Prof. dr Danica Popov (1932-2003)
Danica Popov je rođena 1932. godine u Mokrinu, gde je završila osnovnu školu, a gimnaziju u Kikindi. Na
Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu, grupa Fizika, diplomirala je 1958. godine. 1960. godine
izabrana je za asistenta, 1981. za docenta, 1988.godine za vanrednog profesora za predmet Biofizika na
Medicinskom fakultetu, a 1993.
godine za redovnog profesora. Od 1972. do 1986. godine bila je spoljni saradnik na Institutu za nuklearne
nauke u Vinči.
Poslediplomske studije iz fizike čvrstog stanja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu završila
je 1974. godine, odbranom magistarskog rada Kristalna i molekulska struktura manganonitrata
tetrahidrata. Doktorsku disertaciju odbranila je takođe na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu
1980.godine pod nazivom Temperaturska zavisnost magnetskih i strukturnih osobina metastabilne legure
Mn 1.11 A 10.89. U Saveznoj komisiji za nuklearne nauke 1961. godine završila je školu za primenu
radioizotopa u medicini i 1972. godine kurs za programiranje digitalnih računarskih mašina. U toku 1982.
godine boravila je 2 nedelje na Institutu za nuklearne nauke „Jože Štefan" u Ljubljani. Godine 1987.
pohađala je kurs Newer Imaginiq Modalities in Diagnostic Radiologv u Sarajevu.
Početak naučnoistraživačkog rada Danice Popov odnosi se na ispitivanje apsorpcije malih doza zračenja u
organizmu i na probleme ultramikrotomije u elektronskoj mikroskopiji, kao i na ispitivanje tragova
nuklearnog zračenja i radij acionih defekata u čvrstim detektorima. Magistarska teza i radovi koji dalje slede
su iz oblasti molekulske i kristalne strukture i fizičkih osobina kondenzovanih sistema koji su ispitivani
rendgenskom i neutronskom difrakcijom. Doktorska disertacija i dalji radovi sadrže rezultate istraživanja
magnetskog sistema mangan-aluminijum, dobijene neutronskom i rendgenskom difrakcijom, kao i
kalorimetrijskim merenjem.
Kasnija istraživanja su usmerena na razvoj i usavršavanje najsavremenijih metoda u medicinskoj
dijagnostici, kao na primer NMR.
Profesorka Danica Popov je učestvovala u svim vidovima nastave i bila koautor udžbenika Praktikum iz
biofizike i Biofizika.
Penzionisanaje 1997, aumrlaje 2003. godine.
Vera Gal
Download

Prof. dr Danica Popov (1932-2003) Danica Popov je rođena 1932