OsteoSTOP K2
Za optimalno
iskorištavanje kalcijuma!
Sprečava stvaranje kalcifikata
i taloženje u mekim tkivima!
Osteoporoza
Osteoporoza (OP) je najčešća
metabolička bolest kostiju koja
predstavlja značajan socijalni i
medicinski problem, jer bilježi stalan
porast broja oboljelih.
Prema procjenama Svjetske Zdravstvene
O rgan izacij e ( WHO ) o ko 20%
postmenopauzalnih žena ima OP, a oko
50% nisku koštanu gustinu.
Najčešći prelomi, koji su direktna
posljedica OP, su na kičmenim
pršljenovima, proksimalnom femuru i
distalnom radijusu. Najveći socioekonomski problem su prelomi kuka sa
značajnim mortalitetom i velikim
invaliditetom (preko 50%).
Prevencija
Prevencija osteoporoze treba da spriječi
gubitak koštane mase do nivoa za
nastajanje fraktura. Da bi se ispravno
sprovela prevencija osteoporoze
potrebno je izmjeriti koštanu gustinu.
DEXA (dvoenergetska absorpciometrija
rendgenskim X zracima) se smatra
zlatnim standardom za procjenu koštane
gustine. Mjeri se gustina kosti cijelog
skeleta sa posebnim osvrtom na kukove i
lumbalnu kičmu. Trajanje pregleda iznosi
5 minuta, doza zračenja je minimalna
(dozvoljava i pregled djece bez
ograničenja), ima dobru preciznost i
prihvatljivu cijenu.
D r u g i ko ra k u c i l j u p re ve n c i j e
osteoporoze je redovna fizička aktivnost.
Fizička aktivnost povećava koštanu
masu, poboljšava koordinaciju pokreta i
smanjuje učestalost preloma. Treći korak
je ishrana.
Ishrana u cilju prevencije
osteoporoze
Mnoge studije su pokazale doprinos
kalcijuma, magnezijuma i vitamina D u
prevenciji osteoporoze. Noviji dokazi do
kojih se došlo pokazuju i to da vitamin K
može imati značajnu ulogu u prevenciji
gubitka koštane mase.
Saznanja o vitaminu K kao protektoru
kardiovaskularnog sistema u smislu da
sprečava nagomilavanje kalcijuma u
krvnim sudovima nametnula su sljedeće
pitanje: Da li suplementacija kalcijuma i
vitamina D ubrzava stvaranje kalcifikata
u krvnim sudovima i ubrzava
kardiovaskulani događaj (infarkt
miokarda)?
U renomiranom časopisu “Circulation”,
Journal of The American Heart
Association, objavljeni su rezultati
studije izvedene na 36.282 žene u
postmenopauzi. Studija je pokazala da
suplementacija kalcijumom/vitaminom
D nije dovela do povećanja, a ni do
smanjenja rizika od kardiovaskularnih ili
cerebrovaskularnih oboljenja kod žena u
postmenopauzi u toku 7 godina
primjene suplementacije.
Natto - tradicionalna, ali ujedno i najkontraverznija japanska hrana, nastaje kada se soja
fermentira sa bakterijskom kulturom, odnosno bakterijom, lat. bacillus subtils. Natto je
hrana vrlo izraženog ukusa i mirisa, te ljepljive teksture i upravo ga to čini izrazito
neuobičajenim specijalitetom. Natto ima izuzetna ljekovita svojstva. Bogat je
pirazinom, serin proteazom, vitaminima (K, K1, K2, PQQ), fitoestrogenom,
genisteinom, daidzeinom, izoflavonom i selenom.
Sigurno je da su pojedinci sa vaskularnim
ili vulvularnim kalcifikatima izloženi
p o ve ć e n o m r i z i ku o d n a sta n ka
ka rd i ova s ku l a r n o g d o ga đ a j a a l i
povezanost između suplementacije
kalcijuma/vitamina D i
kardiovaskularnog događaja nije
dokazana (1). Isto tako, statistički podaci
ukazuju na to da je incidenca preloma
kuka niža u Japanu nego u zemljama
Evropske unije i Americi. Razlog zbog
čega je to tako nije tačno utvrđen ali se
pretpostavlja da je od presudnog značaja
način ishrane, geometrija kostiju i način
ž i v o t a . P r e t p o s t av l j a s e d a j e
konzumiranje japanske soje natto
doprinijelo ovakvim rezultatima.
Redovnim konzumiranjem soje natto u
serumu postmenopauzalnih žena
povećan je sadržaj menahinona 7
(prirodnog vitamina K2) i
karboksilovanog osteokalcina koji
doprinose boljoj ugradnji kalcijuma u
kosti i povećanju gustine koštane srži.
Pretpostavlja se da značajan doprinos
stanju kosti daju i izoflavoni iz soje natto
koji se u ovom obliku fermentisane soje
nalaze u vrlo iskoristljivom obliku za
ljudski organizam (2).
1. Judith Hsiam MD, et al., Calcium/Vitamin D
Supplementation and Cardiovascular Events, Circulation,
American Heart Association, 2007.
2. Yukihiro Ikeda, et al, Intake of Fermented Soybeans, Natto,
Is Associated with Reduced Bone Loss in Postmenopausal
Women: Japanese Population-based Osteoporosis (JPOS)
Study, American Society for Nutrition, 2006.
Lifeline Informator - OsteoSTOP K2®
Vitamin K
Vitamin K predstavlja grupu strukturno
sličnih, u masti rastvornih
(liposolubilnih) vitamina koji su
neophodni za različite metaboličke
procese, modifikacije određenih
proteina, neophodnih u procesima
koagulacije i metabolizmu kosti. Ova
grupa vitamina obuhvata 2 prirodna
oblika: vitamin K1 i vitamin K2.
Vitamin K1 (filohinon, fitomenadion,
fitonadion) sintetišu biljke, dok vitamin
K2 proizvode bakterije. U ljudskom
o rga n i z m u v i ta m i n K 2 n a sta j e
konverzijom vitamina K1 od strane
bakterija u tankom crijevu.
Međutim vitamin K2 (menahinon)
podrazumijeva više podtipova vitamina
K2. Najviše izučavani od njih su
menahinon - 4 (MK-4) i menahinon - 7
(MK-7). MK-4 se proizvodi konverzijom
vitamina K1 u samom tijelu, u
pankreasu ili zidovima arterija. MK-7
takođe nastaje konverzijom, ali od
strane crijevnih bakterija.
Na osnovu ovoga moglo bi se zaključiti
da do nedostatka vitamina K2 dolazi
rijetko, izuzev ukoliko nije u pitanju
n e d ovo l j n a ko nve r z i j a u s l j e d
nedovoljnog unosa vitamina K iz hrane,
nedostatka zdrave crijevne flore (kao
posljedica terapije antibioticima) ili
smanjene mogućnosti resorpcije iz
crijeva (kao posljedice nekih crijevnih
oboljenja).
Nedavno izvedena ispitivanja pokazala
su kod dobrovoljaca nedostatak
vitamina K i povećane količine proteina
sa nedovršenom karboksilacijom. U
prilog tome bile su i studije sa MK-4
izvedene na životinjama, koje su
ukazale na mogućnost prevencije
kardiovaskularne kalcifikacije (3).
3. (http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K
(posljednji pristup 07.08.2011)
Da biste organizmu obezbijedili 45 µg vitamina K2, trebali biste dnevno konzumirati:
Meso
4 kg
ili
Mlijeko
5 litara
Jogurt
5 litara
ili
Meki sir
80 g
ili
ili
Tvrdi sir
59 g
ili
Jaje
140 g
ili
Metabolički značaj vitamina K2 (menahinon 7)
Mnogo godina se mislilo da je uloga vitamina K vezana samo za
koagulaciju krvi. Međutim u posljednih deset godina uloga
vitamina K se veže sa još dvije značajne stvari, a to su razvoj
kostiju i zdravlje kardiovaskularnog sistema. Značaj vitamina
K2 vezan je isključivo za iskorištenje kalcijuma.
Epidemiološke studije su pokazale da je svakodnevni unos
japanske fermentisane soje natto koja sadrži značajne količine
menahinona 7 značajno smanjila rizik od gubitka koštane
mase (2).
Menahinon 7 (MK 7) se duže zadržava u cirkulaciji od
filohinona (vitamina K1), i igra veoma važnu ulogu u
karboksilaciji i aktivaciji osteokalcina, veoma važnog proteina
u koštanim ćelijama osteoblastima.
Nedavno izvedene studije su potpuno razdvojile značaj
vitamina K2 (menahinona 7) od vitamina K1 (filohinona).
Vitamin K2
o
o
H
N
Protein
N
H
o
karboksilacija
H
N
protein
o
CH3
o
-
COO
U odsustvu vitamina K2,
osteokalcin ostaje neaktivan
i ne može vezati kalcijum,
što dovodi do nepotpunog ugrađivanja
kalcijuma u kosti, lošijeg kvaliteta kostiju i osteoporoze
protein
N
H
o
P
o
P
o
o
Aktivirani osteokalcin vezuje kalcijum
i potpuno ga ugrađuje u kosti
o
oo
o
Ca
o
Ca
2+
2+
o
o
o
o
o
P
o
P
Lifeline Informator - OsteoSTOP K2®
Optimalan efekat uz kombinaciju vitamina D3 i K2
osteoblasti (grade kost) i osteoklasti
(razgrađuju kost). U jednoj kliničkoj
studiji, visok nivo nekarboksilovanog
osteokalcina ukazao je biološki
neaktivan osteokalcin.
U studiji su učestvovale 34 žene u
postmenopauzi. Jedna grupa je pila
vitamin K2, a druga grupa je konzumirala
vitamin K2 i vitamin D3. Nivo intaktnog
osteokalcina je ostao isti kod grupe koja
je pila samo vitamin K2 dok je
Kost je dinamičan sistem, bez obzira na
kombinacija vitamina D3 i vitamina K2
životnu dob, najstarija u našem tijelu ima
dovela do značajnog smanjenja količine
samo deset godina. Ciklus remodeliranja
nekarboksilovanog osteokalcina (4).
Prema tome, kombinovana terapija
vitamina K2 i vitamina D3 je dala mnogo
bolje razultate nego terapija vitaminom
K2 kod žena u ranoj postmenopuzi.
kosti traje oko šest mjeseci, faza
resorpcije četrnaest dana do jedan
mjesec, a formiranja tri do pet mjeseci.
Za to su odgovorne dvije vrste ćelija:
Vitamin K2 omogućava zaštitu krvnih sudova
British Medical Journal je objavio članak
o studiji sprovedenoj na 1.471 zdravoj
ženi u postmenopauzi. Žene su bile
podijeljene u dvije grupe. Jedna grupa je
primala 1g kalcijuma, a druga grupa je
dobila placebo. Žene kod kojih je rađena
suplementacija kalcijumom bile su
izložene duplo većem riziku od srčanog
udara nego žene koje su dobijale
placebo.
Zaključak ove studije je bio da povećan
unos kalcijuma u cilju prevencije
osteoporoze bez unosa vitamina K
povećava rizik od srčanog udara (5).
Ovaj fenomen je postao mnogo
ZDRAVE KOSTI
Vitamin K2 aktivira jedinstven
protein osteokalcin koji je
neophodan za efikasno
vezivanje kalcijuma u kostima.
Ukoliko vitamina K2 nema
dovoljno, kalcijum može završiti
u cirkulaciji što može biti štetno
i za srce i za krvne sudove.
razumljiviji kada se došlo do saznanja da
Vitamin K2 pomaže karboksilaciju i
aktivaciju drugog proteina matrix GLA
p ro tein a (MGP) o d govo rn o g za
prevenciju kalcifikacije krvnih sudova.
4. Yasui T., et al., Gynecol. Endocrinol.2006,22 (8),455-9
5. Bolland M.J., et al., BMJ 2008, 336, 262-6 doi; Epub 2008, Jan 15.
Vitamin K2 paradoks
Dvojna funkcija vitamina K2 može se
nazvati vitamin K2 paradoksom. S jedne
strane pomaže izgradnju depoa
kalcijuma u kostima, a s druge strane na
nivou krvnih sudova postiže sasvim
suprotan efekat tj. sprečava nastanak
kalcifikata u krvnim sudovima (6).
Na osnovu dosadašnjih istraživanja
ustanovljen je nedostatak vitamina K2
kod populacije u zapadnim zemljama. U
prilog tome ide i studija rađena u
Holandiji. U studiju je bilo uključeno
4.807 ispitanika, starosti iznad 55
godina, trajala je 10 godina. Studijom su
željeli pokazati količinu vitamina K2 koju
Holanđani unose hranom i to najviše
putem mliječnih proizvoda (sir). Učesnici
koji su imali unos vitamina K2 veći od 32
µg (u vidu sira i ostalih namirnica) u
poređenju sa onima kod kojih je unos bio
ZDRAVO SRCE
Vitamin K2 aktivira vaskularni
protein (MGP), koji ne
dozvoljava da se kalcijum iz
cirkulacije deponuje u zidovima
krvnih sudova i stvara
kalcifikate u srcu i krvnim
sudovima.
manji pokazali su da imaju 40% manji
rizik za nastanak arterijske kalcifikacije i
44% niži relativni rizik od smrtnog ishoda
kardiovaskularnih bolesti (na osnovu
stepena kalcifikacije aorte) (7).
6. Vladimir Badmaev, et al., Evolving story of bone health and
nutritional support, NutraCos, 2011.
7. Johanna M. Geleijnse, Dietary Intake of Menaquinon is
Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease:
The Rotterdam Study, American Society for Nutritional
Science, 2004.
Lifeline Informator - OsteoSTOP K2®
Kome se preporučuje OsteoSTOP K2?
Vitamin K suplementacija i antikoagulantna terapija
Pacijenti koji primaju antikoagulantnu terapiju
(kumarin i varfarin) ne trebaju uzimati vitamin K2.
Zašto od svih oblika vitamina K baš K2?
Prirodni Vitamin K2 ima dugo poluvrijeme eliminacije.
Ima 6-8 puta bolju bioraspoloživost u odnosu na
vitamin K1.
Studije su pokazale da kombinacija kalcijuma i
vitamina D3 (OsteoSTOP) neće dovesti do
povećanog rizika od kardiovaskularnog događaja,
ali su takođe pokazale da je iskoristljivost kalcijuma
veća ukoliko se kombinuje sa vitaminom D3 i K2
(OsteoSTOP K2).
OsteoSTOP K2 preporučujemo svima kojima
je potrebna povećana i poboljšana
iskoristljivost kalcijuma
Ženama u postmenopauzi
Osobama koje imaju povećan rizik
od KVS oboljenja
Osobama koje su već na terapiji
bisfosfonatima
DOZIRANJE:
Ujutro i uveče popiti po jednu tabletu.
“Blagoleks” d.o.o.
Loparska 1, 76 300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 55 220 600, Fax: + 387 55 220 606
Download

Informator OsteoSTOP K2