Šifra predmeta
Naziv predmeta:
Status predmeta
izborni
Bioklimatska (ekološki prihvatljiva) arhitektura
Semestar
Broj ECTS kredita
5
VIII
Fond časova
1P + 3V
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske studije/ prvi ciklus, studijski program ARHITEKTURA (studije traju 8 semestara, 240 ECTS bodova)
Uslovljenost drugim predmetima : Izvršene obaveze u skladu sa programom za prethodni semestar. Obavezno prisustvo, praćenje i aktivno u češće na predavanjima i
vježbama, uslov su za polaganje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta : Student se upoznaje sa osnovnim pojmom bioklimatske arhitekture. Analiziraju se produbljuju saznanja i razvija vještina projektovanja
u predmetnoj oblasti i isticanje osobenosti. Akcent je dat prednosti i konforu, aktuelnom trenutku-klimatskim promjenama, tj. stvaranju optimalnih uslova harmonične
urbane sredine koristeći savremena dostignuća, tendencije i tehnologije, poštujući klimu, kulturu, unapređujući konfor života savremenog čovjeka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Milenko Stanković dipl.ing.arh.- odgovorni nastavnik
Asistent Dragoljub Borijević dipl.ing.arh.
Stručnjaci iz teorije i prakse.
Metode nastave i savladavanja gradiva: Predavanje EH katedra uz gostujuća predavanja eksperata u specifičnim oblastima, posjete i gostovanja u okruženju razmjena stečenih iskustava. Učenje, provjere i samostalna izrada seminarskog rada sa javnom prezentacijom i odbranom. Konsultacije su obavezne. Koriste se
rezultati i dostignuća prethodnih generacija.
Sadrgaj predmeta:
Pripremne nedjelje
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovni principi bioklimatske arhitekture i ustupanje rezultata prethodne generacije.
II nedjelja
Razvojni pravci i tipologija.
Arhitektonskog komponovanje u prostoru-prirodi, u skladu sa klimom i kulturom.
III nedjelja
Arhitektonska forma i priroda.
IV nedjelja
Tehnologija i priroda.
V nedjelja
Prva provjera, javna prezentacija, dijalog
VI nedjelja
Osnovni elementi materijalizacije i konfor.
VII nedjelja
Solarni sistemi.
VIII nedjelja
Aktivni i pasivni sistemi.
IX nedjelja
Pametna zgrada.
X nedjelja
Druga provjera, javna prezentacija, dijalog
XI nedjelja
Kombinovani sistemi.
XII nedjelja
Savremena pasivna i niskoenergetska arhitektura.
XIV nedjelja
Praktična iskustva iz okrugenja. Posjete i gostovanja.
Završni ispit.
XV nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Opterećenje studenata na predmetu
Nedeljno
U semestru
Broj sati = 5 bodova X 40/30 = 6,5 sati
Nastava i završni ispit: (6,5 sati) x 15 = 97,5 sati
Struktura opterećenja:
Neophodne pripreme (prije početka semestra) : 2 x (10 sati) = 20 sati
1sat predavanja
Ukupno opterećenje za predmet : 6,5 x 30 = 195 sati
3 sata vjegbi
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući bodovanje popravnog ispita do
2,5 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije
35 sati
Struktura opterećenja:
97,5 sati (nastava) + 20 sati (priprema) + 35 sati (dopunski rad)
Literatura : po posebnom spisku i za svaki semestar se ažurira
Пуцар, Мила и др., Биоклиматско планирање и пројектовање – урбанистички параметри, ИП „Завет”, Београд, 1994.
Пуцар, Мила, Биоклиматска архитектура – застакљени простори и пасивни соларни системи, Институт за архитектуру и урбанизам Србије,
Београд, 2006.
Извори
на
вебу:
igpassivhaus.at/ktn
(е-mail:
[email protected]),
njnjnj.sto.at
(е-mail:
[email protected]),
njnjnj.austriasolar.at,
njnjnj.daviddarling.info/encyclopedia,
njnjnj.solution.at/meine-solaranlage,
njnjnj.greenbuilder.com,
njnjnj.linz.at/solarcity,
njnjnj.cres.gr/kape/energeia_politis, njnjnj.arch.mcgill.ca, njnjnj.msa.ac.uk, njnjnj.solarserver.de, njnjnj.eurosolar.at, njnjnj.californiasolarcenter.оrg,
njnjnj.geocities.com,
Извори на вебу: njnjnj.expeditio.org, njnjnj.buildinggreen.com, njnjnj.aiatopten.org, njnjnj.arhitektura.co.yu, njnjnj.flemmingskude.dk.
Миленко Станковић, Хармонија и конфликти у простору, Графомарк лакташи, Архитектонско-грађевински факултет, Бањалука, 2007.
Најдхарт, Татјана, Дрво – еколошки прихватљив материјал човјекове средине, са акцентом на стамбену архитектуру, Докторска
дисертација, Архитектонско-грађевински факултет, Бањалука, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje :
interaktivna nastava, koriste se rezultati prethodnih generacija, studentima su dostupna predavanja. Pripremaju i javno brane seminarske zadatke iz sadrgaja
predmeta, a aktivno učestvuju u nastavnom procesu kroz segmente
Prolazna ocjena se dobija ako se redovno poha|a nastava, aktivno učestvuje u nastavnom procesu, uspješno uradi i
odbrani semestralni i seminarski rad.
Posebnu naznaku za predmet: Pretpostavlja se da student ima odgovarajuće znanje iz oblasti koje se obra|uje u prethodnim godinama studija.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Milenko Stanković dipl.ing.arh.
Napomena: Planira se posjeta ovim zgradama i institutu
Download

Naziv predmeta: Bioklimatska (ekološki prihvatljiva) arhitektura Šifra