"Službeni glasnik RS", br. 28/2011
Na osnovu člana 8. stava 3. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim
priredbama ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 101/05 - dr. zakon, 90/07, 72/09 - dr. zakon i
111/09),
Ministar unutrašnjih poslova donosi
PRAVILNIK
o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje poslova redara na sportskoj
priredbi
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se program i način sprovođenja obuke za obavljanje poslova
redara na sportskoj priredbi.
Član 2.
Obuku sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) u
jednom od centara za obuku (u daljem tekstu: centar).
Obuka iz stava 1. ovog člana, sprovodi se u učionici i sportskoj dvorani ili sali za nastavu
fizičkog obrazovanja, odnosno poligonu za sprovođenje obuke u praktičnom postupanju i
veštinama samoodbrane.
Član 3.
Obuku polaznika mogu vršiti predavači koji imaju stručnu spremu odnosno zvanje:
1) diplomirani pravnik, diplomirani kriminalista i kriminalista sa pet godina radnog
iskustva, ili drugo lice sa visokom stručnom spremom koje ima najmanje pet godine
radnog iskustva na policijskim poslovima - za nastavnu celinu Zakonske osnove i Mere
za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;
2) visoku stručnu spremu pedagoško-psihološkog smera - za nastavnu celinu Etika i osnove
komunikacije;
3) visoku stručnu spremu medicinskog smera - za nastavnu celinu Prva pomoć;
4) visoku stručnu spremu tehničkog smera, sa najmanje tri godine radnog iskustva na
poslovima iz oblasti Zaštita od požara - za nastavnu celinu Zaštita od požara;
5) visoku stručnu spremu, zvanje profesor fizičke kulture, smer borilački sportovi, ili višu
stručnu spremu, zvanje viši sportski trener, smer borilački sportovi - za nastavnu celinu
Upotrebu sredstava prinude - fizičke snage.
Član 4.
Prijavu za obuku podnosi organizator sportske priredbe, pravno lice ili preduzetnik koji
obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja.
Prijava se podnosi policijskoj upravi nadležnoj po mestu sedišta podnosioca.
Ministarstvo evidentira kandidate koji su prošli obuku, izdata uverenja, održanu nastavu,
odnosno predavače koji izvode nastavu, raspored časova, spisak polaznika, dnevnik rada.
Troškovi obuke podrazumevaju troškove smeštaja, ishrane, predavača i troškove
sredstava za izvođenje nastave (literatura, sveske, pribor i sl.), troškove izrade uverenja.
Predavači imaju pravo na naknadu u visini koju posebnim aktom utvrđuje ministar
unutrašnjih poslova.
Član 5.
Osnovna i dodatna obuka polaznika (u daljem tekstu: obuka) sprovodi se po Programu
obuke lica koja obavljaju poslove redara na sportskoj priredbi (u daljem tekstu: Program), koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1.).
Osnovna obuka realizuje se kroz teoretsku i praktičnu nastavu i traje najmanje 70
nastavnih časova.
Dodatna obuka traje najviše 35 nastavnih časova.
Član 6.
Provera znanja kandidata vrši se u toku obuke, pismenim i usmenim ispitivanjem i
praktičnom proverom kandidata.
Praktičnom proverom utvrđuje se fizička pripremljenost i osposobljenost za primenu
fizičke snage odnosno veština samoodbrane iz stručne oblasti Upotreba sredstava prinude primena fizičke snage - samoodbrana.
Član 7.
Polazniku koji uspešno završi obuku u skladu sa Programom iz ovog pravilnika centar će
izdati Uverenje o obučenosti za obavljanje poslova redara na sportskim priredbama (u daljem
tekstu: Uverenje), koje je odštampano uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).
Poslove redara mogu obavljati samo lica koja imaju Uverenje.
Lica iz stava 2. ovog člana pohađaju, po Programu iz ovog pravilnika, dodatnu obuku iz
člana 5. stav 3. ovog pravilnika:
1) ako dođe do promene propisa kojima su regulisani poslovi redara na sportskoj priredbi iz one stručno-teorijske oblasti u kojoj je došlo do promene propisa i u trajanju koje je
predviđeno za savladavanje te oblasti;
2) ako su u postupku nadzora uočeni propusti u obavljanju poslova redarske službe - iz
odgovarajuće oblasti u kojoj je došlo do propusta i u trajanju koje je predviđeno za
savladavanje te oblasti;
3) po isteku roka od 5 godina od dana izdavanja Uverenja - po Programu iz ovog pravilnika
i u trajanju od 35 nastavnih časova.
2
Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Broj 01-3603/10-9
U Beogradu, 18. aprila 2011. godine
Ministar,
unutrašnjih poslova,
Ivica Dačić, s.r.
3
Prilog 1.
PROGRAM OBUKE LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE REDAR NA SPORTSKIM
PRIREDBAMA
SADRŽAJ POJEDINIH STRUČNIH OBLASTI
STRUČNO-TEORIJSKA OBUKA
I. ZAKONSKE OSNOVE
1. Osnovi bezbednosti i zaštite
Uvodno predavanje - pojam i predmet izučavanja
- nosioci poslova bezbednosti (državni organi; nedržavni i privatni sektor; mesto, uloga,
međusobni odnosi i saradnja; najčešći oblici ugrožavanja, poslovi bezbednosti);
- svrha i značaj obuke za uspešno vršenje poslova redara;
- osnovni pojmovi bezbednosti i zaštite;
- osnovni oblici ugrožavanja bezbednosti lica i objekata;
- mesto i ulogu državnih i nedržavnih institucija i organizacija koje se bave poslovima
bezbednosti i koji su njihovi osnovni zadaci;
- saradnja između državnih i nedržavnih organa i institucija bezbednosti;
- ko su ovlašćena službena lica;
- ovlašćenja policije.
2. Zakonik o krivičnom postupku
- lišenje slobode i prijavljivanje krivičnog dela i učinioca.
3. Krivični zakonik
- opšte odredbe o krivičnom delu (krivično delo, izvršenje krivičnog dela nečinjenjem, nužna
odbrana, krajna nužda, umišljaj, nehat, pokušaj, saizvršilaštvo, podstrekavanje, pomaganje;
4
- mere bezbednosti (oduzimanje predmeta);
- značenje izraza (značenje izraza u ovom Zakoniku);
- krivična dela protiv života i tela (ubistvo, teško ubistvo, ubistvo na mah, nehatno lišenje života,
teška telesna povreda, laka telesna povreda, učestvovanje u tuči, ugrožavanje opasnim oruđem
pri tuči i svađi, izlaganje opasnosti, nepružanje pomoći);
- krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građana (povreda ravnopravnosti, protivpravno
lišenje slobode, prinuda, iznuđivanje iskaza, zlostavljanje i mučenje, ugrožavanje sigurnosti,
protivzakonito pretresanje, neovlašćeno fotografisanje, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka,
sprečavanje javnog skupa);
- krivična dela protiv časti i ugleda (uvreda, kleveta, povreda ugleda Srbije, povreda ugleda zbog
rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti, povreda ugleda strane države ili međunarodne
organizacije);
- krivična dela protiv imovine (krađa, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja,
prevara, sitna krađa, utaja i prevara, oduzimanje tuđe stvari, uništenje i oštećenje tuđe stvari,
prikrivanje);
- krivična dela protiv zdravlja ljudi (neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih
droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga);
- krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine (izazivanje opšte opasnosti, ne otklanjanje
opasnosti, nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijalom);
- krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (izazivanje nacionalne,
rasne i verske mržnje i netrpeljivosti);
- krivična dela protiv državnih organa (sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje,
napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u grupi koja spreči službeno
lice u vršenju službene radnje, neučestvovanje u otklanjanju opšte opasnosti);
- krivična dela protiv pravosuđa (neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela, neprijavljivanje
krivičnog dela i učinioca, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, lažno prijavljivanje,
davanje lažnog iskaza);
- krivična dela protiv javnog reda i mira (izazivanje panike i nereda, nasilničko ponašanje na
sportskoj priredbi ili javnom skupu, zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama,
učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo);
- krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (rasna i druga
diskriminacija).
4. Zakon o prekršajima
- pojam i normiranje prekršaja;
- vreme, mesto i način izvršenja prekršaja;
5
- dokazi u prekršajnom postupku;
- odgovornost za prekršaje;
- sankcije za prekršaje;
- redovni i skraćeni prekršajni postupak;
- zastarelost;
- načela prekršajnog postupka,
- prekršajna prijava;
- zadržavanje lica u prekršajnom postupku;
- pravna sredstva u prekršajnom postupku.
5. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
- osnove poznavanja Zakona;
- prekršaji;
- obaveze organizatora i uloga policije.
6. Zakon o javnom redu i miru
- osnove poznavanja Zakona;
- prekršaji i krivično delo.
7. Zakon o okupljanju građana
- osnove poznavanja Zakona;
- obaveze organizatora i uloga policije.
8. Zakon o oružju i municiji
- pravni aspekti i opšti principi držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja;
- pojam i vrste oružja, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava;
6
- mesta gde se najčešće mogu naći;
- rizici po bezbednost na mestu gde je prijavljeno da je pronađeno odnosno gde se sumnja da je
postavljena eksplozivna naprava;
- postupanje redara na mestu sumnje da je postavljena eksplozivna naprava.
9. Zakon o bezbednosti saobraćaja
- zaustavljanje vozila.
PRAKTIČNA OBUKA
II. MERE ZA SPREČAVANJE NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA
SPORTSKIM PRIREDBAMA
- način vršenja poslova obezbeđenja objekata;
- specifičnosti postupanja u objektu ili području rada u posebnim situacijama.
1. Mere, dužnosti i ovlašćenje redara
- preventivne mere;
- mere koje se preduzimaju na sportskim priredbama;
- mere koje se preduzimaju na sportskim priredbama povećanog rizika;
- mere koje preduzimaju nadležni državni organi;
- obezbeđenje javnih skupova - sportskih priredbi;
- osnovne mere opreznosti;
- veština korišćenja sredstva veze i ostale opreme i uređaja službe obezbeđenja.
1.1. Izdavanje upozorenja i naređenja
1.1.1. Praktični način postupanja i sprovođenja:
7
- zabrane pristupa objektu na kome se održava sportska priredba licima koja su pod uticajem
alkohola ili drugih opojnih sredstava, ili se iz njihovog ponašanja može zaključiti da su skloni
nasilnom ili nedoličnom ponašanju;
- odvajanja gostujućih navijača usmeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz sportskog objekta i
poseban deo gledališta koji je za njih određen;
- obezbeđivanje da gledalac sedi na tačno određenom mestu;
- onemogućavanja ulaska gledalaca na sportski teren odnosno u službene prostorije i službene
prolaze sportskog objekta i sprečavanja njihovog prelaska iz jednog dela gledališta namenjen
navijačima jednog kluba u drugi;
- onemogućavanja unošenja ili prodaje alkoholnih pića u sportskom objektu;
- onemogućavanja unošenja u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrebiti u nasilničkim
postupanjima (pirotehnička sredstva, motke, flaše i sl.), odnosno kojima se može ometati tok
sportske priredbe (ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji veće snage, transparenti ili
obeležja kojima se podstiče rasna, verska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno
čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);
- onemogućavanja unošenja u sportski objekat i isticanje navijačkih simbola koji su većih
dimenzija i mogu ometati rad službenih lica, osim zastava, šalova, kapa i dresova sa obeležjima
kluba;
- upozoravanja, odnosno udaljavanja gledaoca koji svojim ponašanjem ili propuštanjem
određene radnje može da izazove nasilje na sportskoj priredbi, ugrozi bezbednost učesnika
sportske priredbe ili ometa njen tok;
- ne dozvoli pristup sportskom objektu, licu kome je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna
mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama;
- sprečavanje pokušaja prinudnog ulaska - izlaska iz objekta ili zaticanja izvršioca na licu mesta
krivičnog dela ili prekršaja;
- sprečavanje gledalaca u pokušaju ili činu svakog drugog protivpravnog ponašanja.
1.2. Pregled
1.2.1. Metodika sprovođenja pregleda:
- procedure pregleda lica;
- pregled lica u stojećem stavu, u klečećem i u ležećem položaju;
- lica koja ulazi ili se nalazi u sportskom objektu unosi ili ima transparente, zastave, simbole i sl.
koji sadrže rasističke ili druge poruke koje izazivaju i podstiču rasnu, nacionalnu, versku ili
drugu neravnopravnost, mržnju i netrpeljivost, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan;
8
- lica koja ulazi ili se nalazi u sportskom objektu unosi ili ima alkoholnih pića, droge,
pirotehnička sredstva, oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje povreda ili za stvaranje nereda
i nasilja;
- pregled lica prilikom zadržavanja;
- pregled prevoznih sredstava, prtljaga i lica;
- sačinjavanje izveštaja o postupanju.
1.3. Upotreba fizičke snage u nužnoj odbrani
- pravni osnov i opšti principi upotrebe fizičke snage;
- opšta i posebna fizička priprema redara, osnovi samoodbrane i programi obuke;
- selektivna upotreba fizičke snage.
1.3.1. Način upotrebe:
- kada odbija napad usmeren prema sebi, prema gledaocima, prema takmičarima i drugim licima;
- kada odbija napad na uništenje ili oštećenje delova sportskog objekta i njegove opreme;
- pojam i definicija nužne odbrane.
1.3.2. Otpor:
- aktivan otpor;
- pasivan otpor;
- postupanje kod aktivnog i kod pasivnog otpora.
1.3.3. Načela u postupanju:
- razumevanje i primena principa koja su bitna za zakonitu primenu ovlašćenja redara (nužnost,
postupnost, proporcionalnosti);
- mere opreznosti;
- sačinjavanje pismenog izveštaja koji sadrži sve podatke od značaja za ocenu opravdanosti i
pravilnosti upotrebe fizičke snage.
9
III. ETIKA I OSNOVE KOMUNIKACIJE
- etička pravila (kultura bezbednosnog ponašanja; pravila o nošenju uniforme, opreme i službene
odeće; sistem ličnih vrednosti; etička pravila; posledice nepridržavanja etičkih pravila;);
- radnopravni i interni propisi organizatora koje redari treba da poznaju i primenjuju;
- komunikacija - osnovni pojmovi;
- osnove verbalne i ne verbalne komunikacije;
- socijalna percepcija (opažanje osoba, greške u opažanju, testovi);
- indikatori konflikta u komunikaciji i način rešavanja;
- taktička komunikacija.
IV. PRVA POMOĆ
- osnovi prve pomoći (svrha i značaj prve pomoći, pristup povređenom ili obolelom i postupak
prvog pregleda);
- mere reanimacija (veštačko disanje, oživljavanje - spoljašnja masaža srca);
- krvarenje i prva pomoć (spoljašnja krvarenja i metodi zaustavljanja, tretiranje rana,
iskrvavljenje i znaci šoka);
- telesne povrede - ukazivanje prve pomoći (mehaničke povrede - ozlede i rane, asfiktične
povrede - ugušenja, hemijske povrede - trovanje i otrovi);
- povrede kostiju, zglobova i kičme (imobilizacija određenih kostiju zglobova i kičme);
- transport povređenih i obolelih (način pomeranja i transport povređenih);
- hitni medicinski slučajevi (srčani i moždani udar, epileptički i astmatički napad).
V. ZAŠTITA OD POŽARA
- preventivne mere zaštite od požara;
- sredstva za gašenje požara;
- osnovi procesa gorenja;
- oprema za gašenje požara;
10
- pojam i klasifikacija požara;
- gašenje požara, spasavanje i evakuacija.
VI. UPOTREBA SREDSTAVA PRINUDE - PRIMENA FIZIČKE SNAGE SAMOODBRANA
1. Osnovni elementi veština odbrane i napada
- tehnike padova, bacanja, udaraca, blokova i poluga;
- odbrane od hvatova, obuhvata, udaraca, gušenja, napada nožem i pretnje vatrenim oružjem.
2. Vođenje lica
- vođenje lica koje ne pruža otpor;
- vođenje lica koje pruža otpor.
11
12
Download

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje