nPnBPEflHO APyIUTBO,,X]4APOEnEKTPAHE bEPAAn" A.O.O. KnAAOBO
Yn. Tpr Kpan a Flerpa 6poj 1,19 320 KnaAoeo
KOHKYPCHA
floKvMEHTALIHJA
3A JABHY HAEAB](Y YCflYI'A:
nPorPAM OCMATPA}bA, MEPEbA t1 AHM[43E yT[qAJA yCnOPA AyHABA HA
n PnoEAtbE I43A3BAH O t- EKC nnOATAql,tJOM XEnC"'tiEPAAn 1 " yl
xEnc"lbEPRAn 2"
OTBOPEHT NOCryNAK
Pegxn 6poj ra6aere: 8-45/14
l-1
pegpar Pagoca arueB hh, gn nn. h HX-npeAceAHt,t
K
KarapnHa [ajuh Pocnh, uacrep.eKoH.-'.{naH
{n;n-;6
a- - cSKTt
i
Fr-14
r
Maj, 2014. roAnHe
10-28t1-45-5
KoHxypcHa AoKyMeHrauuja B-45 I 1 4
Crparra I oa 93
На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 10-28/1-45-1 од 24.04.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку 10-28/1-45-2 од 24.04.2014. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку за јавну набавку услуга: Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС
„Ђердап 1“ и ХЕПС „Ђердап 2“
редни број набавке В-45/14
ПОГЛАВЉЕ
НАЗИВ ПОГЛАВЉА
СТРАНА
1.
Општи подаци о јавној набавци
3
2.
Подаци о предмету јавне набавке
4
3.
Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност услова
5
3.1.
Услови за учешће у поступку јавне набавке
5
3.2.
Упутство како се доказује испуњеност услова
8
4.
Образац 1. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине
12
5.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
13-16
6.
Технички опис
17-68
7.
Образац 2 - Подаци о подизвођачу
69
8.
Образац 3 - Учешће подизвођача
70
9.
Образац 4 - Подаци учесника у заједничкој понуди
72
10.
Образац понуде
77
11.
Образац трошкова припреме понуде
79
12.
Образац изјаве о независној понуди
80
13.
Модел уговора са Прилогом
81
14.
Менично овлашћење за озбиљност понуде
93
Конкурсна документација В-45/14
Страна 2 од 93
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ПД „ХЕ Ђердап“ д.о.о.,
Кладово, Трг краља Петра 1, Кладово, www.djerdap.rs;
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у
отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавкe је набавка услуга: Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом
ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора
о јавној набавци.
5. Особа за контакт је : Марина Симоновић, [email protected]
Конкурсна документација В-45/14
Страна 3 од 93
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавкe: набавка услуга: Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом
ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14.
2. Предмет јавне набавке је у општем речнику јавних набавки:

71621000 – Услуге техничке анализе или консалтинга.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 4 од 93
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.
Закона, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл.75. ст.1. тач.1.) Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре(чл.75. ст.1. тач.2.) Закона);
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања, односно слања позива за подношење понуда (чл.75.
ст. 1. тач.3. ) Закона);
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл.75. ст. 1. тач.4. ) Закона);
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2. Закона).
6. да је регистрован за делатност пројектовања из области која је предмет
јавне набавке;
7. да поседује лиценце предузећа за пројектовање (велике лиценце)
ПО10Г1,ПО10Г3,ПО80Г3 и П160Г3.
Б) Поред наведених обавезних услова, понуђач мора да испуни и додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним
набавкама, и то:
8. да располаже следећим кадровским капацитетом






да има најмање 100 запослених у сталном радном односу;
да има најмање 10 запослених дипломираних грађевинских инжењера, у
сталном радном односу који поседују пројектантску лиценцу 314;
да има најмање 3 запослена дипломирана грађевинска инжењера, у сталном
радном односу који поседују пројектантску лиценцу 310;
да има најмање 2 запослена дипломирана шумарска инжењера, у сталном
радном односу који поседују пројектантску лиценцу 375;
да има најмање 5 запослених дипломираних инжењера технологије, у сталном
радном односу који поседују пројектантску лиценцу 371;
да има најмање 1 запосленог дипломираног инжењера геодезије, у сталном
радном односу који поседују пројектантску лиценцу 372;
Конкурсна документација В-45/14
Страна 5 од 93






да има најмање 3 запослена дипломирана инжењера геотехнике, у радном
односу који поседују пројектантску лиценцу 391;
да има најмање 4 запослена дипломирана инжењера хидрогеологије, у
сталном радном односу који поседују пројектантску лиценцу 392;
да има најмање 3 запослена дипломирана инжењера хидрогеологије, у
сталном радном односу који поседују пројектантску лиценцу 492;
да има најмање 1 дипломираног биолога;
да има најмање 1 дипломираног хемичара;
да има најмање 1 дипломираног физико-хемичара;
да располаже финансијским капацитетом:
9.




да понуђач није пословао са губитком у 2013. години;
да понуђач није био у блокади у претходних шест(6) месеци пет (5) дана у
континуитету;
10. да располаже пословним капацитетом:
да је у претходне три године (2011., 2012. и 2013. године) остварио минимални
пословни приход у износу од 200.000.000,00 дин;
да је понуђач у претходне три(3) године (2011,2012 и 2013) извршио најмање
три(3) комплексна задатка која укључују осматрања,мерења и анализе
хидролошких, хидрометријских, псамолошких, хидрогеолошких,
хидропедолошких, хемијских анализа воде, земљишта и наноса,
хидробиолошких, фитоценолошких, инжењерско-геолошких, геомеханичких и
геофизичких услова у приобаљу акумулација, а чија је укупна вредност у три
године била најмање 100.000.000,00 дин;
11.








да располаже техничким капацитетом:
да поседује геодетску опрему за сувоземно и подводно снимање;
да поседује/ангажује адекватне пловне објекте за извршење радова на води;
да поседује следеће лиценциране софтвере: Acad, Aquaterra, Groundwater
vistas, Slide, ERDAS Imagine Professional, Res 2 Dinv, Incli 2.
да поседује 10 рачунара;
да поседује 5 штампача;
да поседује 2 плотера;
да поседује седиментолошку лабораторију са могућношћу издвајања фракција
ситнијих од 0,063мм;
да поседује лабораторију акредитовану за: физичка и хемијска испитивања
воде,физичка и хемијска испитивања седимента,микробиолошка и биолошка
испитивања воде и седимента и узорковања воде и седимента каква су
предвиђена програмом радова (конкурсном документацијом).
Конкурсна документација В-45/14
Страна 6 од 93
В) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана
75. Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 7) става А) Конкурсне
документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке, за јавну набавку В45/14, а додатне услове под тачкама 8), 9), 10), 11) став Б) Услови за учешће у
поступку јавне набавке, испуњава само понуђач;
Г) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, мора да испуни обавезне услове
из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 7) става А)
Конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке, за јавну
набавку В-45/14, а додатне услове под тачкама 8), 9), 10),11) став Б) Конкурсне
документације- Услови за учешће у поступку јавне набавке, чланови заједничке
понуде испуњавају заједно;
Конкурсна документација В-45/14
Страна 7 од 93
3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку
јавне набавке, достављањем следећих доказа:
Правно лице:
1. Услов из чл.75.ст.1.тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда,
2. Услов из чл.75 ст.1 тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којом се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала ( захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов из чл.75. ст.1. тач.3) Закона- Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка
лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 8 од 93
4. Услов из чл.75. ст.1.тач.4) Закона – Доказ: Уверења Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5. Услов из члана 75.ст.2.- Доказ: Потписан и оверен образац изјаве. Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понућача, Изјава мора бити
потисана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
6. Доказ: Оснивачки акт предузећа.
7. Доказ: Копија решења издата од надлежног Министарства.
Б) Понуђач доказује испуњеност додатних услова за учешће у предметном
поступку јавне набавке, достављањем следећих доказа:
8. да располаже кадровским капацитетом, и то:
 За запослене раднике доставити фотокопије радних књижица и
фотокопије уговора о раду.
 За инжењере доставити фотокопију радне књижице, фотокопију уговора
о раду, фотокопију важеће лиценце и фотокопију потврде о важности
лиценце.
9. да располаже финансијским капацитетом, и то:


Потврда о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја
код АПР-а (биланс стања и биланс успеха) за 2013. обрачунску
годину са мишљењем ревизора ако је то законска обавеза или
Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за
привредне регистре Републике Србије који обухвата и 2013. годину;
Потврда о ликвидности, издата након објављивања позива од
Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за
пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка
Радичевића 16а или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од
Агенције за привредне регистре Републике Србије након
објављивања позива.
10. да располаже пословним капацитетом, и то:
 Окончане ситуације и оверене потврде од стране инвеститора.
11. да располаже техничким капацитетом, и то:
 оверен списак опреме од стране понуђача,фотокопија пописне
листе, лиценце за софтвер, сертификат о акредитацији издат од
Акредитационог тела Србије да задовољава захтеве стандарда
SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 9 од 93
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач.1) до 7)
Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, односно подизвођачима,
потребно је да за подизвођача, односно подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова.
Докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверене копије свих тражених доказа.
Ако понуђач у року од 5 дана од дана пријема позива за доставу оригинала или
оверених копија доказа, исте не достави, наручилац ће такву понуду одбити као
неприхватљиву.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ,осим уколико понуд подноси електронску понуду када
се доказ доставља у изворном електронском облику.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 10 од 93
В) Испуњеност услова који се односи на поштовање обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити радне
средине, као и да је ималац права интелектуалне својине, понуђач доказује
потписивањем изјаве (Образац 1). Уколико понуду подноси група понуђача,
испуњеност овог услова, доказује се потписивањем наведе изјаве, за сваког
учесника у заједничкој понуди. У том случају, Образац копирати у довољном броју
примерака.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 11 од 93
4.
ОБРАЗАЦ
ЗАКОНА
ИЗЈАВЕ
О
ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА
ИЗ
ЧЛ.75.СТ.2.
Образац 1.
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Назив понуђача:______________________________________________________
Предмет јавне набавке: ___________________________________________
Број и датум понуде:__________________________________________________
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне средине.
Датум:
Потпис одговорног лица
__________
M.П.
______________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 12 од 93
5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се припрема и подноси на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и
адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ХЕ“Ђердап“д.о.о. Кладово, Поп Стојанова 2а,11000
Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку : Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом
ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда се припрема тако што понуђач попуњава Образце и Модел уговора
који су саставни део Конкурсне документације. Све стране Образаца и Модела
уговора морају бити попуњене, на српском језику, јасне, недвосмислене,
парафиране, оверене печатом, а сами Обрасци, и Модел уговора и потписани од
стране одговорног лица понуђача, у свему у складу са Упутством за сачињавање
понуде.
Потребно је да сва документа која представљају понуду буду повезана траком
у целину, и да сваки документ има редни број, да се на Образцу понуде наведене
укупан број страна.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речитекста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може
такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи текст, заокружену
опцију, погрешно наведене цифре и сл. - прецртати, с тим да прецртано остане
читљиво, а након тога, поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног
лица понуђача и извршити оверу печатом. Уколико понуђач приликом отклањања
грешке настале при сачињавању понуде не поступи по наведеном упутству
наручиоца, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 13 од 93
3. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуда или рок важења не искаже
у данима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу: „ХЕ Ђердап“
д.о.о., Кладово,Служба за јавне набавке, Поп Стојанова 2а, 11000 Београд. Понуда
се подноси у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора да садржи:
- Образац 1. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити радне средине,
- Образац 2. Подаци о подизвођачу;
- Образац 3. Учешће подизвођача;
- Образац 4. Подаци учесника у заједничкој понуди;
- Образац понуде;
- Модел уговора;
- Програм осматрања,мерења и анализе утицаја успора Дунава на приобаље
изазваних изградњом и експлоатацијом ХЕ «Ђердап 1» и ХЕ «Ђердап 2»;
- Образац трошкова припреме понуде;
- Образац изјаве о независној понуди;
- Доказе предвиђене Конкурсном документацијом- Услови за учешће у поступку
јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова;
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, односно заједничку
понуду, у обавези је да достави и образце који се односе на подизвођаче, односно
учеснике у заједничкој понуди.
5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Наручилац не дозвољава понуде са варијантама.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ХЕ „Ђердап“
д.о.о. Кладово, Служба за јавне набавке, Поп Стојанова 2а, 11000 Београд, са
назнаком:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 14 од 93
„Измена понуде за јавну набавку Програм осматрања, мерења и анализе
утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап
1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку Програм осматрања, мерења и анализе
утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап
1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку Програм осматрања, мерења и анализе
утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап
1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом
ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број В-45/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуђач који је самостално
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач има намеру да ангажује подизвођача, односно подизвођаче,
у обавези је да попуни Образац 2. „Учешће подизвођача „и Образац 3. „Подаци о
подизвођачу“.
Оба Образца морају бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом
У Образцу „Подаци о подизвођачу“, понуђач је у обавези да наведе основне
податке о подизвођачу, а уколико има више подизвођача у обавези је да Образац
копира и попуни за сваког подизвођача.
У Образцу „Учешће подизвођача“, понуђач је у обавези да наведе назив
подизвођача, део предмета јавне набавке који намерава да повери подизвођачу као
и процентуално учешће подизвођача у извршењу предмета јавне набавке, при чему
укупно ангажовање подизвођача не може бити веће од 50% укупне вредности јавне
набавке.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 15 од 93
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Уколико понуђач не жели да део набавке повери подизвођачу, наведене
Образце доставља непопуњене.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 16 од 93
6.
ПРОГРАМ ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА УСПОРА ДУНАВА
НА ПРИОБАЉЕ, ИЗАЗВАНИХ ИЗГРАДЊОМ И ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ
ХЕ "ЂЕРДАП 1" И ХЕ "ЂЕРДАП 2"
Београд, 2014. године
Конкурсна документација В-45/14
Страна 17 од 93
УВОД
Хидроенергетски и пловидбени систем "Ђердап 1" завршен је и пуштен у експлоатацију
фебруара 1972. године. Значај и величина објекта, са бројним утицајима успора на режим
воде, наноса и леда, као и на приобаље, захтевали су да се још у фази пројектовања
ХЕ "Ђердап 1" предузимају теренска истраживања и обимни прорачуни и анализе. Одређена
истраживања и мерења настављена су и у почетној фази експлоатације, са режимом успора
на коти 68/63.
Повишење успора на режим 69,5/63 наметнуло је потребу да се од 1978. године реализује
Програм осматрања, мерења и истраживања утицаја успорених вода Дунава на приобаље
изазваних изградњом и радом ХЕ "Ђердап 1". Извршно веће Скупштине СР Србије је на
седници од 22. фебруара 1980. године усвојило да ХЕ Ђердап редовно, годишње
реализује наведени програм. Програм је усвојен од Републичког секретаријата за
пољопривреду, шумарство и водопривреду СР Србије и систематизован је према
проблематици у 9 посебних програма који обухватају:
Програм I
Програм II
II/1
пунктовима
II/2
II/3
II/4
II/5
- Праћење режима површинских вода
- Праћење режима подземних вода и рада дренажних система
- Осматрање и праћење нивоа подземних вода на постојећим
- Обнављање и допуна пијезометарске мреже
- Праћење утицаја успора и режима рада дренажних система
- Осматрање промена квалитета подземних вода
- Анализа података осматрања режима подземних вода и ефеката
дренажних система
II/6 - Студије режима подземних вода и ефеката дренажних система
Програм III - Праћење режима наноса и морфолошких промена
Програм IV - Праћење режима леда
Програм V - Праћење водно-соног режима и утицаја на пољопривредну
производњу
Програм VI - Утицај успора на шуме у форланду
Програм VII - Утицај успора на стабилност насипа
Програм VIII - Праћење и анализа утицаја успора на квалитет вода и екосредине
Програм IX - Осматрање и анализа стабилности падина и косина
Преласком на експлоатацију ХЕ "Ђердап 1" у режиму "до 70,30 mnm код ушћа Нере" и
изградњом додатних електрана на ХЕ "Ђердап 2", почев од 1985. године (у мањем обиму већ
од 1981. године) проширена су праћења и осматрања и на подручју приобаља
ХЕ "Ђердап 2".
Сходно условима из воднe дозволe бр. 325-04-486/2012-07 издате 22.06.2012. године од
стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике
Србије, Републичка дирекција за воде, и водопривреднe дозволe бр. 325-04-700/2005-07
издате 30.08.2005. године од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде, предвиђен је наставак
праћења утицаја успора на акумулацију и приобаље према иновираним Програмима мерења,
осматрања и анализе утицаја успора ХЕПС "Ђердап 1" у режиму до 70,30 mnm на ушћу
Нере и Програмима мерења, осматрања и анализе утицаја успора ХЕПС "Ђердап 2" у
режиму 41,00/39,50 mnm, које је усвојило Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Републичка дирекција ѕа воде.
Планирана је реализација следећих програма чији је детаљан садржај програма радова дат у
наставку:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 18 од 93
ПРОГРАМ ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ДУНАВА
НА ПРИОБАЉЕ, ИЗАЗВАНИХ ИЗГРАДЊОМ И ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ ХЕ "ЂЕРДАП 1"
САДРЖАЈ
ПРОГРАМ I - ОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА РЕЖИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ........ 20
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
20
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
20
ПРОГРАМ II - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ “ЂЕРДАП 1“
НА РЕЖИМ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ДРЕНАЖНЕ СИСТЕМЕ У ПРИОБАЉУ ............................ 24
ПРОГРАМ II/1- ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА У
ПИЈЕЗОМЕТРИМА ...................................................................................................................... 25
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
25
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
26
ПРОГРАМ II/3 - ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА УСПОРА И РЕЖИМА РАДА ДРЕНАЖНИХ
СИСТЕМА .................................................................................................................................... 27
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
27
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
28
ПРОГРАМ II/4 - ОСМАТРАЊЕ ПРОМЕНА КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ......................... 29
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
29
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
29
ПРОГРАМ II/5 - ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА ОСМАТРАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ......... 30
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
31
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
31
ПРОГРАМ III - РЕЖИМ НАНОСА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ "ЂЕРДАП 1" ...................................... 32
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
32
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
33
ПРОГРАМ IIIa - МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОРИТА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ „ЂЕРДАП 1“ ...... 34
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
34
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
34
ПРОГРАМ V - ВОДНО-СОНИ РЕЖИМ ЗЕМЉИШТА................................................................. 36
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ У 2014. ГОДИНИ
36
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
37
ПРОГРАМ VI - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ „ЂЕРДАП 1“
НА ШУМЕ У ФОРЛАНДУ ............................................................................................................. 38
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
38
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
38
ПРОГРАМ VII - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ "ЂЕРДАП
1" НА СТАБИЛНОСТ НАСИПА ................................................................................................... 40
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
40
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
41
ПРОГРАМ VIII - ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА НА КВАЛИТЕТ ВОДА И
ЕКОСРЕДИНЕ ХЕ "ЂЕРДАП 1" И ХЕ "ЂЕРДАП 2" ................................................................... 42
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
42
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
44
ПРОГРАМ IX - СТАБИЛНОСТ ПАДИНА И КОСИНА У ЗОНИ АКУМУЛЦИЈА ХЕ "ЂЕРДАП
1" И ХЕ "ЂЕРДАП 2".................................................................................................................... 45
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
45
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
47
Конкурсна документација В-45/14
Страна 19 од 93
ПРОГРАМ I - ОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА РЕЖИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
У оквиру овог програма ради се праћење режима површинских вода, на бази података који
се прикупљају и мере дуж акумулације ХЕ "Ђердап 1". Перманентна мерења водостаја и
протока на станицама приказаним у табелама 1 и 2 врше:
Републички хидрометеоролошки завод Србије,
ПД "ХЕ Ђердап" (телелимниметарске станице),
Водопривредне организације (у периодима великих вода и одбране од поплава).
Ради се анализа режима површинских вода у акумулацији ХЕ "Ђердап 1" у 2013. години, по
програму радова датом у наставку.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Мерења протока на профилима дуж Дунава: 2 узводно од ушћа Тисе (профил Нови Сад), 2
низводно од ушћа Тисе (профил Стари Бановци) и 2 низводно од ушћа Саве (профил
Смедерево) треба извршити ради контроле кривих протока. Ова мерења се реализују у
оквиру програма III.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
Прикупљање, обрада података и допуна базе података
Систематизација и обрада података о водостајима
Извршити систематизацију часовних вредности водостаја на телелимниметарским
станицама ПД "ХЕ Ђердап" (табела 1), анализу (уз елиминацију или исправљање
очигледно погрешних података) и формирати низове средњедневних и јутарњих
вредности нивоа према правилнику ЗДСЕ.
Извршити систематизацију и обраду података о јутарњим или средњедневним водостајима
на хидролошким станицама РХМЗ Србије (табела 1).
Извршити систематизацију података о водостајима на локалним водомерима, на којима
мерења врше водопривредна предузећа у периодима одбране од поплава (табела 2).
Дати графичку и нумеричку презентацију података о средњедневним водостајима.
Систематизација и обрада података о протоцима
Извршити систематизацију часовних вредности протока на брани ХЕ "Ђердап 1" (кроз
турбине, преко прелива и укупно), анализу (уз елиминацију или исправљање очигледно
погрешних података) и формирати низове средњедневних вредности протока.
Извршити систематизацију и обраду података о средњедневним протоцима на хидролошким
станицама РХМЗ Србије (табела 1).
Дати графичку и нумеричку презентацију средњедневних протока.
Извршити прорачун пропагације протока дуж тока и приказати на профилима Сланкамен,
пре ушћа Велике Мораве и на профилу Велико Градиште. На профилу Сланкамен
прорачун протока извршити и помоћу криве пропусне моћи.
Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Све систематизоване и обрађене податке о водостајима и протоцима унети у постојећу базу
података и предати Наручиоцу до 1.10.2014. године.
Анализа нивоа и протока у акумулацији ХЕ "Ђердап 1"
Анализа нивоа воде
Конкурсна документација В-45/14
Страна 20 од 93
Извршити упоређење података РХМЗ и ПД "ХЕ Ђердап", средњедневних или јутарњих, који
се односе на исти или близак профил;
Извршити упоређење података мерења горње и доње воде на главном објекту (СРБ и РО
подаци) средњедневних и јутарњих;
Извршити анализу часовних и средњедневних нивоа дуж акумулације, на основу података
са телелимниметара (Панчево, Рам, Голубац, Добра, Доњи Милановац, брана
Ђердап),
Анализа протока у акумулацији
Анализирати режим вода на карактеристичним профилима дуж Дунава, Саве, Тисе и Велике
Мораве;
Приказати биланс вода у акумулацији.
Анализа режима рада ХЕ "Ђердап 1"
Извршити прорачун пројектованих средњедневних нивоа на профилу Ушћa Нере за режиме
68/63, 69,5/63 и минималног и максималног средњег дневног нивоа из Прилога 1
Правилника ЗДСЕ из 1998. године за "режим до 70,30 код ушћа Нере" за дотоке веће
од 3000 m3/s и упоредити са подацима мерења;
Извршити упоредну анализа реализованих и пројектованих нивоа на профилу горње воде
ХЕ "Ђердап 1" за дотоке мање од 3000 m3/s.
Израда годишњег извештаја
Све податке добијене од наведених институција, резултате обраде и анализе
систематизовати у елаборату, који треба доставити Наручиоцу до 1.10.2014.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 21 од 93
Табела 1. Списак станица које припадају мрежама станица РХМЗ и ПД "ХЕ Ђердап"
р.бр.
Назив
водомера
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Бездан
Апатин
Богојево
Бачка Паланка
Нови Сад
Сланкамен
Земун
Панчево (ушће
Тамиша)
Панчево (Омољица)
Смедерево
Банатска Паланка
Рам код Нере
Велико Градиште
Голубац
Голубац
Добра – Кожица
Доњи Милановац
Доњи Милановац
“Ђердап 1“ ГВ
“Ђердап 1“ ДВ
1.
2.
3.
4.
5.
Сента
Нови Бечеј
Нови Бечеј гв
Нови Бечеј дв
Тител
1.
2.
3.
4.
Сремска Митровица
Шабац
Бељин
Београд
1.
2.
Бели Брод
Дражевац
1.
2.
Јаша Томић
Панчево
1.
Љубичевски мост
1.
2.
Велико Село
Братиначки мост
1.
2.
Кучево
Кусиће
1.
2.
Кајтасово гв
Кајтасово дв
1
Кусић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Стац.
(km)
Почетак
рада
Река ДУНАВ
1425+500
1856
1401+400
1876
1367+400
1871
1298+600
1920
1255+100
1888
1215+500
1888
1172+900
1921
"0"
80,64
78,84
77,46
73,97
71,73
69,68
67,87
1154+600
1870
67,33
1149+300
1972
1116+000
1920
65,36
1076+600
1957
62,85
1074+719
1972
1059+800
1925
62,17
1043+100
1972
1042+700
1925
62,87
1017+200
1972
993+000
1946
62,24
990+000
1972
943+000
1972
942+900
1972
Река ТИСА
122+000
1860
72,80
65+000
1855
71,87
63+000
1974
71,00
63+000
1974
71,00
9+480
1865
69,70
Река САВА
136+000
1878
72,22
102+600
1921
72,61
64+000
1948
69,99
2+000
1920
68,28
Река КОЛУБАРА
39+200
1950
99,32
12+000
1950
71,24
Река ТАМИШ
122+700
1925
73,46
0+500
1976
67,33
Река ВЕЛИКА МОРАВА
21+750
1923
73,42
Река МЛАВА
39+300
1986
91,46
14+300
1983
73,61
Река ПЕК
44+500
1923
147,16
6+600
1925
76,19
ДТД
8+700
1971
62,85
8+700
1971
62,85
Река НЕРА
21+200
1971
88,75
Начин
осматрања
Извор података
дигитално
летва
дигитално
летва
дигитално
летва
дигитално
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
летва
телелимниметар
дигитално
дигитално
телелимниметар
летва *
телелимниметар
летва *
телелимниметар
летва *
телелимниметар
телелимниметар
телелимниметар
РХМЗ Србије
ПД „ХЕ Ђердап“
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
ПД „ХЕ Ђердап“
РХМЗ Србије
ПД „ХЕ Ђердап“
РХМЗ Србије
ПД „ХЕ Ђердап“
РХМЗ Србије
ПД „ХЕ Ђердап“
ПД „ХЕ Ђердап“
ПД „ХЕ Ђердап“
дигитално
летва
дигитално
летва
дигитално
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
летва *
летва *
дигитално
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
дигитално
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
летва
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
РХМЗ Србије
дигитално
летва *
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
летва *
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
летва *
летва *
РХМЗ Србије
РХМЗ Србије
дигитално
РХМЗ Србије
* - мерење 1 дневно
Конкурсна документација В-45/14
Страна 22 од 93
Табела 2. Списак водомера водопривредних предузећа
Назив водомера
Стационажа
Осматрања врши
ДУНАВ
Чуварница 1
Чуварница 2
Чуварница 3
Заток-Чуварница 4
ЦС Бељарица-Чуварница 5
Црвенка-Чуварница 6
ЦС Борча-Чуварница 7
Панчевачки мост
ЦС Рева-Чуварница 9
Чуварница 10
1204+400
1200+230
1194+270
1188+650
1182+040
1177+460
1171+300
1166+250
1161+000
1158+000
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
ПКБ „Сибница“
САВА
Скела
50+600
Прогар
Бољевци
Зидина
Петрац
Галовица
47+200
34+600
20+950
11+915
11+850
Конкурсна документација В-45/14
ВП „Београдводе“ Београд
ВП „Галовица“ - Земун
ВП „Галовица“
ВП „Галовица“
ВП „Галовица“
ВП „Галовица“
Страна 23 од 93
ПРОГРАМ II - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ “ЂЕРДАП 1“
НА РЕЖИМ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ДРЕНАЖНЕ СИСТЕМЕ У ПРИОБАЉУ
У оквиру овог програма реализују се следећа осматрања, мерења и анализе:
утицаја успора Дунава и главних притока на режим подземних вода у приобаљу
стања и функционисања дренажних система за заштиту приобаља од високих нивоа
подземних вода и система за одводњавање, који обављају функцију заштите
мелиоративних површина, и
ефеката рада изведених система заштите приобалних површина од негативног утицаја
успора.
Програм радова обухвата следеће основне активности:
осматрање нивоа подземних вода унутар приобалних површина, а где постоје изведени
пијезометри и дуж дренажних система, као и одређеног броја водомерних летви на
главним каналима дренажних система и система за одводњавање,
систематизацију и одговарајућу обраду прикупљених података осматрања, као и основне
анализе утицаја успора на режим подземних вода, и то обавезно по истеку годишњег
циклуса осматрања, а по потреби и чешће,
праћење стања и функционисања дренажних система за заштиту од успора ХЕ "Ђердап 1",
као и система за одводњавање који обављају функцију заштите приобалних површина,
тамо где дренажни системи нису изграђени,
прикупљање и систематизацију података и анализе у циљу дефинисања стања и праћења
промена хемизма подземних вода у приобаљу ХЕ "Ђердап 1" и њихов утицај на објекте
у Систему заштите (дренажни бунари, дренажни колектори, црпне станице и др.).
Конкурсна документација В-45/14
Страна 24 од 93
ПРОГРАМ II/1- ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА У
ПИЈЕЗОМЕТРИМА
Подаци осматрања пијезометара представљају основу за доношење закључака о стању на
подручјима у приобаљу ХЕ "Ђердап 1" и ефектима функционисања изведених система
заштите. Осматрања нивоа подземних вода у пијезометрима ће се вршити на подручјима
датим у следећој табели:
Сектор
Подручје
I
Мосна-Голубац-В.Градиште са Градиштанским
острвом и ритом
Рам-Костолачко острво-Велика Морава
Смедерево са Годоминским ритом, Гроцка и Винча
Десна обала Саве, са Београдом и Великоселским
ритом
Лева обала Саве са Новим Београдом и Земуном
Нера-Дубовац-Ковин
Ковин-Иваново
Иваново-Панчево
Пачевачки рит са левом обалом Тамиша
Лева обала Дунава са десном обалом Тисе
Лева обала Тисе са десном обалом Тамиша
Десна обала Саве од Прова до Шапца и лева
обала Саве од Купинове греде до Кленка
УКУПНО
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Број
пијезометара
156
Број
diver-a
9
78
61
109
5
5
13
43
123
83
51
32
38
66
4
6
3
844
44
2
1
Редовним осматрањима биће обухваћено и 44 пијезометра у које су уграђени diver–и, 534
пијезометра за праћење рада дренажних система заштите, као и 128 пијезометара
постављених на насипима.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Осматрање нивоа подземних вода
Извршилац је обавезан да организује и врши у континуитету осматрања нивоа подземних
вода на следећим деловима подручја и насељима у приобаљу1:
Сектор I:
Сектор IV:
Мосна
Д.Милановац
Великоселски рит
Макиш
Остружница
Умка
Барич
Забрешке ливаде
Вић бара
Обреновац
Број
пијезометара
13
13
10
3
8
4
5
8
3
7
1
На преосталим подручјима у приобаљу ХЕ "Ђердап 1" осматрања нивоа подземних вода врше
службе наручиоца или водопривредних организација, а прикупљени подаци се достављају у ПД "ХЕ
Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 25 од 93
Сектор IX:
Сектор X:
Сектор XI:
Скела
Орловат-Јабука (лева обала Тамиша)
Тител
Ковиљско-Каћки рит
Мужља-Лукино село
Елемир-Арадац
Тараш-Кумане
СВЕГА:
7
6
9
10
5
9
5
125
Податке о локацији и висинском положају пијезометара на којима Извршилац треба да
организује и спроводи стална осматрања обезбедиће Наручилац у адекватном облику.
Мерења ће се вршити континуално током године и то петнаестодневно, односно укупно 24
пута у току године.
Редовно праћење стања пијезометара и контрола рада осматрача
Извршилац треба 4 пута у току године да обиђе све пијезометре на којима врши
континуално осматрање (125 пијезометара из тачке А.1) и утврди стање осматрачке мреже и
изврши контролно мерење нивоа подземне воде, у циљу провере рада осматрача. Истом
приликом Извршилац треба да успостави редовна осматрања нивоа подземних вода на
новим (обновљеним) пијезометрима и локалитетима (пунктовима) где су ова осматрања
прекинута.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Обрада података осматрања
Резултате мерења ажурирати тромесечно сређивањем табеларних података у релативним
вредностима и апсолутним котама.
Сви резултати се приказују у оквиру годишњег извештаја за програм II/5.
2. Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Извршити попуњавање и пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 26 од 93
ПРОГРАМ II/3 - ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА УСПОРА И РЕЖИМА РАДА ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМА
Потребно је реализовати радове на осматрању и праћењу ефикасности дренажних система
(у односу на пројектом предвиђене ефекте), при чему треба обухватити све постојеће
дренажне системе у приобаљу ХЕ "Ђердап 1" од Брњице до Калишта (код Новог Сада) на
Дунаву (лева и десна обала), затим до Купинова на Сави и до бране код Новог Бечеја на
Тиси (такође на обе обале), као и системе за одводњавање, тј. системе који се налазе под
утицајем успора и где ПД "ХЕ Ђердап" партиципира у трошковима експлоатације и
одржавања.
Програм се реализује кроз више врста радова:
прикупљање и обрада података осматрања које спроводе водопривредне организације и
службе ПД "ХЕ Ђердап", Сектора одржавања приобаља,
технички увид у стање и функционалност система заштите, и
анализа мерених нивоа подземних вода и њихово поређење са одговарајућим вредностима
предвиђеним у пројектима заштите.
Прикупљају се и обрађују параметри везани за 62 црпне станице, каналску мрежу (око 500
km), дренажне бунаре (1040 самоизливних и 187 са пумпом) и дренажне колекторе (у
насељима Брњица, Усје, Пожежено и Иваново). Податке о овим објектима система заштите
(локацију, назив и др.) обезбеђује Наручилац.
Резултати обраде и анализе прикупљених података представљају основу за дефинисање
стања и ефикасности постојећих дренажних система заштите, за праћење процеса старења
бунара и утврђивање потребе њихове замене на подручјима где остварени ефекти одступају
од пројектованих.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Прикупљање и обрада података осматрања
Извршити обилазак водопривредних организација и прикупљање података о регистрованим
проблемима и аномалијама у експлоатацији. Прикупљање и обрада података осматрања (уз
анкетирање одговарајућих служби водопривредних организација) обухвата следеће групе
података:
црпне станице (протицаји или друге величине које их одређују, време рада постојећих
агрегата, проблеми у раду).
каналска мрежа (нивои, евентуална снимања падова, регистрована обрушавања или
загушења, планови измуљења канала и услови извођења ових радова и сл.),
дренажни бунари (евидентирање стања и проходности самоизлива, евиденција рада и
провера кота укључења и искључења уграђених бунарских пумпи, геодетска одступања
кота бунара и пратећих пијезометара, кота врха цеви итд.)
дренажни колектори (регистровање стања проходности, оштећења цеви, подаци
осматрања пратећих пијезометара),
ефекти система (подаци осматрања пијезометара за праћење ефеката рада
дренажних система).
Технички увид у стање и функционалност система заштите
Извршилац је обавезан да два пута (током пролећног и јесењег периода године) изврши
увид у стање и функционалност система заштите на целом подручју под утицајем успора.
Техничким увидом обухватити:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 27 од 93
дренажне системе за заштиту од утицаја успора, са евидентирањем проблема који се
јављају и указивањем на могућа решења, и
системе за одводњавање (на подручјима где нису изведени дренажни системи
заштите од успора) са регистровањем проблема који се јављају, а настају пре свега као
последица слабог дренажног дејства каналске мреже на подручју.
Са посебном пажњом размотрити терен у зони уз насип и прву дренажну линију, црпне
станице, доводне канале, канале I дренажне линије, објекте на овим каналима, бунаре,
дренажне галерије, генерално стање култура, проблеме у раду система, као и друге
активности на подручју од утицаја на рад и ефекте изграђених система (наводњавање,
израда преграда, урбанизација итд.).
Технички увид у стање и функционалност дренажних система је битан нарочито у
периодима када се региструју повишени водостаји Дунава и његових притока, с обзиром да
су током последњих година на нижим теренима у брањеним деловима приобаља (ВинциПожежено, Градиштански рит у зони испод високе терасе и Градиштанско острво у зони код
преграде Затоње, Доње Костолачко острво, нижи делови терена поред канала ДТД, делови
подручја Дубовац-Ковин-Иваново, Мали Рит, Индустријска зона Панчевачки рит - Крњача,
Индустријска зона Умка, Мали Макиш, Обреновац, и др.) регистроване појаве угрожености
високим нивоима подземних вода.
Потребно је извршити увид у осматрања која врше корисници система, ради евентуалних
корекција у начину, методи, врсти и обиму прикупљања података.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Завршни радови за 2013. годину
Прикупљање и провера података о дренажним и системима за одводњавање за 2013. годину
Обрада расположивих података и резултата спроведених теренских радова
Пренос датотека са сређеним подацима у рачунарски систем ПД „ХЕ Ђердап“.
Податке из 2013. године обезбедиће Наручилац.
Израда анализа
Израда Извештаја о резултатима техничког увида
Извештаје са техничког увида предати Наручиоцу најкасније 30 дана по обиласку терена, док
ће се њихов коначни приказ дати у склопу годишњег извештаја.
Израда извештаја - информација о уоченим проблемима
По потреби, одговарајућим службама ПД "ХЕ Ђердап" доставити и посебне, краће извештаје информације о уоченим проблемима, са предлогом мера за њихово решавање. Рок за
припрему информација је 30 дана од регистровања проблема.
Прикупљање актуелних података о бунарима
Прикупити актуелне податке о бунарима који су укључени у системе заштите насеља и
пољопривредних подручја од утицаја успора ХЕ “Ђердап 1“, а у циљу редовне допуне
формиране банке података. Обухватити бунаре изведене у току године у оквиру
реконструкције система заштите и растеретне бунаре за обезбеђење стабилности канала, као
и бунаре код којих је измењен режим рада.
Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Урадити систематизацију и обраду података, унети их у одговарајуће датотеке и пренети их у
РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Конкурсна документација В-45/14
Страна 28 од 93
ПРОГРАМ II/4 - ОСМАТРАЊЕ ПРОМЕНА КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
У циљу дефинисања утицаја неповољних физичко-хемијских карактеристика подземних
вода и њихових промена на дренажне системе у приобаљу ХЕ „Ђердап 1“ се предвиђа
испитивање квалитета подземних вода, ради сагледавања процеса старења система
заштите у насељима Усје, Викенд насеље Винци и Стари Костолац (дренажни бунари).
Дренажни објекти у поменутим насељима су одабрани због карактеристичног хемијског
састава подземних вода, при којем је могућа појава и инкрустације и развоја корозије мањег
интензитета.
Резултате анализа из претходног периода обезбеђује Наручилац.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
1. Узимање узорака воде
Извршилац ће узети укупно 6 узорака воде, и то по два узорка из дренажних бунара у
насељима Усје, Викенд насеље Винци и Стари Костолац. Узорци се узимају два пута
годишње, у летњем и јесењем периоду.
Податке о дранажним бунарима (микролокација, назив) обезбеђује Наручилац.
2. Анализе квалитета воде на терену и у лабораторији
Анализама треба одредити следеће параметре:
Температура воде, ºC
pH вредност
Redox потенцијал, Eh, mV
Електропроводљивост, µS/cm
Суви остатак, филт. воде, mg/l
Растворени кисеоник, O2, mg/l
Сатурација кисеоником, %
Утрошак KMnO4, mg/l
У. органски угљеник, TOC, mg/l
Амонијак, NH4+, mg/l
Калцијум, Ca2+, mg/l
Магнезијум, Mg2+, mg/l
Укупна тврдоћа, ºdH
Натријум, Na+, mg/l
Калијум, K+, mg/l
Гвожђе укупно, Fe, mg/l
Гвожђе двовалентно, Fe2+, mg/l
Манган, укупни, Mn, mg/l
Нитрити, NO2-, mg/l
Нитрати, NO3-, mg/l
Хлориди, Cl-, mg/l
Сулфати, SO42-, mg/l
Бикарбонати, HCO3-, mg/l
Орто фосфати, P, mg/l
Угљендиоксид, CO2, mg/l
Сулфиди, S2-, mg/l
Гвожђевите бактерије, ћелија/l
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Израда извештаја
Резултате анализа треба приказати у посебном извештају и предати га Наручиоцу до 31.12.
2014. године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 29 од 93
ПРОГРАМ II/5 - ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА ОСМАТРАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
У оквиру овог дела Програма треба прикупити, обрадити и систематизовати податке
осматрања нивоа подземних вода, сагледати стање подземних вода, и, на бази основних
анализа, дати препоруке за допуну система осматрања и утврдити потребу за додатним
интервенцијама на системима за заштиту приобаља, изменом режима њиховог рада или,
пак, њиховом надградњом.
Треба обухватити сва брањена и небрањена подручја и насеља у приобаљу ХЕ “Ђердап 1“
која се налазе под утицајем успора, и то:
подручја и насеља где су изграђени системи за заштиту од утицаја успора (насеља
Добра, Брњица, Голубац и Усје, Викенд насеље Винци, Винци и Пожежено, подручје
Винци – Пожежено - Пек - Велико Градиште, насеље Велико Градиште, подручја
Градиштански рит и острво, Рамски рит и Доње Костолачко острво, део насеља Стари
Костолац уз Млаву, подручја Горње Костолачко острво, Дубравичка касета и
Годомински рит, насеље Смедерево са индустријском зоном, део насеља Кулич уз
канал VIII, подручја Нера - канал ДТД и Кајтасово, насеље Дубовац, подручје Дубовац –
Ковин, индустријска зона Ковин, подручје Ковин – Иваново, насеље Иваново, подручје
Иваново - Панчево, индустријска зона Панчево, подручје Мали рит, индустријска зона
Умка, подручја Велика бара – Купинац, Вукићевица, Зидине, Бољевци - Прогар,
Панчевачки рит, Книћанско - Ченћански рит, насеље Книћанин, подручја Бело Блато,
Мужља - Лукино Село и насеље Тител, као и подручја Тител – Гардиновци и Ковиљско Каћки рит на којима је изграђена само црпна станица),
подручја у приобаљу ХЕ “Ђердап 1“ на којима до сада нису изведени системи за
заштиту од утицаја успора већ се бране раније изграђеним системима за
одводњавање (Велики Макиш, Барич - Мислођин, Забрешке ливаде и део подручја уз
леву обалу Колубаре, Вић бара, Доње поље, Прогар - Купиново, Елемир - Арадац,
Тараш, Кумански рит, подручје Соколац, Мошорински и Жабаљско - Чурушки рит,
Бисерно острво, Бечејски доњи рит, и Калиште), и
насеља и подручја где нису изграђени системи за евакуацију сувишних вода
(насеља Мосна, Доњи Милановац, Ново насеље Канал (систем у изградњи), део
насеља Стари Костолац уз Дунавац (систем у изградњи), Гроцка, Београд, Нови
Београд, Земун, Борча, Крњача, Котеж, Остружница, Умка (систем у изградњи) и
Обреновац, подручја канал ДТД - Дубовац, Мали Макиш и друга подручја која су под
утицајем успора).
Посебно је значајно регистровати угроженост (високим нивоима подземних вода) дела
приобаља ХЕ “Ђердап 1“ у зони између насипа и I дренажне линије, односно сагледати
угроженост на подручјима и у насељима где нису изграђени системи за заштиту од утицаја
успора и тамо где се функционисање изграђених дренажних система не одвија према
пројектима заштите.
Анализа стања на подручју треба да садржи и оцену утицаја успора на појаву угрожености,
која је констатована увидом у стање на терену, прикупљањем података од корисника
подручја и појединачним мерењима нивоа воде у пијезометрима и бунарима у одговарајућој
зони угрожености површина.
Уколико се током рада уоче извесни проблеми који захтевају додатне интервенције,
Извршилац је дужан да у најкраћем року посебним дописом обавести стручне службе ПД
„ХЕ Ђердап“.
Као посебан задатак у склопу реализације овог дела програма радова предвиђа се израда
анализа режима подземних вода и ефеката рада дренажних система за подручја - насеља
где су уочене појаве угрожености високим нивоима подземних вода, односно проблеми у
раду система заштите од утицаја успора.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 30 од 93
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Теренски радови се обављају у оквиру програма II/1 i II/3.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Завршна обрада података и анализе за 2013. годину
Систематизација података добијених реализацијом програма II/1 i II/3 за 2013. годину
Анализа свих расположивих података и резултата спроведених теренских радова
Израда годишњег извештаја – елабората
У годишњим извештајима-елаборатима дати:
- приказ резултата мерења нивоа подземних вода у пијезометрима, табеларно и
графички у виду нивограма, у одвојеним елаборатима за десну и леву обалу Дунава,
и
- приказ стање дренажних система и рад црпних станица.
Рок за предају Извештаја Наручиоцу је 1.10.2014. године.
Пренос датотека са сређеним подацима у рачунарски систем ПД „ХЕ Ђердап“.
Обрада података и анализе
Анализа и приказ података осматрања пијезометара
Током године треба прикупљене податке ажурирати тромесечно. Резултате мерења
презентирати у оквиру периодичних извештаја, у циљу документовања појединих закључака.
Систематизацију, обраду и анализу података вршити по следећим основним групама:
a.
b.
нивои подземних вода на подручју
нивои подземних вода дуж главних дренажних канала уколико се располаже овим
подацима).
Изабране резултате мерења, у циљу документовања појединих закључака, презентирати и у
оквиру извештаја о извршеном техничком увиду у пролећно-летњем периоду, који се ради у
оквиру Програма II/3.
Анализе режима подземних вода и ефеката рада дренажних система
Анализе су потребне на подручјима где су уочене појаве угрожености високим нивоима
подземних вода, где се регистровани проблеми јављају због неадекватног рада система
заштите, као и на подручјима где треба сагледати прве ефекте новоизграђених (или недавно
реконструисаних) система заштите.
Анализама обухватити следећа
насеља (и индустријске зоне):
Мосна (допуњена пијезометарска мрежа), Доњи Милановац, Добра, Брњица, насеље
Винци, Стари Костолац (део насеља уз Дунавац-дренажни систем у фази изградње),
Ново насеље Канал, Кулич, Шалинац, Индустријска зона Смедерево, Смедерево,
Гроцка, Индустријска зона Умка, Мали Макиш и Земун,
и следећа пољопривредна подручја:
Градиштански рит и острво, Доње Костолачко острво, Нера - Караш (слив Јаруге),
Дубовац - Панчево (између насипа и прве дренажне линије), Панчевачки рит
(Потамишје), Забрешке ливаде са викенд насељем Забран, Бело Блато, Мужља –
Лукино Село, Елемир – Арадац и Тараш.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати анализа ће се приказати у одговарајућем облику и пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 31 од 93
ПРОГРАМ III - РЕЖИМ НАНОСА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ "ЂЕРДАП 1"
Режим наноса и морфолошке промене у акумулацији ХЕ "Ђердап 1" прате се у континуитету
од 1974. године. У протеклом периоду су на карактеристичним профилима и потезима у
акумулацији вршена теренска мерења, чији су резултати коришћени за прорачуне биланса
наноса и деформације речног корита.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
1. Мерења свакодневних вредности концентрације суспендованог наноса
На следећим профилима акумулације:
река
Дунав:
Нови
Сад
(km
1257,1),
Стари
Бановци
Смедерево (km 1110,4) и Брана ХЕ "Ђердап 1" (km 943)
река Тиса: Тараш (km 47,52) и Тител (km 4,9)
река Сава: Сремска Митровица (km 138,56) и Београд (km 5,2)
река В. Морава: Љубичевски мост (km 21,83)
(km
1192,75),
обучени осматрачи треба да свакодневно узимају узорке воде и наноса, из сталне тачке на
површини воде. Изузетно, на профилу Стари Бановци узорке воде и наноса се узимају из
две сталне тачке: уз леву и уз десну обалу.
Извршилац је дужан да захваћене узорке запремине 10 l чува у одговарајућим посудама и
једном месечно допрема у лабораторију, где ће се одредити концентрација суспендованог
наноса.
Наручилац ће обезбедити координате сталних тачака у којима треба узимати узорке.
Комплетна хидрометријска мерења, са обрадом
Треба урадити:
по једно комплетно хидрометријско мерење на профилима Београд на Сави, Тител на
Тиси и Љубичевски мост на Великој Морави
по два комплетна хидрометријска мерења на профилима Нови Сад, Стари Бановци и
Смедерево, на Дунаву.
по два комплетна хидрометријска мерења на улазним профилима Тараш на Тиси и
Сремска Митровица на Сави.
Наручилац ће обезбедити координате крајњих тачака мерних профила.
За мерења користити методологију која обезбеђује репрезентативност мерених параметара,
водећи рачуна о стохастичком карактеру и хидрауличким законитостима кретања воде и
наноса.
Теренски рад при сваком мерењу треба да обухвати:
Снимање хидрометријског профила ехосондером;
Мерење брзине речног тока. За мерење користити хидрометријско крило (мерити у 5 до
8 вертикала, у 5 тачака сваке мерне вертикале, уз трајање мерења у свакој тачки
5-6 минута) или адекватно калибрисан ADCP уређај (најмање 3 прелаза у
профилу);
Захватање узорака воде и наноса, истовремено са мерењем брзина воде. Узорци се
захватају у 5 до 8 вертикала, у свакој по 40 l;
Захватање узорака наноса из дна грајфером, у свакој мерној вертикали;
Конкурсна документација В-45/14
Страна 32 од 93
Допремање у лабораторију и лабораторијска анализа гранулометријског састава и
концентрације наноса.
За захватање узорака суспендованог наноса користити специјални хватач који даје
задовољавајуће резултате и у случају малих концентрација наноса.
У седиментолошкој лабораторији одредити крупноћу и концентрацију суспендованог наноса
и гранулометријски састав наноса из дна.
Извршити обраду мерења тако да се по стандардизованом поступку добију подаци о
параметрима воде и наноса по вертикалама и у попречном профилу: брзина и проток воде,
концентрација суспендованог наноса, пронос наноса и гранулометријски састав
суспендованог наноса и наноса у дну.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати осматрања и мерења ће се приказати у одговарајућем облику и пренети у РЦ ПД
"ХЕ Ђердап".
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Израда биланса наноса за 2013. годину
На бази резултата мерења извршених на профилима акумулације у току 2013. године, као и
постојећих корелативних зависности између параметара воде и наноса, дефинисати
годишњи пронос наноса на сваком од улазних и контролних профила и на излазном
профилу из акумулације.
Упоређењем укупних улазних количина суспендованог наноса и количина које су прешле
преко бране ХЕ "Ђердап 1", дефинисати биланс наноса у акумулацији у 2013. години.
Наручилац обезбеђује податке осматрања и мерења из 2013. године.
Рок за завршетак елабората је 31.12.2014. године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 33 од 93
ПРОГРАМ IIIa - МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОРИТА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ „ЂЕРДАП 1“
Да би се могле прецизније детерминисати зоне повећаног исталожавања наноса и промене
геометрије корита водотока, потребно је извршити анализу реализованог режима наноса у
акумулацији, на бази упоређења снимљених попречних профила Дунава и притока у зони
простирања успора и показатеља биланса наноса. Као подлога за то користиће се годишњи
извештаји за Програм III и снимања сталних профила.
Подлогу за анализу деформације речног корита у акумулацији "Ђердап 1" чине следећи
попречни профили по секторима водотока, које обезбеђује Наручилац:
Река Дунав:
брана "Ђердап 1" (km 943+000) - PA 8 (km 972+100), дужине 29,1 km (31 профил PA, D и
L),
PA 8 (km 972+100) - PA 13 (km 1003+600), дужине 31,5 km (33 профила PA и L),
PA 13 (km 1003+600) - ушће Нере - D 51 (km 1075+000), дужине 71,4 km (71 профил PA,
D и L).
ушће Нере D 51 (km 1075+000) - ушће Мораве PA 34А (km 1104+190), дужине 29,2 km
(35 профила PA и D)
ушће Мораве PA 34А (km 1104+190) - Београд PA 55 (km 1171+100), дужине 66,9 km (63
профила PA и D)
Београд (km 1171+100) - Нови Сад (km 1254+150), дужине 83 km (24 PA профила),
Река Сава:
ушће - Шабац, дужине 102 km (35 PA профила),
Река Тиса:
ушће - брана Нови Бечеј, дужине 63 km (24 PA профила).
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Теренски радови нису предвиђени. Обезбеђење геодетских снимака попречних профила
акумулације је обавеза Наручиоца.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Анализа морфолошких промена водотока
Урадити анализу морфолошких промена, за период 1976-2014. година и период између два
последња снимања (2010-2014. година). Анализу морфолошких промена извршити
директним упоређењем снимљених профила.
Прикупити податке о багеровању материјала из речних корита и дефинисати резултујућу
деформацију.
У циљу добијања информације о карактеру деформације речних корита у посматраним
временским периодима (локално премештање наноса или последица таложења
односно ерозије речног дна), извршити упоређење регистроване деформације корита са
укупним количинама наноса, који је у периоду између снимања ушао, изашао и
исталожио се у простору акумулације. Податке о билансу наноса преузети из годишњих
извештаја за Програм III.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 34 од 93
2. Израда елабората
У оквиру елабората приказати све резултате табеларно и на подужним дијаграмима, и то
посебно за Дунав, Тису и Саву. Дати коментар о квалитету извршених снимања и сугестије
за будуће радове ове врсте.
Рок за израду елабората је четири месеца од дана када Наручилац достави све снимљене
попречне профиле у електронској форми, а најкасније 31.12.2014. године
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати обраде и анализе ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 35 од 93
ПРОГРАМ V - ВОДНО-СОНИ РЕЖИМ ЗЕМЉИШТА
Осматрање и праћење водно-соног режима земљишта представља значајан фактор за
сагледавање промена у екосистему. Без познавања физичко–хемијских механизама и
биолошких
процеса
у
приобаљу
није
могуће
поуздано
проценити
утицај
салинизације/алкализације земљишта на животну средину.
Осматрања која се од 2000. године спроводе у приобаљу, усредсређена су на секторе VI
(Ковин-Дубовац), VII (Иваново-Ковин), VIII (Панчево-Иваново) и IX (Панчевачки рит), који су
посебно ризични са аспекта салинизације земљишта, како са аспекта хидролошких
особености присутних на овим теренима, тако и са аспекта земљишних, геолошких,
топографских, хидрографских и др. услова, који су такође ту евидентирани.
Осматрањима треба обухватити:
Сектор IX – Панчевачки рит – осматрачка места SB-12a, SB-13a, SB-13b, SB-14a, SB-15,
SB-16a и SB-16b, као и пијезометри који репрезентују локалитете на којим са налазе ови
пунктови.
Сектор VIII - Панчево-Иваново: осматрачка места SB-21, SB-22 и SB-23, као и пијезометри
који репрезентују локалитете на којим са налазе ови пунктови.
Сектор VII – Иваново-Ковин: осматрачка места SB-9, SB-10, SB-11a, SB-31, SB-32 и SB-33,
са пијезометрима који репрезентују локалитете на којим са налазе ови пунктови.
Сектор VI - Ковин-Дубовац: осматрачка места SB-4a, SB-5b, SB-7 и SB-7a.
Податке о локацији поменутих осматрачких места обезбедиће Наручилац у адекватном
облику.
Комплетна теренска истраживања и лабораторијске анализе треба извршити 3 пута
годишње (пролеће, лето, јесен), тако да обезбеде:
Систематско праћење процеса минерализације у подземним и површинским водама ради
утврђивања динамике водно–соног режима земљишта у постојећим условима
Одређивање својстава земљишта за потребе дефинисања водно–соног режима.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
1. Испитивање вода
Узимање узорака подземне воде из плитких и дубоких пијезометара и површинских вода из
каналске мреже, 3 пута годишње.
У свакој серији, на 26 локалитета узети узорке воде запремине до 2 l (укупно 78 узорака),
транспортовати у лабораторију за квалитет воде.
Податке о локацијама за узимање узорака подземних и површинских вода обезбедиће
Наручилац.
Анализа квалитета воде на терену и у лабораторији
Испитати следеће параметре:
Температура воде, ºC
pH вредност
Електропроводљивост, µS/cm
Суви остатак, филт. воде, mg/l
Калцијум, Ca2+, mg/l
Магнезијум, Mg2+, mg/l
Укупна тврдоћа, ºdH
Конкурсна документација В-45/14
Натријум, Na+, mg/l
Калијум, K+, mg/l
Хлориди, Cl-, mg/l
Сулфати, SO42-, mg/l
Бикарбонати, HCO3-, mg/l
Угљендиоксид, CO2, mg/l
Нитрати, NO3, mg/l
Страна 36 од 93
SAR
SSP
У свакој серији следеће анализе: EC, pH, tº, CO2, CO3, HCO3, Cl, NO3, Fe и укупна тврдоћа
извршити in situ.
Испитивање земљишта
Отварање сондажних педолошких бушотина
Бушотине дубине до 2,5 m треба отворити на 20 локалитета, у свакој од серија (укупно 60
бушотина). На лицу места узети узорке земљишта (1-2 kg) из карактеристичних слојева и
транспортовати у педолошку лабораторију, уз адекватну нумерацију и фото-документацију.
Хидропедолошка истраживања земљишта
У хидропедолошкој лабораторији извршити:
Анализу механичког и текстурног састава земљишта
Анализу сатурисаног екстракта земљишта
Анализу адсорптивног комплекса земљишта
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Анализа резултата теренских и лабораторијских испитивања
2. Израда извештаја
Извештај се односи на сва извршена теренска и лабораторијска истраживања, и обједињава
резултате 3 временске серије које су извршене у току године на репрезентативним
локалитетима.
У Извештају је потребно упоредити добијене резултате се резултатима истраживања из
претходног периода, ради верификације тренда у измени динамике водно-соног режима
земљишта.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати теренских и лабораторијских испитивања и анализа ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ
Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 37 од 93
ПРОГРАМ VI - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ „ЂЕРДАП 1“ НА
ШУМЕ У ФОРЛАНДУ
Осматрања, мерења и истраживања шума у форланду обухватају мултидисциплинарна
истраживања свих релевантних чинилаца везаних за опстанак и функцију шума у форланду.
Програмом осматрања предвиђена су непрекидна и симултана мерења и опажања дневних
хидролошких величина и периодичних промена фактора биоекосредине на целом приобаљу
под утицајем ХЕ "Ђердап 1". Потребно је проучити промене у вегетационом покривачу у
зависности од хидролошких и хидропедолошких промена поплављених површина, изучити
зависности вегетације и земљишта од нивоа подземних вода и еколошких промена
микросредине, извршити дендрометријска мерења и опажања и извршити лабораторијске
анализе на следећим секторима:
Сектор леве обале Дунава код Сибнице (km 1157 Дунава)
Сектор леве обале Дунава код Иванова (km 1138 Дунава)
Сектор леве обале Дунава код Ковина (km 1109 Дунава)
Профил Млаца на Тамишу.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Праћење промена површинског и подземног режима вода у вегетационом и
ванвегетационом периоду на 4 сектора.
2. Хидропедолошка истраживања - отварање хидропедолошких профила на 4 локације и
анализу морфолошко-стратиграфских карактеристика земљишта.
3. Осматрање моменталне влаге у зони кореновог система, сваких 15 дана у вегетационом
периоду (сектор Сибница 3 профила, сектор Иваново 2 профила, сектор Ковин 2
профила, сектор Млаца 2 профила). Теренски радови обухватају педолошко бушење до
200cm и узимање узорака земљишта на дубини од 10, 30, 50, 100, 150 и 200 cm.
4. Фитоценолошка истраживања промена у вегетационом покривачу (шумским састојинама)
на 4 сектора. Осматрања се врше у вегетационом периоду, а појаве се прате од момента
повлачења воде из инундације па до краја вегетационог периода. Површина осматрања
за 4 сектора је укупно 2500m2.
5. Праћење стања дебљинског и висинског прираста шума у форланду - мерење прираста
на 30 стабала по профилу, на 6 профила укупно, у оквиру 4 сектора.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Анализа резултата хидролошких и хидропедолошких теренских истраживања.
Хидролошка анализа подазумева израду нивограма криве трајања за сваки сектор и
учесталости и време трајања таласа великих вода. Хидропедолошка анализа
подразумева физичко-хемијска својства земљишта, гранулометријски састав и капиларно
кретање влаге у земљишту за сва 4 сектора.
2. Обрада дебљинског и висинског прираста у периоду извршених опажања.
3. Анализа обрађених података дебљинског и висинског прираста у зависности од
хидролошких промена на 4 сектора.
4. Израда годишњег извештаја
Конкурсна документација В-45/14
Страна 38 од 93
У извештају дати упоређење добијених резултата осматрања са резултатима осматрања из
2013. године и дати конкретне предлоге мера за очување шума у форландима.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати теренских и лабораторијских испитивања и анализа ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ
Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 39 од 93
ПРОГРАМ VII - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ "ЂЕРДАП 1" НА
СТАБИЛНОСТ НАСИПА
Радове у циљу праћења утицаја успора ХЕ „Ђердап 1“ на насипе у приобаљу и утврђивања
степена заштите који насипи пружају брањеном подручју треба реализовати:
једнократним техничким увидом у стање одбрамбене линије заштите од спољних вода (цело
приобаље ХЕ “Ђердап 1“), са евентуално поновљеним увидом на терену у појаве које
се јављају као проблем,
контактима са водопривредним организацијама, тј. организацијама које спроводе одбрану од
поплава, и
кроз анализу појава нестабилности и давање предлога за решење и интервенције које треба
спровести на овом систему заштите
извођењем одговарајућих хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и геофизичких истражних
радова и анализа са циљем провере карактеристика насипа у целини, као и терена
испод насипа и непосредно иза брањене ножице насипа. Ови радови се изводе на
левообалном дунавском насипу Панчевачки рит.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Прикупљање и анализа резултата претходних истраживања
Прикупиће се подаци важни са становишта предвиђених анализа, као и подаци и
документација о уоченим појавама нестабилности и проблемима регистрованим на
насипима.
Технички увид у стање и проблеме система за заштиту од спољних вода
Редовни увид
Извршити увид у систем у целини и по појединим елементима (предтерен, облога, тело,
зона брањеног терена уз насип, објекти на насипу и у зони насипа, виши терени који
представљају линију одбране од спољних вода, обалоутврде и регулационе грађевине
које имају и улогу заштите од великих вода). Једнократним техничким увидом
обухватити линију одбране у укупној дужини од око 450 km, која обувата новоизграђене
и реконструисане насипе, насипе које „ХЕ Ђердап“ није реконструисала због утицаја
успора и деонице где линија заштите од спољних вода иде високом обалом или где
обалоутврде и регулационе грађевине имају и улогу заштите од великих вода.
Ванредни увид
На деоницама насипа где су током године евидентирани проблеми треба технички увид
у стање система поновити још једном, нарочито ако се у међувремену појаве велике
воде. Резултате техничког увида, са анализом и предлогом мера за евентуалне
интервенције, треба приказати у оквиру посебног извештаја.
Истражни радови на левообалном дунавском насипу Панчевачки рит
Детаљно инжењерскогеолошко рекогносцирање терена на локалитету насипа
Геофизичка испитивања
Геоелектрично сондирање терена АБ/2 до 100m, на деоници дужине око 1 km
Статичка пенетрација (9 локалитета)
Конкурсна документација В-45/14
Страна 40 од 93
Геомеханичка и хидрогеолошка испитивања
Израда 8 геомеханичких бушотина (са континуалним језгровањем) дуж трасе насипа и
по профилу управном на насип. Укупна дужина бушења је 65 m. Радови обухватају
бушење структурних бушотина са континуалним језгровањем, картирањем језгра и
узимањем узорака.
Лабораторијске
геомеханичке
класификациони опити)
анализе
узетих
узорака
(идентификационо-
Уградња пијезометарских конструкција у 6 изведених бушотина
Геодетско снимање
Снимање карактеристичних попречних профила насипа (на међусобном растојању 100200 m)
Геодетско снимање положаја истражних радова.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Систематизација, обрада и основна анализа података осматрања
Прикупити податке осматрања која врше водопривредне организације на:
пијезометрима постојећих насипских профила (Гај, Бељарица и Обреновац) и водомера
у дренажним каналима спроводе водопривредне организације, а подаци достављају
службама ПД "ХЕ Ђердап" (укупно 57 пијезометара),
пијезометрима постављеним у циљу дефинисања геотехничких и хидрогеолошких
карактеристика деснообалних дунавских насипа дуж Градиштанског острва, Доњег и
Горњег Костолачког острва и Годоминског рита и левообалних насипа поред Дунава
дуж подручја Дубовац-Ковин, Ковин-Иваново и Иваново-Панчево, левообалног насипа
поред Велике Мораве у Годоминском риту,насипа поред Наделе у Иванову и
деснообалног савског насипа Забрешке ливаде. Укупан број пијезометара је 71.
Израда извештаја о стању дунавског насипа Панчевачки рит
Извршити систематизацију резултата истражних радова и анализу геотехничких и
хидрогеолошких карактеристика терена и насипа на одабраном локалитету у
Панчевачком риту, са оценом степена сигурности. Рок за предају извештаја Наручиоцу
је 31.12.2014. године.
Израда извештаја о резултатима техничког увида
Извештај о резултатима техничког увида урадити највише 15 дана по обиласку терена.
Израда годишњег извештаја - елабората са приказом резултата спроведених осматрања и
анализа
У извештају посебно приказати услове на деоницама насипа на којима су регистроване
појаве и проблеми везани за стабилност (уколико су условљени радом ХЕ “Ђердап 1“ у
режиму успора до коте 70,30 mnm). Рок за предају извештаја Наручиоцу је 31.12.2014.
године.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати спроведених истраживања ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 41 од 93
ПРОГРАМ VIII - ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА НА КВАЛИТЕТ ВОДА И
ЕКОСРЕДИНЕ ХЕ "ЂЕРДАП 1" И ХЕ "ЂЕРДАП 2"
Програм је комплексно компонован, са циљем континуалног и поузданог праћења квалитета
воде Дунава и великих притока у целој зони успора ХЕ „Ђердап 1“, као и у акумулацији ХЕ
„Ђердап 2“.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
Реализација програма треба да обухвати четири циклуса испитивања:
1.
2.
3.
4.
април-мај (велике воде)
јун
август-септембар (мале воде)
новембар
У сваком циклусу треба спровести редовна испитивања на 8 основних профила:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Смедерево (р km 1112)
Рам (р. km 1072)
Велико Градиште (р km 1059)
Доњи Милановац (р km 991) и
Текија (р km 956)
Кладово (р km 934)
Кусјак (р km 863+500) и
Радујевац (р km 851)
У два циклуса (у периоду малих вода и великих вода) испитивања треба спровести на још 8
профила, односно на укупно 16 профила, од којих се 12 налази на главном току реке Дунав и
4 на притокама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Дунав – узводно од Новог Сада, Лединци, р km 1262
Дунав – низводно од Новог Сада, р km 1252
Тиса – ушће, 2 km, 1215+500
Дунав – низводно од ушћа Тисе, Стари Бановци, р км 1192
Сава – ушће, 7 km, (р км 1170)
Дунав – низводно од Београда и Панчева, Ритопек, (р km 1141)
Дунав – Смедерево, р km 1112
В. Морава – ушће, 2 km, р km 1103
Дунав – Рам, р km 1072
Дунав – Велико Градиште, р km 1059
Пек – ушће, 1км, р km 1057
Дунав - Доњи Милановац, р km 991
Дунав – Текија, р km 956
Дунав - Кладово р km 934
Дунав - Кусјак р km 863+500 и
Дунав - Радујевац р km 851
Наручилац ће обезбедити координате крајњих тачака мерних профила.
1. Мерења „in situ“
На српско-румунском граничном сектору, „in situ“ мерења се врше само на српској страни
реке, у 3 вертикале. На профилима Дунава и притока које се налазе на српској територији,
мерења „in situ“ се врше на три вертикале (лева обала, средина тока и десна обала).
Конкурсна документација В-45/14
Страна 42 од 93
Мерења се врше тачкасто по вертикалама на профилу, до контакта са дном. Мерењима су
обухваћени следећи параметри:
температура воде,
pH реакција,
електропроводљивост,
растворени кисеоник,
проценат сатурације,
прозирност воде.
Узимање узорака воде, седимента и биоте
Узорке воде за лабораторијска испитивања треба захватити на 0,5 m испод површине воде,
на средини тока и транспортовати у лабораторију.
Поремећене, површинске узорке седимента треба захватити Екмановим багером. Узорци се
захватају на локацијама највећих наслага наноса, уз консултацију са Наручиоцем.
Испитивање планктона се врши истовремено са узорковањем воде за хемијске анализе.
Узорци бентоса за хидробиолошка испитивања се захватају истовремено на истим
локацијама где се врши узорковање седимента за физичко-хемијска испитивања.
Сви узорци се захватају са брода. Узорци се пакују у прописно обележене и одговарајуће
контејнере. Одмах по завршеном узорковању се врши транспорт до лабораторија у ручним
фрижидерима. Сва мерења и лабораторијска испитивања се спроводе према прописаним и
стандардним методама и усвојеној методологији рада.
Забележити координате места узимања узорака.
Испитивања квалитета воде и седимента
Хемизам воде у сваком циклусу мерења
температура воде
реакција pH
електропроводљивост
мутноћа
растворени кисеоник
засићеност кисеоником
биолошка потрошња кисеоника
хемијска потрошња кисеоника
ТОЦ (тотални отгански угљеник)
UV ( 254nm, 1 cm)
нафтни угљоводоници
суви остатак (нефилтр. и филтр.),
алкалитет
доминантни катјони (калцијум, магнезијум, натријум, калијум)
доминантни анјони (сулфати, хлориди, бикарбонати, силикати)
тврдоћа воде (укупна, пролазна)
азотна компонента (нитрати, нитрити, амонијум јон, Кјелдал азот и органски азот)
фосфорна компонента (укупни и орто фосфати)
метали (гвожђе, манган, цинк, хром, бакар, кадмијум, арсен, никл, жива и олово)
феноли
Конкурсна документација В-45/14
Страна 43 од 93
детерџенти
хлорофил-а и феофитин-а
специфичне органске супстанце (PCB, PAH и пестициди) - повремено (једном годишње)
Хидробиолошка испитивања
квалитативан и квантитативан састав фито и зоо планктона (2
годишње), са
издвајањем индикаторских врста
квалитативан и квантитативан састав фауне дна, са издвајањем индикаторских врста
макрозообентоса
перифитонска заједница (фитоперифитон и фитобентос), квалитативан састав ( 2x
годишње )
микробиолошки параметри у оцени еколошког статуса површинских вода
Испитивање седимента
Циљ испитивања је процена акумулирања загађујућих материја у седименту, као и биогених
елемената, који потенцијално могу доспети у водени стуб. Анализа обухвата следеће
параметре:
гранулометријски састав
метали (Ni, Zn,Cu, Cr, Cd, As, Hg, Pb)
азотна компонента (NH4 и органски азот)
фосфорна компонента (укупан P)
органски садржај (губитак жарењем, HPK дихромат)
специфични органски загађивачи (PCB, PAH, минерална уља и пестициди) – повремено
(једном годишње)
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Израда годишњег извештаја - елабората
Резултате реализације програма треба приказати у годишњем извештају.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати спроведених истраживања ће се пренети у у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 44 од 93
ПРОГРАМ IX - СТАБИЛНОСТ ПАДИНА И КОСИНА У ЗОНИ АКУМУЛЦИЈА ХЕ "ЂЕРДАП 1" И
ХЕ "ЂЕРДАП 2"
Програм IX за праћење и оцену стања стабилности падина и косина у зони акумулација ХЕ
„Ђердап 1” и ХЕ „Ђердап 2” обухвата:
визуелни преглед свих идентификованих 26 локација нестабилних појава дуж акумулација,
на потезу од Београда до бране ХЕ „Ђердап 2“, са израдом извештаја.
праћење појава нестабилности на локацијама Винча, Смедерево, Голубиње и Казан.
Податке о локацијама нестабилних појава обезбедиће Наручилац у адекватном облику.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Визуелни преглед свих идентификованих 26 локација нестабилних појава дуж
акумулација, на потезу од Београда до бране ХЕ „Ђердап 2“, са оценом стабилности
Радови у зони нестабилне појаве бр. 3, Винча
Рекогносцирање терена нестабилне појаве
Нестабилна појава се простире на површини од 7,5 hа, од којих је око 3 hа активног
клизишта, док се за 4,5 hа може рећи да је привремено умирено.
Четврто контролно мерење геодетских тачака
Одређивање координата контролних тачака вршити на стабилизованим тачкама (приближан
број тачака је 35).
Радови у зони нестабилних појава бр. 6 и 7, Смедерево
Рекогносцирање терена нестабилне појаве
Нестабилне појаве број 6 (Југово) и 7 (Провалија и Плавинац) заузимају простор од Орешца,
односно од локалитета Бабин разбој, (раскрсница Смедеревског пута и обилазнице) па до
центра Смедерева. На дужини од око 7 km и ширине од 0,5-1 km формирано је велико
клизиште које је подељено на нестабилну појаву бр 6. и нестабилну појаву бр 7. То је
јединствена падина.
Треће контролно мерење геодетских тачака
Одређивање координата контролних тачака за потребе праћења клизишта на територији
Смедерева вршити на стабилизованим тачакама. Све тачке су стабилизоване трајним
белегама јасно видљивим на терену (приближан број тачака је . 75).
Контролна инклинометарска мерења
У оквиру истражних бушотина извршена је уградња инклинометарских конструкција на шест
бушотина укупне дужине 243 m на којима се врши мерење. На овим инклинометрима
извршти 3 мерења у току године.
Геоелектрично скенирање терена на 4 профила
У оквиру мониторинга клизишта извршити геоелектрично скенирање на 4 профила, дужине
око 300 метара (у циљу утврђивања оводњених места као потенцијалних клизних
површина). Скенирање извршити 2 пута у току године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 45 од 93
Радови у зони нестабилне појаве бр. 10, Голубиње
Инжењерско-геолошко картирање у размери 1:2500.
Инжењерскогеолошко картирање терена нестабилне појаве, укупне површине око 1,6 ha,
треба обавити у дужини од око 750 m, методом одабраних профила, приближно на сваких
50 m. Истраживања дуж профила би се обављала од алувиона, корита реке до коте
cca 140 m/нм или до топографске вододелнице.
Четврто контролно мерење геодетских тачака.
Одређивање координата контролних тачака за потребе праћења клизишта на територији
Голубиња вршити на стабилизованим тачакама. Све тачке су стабилизоване трајним
белегама јасно видљивим на терену (приближан број контролних тачака је 38).
Радови у зони нестабилне појаве бр. 11, Казан
Рекогносцирање терена нестабилне појаве.
Нестабилна појава број 11 обухвата ненасељени простор дуж магистралне саобраћајнице
Голубиње – Кладово, дужине око 4,5 km, у зони Малог и Великог Казана, као и неколико
километара низводно од В. Казана.
Четврто контролно мерење геодетских тачака
Одређивање координата контролних тачака за потребе праћења клизишта на територији
Малог Казана вршити на стабилизованим тачакама. Све тачке су стабилисане трајним
белегама јасно видљивим на терену (приближан број контролних тачака је 50).
Контролна инклинометарска мерења
У оквиру истражних бушотина извршена је уградња инклинометарских конструкција на три
бушотине укупне дужине 120 m на којима се врши мерење. На овим инклинометрима
извршти 3 мерења у току године.
У наставку је детаљније описана методологија теренских радова:
Рекогносцирање терена нестабилних појава. Инжењерскогеолошко рекогносцирање
терена састоји се из прикупљања основних података „ин ситу“ (на лицу места) који су
неопходни за даље усмеравање истраживања, уз визуелно регистровање
геодинамичких процеса и појава.
Израда инжењерско-геолошке карте у размери 1:2500. Инжењерскогеолошко
картирање терена нестабилне појаве, вршити методом одабраних профила. Том
приликом би се картирао сваки изданак стенске масе и регистровала би се свака појава
егзогених процеса, пре свега јаруге и појава нестабилности. Осим описа и петролошке
одредбе, вршити картирање испуцалости изданка, бележити све регистроване
геодинамичке појаве, евентуалне деформације рељефа и путева.
Контролна мерења геодетских тачака. Контролна мерења се врше ради праћења
хоризонталних и вертикалних померања постојећих репера, пијезометарских и
инклинометарских блокова. Мерења у деформационој мрежи GNSS вектора изводе се
GNSS пријемницима и антенама који задовољавају критеријуме геодетског квалитета.
GNSS пријемник треба по могућству да буде двофреквентан, и да поседује способност
праћења сателита на висинама блиским хоризонту и у тешким условима окружења.
GNSS пријемници треба да поседују доказ испуњености квалитета и одговарајуће
уверење издато од овлашћене лабораторије. Приликом мерења потребно је
одређивање хоризонталног и вертикалног положаја сваке тачке у оквиру деформационе
мреже изводити са следећим параметрима: дужина сесије 30 сек, број сесија 3,
гранични вертикални угао 15°, интервал 1 сек, максимални PDOP фактор 8, минимални
број сателита 6. Деформациона мрежа треба да се састоји из две компоненте:
референтне мреже и мреже објеката. Референтна мрежа представљена је тачкама
Конкурсна документација В-45/14
Страна 46 од 93
мреже перманетних GNSS станица Републике Србије AGROS које су смештене на
претпостављено стабилном подручју удаљеном од утицаја клизишта.
Контролна инклинометарска мерења. Осматрања инклинометарских конструкција сe
вршити одговарајућим инклинометарским системом који се састоји од инклинометарске
биаксијалне сонде високе резулуције и преносне високоаутоматизоване мерне станице.
Геоелектрично скенирање терена. Теренско мерење методом геоелектричног
скенирања вршити одговарајућом савременом дигиталном апаратуром, коју чине мерна
апаратура, специјални вишежилни каблови и прохромске електроде. Мерни параметар
је специфична електрична отпорност геолошких средина. Избор оптималног протокола
(dipl-dipl, gradijent, vener ...) зависи од типа структуре која се истражује, дубине њеног
залегања, као и од величине присутних амбијенталних сметњи. За обраду података
користити лиценцирани softwer, који омогућава аутоматску интерпретацију и добијање
2D и 3D модела терена по параметру електричне отпорности са топографском
корекцијом.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Анализа резултата спроведених испитивања, са оценом стабилности осматраних појава
2. Израда годишњег елабората
У извештају дати:
резултате визуелног прегледа свих 26 нестабилних појава дуж акумулација ХЕ „Ђердап
1“ и ХЕ „Ђердап 2“
резултате инжењерскогеолошког картирања (на топографској карти 1: 2500)
резултате инклинометарских мерења
резултате деформационе анализе са графичком представом вектора хоризонталних и
вертикалних померања тачака и индикаторима њихове статистичке значајности.
2Д и 3Д модел терена нестабилне појаве бр. 7, добијене геоелектричним скенирањем
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати спроведених истраживања ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 47 од 93
ПРОГРАМ ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ДУНАВА
НА ПРИОБАЉЕ ИЗАЗВАНИХ ИЗГРАДЊОМ И ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ ХЕ "ЂЕРДАП 2"
САДРЖАЈ
ПРОГРАМ I - ОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА РЕЖИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ...... 490
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
490
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
491
ПРОГРАМ II - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ "ЂЕРДАП
2" НА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ДРЕНАЖНЕ СИСТЕМЕ У ПРИОБАЉУ ...................................... 512
ПРОГРАМ II/1- ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У ПИЈЕЗОМЕТРИМА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
52
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
52
ПРОГРАМ II/3 - ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА УСПОРА И РЕЖИМА РАДА ДРЕНАЖНИХ
СИСТЕМА .................................................................................................................................... 53
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
53
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
53
ПРОГРАМ II/4- ОСМАТРАЊЕ ПРОМЕНА КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА .......................... 55
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
55
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
55
ПРОГРАМ II/5 - ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА ОСМАТРАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ......... 56
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
56
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
56
ПРОГРАМ III - РЕЖИМ НАНОСА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ "ЂЕРДАП 2" ...................................... 57
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
57
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
58
ПРОГРАМ IIIa - МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОРИТА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ „ЂЕРДАП 2“ ...... 59
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
59
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
59
ПРОГРАМ VII - ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД СПОЉНИХ
ВОДА............................................................................................................................................ 60
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
60
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
60
Конкурсна документација В-45/14
Страна 48 од 93
52
ПРОГРАМ I - ОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА РЕЖИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Овај програм обухвата мерење и праћење режима површинских вода, на бази података који
се прикупљају и мере:
Републички хидрометеоролошки завод Србије,
ПД "ХЕ Ђердап" (телелимниметарске станице).
Списак станица на којима се врше мерења водостаја дуж акумулације ХЕ "Ђердап 2" дат је у
табели 1.
Подаци који се прикупљају и мере на терену, подаци преузети од меродавних служби, као и
подаци који су резултат обраде у оквиру овог програма, уносе се у базу хидролошких
података. У бази хидролошких података се систематизују и чувају хидролошки подаци за све
потребне намене. У бази података се чувају: подаци о водостајима (часовни, термински и
средњедневни), подаци о протоцима (јутарњи и средњедневни) и подаци о извршеним
хидрометријским мерењима.
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Мерења протока на 2 профила дуж Дунава (Кладово и Велесница) треба извршити ради
контроле криве протока. Ова мерења се реализују у оквиру програма III.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Прикупљање, обрада података и допуна базе података
Систематизација и обрада података о водостајима
Извршити систематизацију часовних вредности водостаја на телелимниметарским
станицама ПД "ХЕ Ђердап" (табела 1), анализу (уз елиминацију или исправљање
очигледно погрешних података), попуњавање базе података и формирати низове
средњедневних и јутарњих вредности нивоа према правилнику ЗДСЕ.
Извршити систематизацију и обраду података о јутарњим или средњедневним водостајима
на хидролошким станицама РХМЗ Србије (табела 1), попунити базу података.
Дати графичку и нумеричку презентацију података о средњедневним водостајима.
Систематизација и обрада података о протоцима
Извршити систематизацију часовних вредности протока на главном објекту и бранама
система ХЕ "Ђердап 2" (кроз турбине, преко прелива и укупно), анализу (уз елиминацију
или исправљање очигледно погрешних података) и попуњавање базе података и
формирати низове средњедневних вредности протока.
Дати графичку и нумеричку презентацију средњедневних протока.
Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Све систематизоване и обрађене податке о водостајима и протоцима унети у постојећу базу
података и предати Наручиоцу до 1.10.2014. године.
Анализа нивоа и протока на потезу од ХЕ "Ђердап 1" до ушћа Тимока
Анализа нивоа воде
Анализирати часовне вредности нивоа воде на профилима телелимниметарских станица
(дуж тока и на профилу бране ХЕ „Ђердап 2“)
Анализирати јутарње нивое на основу података из различитих извора (РХМЗ и ПД "ХЕ
Ђердап"), који се односе на исти или близак профил.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 49 од 93
Анализирати средњедневне нивое дуж тока и упоредити податке РХМЗ и ПД "ХЕ Ђердап"
који се односе на исти или близак профил, као и мерења нивоа горње и доње воде на
главном објекту (СРБ и РО подаци) и додатним електранама.
Анализа протока
Приказати биланс протока дуж Дунава.
Анализа режима рада ХЕ "Ђердап 2"
Израда годишњег извештаја
Све податке добијене од наведених институција, резултате обраде и анализе
систематизовати у елаборату, који треба доставити Наручиоцу до 01.10.2014.
Табела 1. Списак профила на којима су предвиђена мерења нивоа
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Назив
водомера
„Ђердап 1“ - ДВ
Кладово
Ртково
Милутиновац
Брза Паланка
х.с. Брза Паланка
Слатина
„Ђердап 2“ - ГВ СРБ главна
ел.
„Ђердап 2“ - ГВ РО главна
ел.
„Ђердап 2“ - ГВ СРБ
додатна ел.
„Ђердап 2“ - ГВ РО додатна
ел.
„Ђердап 2“ - ДВ СРБ главна
ел.
„Ђердап 2“ - ДВ РО главна
ел.
„Ђердап 2“ - ДВ СРБ
додатна ел.
„Ђердап 2“ - ДВ РО додатна
ел.
Прахово
х.с. Прахово
Радујевац
Ушће Тимока - Косно Грло
Стац.
Почетак
[km]
рада
Река ДУНАВ
942+900
933+000
920+000
900+000
885+000
883+800
1933
878+000
„0“
37,01
Начин
осматрања
Извор података
телелимниметар
телелимниметар
телелимниметар
телелимниметар
телелимниметар
летва
телелимниметар
863+200
телелимниметар
863+200
телелимниметар
863+200
телелимниметар
875+000
телелимниметар
862+800
телелимниметар
862+800
телелимниметар
862+800
телелимниметар
875+800
телелимниметар
телелимниметар
летва *
телелимниметар
телелимниметар
860+700
861+000
850+600
846+000
ПД "ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
РХМЗ Србије
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
1925
29,00
ПД „ХЕЂердап“
РХМЗ Србије
ПД „ХЕЂердап“
ПД „ХЕЂердап“
* мерење 1 дневно
Конкурсна документација В-45/14
Страна 50 од 93
ПРОГРАМ II - ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСПОРА ХЕ "ЂЕРДАП
2" НА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ДРЕНАЖНЕ СИСТЕМЕ У ПРИОБАЉУ
У оквиру овог програма реализују се следећа осматрања, мерења и анализе:
утицаја успора Дунава и главних притока на режим подземних вода у приобаљу
стања и функционисања дренажних система за заштиту приобаља од високих нивоа
подземних вода, и
ефеката рада изведених система заштите приобалних површина од негативног утицаја
успора.
Програм радова обухвата следеће основне активности:
осматрање нивоа подземних вода на пијезометрима унутар приобалних подручја и
насеља, као и на пијезометрима за праћење рада дренажних система,
систематизацију и одговарајућу обраду прикупљених података осматрања, као и
основне анализе утицаја успора на режим подземних вода, и то обавезно по
истеку годишњег циклуса осматрања, а по потреби и чешће,
праћење стања и функционисања дренажних система за заштиту од успора ХЕ
"Ђердап 2",
прикупљање и систематизацију података и анализе у циљу дефинисања стања и
праћења промена хемизма подземних вода у приобаљу и њихов утицај на објекте
у Систему заштите (дренажни бунари, дренажни колектори, црпне станице и др.).
Конкурсна документација В-45/14
Страна 51 од 93
ПРОГРАМ II/1 - ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У
ПИЈЕЗОМЕТРИМА
Подаци осматрања пијезометара представљају основу за доношење закључака о
стању на подручјима у приобаљу ХЕ "Ђердап 2" и ефектима функционисања
изведених система заштите.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Осматрање нивоа подземних вода
Извршилац је обавезан да организује, започне и врши у континуитету осматрања
нивоа подземних вода на следећим деловима подручја и насељима у приобаљу:
Михајловац
8
Брза Паланка
7
Грабовица
11
Грабовичко Поље
7
Љубичевац
17
Велесница
8
Милутиновац
4
Насипски пијезометри 44
СВЕГА 176
Грабовички канал
61
УКУПНО 237
Вајуга
12
Корбово
2
Мала Врбица 6
Костол
7
Кладово
18
Кладушница 24
Давидовац
1
Податке о локацији и висинском положају пијезометара на којима Извршилац треба да
организује и врши стална осматрања обезбедиће Наручилац у адекватном облику.
Мерење нивоа подземних вода вршиће се:
на 176 пијезометaрa 4 пута месечно, т.ј. укупно 48 пута у години,
на 61 пијезометру дуж Грабовичког канала месечно, тј. 12 пута у години.
Редовно праћење стања пијезометара и контрола рада осматрача
Извршилац треба 4 пута у току године да обиђе све пијезометре на којима врши
континуално осматрање (237 пијезометара из тачке А.1) и утврди стање осматрачке
мреже и изврши контролно мерење нивоа подземне воде, у циљу провере рада
осматрача. Истом приликом Извршилац треба да успостави редовна осматрања нивоа
подземних вода на новим (обновљеним) пијезометрима и локалитетима (пунктовима) где
су ова осматрања прекинута.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Обрада података осматрања
Резултате, укључујући и мерења 21 пијезометра са diver-има (која врши Наручилац),
ажурирати тромесечно (тј. зависно од динамике прикупљања и систематизовања)
сређивањем табеларних података у релативним вредностима и апсолутним котама.
Сви резултати се приказују у оквиру годишњег извештаја за програм II/5.
2. Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕЂердап“
Извршити попуњавање и пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД „ХЕЂердап“.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 52 од 93
ПРОГРАМ II/3 - ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА УСПОРА И РЕЖИМА РАДА ДРЕНАЖНИХ
СИСТЕМА
Са циљем да се обезбеди систематски и потпуни увид у реалне могућности постојећих
дренажних система, предвиђа се да стручне екипе Извршиоца изврше директно
прикупљање података на терену проспекцијом дренажних линија са регистровањем
њиховог стања, а евентуално и спровођење одговарајућих мерења (у смислу
контроле, утврђивања локалних губитака и сл.). Овим радовима би требало
обезбедити и све податке неопходне за избор и правовремено спровођење
интервентних мера, као и утврђивање одступања ефеката који се реално обезбеђују
системом заштите у односу на прогнозиране.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1.
Прикупљање и обрада података осматрања
Прикупљају се и обрађују следећи подаци:
црпне станице (протицаји или друге величине које их одређују, време рада појединих
аграгата, проблеми у раду),
каналска мрежа (нивои, евентуална снимања падова, регистровања обрушавања или
загушења и сл.),
стање бунара и дренажних колектора (осматрање пратећих пијезометара и др.), и
ефекти и проблеми функционисања система у протеклом периоду, а посебно током
2013. године.
Технички увид у стање и функционалност система заштите и детаљно рекогносцирање
терена
Извршилац је обавезан да два пута годишње (током пролећног и јесењег периода
године) изврши увид у стање на терену и функционалност система заштите, са
евидентирањем проблема и указивањем на потребу евентуалних интервенција.,
као и ради утврђивања угрожености насеља и ниских приобалних површина у
приобаљу ХЕ "Ђердап 2". Издвојити зоне и објекте угрожене високим нивоима
подземних вода.
2. Мерење нивоа воде у копаним бунарима
Организовати и једном месечно вршити мерење дубине до нивоа подземне воде на
10 копаних бунара, ради употпуњења података осматрања пијезометара.
Податке о локацији и висинском положају ових бунара обезбедиће Наручилац
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Завршне анализе за 2013. годину
Прикупљање и систематизација података о дренажним системима за 2013. годину
Завршна обрада и анализа свих расположивих података и резултата спроведених
теренских радова
Пренос датотека са сређеним подацима у рачунарски систем ПД „ХЕ Ђердап“.
Податке из претходног периода 2013. године обезбедиће Наручилац.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 53 од 93
Израда анализа
Праћење промена и ефикасности система заштите (у целини и по појединим
елементима)
Израда Извештаја о резултатима техничког увида
Извештај са техничког увида предати Наручиоцу најкасније 30 дана по обиласку
терена док ће се њихов коначни приказ дати у склопу годишњег извештаја.
Израда извештаја - информација о уоченим проблемима
По потреби, одговарајућим службама ПД "ХЕ Ђердап" доставити и посебне, краће
извештаје - информације о уоченим проблемима, са предлогом мера за њихово
решавање. Рок за припрему информација је 30 дана од регистровања проблема.
Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“
Урадити систематизацију и обраду података, унети их у одговарајуће датотеке и
пренети у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 54 од 93
ПРОГРАМ II/4 - ОСМАТРАЊЕ ПРОМЕНА КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
У циљу дефинисања утицаја неповољних физичко-хемијских карактеристика
подземних вода и њихових промена на дренажне системе заштите у приобаљу ХЕ
"Ђердап 2" (зарастање бунара, корозија бунарске конструкције итд). Предвиђа се
испитивање квалитета подземних вода, ради сагледавања процеса старења система
заштите.
Резултате анализа из претходног периода обезбеђује Наручилац.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
1. Узимање узорака воде
Извршилац ће узети 13 узорака воде, и то:
Грабовичко поље, бунари
Кладушница, насеље, бунари
Љубичевац, насеље, бунар
Љубичевац, насеље, колектор
Кладово, насеље, колектор
8 узорака
2 узорка
1 узорак
1 узорак
1 узорак
Узорци се узимају два пута годишње, у пролећном и јесењем периоду.
Податке о бунарима и колекторима (микролокацијама за узоковање) обезбеђује
Наручилац.
Анализе квалитета воде на терену и у лабораторији
Анализама узорака из обе серије (укупно 26) треба одредити следеће параметре:
Температура воде, ºC
pH вредност
Redox потенцијал, Eh, mV
Електропроводљивост, µS/cm
Суви остатак, филт. воде, mg/l
Растворени кисеоник, O2, mg/l
Сатурација кисеоником, %
Утрошак KMnO4, mg/l
У. органски угљеник, TOC, mg/l
Амонијак, NH4+, mg/l
Калцијум, Ca2+, mg/l
Магнезијум, Mg2+, mg/l
Укупна тврдоћа, ºdH
Натријум, Na+, mg/l
Калијум, K+, mg/l
Гвожђе укупно, Fe, mg/l
Гвожђе двовалентно, Fe2+, mg/l
Манган, укупни, Mn, mg/l
Нитрити, NO2-, mg/l
Нитрати, NO3-, mg/l
Хлориди, Cl-, mg/l
Сулфати, SO42-, mg/l
Бикарбонати, HCO3-, mg/l
Орто фосфати, P, mg/l
Угљендиоксид, CO2, mg/l
Сулфиди, S2-, mg/l
Гвожђевите бактерије, ћелија/l
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Израда извештаја
Резултате анализа треба приказати у посебном извештају и предати га Наручиоцу до
31.12. 2014. године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 55 од 93
ПРОГРАМ II/5 - ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА ОСМАТРАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
У оквиру овог дела Програма треба прикупити, обрадити и систематизовати податке
осматрања нивоа подземних вода, сагледати стање подземних вода, и, на бази
основних анализа, као и резултата техничког увида и информација о угрожености
појединих делова подручја високим нивоима подземних вода, дати препоруке за
евентуалне интервенције на системима за заштиту приобаља, као и за допуну
система осматрања.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Теренски радови се обавлјају у оквиру програма II/1 и II/3.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Завршна обрада података и анализе за 2013. годину
Систематизација података за 2013. годину
Анализа свих расположивих података и резултата спроведених теренских радова
Израда годишњег извештаја – елабората
У годишњем извештају дати приказ резултата мерења нивоа подземних вода
табеларно и графички у виду нивограма и стање дренажних система и рад црпних
станица. Рок за предају Извештаја Наручиоцу је 1.10.2014. године.
Допуна базе података и пренос датотека са сређеним подацима у РЦ ПД „ХЕ Ђердап“.
Обрада података и анализе
Систематизација и основна обрада података прикупљених осматрањем
Систематизовати и обрадити податке о нивоима подземних вода на подручју (у
насељима), нивоима подземних вода у зони дренажних објеката и раду дренажних
система.
Израда извештаја - елабората са приказом резултата техничког увида
У извештају дати предлоге за евентуалне интервенције. Извештај о резултатима
техничког увида и одговарајућих анализа предати Наручиоцу 30 дана након
теренских радова.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 56 од 93
ПРОГРАМ III - РЕЖИМ НАНОСА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ "ЂЕРДАП 2"
Праћење морфолошких промена и режима наноса у акумулацији ХЕ "Ђердап 2" је
започето 1985. године, након пуњења акумулације и стварања успора од бране. У
периоду након завршетка пуњења акумулације захватање свакодневних узорака воде
вршено је на профилима Кладово, Велесница и ХЕ "Ђердап 2", уз комплетна мерења
на профилима Кладово и Велесница.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАДОВИ
1. Мерења свакодневних вредности концентрације суспендованог наноса
На следећим профилима акумулације:
Кладово (km 932,9)
Велесница (km 896,1)
ХЕ "Ђердап 2" (km 862,8)
обучени осматрачи треба да свакодневно узимају узорке воде и наноса, из сталне
тачке на површини воде.
Извршилац је дужан да захваћене узорке запремине 10 l чува у одговарајућим
посудама и једном месечно допрема у лабораторију, где ће се одредити концентрација
суспендованог наноса.
Наручилац ће обезбедити координате сталних тачака у којима треба узимати узорке.
Комплетна хидрометријска мерења
У току 2014. године треба урадити по 2 комплетна мерења на профилима Кладово и
Велесница. Наручилац ће обезбедити координате крајњих тачака мерних профила.
За мерења користити методологију која обезбеђује репрезентативност мерених
параметара, водећи рачуна о стохастичком карактеру и хидрауличким законитостима
кретања воде и наноса.
Теренски рад при сваком мерењу треба да обухвати:
Снимање хидрометријског профила ехосондером;
Мерење брзине речног тока. За мерење користити хидрометријско крило (мерити
у 5 до 8 вертикала, у 5 тачака сваке мерне вертикале, уз трајање мерења у свакој
тачки 5-6 минута) или адекватно калибрисан ADCP уређај (најмање 3 прелаза у
профилу);
Захватање узорака воде и наноса, истовремено са мерењем брзина воде. Узорци
се захватају у 5 до 8 вертикала, у свакој по 40 l;
Захватање узорака наноса из дна грајфером, у свакој мерној вертикали;
Допремање у лабораторију и лабораторијска анализа гранулометријског састава
и концентрације наноса.
За захватање узорака суспендованог наноса користити специјални хватач који даје
задовољавајуће резултате и у случају малих концентрација наноса.
У седиментолошкој лабораторији одредити крупноћу и концентрацију суспендованог
наноса и гранулометријски састав наноса из дна.
Извршити обраду мерења тако да се по стандардизованом поступку добију подаци о
параметрима воде и наноса по вертикалама и у попречном профилу: брзина и проток
Конкурсна документација В-45/14
Страна 57 од 93
воде, концентрација суспендованог наноса, пронос наноса и гранулометријски састав
суспендованог наноса и наноса у дну.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати осматрања и мерења ће се приказати у одговарајућем облику и пренети у у
РЦ ПД "ХЕ Ђердап" до 31.12.2014. године.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Израда биланса наноса за 2013. годину
На бази резултата мерења извршених на профилима акумулације у току 2013. године,
као и постојећих корелативних зависности између параметара воде и наноса,
дефинисати годишњи пронос наноса на сваком од улазних и контролних профила и на
излазном профилу из акумулације.
Упоређењем укупних улазних количина суспендованог наноса и количина које су
прешле преко брана ХЕ "Ђердап 1" и ХЕ "Ђердап 2", дефинисати биланс наноса у
акумулацији у 2013. години.
Рок за завршетак елабората је 31.12.2014. године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 58 од 93
ПРОГРАМ IIIa - МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОРИТА У АКУМУЛАЦИЈИ ХЕ „ЂЕРДАП 2“
Да би се могле прецизније детерминисати зоне повећаног исталожавања наноса и
промене геометрије корита водотока, потребно је извршити анализу реализованог
режима наноса у акумулацији, на бази упоређења снимљених попречних профила
Дунава и показатеља биланса наноса. Као подлога за то користиће се годишњи
извештаји за Програм III и снимања сталних профила.
Подлогу за анализу деформације речног корита у акумулацији "Ђердап 2" чини око 90
попречних профила главног корита Дунава и рукавца Гогош, које обезбеђује
Наручилац.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
Теренски радови нису предвиђени. Обезбеђење геодетских снимака попречних
профила акумулације је обавеза Наручиоца.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Анализа морфолошких промена водотока
Урадити анализу морфолошких промена, за период 1976-2014. година и период
између два последња снимања (2010-2014. година). Анализу морфолошких
промена извршити директним упоређењем снимљених профила.
Прикупити податке о багеровању материјала из речних корита и дефинисати
резултујућу деформацију.
У циљу добијања информације о карактеру деформације речних корита у
посматраним временским периодима (локално премештање наноса или
последица таложења односно ерозије речног дна), извршити упоређење
регистроване деформације корита са укупним количинама наноса, који је у
периоду између снимања ушао, изашао и исталожио се у простору акумулације.
Податке о билансу наноса преузети из годишњих извештаја за Програм III.
Израда елабората
У оквиру елабората приказати све резултате табеларно и на подужним дијаграмима.
Дати коментар о квалитету извршених снимања и сугестије за будуће радове ове
врсте.
Рок за израду елабората је четири месеца од дана када Наручилац достави све
снимљене попречне профиле у електронској форми, а најкасније 31.12.2014. године
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати обраде и анализе ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 59 од 93
ПРОГРАМ VII - ОСМАТРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД СПОЉНИХ
ВОДА
За заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 2" од утицаја спољних вода изграђени су насипи
дуж Грабовичког поља и у зони Кладова, а исту улогу имају и заштитне обалоутврде
изведене до потребних кота у приобалним насељима. На великој дужини линију
одбране од спољних вода чине високе обале заштићене од неповољног дејства
таласа каменим набачајем.
ПРОГРАМ РАДОВА
А. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ
1. Технички увид у стање и проблеме система за заштиту од спољних вода
Проспекција линије заштите од спољних вода (приближне дужина око 10 km) са
техничким увидом у стање и функционалност појединих елемената одбрамбене
линије, и то у пролећно-летњем периоду, који је најпогоднији за сагледавање
проблема у вези ефикасности изведене заштите. Наведеним радовима ће обухватити
насипе и регулационе грађевине у линији одбране.
2. Редовно осматрање пијезометара у насипу Грабовичког поља
Потребно је вршити редовна осматрања насипских пијезометара (сваких 15 дана), као
и плитких пијезометара у баласту изведених у циљу контроле функционисања
хоризонталне дренаже у баласту насипа Грабовичког поља. Успостављена су три
насипска пијезометарска профила управна на осовину насипа (низводно од ц.с.
Грабовица према ушћу Речке реке). Укупан број пијезометара за осматрање је 49.
Б. СТУДИЈСКИ РАДОВИ
1. Систематизација, обрада и анализа података осматрања
2. Израда извештаја о резултатима техничког увида
Извештај о резултатима техничког увида урадити највише 15 дана по обиласку
терена.
Израда годишњег извештаја
У елаборату дати приказ резултата спроведених осматрања и анализа. Рок за
предају извештаја Наручиоцу је 31.12.2014. године.
Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Резултати спроведених истраживања ће се пренети у РЦ ПД "ХЕ Ђердап".
Конкурсна документација В-45/14
Страна 60 од 93
ПРОГРАМ ОСМАТРАЊА, МЕРЕЊА И АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА УСПОРА ДУНАВА
НА ПРИОБАЉЕ, ИЗАЗВАНИХ ИЗГРАДЊОМ И ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ
ХЕ "ЂЕРДАП 1" И ХЕ "ЂЕРДАП 2"
Спецификација радова
Износ (RSD)
Програм
број
Опис услуга
Вредност
услуге
(без ПДВ-а)
Вредност
услуге
(са ПДВ-ом)
Програм осматрања, мерења и анализа утицаја
успора Дунава на приобаље, изазваних изградњом
и експлоатацијом ХЕ "Ђердап 1"
I.Б
II/1.А
II/1.Б
II/3.А
ПРОГРАМ I
Осматрање, мерење и анализа режима
површинских вода
Студијски радови:
1. Прикупљање, обрада података и допуна базе
података
- Систематизација и обрада података о водостајима
- Систематизација и обрада података о протоцима
- Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
2. Анализа нивоа и протока у акумулацији ХЕ
"Ђердап 1"
- Анализа нивоа воде
- Анализа протока у акумулацији
3. Анализа режима рада ХЕ "Ђердап 1"
4. Израда годишњег извештаја
Укупно програм I:
ПРОГРАМ II
Осматрања, мерења и анализа утицаја успора ХЕ
“Ђердап 1“ на режим подземних вода и дренажне
системе у приобаљу
ПРОГРАМ II/1
Осматрање и праћење нивоа подземних вода у
пијезометрима
Теренски радови:
1. Осматрање нивоа подземних вода на 125
пијезометара на сваких 15 дана (24 пута годишње)
2. Редовно праћење стања 125 пијезометара и
контрола рада осматрача (4 пута годишње)
Студијски радови:
1. Обрада података осматрања
 Прикупљање и систематизација, тромесечно,
резултата мерења 844 пијезометра у приобаљу, 44
пијезометра са diver-има и 534 пијезометра за
праћење рада дренажних система
 Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
Укупно програм II/1:
ПРОГРАМ II/3
Праћење утицаја успора и режима рада дренажних
система
Теренски радови:
1. Прикупљање и обрада података осматрања рада
црпних станица (62), каналске мреже (око 500 km),
Конкурсна документација В-45/14
Страна 61 од 93
II/3.Б
II/4.А
II/4.Б
II/5.Б
дренажних бунара (1040 самоизливних и 187 са
пумпом), дренажних колектора (4) и ефеката
система заштите
2. Технички увид у стање и функционалност система
заштите, дренажних система и система за
одводњавање 2 пута годишње, на целом подручју
под утицајем успора и увид у осматрања која врше
корисници система
Студијски радови:
1. Завршни радови за 2013. годину
- Прикупљање и систематизација података о
дренажним и системима за одводњавање за 2013.
годину
- Завршна обрада и анализа свих расположивих
података и резултата спроведених теренских радова
- Пренос датотека са сређеним подацима у РЦ ПД
„ХЕ Ђердап“.
2. Израда анализа
- Израда Извештаја о резултатима техничког увида
- Израда извештаја - информација о уоченим
проблемима
- Прикупљање актуелних података о бунарима
- Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
Укупно програм II/3:
ПРОГРАМ II/4
Осматрање промена квалитета подземних вода
Теренски и лабораторијски радови:
1. Узимање по 6 узорака воде два пута годишње,
(укупно 12 узорака)
2. Анализе квалитета воде на терену и у
лабораторији (27 параметара)
Студијски радови:
1. Израда извештаја
Укупно програм II/4:
ПРОГРАМ II/5
Обрада и анализа података осматрања подземних
вода
Студијски радови:
1. Завршна обрада података и анализе за 2013.
годину
- Систематизација података добијених реализацијом
програма II/1 i II/3 за 2013. годину
- Завршна анализа свих расположивих података и
резултата спроведених теренских радова
- Израда годишњег извештаја – елабората
- Пренос датотека са сређеним подацима у РЦ ПД
„ХЕ Ђердап“.
2. Обрада података и анализе
- Анализа и приказ података осматрања на 844
пијезометра
- Анализе режима подземних вода и ефеката рада
дренажних система заштите у 15 насеља и
индустријских зона и 10 пољопривредних подручја
- Пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ
Ђердап"
Укупно програм II/5:
Укупно програм II:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 62 од 93
III.А
III.Б
IIIa.Б
V.А
V.Б
VI.А
ПРОГРАМ III
Режим наноса у акумулацији хе "ђердап 1"
Теренски и лабораторијски радови:
1. Мерења свакодневних вредности концентрације
суспендованог наноса на 9 профила
2. Комплетна хидрометријска мерења, са обрадом на
13 профила и пренос одговарајућих датотека у РЦ
ПД "ХЕ Ђердап"
Студијски радови:
1. Израда биланса наноса за 2013. годину и израда
елабората
Укупно програм III:
ПРОГРАМ IIIa
Морфолошке промене корита у акумулацији ХЕ
"Ђердап 1"
Студијски радови:
1. Анализа морфолошких промена водотока за
период 1976-2014 и период између два последња
снимања
2. Израда елабората и пренос одговарајућих
датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм III/а:
ПРОГРАМ V
Водно-сони режим земљишта
Теренски и лабораторијски радови:
1. Испитивање вода
- Узимање узорака подземних вода из пијезометара и
површинских вода из каналске мреже, са укупно 26
локалитета, 3 пута годишње
- Анализа квалитета воде на терену и у лабораторији
(78 узорака, 16 параметара)
2. Испитивање земљишта
- Отварање 60 сондажних педолошких бушотина
дубине до 2,5 m
- Хидропедолошка истраживања земљишта
Студијски радови:
1. Анализа резултата теренских и лабораторијских
испитивања
2. Израда извештаја – елабората и пренос
одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм V:
ПРОГРАМ VI
Осматрања, мерења и анализа утицаја успора ХЕ
"Ђердап 1" на шуме у форланду
Теренски радови:
1.
Праћење промена површинског и подземног
режима вода у вегетационом и ванвегетационом
периоду на 4 сектора
2.
Хидропедолошка истраживања - отварање
хидропедолошких профила на 4 локације
3.
Осматрање моменталне влаге у зони
кореновог система, сваких 15 дана у вегетационом
периоду на укупно 9 профила (Сибница 3, Иваново
2, Ковин 2, Млаца 2)
4.
Фитоценолошка истраживања промена у
Конкурсна документација В-45/14
Страна 63 од 93
VI.Б
VII.А
VII.Б
VIII.А
вегетационом покривачу (шумским састојинама) –
2
укупнa површина осматрања (4 сектора) је 2500 m
5.
Праћење стања дебљинског и висинског
прираста шума у форланду 4 сектора – мерење
прираста на 30 стабала по профилу, на укупно 6
профила
Студијски радови:
1. Анализа резултата хидролошких и
хидропедолошких теренских истраживања
2. Обрада дебљинског и висинског прираста у
периоду извршених опажања
3. Анализа обрађених података дебљинског и
висинског прираста у зависности од хидролошких
промена
4. Израда годишњег извештаја и пренос
одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм VI:
ПРОГРАМ VII
Осматрања, мерења и анализа утицаја успора ХЕ
"Ђердап 1" на стабилност насипа
Теренски радови:
1.
Прикупљање и анализа резултата претходних
истраживања
2.
Технички увид у стање и проблеме система за
заштиту од спољних вода
- Редовни увид (линија одбране дужине око 450 km)
- Ванредни увид за време великих вода
3.
Истражни радови на левообалном дунавском
насипу Панчевачки рит (деоница насипа дужине
око 1 km)
- Детаљно инжењерскогеолошко рекогносцирање
терена на локалитету
- Геофизичка испитивања – геолектрично сондирање
терена и статичка пенетрација на 9 локалитета
унутар деонице
- Геомеханичка и хидрогеолошка испитивања, 8
сондажно-пијезометарских бушотина дубине 5-10 m,
са лабораторијским анализама
- Геодетско снимање попречних профила насипа на
међусобном растојању 100-200 m и положаја
истражних радова
Студијски радови:
1. Систематизација, обрада и основна анализа
података осматрања на 128 пијезометара
2. Израда извештаја о стању дунавског насипа
Панчевачки рит
3. Израда извештаја о резултатима техничког увида
4. Израда годишњег извештаја - елабората са
приказом резултата спроведених осматрања и
анализа и пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД
"ХЕ Ђердап"
Укупно програм VII:
ПРОГРАМ VIII
Праћење и анализа утицаја успора на квалитет
вода и екосредине ХЕ "Ђердап 1" и ХЕ "Ђердап 2"
Теренски и лабораторијски радови:
1. Мерења „in situ“ 6 параметара на 16 профила 2
Конкурсна документација В-45/14
Страна 64 од 93
VIII.Б
пута годишње , а на 8 основних профила још 2 пута
годишње
2. Узимање узорака воде, седимента и биоте на 16
профила 2 пута годишње, а на 8 основних профила
још 2 пута годишње
3. Испитивања квалитета воде и седимента
- Хемизам воде - 23 параметра у сваком циклусу
мерења
- Хидробиолошка испитивања – у сваком циклусу
мерења, а део 2 пута годишње на 8 основних
профила и једном на 16 профила
- Испитивање седимента, 6 параметара - 2 пута
годишње на 8 основних профила и једном на 16
профила
Студијски радови:
1. Израда годишњег извештаја – елабората и пренос
одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм VIII:
ПРОГРАМ IX
Стабилност падина и косина у зони акумулција ХЕ
"Ђердап 1" и ХЕ "Ђердап 2"
Теренски радови:
1.
IX.А
IX.Б
Визуелни преглед 26 локација нестабилних
појава дуж акумулација, на потезу од Београда до
бране ХЕ „Ђердап 2“, са оценом стабилности
2.
Радови у зони нестабилне појаве бр. 3, Винча
- Рекогносцирање терена нестабилне појаве
- Четврто контролно мерење геодетских тачака
3.
Радови у зони нестабилних појава бр. 6 и 7,
Смедерево
- Рекогносцирање терена нестабилне појаве
- Треће контролно мерење геодетских тачака
- Контролна инклинометарска мерења на 6
инклинометaра по 3 мерења
- Геоелектрично скенирање терена на 4 профила
4.
Радови у зони нестабилне појаве бр. 10,
Голубиње
- Инжењерско-геолошко картирање у размери 1:2500
- Четврто контролно мерење геодетских тачака
5.
Радови у зони нестабилне појаве бр. 11, Казан
- Рекогносцирање терена нестабилне појаве
- Четврто контролно мерење геодетских тачака
- Контролна инклинометарска мерења на 3
инклинометра по 3 мерења
Студијски радови:
1. Анализа резултата спроведених испитивања, са
оценом стабилности осматраних појава
2. Израда годишњег елабората и пренос
одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм IX:
Свеукупно ХЕ "Ђердап 1"
Конкурсна документација В-45/14
Страна 65 од 93
Износ (RSD)
Програм
број
Опис услуга
Вредност
услуге
(без ПДВ-а)
Вредност
услуге
(са ПДВ-ом)
Програм осматрања, мерења и анализа утицаја
успора Дунава на приобаље изазваних изградњом
и експлоатацијом ХЕ "Ђердап 2"
I.Б
ПРОГРАМ I
Осматрање, мерење и анализа режима
површинских вода
Студијски радови:
1.
Прикупљање, обрада података и допуна базе
података
- Систематизација и обрада података о водостајима
- Систематизација и обрада података о протоцим
- Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
2.
Анализа нивоа и протока на потезу од ХЕ
"Ђердап 1" до ушћа Тимока
- Анализа нивоа воде
- Анализа протока
3.
4.
II/1.А
II/1.Б
II/3.А
Анализа режима рада ХЕ "Ђердап 2"
Израда годишњег извештаја
Укупно програм I:
ПРОГРАМ II
Осматрања, мерења и анализа утицаја успора ХЕ
“Ђердап 2“ на режим подземних вода и дренажне
системе у приобаљу
ПРОГРАМ II/1
Осматрање и праћење нивоа подземних вода у
пијезометрима
Теренски радови:
1.
Осматрање нивоа подземних вода у
континуитету на 176 пијезометара 4 пута месечно
(48 пута годишње) и на 61 пијезометру једном
месечно (12 пут годишње)
2.
Редовно праћење стања пијезометара и
контрола рада осматрача 4 пута годишње
Студијски радови:
1. Обрада података осматрања
 Прикупљање и систематизација, тромесечно,
резултата мерења 176 пијезометра у приобаљу, 21
пијезометра са diver-има и 61 пијезометра за
праћење рада дренажних система
 Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
Укупно програм II/1:
ПРОГРАМ II/3
Праћење утицаја успора и режима рада дренажних
система
Теренски радови:
1.
Прикупљање и обрада података осматрања са
црпних станица (3), каналске мреже (око 4 km),
дренажних бунара (70), дренажних колектора (2) и
Конкурсна документација В-45/14
Страна 66 од 93
ефеката система заштите
Технички увид у стање и функционалност
система заштите, дренажних система, два пута
годишње, и детаљно рекогносцирање терена
3.
Мерење нивоа воде у 10 копаних бунара
једном месечно
Студијски радови:
1.
Завршни радови за 2013. годину
- Прикупљање и систематизација података о
дренажним и системима за 2013. годину
- Завршна обрада свих расположивих података и
резултата спроведених теренских радова
- Пренос датотека са сређеним подацима у РЦ ПД
„ХЕ Ђердап“.
2.
Израда анализа
- Праћење промена и ефикасности система заштите
(у целини и по појединим елементима)
- Израда извештаја о резултатима техничког увида
- Израда извештаја - информација о уоченим
проблемима
- Попуњавање базе података и пренос у РЦ ПД „ХЕ
Ђердап“
2.
II/3.Б
II/4.А
II/4.Б
II/5.Б
Укупно програм II/3:
ПРОГРАМ II/4
Осматрање промена квалитета подземних вода
Теренски и лабораторијски радови:
1.
Узимање по 13 узорака воде два пута годишње
2.
Анализе квалитета воде на терену и у
лабораторији (27 параметара)
Студијски радови:
1. Израда извештаја
Укупно програм II/4:
ПРОГРАМ II/5
Обрада и анализа података осматрања подземних
вода
Студијски радови:
1. Завршна обрада података и анализе за 2013.
годину
- Систематизација података за последњи квартал
2013. године
- Завршна обрада и анализа свих расположивих
података и резултата спроведених теренских радова
- Израда годишњег извештаја – елабората
- Пренос датотека са сређеним подацима у РЦ ПД
„ХЕ Ђердап“.
2. Обрада података и анализе
- Анализа података прикупљених осматрањем
- Оцена утицаја успора
- Израда извештаја – елабората са приказом
резултата техничког увида
Укупно програм II/5:
Укупно програм II:
III.А
ПРОГРАМ III
Режим наноса у акумулацији ХЕ "Ђердап 2"
Теренски и лабораторијски радови:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 67 од 93
III.Б
IIIa.Б
VII.А
VII.Б
1. Мерења свакодневних вредности концентрације
суспендованог наноса на 3 профила
2. Комплетна хидрометријска мерења, са обрадом на
2 профила и допуна базе података и пренос
одговарајућих датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Студијски радови:
1. Израда биланса наноса за 2013. годину
Укупно програм III:
ПРОГРАМ IIIa
Морфолошке промене корита у акумулацији ХЕ
„Ђердап 2“
Студијски радови:
1.
Анализа морфолошких промена водотока
2.
Израда елабората и пренос одговарајућих
датотека у РЦ ПД "ХЕ Ђердап"
Укупно програм III/а:
ПРОГРАМ VII
Осматрање и праћење објеката за заштиту од
спољних вода
Теренски радови:
1.
Технички увид у стање и проблеме система за
заштиту од спољних вода (линија одбране дужине
око 10 km)
2.
Редовно осматрање пијезометара у насипу
Грабовичког поља, 49 пијезометара два пута
месечно (24 пута годишње)
Студијски радови:
1.
Систематизација, анализа и обрада података
осматрања
2.
Израда извештаја о резултатима техничког
увида
3.
Израда годишњег извештаја – елабората са
приказом резултата спроведених осматрања и
анализа и пренос одговарајућих датотека у РЦ ПД
"ХЕ Ђердап"
Укупно програм VII:
Свеукупно ХЕ "Ђердап 2"
Свеукупно:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 68 од 93
7. Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап1“ и ХЕПС“Ђердап
2“, редни број набавке В-45/14
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Образац 2
Назив
понуђача:______________________________________________________
Број и датум понуде:_____________________________________________
Део предмета набавке који се
поверава
подизвођачу
на
извршење
Р.б. Назив подизвођача
1
2
3
4
5
Потпис одговорног лица
M.П.
Конкурсна документација В-45/14
______________________
Страна 69 од 93
8. Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап1“ и ХЕПС“Ђердап
2“, редни број набавке В-45/14
Образац 3
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Рачун Банка
Матични број подизвођача
Порески
идентификациони
број подизвођача
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Потпис одговорног лица понуђача
M.П.
Конкурсна документација В-45/14
______________________
Страна 70 од 93
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача, исти су у обавези да уз понуду
доставе Споразум из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама, којим се
понуђачи из групе понуђача обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће и уме групе понуђача дати средство финансијског
обезбеђења,
-понуђачу који ће издати рачун,
-рачуну на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 71 од 93
9. Образац 4.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Назив учесника у
заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески
број
идентификациони
Особа за контакт
2. Назив
учесника
заједничкој понуди
у
Адреса
Матични број
Особа за контакт
3. Назив учесника у
заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Особа за контакт
Напомена:
Табелу „Подаци учесника у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
Потпис одговорног лица понуђача
M.П.
Конкурсна документација В-45/14
______________________
Страна 72 од 93
10. Начин и услови плаћања, рок извршења набавке као и друге
околности од којих зависи прихватљивост понуде
Наручилац ће вршити исплату укупно уговорене цене месечним рачунима
према стварно извршеним услугама, уз који се прилаже Записник о извршеним
пословима, оверен од надзорног органа Наручиоца.
Месечне рачуне са Записником о извршеним пословима Извршилац ће
доставити Наручиоцу до 10-тог у месецу за претходни месец.
Све исплате Наручилац ће вршити преносом средстава на рачун Извшиоца у
року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Уз коначни рачун, Извршилац је дужан да достави Записник о коначном
пријему свих извршених услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.
Извршиоцу није дозвољено да захтева аванс.
11. Захтев у погледу рока извршења уговорене обавезе
Понуђач је дужан да услуге врши у периоду од 365 дана од дана закључења
уговора. Посебни рокови за извршење појединих позиција наведени су у
Програмима радова.
Уколико Понуђач понуди другачији рок, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
12. Цена
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена
која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
понуђача детаљно образложење (у року који не може бити дужи од 5
календарских дана рачунајући од дана пријема захтева) свих њених саставних
делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним
набавкама.
Цена је фиксна, непроменљива за цео уговорени период.
13. Средства финансијског обезбеђења
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције
за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
Конкурсна документација В-45/14
Страна 73 од 93
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу за
озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо - Oбразац 14.
Конкурсне документације - Oбразац меничног овлашћења, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења менице је
60 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је дужан да уз меницу и овлашћење из претходног става достави и
Захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник Републике Србије“, број 56/2011).
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;
 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће 7 дана пре наплате средства финансијског обезбеђења
обавестити Понуђача о наплати.
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
14. Додатна објашњења конкурсне документације
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Питања се достављају
на меморандуму понуђача, који има свој заводни број и датум са потписом
овлашћеног лица понуђача, на адресу „ХЕ Ђердап“ д.о.о., Кладово, Служба за
јавне набавке, Поп Стојанова 2а, Београд или на е-mail адресу:
[email protected]
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3(три) дана од пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 74 од 93
Целокупна комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у
поступку јавне набавке врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), односно
писаним путем.
15. Додатно обезбеђење – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоврсан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог
понуђача у случају да буде изабран додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза и то:
 Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално
плаћање уговорне казне у висини од 15% од вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне
казне мора бити безусловна и платива на први позив.Иста не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац,мањи
износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза,
важност банкарске гаранције мора се продужити.
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје Наручиоцу истовремено са
потписивањем уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног
потписивања уговора.
16. Увид код понуђача, односно понуђача
Приликом стручне оцене понуда, наручилац може писаним путем да
захтева додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно подизвођача. О наведеном, наручилац ће благовремено,
писаним путем обавестити понуђача.
17. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
18. Додатни елеменат критеријума
Уколико буду поднете две или више понуда са истом ценом, предност ће
имати понуда понуђача који има већи пословни капацитет у претходне три
године.
19. Поштовање обавеза које призилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је
ималац права интелектуалне својине.
20. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 75 од 93
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Сходно члану 149. Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту
права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Захтев за
заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења
одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтевом за
заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Портал јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне докуменатције, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права
достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун
број: 840-0000742221843 – 57, модел 97, позив на број 38-020, прималац:
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за
захтев за заштиту права, број јавне набавке: В-45/14.
22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом
112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 76 од 93
10. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.______________ од ________________ за јавну набавку
Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље
изазваног
експлоатацијом
ХЕПС“Ђердап
1“
и
ХЕПС“Ђердап 2“, редни број набавке В-45/14
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Број и датум понуде : _________________________________________________
Пословно име Понуђача:______________________________________________
Адреса седишта Понуђача:____________________________________________
Одговорно лице (потписник уговора):__________________________________
Особа за контакт:____________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________
Телефакс:__________________________________________________________
Елек.пошта:___________________________________________________
Текући рачун понуђача:______________________________________________
Матични број понуђача:_______________________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):__________________________________________
Укупан број страна понуде: ____________________
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Датум:________
М.П.
Потпис одговорног лица
___________________
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 77 од 93
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Програм осматрања, мерења и
анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног
експлоатацијом ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“, редни број
набавке В-45/14
Укупна цена без ПДВ-а је______________________________________ динара.
Укупна цена са ПДВ-ом је______________________________________ динара
Рок важења понуде_________________________________________________
Рок извршења ______________________________________________________
Рок плаћања ________________________________________________
Датум:________
М.П.
Потпис одговорног лица
___________________
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 78 од 93
11.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Потпис одговорног лица
Датум:___________
Конкурсна документација В-45/14
M.П.
______________________
Страна 79 од 93
12.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,__________________________________ даје:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
број_____________________од_____________________,у
поступку
јавне
набавке услуга: Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава
на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“,
редни број набавке В-45/14, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Потпис одговорног лица
Датум:________________
M.П.
______________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 80 од 93
13.
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап 1“ и
ХЕПС“Ђердап 2“
закључен између уговорних страна:
Привредног друштва „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово, Трг Краља
Петра бр.1, 19320 Кладово, матични број: 07715226, ПИБ: 100695213, кога
заступа директор Горан Кнежевић, дипл.ек., (у даљем тексту: Наручилац), са
једне,
и
___________________________________________________________________
_________,
(матични број: _____________, ПИБ: ___________________), кога заступа
генерални директор ______________________________, (у даљем тексту:
Извршилац), са друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Извршилац се обавезује да изврши осматрања, мерења и анализу утицаја
успора Дунава на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап 1“ и
ХЕПС“Ђердап 2“, у следећим Програмима:
Програм I
Програм II
II/1
пунктовима
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
Програм III
Програм V
производњу
Програм VI
Програм VII
Програм VIII
Програм IX
- Праћење режима површинских вода
- Праћење режима подземних вода и рада дренажних система
- Осматрање и праћење нивоа подземних вода на постојећим
- Обнављање и допуна пијезометарске мреже
- Праћење утицаја успора и режима рада дренажних система
- Осматрање промена квалитета подземних вода
- Анализа података осматрања режима подземних вода и ефеката
дренажних система
- Студије режима подземних вода и ефеката дренажних система
- Праћење режима наноса и морфолошких промена
- Праћење водно-соног режима и утицаја на пољопривредну
- Утицај успора на шуме у форланду
- Утицај успора на стабилност насипа
- Праћење и анализа утицаја успора на квалитет вода и екосредине
- Осматрање и анализа стабилности падина и косина,
у свему према понуди Извршиоца број ____________од ___________ године.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 81 од 93
Врста и обим услуга ближе су одређени Описом и спецификацијом предмета
јавне набавке који је саставни део Конкурсне документације за јавну набавку
услуга Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС“Ђердап 1“ и ХЕПС“Ђердап 2“,
редни број набавке В-45/14 и као такав чини саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупно уговорена цена за услуге, из члана 1. овог Уговора, износи:
ДИНАРА :____________________ без ПДВ-а
(и словима: ______________________________________________ динара)
и
ДИНАРА: ____________________ са ПДВ-ом
(и словима:_____________________________________________ динара).
Укупно уговорена цена, из усвојене понуде Извршиоца, је непроменљива,
фиксна.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће вршити исплату укупно уговорене цене из члана 2. овог уговора
месечним рачунима према стварно извршеним услугама, уз који се прилаже
Записник о извршеним пословима, оверен од надзорног органа Наручиоца.
Месечне рачуне са Записником о извршеним пословима Извршилац ће
доставити Наручиоцу до 10-тог у месецу за претходни месец.
Све исплате Наручилац ће вршити преносом средстава на рачун Извршиоца у
року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Уз коначни рачун, Извршилац је дужан да достави Записник о коначном
пријему свих извршених услуга.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности која је 30 (тридесет) дана дужа од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да Извршилац не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
Конкурсна документација В-45/14
Страна 82 од 93
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Извршилац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
РОК
Члан 5.
Уговорне обавезе из члана 1. овог уговора Извршилац је дужан да врши у
периоду од _____ дана од дана закључења уговора.Посебни рокови за
извршење појединих позиција наведени су у Програмима радова, који су
саставни део овог уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.
Извршење обавезе у року, наведеном у претходном ставу, је битан састојак
уговора.
ВИША СИЛА
Члан 6.
Као случајеви „више силе“ сматрају се: поплава, пожар и друге природне
катастрофе, рат или мобилизација. Под случајем „више силе“ не подразумева
се надостатак материјала и штрајк радне снаге.
У слуају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које
отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом
силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за
извршење обавезе из претходног члана.
Уговорени рок, из члана 5., продужиће се за онолико дана, колико су трајале
околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници
заједнички констатовати у писаном документу – записнику.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Ако Извршилац не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним
испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:
-у случају неиспуњења уговорних обавеза (одступање од динамичког
плана), у висини 10% (десет процената) од укупно уговорене цене, у износу од
_______________ дин. и
-у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења
уговореног рока из члана 5. овог Уговора), за сваки дан задоцњења у висини
5‰ (пет промила) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене
казне не може прећи 10% (десет процената) укупно уговорене цене.
Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза
Извршиоца, или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извршиоца,
Конкурсна документација В-45/14
Страна 83 од 93
већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне
накнаде штете, а највише до висине вредности уговора.
У случају доцње у испуњењу уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац без
посебног саопштења Извршиоцу, задржава своје право на уговорну казну.
Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка
уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од
стране Извршиоца и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који
износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 8.
Извршилац се обавезује да:
1. изврши уговорене услуге, у свему према усвојеној понуди, квалитетно,
строго поштујући захтеве из Конкурсне документације, према
професионалним правилима струке предвиђеним за ову врсту посла, у
складу са прописима, стандардима, техничким нормативима;
2. уговорне обавезе изврши у року, утврђеном у члану 5. овог Уговора;
3. адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији
посла, које могу да доведу у питање испуњење уговорног рока;
4. достави програме реализације теренских радова (техничког увида,
обиласка, снимања профила, теренских мерења) свих Програма;
5. седам дана пре реализације теренских радова о томе извести
Наручиоца;
6. по извршеном техничком увиду, обиласку терена и извршеним теренским
радовима достави извештај и детаљну спецификацију стварно
извршених радова, односно по извршеним мерењима достави мерне
податке;
7. у року одређеном Програмом радова, достави Наручиоцу Елаборат о
извршеним осматрањима, мерењима и анализама у 5 (пет) комплетних
примерака и то за сваки Програм у посебној свесци, а комплетиране
резултате реализације свих Програма и свих улазних и обрађених
података садржаних у Елаборату у електронској форми на ЦД-у;
8. поступи по примедбама Стручне комисије, уколико исти не представљају
измену уговорних обавеза, у року од 8 дана од дана пријема тих
примедби писменим путем;
9. сноси трошкове својих представника у раду Стручне комисије;
10. подизвођачу____________________________________повери
на
извршење део уговорене обавезе_________________________________;
11. да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив;
12. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
Конкурсна документација В-45/14
Страна 84 од 93
1. Извршиоцу омогући извршење уговорене обавезе;
2. Извршиоцу обезбеди податке о осматрањима и мерењима која врше
РХМЗ Србије, водопривредне организације са подручја акумулације
ХЕПС „Ђердап 1“ и ХЕПС „Ђердап 2“, друге фирме и предузеће као и
стручне службе Наручиоца, сагласно Програму и спецификацији услуга
из члана 1. овог уговора;
3. у случају захтева за већи број примерака Елабората од броја примерака
из члана 9. став 1. тачка 7. овог уговора, плати стварне трошкове израде
повећаног броја Елабората;
4. формира Стручну комисију и сноси све трошкове њеног рада, осим
трошкова предвиђених чланом 9. став 1. тачка 9. овог уговора;
5. Извршиоцу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним
одредбама овог Уговора;
6. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 10.
Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог
Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о
безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да
поштује и акте које донесе Наручилац, односно Уговорне стране закључе из
области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради
реализације овог Уговора.
Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на
раду, које је полазећи од специфичности послова, које су предмет овог
Уговора, технологије рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се
заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе, наведене у ставу 1. и 2. овог члана,
Наручилац може раскинути овај Уговор.
Члан 11.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни
део овог Уговора.
Члан 12.
Извршилац је дужан да обезбеди колективно осигурање за своје запослене у
случају повреде на раду, професионалних обољења и оболења у вези са
радом, у време док је ангажован на послу по овом Уговору и док је на простору
где се рад обавља код Наручиоца.
Сума осигурања за запосленог код Изршиоца не може бити мања од 900.000,00
динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају
настанка инвалидитета.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 85 од 93
Члан 13.
Извршилац је дужан да Наручиоцу и његовим запосленима надокнади штету,
која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља
на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица,
које је ангажовао Извршилац, ради обављања послова, који су предмет овог
Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална
штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета
настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде, које је
имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.
Извршилац је дужан да има у поседу полису осигурања од одговорности из
делатности за штете причињене трећим лицима, са сумом осигурања, по
осигураном случају, не мањом од 500.000 динара.
Члан 14.
Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном
месту, уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе
средства за рад, издало лице одређено, у складу са прописима, од стране
Наручиоца, да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности
и здравља на раду.
Извршилац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова, на начин утврђен у ставу 1. oвог члана, нити може
продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од
стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за
спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА
Члан 15.
Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да буду
доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из
предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да
буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским
методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна.
Извршилац гарантује Наручиоцу да извршењем обавеза по овом Уговору, не
повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине.
ПРИЈЕМ ЕЛАБОРАТА
Члан 16.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 86 од 93
Сматраће се да је Извршилац извршио своје уговорне обавезе у целости и
предао Наручиоцу Елаборат када га без примедби записнички усвоји и прими
стручна комисија Наручиоца.
Евентуалне недостатке Извршилац је дужан да отклони у року од 8 дана од
дана пријема примедби Стручне комисије Наручиоца.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор,
Извршилац:
у случајевима када
- не приступи извршењу уговорне обавезе сходно утврђеној динамици;
- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року
утврђеним Чланом 4. овог Уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем
редоследу:
-
Уговор,
Конкурсна документација Наручиоца, редни број В-45/14.
Члан 19.
Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега уговорне стране
ће решити споразумно договарањем овлашћених представника уговорних
страна. У случају да се неспоразуми не могу решити на начин предвиђен овим
чланом, настале евентуалне спорове решаваће надлежни Привредни суд.
Члан 20.
Саставни део овог Уговора је:
1. Понуда Изршиоца број __________ од ____________2014. године,
2. Програм осматрања,мерења и анализе утицаја успора Дунава на
приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС „Ђердап 1“ и ХЕПС „Ђердап
2“;
3. Прилог о безбедности и здрављу на раду.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 87 од 93
Члан 21.
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања овлашћених лица
обе уговорне стране.
Члан 22.
Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, на српском језику, од којих по
1 (један) примерак, за сваку уговорну страну.
ИЗВРШИЛАЦ
Директор
НАРУЧИЛАЦ
„ХЕ Ђердап“ д.о.о. Кладово
Директор
Горан Кнежевић, дипл.екон.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач, без оправданих разлога,
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 88 од 93
Прилог о безбедности и здарвљу на раду понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе истог
О
П Р
Б Е З Б Е Д Н О С Т И
И
И
Л О Г
З Д Р А В Љ У
Н А
Р А Д У
Уговор.....................бр............. од......................године
Закључен између:
Наручилац: Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово
Трг Краља Петра 1,
Извршилац:___________________________________________________
Наручилац и Извршилац сагласно констатују да су посебно посвећени
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других
лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље
и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.
Наручилац посебно истиче и указује:
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која
учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у
радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и
здравља на радуи других законских прописа и посебних аката Наручиоца,
која регулишу ову материју.
2. Да Наручилац захтева од Извршиоца да се приликом пружања
услуга/извођење радова које су предмет овог уговора, доследно придржава
Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која
учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у
радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и
здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца,
која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на
најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или
професионалних болести.
3. Да Извршилац прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 89 од 93
ПРЕДМЕТ
Тачка 1.
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Извршиоца, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом
пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и
здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
Тачка 2.
Извршилац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у току
трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року,
поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и
осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним
актима Наручиоца.
Тачка 3.
Извршилац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна
околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду
прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље
запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет
Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.
Тачка 4.
Извршилац је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог
Прилога.
Тачка 5.
Извршилац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у
току припрема за пружње услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у току
трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року,
придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и
инструкција о БЗР које важе за Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају
следећих правила:
1. Забрањено је избегавање примене и ометање спровођења мера БЗР;
2. Обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну
заштиту на раду;
3. Процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола
за рад увек морају да буду испоштоване;
4. Процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида
увек морају да буду испоштоване;
5. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у
Конкурсна документација В-45/14
Страна 90 од 93
просторјама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних
супстанци;
6. Забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и
неовлашћено фотографисање;
7. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у
саобраћају.
Тачка 6.
Извршилац је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођење радова које су
предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извршиоцу по питању повреда на
раду, односно оштећења средстава за рад.
Тачка 7.
Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним
обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и
која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту
на раду за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, а све у
складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима
Наручица.
Тачка 8.
Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стучне анализе, извештаје, атесте и дозволе за средства за
рад која ће бити коришћена за пружање услуга/извођење радова кји су предмет
Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим
прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима
Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе
или извештаје или атесте или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.
Тачка 9.
Извршилац је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова
достави:
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се
видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога;
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова;
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извршиоца.
Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац је дужан да достави доказе о:
1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
2. извршеним лекарским прегледима запослених,
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Конкурсна документација В-45/14
Страна 91 од 93
Тачка 10.
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан
и здрав рад приликом извођења радова/пружања услуга које су предмет Уговора.
Извршилац је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима од стране
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и
здравље запослених и других лица која је наступила услед извршења Уговора,
наложи заустављање даљег извођења радова/пружања услуга док се не отклоне
уочени недостаци и о томе обавести Извршиоца и надлежну инспекцијску службу.
Извршилац се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.
Тачка 11.
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни
простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље
запослених.
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир
природу послова које обављају, кординирају активности у вези са применом мера
за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених,
као и да обавештавају један другог и своје запослене и представнике запослених
о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим
споразумом.
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се
лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује
безбедност и здравље свих запослених.
Тачка 12.
Извршилац је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из
области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга који су
предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.
Извршилац је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду
који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења
радова/пружања услуга који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од
сачињавања Извештаја о повреди на раду.
ЗА ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР
Конкурсна документација В-45/14
ЗА „ХЕ ЂЕРДАП“
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ
Страна 92 од 93
14.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА (ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ)
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК:
_____________________________________________________________
Пун назив и седиште:
___________________________________________________
Матични број:
_________________________________________________________
ПИБ:
_________________________________________________________________
Т.Р. број:
_____________________________________________________________
Банка:
________________________________________________________________
Издаје: _____________________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК: „ХЕ Ђердап“ д.о.о. Кладово, ул. Трг Краља Петра 1, 19 320
Кладово
ПИБ: 100695213
Матични број: 07023332
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, соло меницу серијског броја
______________________, као средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, достављене у поступку јавне набавке број 45/2014, и
ОВЛАШЋУЈЕМО: „ХЕ Ђердап“ д.о.о. Кладово, ул. Трг Краља Петра I, број 1, 19
320 Кладово, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_____________________ (износ од 10 % укупне вредности понуде без
урачунатог пореза на додату вредност) са роком доспећа _____________
године (са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла), да у случају неиспуњења наших обавеза по основу
предметне јавне набавке, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет рачуна
Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за
заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за
правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
_________________, _____________ године.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М. П. _______________________________
Потпис овлашћеног лица, овера печатом
Конкурсна документација В-45/14
Страна 93 од 93
Download

ГРАД БЕОГРАД