Održivi urbani razvoj
Održivi grad
• “Održivi grad je grad koji funkcioniše na takav način da su svi njegovo građani u stanju da ispune svoje sopstvene potrebe, a da pri tome ne ugroze stanje prirodnih sistema ili životne uslove drugih ljudi, kako u sadašnjem vremenu, tako i u budućnosti.“
– Girardet, Herbert. "Sustainable Cities: A Contradiction in Terms?“ in The Earthscan Reader in Sustainable Cities, Satterthwaite, David (ed.), 1999, London, England: Earthscan Publications, p. 419
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
“Ubedljiva vizija održivog grada mora da u sebi sastoji takvo stanje preguzetništva koje ne samo da omogućava blagostanje, nego i proizvodi bogatstvo”
Fainstein, Susan. ‘New Directions in Planning Theory’, in Scott Campbell and Susan S. Fainstein, eds.Readings in Planning Theory. Rev. edit. Oxford: Blackwell. 2003. Pp187
Ekonomski rast
Sistemi i procesi stvaranja bogatstva:
•Rad
•Primarni resursi (prirodni, ekstrakovani, stvoreni, itd)
•Resursi derivati (tehnološki, infrastrukturni, monetarni, itd)
Sistemi i procesi pružanja uslova blagostanja
Preraspodela u cilju rasta
Raspodela stvaranja bogatstva Preraspodela koja nema rast za osnovni cilj
•Socijalna zaštita
•Javna dobra i resursi (fizička i društvena infrastruktura)
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Izazovi održivosti gradova
Denver, Colorado, USA
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Održiva životna sredina u gradovima: da li je to moguće?
•
“Gradovi su oduvek smatrani uzrokom degradacije životne sredine i preteranog korišćenja resrsa, podižući nivoe ekoloških stopa svuda u svetu daleko iznad prihvatljivih granica.”
» Jenks M & Burgess E (Eds) 2000: Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries. Spon Press, London.
•
Gradovi zavise od svog okruženja: – Snabdevanje energijom i drugim dobrima kako bi se zadovoljile potrebe građana, – Odlaganje otpada u okruženje.
–
•
Stokholm koristi šaleđe koje je blizu 1000 puta veće od njegove površine (Folke et al, 1997)
Gradovi su odgovorni za korišćenje 75% komercijalne energije (OECD, 1995).
– Dve trećine od ove energije dobija se iz fosilnih goriva – neobnovljivih resursa.
•
•
Širenje gradova odvija se na račun poljoprivrednog i šumskog zemljišta.
Asfaltiranje ili pokrivanje zemljišta menja prirodni sistem odvodnjavanja, što obično dovodi do erozije.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Situacija nije svuda ista: gradovi u bogatim državama
vs. gradovi u siromašnim državama
• Bogate države
• Siromašne države
– Spora i stagnirajuća urbanizacija
– Ljudi koji se sele iz sela u grad ne menjaju mnogo svoje navike i način života
– Lokalne vlasti i institucije koje se bave urbanim razvojem su uglavnom stabilne i jake
•
•
U kojoj meri postojeće urbane strukture, jake lokalne institucije i uspostavljen način života ograničavaju promene u gradovima bogatih zemalja?
Koliku sloboda delovanja imaju zainteresovane strane ukoliko žele da usmeravaju procese urbanizacije ka održivom razvoju?
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
– Brz rast urbanog stanovništva
• Pritisak na infrastrukturu
– Ljudi koji se sele iz sela u grad menjaju svoje navike i prilagođavaju se urbanom životu
– Lokalne vlasti slabe i fragmentirane
•
•
•
U kojoj meri će biti ugrožena fizička struktura? Da li je moguće učiniti urbani način života održvijim? Koje zainteresovane strane i institucije bi mogle da predvode akcije ka održivom razvoju?
Na koji način se može uticati na urbanizaciju tako da ona doprinosi održivom razvoju?
• Šta se može menjati?
– Fizička struktura grada
• Zgrade i sistemi infrastrukture, • Saobraćajna infrastruktura; – Način života građana
• Ko treba da predvodi promene?
– Saradnja institucija gradske vlasti, privatnih preduzetnika i NGO; uključivanje domaćinstava
• Kada će se promene odvijati? – Tokom “perioda prilika” u procesu urbanizacije grada
• Koliko? – Koliki je mogući obim promena?
– U okviru “polja mogućnosti” koji se za svaki grad jedinstvano ukazuju u periodima prilika.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Budućnost: 2000 – 2100
Izvor: Revi, 2006
•
Scenario 1: Mračni sradnji vek
– Nestajanje globalne urbane kulture kakvu danas poznajemo. Istorijsko sećanje: Mesopotamija, Rim, Civilizacija Maja, itd…(Diamond at all)
•
Scenario 2: Imperijalni svet
– Globalna dominacija od strane mreže transnacionalnih megalopolisa i korporacija
(Sassen at all)
•
Scenario 3: Umreženi svet
– Mreža globalnog upravljanja od strane ‘hijerarhije’ milionskih i manjih gradova (Castells
at all)
•
Scenario 4: Regionalni gradovi ‐ države
– Mešavina regionalnih konglomeracija sastavljenih od megalopolisa i milionskih ili manjih gradova koj formiraju umrežene forme države kojom dominira jedan grad (Ohmae at all)
•
Scenario 5: BAU naconalne države
– Postepeni razvoj unutar nacionalnih država kao organizovanih sistema upravljanja
(Gallopin at all)
•
Scenario 6: Ecotopija
– RUrbane mreže omogućene visokim nivoom ‘dematerijalizacije’, tranzicije ka decentralizovanoj obnovljivoj proizvodnji i postkarbonskoj ekonomiji (EcoVillages, etc)
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Održive zajednice
• Šta je to agenda održivih zajednica i zašto se ona javlja u predhodnim godinama kao škola mišljenja i delovanja?
– Rani mislioci i delatnici (Howard, ...............)
– Reakcija na slabosti u parcijalnim sagledavanjima i pojedinačnim pokušajima da se reše problemi planiranja gradova
• Da li je moguće stvoriti novu zajednicu samo izgradnjom zgrada?
– Održive zajednice ‐> prostorna manifestacija principa idrživog razvoja
– Održive zajednice ‐> mesta u kojima ljudi žele da žive, rade i uživaju u dobrom kvalitetu života, kako danas tako i u budućnosti
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Principi održivog razvoja zajednica
• Princip balansiranog razvoja
– Održive zajednice teže da izbalansiraju i uključe komponentu zaštite životne sredine, ekonomsku i društvenu komponentu
• Princip obzira za budućnost
– Održive zajednice teže ka zadovoljavanju zahteva sadašnje generacije, kao i budućih generacija
• Princip jednakosti
– Održive zajednice poštuju potrebe i stremljenja drugih zajednica na lokalnom, regonalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Osnovne karakteristike održivih zajednica
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivne, inkluzivne i bezbedne
Dobro vođene
Senzitivne na probleme u životnoj sredini
Dobro projektovane i građene
Dobro povezane
Uspešne
Dobro opsluživane
Sa jednakim mogućnostima za sve
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Up
rav
ljan
je
a n
a
tljiv u ŽS
e
s
O eme
bl
pr o
t
Jed
nak
os
Do
b
ge
ro o
p
s
lu
ž
e
na
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Uslu
eze
ina
Jed
n
mo
guć ake nos
sve ti za i v
j
a
rać
b
o
Sa
zana
ove
ro p
Place making
ija
m
o
n
E ko
Dob
Stan
ov
izgra anje i đe
sred na ina
ro v
ođe
na
d
a re
otn
Ž iv
na
š
e
Usp
Dob
i vena Društ rna kultu a
n
sredi
pro Dobr
o jek
t
o
izgr
v
ađe ana i na
a , n
v
i
Akt ivna i
luz dna
k
n
i
be
bez
Model održive zajednice
Neophodnost: Dugoročna vizija
KU
LT
UR
A
KLIMA
A
EN
V
T
T
UŠ KOS
R
D
NA
JED
E
EN
ZGRADE
I
RIJAL
MATE
EKONOMSKI RAZVOJ
R
KO
VO
IJA
G
R
DA
A
IŠT
J
L
ZEM
E
ENJ
Ć
Š
I
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
M
KO
U
E
IJ
C
KA
I
N
ST
O
ILN
B
MO
RA
UP
BEZB
HRA
NA
NA
D
IRO TA
PR ANIŠ
ST
ZDRA
VLJE
I
BLAG
OSTA
NJE
EDNO
LJUD ST
I
• Grad kao integrisani urbani sistem, kao živi otganizam! LU
D
O
NJ
A
V
ČI
E
E
NJ
A
J
VL
Upravljanje
Infrastruktura
Ljudi
Mesto
Tri osnovne teme vizije: POGODNOST ZA ŽIVOT, ODRŽIVOST, ELASTIČNOST
• ODRŽIVOST podrazumeva da grad funkcioniše tako da osigura dugoročni opstanak, kao i njegov integritet, normalno funkcionisanje i samopoštovanje.
• ELASTIČNOST znači osiguravanje ličnog i kolektivnog kapaciteta pojedinaca i institucija da odgovore na uticaje koje nose ekonomske, društvene i promene u životnoj sredini.
• POGODNOST ZA ŽIVOT odnosi se na kvalitet života stanovnika.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
EFIKASNOST
MEĐUZAVISNOST
POVEZANOST
DUGOTRAJNOST
PODESNOST
ADAPTIBILNOST
ROBUSTNOST
POUZDANOST
SPOSOBNOST ODZIVA
RAZLIČITOST
SPOSOBNOST RANOG UPOZORENJA
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
JEDNAKOST
DOSTOJANSTVO
PRISTUPAČNOST
DRUŽELJUBIVOST
UČEŠĆE
OSNAŽIVANJE
Integritet životne sredine
Ekonomska sigurnost
• lokalna i regionalna raznovrsnost privrede
• Živeti unutar ekoloških limita
• mogućnosti zapošljavanja
• štititi prirodne resurse
• ekonomska pravda i jednakost
• odgovorna potrošnja; ponovna upotreba i reciklaža
• praćenje indikatora kapaciteta podnošenja
Kvalitet života
• različitost
• saradnja
• zdravlje
• obrazovanje
• komunikacija
• sveobuhvatnost
• Efikasan, dostupan i transpost moguć za sve
• Radna mesta u blizini stanovanja i komunikacija • razvijena kultura
• pluralizam i tolerancija
• smanjenje jaza između bogatih i siromašnih
• ekonomska sigurnost
• odgovarajuće tehnologije
• ostvarivanje dugoročne vizije
Demokratska prticipacija
• Komunikacija, obrazovanje, informacije, saradnja
• sve zainteresovane grupe zastupljene i uključene
• moć koja proizilazi direktno iz zajednice
• verovanje u mogućnost promena
• demokratija
• odgovornost
• personalni dignitet
• organizovanje unutar zajednice
Source
Dr. Warren Flint
Five E’s Unlimited
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šta je održiva zajednica?
• Zajednica koja teži da ZAŠTITI I UNAPREDI ŽIVOTNU SREDINU, tako što
• koristi energiju, vodu i druge prirodne resurse efikasno i sa pažnjom,
• ograničava zagađenja na nivoe koji neće ugroziti prirodne sisteme,
• minimizira otpad, ponovo ga koristi kroz reciklažu, kompostiranje ili sagorevanje za dobijanje nove energije, a preostali deo održivo odlaže,
• vrednuje i štiti prirodnu raznovrsnost;
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šta je održiva zajednica?
• Zajednica koja teži da POŠTUJE DRUŠTVENE POTREBE, tako što
– gradi nova i unapređuje postojeća mesta i objekte koji dobro rade, služe svojoj svrsi i dobro izgledaju,
– čini naselja “humanim” po funkciji i formi,
– vrednuje i štiti različitost i lokalnu raznovrsnost i ohrabruje kulturni identitet lokalne zajednice,
– štiti ljudsko zdravlje omogućavajući bezbedno, čisto i prijatno životno okruženje,
– ističe preventivne akcije zdravstvenih servisa, kao i negu,
– osigurava dobru hranu, vodu, stanovanje i gorivo po umerenim cenama,
– podmiruje lokalne potrebe iz lokalnih izvora kada god je to moguće
– maksimalno omogućava svima obrazovanje za potrebna znanja i veštine koje će im omogućiti da potpuno učestvuju u društvenim aktivnostima,
– omogućava svim društvenim grupama da učestvuju u odlučivanju i uključuje društveni uticaj i uticaj zajednice u donošenje odluka;
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šta je održiva zajednica?
• Zajednica koja teži da PROMOVIŠE EKONOMSKI USPEH, tako što
– kreira vibrantnu lokalnu privredu u kojoj ima dovoljno posla bez štenih uticaja na životnu sredinu na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou,
– vrednuje dobrovoljni rad,
– ohrabruje pristup radnim mestima, uslugama, dobrima i drugim ljudima na način takav da se sopstvena vozila manje koriste i tako umanje uticaji na životnu sredinu,
– otvara široke mogućnosti za kulturne i rekreacione aktivnosti za sve građane.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Održivi grad, što znači…
• Odgovorni grad
– Sistemski pristup: grad kao deo drugih sistema
– Balans: autput=>input
– Kretanje u zatvorenim sistemima, cirkularni metabolizam
• Grad pogodan za život
– Mešovita namena zemljišta
– Grad pogodan za pešake
– Grad zasnovan na sadržajima
• Participativni grad
– Principi dobre vlasti!
– Partnerstvo svih zainteresovanih grupa
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
“Konvencionalno”
planiranje gradova
•
•
•
•
•
Niska gustina stanovanja
prostranstvo!
Zoniranje
Individualno stanovanje
Infrastruktura podređena
garažama
• Obilaznice i linearni sistemi
puteva
• Dominacija privatnog nad
javnim transportom i prostorom
– Zavisnost od automobila!
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
“Održivi gradovi”
• Veća gustina stanovanja
• Mreža međusobno
povezanih sekundarnih
gradskih centara
• Zone sa mešovitim
sadržajima
• Transport po celom gradu, mreža biciklističkih staza
• Različiti izbori stanovanja u svakoj stambenoj zoni
• Koridori otvorenih površina
• Definisan obod grada
Pretvoriti viziju u realnost...
• ... zahteva efektivnu interakciju prostornog planiranja, saobraćaja, ekonomije, životne sredine i drugih praktičnih politika koje se vode u gradu. • ... zahteva takođe usaglašavanje politika na različitim nivoima (nacionalnom, regionalnom, lokalnom) i uspešnu mešavinu osnovnih tehničkih kompetencija.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Pravci koje treba slediti ka održivom urbanom razvoju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kompaktna forma grada, efikasno korišćenje zemljišta
Manje korišćenje automobila, bolja pristupačnost
Efikasnije korišćenje resursa, manje zagađenja i otpada
Obnavljanje prirodnih sistema
Zadovoljavajući uslovi stanovanja i svakodnevnog okruženja
Zdravi odnosi u društvu
Održiva ekonomija
Učešće i uključenost zajednice
Očuvanje lokalne kulture i lokalnih specifičnosti
»
Source: Wheeler, 1998
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Ciljevi koje treba dostići održivim urbanim razvojem
•
•
•
•
•
•
•
Insfrastruktura koja doprinosi ekološki održivom korišćenju resursa;
Smanjenje otpada i odgovarajuće upravljanje otpadom;
Energetski efikasan saobraćaj;
Kompaktne forme korišćenja zemljišta;
Integrisano planiranje saobraćaja i korišćenja zemljišta;
Procena i nadgledanje lokalne životne sredine;
Saradnja sa udruženjima građana u sprovođenju programa zaštite životne sredine;
• Smanjenje ekonomske i društvene polarizacije; • Integracija marginalizovanih društvenih grupa u aktivnosti usmerene ka održivosti.
Gilbert at all (1995) Making Cities Work
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Isti recept za sva mesta? Jedinstveni model?
• Nema recepta! Nema čak ni knjige sa različitim receptima!
• Prostor i mesto imaju značajnu ulogu.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Urbano planiranje: Šta treba promeniti?
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
SOCIJALNA PRAVDA
EKONOMSKE MOGUĆNOSTI
JEDNAKOST PRIHODA
T LIK A
NF OJ
KO ZV
RA
T
K
LI VA
F
N IŠT
O
K SN
A
VL
ZELENO, PROFITABILNO I PRAVEDNO
(ODRŽIVI RAZVOJ?)
EKONOMSKI RAST I EKONOMSKA EFIKASNOST
KONFLIKT RESURSA
Kempbelov planerski trougao
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE
Gradski centri (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atraktivniji za život i rad.
Manje zavisni od dugih putovanja na posao.
Povećan broj dostupnih stanova u odnosu na broj zaposlenih.
Decentralizacija zapošljavanja.
Bolji kvalitet stanovanja kroz, na primer, smanjenje preteranih gustina i projektovanje koje će omogućiti bezbednije prostore.
Zeleniji, sa više prirodnih oblika, posebno drveća i vode.
Veći broj lokalnih otvorenih prostora.
Zabrana kretanja vozilima koja nisu neophodna.
Bolji pristup kvalitetnijem javnom saobraćaju.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Gradski centri (2)
• Smanjnje prostora za parkiranje sa prioritetom za najvažnije korisnike.
• Smanjenje zagušenja saobraćaja.
• Veća samodovoljnost u zadovoljavanju dnevnih potreba.
• Veći broj povezanih i atraktivnih pešačkih i staza za bicikle.
• Povećanje površina namenjenih pešačkom saobraćaju.
• Bolji standardi energetske efikasnosti zgrada; veće korišćenje solarne energije.
• Smanjenje korišćenja fosilnih goriva.
• Smanjenje tokova otpada i veći procenat reciklaže.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šira teritorija grada (1)
• Stambene zone koje su atraktivnije – manje saobrađajne gužve, zelenije, čistije, tiše i bezbednije.
• Stambene zone pošteđene teškog saobraćaja i zaštićene od uticaja lokalnog saobraćaja tzv “stišavanjem saobraćaja”.
• Smanjenje visokih gustina i više otvorenih prostora u delovima u kojima je to neophodno.
• Mešovito korišćenje zemljišta kako bi se obezbedili prostori za mali biznis.
• Veća raznovrsnost tipova stanovanja, vlasništva i cena, kako bi se privukli stanovnici sa različitim nivoima primanja.
• Veća ponuda prostora za okupljanje i zabavu, koje će koristiti lokalno stanovništvo i ljudi koji tu rade.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šira teritorija grada (2)
• Razvijeni mehanizmi kojima se istovremeno obezbeđuje kompaktnost i najveći nivo pristupačnosti, ali i stvaraju atraktivni uslovi života i rada.
• Bolja frekventnost i pouzdanost javnog transporta.
• Duža mreža staza za biciklizam i pešačenje.
• Aktivni programi za obnavljanje vegetacije; zaštita i unapređenje prirodnih resursa.
• Veći udeo zgrada adaptiranih smanjenju potrošnje energije i toplote.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Šira teritorija grada (3)
• Smanjena zavisnost od spoljnih energetskih izvora.
• Smanjenje tokova otpada iz stambenih i poslovnih prostora.
• Sakupljanje, separacija i odlaganje otpada tako da se što više otpada ponovo iskoristi ili reciklira.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Predgrađa (1)
• Što intenzivniji razvoj duž saobraćajnih koridora javnog saobraćaja.
• Što više zona sa mešovitim sadržajem u kojima se živi i radi.
• Veća gustina razvoja sa mešovitim sadržajima u blizini transportnih čvorova i centara zajednice.
• Veća raznovrsnost tipova stanovanja i stambenih gustina na za to pogodnim lokacijama, pre svega tamo gde su javni saobraćaj i druge javne usluge dostupni.
• Rastuća mreža bezbednih i pristupačnih pešačkih i biciklističkih staza.
• Smanjen uticaj motornih vozila na lokalnu sredinu kroz ograničenja saobraćaja i “stišavanje”.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Predgrađa (2)
• Više otvorenih prostora, unapređenje ekoloških funkcija u smislu biodiverziteta, staništa divljih vrsta, urbanih šuma i veće količine biomase koja će služiti kao rezervoar za zagađenje.
• Razvoj zelenih koridora koji povezuju otvorene prostore sa preostalim prostorima sa prirodnom vegetacijom.
• Veća briga za odvodnjavanje i prirodne bujične vodotokove koji služe kao rezervoari prirodne vegetacije.
• Smanjenje potrošnje vode i ponovna upotreba prečišćene iskorišćene vode.
• Veće recikliranje otpada, smanjenje količine i potreba za odlaganjem.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Predgrađa (3)
• Veće učešće lokalnog stanovništva i grupa u zajednici u stvaranju mehanizama za upravljanje otpadom i drugim merama očuvanja životne sredine.
• Smanjenje ukupne potrošnje energije sa povećanim procentom objekata izgrađenih po standardima održivosti.
• Povećane procenat energije dobijene iz obnovljivih izvora.
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Diskusija
• Da li održivost može da bude vodeći princip na osnovu koga će se planirati budućnost gradova?
• Koji faktori ugrožavaju održivost u gradovima?
LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ – 2011 ‐ © Dr Slobodan Milutinović
Download

Održivi urbani razvoj - LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ