Broj:4707
Novi Sad: 02.07.2013. god.
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
BEOGRADSKA BERZA
11070 NOVI BEOGRAD
Omladinskih brigada
11070 NOVI BEOGRAD
1
Omladinskih brigada 1 '
OBAVESTENJE IZDAVAOCA AD ,,NEOPLANTA" NOVI SAD O
PROMENAMA U ZNAEAJNOM UCCSCU
U skladu sa dlanovima 57. i 59. Zakona o trZi5tu kapitala (,,SluZbeni glasnik Republike
srbije" br. 3112011, u daljem tekst Zakon), izdavalac AD,,Neoplanta" Novi sad
izve5tava javnost o promenama u znadajnom uceScu i to kada neko lice (fizicko ili
pravno) dostigne, prede ili padne ispod 5o/o, 10o/o, 15o/o, 20o/o, 25%, 50% i 75% prava
glasa nad akcijama javnog akcionarskog dru5tva AD ,,Neoplanta" Novi Sad, cijim se
akcijama trguje na regulisanom trZi5tu Beogradske berze.
1) Poslovno ime, sediSte, adresa idrugi podaci javnog akcionarskog dru5tva,
izadavaoca akcija:
Poslovno ime: AD ,,Neoplanta" Novi Sad
Adresa isedi5te: Primorska 90, Novi Sad,
M8.08142289
Generalni direktor: Boris Madak
2l Podaci o fizidkom ili pravnom licu koje je dostiglo, pre5lo ili palo ispod
praga propisanog dlanom 57. Zakona:
Podaci o licu koje je pre5lo prag od 50%:
Poslovno ime: ,,NELT CO.'doo Beograd
Maticni broj: 17304712
Adresa i sediSte. Mar5ala Tita 206, Dobanovci, Beograd
Odgovorna lica u pravnom licu: Neboj5a Saponjic
3) Podaci o konstrolisanim druStvima preko kojih lice iz tadke 2) i 3), kao i
podaci o licu koii za radun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno
6lanu 37. Zakona:
Poslovno ime, MB, sedi5te i adresa:
1. NEREGELIA D.O.O. MB:02313707, Podgorica Crna Gora
2. NEOPLANTA-ZAJEDNO D.O.O. MB: 20127457, Novi Sad
3. NEO - ATAL D.O.O. M8.20284536, Novi Sad
-
-
-
Broj i % glasova
642.234 i 14,6504%
591 .140 i 13.4848%
50.800
i
1,1588o/o
AD Neoplanta, Primorska 90, 21000 Novi Sad. Srbija. T +381 21 487 3882, F +381 21 415 256, www.neoptanta.co.rs
SANCA INTISAAD BEff':3AD 1E0.9N93-97, EANCA INTESA AIJ BFOGBA} I6O,9J:]CNI2-1
SOCIETE GENERALE BANK SqSiiA AEOORAD 275'1010220543001 ?3, KOl*EFCIJALNA BANKA AD B€CCRAD l05 lrtrl1Sil-23
J
Rellslar: AD
51
366,,2095. liialir':ili
i}oj:, J1:89,',iF
i
I
02034117
Broj:4707
Novi Sad: 02.07.2013. god.
o akcionaru, ako je akcionar razlidit od lica iz tadke 2l i gl, kao i
podaci o licu koji za radun tog akcionara ostvaruje pravo glasa shodno
dlanu 37. Zakona:
4) Podaci
o ispravi i na6inu na osnovu koga se dostiZe, prelazi ili pada ispod
propisanog praga:
Akcionar ,,NELT co." d.o.o. Beograd je stekao akcije izdavaoca, upisom
uplatom lV Emisije obidnih akcija u skladu sa odlukom skup5tine emitenta broj
512013-v od 22.04.20113. godine, donetom u skladu sa dlanom 12. stav 1. tacka
2)Zakona o trZi5tu kapitala (,,S1. Glasnik RS" br.3112011 i9912011) iZakona o
privrednim druStvima (,,S1. Glasnik RS' br.3612011).
5) Podaci
i
6)
Podaci o broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu kojim se
dostize, prelazi ili pada ispod propisanog praga, a na osnovu podataka
izdavaoca o ukupnom broju izdatih akcija sa pravom glasa:
Ukupan broj glasova izdavaoca 4.383723
Prag od 50%:2.191.862
Broj posedovanih glasova pre prelaska praga iznad SO%:
Akcionar,,NELT CO." d.o.o. Beograd je imao 633.554 tli 14,45%
(odnosno pre upisa akcija iz lV emisije je imao 633.554 li 26,58% u odnosu na
2.383.723 ukupno emitovanih akcija)
7l Podaci o ukupnom broju glasova u apsolutnom i relevantnom iznosu kojije
dostignut, preden ili ispod kojeg se palo:
Akcionar je dodatno stekao 2.000.000 glasova li 45,94o/o upisom i uplatom lV
Emisije obicnih akcija. sada poseduje 2.033.ss4 glasova, sto je 60,o7o/o u
odnosu na ukupan broj glasova.
je prag dostignut, prekoraden ili ispod kojeg se palo:
28.06.2013. godine.
8) Datum kada
je izdavaoc primio Obave5tenje o znadajnom u6e5cu:
01.07.2013. godine.
e) Datum kada
Novi Sad, 02.07.2013. godine
IZVRSNI DIREKTOR
Boris Macak
"
,/.:
'{;fu:k",:r
f
:?'
AD Neoplanta, Primorska 90, 21000 Novi Sad. Srbija. T +381 21 487 3882,
f
.fl
-.:
tr]'
"
+381 21 419 256, www.neoptanta.co.rs
3Al'.lCAll'.jTgSAAOBEO*3AD teC,iltg3-gT,BAt,lCAlNTFj.jt,ADBEOt:RAt
j60.!,:,illrr?_jl
SOC|F1E liENtFAl-E BANK SRE:JA ?FCGRAD 27t.'i0i02205t3,ii0t,78. KOtIFRC|JAL\,\ BANhA At 3::tcnAil
Bellsiar: en 51 Jfj0i?C05. []l;riiini bi oi: I t;]]:E1], i'iL: lnjaJ| )J:
!45.iatr:1!: !2
Download

OBAVESTENJE IZDAVAOCA AD ,,NEOPLANTA" NOVI SAD O