvа 1. оvоg člаnа nе mоgu sе isplаtiti u
iznоsu vеćеm оd iznоsа pоtrеbnоg zа isplаtu јеdnоg mеsеčnоg plаtnоg fоndа kоrisnikа
budžеtskih srеdstаvа, i tо nа krајu budžеtskе gоdinе.
Člаn 25.
Dirеktni i indirеktni kоrisnici budžеtskih srеdstаvа, čiја sе dеlаtnоst u
cеlini ili prеtеžnо finаnsirа iz budžеtа, umаnjićе оbrаčunаtu аmоrtizаciјu srеdstаvа zа
rаd u 2013. gоdini srаzmеrnо dеlu srеdstаvа оbеzbеđеnih iz budžеtа.
Člаn 26.
Јаvnе nаbаvkе sе vršе u sklаdu sа оdrеdbаmа Zаkоnа о јаvnim
nаbаvkаmа („Službеni glаsnik RS“, brој 116/08).
Člаn 27.
Srеdstvа оstvаrеnа prоdајоm kаpitаlа u pоstupku privаtizаciје u 2013.
gоdini kоristićе sе u sklаdu sа Zаkоnоm о privаtizаciјi («Službеni glаsnik RS», brој
38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 93/2012).
Člаn 28.
Srеdstvа kоја sе 31. dеcеmbrа 2012. gоdinе nаlаzе nа rаčunimа dirеktnih
i indirеktnih kоrisnikа srеdstаvа budžеtа usmеrаvајu sе nа kоnsоlidоvаni rаčun trеzоrа
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
211
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
grаdа.
Kоrisnici budžеtskih srеdstаvа dо 31. јаnuаrа 2013. gоdinе prеnеćе nа
rаčun budžеtа svа srеdstvа kоја nisu utrоšеnа zа finаnsirаnjе rаshоdа u 2012. gоdini.
Člаn 29.
U slučајu dа zа izvršаvаnjе оdrеđеnоg plаćаnjа kоrisnikа srеdstаvа
budžеtа niје pоstојао prаvni оsnоv, srеdstvа sе vrаćајu u budžеt оpštinе.
Člаn 30.
U slučајu nеdоvоlјnоg prilivа srеdstаvа budžеtа, zа rеdоvnо izmirivаnjе
оbаvеzа mоgu sе kоristiti krаtkоrоčni zајmоvi.
Оdluku о kоrišćеnju zајmа dоnоsi grаdоnаčеlnik.
Člаn 31.
Grаdоnаčеlnik grаdа dоnоsi оdluku о zаduživаnju zа kаpitаlnе
invеsticiје dо iznоsа kојi nе mоžе biti vеći оd 20% ukupnо оstvаrеnih prihоdа budžеtа
u 2013. gоdini.
Člаn 32.
Dirеktni i indirеktni kоrisnici budžеtа kојi kоristе pоslоvni prоstоr u
držаvnој svојini, а finаnsirајu sе srеdstvimа budžеtа, nе plаćајu zаkup u 2013. gоdini.
Člаn 33.
Izvеštај еkstеrnе rеviziје о finаnsiјskim izvеštајimа pо člаnu 79. Zаkоnа
о budžеtskоm sistеmu sаstаvni је dео zаvršnоg rаčunа zа 2013. gоdinu.
Člаn 34.
Оvu оdluku dоstаviti Мinistаrstvu finаnsiја i оbјаviti u
„Službеnоm listu grаdа Šаpcа“.
Člаn 35.
Оvа оdlukа stupа nа snаgu dаnоm dоnоšеnjа, а primеnjivаćе sе
оd 1. јаnuаrа 2013. gоdinе.
SKUPŠТINА GRАDА ŠАPCА
Brој : 020-132/2012-14
PRЕDSЕDNIK
SKUPŠТINЕ GRАDА ŠАPCА
Slоbоdаn Мirkоvić
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
212
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2011. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2011. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta:
Opis
veća autobuska stajališta
manja autobuska stajališta
jed.mere
komad
komad
količ.
5
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.350.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole:
Opis
ugalj
jed.mere
tona
količ.
950
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.650.000,00 dinara
3. Zakup klizališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.400.000,00 dinara
4. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
5. Sadnice trešanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 25.000.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
213
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku 2011.
godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2010. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 800.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.084.700,00 dinara
6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji i
dogradnji zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.300.000,00 dinara
7. Studija opravdanosti uvođenja koncepta objedinjene naplate usluga javnih preduzeća
Grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i dogradnja zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 225.000.000,00 dinara
2. Rekonstrukcija prilaznog puta za centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih
voda (CPPOV) na teritoriji Grada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.200.000,00 dinara
3. Građevinski radovi na objektima osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova kulture.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 91.650.000,00 dinara
4. Periodično održavanje – poboljšavanje kolovoza regionalnog puta R-208
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 37.000.000,00 dinara
5. OŠ „Kralj A. Karađorđević“ Prnjavor, izdvojeno odeljenje Ribari
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
214
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Rekonstrukcija krova, podova i krečenje
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.300.000,00 dinara
6. OŠ „Nikolaj Velimirović, Matična škola
Druga faza dogradnje škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
7. OŠ „Laza K. Lazarević,
a) Matična škola
− rekonstrukcija sanitarnih čvorova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
8. OŠ „Dositej Obradović“ Volujac, izdvojeno odeljenje Metlić II
− izgradnja sanitarnih čvorova i rekonstrukcija krova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
9. OŠ „Dositej Obradović“ Volujac, izdvojeno odeljenje Sinošević
-dogradnja nastrešnice, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
10. OŠ „Vuk Karadžić“ Kasarske livade
− zamena stolarije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
11. OŠ „Vuk Karadžić“ Tabanović
− rekonstrukcija sanitarnih čvorova, sanacija vlage
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
12. OŠ „Vuk Karadžić“ M. Pričinović
− druga faza rekonstrukcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.000.000,00 dinara
13. OŠ „Jevrem Obrenović“ izdvojeno odeljenje Mrđenovac
− rekonstrukcija krova, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.050.000,00 dinara
14. Muzička škola „Mihailo Vukdragović“
− druga faza rekonstrukcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
215
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
15. Tehnička škola
− rekonstrukcija sanitarnih čvorova
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
16. Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika
− zamena stolarije, fasada
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
17. Građevinski radovi na izgradnji objekta ambulante, apoteke i kancelarije mesne
zajednice na Letnjikovcu
- procenjena vrednost nabavke bez pdv: 21.000.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2011. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2011. godinu, a deo sredstava za nabavku radova
pod tačkom 1. biće obezbeđen ugovorom između Grada Šapca i Ministarstva životne
sredine i prostornog planiranja sa jedne strane i Fonda za razvoj Republike Srbije sa
druge strane.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), gradonačelnik grada Šapca, donosi dopunu
PLANA
javnih nabavki u 2011. godini
I
U Planu javnih nabavki za 2011. godinu, broj 404-1-1/11-03 od 06.01.2011.
godine, vrši se sledeća dopuna:
u okviru nabavke dobara, posle stavke 4. dodaje se nova stavka:
5. Kontejneri za smeće
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
216
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.271.186,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju stavke 5. obezbeđena su ugovorom o sufinansiranju
prevencije nastanka novih deponija na teritoriji grada Šapca, zaključenim između
Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne
sredine i grada Šapca.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2011. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2011. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal:
Opis
CD-R 700MB u plastičnoj kutiji
CD-RW 700MB u plastičnoj kutiji
DVD-R
u plastičnoj kutiji
DVD-RW
u plastičnoj kutiji
ading rolna 5,7
arhivska knjiga
arhivska fascikla sa pantljikom - po uzorku
baterije alkalne 1,5V 4/1
baterije alkalne AAA 1,5 V
boja za RISOGRAPH CR 1610- crna plastična teglica=0,8 kg
bušač akata srednji
visoki karo papir A-3
grafitne mine za tehničku olovku 0,5 mm
gumica
digitron na baterije sa više operacija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komada
teglica
komad
ris
fiola
komad
komad
količ.
750
5
700
1
200
1
3.000
27
20
50
6
50
50
69
10
217
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
dnevnik blagajne ncr
ekspediciona knjiga
završni račun
zarezač za olovke -metalni
izjava o kućnom domaćinstvu
indigo mašinski -plastificirani
indigo rolne za faks (panasonik KXFP 207)
interna dostavna knjiga
jastuče za pečat veliko
jastuče za pečat srednje
jemstvenik
kanap srednji
kancelarijske makaze srednje
ketridž za štampač Canon iP 1800
ketridž za štampač HP 840 kolor
ketridž za štampač HP 840 crni
ketridž za štampač HP 845 kolor
ketridž za štampač HP 845 crni
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-kolor-HPoriginal
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-crni-HP original
ketridž za štampač Lexmark X 2650-crni
ketridž za štampač Lexmark X 2650-kolor
ketridž za štampač HP Office Jet K 7100- HP original
ketridž za štampač HP DeskJet 5940-crni
klamerice 23/6
klamerice 23/8
klamerice 24/6
knjiga izdatih računa
obr.KIR (sa pdv)
knjiga primljene pošte
knjiga primljenih računa obr.KPR (sa pdv)
knjiga putnih naloga za putničko vozilo A-4 ncr
knjiga računa A-4 ncr
koverti – beli B-65
koverti – žuti 1000 AD
koverti – žuti 400 x 300
koverti – plavi B-65
koverti – roze B-5
koverti amerikan bez prozora
koverti po ZUP-u
korektor 2/1
kutija za smeštaj CD sa ključem za oko 100 diskova
lenjir 30 cm
lepak za papir u tubi
lepak oho
lupe 5x
magnetna kutija za spajalice
marker (crni, crveni, plavi)
mastilo za naliv pero crno
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
komad
komplet
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
klupko
klupko
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
kutija
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
25
15
5
20
5.000
10
10
15
5
30
10
20
18
3
11
11
1
1
10
10
3
3
2
2
5
5
600
1
24
1
15
3
80
5.000
300
25.000
8.000
600
30.000
200
5
1
40
5
2
8
150
30
218
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
mastilo za pečate - plavo
mastilo za ploter HP Designjet 130 (pet boja)
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C kolor-HP original
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C crno-HP original
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 kolor
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 crno
matična knjiga venčanih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga rođenih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga umrlih
A3, tvrd povez 400 str.
matrica za RISOGRAPH CR 1610 u rolni
mesečna knjiga zarada - karnet
miš za računar – optički USB
naliv pero sa punjenjem mastila
nalog blagajni da isplati
nalog blagajni da naplati
nalog za isplatu obr.br.2
nalog za prenos obr.br.3 kompjuterski 1+1
nalog za prenos obr.br.3 ncr
nalog za uplatu
obr.br.1
nalog za uplatu obr.br.1 kompjuterski 1+1
obrazac br. 1 izveštaj o povredi na radu
obrazac M-1 (prijava, odjava osiguranika za zaposlene koji
obavljaju privremene i povremene poslove)
obrazac M (prijava, promena i odjava na obavezno socijalno
osiguranje)
obrazac ROD-1 (prijava obveznika plaćanja doprinosa)
obrazac M-4 grupni
obrazac M-4 pojedinačni
obrazac M-8 pojedinačni
obrazac NZ-1
obrazac PP OD
obrazac PP OD-1
obrazac PP OPJ-1
obrazac PP OPJ-2
obrazac PP OPJ-6
obrazac PP OPJ-8
obrazci PP OPJ
obrazac PPI-1
obrazac PPI-2 - uspravni
ovlaživač pvc
olovka grafitna HB
otpremnica A-5 ncr
pak papir
pantljika za merenje 50 m
pantljika za računsku mašinu - crna
pantljika za računsku mašinu - crno-crvena
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
500
x A-4 80 gr/m2 beli
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
rolna
komad
komad
komad
komad
komad
blok
kutija
blok
blok
kutija
komad
komad
123
5
12
12
12
12
20
50
50
50
5
30
20
20
20
25
11
145
218
10
20
100
komad
350
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
tabak
komad
komad
komad
ris
40
30
80
50
200
100
130
80
20
100
20
270
50
3.000
32
125
20
60
1
12
5
2.200
219
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
papir 80 gr. rolne za HP DesingJet 130 610mm (50m)
papir 80 gr. rolne za HP DeskJet 1220 C 325mm (50m)
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
x A-3 80 gr/m2 beli
paragon blok
pelir papir
personalni dosije
petometar
podloga za miša
popis akata A3
popisna lista osnovnih sredstava
priznanica A-5 ncr
razmernik
rasheftivač
revers ncr A-5
revers arhivskog depoa
registar matične knjige A4, tvrd povez 200 str.
registrator A-4 uski
registrator A-4 široki
ribon „brother“ Ax10 za elektr.pisaću mašinu
ribon za štampač Epson DFX 9000
ribon za štampač Epson FX 2190
ribon za štampač Epson FX 880
ribon za štampač Epson FX 890
ribon za štampač Epson LQ 300
ribon za štampač Printronix P 300
sveska A-4 abecednik u linije
sveske A-4 tvrdi povez visoki karo
sveske A-5 tvrdi povez u kocke
selotejp traka 15x33
selotejp traka 25x66
signir
signir 4/1 (četiri boje u pakovanju)
skraćeni delovodnik 100 lista
smrtovnica
spajalice
specifikacija za OPJ
spisak za isplatu zarada
stalak za selotejp traku 25x66
tastatura za računar USB ulaz ćirilična
tehnička olovka 0,5 mm metalna sa uvlačećim vrhom
toner za printer Canon LBP 800
toner za fotokopir aparat Canon 3035 IR
toner za fotokopir aparat Canon 3235 IR
toner za fotokopir aparat Canon NP 7161
4/1
toner za fotokopir aparat Toshiba estudio 203
toner za štampač HP 4200 - HP original
toner za štampač HP LaserJet 1022
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
500
komad
komad
ris
15
10
50
komad
ris
komad
komad
komad
komad
blok
komad
komad
komad
blok
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
20
15
25
5
36
1.000
1
99
2
10
4
500
30
50
400
10
10
6
15
15
15
20
12
50
30
300
150
80
45
35
2.000
400
660
20
1
20
50
3
20
20
10
5
10
2
220
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
toner za štampač HP LaserJet P 2015 n- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2055 dn- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2030 dn
toner za štampač HP LaserJet 1005
toner za štampač HP LaserJet 1006
toner za štampač HP LaserJet 1010
toner za štampač HP LaserJet 1018
toner za štampač HP LaserJet P1102
toner za štampač HP LaserJet P 4015 tn - HP original
toner za štampač HP LaserJet P 4015 dn - HP original
toner za štampač HP P 4014n- HP original
toner za štampač HP M 1120 MFP
toner za štampač Lexmark E120
toner za štampač Lexmark E232
toner za štampač Samsung ML 1610
toner za štampač Samsung SCX – 4521 F -original
toner za štampač Samsung SCX – 4500 -original
toner za štampač HP Color LaserJet CP 1215 – HP original
traka za pisaću mašinu mehaničku-crna
trouglovi profesionalni (90-45-45)
trouglovi profesionalni (90-60-30)
tuš za rapidograf „rotring“ crni
ulošci za hemijske olovke –parker plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak crveni
upisnik za overu potpisa, prepisa i rukopisa
faks rolna
fascikla kartonska bela
fascikla kartonska u boji
fascikla PVC sa metalnim mehanizmom
flomaster obični 12/1
folija PVC
„L“
folija PVC „U“ 11 rupa
folije za plastifikaciju 111x80 125 mic
folije za plastifikaciju A4 80 mic
folija za zdravstvenu knjižicu
fleš memorija 2 gb
hemijska olovka obična (da se menja uložak)
heft mašina metalna srednja
heft mašina metalna veća
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
pakovanje
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
50
35
20
20
5
15
25
20
10
8
15
40
20
11
50
15
12
1
30
3
3
10
85
1.200
200
60
100
1.468
40
200
50
200
700
5
10
250
15
500
50
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.500.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme:
Opis
Osnovna uniforma-muška
Osnovna uniforma-ženska
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
komad
količ.
14
1
221
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Dodatna uniforma-muška
Dodatna uniforma-ženska
Svečana uniforma-muška
Svečana uniforma-ženska
Radni kombinezoni
Uniforme za matičare - zimske
Uniforme za matičare - letnje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
14
1
14
1
2
13
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
3. Gorivo:
Opis
benzin MB-95
bezolovni benzin BMB 95
dizel D-2
evro dizel
jed.
mere
litar
litar
litar
litar
količ.
13.500
60.000
12.000
12.000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.300.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva:
Opel Vectra 2.2 c benzin 2004. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 215/65 R16 -letnja
auto guma 215/65 R16 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 polusintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
lanci za sneg
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
222
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Peugeot 407 2.0 benzin 2005. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100% 1 l.
auto guma 205/60 R16 -letnja
auto guma 205/60 R16 -zimska
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
patosnice - gumene
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aluminijumska felna R17
aparat za gašenje požara 1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Passat
2.0 dizel 2007. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
auto guma 235/45 R17 -letnja
auto guma 235/45 R17 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter nafte
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
čelične felne
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komplet
komplet
količ.
20
20
4
4
50
12
12
10
10
10
10
20
1
3
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
količ.
10
4
4
10
40
12
12
2
10
10
10
10
10
15
1
4
223
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Fiat tempra dizel 1997. god.
Opis
auto guma 185/65 R14 -letnja
auto guma 185/65 R14 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
motorno ulje 20w 50 sintetičko 1 l.
podizač stakla na prednjim vratima
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aditiv za naftu 1 l.
šoferšajbna sa kederom prednja
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
litar
komad
komad
komplet
komplet
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
količ.
4
4
20
30
12
12
1
10
10
10
50
1
1
3
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
Lada-Niva 1.7 benzin 2005. god. opšta uprava broj automobila: 1
Opis
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
antifriz 100% 1 l.
mirišljave jelkice
motorno ulje 20w 40 sintetičko 1 l.
filter za ulje
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
litar
litar
komad
litar
komad
količ.
20
10
12
25
6
224
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
filter za vazduh
filter za gorivo
metlice brisača -prednje
metlice brisača - zadnje
auto guma – spoljna 185/75 R16
auto guma - unutrašnja
Jugo tempo 55
komad
komad
par
komad
komad
komad
M+S
1.1. 1997. god.
Opis
auto guma - spoljna -zimska 145/13
mirišljave jelkice
metlice brisača -prednje
metlice brisača -zadnje
sijalice
ulje za menjač SAE 90
svećice
filter za ulje
filter za vazduh
filter za gorivo
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
destilovana voda
1 l.
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
urbanizam
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
komad
4
komad
12
par
2
komad
2
komplet
1
litar
4
komplet
1
komada
3
komad
3
komad
3
litar
5
litar
6
litar
6
litar
10
Jugo tempo 55 1.1. 1996. god. stamb.-kom. broj automobila: 2
Jugo koral 1.1. 2005. god.
stamb.-kom. broj automobila: 5
Opis
jed.
mere
auto guma - spoljna 145/13
M+S
komad
mirišljave jelkice
komad
antifriz 100% 1 l.
litar
destilovana voda 1 l.
litar
filter za ulje
komad
filter za vazduh
komad
patosnice - gumene
garnitur.
svećice
komplet
metlice brisača -prednje
par
metlice brisača -zadnje
komad
predfilter za gorivo
komad
strugač za skidanje leda
komad
sprej za odleđivanje stakla
komad
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
jelenska koža
komad
auto-sirena
komad
prednji branik sa pokazivačima pravca za
komad
Jugo tempo 55 1.1.
akumulator 12V 45 A
komad
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6
6
2
2
4
4
količ.
24
42
28
48
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
7
2
2
2
225
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
motorno ulje 20w 60 SAE
1l.
ulje za menjač SAE 90
ulje za kočnice UK 2
0,250 lit.
Zastava 101 Skala 2005. god.
Opis
litar
litar
litar
druš.delat.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
svećice
metlice brisača -prednje
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
auto guma - spoljna 145/13 M+S
patosnice - gumene
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
komad
komad
komplet
par
litar
komad
garnit.
Škoda fabia new 2008. god. benzin skup.poslovi
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
auto guma 185/60 R14 -zimska
auto guma 185/60 R14 -letnja
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Pežo 206 2009. god.
benzin skup.poslovi
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
60
24
4
količ.
6
12
5
3
5
3
3
20
4
1
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
litar
20
litar
20
komad
12
komad
12
komad
10
komad
10
komad
10
komad
10
litar
20
komad
4
komad
4
komad
1
garnit.
2
komad
3
komad
2
komad
2
komad
1
komad
1
komad
1
litar
50
komad
1
komad
4
komad
1
komplet
1
komplet
1
broj automobila: 1
226
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Opis
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komplet
komplet
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
auto guma 185/65 R14 -zimska
auto guma 185/65 R14 -letnja
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Dačija Sandero 2010. god. benzin
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
auto guma 185/65 R15 -zimska
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
kom. policija
količ.
20
20
12
12
10
10
10
10
4
4
20
1
2
3
2
2
1
1
1
50
1
4
1
1
1
broj automobila: 5
jed.
količ.
mere
litar
100
litar
100
komad
60
komad
20
litar
100
komad
5
garnit.
5
komad
5
komad
5
komad
5
komad
5
komad
5
litar
100
komad
5
komad
5
komplet
5
227
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
lanci za sneg
komplet
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.850.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene:
Opis
WC sanitar
alkohol medicinski 1 l.
brisko-deo za brisanje (froncle)
brisko-štapovi
vata 100 gr.
vileda brisači za prozore
vim 750 gr. - tečni
deterdžent u kutiji 0,5 kg.
đubrovnik plastični
kesa za smeće dužine 1m 10/1
korpa plastična za otpatke
krema za ruke 100 ml.
krpa – flanel
krpa sunđerasta -truleks 3/1
kuhinjska krpa-pamučna
magična krpa
metla za čišćenje - velika
metla za čišćenje - velika
(od veštačkog vlakna)
uložak za metlu za čišćenje (od veštačkog vlakna)
lopata za čišćenje snega
osveživač za WC šolju tečni - komplet
osveživač prostora sa tajmerom
osveživač prostora «Kimberli klark» uložak
osveživač prostorija u spreju
papirni tanjiri srednji 25/1
parafinsko ulje 1 l.
plastična kanta za vodu (oko 10 litara)
plastična čaša
0,1 l.
plastična čaša
0,2 l.
pronto sprej
rukavice gumene
rukavice gumene htz kožne
salvete 33x33 troslojne 25/1
sapun za ruke 100 gr.
sona kiselina 1 l.
sredstvo za održavanje laminata
sredstvo za čišćenje niklovanih slavina
sunđer za sudove 2/1
tečni sapun «Kimberli klark» dozeri 6/1
tečni šampon za pranje ruku 1 l
tečnost za održavanje šporeta
750 gr.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
litar
komad
komad
pakovanje
komplet
komad
kutija
komad
pakovanje
komad
komad
metar
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
komad
komad
par
par
pakovanje
komad
litar
komad
komad
pakovanje
pakovanje
litar
komad
količ.
510
74
238
58
141
10
126
132
20
1.000
30
140
120
60
50
156
20
12
30
1
300
5
6
80
10
10
20
200
300
30
136
2
20
256
30
200
10
20
6
144
10
228
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
tečnost za pranje prozora 750 gr.
tečnost za pranje prozora sa raspršivačem 750 gr.
tečnost za pranje sudova 1 l.
toalet papir - listići beli
400/1
toalet papir - rolna bela 65 gr celuloza
ubrusi za ruke beli 250/1 složivi celuloza jednoslojni za
aparat širine 22 cm
ubrusi za ruke – rolna bela celuloza dvoslojna 160 gr
uložak za osveživač prostora sa tajmerom
četka za wc šolju sa postoljem, valjkastog oblika
četka za pajanje 3m
komad
komad
litar
pakovanje
rolna
pakovanje
rolna
komad
komad
komad
120
104
99
8.600
100
3.000
200
20
30
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.050.000,00 dinara
6. Pića:
Opis
viljamovka 0,75 l.
vinjak 1 l. navipov ili ekvivalentno tome
viski 0,75 l.
vodka
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 0,5 l.-plastična flašica
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 2 l.
gazirani bezalkoholni napitak fanta pomorandža 2l.
zeleni čaj u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
kafa u pakovanju od 200 gr. don kafa ili grand kafa
kesice nes kafe 2 u 1
kesice nes kafe 3 u 1
kisela voda 0,5 l. - plastična flašica
kisela voda 2 l. minakva
konjak
mleko za kafu 0,5 gr.
pelinkovac 0,75 l. gorki list
sok negazirani 0,5 l. - plastična flašica
sok od borovnice – bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom,
voćni sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih
boja i aroma
sok od breskve – gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jabuke - bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jagode - gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., vešt. boja i aroma
sok od pomorandže gusti – đus 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni
sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih boja i
aroma
sokolova rakija
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
flaša
litar
flaša
flaša
komad
litar
litar
kutija
količ.
30
30
10
15
1.000
1.884
784
100
kilogram
komad
komad
komad
litar
flaša
komad
flaša
komad
litar
529
500
500
1.250
2.488
10
200
30
1.000
500
litar
696
litar
896
litar
500
litar
600
flaša
30
229
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
ugostiteljski šećer u kesicama 5 gr.
čaj kamilica u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj nana u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj hibiskus u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
šećer u pakovanju po 1 kg.
kilogram
kutija
45
100
kutija
324
kutija
100
kilogram
274
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj:
Opis
ormar-drveni
radna stolica sa rukohvatima
stolica za stranke
radni sto
pokretna kaseta sa 3 fioke
nosač kućišta za računare
zidne obloge
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metar
količ.
20
56
8
15
18
5
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
8. Računarska oprema:
Opis
radna stanica
monitor
laptop
laserski štampač
eksterni hard disk 2,5“
usb memorija 16 gb
ups
server
dodatna oprema za server CPU
dodatna oprema za server RAM memorija
softver
SWITCH Cisco WS-c3550-24-smi, 24 porta x 10/100, L3
SWITCH: Cisco WS-c3524- xl-en, 24xFE porta + 2 GBIC
UTP patch cord kabl
UTP patch cord kabl
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
RACK ormar
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
35
35
4
4
4
4
1
1
1
3
1
1
7
100
100
2
4
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
230
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
− Publikacije, časopisi i glasila:
1. „Službeni list grada Beograda“
2. „Paragraf leks“
3. „Savremena praksa“
4. „Politika“
5. „Kurir“
6. „Večernje novosti“
7. „Blic“
8. „Glas Javnosti“
9. „Danas“
10. „Pres“
11. „Pregled“
12. „Nin“
13. „Vreme“
14. „Glas Podrinja“
15. „Službeni glasnik RS“
16. „Privredni savetnik“
17. „Savetnik“
18. „Mikro“
19. „PC Press“
20. „Arhitektura i urbanizam“
21. „Škola“
22. „Prosvetni glasnik“
23. „Zaštita plus“
24. „Budžetski praktikum - bilten za budž. korisnike“
25. Časopis „Modul“
26. „Ekonomist“
27. „Privredni pregled“
28. „Podrinske“
29. Priručnik MS Office - napredni
30. „Bankar“
31. „Biznis“
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
10. Automobili:
Opis
putnički automobil srednje klase
jed.
mere
komad
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.100.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi:
Opis
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
količ.
231
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
zastava Republika Srbije
komad
opštinski steg (zastava)
komad
grb Republika Srbije
komad
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 430.000,00 dinara
48
48
38
12. Fotokopir aparati:
Opis
jed.
mere
komad
fotokopir aparat
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 350.000,00 dinara
13. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.800.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Fiat tempra
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.850.000,00 dinara
2. Osiguranje:
− Osiguranje imovine
- osiguranje zgrada
- osiguranje opreme
- osiguranje vozila
− Osiguranje zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
3. Usluge štampanja:
Opis
štampanje obrazaca zapisnika
štampanje službenih listova grada Šapca i opština
Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
štampanje obrazaca rešenja o odobrenju korišćenja
javne površine
štampanje obrazaca rešenja o uklanjanju motornih
vozila
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.mere
količ.
blok
list
400
25.000
blok
300
blok
100
232
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
štampanje obrazaca rešenja kojim se utvrđuje i nalaže
uklanjanje stvari sa pijace
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje motornog
vozila sa zelene površine
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje stvari sa
pijace
štampanje rešenja kojim se utvrđuje i nalaže uklanjanje
stvari sa javnih površina
štampanje poziva po ZUP-u
štampanje nalepnica sa likom Vuka Kradžića
koričenje službenih propisa
koričenje MK i KD
štampanje fascikli za matičare-rođenje deteta
štampanje fascikli za matičare-zaključenje braka
štampanje omota spisa sa crvenim rubom
štampanje omota spisa sa belim rubom
štampanje memoranduma A4 format jednostrano
štampanje vizit kartica
štampanje uverenja o državljanstvu
štampanje zapisnika o prijavi rođenja
štampanje zapisnika o zaključenju braka
štampanje zapisnika o prijavi smrti
koverti amerikan sa grbom
pregradni kartoni
štampanje javne knjige 200 l
štampanje obrazca naloga JKP „Parking-Šabac“ za
uklanjanje motornog vozila sa zelene površine
štampanje obrazaca poreskih rešenja
štampanje fascikli belih – po uzorku
štampanje brošure o odeljenju i delatnosti odeljenja A4 format dvostrano
blok
50
blok
100
blok
10
blok
300
komad
komad
knjiga
knjiga
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
knjiga
blok
3.000
250
15
100
3.000
1.000
25.000
28.000
1.000
3.000
35.000
3.000
1.000
3.000
500
200
3
100
komad
komad
komad
50.000
15.000
3.500
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.270.000,00 dinara
4. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu:
a) monitoring zagađujućih materija u gradu
b) ekscesne situacije
-3 merne tačke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
5. Usluge ispitivanja buke u gradu:
- 30 uzoraka
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
233
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.270.000,00 dinara
7. Razvoj i unapređenje GIS-a grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
9.Usluge administracija servera baza podataka (dva servera Šabac 1 i Šabac 2)
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.170.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2011. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
2. Radovi na krovu zgrade Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 100.000,00 dinara
3. Radovi na zgradi odeljenja za stambeno komunalne poslove
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.300.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2011. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2011. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
234
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2011. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
235
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
7. Utovar i prevoz saturacionog mulja sa deponije šećerane u Pećincima
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
8. Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti za izgradnju centra za prijem,
doradu, pakovanje, skladištenje i distribuciju svežeg voća skladišnog kapaciteta 2000
tona.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.45.0.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
gradu Šapcu.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
236
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta:
500-000
Opis
jed.mere
komad
komad
veća autobuska stajališta
manja autobuska stajališta
količ.
5
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole:
421-000
Opis
jed.mere
tona
ugalj
količ.
950
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
3. Zakup klizališta -
TEK U 2013 U PLAN NABAVKI
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
4. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2010. godinu
423-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
237
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
500-000
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letljikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.000.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
238
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.500.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
239
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
10. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
11. Usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja i zaštite imovine.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
240
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
2. Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2012. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2012. godini u
Gradskoj upravi grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal:
426-000
Opis
CD-R 700MB u plastičnoj kutiji
CD-RW 700MB u plastičnoj kutiji
DVD-R
u plastičnoj kutiji
DVD-RW
u plastičnoj kutiji
ading rolna 5,7
arhivska knjiga
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
980
21
720
1
260
1
241
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
arhivska fascikla sa pantljikom - po uzorku
baterije alkalne 1,5V 4/1
baterije alkalne AAA 1,5 V
boja za RISOGRAPH CR 1610- crna plastična teglica=0,8 kg
bušač akata srednji
visoki karo papir A-3
grafitne mine za tehničku olovku 0,5 mm
gumica
dat trake
digitron na baterije sa više operacija
dnevnik blagajne ncr
ekspediciona knjiga
zarezač za olovke -metalni
izjava o kućnom domaćinstvu
indigo mašinski -plastificirani
indigo rolne za faks (panasonik KXFP 207)
interna dostavna knjiga
jastuče za pečat veliko
jastuče za pečat srednje
kanap srednji
kancelarijske makaze srednje
ketridž za štampač Canon iP 1800
ketridž za štampač HP 845 kolor
ketridž za štampač HP 845 crni
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-kolor-HPoriginal
ketridž za štampač HP DeskJet 5550-crni-HP original
ketridž za štampač Lexmark X 2650-crni
ketridž za štampač Lexmark X 2650-kolor
ketridž za štampač HP Office Jet K 7100- HP original
ketridž za štampač HP DeskJet 5940-crni
klamerice 23/6
klamerice 23/8
klamerice 24/6
knjiga izdatih računa
obr.KIR (sa pdv)
knjiga primljene pošte
knjiga primljenih računa obr.KPR (sa pdv)
knjiga putnih naloga za putničko vozilo A-4 ncr
knjiga računa A-4 ncr
koverti – beli B-65
koverti – žuti 1000 AD
koverti – žuti 400 x 300
koverti – plavi B-65
koverti – roze B-5
koverti amerikan bez prozora
koverti po ZUP-u
korektor 2/1
kutija za smeštaj CD sa ključem za oko 100 diskova
lenjir 30 cm
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
pakov.
komada
teglica
komad
ris
fiola
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
klupko
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
kutija
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
7450
24
54
50
7
103
120
84
10
9
20
21
42
10.000
35
25
20
5
46
24
24
5
11
11
12
12
3
3
2
2
5
5
715
1
24
1
27
3
80
9150
1800
46170
15260
500
36800
212
5
3
242
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
lepak za papir u tubi
lepak oho
lupe 5x
magnetna kutija za spajalice
marker (crni, crveni, plavi)
matična knjiga rođenih tabak obrazac broj 11/1g
matična knjiga umrlih tabak obrazac broj 11/3g
matična knjiga venčanih tabak obrazac broj 11/2g
mastilo za naliv pero crno
mastilo za pečate - plavo
mastilo za ploter HP Designjet 130 (pet boja)
mastilo za štampač HP DeskJet 1220C kolor-HP original
mastilo za štampač HP Office Jet K 7100 kolor
matična knjiga venčanih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga rođenih A3, tvrd povez 400 str.
matična knjiga umrlih
A3, tvrd povez 400 str.
matrica za RISOGRAPH CR 1610 u rolni
mesečna knjiga zarada - karnet
miš za računar – optički USB
naliv pero sa punjenjem mastila
nalog blagajni da isplati
nalog blagajni da naplati
nalog za isplatu obr.br.2
nalog za prenos obr.br.3 kompjuterski 1+1
nalog za prenos obr.br.3 ncr
nalog za uplatu
obr.br.1
nalog za uplatu obr.br.1 kompjuterski 1+1
nož za otvaranje koverata
obrazac br. 1 izveštaj o povredi na radu
obrazac M-1 (prijava, odjava osiguranika za zaposlene koji
obavljaju privremene i povremene poslove)
obrazac M (prijava, promena i odjava na obavezno socijalno
osiguranje)
obrazac ROD-1 (prijava obveznika plaćanja doprinosa)
obrazac M-4 grupni
obrazac M-4 pojedinačni
obrazac NZ-1
obrazac PP OD
obrazac PP OD-1
obrazac PP OPJ-1
obrazac PP OPJ-2
obrazac PP OPJ-6
obrazac PP OPJ-8
obrazci PP OPJ
obrazac PPI-1
obrazac PPI-2 - uspravni
ovlaživač pvc
olovka grafitna HB
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
rolna
komad
komad
komad
komad
komad
blok
kutija
blok
blok
kutija
komad
komad
komad
77
5
2
8
259
2
5
2
50
123
5
12
12
20
50
50
50
5
120
20
20
20
30
15
160
205
15
2
20
100
komad
350
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
20
30
30
150
40
130
10
20
100
20
160
50
4.000
39
185
243
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
otpremnica A-5 ncr
pak papir
pantljika za merenje 50 m
pantljika za računsku mašinu - crna
pantljika za računsku mašinu - crno-crvena
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
x A-4 80 gr/m2 beli
papir 80 gr. rolne za HP DesingJet 130 610mm (50m)
papir 80 gr. rolne za HP DeskJet 1220 C 325mm (50m)
papir za laserske, inkjet štampače, printere i kopir aparate
x A-3 80 gr/m2 beli
paragon blok
pelir papir
personalni dosije
petometar
podloga za miša
popis akata A3
popisna lista osnovnih sredstava
prazna kutija za diskove
priznanica A-5 ncr
razmernik
rasheftivač
revers arhivskog depoa
registar matične knjige A4, tvrd povez 200 str.
registrator A-4 uski
registrator A-4 široki po uzorku
ribon „brother“ Ax10 za elektr.pisaću mašinu
ribon za štampač Epson DFX 9000
ribon za štampač Epson FX 2190
ribon za štampač Epson FX 880
ribon za štampač Epson FX 890
ribon za štampač Epson LQ 300
ribon za štampač Printronix P 300
sveska A-4 abecednik u linije
sveske A-4 tvrdi povez visoki karo
sveske A-5 tvrdi povez u kocke
selotejp traka 15x33
selotejp traka 25x66
signir
skraćeni delovodnik 100 lista
smrtovnica
spajalice
specifikacija za OPJ
spisak za isplatu zarada
stalak za selotejp traku 25x66
stiker
tastatura za računar USB ulaz ćirilična
tehnička olovka 0,5 mm metalna sa uvlačećim vrhom
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
500
komad
tabak
komad
komad
komad
ris
20
60
1
10
5
2713
500
komad
komad
ris
15
10
80
komad
ris
komad
komad
komad
komad
blok
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kutija
komad
komad
komad
komad
komad
komad
40
6
25
5
51
4500
1
50
84
5
13
1500
50
182
770
10
10
10
30
50
20
30
42
184
149
479
338
188
55
4.000
1158
250
20
1
90
69
67
244
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
tekst marker 4/1 (četiri boje u pakovanju) Staedtler
torbica za diskove
toner za printer Canon LBP 800
toner za fotokopir aparat Canon 3035 IR
toner za fotokopir aparat Canon 3235 IR
toner za fotokopir aparat Canon NP 7161
4/1
toner za fotokopir aparat Toshiba estudio 203
toner za štampač HP 4200 - HP original
toner za štampač HP LaserJet 1022
toner za štampač HP LaserJet P 2015 n- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2055 dn- HP original
toner za štampač HP LaserJet P 2030 dn
toner za štampač HP LaserJet 1005
toner za štampač HP LaserJet 1006
toner za štampač HP LaserJet 1018
toner za štampač HP LaserJet P1102
toner za štampač HP LaserJet P 4015 tn - HP original
toner za štampač HP LaserJet P 4015 dn - HP original
toner za štampač HP LaserJet CP 1215 - HP original
toner za štampač HP P 4014n- HP original
toner za štampač HP M 1120 MFP
toner za štampač Lexmark E120
toner za štampač Samsung ML 1610
toner za štampač Samsung SCX – 4521 F -original
toner za štampač Samsung SCX – 4824 FN -original
toner za štampač Samsung SCX – 4500 -original
toner za štampač Laser Jet Cp1525n color (komplet 4 boje: CE
320A crna; CE 321 A plava; CE 323 A crvena; CE 322 A žuta)
traka za pisaću mašinu mehaničku-crna
trouglovi profesionalni (90-45-45)
trouglovi profesionalni (90-60-30)
tuš za rapidograf „rotring“ crni
ulošci za hemijske olovke –parker plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak plavi
ulošci za hemijske olovke –pvc uložak crveni
upisnik za overu potpisa, prepisa i rukopisa
faks rolna
fascikla kartonska bela
po uzorku
fascikla kartonska u boji
fascikla PVC sa metalnim mehanizmom
flomaster obični 12/1
folija PVC
„L“
folija PVC „U“ 11 rupa
folije za plastifikaciju 111x80 125 mic
folije za plastifikaciju A4 80 mic
folija za zdravstvenu knjižicu
fleš memorija 4 gb
hemijska olovka obična (da se menja uložak)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
35
2
6
37
25
15
14
10
2
85
95
20
50
10
72
25
10
4
1
10
80
30
100
15
18
12
3
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
pakov.
komad
komad
pakovanje
pakovanje
komad
komad
komad
63
5
5
10
70
1180
642
150
85
1473
40
995
50
255
1590
5
10
250
17
1324
245
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
heft mašina metalna
heft mašina metalna
srednja
veća
Delta
komad
komad
88
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme:
426-000
Opis
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
Osnovna uniforma-muška
Osnovna uniforma-ženska
Dodatna uniforma-muška
Dodatna uniforma-ženska
Svečana uniforma-muška
Svečana uniforma-ženska
Radni kombinezoni
Uniforme za matičare - zimske
Uniforme za matičare - letnje
količ.
12
12
14
1
14
1
2
13
13
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
3. Gorivo:
426-000
Opis
jed.
mere
litar
litar
bezolovni benzin BMB 95
evro dizel
količ.
94500
12000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.000.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva:
426-000
Opel Vectra 2.2 c benzin 2004. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 215/65 R16 -letnja
auto guma 215/65 R16 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 polusintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
246
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
lanci za sneg
Opel Insignija 2.0 benzin 2011. god.
Opis
destilovana voda
1 l.
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
auto guma 245/45 R18 -letnja
auto guma 245/45 R18 -zimska
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 5w 30 sintetičko 1 l.
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
prva pomoć
lanci za sneg
Peugeot 407 2.0 benzin 2005. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100% 1 l.
auto guma 205/60 R16 -letnja
auto guma 205/60 R16 -zimska
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
1
1
1
1
količ.
10
5
40
12
12
4
4
1
10
10
10
10
15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
količ.
20
20
4
4
50
12
12
10
10
10
10
247
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
patosnice - gumene
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aluminijumska felna R17
aparat za gašenje požara 1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
Passat
2.0 dizel 2007. god.
Opis
destilovana voda 1 l.
auto guma 235/45 R17 -letnja
auto guma 235/45 R17 -zimska
antifriz 100% 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
miris za unutrašnjost kola
mirišljave jelkice
patosnice - gumene
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter nafte
filter za polen
motorno ulje 5w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
čelične felne
tečnost za skidanje fleka sa vetrobrana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
presvlake za sedišta
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
litar
komad
komad
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komplet
komplet
20
1
3
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
komad
komad
litar
litar
komad
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komplet
komplet
količ.
10
4
4
10
40
12
12
2
10
10
10
10
10
15
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lada-Niva 1.7 benzin 2005. god. opšta uprava broj automobila: 1
Opis
jed.
količ.
mere
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
248
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
antifriz 100% 1 l.
mirišljave jelkice
motorno ulje 20w 40 sintetičko 1 l.
filter za ulje
filter za vazduh
filter za gorivo
metlice brisača -prednje
metlice brisača - zadnje
auto guma – spoljna 185/75 R16
M+S
auto guma - unutrašnja
Jugo tempo 55
1.1. 1997. god.
Opis
litar
litar
komad
litar
komad
komad
komad
par
komad
komad
komad
20
10
12
25
6
6
6
2
2
4
4
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
auto guma - spoljna -zimska 145/13
komad
4
mirišljave jelkice
komad
12
metlice brisača -prednje
par
2
metlice brisača -zadnje
komad
2
sijalice
komplet
1
ulje za menjač SAE 90
litar
4
svećice
komplet
1
filter za ulje
komada
3
filter za vazduh
komad
3
filter za gorivo
komad
3
antifriz 100% 1 l.
litar
5
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
6
destilovana voda
1 l.
litar
6
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
litar
10
Jugo tempo 55 1.1. 1996. god. stamb.-kom. broj automobila: 2
Jugo koral 1.1. 2005. god.
stamb.-kom. broj automobila: 5
Dačija Sandero 2010. god. benzin kom. policija broj automobila: 5
Opis
jed.
količ.
mere
auto guma - spoljna 145/13
zimska
komad
28
filter za ulje
komad
12
filter za vazduh
komad
12
patosnice - gumene
garnitur.
7
svećice
komplet
12
metlice brisača -prednje
par
12
metlice brisača -zadnje
komad
12
predfilter za gorivo
komad
7
strugač za skidanje leda
komad
7
sprej za odleđivanje stakla
komad
7
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
litar
50
jelenska koža
komad
12
auto-sirena
komad
2
prednji branik sa pokazivačima pravca za
komad
2
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
urbanizam
249
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Jugo tempo 55 1.1.
akumulator 12V 45 A
motorno ulje 20w 60 SAE
1l.
ulje za menjač SAE 90
ulje za kočnice UK 2
0,250 lit.
Zastava 101 Skala 2005. god.
Opis
komad
litar
litar
litar
druš.delat.
antifriz 100%
1 l.
destilovana voda 1 l.
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
sprej za odleđivanje stakla
akumulator 12V 45 A
ulje za kočnice UK 2
0,250 lit.
mirišljave jelkice
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
svećice
metlice brisača -prednje
motorno ulje 15w 40 SAE
1 l.
auto guma - spoljna 145/13 M+S
patosnice - gumene
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
par
litar
komad
garnit.
Škoda fabia new 2008. god. benzin skup.poslovi
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
auto guma 185/60 R14 -zimska
auto guma 185/60 R14 -letnja
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
5
60
24
4
količ.
6
6
5
4
1
4
12
3
3
3
3
3
10
4
1
broj automobila: 1
jed.
količ.
mere
litar
20
litar
20
komad
12
komad
12
komad
10
komad
10
komad
10
komad
10
litar
20
komad
4
komad
4
komad
1
garnit.
2
komad
3
komad
2
komad
2
komad
1
komad
1
komad
1
litar
50
250
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
prva pomoć
lanci za sneg
1.000 ml.
Pežo 206 2009. god. benzin skup.poslovi
Opis
destilovana voda 1 l.
antifriz 100%
1 l.
mirišljave jelkice
miris za unutrašnjost kola
filter za ulje
filter za gorivo
filter za vazduh
filter za polen
auto guma 185/65 R14 -zimska
auto guma 185/65 R14 -letnja
motorno ulje 10w 40 sintetičko 1 l.
fluo prsluk
patosnice - gumene
tečnost za skidanje fleka sa vetrobana
krpa vileda
krpa magična
strugač za skidanje leda
metlica za skidanje snega
baterijska lampa
tečnost za staklo (antimraz) 1 l.
presvlake
aluminijumske felne 17“
aparat za gašenje požara
1.000 ml.
prva pomoć
lanci za sneg
komad
komad
komad
komplet
komplet
broj automobila: 1
jed.
mere
litar
litar
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
garnit.
komad
komad
komad
komad
komad
komad
litar
komad
komad
komad
komplet
komplet
1
4
1
1
1
količ.
20
20
12
12
10
10
10
10
4
4
20
1
2
3
2
2
1
1
1
50
1
4
1
1
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene:
Opis
426-000
WC sanitar
alkohol medicinski 1 l.
brisko-deo za brisanje (froncle)
brisko-štapovi
vata 100 gr.
vileda brisači za prozore
vim 750 gr. - tečni
deterdžent u kutiji 0,5 kg.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
litar
komad
komad
pakovanje
komplet
komad
kutija
količ.
546
86
244
20
135
10
138
132
251
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
đubrovnik plastični
kesa za smeće dužine 1m 10/1
korpa plastična za otpatke
krema za ruke 100 ml.
krpa – flanel
krpa sunđerasta -truleks 3/1
kuhinjska krpa-pamučna
magična krpa
metla za čišćenje - velika
metla za čišćenje - velika
(od veštačkog vlakna)
uložak za metlu za čišćenje (od veštačkog vlakna)
lopata za čišćenje snega
osveživač za WC šolju tečni - komplet
osveživač prostora sa tajmerom
osveživač prostora «Kimberli klark» uložak
osveživač prostorija u spreju
papirni tanjiri srednji 25/1
parafinsko ulje 1 l.
plastična kanta za vodu (oko 10 litara)
pronto sprej
rukavice gumene
rukavice htz kožne
salvete 33x33 troslojne 25/1
sapun za ruke 100 gr.
sona kiselina 1 l.
sredstvo za održavanje laminata
sredstvo za čišćenje niklovanih slavina
sunđer za sudove
tečni sapun «Kimberli klark» dozeri 6/1
tečni šampon za pranje ruku 1 l
tečnost za održavanje šporeta
750 gr.
tečnost za pranje prozora sa raspršivačem 750 gr.
tečnost za pranje sudova 1 l.
toalet papir - listići beli
400/1
toalet papir - rolna bela 65 gr celuloza
ubrusi za ruke beli 250/1 složivi celuloza jednoslojni za
aparat širine 22 cm
uložak za osveživač prostora sa tajmerom
četka za wc šolju sa postoljem, valjkastog oblika
četka za pajanje 3m
komad
pakovanje
komad
komad
metar
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
par
par
pakovanje
komad
litar
komad
komad
komad
pakovanje
litar
komad
komad
litar
pakovanje
rolna
pakovanje
20
1000
30
164
120
65
50
168
22
12
30
2
372
10
6
100
10
20
20
30
56
2
20
156
30
200
10
50
9
190
10
236
99
8080
100
3500
komad
komad
komad
60
30
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
6. Pića:
426-000
Opis
viljamovka 0,75 l.
vinjak 1 l. navipov ili ekvivalentno tome
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
flaša
litar
količ.
30
30
252
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
viski 0,75 l.
vodka
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 0,5 l.-plastična flašica
gazirani bezalkoholni napitak koka-kola 2 l.
gazirani bezalkoholni napitak fanta pomorandža 2l.
kafa u pakovanju od 200 gr. don kafa ili grand kafa
kesice nes kafe 2 u 1
kesice nes kafe 3 u 1
kisela voda 0,5 l. - plastična flašica
kisela voda 2 l. minakva
konjak
mleko za kafu 0,5 gr.
pelinkovac 0,75 l. gorki list
sok negazirani 0,5 l. - plastična flašica
sok od borovnice – bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom,
voćni sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih
boja i aroma
sok od breskve – gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jabuke - bistri 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., veštač. boja i aroma
sok od jagode - gusti 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni sadržaj
min 50% bez dodataka konzerv., vešt. boja i aroma
sok od pomorandže gusti – đus 1 l. u tetrapaku sa čepom, voćni
sadržaj min 50% bez dodataka konzervansa, veštačkih boja i
aroma
sokolova rakija
ugostiteljski šećer u kesicama 5 gr.
čaj kamilica u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj nana u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj hibiskus u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
čaj šipak u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
zeleni čaj u filter kesicama
(kutija=20 kesica po 1,5 gr.)
šećer u pakovanju po 1 kg.
flaša
flaša
komad
litar
litar
kilogram
komad
komad
komad
litar
flaša
komad
flaša
komad
litar
10
15
1.000
1720
620
529
500
500
1500
2494
10
1000
30
1000
500
litar
596
litar
896
litar
500
litar
600
flaša
kilogram
kutija
30
45
100
kutija
324
kutija
124
kutija
100
kutija
100
kilogram
274
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj:
500-000
Opis
ormar-drveni
radna stolica sa rukohvatima
stolica za stranke
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
komad
komad
količ.
29
41
51
253
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
radni sto
pokretna kaseta sa 3 fioke
nosač kućišta za računare
tabla za zid
drvene police
konferencijski sto
stočić za stranke
police za arhivu-metalne
arhivska polica
arhivski plakar
metlani ormar za čuvanje matičnih knjiga
čiviluk
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metar
metar
komad
komad
komad
31
15
3
1
1
1
5
100
150
1
3
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Računarska oprema:
500-000
Opis
radna stanica
monitor
laptop 15-17”
laptop 10-12”
laserski štampač
matrični štampač
skener
štampač u boji
hard disk 3,5“ 200gb
hard disk 3,5“ 500gb
hard disk 3,5“ 1000gb
eksterni hard disk 2,5“ 500gb
usb memorija 1 gb
usb memorija 4 gb
usb memorija 32 gb
usb memorija 16 gb
projektor
grafička kartica 512 mb
RAM memorija
CDR mediji
CD RV mediji
DVDR mediji
DVD RV mediji
baterija za GPS uređaj
svič
eksterni rezač dvd
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
količ.
70
27
3
3
18
4
4
2
2
2
2
4
10
4
2
8
2
5
5
50
5
25
5
2
4
2
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
9. Publikacije, časopisi i glasila:
426-000
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
254
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1. „Službeni list grada Beograda“
2. „Paragraf leks“
3. „Savremena praksa“
4. „Politika“
5. „Kurir“
6. „Večernje novosti“
7. „Blic“
8. „Glas Javnosti“
9. „Danas“
10. „Pres“
11. „Pregled“
12. „Nin“
13. „Vreme“
14. „Glas Podrinja“
15. „Službeni glasnik RS“
16. „Privredni savetnik“
17. „Savetnik“
18. „Mikro“
19. „PC Press“
20. „Arhitektura i urbanizam“
21. „Škola“
22. „Prosvetni glasnik“
23. „Zaštita plus“
24. „Budžetski praktikum - bilten za budž. korisnike“
25. Časopis „Modul“
26. „Ekonomist“
27. „Privredni pregled“
28. „Podrinske“
29. Priručnik MS Office - napredni
30. „Bankar“
31. „Biznis“
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
10. Automobili:
500-000
Opis
putnički automobil srednje klase
jed.
mere
komad
količ
3
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi:
426-000
Opis
zastava Republika Srbije
opštinski steg (zastava)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.
mere
komad
komad
količ.
48
48
255
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
grb Republika Srbije
komad
38
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
12. Fotokopir aparati:
500-000
Opis
jed.
mere
komad
fotokopir aparat
količ.
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
12. Fotoaparati:
500-000
Opis
foto aparati-digitalni
punjač za baterije
baterije koje se pune za digitalni fotoaparat
jed.
mere
komad
komad
komad
količ.
9
11
50
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000,00 dinara
12. Pisaće i računske mašine:
500-000
Opis
računska mašina
mehanička pisaća mašina
jed.
mere
komad
komad
količ.
1
5
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000,00 dinara
11. Komunikaciona oprema:
426-000
Opis
telefoni-fiksni
faks aparati
jed.
mere
komad
komad
količ.
25
3
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 100.000,00 dinara
12. Materijal za posebne namene:
Opis
426-000
jed.
mere
količ.
ŽELjKO
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
11. Čitač ličnih karata:
500-000
Opis
čitač ličnih karata
jed.
mere
komad
količ.
10
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
256
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
11. Ogrev:
421-000
Opis
jed.
mere
tona
m3
ugalj
drva
količ.
28
17
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
11. Oprema za domaćinstvo:
500-000
Opis
jed.
mere
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
termoakumulaciona peć
tepih za salu za venčanje
usisivač
tepih
staze
rešo
usisivač
količ.
4
1
10
5
5
1
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 300.000,00 dinara
11. Klima uređaji:
500-000
Opis
jed.
mere
komad
komad
klima za šalter salu
klima za sistem salu
količ.
4
1
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 200.000,00 dinara
12. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
425-000
257
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
1. Usluge pranja:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
425-000
1. Vulkanizerske usluge:
-Opel vektra
-Pežo 407
-VW Pasat
-Lada niva
-Zastavina vozila
-Škoda fabia
-Dačija sandero
-Opel insignija
-Pežo 206
425-000
2. Osiguranje:
421-000
− Osiguranje imovine
- osiguranje zgrada
- osiguranje opreme
- osiguranje vozila
− Osiguranje zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja:
423-000
Opis
štampanje obrazaca zapisnika
štampanje službenih listova grada Šapca i opština
Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
štampanje obrazaca rešenja o odobrenju korišćenja
javne površine
štampanje obrazaca rešenja o uklanjanju motornih
vozila
štampanje obrazaca rešenja kojim se utvrđuje i nalaže
uklanjanje stvari sa pijace
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje motornog
vozila sa zelene površine
zaključak o dozvoli izvršenja za uklanjanje stvari sa
pijace
štampanje rešenja kojim se utvrđuje i nalaže uklanjanje
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
jed.mere
količ.
blok
list
1000
25000
blok
300
blok
100
blok
50
blok
100
blok
10
blok
300
258
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
stvari sa javnih površina
štampanje poziva po ZUP-u
komad
štampanje nalepnica sa likom Vuka Kradžića
komad
koričenje službenih propisa
knjiga
štampanje fascikli za matičare-rođenje deteta
komad
štampanje fascikli za matičare-zaključenje braka
komad
štampanje omota spisa sa crvenim rubom
komad
štampanje omota spisa sa belim rubom
komad
štampanje memoranduma A4 format jednostrano
komad
štampanje vizit kartica
komad
štampanje uverenja o državljanstvu
komad
štampanje zapisnika o prijavi rođenja
komad
štampanje zapisnika o zaključenju braka
komad
štampanje zapisnika o prijavi smrti
komad
koverti amerikan sa grbom
komad
pregradni kartoni
komad
štampanje javne knjige 200 l
knjiga
štampanje obrazca naloga JKP „Parking-Šabac“ za
blok
uklanjanje motornog vozila sa zelene površine
štampanje obrazaca poreskih rešenja
komad
štampanje fascikli belih – po uzorku
komad
štampanje brošure o odeljenju i delatnosti odeljenja Akomad
4 format dvostrano
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
3100
250
10
3000
1000
62000
60000
1000
3000
50000
3000
1000
3000
500
200
3
100
70000
11000
3500
3. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica:
423-000
Opis
jed.mere
količ.
štampanje poreskih rešenja, koverata i uplatnica
komad
70000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
4. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu:
a) monitoring zagađujućih materija u gradu
b) ekscesne situacije
-3 merne tačke
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
5. Usluge ispitivanja buke u gradu:
- 30 uzoraka
424-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
6. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
423-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
259
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
7. Razvoj i unapređenje GIS-a grada Šapca
433-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
421-000
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
2. Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2012. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2012. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
REALIZACIJA
javnih nabavki u 2012. godini GRADONAČELNIKA GRADA ŠAPCA
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.700.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
260
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Nije Realizovano
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
Nije Realizovano preko nas nabavke radile škole direktno
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
Realizovano: 1.965.600,00 dinara bez pdv-a
2.319.408,00 dinara sa pdv-om
4. Građevinski i vodovodni materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.420.000,00 dinara
Realizovano: 2.052.703,19 dinara bez pdv-a
2.422.189,81 dinara sa pdv-om
5. Sušeni ugalj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.800.000,00 dinara
Realizovano: 7.770.973,20 dinara bez pdv-a
9.169.746,72 dinara sa pdv-om
6. Kotlovska jedinice za sagorevanje biomase i rekonstrukcija kotlarnice u OŠ “Stojan
Novaković” - istureno odeljenje na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.500.000,00 dinara
Realizovano: 6.827.000,00 dinara bez pdv-a
8.055.860,00 dinara sa pdv-om
7. Gasni generator toplote u sportskoj hali srednje ekonomske škole u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.700.000,00 dinara
Realizovano: 2.470.708,00 dinara bez pdv-a
2.964.849,60 dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
261
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
Realizovano: 1.159.200,00 dinara bez pdv-a
1.367.856,00 dinara sa pdv-om
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.430.000,00 dinara bez pdv-a
2.624.400,00 dinara sa pdv-om
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2012. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.970.000,00dinara bez pdv-a
3.207.600,00 dinara sa pdv-om
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2011. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.100.000,00 dinara
Realizovano: 600.000,00 dinara bez pdv-a
708.000,00 dinara sa pdv-om
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
262
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Nije Realizovano
7. Utovar i prevoz saturacionog mulja sa deponije šećerane u Pećincima
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 15.000.000,00 dinara
Realizovano: 15.000.000,00 dinara bez pdv-a
17.700.000,00 dinara sa pdv-om
8. Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti za izgradnju centra za prijem,
doradu, pakovanje, skladištenje i distribuciju svežeg voća skladišnog kapaciteta 2000
tona.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.450.000,00 dinara
Realizovano: 2.432.151,00dinara bez pdv-a
2.432.151,00dinara sa pdv-om
9. Bankarske usluge
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 47.000.000,00 dinara
Realizovano: 39.580.468,21 dinara bez pdv-a
39.580.468,21 dinara sa pdv-om
10. Prikupljanje podataka, analiza i izrada Investicionog programa sanacije energetskih
energetskih gubitaka
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.350.000,00 dinara
Realizovano: 2.340.000,00 dinara bez pdv-a
2.761.200,00 dinara sa pdv-om
II Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Adaptacija zgrade za Dom izviđača na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 10.170.000,00 dinara
Nije Realizovano
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
263
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2. Građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji paviljona na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.000.000,00 dinara
Realizovano: 11.835.335,15 dinara bez pdv-a
13.965.695,48 dinara sa pdv-om
3. Izrada priključnog gasovoda na međunarodni distributivni gasovod za potrebe
severozapadne radne zone
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 550.000,00 dinara
Realizovano: 531.349,60 dinara bez pdv-a
626.992,53 dinara sa pdv-om
4. Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 21.500.000,00 dinara dinara
Realizovano: 21.426.800,00 dinara bez pdv-a
23.140.944,00 dinara sa pdv-om
5. Građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji mesne zajednice i ambulante u
Beloj Reci
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.500.000,00 dinara
Realizovano: 6.791.053,50 dinara bez pdv-a
8.013.443,13 dinara sa pdv-om
6. Građevinski radovi na adaptaciji dela doma mesne zajednice “Jevremova” u prostor
apoteke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 600.000,00 dinara
Realizovano: 478.842,50 dinara bez pdv-a
565.034,15 dinara sa pdv-om
7. Građevinski, mašinski i elektro radovi na domskom odeljenju za osobe sa autizmom i
mentalnom retardacijom pri Centru za socijalni rad Šabac (“Kuća dobre volje”)
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.900.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
264
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Realizovano: 2.756.644,50 dinara bez pdv-a
3.252.840,51 dinara sa pdv-om
8. Građevinski radovi na rekonstrukciji hola šabačkog pozorišta radi formiranja
pozorišnog kluba
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
Realizovano: 2.167.144,00 dinara bez pdv-a
2.557.229,92 dinara sa pdv-om
9. Građevinski radovi na OŠ “Stojan Novaković”- matična
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.980.000,00 dinara
Realizovano: 2.540.102,00 dinara bez pdv-a
2.997.320,36 dinara sa pdv-om
10. Građevinski radovi na OŠ “Stojan Novaković”- Gornja Vranjska
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.400.000,00 dinara
Realizovano: 4.314.996,50 dinara bez pdv-a
5.091.695, dinara sa pdv-om
11. Građevinski radovi na OŠ “Kralj Aleksandar Karađorđević”- Petkovica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 350.000,00 dinara
Realizovano: 313.700,00 dinara bez pdv-a
370.166,00 dinara sa pdv-om
12. Građevinski radovi na OŠ “Jevrem Obrenović”- matična
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.590.000,00 dinara
Realizovano: 1.817.055,00 dinara bez pdv-a
2.144.124,90 dinara sa pdv-om
13. Građevinski radovi na OŠ “Dositej Obradović”- Metlić
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
265
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Realizovano: 4.393.385,00 dinara bez pdv-a
5.184.194,30 dinara sa pdv-om
14. Građevinski radovi na Medicinskoj školi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.510.000,00 dinara
Realizovano: 7.293.700,00 dinara bez pdv-a
8.606.566,00 dinara sa pdv-om
15. Građevinski radovi na crkvi Svetog Petra i Pavla u Pocerskom Dobriću – sanacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.701.000,00 dinara
Realizovano: 561.595,00 dinara bez pdv-a
662.682,00 dinara sa pdv-om
Ugradnja kotlovske jedinice za sagorevanje biomase i rekonstrukcija kotlarnice u OŠ
“Stojan Novaković” - istureno odeljenje na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.440.332.50 dinara
Realizovano: 1.810.504,00 dinara bez pdv-a
2.136.395,00 dinara sa pdv-om
Fasaderski radovi na zgradi Biblioteke Šabačke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 850.000,00 dinara
Realizovano: 457.336,60 dinara bez pdv-a
548.803,00 dinara sa pdv-om
18. Izgradnja delova primarne mreže kablovskog distributivnog sistema i izgradnja
poprečnih veza između javnih preduzeća
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Realizovano: 1.417.353,38 dinara bez pdv-a
1.672.476,99 dinara sa pdv-om
19. Građevinski radovi na izradi obloge od pranog kamena u parku na staroj autobuskoj
stanici u Šapcu
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
266
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
Nije Realizovano
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA PRVE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
20. Dodatni radovi na objektima osnovnog i srednjeg obrazovanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.646.000,00 dinara
Realizovano: 4.419.810,00 dinara bez pdv-a
5.215.375,80 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA DRUGE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
21. Dodatni građevinski radovi na adaptaciji hola šabačkog pozorišta radi formiranja
pozorišnog kluba
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 540.000,00 dinara
Realizovano: 513.160,60 dinara bez pdv-a
615.792,72 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
267
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
REALIZACIJA TREĆE DOPUNE PLANA
javnih nabavki u 2012. godini
22. Dodatni građevinski radovi na na OŠ “Dositej Obradović” u Metliću
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 750.000,00 dinara
Realizovano: 718.758,00 dinara bez pdv-a
862.509,60 dinara sa pdv-om
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
REALIZACIJA PLANA
javnih nabavki u 2012. godini GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
I Nabavka dobara
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.000.000,00 dinara
Realizovano: 5.562.027.50 dinara bez pdv-a
6.553.824,25 dinara sa pdv-om
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 12.500.000,00 dinara
Realizovano: 12.162.525,00 dinara bez pdv-a
14.351.779,50 dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
268
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 3.051.866,77 dinara bez pdv-a
3.601.202,80 dinara sa pdv-om
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 1.170.648,45 dinara bez pdv-a
1.381.365,17 dinara sa pdv-om
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 1.021.147.40 dinara bez pdv-a
1.201.733,15 dinara sa pdv-om
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.000.000,00 dinara
Realizovano: 4.899.182,40 dinara bez pdv-a
5.313.628,99 dinara sa pdv-om
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
Realizovano: 542.557,20 dinara bez pdv-a
604.129,78dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
269
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
15. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Realizovano: 2.473.732,00dinara bez pdv-a
2.919.003,76 dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
270
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
II Nabavka usluga
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Realizovano: 2.000.000,00 dinara bez pdv-a
2.360.000,00dinara sa pdv-om
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Realizovano: 750.034,36 dinara bez pdv-a
783.037,36 dinara sa pdv-om
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
Realizovano: 1.028.500,00dinara bez pdv-a
1.213.630,00 dinara sa pdv-om
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 900.000,00 dinara
Realizovano: 600.950,00 dinara bez pdv-a
709.121,00 dinara sa pdv-om
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
Realizovano: 2.880.000,00dinara bez pdv-a
2.880.000,00 dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
271
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Nije Realizovano
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Realizovano: 1.405.409,86 dinara bez pdv-a
1.680.491,83 dinara sa pdv-om
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.000.000,00 dinara
Realizovano: 8.619.000,00 dinara bez pdv-a
8.619.000,00 dinara sa pdv-om
9. Migracija baza i aplikacija, konverzija baza i nabavka softvera za izradu
aplikacija
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.500.000,00 dinara
Nije Realizovano
10. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Za ovu stavku nije rađena javna nabavka
11. Usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja i zaštite imovine.
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Realizovano: 2.500.000,00 dinara bez pdv-a
3.000.000,00dinara sa pdv-om
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
272
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
12. Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Gradske uprave grada Šapca
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
Realizovano: 3.000.000,00dinara bez pdv-a
3.600.000,00 dinara sa pdv-om
III Nabavka radova
U 2012. godini, planira se nabavka sledećih radova:
Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Nije realizovano
Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Nije realizovano
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08),
gradonačelnik grada Šapca, donosi prvu dopunu
PLANA
javnih nabavki u 2013. godini
I
U Planu javnih nabavki za 2013. godinu, broj 404-1-2/13-03 od 03.01.2013. godine, vrši se
sledeća dopuna:
u okviru nabavke radova, posle stavke 5. dodaje se nova stavka:
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
273
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6. Dodatni radovi na adaptaciji dela mesne zajednice “Jevremova” u prostor apoteke
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 65.000,00 dinara
II
Sredstva za nabavku planirana su Odlukom o budžetu grada Šapca za 2013. godinu, u razdelu
1., glava 1.1. u okviru pozicije 25, konto 500-000.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
Miloš Milošević
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
116/08), Gradonačelnik grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2013. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2013. godini u gradu Šapcu.
I Nabavka dobara
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Autobuska stajališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 200.000,00 dinara
2. Ogrev za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.300.000,00 dinara
3. Zakup razglasnog i svetlosnog sistema i bine za letnji festival
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.200.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
274
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4. Građevinski i vodovodni materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.420.000,00 dinara
5. Sušeni ugalj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.200.000,00 dinara
6. Zakup klizališta
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
7. Sadnice trešanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 20.000.000,00 dinara
8. Oprema za pomoć izbeglim licima
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
9. Građevinski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.190.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Prevoz uglja za osnovne škole
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
2. Održavanje kompleksa Letnjikovačka šuma u toku 2013. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
3. Održavanje korita reke Kamičak i kompleksa stare kasarne na Savi u toku
2013. godine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
4. Revizija završnog računa budžeta grada Šapca za 2012. godinu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
5. Izrada Generalnog projekta izgradnje međunarodne luke Šabac
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 7.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
275
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
6. Izrada projekta za akumulaciju Culjković-Radovašnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 5.080.000,00 dinara
7. Izrada projekta rekonstrukcije rimokatoličke crke Sv Ane u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 650.000,00 dinara
8. Održavanje ergele konja na gradskom hipodromu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.400.000,00 dinara
9. Izrada projekta za dopunu i izmenu glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i
dogradnje zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.400.000,00 dinara
II Nabavka radova
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih radova:
1. Rekonstrukcija paviljona na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
2.Rekonstrukcije i dogradnja objekta mesne zajednice i ambulante u Beloj Reci
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
3. Rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i dogradnja zatvorenog bazena u Šapcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 150.000.000,00 dinara
4. Izgradnja objekta MZ, ambulante i apoteke na Letnjikovcu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 8.000.000,00 dinara
5. Radovi na adaptaciji mesne kancelarije u Dobriću
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.600.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2013. godini, planirana su Odlukom o
budžetu grada Šapca za 2013. godinu.
GRADONAČELNIK
GRADA ŠAPCA
MILOŠ MILOŠEVIĆ
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
276
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08),
načelnik Gradske uprave grada Šapca, donosi
PLAN
javnih nabavki u 2013. godini
I
Ovim planom utvrđuju se nabavke dobara, usluga i radova u 2013. godini u Gradskoj upravi
grada Šapca.
I Nabavka dobara
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih dobara:
1. Kancelarijski materijal
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 6.300.000,00 dinara
2. Odeća i uniforme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
3. Gorivo
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 13.500.000,00 dinara
4. Materijal za prevozna sredstva
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.490.000,00 dinara
5. Materijali za održavanje higijene
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
6. Pića
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
7. Kancelarijski nameštaj
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
277
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
8. Računarska oprema
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 4.600.000,00 dinara
9. Publikacije, časopisi i glasila:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
10. Automobili
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.200.000,00 dinara
11. Zastave i grbovi
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
12. Fotokopir aparati
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 400.000,00 dinara
13. Ogrev
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 500.000,00 dinara
14. Antivirus softver za radne stanice i servere
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
15. Oprema za video nadzor
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II Nabavka usluga
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih usluga:
1. Mehaničke popravke i održavanje vozila
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
278
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
2. Osiguranje imovine i zaposlenih
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
3. Usluge štampanja
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.400.000,00 dinara
4. Usluge pripreme, obrade i štampanja poreskih rešenja, koverata i uplatnica
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
5. Usluge monitoringa kvaliteta vazduha u gradu
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.100.000,00 dinara
6. Usluge ispitivanja buke u gradu:
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.000.000,00 dinara
7. Standardno ESRI održavanje GIS softvera
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.600.000,00 dinara
8. Usluge dezinsekcije
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 9.500.000,00 dinara
9. Objavljivanje oglasa
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.000.000,00 dinara
10. Održavanje računarske opreme
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.500.000,00 dinara
11. Fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje i zaštita imovine
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 3.000.000,00 dinara
III Nabavka radova
U 2013. godini, planira se nabavka sledećih radova:
Radovi na Dunjića kući
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 1.300.000,00 dinara
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
279
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Radovi na zgradi Odeljenja za urbanizam
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
Radovi na zgradi gradske uprave i zgradi odseka za informatiku
Procenjena vrednost nabavke bez pdv: 2.500.000,00 dinara
II
Sredstva za realizaciju ovog Plana javnih nabavki u 2013. godini, planirana su
Odlukom o budžetu grada Šapca za 2013. godinu.
NAČELNIK
GRADSKE UPRAVE
Miloš Stanojčić
15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Podaci o sredstvima koje Organ po različitim osnovama dodeljuje drugim licima (npr.
određene kategorije privrednih lica i stanovništva), mogu se naći u delu 13. “Podaci o
prihodima i rashodima”.
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANjIMA
Predsednik Skupštine grada (naknada)
Zamenik predsednika Skupštine grada
Gradonačelnik
Zamenik gradonačelnika
Načelnik Gradske uprave
Načelnik odeljenja
Sedmi stepen stručne spreme
Šesti stepen stručne spreme
Četvrti stepen stručne spreme
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
25 000,00 din
83 773,76 din
98 434,17 din
87 962,45 din
91 045,04 din
66 649,03 din
46 890,24 din
36 912,55 din
27 934,16 din
280
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA
Spisak nepokretnosti
Naziv
Broj jedinica
Višespratna zgrada
Zgrada na Savi
Gradska kuća
Poslovna zgrada
Garaža
Šupa sa garažom
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mesto nalaženja
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Bela Reka
Gornja Vranjska
Kasarske Livade
Šabac
Duvanište
Zablaće
Jevremovac
Jelenča
Korman
Lipolist
Mačvanski
Pričinović
Petkovica
Mrđenovac
Mišar
Miloševac
Prnjavor
Tabanović
Cerovac
Ševarice
Štitar
Knjigovodstvena
vrednost (din)
23 201 700,7
719 043,14
3 913 000,93
589 541,11
49 842,44
16 529,25
150 573,50
677 202,70
537 292,48
9 140 784,48
190 489,69
449 016,90
888 678,30
29 575,50
45 917,80
12 794,25
598 754,50
169 287,30
270 285,77
650 035,70
74 521,80
19 700,00
754 807,51
728 873,00
532 269,26
1 002 686,80
Prevozna sredstva
Naziv vozila
Broj jedinica
Odeljenje
Zastava Skala
1
Jugo 55
7
Zastava Koral
1
Jugo
1
Odeljenje za
društvene delatnosti i
privredu
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno –
stambene poslove
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Knjigovodstvena
vrednost (din)
282 297,53
2 203 418,75
134 028,00
274 910,97
281
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Opel vektra
Pežo 407
Audi
Pasat
Pežo 206
Škoda fabia
Opel insignia
Dačia Sandero
1
1
1
1
1
1
1
5
urbanizam
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Odeljenje komunalne
policije
1 771 726,34
2 863 804,96
169 241,16
4 131 062,16
1 084 119,95
1 149 044,50
2 438 530,00
4 501 285,00
Popis sredstava
Odeljenje za skupštinske i zajedničke poslove
Naziv
Broj jedinica
Kancelarijski sto
30
Konferencijski sto
4
Sto za rukovodstvo
14
Sto za stranke
4
Stolice daktilo
48
Stolice
47
Fotelje
15
Konferencijske fotelje
30
Konferencijske stolice
32
Stolice za stranke
28
Kožna fotelja
1
Pokretna kaseta
38
Pult
3
Vitrina
1
Trodelna vitrina
2
Orman
4
Orman dvokrilni
1
Orman trokrilni
2
Orman 230x38x40
5
Orman 240x79x37
2
Komoda
5
Plakari
4
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
282
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Orman 290x200x65
1
Polica metalna
31
Polica
1
Čiviluk
18
Računar
24
Štampač
16
Skener
4
Fotokopir štampač
2
Lap-top
4
Knjigovodstvena vrednost (din)
10 596 264,00
Odsek za informatiku i razvoj
Naziv
Broj jedinica
Orman
5
Pisaći radni sto
8
Konferencijski sto
5
Stolica
24
Instalacija
1
ups-sdp-6000
1
Line matrica printer
1
Pasivni mrežni sistem
1
Printer HP 8450
1
Aktivni mrežni podsistem
1
Cdrw-pisač električni
1
Printer - epson
1
HP laser
11
Radna stanica
16
Server
5
Smart ups 3326400
1
Štampač
6
Lap top
4
Skener
3
Optički svič
1
HP 1 GB
4
Hard disk
6
Mrežni sistem
1
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
283
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Dvd rv lggsa e o3 18x
2
Ups mustik 1400
4
Monitori
2
Epson DFX 9000
1
MS visual studio 2008
1
HP dc 7900, CZC93728HY
1
COMPAQ 505B MT
1
HP ELITE 7100
1
Dodatna oprema za server
1
Softver OS-1 X
1
Računarska oprema
1
NB HP mini 110-3600
1
NB HP mini 5103
1
USB 16 GB
1
Monitor i dodatna oprema
za računare
1
Zvučnici Genius
2
HP led 21,5” LE 2002X
1
Intex veb kamera
3
HDD 2,5” 320GB
1
Mrežni sistem – svičevi i
UPS
1
HUAWEI S7
1
Tablet zte v9a
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
8 532 504,31
Odeljenje za finansije
Naziv
Broj jedinica
Kancelarijski radni sto
41
Dodatak radnom stolu
5
Stočić za stranke
5
Stolice za radnike
42
Stolice sa rukohvatom
20
Stolice (obične)
7
Kasetni stočić
41
Ormani
18
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
284
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Komoda
3
Plahar
1
Drvena klupa
2
Čiviluk
12
Računar
39
Štampač
17
Računarska mašina
14
Pisaća mašina
2
Fotoaparat
1
Laserski daljinometar
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
7 160 103,99
Odeljenje komunalne policije
Naziv
Broj jedinica
Orman
24
Sto
24
Stolice
25
Telefonski aparat
3
Polica za kućište
13
Kaseta pokretna
25
Računar
23
Štampač
4
Štampač matrični
1
Motorola, bazna stanica
1
Fotoaparat
23
Punjač za baterije
23
Mobilni telefon
23
Mobilni telefon za prijave
1
Detektor
23
Dvogled
23
Aparat za očitavanje mikro
čipova
4
Klima uređaj
6
Laserski daljinometar
4
Diktafon
4
Fonometar
1
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
285
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Knjigovodstvena vrednost (din)
3 937 698,45
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
Naziv
Broj jedinica
Stolovi
29
Stolice daktilo
25
Stolice obične
25
Pokretne kasete
15
Ormani
10
Fotelja
1
Kuhinjski elementi
1
Računar
15
Štampač
6
Multifunkcionalni uređaj
1
Fotokopir aparat
1
Telefonska centrala
1
Telefonski aparat fiksni
15
Faks
1
Mobilni telefoni
25
Fotoaparat
14
Fonometar
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
4 913 200,80
Odeljenje za urbanizam
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
22
Daktilo stolice
15
Stolice
25
Ormani dvokrilni
5
Pokretne kasete
5
Plakar
1
Metalne police
6
Metalne kasete
3
Fotelje
3
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
286
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Fotoaparat
3
Računar
21
Štampač
9
Ploter
1
Skener
2
Fotokopir aparat
2
Telefonska centrala
1
Telefonski aparat fiksni
22
Metalne pantljike
3
Knjigovodstvena vrednost (din)
4 422 381,39
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
Naziv
Broj jedinica
Sto
31
Stolica daktilo
37
Stolica
11
Pokretna kaseta
30
Vitrina
1
Dvokrilni orman
3
Ormarići
10
Računar
24
Štampač
10
Skener
2
Desktop čitač
6
Računarska mašina
2
Pisaća mašina
1
Telefonski aparat
15
Faks
1
Mobilni telefon
5
Fotoaparat
1
Knjigovodstvena vrednost (din)
2 825 201,53
Odeljenje za opštu upravu
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
22
Sto za venčanje
1
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
287
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
Radna stolica
23
Stolica
16
Fotelja
5
Pokretna kaseta
24
Računar
18
Štampač
11
Skener
3
Fiksni telefon
7
Mobilni telefon
5
Orman
7
Plakari
2
Knjigovodstvena vrednost (din)
3 931 054,93
Mesne kancelarije
Naziv
Broj jedinica
Radni sto
62
Stolice
166
Pokretna kaseta
30
Orman
72
Vitrina
5
Pisaća mašina
32
Kompjuter
32
Štampač
32
Telefonski aparat
33
Knjigovodstvena vrednost (din)
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
4 794 446,23
288
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
18. ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA
Nosači informacija u Upravi su najčešće papiri, odnosno dosijea.
Sva relevantna akta nalaze se u dosijeima korisnika koji se čuvaju u arhivi (ormari aktivnih i
pasivnih dosijea).
Deo nosača informacija čuva se i u elektronskoj bazi podataka.
Nosači informacija čuvaju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica Uprave, u ormarima, na
pojedinačnim računarima, u arhivama, kao i na zajedničkom serveru.
Bekap podataka sa severa vrši se dnevno, mesečno i godišnje.
Bekap podataka sa radnih stanica vrši se periodično u zavisnosti od količine i važnosti podataka na
radnoj stanici ili po zahtevu korisnika.
Gradska uprava čuva informacije u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, Uredbom o
kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Službeni glasnik RS» broj 80/92) i Uputstvom
o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Službeni glasnik RS» broj 10/93); Uredbom
o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave («Službeni glasnik RS» broj
27/10);
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU
U radu ili u vezi sa radom Skupštine grada Šapca, gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave
nastaju razlišite vrste i veliki broj: normativnih akata, odluka, rešenja, pravilnika, strategija,
zaključaka, zapisnika, finansijskih planova, saglasnosti, potvrda, ponuda, ugovora, nacrta svega
navedenog i td. Grad Šabac izdaje Službeni list grada Šapca a sednice Gradskog veća i skupštine se
tonski snimaju.
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA
PRISTUP
Grad Šabac omogućava pristup informacijama koje nastaju u radu ili u vezi sa radom, osim u
slučajevima previćenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008,
104/2009).
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
289
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
21. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA
Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Gradu Šapcu može podneti svako lice.
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja podnosi se u pismenom
obliku. Zahtev mora da sadrži naziv organa, ime, prezime i adresu tražioca i što precizniji opis
informacije koja se traži.
Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Pravo na pristup informacijama lice ostvaruje uvidom u dokument koji traženu informaciju sadrži ili
mu organ upućuje odnosno izdaje kopiju dokumenta.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Grad Šabac ne naplaćuje tražiocu
troškove izrade kopije dokumenta odnosno troškove upućivanja.
Po zahtevu za pristup informacijama Grad Šabac dužan je, u skladu sa Zakonom, da postupi bez
odlaganja, najduže u roku od 48 časova, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene
informacije.
Grad Šabac obavezan je da omogući pristup unformaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija
iz razloga određenih Zakonom.
Podnosilac zahtev aima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja organa,
kao i u slučaju da Grad ne udovolji zahtevu odnosno ne donese rešenje kojim se zahtev odbija.
Podnosilac ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahtev
tražioca odbacuje kao neuredan.
Informator o radu Grada Šapca, 19.03.2013. god.
290
Download

informator o radu grada šapca - Zvanična prezentacija opštine Šabac